Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Norsk Sosiologforening Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen avholdes på Bardøla Høyfjellshotell 25. januar 2015 kl 10 Dagsorden: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap 5. Saker til behandling a. Sosiologisk tidsskrift b. Sosiolognytt c. NB DET ER MULIG Å KOMME MED FORSLAG TIL SAKER FREM TIL (gjelder både lokalavdelinger og enkeltmedlemmer) - papirer vil da bli lagt ut på hjemmesiden 6. Godkjenning av arbeidsprogram Godkjenning av kontingent - ingen forslag om endring fremmes 8. Godkjenning av neste års budsjett 9. Valg til Arbeidsutvalget (AU) 10. Valg av revisor 11. Valg av valgkomité Forslag sak 9-11 legges frem på møtet Sakspapirene kommer fortløpende. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Alle lokalavdelinger må sørge for å være representert. I tillegg møter AU, landsstyret og redaktøren av Sosiologinytt.

2 Godkjenning årsmelding og revidert regnskap (sak 4) Årsmelding for Norsk sosiologforening 2014 Norsk sosiologforening har i 2014 avholdt generalforsamling og to landsstyremøter, samt diverse møter i arbeidsutvalget (AU). Foreningens arbeidsutvalg var også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Vinterseminaret 2014, som ble avholdt på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo januar. Arbeidsutvalget (AU) har i 2014 bestått av: Leder: Inger Marie Hagen Nestleder: Fredrik Engelstad Kasserer: Lars-Erik Becken Sekretær: Kaja Reegård 1. styremedlem: Marianne Dæhlen 2. styremedlem: Eirin Pedersen Varamedlemmer med møterett: Bård Ketil Engen (webkontakt), Vilde Blix Huseby (nettansvarlig) og Irene Prestøy Lie I 2014 har AU konsentrer seg om følgende saker: Vinterseminaret Nye nettløsninger Verving Tidsskrift Nordisk Sosiologforening Lokallagsaktiviteter Vinterseminaret 2014 og 2015 Temaet for vinterseminaret i 2014, som ble avholdt på Bardøla Høyfjellshotell januar var religionssosiologi med tittelen Religion i sosiologien er G(g)du tilbake?. Det var 133 medlemmer som deltok i 2013, noe som var vesentlig høyere enn i 2013 (116 deltakere). Nytt av året var økonomisk støtte til studenter under forutsetning at de skaffet overnatting selv. Dette bidro til at 37 masterstudenter deltok. To grupper ble ikke videreført fra foregående år: Familie, hverdagsliv og foreldreskap og byutvikling og urbanisering. Men det ble avholdt en gruppe, kalt sosiologen.no for deltakere som ønsket å bidra til utformingen av den nye nettsiden. Edvard Vogt fikk hedersprisen. Pris for beste norskspråklige artikkel gikk til Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen for artikkelen «Fruktbarhetenes fundament i den norske velferdsstaten» publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning. Beste engelskspråklig artikkel gikk til Trond Petersen, Andrew Penner og Geir Høgsnes for artikkelen "From motherhood penalties to husband premia: The new challenge for gender equality and family policy, lessons from Norway" publisert i American Journal of Sociology.

3 Planlegging av Vinterseminaret 2015 opptok mye av AUs tid. AU har fungert som vinterseminarkomité. Samarbeidet med Red Tape Crossing ble avsluttet, og i stedet ble midlene brukt til at Eirin Pedersen i AU tok seg av administrative oppgaver. Temaet for vinterseminaret 2015 er «Sosiologi og byråkrati». Seminaret følger de vante spor med plenumssesjoner og grupper. Takk til artikkelpriskomiteens arbeid, bestående av Ann Nilsen, UiB, Willy Martinussen, NTNU og Ragnvald Kalleberg, UiO. En takk også til komiteen for Hedersprisen 2014, Gunn Birkelund (Uio) og Lars Mjøseth (UiO). Det er 13 arbeidsgrupper på programmet og takk til gruppelederne for godt arbeid. I håp om å øke studentdeltakelsen viderefører AU ordningen med sterkt reduserte priser for studenter under forutsetning at de skaffer overnatting selv. Tidsskrift Sosiolognytt: Sosiolognytt et foreningens medlemsblad, og i 2014 har bladet kommet ut med fire nummer med godt, variert og nyhetsorientert stoff om norsk sosiologi. Tusen takk til redaktør Jan Frode Haugseth (NTNU) og redaksjon for god innsats! Endringer er i emning knyttet til situasjonen for norske sosiologiske tidsskrift og utfordringer i forbindelse med «Open access». AU arbeider løpende med dette, og er i dialog med Sosiologisk tidsskrift og Universitetsforlaget for mulige nye løsninger. Det vil avholdes et tidsskriftsmøte 22. januar på Vinterseminaret, der en bredt sammensatt gruppe vil diskutere saken. Forholdet til Universitetsforlaget (medlemsregister-tjenester og Sosiologisk Tidsskrift): Universitetsforlaget har overtatt forvaltning av medlemsregisteret, medlemsinnbetalinger, utsendelser og purringer. Samarbeid har fungert tilfredsstillende i 2012, men det er behov for noe tettere oppfølging i 2013 slik at det kan fungere enda bedre. Verving AU har flere ganger diskutert det lave medlemstallet i NSF og behovet for å øke medlemstallet. Noen av forslagene kom på GF 2013, blant annet innføring av en egen studentkategori. I 2013 ble spesialpriser for studenter opprettet. Studentmedlem første år: kr 100, mens studentmedlem resten av studietiden er kr 250. Ulikt vervemateriell er innkjøpt og fordelt til lokallagene. Nordisk forbund Nordisk sosiologforbund er en sammenslutning av våre søsterorganisasjoner i Norden.. Norske styremedlemmer i 2014 har vært Marianne Dæhlen og Inger Marie Hagen. Fredrik Engelstad har vært vara. Reaksjonen for Acta (som eies av Nordisk). Alle medlemmer av NSF mottar Acta vederlagsfritt) var frem til 1/1/2015 lagt til Norge og Lise Kjølsrød og Arne Mastekaasa har

4 vært redaktører. Takk for flott innsats til dere gjennom flere år! AU har fulgt opp sine forpliktelser i redaksjonsrådene for både Acta Sociologica og Sosiologisk tidsskrift. Ny nettside Foreningen har gjennom året lagt ned mye arbeid i å få på plass en ny nettside. I april bestemte landsstyret at en ny nettside er noe foreningen bør bevilge penger til. I juni fikk firmaet Dekode oppdraget, på bakgrunn av et anbud fra tre firmaer. De er per desember i ferd med å ferdigstille siden, som skal lanseres på Vinterseminaret i januar 2015 Vilde Blix Huseby har hatt ansvaret for dette arbeidet Organisasjonssosiologene Vår søsterforening organisasjonssosiologene tok tidligere kontakt med sikte på samarbeid med NSF. Organisasjonssosiologene vedtok sin egen nedleggelse i 2014 med følgende intensjonserklæring: Forening for organisasjonssosiologer(organisasjonssosiologene) går inn i Norsk sosiologforening (NSF) med sine ressurser i form av aktiva, pågående og planlagte aktiviteter, ideer og gode intensjoner, herunder de medlemmer som vil følge foreningens oppfordring om å melde seg inn i NSF. Aktiva (beløpende til kr) er nå overført NSF. Pengene skal brukes til et fond for å stimulere til aktivitet på området Organisasjonssosiologene er engasjert i. Fondets styre består av 1 fra den nedlagte foreningen, samt leder og kasserer i NSF. Organisasjonssosiologene gjennomførte en høstsamling i november og flere initiativ til aktiviteter kom opp. Lokallagsaktiviteter Lokallagene leverer egne årsmeldinger til landsstyret, så det blir ingen detaljer rundt deres aktivitet her. Det kan likevel meldes at lokallagene i ulik grad har vært i kontakt med AU for å få til sin drift og sine aktiviteter, og AU har fulgt dette opp der det har vært behov for dette. To landsstyremøter ble arrangert i 2014, det ene i etterkant av Vinterseminaret, det andre i april.

5 Sosiologforeningen Regnskap og balanse: 2010 til 2014 (sak 4 fortsetter) - samt budsjett 2015 (sak 8) Lars-Erik Becken var i utgangspunktet revisor for regnskapet i Med bakgrunn i uregelmessigheter i regnskapet for Sosiologforeningen i 2013 overtok Becken ferdigstillelse av regnskapet, mens Jon Rogstad kom inn som revisor. Becken har også vært kasserer i perioden , og revisor i perioden , og kjenner dermed meget godt til foreningens økonomi. Ny kasserer har gått igjennom alle transaksjoner i regnskapet fra 2013 og sett disse opp imot dokumentasjonen. I tillegg har ny kasserer sett regnskapet for 2013 i sammenheng med regnskapene (og tidsavgrensningene) for perioden Det har i hele perioden med avgått kasserer vært noe rot (jf. revisorrapporter i 2011 og 2012) og sammenblanding av ulike kontorer. De aller fleste transaksjoner i 2013 og 2014 (frem til ny kasserer overtok) er nå dokumentert med bilag. De få som manglet dokumentasjon er akseptert etter dialog med leder av foreningen. Becken har også ført regnskapet for Gjennomgangen har vist noen feil i tidsavgrensningene i perioden 2011 og 2012, hvilket medførte noe avvik når det gjelder tidligere rapporterte resultat og egenkapital det enkelte år. Ny kasserer gjør oppmerksom på at pengene ikke har «blitt borte», med unntak av at foreningen har tatt et tap på 1.767,- (på grunn av en dobbeltbetaling som er frafalt). Feilene i tidsavgrensningene skyldes at den avgåtte kasserer ikke har hatt god nok oversikt over ubetalte rekninger og forventede inntekter. Alle kjente forhold er rettet opp i regnskapet for Regnskapene for perioden 2010 til 2014 dekker alle inntekter og utgifter til Sosiologforeningen. Sosiologforeningens regnskap er nå á jour og viser etter ny kasserers vurdering - et riktig bilde over situasjonen ved inngangen til Foreningen gikk i 2014 med et underskudd på og egenkapitalen er pr på

6 REGNSKAP BUDSJETT Inntekter: Kontingent Inntekter - Kanon Renter Sum inntekter Utgifter: Vinter-seminar Sosiolognytt Acta Soc Int. samarbeid Drift / sekretariat AU-møte Lokalavdelinger Landsstyret Diverse kostnader Drift medlemsregister Gebyrer Støtte - Sosiologisk tidsskrift Prosjektstøtte Hjemmesideutvikling Utgifter - Kanonprosjektet Sum utgifter Over/Underskudd inkludert Kanonprosjektet Over/Underskudd uten Kanon

7 RESULTAT (01.11.NNNN NNNN): Inntekter Medlemskontingent Renteinntekter Sum inntekter Utgifter Vinterseminar Totale utgifter (uten Vinterseminaret) Forventet over-/underskudd Sum: BALANSE (01.11.NNNN NNNN): Gjeld og egenkapital Egenkapital Sosiologforeningen NNN Reel medlemskontingent (der var lavere enn forventet) Underskuddsgaranti NFR - Vinterseminar Realisert tap knyttet til Vinterseminar Forventet over-/underskudd Gjeld Kanonprosjektet: Samlede inntekter/beholdning Påløpte utgifter Sum gjeld og egenkapital Eiendeler: Kapital konto Drifts-konto Tidsavgrensning: * Ytterligere forventet medlemsinntekter * NFR støtte Vintersem * NFR støtte Vintersem * Forskuddstrekk * Medlemskontingenter 2. halvår * Støtte Sosiologisk tidsskrift * Nordisk/Acta * NFR støtte Vintersem * Gebyr Sosiologisk tidsskrift 58 * NFR støtte Vinterseminar * NFR støtte vinterseminar * Internasjonalt * Tilskudd Sosiologisk tidsskrift * Penger som avgått kasserer skylder foreningen * Penger som tilhører Sosiologisk tidsskrift * Støtte til Vinterseminaret * ISA for Egenkapital NNNN

8 Kasserer vil med dette legge frem regnskapene og balansen for perioden 2010 til Gjennomgangen av regnskapet for 2013 er gjort i dialog med leder av foreningen, for å sikre at alle inntekter og utgifter er inkludert. Vi har ingen grunn til å tro at ikke egenkapitalen pr på er korrekt. Regnskapet for 2013 og 2014 vil bli gjennomgått av leder (Inger Marie Hagen) og revisor (Jon Rogstad). Deres gjennomgang vil bli lagt frem på generalforsamlingen. Oslo, Lars-Erik Becken Kasserer i Sosiologforeningen

9 Sak 5 Saker til behandling a. Sosiologisk tidsskrift NFR har varslet at alle en forutsetning for støtte er en overgang til open access. AU vil legge frem et forslag på møtet som beskriver hva NSF vil gjøre for å sikre god drift av tidsskriftet i fremtiden, samt en overgang til ren nettpublisering i løpet av 2015 eller b. Sosiolognytt NSF har i det siste året lagt ned mye ressurser i å etablere en ny nettside (sosiologen.no). AU vil legge frem et forslag på møtet om en gradvis overgang fra papir til nettpublisering av Sosiolognytt.

10 Sak 6 Godkjenning av arbeidsprogram Arbeidsprogram Vedlikeholde nettsiden på et høyt nivå 2. Gjennomføre de (eventuelle) endringer knyttet til ST og Sosiolognytt som fremkommer gjennom behandling i relevante organ 3. Sikre god kontakt med studentmiljøene og forsterke medlemsvervingen 4. Evaluere ordningen med nytt medlemsregister og foreta nødvendige endringer 5. Evaluere støtteordningen til lokalavdelingene 6. Stimulere til økt aktivitet i nettverk og etablering av nye nettverk 7. Gjennomføre vinterseminaret 2015 og planlegge vinterseminaret 2016

11 Norsk Sosiologforening Landsstyremøte 25. januar 2015 kl 11 Landsstyret består av AU og en representant fra hver lokalavdeling. Redaktører knyttet til foreningen har møte- og forslagsrett. Representanter fra nettverk og undergrupper inviteres med talerett. Lokalavdelingenes styrer kan med fordel diskutere sakene i forkant av møtet. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder 2. Presentasjonsrunde hva skjer i lokalavdelingene NB: Lokalavdelingene må sende årsmelding og regnskap for 2014 senest 14. januar 3. AUs arbeid og planer a. Nettsiden b. Verving og medlemsregister c. Diverse d. Iderunde på tema for vinterseminaret Valg av styremedlemmer Nordisk Sosiologforening Marianne Dæhlen og Inger Marie Hagen (ikke på valg) har representert foreningen. AU innstiller på gjenvalg av Marianne Dæhlen. 5. Sosiolognytt og ST Diskusjon og fremdrift i arbeidet 6. Prosjekter a. Nettsiden sikre deltakelse fra lokalavdelingene b. Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelinger etter rammer gitt i budsjettet som ble vedtatt av generalforsamlingen. 7. Saker som lokalavdelingene ønsker å ta opp Ingen saker er meldt AU pr 17/12. Det er likevel fortsatt mulig å melde saker dersom noen ønsker det eller ta saker direkte i møtet. Ta gjerne kontakt med leder dersom dere har planer om dette. Velkommen!

12

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer