Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne protokollen for generalforsamlingen 3. Årsmelding og regnskap fra landsstyret for foregående periode 4. Arbeidsprogram for inneværende periode 5. Fastsette kontingent 6. Fastsette budsjett for neste periode 7. Forslag til nye vedtekter 8. Saker som landsstyret eller medlemmene ønsker lagt fram for generalforsamlingen 9. Valg (etter gjeldende vedtekter) leder og nestleder landsstyremedlemmer, samt godkjenning av en representant valgt av hvert lokallag. 3 varamedlemmer til landsstyret i prioritert rekkefølge 2 styremedlemmene til Nordisk Sosiologforbund Valgkomite på tre medlemmer Revisor (etter nye vedtekter) Valg til Arbeidsutvalget (AU) (b) Valg av revisor Valg av valgkomité (c) Valg til Nordisk Sosiologforbund (d) (b) AU skal til enhver tid bestå av 6 personer. Medlemmene velges for to år. Det overordnede prinsippet er at tre AU-medlemmer skal være til valg hvert år. Det medfører at Leder og 2 AU medlemmer velges ett år, mens kasserer og 2 AU medlemmer velges påfølgende år. Det velges i tillegg 3 varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) til AU hvert år, og førstevara rykker opp når et fast AU medlem ikke lenger kan eller vil inneha sitt verv. (c) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og velges hvert år. (d) Det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret i Nordisk Sosiologforbund hvert år.

2 Årsmelding for Norsk Sosiologforening Norsk Sosiologforeningen har i 2004 avholdt generalforsamling, to landsstyremøter og fire møter i arbeidsutvalget. I løpet av 2004 ble lokalforeningen i Tromsø gjenopplivet, hvilket betyr at vi har hatt følgende fem aktive lokalforeninger: Østland, Vestland, Nord-Norge, Midt-Norge og Sørland. Foreningens arbeidsutvalg var ansvarlig for gjennomføring av vinterseminaret 2004, som ble arrangert på Skeikampen januar. Seminaret samlet til sammen ca 80 deltakere. Fredrik Engelstad ble tildelt sosiologforeningens hederspris for Foreningen gjennomførte en evaluering blant de av medlemmene som deltok på Vinterseminaret Vi fikk mye positive tilbakemeldinger både på det faglige og sosiale opplegg, men også gode forslag for framtidige arrangementer og konstruktiv kritikk. Resultatene ble publisert i Sosiolognytt. Tilbakemeldingene er trukket inn i planleggingen av vinterseminaret for Foreningen har søkt Norges Forskningsråd om midler til støtte av arbeidet med Sosiologforeningens Vinterseminar. I skrivende stund er søknaden ennå ikke behandlet. På nordisk nivå opprettholder foreningen kontakten med nordiske søsterorganisasjoner gjennom Nordisk Sosiologforbund. Nordisk Sosiologforbund har hatt tre styremøter i 2004, og Norsk Sosiologforening har vært representert på møtet i Malmö, Helsingfors og var vert for siste møte i Oslo i november Etter innspill fra generalforsamlingen i 2004 ble Bergljot Baklien valgt som hovedkontakt for Norsk sosiologforenings internasjonale samarbeid. På nasjonalt nivå har vi deltatt som observatør i Nasjonalt fagråd for sosiologi, og vil utvikle denne kontakten videre i Det er inngått avtale om at det nasjonale fagrådet legger ett av sine møter til sosiologforeningens vinterseminar. Foreningen har en løpende diskusjon om strategier for økt medlemsrekruttering. I løpet av våren 2004 ble det i lokalforeningene gjennomført en rekrutteringskampanje med prøvemedlemskap til kr 100,-. Foreningens nettsider blir jevnlig oppdatert, og fungerer som en viktig formidler av informasjon i forbindelse med foreningens aktiviteter. Foreningen er tildelt midler til arbeidet med hjemmesidene fra Nordisk Sosiologforbund. Utviklingsarbeidet er i full gang og sidene kan forhåpentligvis presenteres i sin nye drakt i begynnelsen av Arbeidsutvalget er i tillegg gitt midler til og ansvar for å utvikle Nordisk Sosiologforbunds nettsider. Sosiolog-nytt er foreningens viktigste kontakt med medlemmene. Sosiolog-nytt foreligger både på foreningens nettside (www.sosiologforeningen.org) og i papirform. Det er besluttet at Sosiolognytt vil komme ut i endret form. Sosiolognytt vil for framtiden i hovedsak være nettbasert og utvikles parallelt med foreningens nye nettsider samt det mulige samarbeid med annet tidsskrift. Foreningen har, på bakgrunn av innspill fra generalforsamlingen og Universitetsforlaget videreført arbeidet med Sosiologisk tidsskrift. Foreningen har, sammen med nasjonalt fagråd for sosiologi og Universitetsforlaget jobbet fram et forslag til samarbeidsavtale.

3 REGNSKAP FOR SOSIOLOGFORENINGEN ( ) Regnskap 2003 Budsjett 2004 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Inntekter: Kontingent , , , ,00 Andre inntekter ,00 Renter , , , ,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter: Vinterseminaret 958,18 0, ,62 0,00 Sosiolog-nytt , , , ,00 Acta Sociologica , , , ,00 Internasjonalt samarbeid 0, , , ,00 Drift / sekretariat 7 730, , , ,00 AU-møte 1 432, ,00 564, ,00 Lokalavdelinger , , , ,00 Landsstyret , , , ,00 Gebyrer 334,10 300,00 419,92 500,00 Utvikling av ny hjemmeside ,00 Støtte - Sosiologisk tidsskrift ,00 Diverse 2 008, , , ,00 Sum utgifter , , , ,00 Over-/Underskudd , , , ,00 Noter; 1) Andre inntekter er støtte fra Nordisk Sosiologforbund til felles hjemmeside for Sosiologforeningen og Nordisk Sosiologforbund. 2) Kontingenten til ISA for 2003 ble belastet regnskapet for ) Sosiolog-nytt- Grunnen til at den direkte overføringen til Sosiolog-nytt er lavere enn tidligere år er reduksjon i utgifter i forbindelse med produksjon og porto. Fra 2005 vil medlemsbladet bli publisert på foreningens nye hjemmeside - www. Sosiologforeningen.no. Beløpet som går til å dekke det redaksjonelle stoffet er ikke redusert, tvert om er det økt noe.

4 RESULTATREGNSKAP ( ): Inntekter Medlemskontingent ,00 Andre inntekter 0 Renteinntekter ,43 Sum inntekter ,43 Utgifter Totale utgifter ,45 Underskudd ,02 Sum: ,43 BALANSE ( ): Gjeld og egenkapital Egenkapital ,87 Underskudd ,02 Gjeld 0 Sum gjeld og egenkapital ,85 Eiendeler: Kapital konto (Fokus Bank) ,96 Kapital konto (Postbanken) 947,30 Driftskonto (Postbanken) ,59 Egenkapital ,85

5 Revidert november 2004 Vedtekter for Norsk Sosiologforening 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål a. å fremme medlemmenes faglige og økonomiske interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. b. å bidra til etablering og styrking av nettverk mellom sosiologer c. å fremme interessen for sosiologiske spørsmål og styrke sosiologiens bidrag til samfunnet. d. å arbeide for bedre vilkår for sosiologisk forskning. e. å virke for en hensiktsmessig utvikling av utdannelsen i sosiologi. f. å fremme norske sosiologers samarbeid med sosiologer i andre land. 3 Medlemskap De lokale avdelinger og den nasjonale forening har to typer medlemskap: 1. Fullt medlemskap, og 2. Assosiert medlemskap s Fullt medlemskap kan tildeles a. Kandidater med magistergrad eller hovedfagseksamen i sosiologi fra norsk universitet b. Kandidater med tilsvarende utdannelse fra andre universiteter c. Andre med høyere utdannelse og med varig virke som klart faller innenfor et sosiologisk arbeidsfelt snarere enn innenfor tilgrensende områder, og slik at kvalifikasjonene kan regnes som minst likestilt med det som blir krevd etter punkt a) og b). Assosiert medlemskap kan tildeles: a. Hovedfagsstudenter i sosiologi b. Utenlandske sosiologer med midlertidig opphold i Norge c. Interesserte fra andre fagområder. 4 Generalforsamling a. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Hvert medlem har en stemme. Alle avgjørelser skjer ved alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever kvalifisert flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer. AUs medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding, regnskap og ved valg av revisor. Landsstyrets og Alle avgjørelser skjer ved alminnelig stemmeflertall hvor vedtektene ikke krever kvalifisert flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer. Landsstyret fører særskilt protokoll over generalforsamlingen.

6 b. Ordinær generalforsamling holdes før 1. mars hvert år. Medlemmene skal orienteres om generalforsamlingen minst7 uker før møtet. Medlemmer eller avdelinger som ønsker saker tatt opp må meddele dette til AU minst 5 uker før møtet. Dagsorden, årsmelding, regnskap, forslag til vedtektsendringer og saksdokumenter skal legges ut på foreningens hjemmeside (www.sosiologforeningen.no) minst 4 uker før møtet. c. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter vedtak fra Landsstyret eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes senest 4 uker etter at Landsstyret har mottatt slikt krav. Medlemmene skal orienteres om en ekstraordinær generalforsamling minst 3 uker før møtet. Dagsorden og saksdokumenter skal legges ut på foreningens hjemmeside minst 2 uker før møtet. d. Den ordinære generalforsamlingen behandler følgende saker: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for generalforsamling 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap 5. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode (a) 6. Godkjenning av kontingent (a) 7. Godkjenning av neste års budsjett (a) 8. Valg til Arbeidsutvalget (AU) (b) 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomité (c) 11. Valg til Nordisk Sosiologforbund (d) 12. Eventuelt (innmeldte saker fra Landsstyret eller medlemmer) (a) Arbeidsprogram, budsjett og forslag til kontingent legges frem av AU. (b) AU skal til enhver tid bestå av 6 personer. Medlemmene velges for to år. Det overordnede prinsippet er at tre AU-medlemmer skal være til valg hvert år. Det medfører at Leder og 2 AU medlemmer velges ett år, mens kasserer og 2 AU medlemmer velges påfølgende år. Det velges i tillegg 3 varamedlemmer (i prioritert rekkefølge) til AU hvert år, og førstevara rykker opp når et fast AU medlem ikke lenger kan eller vil inneha sitt verv. (c) Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og velges hvert år. (d) Det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret i Nordisk Sosiologforbund hvert år. 5 Signatur Leder, nestleder eller kasserer, forplikter foreningen med sin underskrift. 6 Landsstyret a. Foreningen ledes av et Landsstyre. Landsstyret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og generalforsamlingens vedtak. b. Landsstyret består av leder, nestleder, kasserer, resterende tre medlemmer i AU, samt én representant fra hver lokalavdeling. Redaktører av nettsiden og Sosiolog-nytt har tale-, møte- og forslagsrett i Landsstyret. Skriftlig innkalling sendes m 8 andsstyret 6 sendes medlemmene fire Skriftlig innkalling med endelig dagsorden sendes medlemmenes minst to uker før møtet holdes <#>Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne protokollen for generalforsamlingen <#>Årsmelding og regnskap fra landsstyret for foregående periode <#>Arbeidsprogram for inneværende periode <#>Fastsette kontingent <#>Saker som landsstyret eller medlemmene ønsker lagt fram for generalforsamlingen. <#>Valg av <#>leder og nestleder <#>landsstyremedlemmer, samt godkjenning av en representant valgt av hvert lokallag. <#>3 varamedlemmer til landsstyret i prioritert rekkefølge <#>2 styremedlemmene til Nordisk Sociologforbund <#>Valgkomite på tre medlemmer <#>Revisor eller Landsstyremedlemmene velges for to år av gangen og slik at omlag halvparten av medlemmene er på valg hvert år. maksimum 6 medlemmer valgt direkte på generalforsamlingen, e for av de e ene Dette skjer etter valg fra vedkommende lokalavdeling, godkjent av generalforsamlingen. Medlemsbladets redaktør

7 c. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst halvparten av de øvrige landsstyremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet gis leder, evt. nestleder dobbeltstemme. d. Landsstyret bør møtes minst to ganger i året. Det ene møtet holdes i tilknytning til generalforsamlingen. e. Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger. f. Landsstyret behandler følgende saker: Lokalavdelingenes regnskap og årsmelding. Fordeling av økonomiske midler til lokalavdelingene etter rammer gitt i budsjettet som ble vedtatt av generalforsamlingen. Tiltak for å støtte opp om lokalavdelingenes arbeid, samt dannelse av nye lokalavdelinger. Saker som lokalavdelingene eller enkeltmedlemmer ønsker tatt opp Utnevning av medlemsbladets redaktør. 7 Arbeidsutvalget (AU) a. Arbeidsutvalget er ansvarlig for foreningens drift mellom landsstyremøtene. b. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, kasserer og 3 ordinære medlemmer. AU velger foreningens nestleder blant de AU medlemmer som er valgt av generalforsamlingen. AU skal også utnevne sekretær, internasjonalt ansvarlig, informasjonsansvarlig og ansvarlig for Vinterseminaret blant AUs medlemmer. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst halvparten av de øvrige medlemmene er tilstede. Leder, evt. nestleder i leders fravær, har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Redaktører av nettsiden og Sosiolog-nytt har tale-, møte- og forslagsrett i Arbeidsutvalget. c. Arbeidsutvalget har ansvaret for gjennomføring og konkretisering av foreningens arbeidsoppgaver og budsjett slik disse er vedtatt av generalforsamling og Landsstyret. Arbeidsutvalget behandler i tillegg følgende saker: Drift av foreningens sekretariat Innkalling og saksliste til landsstyremøter og generalforsamling Utarbeide årsmelding, regnskap og budsjett for foreningen til generalforsamlingen. Utarbeide arbeidsprogram som legges frem på generalforsamlingen. I tilfeller hvor det er tvil om hvilket medlemskap som skal tildeles. Til gyldig vedtak om medlemskap kreves enstemmighet av et fulltallig arbeidsutvalg. Vedtakene kan innankes for generalforsamlingen som avgjør den med 2/3 av de avgitte stemmer. Saker som lokalavdelingene eller enkeltmedlemmer ønsker tatt opp Foreningens internasjonale forpliktelser og forenings representasjon i internasjonale fora. Valg av delegater til Nordisk Sosiologforbunds generalforsamling. <#>Landsstyret velger et arbeidsutvalg bestående av maksimum 3 medlemmer, i tillegg til leder, nestleder og kasserer. Formatert: Punktmerking og nummerering <#>Fastsette foreningenes årsbudsjett de e r fastsatt i s budsjett maksimalt. Varamedlemmer valgt på generalforsamlingen er også varamedlemmer for medlemmene av Arbeidsutvalget. Medlemsbladets redaktør <#>Arbeidsutvalget møtes etter behov og minst 6 ganger pr. år. Formatert: Punktmerking og nummerering Formatert: Punktmerking og nummerering s s <#>Valg av foreningens kasserer blant AUs medlemmer c 8 Lokale avdelinger

8 a. På steder der Norsk Sosiologforening har flere medlemmer, og det ikke finnes lokal avdeling, kan slik dannes. Etableringen av en avdeling skjer på et konstituerende møte der alle medlemmer av Norsk Sosiologforening i regionen innkalles. Dette møtet velger avdelingsstyre og fastsetter arbeidsoppgavene for perioden fram til første ordinære årsmøte. b. Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Det avholdes hvert år senest 6 uker før foreningens generalforsamling. Skriftlig innkalling sendes medlemmene minst to uker før møtet. Det føres protokoll og denne oversendes Landsstyret. c. Avdelingsstyret er ansvarlig for avdelingens virksomhet og innkaller til årsmøte. Årsmøtet behandler følgende saker: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for årsmøtet 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap 5. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode 6. Godkjenning av neste års budsjett 7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer 8. Valg av revisor 9. Valg av avdelingens representant til foreningens Landsstyre, samt vara til denne 10. Eventuelt innmeldte saker 11. Eventuelt saker avdelingen ønsker fremmet på foreningens generalforsamling <#>Årsmelding og revidert regnskap <#>Arbeidsplan <#>Budsjett <#>Saker som enkeltmedlemmer ønsker tatt opp <#>Avdelingens vedtekter <#>Saker avdelingen ønsker fremmet på foreningens generalforsamling <#>Valg av <#>leder og øvrige styremedlemmer <#>revisor <#>valgkomite <#>valg av avdelingens representant til foreningens landsstyre, samt vara til denne. d. Avdelingene skal hvert år avgi rapport om virksomheten til foreningens Landsstyre. Økonomiske midler fra foreningen kan bare overføres etter at årsmelding og revidert regnskap er godkjent av foreningens Landsstyre. Unntak gjelder for nyopprettede avdelinger. e. Dersom en avdeling i to påfølgende år ikke har sent rapport om sin virksomhet til Landsstyret, ansees avdelingen som oppløst. Avdelingens midler og eiendeler tilfaller da foreningen. f. De lokale avdelinger er ansvarlig for sin egen økonomi. g. Forøvrig fastsetter avdelingene selv sine egne vedtekter, men disse kan ikke bryte med foreningens sentrale vedtekter. 9 Sosiolog-nytt Foreningen utgir medlemsbladet Sosiolog-nytt. 10 Endringer i vedtektene Endringer i disse vedtektene kan bare behandles på ordinær generalforsamling og må for å være gyldig vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendringer må legges ut på foreningens hjemmeside minst 5 uker før møtet og det er ikke anledning til benkeforslag. sendes landsstyret 6 11 Foreningens oppløsning

9 Forslag om oppløsning av foreningen skal vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer på to etter hverandre følgende generalforsamlinger som avholdes med minst 6 måneders mellomrom. Generalforsamlingen tar bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og eiendeler.

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Norsk Sosiologforening Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen avholdes på Bardøla Høyfjellshotell 25. januar 2015 kl 10 Dagsorden: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer