AKTIVITETSPROFIL for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETSPROFIL for"

Transkript

1 AKTIVITETSPROFIL for Junior- og barneorganisasjonen Juba Juba er en frivillig barneorganisasjon der barn og voksne møtes for å oppleve og for å lære. Barn i alderen 6 til 13 år er vår målgruppe, men barnas opplevelser er nært knyttet til møter med trygge voksne som er ledere og rollemodeller. Juba har også som mål å skape møteplasser for hele familien, steder der barn og deres voksne kan ha felles opplevelser, like mye til glede for voksne som barn. Organisasjonens viktigste arbeidsmetode er å etablere og drive lokale avdelinger i flest mulig lokalsamfunn. Avdelingene skal være gode, trygge og lærerike møteplasser for barn. Vi vil arbeide for at dette er miljøer som er stabile over tid, slik at medlemmene kan delta i våre aktiviteter gjennom hele barndommen. Våre lokale grupper og aktiviteter skal gi barn OPPLEVELSER: gode opplevelser sammen med andre barn og trygge voksne VEKST: muligheter for personlig vekst og utvikling ANSVAR: gleden og stoltheten ved å hjelpe andre Vi vil i forlengelsen av barnas deltakelse i vår aktivitet stimulere dem til videre engasjement i et rusfritt ungdomsmiljø i Juvente. Våre aktiviteter for barn skal ha noen felles kjennetegn, på tvers av lokale grupper og uansett om en møter organisasjonen på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan. Disse profilene er: Vær deg selv! Vær en venn! Vær åpen! Vær nysgjerrig! Profilene er nærmere beskrevet og forklart i Jubas profildokument. I oppstarten av den nye organisasjonen vil vi bruke tid på å introdusere profilene overfor alle våre ledere på alle plan. Vi skal videre sørge for at det finnes godt ledermateriell og praktiske hjelpemidler for å synliggjøre profilene på alle aktiviteter. Aktivitetsområder: 1. Lokale møteplasser Det er de lokale lederne i Juba som avgjør hvilke aktiviteter de ønsker å satse på i sin virksomhet, innenfor de rammene som Juba har. For å gjøre arbeidet enklere for lokale ledere har organisasjonen samtidig definert noen satsingsområder, der vi tilbyr aktivitetsmodeller, ledertips, lederskolering osv. Dette skal gjøre det enklere å skaffe og skolere nye ledere og følge opp eksisterende ledere. Side 1 av 5

2 Men modellene vi tilbyr, kan praktiseres så fleksibelt som lokale ledere ønsker det. Lederne står fritt til å velge og å kombinere aktiviteter, slik de føler det passer best i deres lokale avdeling. Ved stifting av Juba har vi valgt å satse på disse aktivitetsmodellene, som i stor grad er en videreføring fra DNTB og IOGT Junior: KLUBB Dette er lokale barnegrupper som kombinerer vanlige lagsmøter med aktiviteter som de velger sjøl; hobby, lek, dans, teater, friluft osv. Møtene skal være en fast ramme om aktiviteten, de skal ledes av medlemmene sjøl og skal gi barna en første opplæring i organisasjonsarbeid og demokrati. SCENE SCENE er en aktivitetsmodell der barn kan få prøve seg på teater, sang og dans, uten mål å om dyrke fram enere. Utprøving skjer i trygge former der vi legger vekt på læring og opplevelser underveis. Juba har tilbud om materiell og opplæring innenfor flere sceneaktiviteter; Astrid Lindgrens Verden, ShowKids og Sirkus. FRILUFT Dette er en aktivitetsmodell som har uteaktivitet, friluftsliv og miljøvern som hovedfokus. valg av aktiviteter blir opp til lederne, medlemmenes ønsker, årstid og klima, samt de praktiske rammene som lokalmiljøet byr på. Uteaktivitet kan en drive alltid og over alt, men hva en kan gjøre, vil variere. Juba kan tilby aktivitetsopplegg som Mat ute, Tau og tre, Vann og Sykkel. NETTVERK Dette er en mer fleksibel aktivitetsmodell der det er et antall barn og deres familier danner et lokalt nettverk og blir enige om å møtes med visse mellomrom for å drive med aktiviteter som deltakerne har lyst til. Dette kan være aktiviteter fra Jubas øvrige modeller eller andre opplegg som faller innenfor organisasjonens rammer. 2. Kontakt på tvers Forbunds- og kretsnivået i Juba har som oppgave å gi medlemmene muligheter for å møtes på tvers av avdelinger og kretser. Dette gir nye opplevelser for barna, det gir flere vennskap og det gir en sterkere tilhørighet til medlemskapet i Juba. Videre er det et mål at medlemmene skal føle tilhørighet til en internasjonal organisasjon, IOGT International, der mange barn står sammen på tvers av landegrenser og kulturer. Det er også en oppgave for forbundet å gi et tilbud til medlemmer som ikke hører hjemme i lokale avdelinger og til familier som ønsker å gjøre noe ekstra ut av barnets medlemskap i Juba. Brevklubben JUNIX Junix er en brevklubb for barn i alderen 6-12 år. For hvert alderstrinn er det utarbeidet en perm med seks utsendinger i året. Målet for opplegget er at foreldre og barn skal snakke sammen om emnet i utsendinga. En skal etablere vaner for å samtale om emner som kan være vanskelige å ta opp. Det kan være tema om alkohol, tobakk, vennskap og ærlighet. Deltakerne vil vekselvis få tilsendt klubbpakkene og medlemsbladet i Juba. Side 2 av 5

3 Sommerleirer: Hvert år vil medlemmer, ledere og pårørende få tilbud om å være med på sommerleirer der både barn og voksne kan oppleve fellesskap, friluftsliv og kultur. Helgesamlinger og kurs: I løpet av året blir det arrangert samlinger på krets- og regionnivå for medlemmene. Medlemsblad: Alle medlemmene får tilsendt medlemsbladet, som skal gjenspeile den lokale aktiviteten og fortelle hva Juba står for påmåter som er forståelige for barn. Hjemmesider: Juba vil utvikle helt nye hjemmesider, som både skal være til hjelp for ledere og til inspirasjon for medlemmene. For medlemmene betyr det at vi i større grad skal ha interaktive elementer på hjemmesidene. Digitale møteplasser: Juba vil ta i bruk mer kommunikasjonsteknologi for å holde kontakt med medlemmene og skape kontakt mellom medlemmene også utenom aktivitetene våre. Internasjonal kontakt: Juba er medlem av IOGT International og underavdelingene NORDGU og ACTIVE (Europa). De eldste medlemmene, samt unge ledere, vil få tilbud om å delta på aktiviteter i disse internasjonale organisasjonene. Lederutvikling: Juba vil følge opp lokale ledere systematisk gjennom personlig kontakt, skoleringstilbud, støttemateriell og møteplasser lederne imellom. Vi skal bidra til bevisstgjøring om hvor verdifullt det er for voksne å bruke tid på aktiviteter for barn og med barn. 3. Barnas stemme Mange forhold i voksenverdenen, både politiske vedtak og kulturelle og sosiale fenomener blant voksne, virker negativt inn på barns situasjon. Foreldre og andre voksnes bruk av rusmidler er et dessverre altfor vanlig eksempel på dette. Voksne velger en alkoholpolitikk og en drikkekultur som prioriterer voksnes behov, uten å vektlegge hvordan voksne berusede virker inn på barn. Det er behov for organisasjoner og enkeltpersoner som taler barnas sak i slike situasjoner. Gjennom prosjektet Trygg Oppvekst har Juba samlet kompetanse på barn som vokser opp i familier med rusproblemer og på oppvekst mer generelt. Denne kompetansen vil bli systematisert og brukt under overskriften De usynlige barna. Juba vil ha et nett av kontakter utover i landet, som vil få skolering til å være talspersoner for Juba i den offentlige debatten, spesielt på temaet De usynlige barna. Etter hvert kan det bli aktuelt å bygge opp tilsvarende kompetanse på andre tema som er viktige for barns oppvekst. Talspersonene vil bli fulgt opp med faglig påfyll og nyheter på de aktuelle saksfeltene. Juba har med dette som ambisjon å bli mer synlig i den offentlige debatten. 4. Eksterne prosjekter Juba vil videreføre og videreutvikle tre prosjekter fra DNTB og Juniorforbundet som retter seg mot eksterne målgrupper: Kunnskapstevlinga Hvem blir Norgesmester? Kunnskapstevlinga Hvem blir Norgesmester? er en landsdekkende kunnskapskonkurranse der oppgavene har hovedvekt på rusgift og miljøspørsmål. Målgruppa er elever i 6 og 7 klasse i Side 3 av 5

4 hele landet. Elevene deltar i lag på tre og svarer på oppgaver med vekt på rus- og miljøkunnskap, sports- og aktualitetsspørsmål og spørsmål som er relatert til det elevene arbeider med på skolen. Rusgiftspørsmålene blir hentet fra et faktahefte som ligger tilgjengelig på internett. Faktaheftet blir brukt som ressurs i ANT-undervisning i skolene. Det meste av kommunikasjon med skolene skjer via e-post. Etter tre tevlingsrunder vil ett lag fra hver av de tre beste skolene, med hver sin lærer, få gratis reise og opphold til den nasjonale finalen for å kåre den endelige vinneren. Modningsprogrammet Trygg Oppvekst Trygg Oppvekst er et bredt forebyggingsprogram for barn i årsalderen. Det har til formål å bidra til å heve kompetansen hos barn, unge og deres foreldre slik at de bedre kan mestre hverdagsopplevelser. Dette gjøres ved å skape gruppesituasjoner hvor barna får anledning til å: sette navn på viktige hendelser rundt seg reflektere over egen situasjon øke deltakelsen i eget liv forbedre kommunikasjonsferdighetene styrke familie- og nettverksbånd. Arbeidsmåten i programmet er samtale i grupper på 6-8 barn/unge over åtte samlinger a ca. to timer. Samtalene er temastyrt og tilrettelegges av to voksne. Undring, deling av historier, sette ord på følelser og felles refleksjon erstatter tradisjonell undervisning og instruksjon. Gruppene organiseres og drives av skolen i skoletida og inngår som en del av skolens sosialpedagogiske arbeid. I Trygg Oppvekst-gruppene tar en for seg blant annet disse emnene, tilpasset den aktuelle aldersgruppa: Åpenhet og kommunikasjon, tanker og følelser, masker og forsvar, selvbilde, vennskap og identitet, forelskelse og kjærlighet, rusmiddelbruk og avhengighet og familie. FORUT Sammen med IOGT og Juvente står Juba som eier av FORUT; Solidaritetsaksjon for utvikling. FORUT driver utviklingsprosjekter i Asia og Afrika på vegne av og i samarbeid med eierorganisasjonene. Rusmidler som utviklingshinder er FORUTs spesielle profilområde, i tillegg til at en jobber med prosjekter innenfor tema som likestilling, barns rettigheter og nødhjelp i krisesituasjoner. FORUT har som partnere i India og Nepal noen av verdens fremste frivillige organisasjoner på barns rettigheter og mobilisering av barn til å delta i politiske prosesser. Juba vil knytte nærmere kontakt direkte med disse organisasjonene for å utvikle arbeidet i vår egen organisasjon. Juba vil bidra til å engasjere våre avdelinger og medlemmer i aktiviteter som støtter opp under FORUTs prosjekter og kampanjer. Side 4 av 5

5 5. Samarbeid Juba skal ha et aktivt samarbeid med organisasjoner og paraplyer som kan bidra til å styrke vårt arbeid og å gi ledere og medlemmer et mer attraktivt tilbud. Vi vil ved stiftelsen prioritere disse samarbeidsrelasjonene: Juvente, DNT og IOGT IOGT International med de regionale leddene ACTIVE (Europa) og NORDGU (Norden). IOGT-NTOs Juniorförbund, vår svenske søsterorganisasjon Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan og medlemsorganisasjonene i Actis Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) Frivillighet Norge Side 5 av 5

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig!

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014

Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn SØLVSTUFFEN BARNEHAGE 2013/2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om årsplanen Side 3-4 Visjon Side 5 Pedagogisk grunnsyn Side 6 Rammeplan for

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

- VERDIER FOR LIVET -

- VERDIER FOR LIVET - ÅRSPLAN FOR HAVLIMYRA BARNEHAGE 2015-2016 - VERDIER FOR LIVET - Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål... 4 Kristiansandsbarnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1

VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 VEIEN STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 1 Velkommen! Til foreldre, samarbeidsutvalget og ansatte i Veien studentbarnehage. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår i Veien Studentbarnehage. Årsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del

ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del ÅRSPLAN UVDAL BARNEHAGE Generell del 1 INNHOLD 1: INNLEDNING 3 2: LOVGRUNNLAG 3 3: RAMMEPLANEN, - EN FORSKRIFT TIL LOVEN 4 3.1: Fagområdene 4 3.1.1: Kommunikasjon, språk og tekst 4 3.1.2: Kropp, bevegelse,

Detaljer

Vurdering av program for forebygging av problematferd

Vurdering av program for forebygging av problematferd Vurdering av program for forebygging av problematferd og Vurdering utvikling av av rusprogrammer sosial kompetanse i skolen Thomas Nordahl, Henrik Natvig, Oddrun Samdal, Reidar Thyholdt, Britt Unni Wilhelmsen

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Årsplan 2014-15. - med hjerte for alle 1

Årsplan 2014-15. - med hjerte for alle 1 Årsplan 2014-15 1 Innhold Forord... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Formål for barnehagen... 4 Barnehagens mål... 4 Samarbeid med Oppvekstsektoren i Kristiansand Kommune... 5 Barnehagens satsingsområde...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no Innhold * Velkommen; barnehagens formål, evaluering av fjoråret. side 2-3 * Samarbeid hjem

Detaljer

Juventes årsmelding 2013

Juventes årsmelding 2013 Juventes årsmelding 2013 Juventes årsmelding 2013 1 Innhold 2 Innhold 3 Innledning 4 Aktivitet, medlemmer og lokallag 5 Politikk og mediearbeid 7 Styre og ledelse 8 Skolering 9 Prosjektene 12 Internasjonalt

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

ASKELADDEN BARNEHAGE

ASKELADDEN BARNEHAGE ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/2015 2014/2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa Allestadhaugens pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer