Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008"

Transkript

1 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen! Disse profilene skal gå igjen i alle våre aktiviteter og i all kontakt med medlemmene. Denne årsmeldingen for 2007 tar utgangspunkt i arbeidsplanen for , som ble vedtatt på årsmøtet september Under hvert punkt i avsnitt 3 Hovedmål og tiltak er det ført opp hva som er oppnådd i Hovedlinjer 2007 Juniorforbundet har gjennom flere år satt seg ambisiøse mål, bl.a. å øke antall lokale avdelinger til 30 og ha en medlemstilvekst på 10 prosent i året. Heller ikke i 2007 har vi klart dette. Men vi har klart et viktig delmål i organisasjonsbyggingen; å holde stabilt tall på både medlemmer og avdelinger. Vi gikk ut av 2007 med om lag samme størrelse på det lokale arbeidet som da vi startet på året. Stabilitet er viktig, men ikke godt nok. Dette er en av grunnene til at forbundet i 2007 har foretatt en omprioritering av de begrensede administrative ressursene vi har. Vi har avviklet en stilling som hovedsakelig drev administrativ oppfølging og opprettet en ny stilling som organisasjonskonsulent, som skal ha oppfølging og utvikling av den lokale virksomheten som hovedoppgave. I tillegg har vi prioritert ressursene slik at vi utvider fra halv til hel stilling. Omleggingen skjedde fra 1. juli Samtidig med dette har styret drevet systematisk gjennomgang av våre administrative rutiner med sikte på forbedringer, og vi har som resultat av dette definert tydeligere hvilke mål vi har. Dette ga seg konkret uttrykk i dokumentet Dette kan du forvente av oss, som ble sendt ut til alle lokale ledere før jul Landsmøtet i Bergen var en viktig begivenhet i Styret vurderer det som veldig verdifullt at det ble mulig å få til et fellesarrangement der landsmøtene i IOGT, DNTB, DNTB og Juniorforbundet fant sted under samme tak og med et flott sosialt program som den lokale komiteen hadde lagt opp. Denne gangen la Juniorforbundet stor vekt på aktiviteter og synliggjøring utenfor de ordinære landsmøteforhandlingene. Dette fikk vi full uttelling for, både i lokale medier og overfor de mange som deltok på aktivitetene, både av eksterne deltakere og våre egne medlemmer og ledere. Under årets landsmøte hadde vi for første gang en felles sesjon med DNTBs landsmøtedelegater. Dette ga anledning til en felles presentasjon av utredningsarbeidet som organisasjonene har hatt gående i landsmøteperioden og til kontakt mellom nøkkelpersoner på tvers av organisasjonsgrensene. I en egen sesjon på vårt eget landsmøte fikk det nyvalgte styret i oppdrag å fortsette samarbeidsdiskusjonene med DNTB. Trygg Oppvekst har hatt et ordinært driftsår i 2007 med en betydelig aktivitet. Deltakende skoler og kommuner fra tidligere har fortsatt sitt engasjement, og vi har utvidet med nye skoler. Det er påbegynt et evalueringsarbeid som Høyskolen i Vestfold v/ Henær-senteret er ansvarlig for. Side 1

2 Evalueringen vil bidra til styrket forståelse av det faglige og teoretiske grunnlaget for Trygg Oppvekst, samtidig som vi vil få innspill til videreutvikling av prosjektet. I 2007 har vi også påbegynt en styrking av de administrative funksjonene i Trygg Oppvekst. Sosial- og helsedirektoratet har bevilget et betydelig tilskudd til driften av Trygg Oppvekst i Som ledd i Trygg Oppvekst-programmet har vi i 2007 startet dokumentasjon og informasjonsvirksomhet under tittelen De usynlige barna, dvs barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Rapporten som begrepet De usynlige barna er hentet fra, ble klar til distribusjon helt på begynnelsen av året. Rapporten er et forsøk på å sammenfatte og popularisere tilgjengelig kunnskap om barns om vokser opp i familier med rusproblemer, både hvordan problemet oppfattes og hva som kan gjøres. Rapporten ble distribuert i flere hundre eksemplarer til faginstanser og frivillige organisasjoner på rusfeltet. Under landsmøtet i Bergen ble det gjennomført et åpent dagsseminar om emnet. Samme seminar, med et noe endret program, ble gjennomført for Oslo/Akershus-området og i samarbeid med IOGT og Familieklubbene i Norge. Begge seminarene fikk stor oppslutning av folk fra kommuner, skoler, barnehager og hjelpeapparatet og avdekket at det finnes et stort udekket informasjonsbehov på dette temaet. Juniorforbundet har også i 2007 mottatt betydelig økonomisk støtte fra IOGT-bevegelsen, både fra lokale avdelinger, distrikter og IOGT sentralt. I tillegg kommer det engasjementet som mange IOGT ere, både frivillige og ansatte, viser for arbeidet for barn. Den økonomiske støtten betyr mye for driften av Juniorforbundet og gjør at vi nå kan satse penger på organisasjonsbygging lokalt. Styret legger stor vekt på å få de bevilgede pengene til å strekke lengst mulig og synliggjøre resultater av innsatsen. Når alt kommer til alt: det avgjørende i juniorarbeidet skjer lokalt. I de lokale juniorgruppene, enten de driver med teater, friluft, turer, klubb eller hobbyvirksomhet. Det er i møtet mellom engasjerte og dyktige ledere og juniormedlemmene at juniorarbeidets sjel ligger. Det er her opplevelsene skapes som gjør at våre fire profiler blir til virkelighet: Vær deg selv! Vær åpen! Vær en venn! Vær nysgjerrig! Heldigvis har vi mange slike ledere, som bruker mye av sin tid, sitt engasjement og sin kunnskap til beste for barn. Styret retter en spesiell takk til hver av disse for det de har gjort i året som gikk og for mange år tidligere og for at de blir med videre. Oslo, 28.mars 2008 Dag Endal (sign) Merete K.B. Hæggernes (sign) Jan Erik Køhne (sign) Styreleder Nestleder Sekretær Helene Berg (sign) Eivind Jahren (sign) Grethe Kosberg (sign) Styremedlem Styremedlem Organisasjonskonsulent Side 2

3 Hovedutfordring Den vedtatte arbeidsplanen for landsmøte perioden innledes slik: Den viktigste jobben i Juniorforbundet blir gjort lokalt, av lederne og for medlemmene. Forbundets rolle er å legge til rette for at den lokale virksomheten kan bli større, sterkere og bedre. Dette innebærer spesielt å gi de frivillige lederne gode aktivitetsopplegg, muligheter for skolering og utvikling og fora for utveksling av erfaringer og ideer. Frivillig lederarbeid blant barn vil alltid være krevende, men oppgavene blir enklere om rammene er klare og det finnes et tilfang av ideer og opplegg å støtte seg til. Arbeidsplanen fortsetter med å beskrive de viktigste strategiske valgene for forbundets arbeid: 2. Strategiske valg 2.1 Tre modeller for lokalt arbeid Juniorforbundet skal de kommende årene kunne tilby tre modeller for lokal virksomhet, og mulighet for å kombinere de tre: * Juniorklubb * Teater, sang og dans * Friluftsaktivitet Til hver av modellene skal det utvikles opplegg, materiell, aktivitetstips, lederopplæring og oppfølging fra sentralt plan. Vi vil søke å finne løsninger med engasjerte prosjektledere til de tre modellene. 2.2 Juniorklubber med variert aktivitet Dette skal være en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og har varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler, og som passer i de ulike klubbene. Modellen som ble halvferdig i forrige utviklingsrunde vil nå bli gjort komplett. 2.3 Juniorgrupper med teater, sang og dans I kommende periode vil de to prosjektene Astrid Lindgrens Verden og Showkids bli samkjørt, videreutviklet og brukt som et hovedredskap i etablering av ny lokal virksomhet. Vi vil bygge på erfaringene fra de siste års virksomhet, samt impulser fra Sverige. 2.4 Juniorgrupper med friluftsaktivitet Juniorforbundet vil utvikle et nytt opplegg for juniorlag som driver friluftsvirksomhet. Dette blir en videreføring av arbeidet som har vært drevet i IOGT-Speiderne fram til vedtaket om nedleggelse på deres landsmøte i mai Det arbeides med et eget hefte hvor denne aktiviteten presenteres. Side 3

4 2.5 Videreutvikle Trygg Oppvekst-prosjektet Trygg Oppvekst er godt etablert som et prosjekt i et faglig samarbeid med Høyskolen i Østfold, Østnorsk Kompetansesenter og seks kommuner på Østlandet. I 2006 vil prosjektet bli videreutviklet og utvidet på grunnlag av evalueringsrapporten som ble ferdig sommeren Videre vil vi knytte Trygg Oppvekst nærmere inn mot ordinære aktiviteter, ledere og avdelinger i Juniorforbundet. Vi vil også prøve å profilere Juniorforbundet sterkere i den rusfaglige debatten gjennom kunnskapen vi opparbeider i Trygg Oppvekst. 2.6 Verving og pleie av ledere til lokal aktivitet Frivillige ledere er nøkkelen til et godt aktivitetstilbud for barn. Så også i IOGTs Juniorforbund. Derfor vil pleie og verving av ledere være en prioritert oppgave i landsmøteperioden. Dette er en sammensatt oppgave; tilbud om opplæring, tilgang på regelmessig informasjon, muligheter for å hente inspirasjon og muligheter for sosial kontakt ledere imellom. I den sammenhengen kan det også være aktuelt å arrangere familietreff. 2.7 Verve flere medlemmer IOGT Junior har behov for å verve flere medlemmer. Vi har, som alle barne- og ungdomsorganisasjoner, gjennomtrekk av medlemmer, samtidig som vi har som mål å øke medlemstallet. Dette betyr at vi må drive mer systematisk verving av medlemmer. Å verve medlemmer til aktive avdelinger eller nystartede avdelinger gir pr. i dag størst mulighet til oppfølging og til stabilitet i medlemsmassen. Hovedmål og tiltak 3.1 Mål: Vi skal ha 30 aktive avdelinger ved landsmøtet 2007 * Starte nye avdelinger med de nye lagsmodellene * Konsentrert innsats i utvalgte områder i samarbeid med IOGT og Juvente, basert på erfaringene som er gjort med slik innsats i Oslo-området. * Diskutere muligheten for nye avdelinger med IOGTs regionkonsulenter Den lokale virksomheten De lokale avdelingene er alfa og omega for en frivillig barneorganisasjon. Det er her barna møter Juniorforbundets aktiviteter, budskap og utfordringer. Lederne er nøkkelen til lokal aktivitet, og takket være dyktige, trofaste og entusiastiske ledere kan Juniorforbundet gi gode fritidsmiljøer til hundrevis av barn. Rammene rundt det lokale arbeidet varierer fra våre tradisjonelle barnelosjer via juniorklubber med møtevirksomhet og et allsidig aktivitetstilbud til grupper som har spesialisert seg på f.eks. teater eller speiding. Dette spennet er en utfordring, både for de lokale lederne og for forbundet sentralt. Noen av aktivitets- og lagsformene klarer vi å følge opp bra; via materiell, opplæring og oppfølging. Men vi har også flere områder der det er stort behov for utvikling av metoder og budskap, samt et betydelig bedre oppfølgingstilbud til lederne. Ved utgangen av 2007 er den lokale juniorvirksomheten omtrent som på begynnelsen av året, både i omfang og form. Noen avdelinger kommer til eller øker sin aktivitet, mens andre i løpet av året legger ned virksomheten eller er nede i en aktivitetsmessig bølgedal. Styret gjennomgikk på møte februar 2008 både avdelings- og medlemslister for å fastsette tallene pr I den forbindelse ble det vedtatt at følgende avdelinger ikke betraktes som Side 4

5 aktive: BrevSpredt, Rana Juniorlag og Sifer i Rogaland. Da har forbundet pr avdelinger, mot 25 ved forrige årsslutt. Avdelingene er: Navn på avdeling Sted Junior KLUBB Junior FRILUFT Junior SCENE 2007 Øens Blomst Hafslundsøy X 32 Barnelosje Skogblomsten Lørenskog X 57 Concordia barneteater Lillestrøm X 14 Ove Carlsens Minde Bryn X 4 Dramatørene Oslo X 23 Pilutta Barneteater Oslo X 12 Barnelosje Redalen Redalen X 37 Gjøvik Juniorklubb (Aksel Fahlstrøms Minde) Gjøvik X 24 Filiokus Barneteater Gjøvik X 19 Hedrum Juniorlag Larvik X 8 Jun-Net (Åsgården Juniorlag) Horten X 18 Barnelosje Sneklokken Arendal X 4 Barnelosje Vigdar Sveio X 8 Barnelosje Håskjær Karmøy X 8 Haugesund Juniorlag Haugesund X 7 Åsane væpnerlag Åsane X 8 Fjell speiderlag Sotra X 39 Barnelosje Håpets Stjerne (Voss Teatergruppe) Voss X 9 Barnelosje Fensals Fremtid Fyllingsdalen X 4 Hylkje Juniorlag Hylkje X 24 Sceneloppa barneteater Tellnes X 12 Olsvik Juniorlag Olsvik X 17 Haugland barneteater Askøy X 11 Barnelosje Fløyas Vern Tromsø X 5 Juniorkoret Medlemmer i aktive avd. 404 Direktemedlemmer/andre 133 Totalt pr Aktiviteten i de 24 lokale avdelingene ved utgangen av 2007 kan sammenfattes slik: * Rundt 10 avdelinger driver virksomheten som en barnelosje eller juniorklubb, med strukturerte møter og et variert aktivitetstilbud i tilknytning til møtene * Vi har for øyeblikket én avdeling som drives som et speiderlag; Fjell Speiderlag på Sotra.. * En del av avdelingene driver former for åpne aktivitetskvelder. Side 5

6 * 10 avdelinger har drevet med teater det siste året, og 7 av disse har vært organisert som rene teatergrupper med fokus på Astrid Lindgrens Verden. * I 2007 ble det stiftet et juniorkor på Notodden med den lokale IOGT-avdelingen som støttespiller. Koret er foreløpig ikke registrert som aktiv avdeling i Juniorforbundet, i påvente av at formaliteter skal komme på plass. De fleste av avdelingene ligger på rundt 8 30 medlemmer. I tillegg har en del av lagene voksne støttemedlemmer. Den største avdelingen, barnelosje Skogblomsten på Lørenskog, hadde ved utgangen av medlemmer. Der er lokal aktivitet i 8 distrikter for øyeblikket. På Østlandet har distriktene dessuten gått sammen om en regional enhet som bl.a. organiserer årlige sommerleire, vintertreff og høstkurs. Distriktenes oppgave er å skape kontakt mellom avdelinger og medlemmer i sitt område, drive lederskolering og bidra til oppstart av ny virksomhet. Kort om de tre modellene Junior KLUBB er en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og kan for øvrig ha varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler. Junior FRILUFT er et helt nytt aktivitetsopplegg. Vi er i gang med å konkretisere hva dette skal bli, og de første aktivitetsoppleggene som blir ferdige i manus, har arbeidstitlene Mat ute, Tau og tre, Sykkel, Vann, Skattejakt, Junior-Frisbee og Junioriaden. Junior SCENE er en samlebetegnelse for teater-, sang-, musikk- og danseaktiviteter i Juniorforbundet. Det meste vil være bygd rundt de store teateroppleggene vi har hatt gående de siste årene; Astrid Lindgrens Verden med sine ni manus med Pippi, Emil, Karlson på taket, Brødrene Løvehjerte osv og Showkids, der vi foreløpig har to ferdige, spesialskrevne manus. Hver av de tre modellene har fått sin egen logo og sin egen logofarge, som det framgår av illustrasjonene her. Det er laget en brosjyre som beskriver de tre modellene. Den har tittel Lokal aktivitet for juniorer og er blitt spredd til både våre egne ledere og til nøkkelpersoner hos våre samarbeidspartnere. Juniorsafari 2007 Juniorsafari ble avviklet i tiden november. Dette er en spørre- og aktivitetskonkurranse der avdelingene blir utfordret til å løse oppgaver gå på safari innenfor et gitt, begrenset tidsrom. Avdelingene som vil delta, velger selv en konkurransedag innenfor den fastsatte perioden. Vi hadde i år også invitert lag fra DNTB til å delta. Det ble sendt ut oppgaver til alle påmeldte lag, og elleve lag tok utfordringen og sendte inn besvarelser. Aldersspredningen på deltakerne var stor, og det var ulikt hva de forskjellige lag rapporterte som lette og vanskelige oppgaver. Kampen om plasseringene i toppen var hard, med bare noen små poeng som skilte de beste lagene.. Barnelosje Skogblomsten på Lørenskog fikk også i år førsteplassen med sine 101 poeng, IOGT Oslo Junior tok andreplass med 100 poeng, og med 98,5 poeng fikk Barnelosje Håskjær og DNTB Sykkylven delt tredjeplass. Diplom og førstepremie på kr til vinnerlaget, kr. 750 til lag nummer to, og de som delte tredjeplassen fikk kr. 500 hver. Side 6

7 Lokale tiltak for øvrig Prosjektleder Roald Heggernes arbeider kontinuerlig med å skaffe kontakter som kan resultere i nye ALV-avdelinger. Det arbeides også for å få i gang avdeling(er) i Valdres rundt Fagernes av lokalt interesserte. Oslo-prosjektet er et felles prosjekt for IOGT, Juvente og IOGTs Juniorforbund i en bydel i Oslo. Det blir gjennomført i bydelen som nå heter Østensjø på Oslo øst, med hovetyngden av aktiviteten knyttet til skolene på Rustad og Bøler. To junioravdelinger som driver med teater inngår i prosjektet, og det samme gjør en satsing på Trygg Oppvekst. Det har vært diskutert en tilsvarende satsing utenfor Bergen, men ideen har foreløpig ikke blitt realisert. En av barnehageaksjonene i FORUT, Vasana og elefantfesten, har blitt sendt ut som tilbud til alle junioravdelinger. Noen av junioravdelingene og distriktene har bidratt økonomisk og praktisk til gjennomføring av konserter med Geirr Lystrup, der han har sunget materiale fra barnehageaksjonene, spesielt fra Yebo-CD en. Konsertene har blitt arrangert for innbudte barnehager. Regionkonsulentene i IOGT har Juniorforbundets aktiviteter og tilbud blant sine redskaper når de driver utadrettet kontaktvirksomhet, og dette kan gi uttelling i form av ny aktivitet. Konsulent Grethe Kosberg i Region Øst (frem til ) var involvert i driften av de to juniorgruppene som driver teater i Østensjø bydel i Oslo. Siden er dette overtatt av lokale krefter. Juniorstyret har valgt å legge om forbundets administrasjon og satse våre midler på en stilling som bare skal fokusere på organisasjonbygging og oppfølging av det lokale arbeidet. Landsmøte i Bergen Juniorforbundets landsmøte var i 2007 lagt til Bergen, som et arrangement på samme tid og sted som IOGT, DNT og DNTB. Vi vurderer det som veldig positivt at vi denne gangen var fire organisasjoner som var samlet under ett tak til landsmøter, og det var fra den lokale arrangementskomiteen laget ei flott ramme rundt landemøtene gjennom valg av lokaliteter, sosiale aktiviteter og underholdning av høy kvalitet. Denne gangen satset vi fra Juniorforbundets side mye på å markere forbundet utenfor selve forhandlingssalen, noe som lyktes over all forventning. De åpne arrangementene var meget godt besøkt, og vi fikk bred dekning av både forbundet og våre saker i Bergensmedia. Under landsmøteforhandlingene deltok 21 delegater fra 17 lokale avdelinger, 6 delegater fra 6 distrikter, styret, ansatte, gjester og en del besøkende. Torsdag 12. juli var Juniorforbundet og DNTB ansvarlige for en barne- og familiefestival i Bergen sentrum. Vi fikk opphold i regnet de timene arrangementet sto på, og flere hundre barn og foreldre benyttet anledningen til å more seg med ponniridning, kanopadling på Lille Lungegårdsvann, steiking av pinnebrød, popping av popkorn osv. Fra scena hadde Geirr Lystrup og hans band tre konserter med låter fra Yebo- og Vasana-CD ene. To grupper av juniorer viste i to omganger smakebiter fra Astrid Lindgrens Verden. Mens landsmøtet pågikk inne i Bergen sentrum, lå to teatergrupper på til sammen over 30 juniorer fra Bergensområdet i hardtrening ute på Åsane Folkehøgskole. På noen korte dager fikk de øvd inn scener fra Astrid Lindgrens Verden, og resultatet ble presentert i form av tre åpne forestillinger mot slutten av uka. Under ledelse av dyktige instruktører lyktes dette til fulle. Da forestillingene skulle vises på fredag og søndag kveld, var det bare ett problem igjen å løse: Å få båret inn nok stoler til alle tilskuerne som møtte opp. Side 7

8 Fredag 13. juli inviterte Juniorforbundet til åpent fagseminar om barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Interessen for temaet viste seg å være overveldende. Kurslokalet skulle bli for lite da over 75 deltakere møtte opp. De fleste var ansatte i offentlige eller frivillige hjelpetiltak i Bergensområdet. Psykolog Frid Hansen fra Borgestadklinikken var hovedinnleder og leverte en inspirerende og tankevekkende gjennomgang av sine erfaringer i møtet med de usynlige barna. Hun spissformulerte sin utfordring slik: Vi har promillegrense på 0,2 ved kjøring av bil, men hvilken promillegrense har vi for omgang med barn? Juniorforbundets leder Dag Endal gjennomgikk i sitt innlegg hvordan alkoholkulturen blant voksne rammer barn og hvordan en kan bruke alkoholpolitikken til å hjelpe barn som lider, også de som er usynlige for hjelpeapparatet. I en felles sesjon fikk landsmøtene i DNTs Barneforbund og Juniorforbundet presentert det utredningsarbeidet som er gjort om samarbeid og evt. sammenslåing mellom de to organisasjonene. Materialet ble positivt mottatt av begge landsmøtene, og i en egen sesjon under Juniorforbundets landsmøte fikk det nyvalgte styre klart mandat til å videreføre samarbeidsprosessen med DNTB. 3.2 Mål: Vi skal gi lederne regelmessig oppfølging * Regelmessig dialog mellom organisasjonskonsulenten og lokale ledere gjennom året * Aktivitetslederkurs sammen med DNTB på våren 2008 og 2009 * Regelmessig informasjon om hva som skjer i forbundet gjennom e- postbulletinen Juniornytt * Tilby noen ledere stipendier og muligheter til å dra på kurs, konferanser og andre aktiviteter som kan gi inspirasjon. * Sentralleddet skal bistå lokale ledere med merkantile oppgaver knyttet til økonomi, søknader og administrativ medlemsoppfølging, slik at lederne i størst mulig grad kan ha hovedfokus på aktivitet. Regelmessig dialog mellom konsulenten og lederne Det ser nå ut til at ledere rundt omkring i landet har registrert at Juniorforbundet har fått en konsulent som står til deres disposisjon. Det kommer regelmessig henvendelser fra ledere som har med ulike spørsmål og oppdrag, i hovedsak pr. e-post, men også pr. telefon. Vi opplever at lederne setter pris på å kunne rette sine spørsmål og forespørsler til én person. Dessuten vet de at deres henvendelser ikke er noe som forstyrrer, men at deres behov som ledere er blant konsulentens viktigste oppgaver. Det er viktig å fortsette kontaktarbeidet med lederne, slik at også flere ledere ser at de kan bruke konsulenten aktivt og ikke brenne inne med utfordringer og problemer som gjør lederjobben mer utfordrende enn den behøver å være. Kontakten skjer både pr. telefon, pr. e-post og ved besøk. Blant annet har konsulenten møtt både ledere og medlemmer på besøksrunder i Oslo, Hordaland og Rogaland i løpet av høsten, den nye avdelingen på Lillestrøm har fått et besøk og Skogblomstens forestilling på Lørenskog før jul ble overværet. Noen ledere som benytter Klubb-modellen har signalisert at det kan være vanskelig å finne på stadig nye aktiviteter, og at man gjerne ender opp med de samme aktivitetene hele tiden. Ledere bør stadig gjøres oppmerksomme på at konsulenten kan være behjelpelig med ny input, det være seg i form av besøk, aktivitetstips eller materiell. Det nye aktivitetsheftet det er blitt jobbet med gjennom året, vil forhåpentligvis også bidra til mange gode og nye tips. Konsulenten har vært i kontakt med noen ledere av teatervirksomhet som gir uttrykk for at de sliter p.g.a. få voksne å spille på. Haugland og Filiokus har begge behov for assistanse for å finne sin form å jobbe på, uten at lederne sliter seg ut. Når det gjelder Filiokus, har man fått til et Side 8

9 samarbeid med Oppland Scene, et servicekontor for teaterarbeid i Oppland, og en regissørassistent herfra bidrar nå på øvingene. Lederkurs For stadig påfyll av motivasjon, for kontakt med organisasjonen og ikke minst med andre ledere, er det viktig at aktivitetslederne våre blir tilbudt kurs og seminarer de føler de har utbytte av. Det har pågått diskusjoner om hvorvidt man skulle samkjøre lederkurs for teaterledere og for ledere av de andre modellene, og i tillegg gjøre dette til et samarbeidsprosjekt med DNTB. Konklusjonen er blitt at kurset for teaterledere går separat høsten 2008, mens det i løpet av høsten 2007 er påbegynt planlegging av et felles lederkurs med DNTB i april Her vil alle Juniorforbundets ledere, uansett hvilken modell de i hovedsak benytter seg av, bli invitert. Organisasjonskonsulenten jobber med planleggingen av kurset, i samarbeid med DNTBs leder Arne Lindelien. E-postbulletinen Juniornytt Bulletinen er blitt skrevet av styreleder Dag Endal, og det ble i løpet av året sendt ut 21 bulletiner med små og store Juniornyheter. Lederstipend og inspirasjonskurs for ledere To av Juniorforbundets ledere fikk i mai anledning til å dra på motivasjons- og inspirasjonsseminar til Riga, arrangert av IOGT-NTOs Juniorforbund i Sverige, Terese Borge, Fjell Teaterlag og Grethe Kosberg. To ledere ble i løpet av høsten trukket ut som vinnere av styrets lille påskjønningspris på 1000 kroner; André Hæggernes, Fjell Speiderlag og Grete Wiik, Barnelosje Skogblomsten. Sentralleddet skal bistå lokale ledere slik at de i størst mulig grad kan ha hovedfokus på aktivitet I lagsutsendinger er lederne blitt gjort oppmerksomme på muligheten til å søke om hjelp og bistand fra organisasjonskonsulenten. Det er blitt utarbeidet et skriv kalt Dette kan du forvente av oss, hvor lederne kan se hvilke målsetninger sentralleddet og organisasjonskonsulenten har i forhold til å bistå lokalavdelingene. Alle ledere har fått en liste over søknadsmuligheter når det gjelder økonomisk støtte, og organisasjonskonsulenten har vært behjelpelig med kommunale søknader og Frifondsøknader. 3.3 Mål: Vi skal øke medlemstallet med 10 prosent hvert kalenderår * Tett oppfølging av medlemsregister og innbetaling av kontingent gjennom året. * Årlig gjennomgang av årsaker til tilgang og frafall i medlemsmassen. * Starte avdelinger med de nye modellene for lokal virksomhet. * Årlige vervekampanjer de vi premierer og gir positiv omtale av dem som gjør en innsats. Årsresultatet for medlemstallet er nærmest identisk både ved utgangen av 2006 og 2007; hhv. 532 og 537 medlemmer. Antall medlemmer registrert i aktive avdelinger var 407, mot 405 året før. Vi ser altså at medlemstallet er ganske stabilt, på tross av en gjennomstrømming, men målet om 10 % økning i 2007 er ikke nådd. Likevel er det gjennom året blitt gjort en bra verveinnsats; 122 nye medlemmer var registrert som nye, betalende medlemmer innen utgangen av året. Oppstart av de nye avdelingene på Lillestrøm og i Haugesund har gitt mange nye medlemmer på én gang, ellers har de nye medlemmene kommet til i eksisterende avdelinger. Av eksisterende avdelinger som merker seg ut når det Side 9

10 gjelder stort antall nye medlemmer, er særlig Redalen, med hele 17 nye medlemmer i Ellers har flere avdelinger fått opp mot 10 nye medlemmer i løpet av året. Antall barn som er vervet av andre barn, ligger på opp mot 20, her har vi nok litt å gå på. I løpet av året ble det foretatt 115 utmeldinger, inkludert 34 som ble strøket etter å ikke ha betalt kontingent på to år. Det er ikke blitt gjennomført noen aktiv vervekampanje høsten Likevel er tankene fra Den store juniorjakten fulgt opp, i det barn som har vervet har mottatt en takk og en liten vervegave fra forbundet. Det er også blitt gitt en større premie til de mest aktive ververne, det er blitt kåret en superverver både vår og høst. Våren 2007 ble det Victoria Svanevik fra Olsvik Juniorlag, Olsvik som fikk verveprisen, og på høsten vant Jaran B. Hæggernes fra Fjell. Det ble kåret et supervervelag, Barnelosje Redalen i Oppland. Det at vi får stadig større andel teatergrupper i Juniorforbundet, kan være noe av grunnen til at det ikke verves i veldig stor grad ute i avdelingene. Teatergruppene har gjerne nystart ved hvert nytt skoleår, mange nye kommer til da. Videre utover høsten kan det være vanskelig å ta inn nye medlemmer, i og med at man øver mot en forestilling og er avhengige av en stabil besetning. Det vil i så måte være enklere å verve for avdelinger som benytter modellene Klubb og Friluft. Det ble i løpet av november og desember måned jobbet iherdig med medlemslistene og oppdateringer av disse, for å få et medlemstall ved utgangen av året. Det er i hovedsak organisasjonskonsulenten som har gjort dette arbeidet, med hjelp fra styret og ellers vår administrative hjelp fra IOGT i Torggata. Erfaringene fra arbeidet ender i konklusjonen om at arbeidet med medlemslistene vil bli enklere når konsulenten får muligheten til å administrere registeret selv, forhåpentligvis i løpet av våren Kontingentkrav ble sendt ut i februar 2007, med første purring før sommeren og to purringer i 2. halvår. 3.4 Mål: Vi skal ha regelmessig kontakt med medlemmene * Medlemsbladet Junior n utgis med fire nummer pr. år * E-postbulletin til de eldste medlemmene og de yngste lederne * Videreutvikling av nettstedet * Tilbud om sommerleirer til alle medlemmer hvert år * Utvikle en regelmessig kontakt med medlemmene gjennom bruk av smsmeldinger Medlemsbladet "Junior n" har også i år utkommet fire ganger. Redaksjonen har bestått av Ole Hans Styrmo Fjellvang og Helene Berg. Innholdet i bladet har i all hovedsak vært fra aktiviteter rundt om i landet. Det har ikke alltid vært like lett å få inn stoff, men etter sommeren har redaktøren sendt epost til alle ledere i forkant av deadline og dette har vært ganske effektivt. Bladene har også hatt konkurranser, med noe varierende deltakelse. Fra blad nr 2 har det vært mulig å svare på oppgavene via SMS, og dette har økt deltakelsen en god del. Hvert blad har også hatt litt ideologisk stoff, enten i form av artikler fra FORUT, eller om rusmidlers virkning på kroppen. Som følge av sammarbeidet med DNTB har vi også forsøkt å få plass til litt stoff fra deres aktiviteter. Side 10

11 Videreutvikling av Juniorforbundets hjemmesider Forsiden på forbundets hjemmesider blir kontinuerlig oppdatert med artikler fra Junior'n og informasjoner som sendes ut til ledere og andre. Aktivitetskalenderen og fotoalbumet har fått en fremtredende plass på siden. På et lukket område er alle styre- og AUprotokoller lagt ut, i tillegg til at det finnes bilder og tips til databruk for ledere. Det er i flere omganger forsøkt å gjøre sidene mer innbydende for barn og foreldre, men det har bare til en viss grad blitt gjennomført. En viktig del av sidene, og kanskje den mest populære, er fotoalbumet. Her finnes bilder fra forbundets arrangementer siden Det er lagt opp til en mulighet for å sende inn bilder fra lokale aktiviteter, men bildene er stort sett fra redaksjonen, i tillegg til at bilder som er sendt inn som bidrag til Junior'n blir satt sammen til egne album. Sommerleiren på Vegårshei hadde sin egen hjemmeside på en ekstern server og ble oppdatert av leirkomiteen. Det ble forsøkt i størst mulig grad å inkludere denne ved å ha linker og referanser fra Juniorforbundets sider. 3.5 Mål: Vi skal ha 15 kommuner med i Trygg Oppvekst-prosjektet * Revidere metode, organisering og faglig innhold i Trygg Oppvekst, ut fra resultatene fra evalueringen av pilotprosjektet på Østlandet. * Utvikle et nytt element, Forsterket Trygg Oppvekst, som kan bli et tilbud til barn som gjennom vanlige TO-grupper viser seg å ha ekstra behov for oppfølging. * Bygge ut det administrative apparatet for Trygg Oppvekst slik at vi kan øke antall kommuner som deltar * Utdanne flere instruktører slik at vi kan følge opp et økt antall kommuner Løpende markedsføring av prosjektet overfor kommuner og fagmiljøer på rusfeltet * Starte nye kommuneprosjekter * Skolere flere av Juniorforbundets ledere og kontakter i TO-metoden * Holde egne lokalavdelinger orientert om TO-aktivitet som skjer i deres nærmiljø. Det er ikke uten grunn at sosial kompetanse gjennom Kunnskapsløftet har fått status som en del av basiskompetansen som skal gjennomsyre all opplæring. Elevene skal være i stand til å vurdere konsekvensene av og ta ansvaret for egne handlinger, ikke minst gjelder dette personlige handlingsvalg som angår egen livsstil, egen kropp, fysisk og psykisk helse og sosial funksjon. Skolen og lærebedriften skal hjelpe barn og unge til å utvikle kunnskaper, holdninger og strategier, slik at de styrer unna valg som kan gi uheldige konsekvenser for helse og livsstil på kort og lang sikt. Dette skriver Nordahlutvalget i sin rapport om Forebyggende innsatser i skolen (2006) Trygg Oppvekst er et modningsprogram for barn og unge mellom 12 og 14 år. Formålet med programmet er å bidra til en kompetanseheving blant barn og unge og deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i hverdagen. Dette er i sin tur nært knyttet til samfunnets mål om å redusere fremvekst av antall risikopersoner i forhold til psykiske problemer og uhensiktsmessig atferd, inkludert bruk av rusmidler. Arbeidsmåten i programmet er samtale i grupper på 6-8 unge over 8 samlinger à ca. 2 timer. Samtalene er temastyrt og tilrettelegges og ledes av to voksne. De voksne har gått gjennom en Side 11

12 opplæring som prosessledere. Undring, deling av historier, språksetting og felles refleksjon over temaene erstatter tradisjonell undervisning og instruksjon. Samtalegruppene blir en arena der deltakerne får anledning til å sette navn på viktige hendelser rundt seg, reflektere over egen situasjon, øke deltakelsen i eget liv, forebedre kommunikasjonsferdighetene og styrke familie og nettverksbånd. Utviklingsarbeid og fornyelse I tillegg til ordinær drift har Trygg Oppvekst-prosjektet i 2007 lagt stor vekt på utvikling og fornyelse av både materiell og arbeidsmåter. Det ble trykket og ferdigstilt en ny fagmanual i 2007, som er grunnbok for utdanning av prosessledere og håndbok for disse når de starter det praktiske arbeidet med TO-grupper lokalt. Interaktivt rollespill som metode er lagt inn i fagmanualen og har nå blitt en integrert del av opplæringen. Det er videre laget et dokument som knytter Trygg Oppvekst tydelig inn i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dokumentet heter Trygg Oppvekst sett i lys av kunnskapsløftet. Prosesslederopplæringen er revidert og er nå fire dager a 6,5 timer. Oppfølging av prosessledere blir avtalt på siste samling hvor prosjektleder besøker de enkelte skoler og prosessledere etter nærmere avtale med de enkelte skoler/institusjoner. Ledelse og administrasjon Arnold Lexander er fortsatt prosjektleder for Trygg Oppvekst, og høgskolelektor Ulf Dahl, Høgskolen i Østfold fortsatt faglig rådgiver. I 2007 gikk Roald Heggernes i Globus Kompetanse inn på oppdragsbasis for å lage og forsterke de administrative systemer for TO. I den forbindelse ble informasjonsbrosjyre, brevark, avtaler med skoler osv produsert. I oktober ble det klart at Globus Kompetanse av kapasitetsgrunner måtte trekke seg fra de administrative oppgavene for TO, men fortsatte med ansvaret for økonomistyring ut Det er oppnevnt en styringsgruppe som skal ta seg av den overordnede styring og ledelse av Trygg Oppvekst. Den består av Dag Endal, Ulf Dahl, Hanne Gade Ringdal og med Arnold Lexander som sekretær. Roald Heggernes har deltatt på møter fra gang til gang. Vi har i 2007 hatt en bred faglig sammensatt faggruppa, bestående av Turid Haug, Solveig Sletholen, Lasse Edelsten, Eline Uthus, Atle Holstad, Tor Arne Moen, Hedvig Løken, Svein Furnes, Ulf Dahl og Arnold Lexander Ulf Dahl er oppnevnt som leder for faggruppa, og Arnold Lexander fungerer som sekretær. Lokal prosjektvirksomhet Vi har også i 2007 fulgt opp de skolene som fortsatte med Trygg Oppvekst etter pilotprosjektet i kommunene i Oppland og Østfold. Dette gjelder faktisk de fleste skolene som var med i pilotprosjektet, samt noen som har drevet TO-grupper på egenhånd parallelt med pilotprosjektet. Vi har i 2007 startet virksomhet på tre nye skoler i Gjøvik: Biri ungdomsskole, Bjørnsveen ungdomsskole og Blomhaug skole. Vardal ungdomsskole i Gjøvik har fortsatt sin lokale modell som tidligere og i tillegg bidratt til igangsetting i de nye skolene i kommunen. Skolen har styrket sitt TO-mannskap med 2 nye prosessledere. Vi har hatt opplæring av 4 nye barnevernspedagoger fra barnevernet i Sarpsborg kommune. Vi har videre hatt opplæring av 6 miljøarbeidere som skal jobbe i prosjekt FRIMINUTTET i Drammen, et tiltak for barn med rus/psykiatri i familien. Vi har også hatt opplæring av én person for å styrke prosessledergruppa ved Sogsti skole i Drøbak i Frogn kommune. Side 12

13 Innsatsen ved Øyer ungdomskole er styrket med 2 nye prosessledere. I tillegg har TO fulgt opp samarbeidet med IOGT (Bøler prosjektet) med Rustad skole. Trygg Oppvekst har også deltatt på to seminarer med temaet De usynlige barna ; ett i Bergen i juli og ett på Gardermoen i november. Begge seminarene har vært meget godt besøkt, og spesielt er det gledelig at det har møtt mange fra kommunale instanser som jobber med barn. Evaluering Vi har innledet evalueringssamarbeid med Høgskolen i Vestfold, HENÆR- senteret. De skal bidra som en ekstern forskningsinstans med å følgeevaluere programmet Trygg Oppvekst. Det er inngått en intensjonsavtale om et treårig prosjekt, forutsatt at Trygg Oppvekst får drifts- og evalueringsmidler fra Sosial- og helsedirektoratet for år 2007, 2008 og Målet med samarbeidet med HVE er å skaffe kunnskap som kan bidra til utvikling av innhold og organisering av programmet Trygg oppvekst. Prosjektet involverer forskere fra HENÆRsenteret. Representanter fra HENÆR har deltatt på møter og samlinger i Trygg Oppvekst utover i året. Videre har de foretatt en gjennomgang av evalueringsrapporten og annen programdokumentasjon fra prosjektet Trygg Oppvekst utarbeidet av Høgskolen i Østfold, samt annet aktuelt materiale i tilknytning til Trygg Oppvekst. Ut fra dette er det utarbeidet en prosjektskisse med forslag til evalueringsfokus. Ett element i evalueringsprosjektet er å vurdere Trygg Oppvekst opp mot Nordahlutvalgets anbefalinger om skolebaserte program og rusmiddelforebyggende program med skolen som arena. Det er laget en plan for følgeevaluering av nye grupper i Trygg Oppveks, samt design og plan for gjennomføring av ny livskvalitetsundersøkelse. Prosjektmedarbeider ved Høgskolen i Vestfold, HENÆR-senteret er for tiden førstelektor Grete Eide Rønningen, med noe involvering fra høgskolelektor Karin G. Tvetene. Andre ressurspersoner kan etter hvert tilknyttes prosjektet Fortsette innsamling av data fra skolene Vi vil samtidig fortsette innsamlingen av data som Høyskolen i Østfold har påbegynt i pilotprosjektet, bl.a. med føring av loggbøker fra alle aktiviteter som blir gjennomført. Dette vil gjøre det mulig å føle prosjektet på pulsen kontinuerlig, samtidig som loggbøker og annen rapportering bidrar til mer systematisk arbeid ved de enkelte skolene. Nøkkeltall 2007 Trygg Oppvekst En oversikt over aktiviteten i prosjektet i 2007: Antall kommuner 8 Antall skoler 13 Antall andre driftsformer 4 (fritidsklubb, barnervern, BUF-etat) Antall grupper (ca) 76 Antall unge (ca) 450 Antall aktive prosessledere 2006 (ca) 105 Anslag over involverte foreldre/foresatte 800 Side 13

14 3.6 Mål: Gjøre oss bedre i stand til å følge opp våre prosjekter og aktiviteter * Finne nye inntektskilder til Trygg Oppvekst og Astrid LindgrensVerden / Showkids * Delta i Millionlotteriet sammen med IOGT og DNT * Søke IOGTs avdelinger og distrikter om tilskudd til juniorvirksomheten Millionlotteriet startet 1. januar 2004, og Juniorforbundet får 20% av overskuddet. I 2007 fikk vi tilført vår andel av overskuddet fra lotteriet i Millionlotteriet går ikke så bra som våre svenske samarbeidpartnere og investorer hadde håpt, og framtida for hele lotteriet har vært til vurdering. Lotteriet drives nå inntil videre. I 2007 fikk vi kr i gaver fra IOGT-avdelinger eller -distrikter. Dette kom etter felles henvendelser som IOGT og Juniorforbundet sendte til lokale IOGT-avdelinger. Vi vil takke alle som på denne måten har gitt tilskudd til Juniorforbundet sine aktiviteter i 2007, enten det har gått til forbundet sentralt eller til lokal aktivitet. Uten en velvillig voksenorganisasjon som IOGT ville det vært vanskelig å holde aktivitetene gående. De frie midlene som vi får på denne måten, er veldig viktige for forbundet. Globus Kompetanse har vært en viktig ressurs for Juniorforbundet de siste årene. Slik også i Vi har signalisert at vi fortsatt ønsker å bruke Globus Kompetanse (GK) til arbeidet med ledelsen av Astrid Lindgrens Verden. Globus Kompetanse har trukket seg fra arbeidet med Trygg Oppvekst i løpet av 2007 da de ikke har kapapsitet til dette prosjektet. Frifond til lokal aktivitet Frifond-midler gir muligheter for lokalavdelinger å søke om midler til sine aktiviteter. Midlene bevilges fra Kulturdepartementet til LNU, som fordeler videre til barne-og ungdomsorganisasjonene. Til sammen fikk Juniorforbundet kr fra Frifond i Av dette ble fordelt til avdelingene, mens gikk til Juniorforbundet som administrasjonsandel slik ordningen åpner for. Juniorforbundet tok ut mindre til administrasjon enn de 5 prosentene som regelverket tillater. Flere ganger er Frifond-midlene blitt utlyst til avdelingene, og søknader har blitt behandlet fortløpende av styret eller AU gjennom året. Det er blitt fordelt midler til følgende avdelinger og i 2007: Redalen kr Hylkje Juniorlag kr Sneklokken kr Sceneloppa Telnes Teaterlag kr Haugland Teaterlag kr Fjell Speiderlag kr Pilutta (Nøklevann) kr Øens blomst kr Dramatørene kr Filiokus kr Jun nett kr Olsvik juniorlag kr Side 14

15 3.7. Medlemmer, foreldre og samarbeidspartnere skal kjenne IOGT-Juniors profil * Bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter) * Gi Juniorfiguren en rolle som formidler av profilene på våre større aktivite * Lage en enkel brosjyre som forklarer Juniorforbundets ideologi og profil for foreldre. * Bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer * Lage Showkids-materiell som presenterer de fire profilene I 2006 fikk vi laget ferdig en brosjyre til foreldre og andre voksne, som forteller om hva Juniorforbundets står for og hvilke aktiviteter vi har. Denne er blitt tilbudt alle avdelingene. Videre ble det laget en brosjyre som presenterer de tre modellene for lokalt arbeid, som er under utvikling. Denne trykksaken ble sendt til nøkkelpersoner internt og hos våre samarbeidspartnere. Fortsatt er vi for dårlige til å bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter). Det samme gjelder for bruk av Juniorfiguren for profilering av Juniorforbundet.. Det er gjort noen forsøk på sommerleiren og i noen av avdelingene, men det må gjøres en jobb med å definere figurens personlighet. Showkids-materialet som valgfaggruppa ved Åsane laget høsten 2004, har profilen Vær en venn som tema. Det nye manuset som ble klart ved slutten av 2006, har nysgjerrighet som tema. Vi har i flere år hatt som ambisjon å bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer. I 2006 har vi kommet et steg videre med dette. Høsten 2006 påbegynte vi arbeidet med en fagrapport som beskriver problemene som barn opplever når de vokser opp i familier med rusproblemer. Skrivearbeidet er gjort av frilansjournalist og sosiolog Sidsel Skotland, og rapporten ble offentliggjort på nyåret 2007 med tittel De usynlige barna Teater Generelt Arbeidet med teateraktivitetene har fortsatt etter samme mønster som tidligere år. Gjennom en avtale med Globus kompetanse har Roald Heggernes også i 2007 vært engasjert som prosjektleder for Juniorforbundets teatervirksomhet i en 25 %-stilling. Prosjektleder har hatt prioritet på følgende: Lederoppfølging, lederrekruttering, profilering og kurs og opplæring. Teatervirksomheten i de lokale gruppene spenner over et bredt spekter av tema og manus. I tillegg til manusene fra ALV, som fungerer veldig bra ved oppstart av nye barneteatergrupper, har flere grupper i 2007 benyttet seg av andre og spennende manus eller tema. Skogblomsten har for eksempel spilt Jul med Prøysen og Filiokus på Gjøvik har spilt Prins Umulius av Bentein Baardson. I gruppen på Rustad skole i Oslo har instruktørene suksess med å trekke barna aktivt med i utformingen av stykkene de skal framføre. Nye avdelinger Det har blitt startet én ny teatergruppe og gjenopptatt én teatergruppe På Lillestrøm ble det i etterkant av lederkurset i januar startet opp en ny teatergruppe i regi av losje Concordia. Etter at teatergruppen har hvilt en stund, ble det høsten 2007 ny oppstart for teatergruppe på Voss med Mari Bryn som leder. Ny oppstart av barneteatervirksomheten på Voss er også starten på et nytt nærmiljø- og organisasjonsutviklingsprosjekt i samarbeid med IOGT og Juvente i Hordaland. Målet er å etablere ny organisasjonsvirksomhet både for barn, ungdom og voksne. Side 15

16 Teaterfestival I mai deltok 100 barn pluss voksne ledere på den årlige teaterfestivalen på Wendelsberg folkhøgskola i Gøteborg. Det var deltagelse fra i alt fem norske grupper, og det hele ble organisert som fellesreise med to busser fra Østlandet. De fem gruppene var: Lørenskog, Nøklevann, Rustad, Tellnes og Gjøvik. Også dette året virket festivalen som en vitamininsprøytning både for barn og ledere. Manus Vi har i 2007 fått ett nytt Show-Kids manus. Ikke snu deg er skrevet av Ingvar Hopland og beregnet for de eldste barna år. Vi har også i 2007 hatt en nærmere dialog med Nordiska Strakosch Teaterforlaget i Købehavn, som administrerer rettighetene til Astrid Lindgrens Verden. Juniorforbundet har for øyeblikket godkjennelse for bruk av ni forskjellige ALV-maus: Pippi Langstrømpe, Emil i Lønneberget, Juli i Bakkebygrenda, Å Huff a Meg Hvorfor det då, Emil og Grisungen, Madikken, Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte. For hver forestilling som spilles av disse stykkene betaler Juniorforbundet en avgift på kr. 400 til forlaget. Kurs Årets lederkurs ble gjennomført januar på Åsane Folkehøgskole.Denne helgen var 25 deltagere fra til sammen 10 teatergrupper samlet på Åsane Folkehøgskole. Instruktører var Margrethe Beck Heien og Anita Schjøll Brede fra opplevelsesfabrikken Experia. I løpet av helga var de innom tema som teaterlek, teatersang, improvisasjon, bevegelse og karakterarbeid. Ingvar Hopland presenterte denne gangen manus nummer to for Show-Kids ; Ikke snu deg. Oppfølging av og kontakt med ledere En viktig oppgave for prosjektleder har også i 2007 vært kontakt og oppfølging av lederne i de lokale gruppene. Mest kontakt har vi hatt i forbindelse med planlegging og gjennomføring av fellesarrangement som teaterfestival og lederkurs. I 2007 har vi dessuten hatt spesiell fokus på å sikre videre drift av de to gruppene i Oslo (Rustad/Nøklevann) etter at vår nyansatte organisasjonskonsulent Grethe Kosberg sluttet som konsulent i region ØST. Gjennom samarbeid med Bøler-prosjektet (IOGT Oslo og Akershus) har vi fått til en midlertidig ordning med instruktører i de to gruppene. Det var også lenge usikkert om Guro Øverby hadde anledning til å fortsette som instruktør i Sceneloppa på Tellnes. Lokalt har vi klart å sikre en midlertidig ordning med Guro som instruktør. Prosjektleder har forøvrig spesielt bistått gruppene på Voss og Askøy med råd og veiledning. Profilering Prosjektleder har i 2007 brukt mye tid og krefter på planlegging og gjennomføring av teateraktivitetene som var knyttet til landsmøtet i Bergen i sommer. I forkant av landsmøtet ble det organisert en egen teatergruppe med 15 barn fra Askøy, Hylkje og Sotra. Målet var at gruppen skulle øve inn stykket Å Huff a meg med sikte på framføring i forbindelse med Landsmøtet. Under ledelse av teaterinstruktør Terese Borge var gruppen samlet to helger i forkant pluss at de var samlet på Åsane Folkehøgskole under landsmøteuken. Gruppen deltok med innslag under åpningen på Festplassen pluss at de gjennomførte to åpne forestillinger i festsalen på Hotel Scandic Bergen City. De åpne forestillingene ble en suksess og samlet totalt nærmere 500 publikummere. Forestillingene og gruppen ble dessuten gjenstand for oppmerksomhet i avisene (BT og BA) og lokaltv. Parallelt med at denne gruppen var samlet på Åsane arrangerte vi dessuten en åpen Side 16

17 teaterleir for barn. Leiren samlet i overkant av 20 barn som ble undervist av instruktørene Margrethe Beck Heien og Anita Schjøll Brede fra Opplevelsesfabrikken Experia. Teaterleiren ble også gjenstand for brei omtale i Bergens Tidene og i Åsane Tidende. Totalt sett var nærmere 40 barn samlet på teaterleir Åsane i tidsrommet juli. Forestillinger Det har i 2007 blitt spilt og øvd barneteater på følgende steder: Oslo (Rustad og Nøklevann), Gjøvik, Lørenskog, Askøy, Sotra, Voss, Sandnes, Haugesund og Bergen. Totalt sett har det blitt framført 16 forestillinger med nærmere tilskuere. Samarbeid og representasjon IOGT Junior er en av tre eierorganisasjoner av FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling. Forbundet har i 2007 vært representert i FORUTs styre med Helene Berg. Samarbeid med FORUT om blant annet bruk av barneaksjonen Vasana og elefantfesten i juniorlagene. FORUT har mottatt 10% av IOGT Juniors andel av overskuddet fra Millionlotteriet. IOGTs Juniorforbund har medlemskap i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan, som ble stiftet som en videreføring av Avholdsfolkets Landsråd i Dag Endal fra IOGTs Juniorforbund har vært styreleder i Actis siden stiftelsen, og han ble gjenvalgt på landsmøtet i september NORDGU reorganiserte sitt styre i 2006, og det nye styret har fått til en fin utvikling i NORDGUs arbeid, godt støttet av kontoret som NORDGU har felles med ACTIVE i Örebro. Jan Tore Evensen fra IOGTs Juniorforbund er kasserer, mens Hege Sørvig fra Juvente er leder. Juniorforbundet er medlem i ACTIVE, den europeiske ungdomsparaplyen innenfor IOGT International. Linn Landmark som ble nominert som styremedlem i ACTIVE fra Juniorforbundet, har vært ACTIVEs første president etter omorganiseringen og valget i Basel sommeren Juniorforbundet har medlemskap i LASS Landslaget for Alkoholfrie Samlings- og Serveringssteder, men deltar ikke aktivt siden vi ikke har eiendommer. IOGTs Juniorforbund har eierandeler i Sober Invest, som disponerer eiendeler som var i Ansvar Forsikring. Første halvdel av 2007 ble det holdt regelmessige uformelle møter mellom lederne i IOGT, Juvente og Juniorforbundet. På disse møtene blir det gitt gjensidige orienteringer om planer og aktiviteter, samt at en drøfter saker av felles interesse for organisasjonene. Denne ordningen ble videreført etter landsmøtene i juli 2007, der både IOGT og Juvente fikk ny leder. På slutten av året ble det tatt initiativ til at disse fellesmøtene også kan omfatte DNTBs leder og DNTs leder. Vårt felles ansvar for Verdenskongressen i 2010 er en viktig grunn til å holde en regelmessig og åpen dialog mellom ledelsen i våre fem organisasjoner. Sommeren og høsten 2007 har det vært arbeidet med å finne et egnet sted for Verdenskongressen 2010 for IOGT International og ACTIVE. Arrangementet har gått under arbeidstittel Experience Det ble laget noen kriterier for valg av sted, og så ble lokalplanet i de fem organisasjonene invitert til å foreslå steder de mener er egnet til et slikt stort, internasjonalt arrangement. De innkomne forslagene har blitt vurdert av en felles arbeidsgruppe, og deres innstilling ble presentert for organisasjonene rett før jul. Etter å ha hatt en spesielt Side 17

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer