Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008"

Transkript

1 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2007 Godkjent 28. mars 2008 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen! Disse profilene skal gå igjen i alle våre aktiviteter og i all kontakt med medlemmene. Denne årsmeldingen for 2007 tar utgangspunkt i arbeidsplanen for , som ble vedtatt på årsmøtet september Under hvert punkt i avsnitt 3 Hovedmål og tiltak er det ført opp hva som er oppnådd i Hovedlinjer 2007 Juniorforbundet har gjennom flere år satt seg ambisiøse mål, bl.a. å øke antall lokale avdelinger til 30 og ha en medlemstilvekst på 10 prosent i året. Heller ikke i 2007 har vi klart dette. Men vi har klart et viktig delmål i organisasjonsbyggingen; å holde stabilt tall på både medlemmer og avdelinger. Vi gikk ut av 2007 med om lag samme størrelse på det lokale arbeidet som da vi startet på året. Stabilitet er viktig, men ikke godt nok. Dette er en av grunnene til at forbundet i 2007 har foretatt en omprioritering av de begrensede administrative ressursene vi har. Vi har avviklet en stilling som hovedsakelig drev administrativ oppfølging og opprettet en ny stilling som organisasjonskonsulent, som skal ha oppfølging og utvikling av den lokale virksomheten som hovedoppgave. I tillegg har vi prioritert ressursene slik at vi utvider fra halv til hel stilling. Omleggingen skjedde fra 1. juli Samtidig med dette har styret drevet systematisk gjennomgang av våre administrative rutiner med sikte på forbedringer, og vi har som resultat av dette definert tydeligere hvilke mål vi har. Dette ga seg konkret uttrykk i dokumentet Dette kan du forvente av oss, som ble sendt ut til alle lokale ledere før jul Landsmøtet i Bergen var en viktig begivenhet i Styret vurderer det som veldig verdifullt at det ble mulig å få til et fellesarrangement der landsmøtene i IOGT, DNTB, DNTB og Juniorforbundet fant sted under samme tak og med et flott sosialt program som den lokale komiteen hadde lagt opp. Denne gangen la Juniorforbundet stor vekt på aktiviteter og synliggjøring utenfor de ordinære landsmøteforhandlingene. Dette fikk vi full uttelling for, både i lokale medier og overfor de mange som deltok på aktivitetene, både av eksterne deltakere og våre egne medlemmer og ledere. Under årets landsmøte hadde vi for første gang en felles sesjon med DNTBs landsmøtedelegater. Dette ga anledning til en felles presentasjon av utredningsarbeidet som organisasjonene har hatt gående i landsmøteperioden og til kontakt mellom nøkkelpersoner på tvers av organisasjonsgrensene. I en egen sesjon på vårt eget landsmøte fikk det nyvalgte styret i oppdrag å fortsette samarbeidsdiskusjonene med DNTB. Trygg Oppvekst har hatt et ordinært driftsår i 2007 med en betydelig aktivitet. Deltakende skoler og kommuner fra tidligere har fortsatt sitt engasjement, og vi har utvidet med nye skoler. Det er påbegynt et evalueringsarbeid som Høyskolen i Vestfold v/ Henær-senteret er ansvarlig for. Side 1

2 Evalueringen vil bidra til styrket forståelse av det faglige og teoretiske grunnlaget for Trygg Oppvekst, samtidig som vi vil få innspill til videreutvikling av prosjektet. I 2007 har vi også påbegynt en styrking av de administrative funksjonene i Trygg Oppvekst. Sosial- og helsedirektoratet har bevilget et betydelig tilskudd til driften av Trygg Oppvekst i Som ledd i Trygg Oppvekst-programmet har vi i 2007 startet dokumentasjon og informasjonsvirksomhet under tittelen De usynlige barna, dvs barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Rapporten som begrepet De usynlige barna er hentet fra, ble klar til distribusjon helt på begynnelsen av året. Rapporten er et forsøk på å sammenfatte og popularisere tilgjengelig kunnskap om barns om vokser opp i familier med rusproblemer, både hvordan problemet oppfattes og hva som kan gjøres. Rapporten ble distribuert i flere hundre eksemplarer til faginstanser og frivillige organisasjoner på rusfeltet. Under landsmøtet i Bergen ble det gjennomført et åpent dagsseminar om emnet. Samme seminar, med et noe endret program, ble gjennomført for Oslo/Akershus-området og i samarbeid med IOGT og Familieklubbene i Norge. Begge seminarene fikk stor oppslutning av folk fra kommuner, skoler, barnehager og hjelpeapparatet og avdekket at det finnes et stort udekket informasjonsbehov på dette temaet. Juniorforbundet har også i 2007 mottatt betydelig økonomisk støtte fra IOGT-bevegelsen, både fra lokale avdelinger, distrikter og IOGT sentralt. I tillegg kommer det engasjementet som mange IOGT ere, både frivillige og ansatte, viser for arbeidet for barn. Den økonomiske støtten betyr mye for driften av Juniorforbundet og gjør at vi nå kan satse penger på organisasjonsbygging lokalt. Styret legger stor vekt på å få de bevilgede pengene til å strekke lengst mulig og synliggjøre resultater av innsatsen. Når alt kommer til alt: det avgjørende i juniorarbeidet skjer lokalt. I de lokale juniorgruppene, enten de driver med teater, friluft, turer, klubb eller hobbyvirksomhet. Det er i møtet mellom engasjerte og dyktige ledere og juniormedlemmene at juniorarbeidets sjel ligger. Det er her opplevelsene skapes som gjør at våre fire profiler blir til virkelighet: Vær deg selv! Vær åpen! Vær en venn! Vær nysgjerrig! Heldigvis har vi mange slike ledere, som bruker mye av sin tid, sitt engasjement og sin kunnskap til beste for barn. Styret retter en spesiell takk til hver av disse for det de har gjort i året som gikk og for mange år tidligere og for at de blir med videre. Oslo, 28.mars 2008 Dag Endal (sign) Merete K.B. Hæggernes (sign) Jan Erik Køhne (sign) Styreleder Nestleder Sekretær Helene Berg (sign) Eivind Jahren (sign) Grethe Kosberg (sign) Styremedlem Styremedlem Organisasjonskonsulent Side 2

3 Hovedutfordring Den vedtatte arbeidsplanen for landsmøte perioden innledes slik: Den viktigste jobben i Juniorforbundet blir gjort lokalt, av lederne og for medlemmene. Forbundets rolle er å legge til rette for at den lokale virksomheten kan bli større, sterkere og bedre. Dette innebærer spesielt å gi de frivillige lederne gode aktivitetsopplegg, muligheter for skolering og utvikling og fora for utveksling av erfaringer og ideer. Frivillig lederarbeid blant barn vil alltid være krevende, men oppgavene blir enklere om rammene er klare og det finnes et tilfang av ideer og opplegg å støtte seg til. Arbeidsplanen fortsetter med å beskrive de viktigste strategiske valgene for forbundets arbeid: 2. Strategiske valg 2.1 Tre modeller for lokalt arbeid Juniorforbundet skal de kommende årene kunne tilby tre modeller for lokal virksomhet, og mulighet for å kombinere de tre: * Juniorklubb * Teater, sang og dans * Friluftsaktivitet Til hver av modellene skal det utvikles opplegg, materiell, aktivitetstips, lederopplæring og oppfølging fra sentralt plan. Vi vil søke å finne løsninger med engasjerte prosjektledere til de tre modellene. 2.2 Juniorklubber med variert aktivitet Dette skal være en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og har varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler, og som passer i de ulike klubbene. Modellen som ble halvferdig i forrige utviklingsrunde vil nå bli gjort komplett. 2.3 Juniorgrupper med teater, sang og dans I kommende periode vil de to prosjektene Astrid Lindgrens Verden og Showkids bli samkjørt, videreutviklet og brukt som et hovedredskap i etablering av ny lokal virksomhet. Vi vil bygge på erfaringene fra de siste års virksomhet, samt impulser fra Sverige. 2.4 Juniorgrupper med friluftsaktivitet Juniorforbundet vil utvikle et nytt opplegg for juniorlag som driver friluftsvirksomhet. Dette blir en videreføring av arbeidet som har vært drevet i IOGT-Speiderne fram til vedtaket om nedleggelse på deres landsmøte i mai Det arbeides med et eget hefte hvor denne aktiviteten presenteres. Side 3

4 2.5 Videreutvikle Trygg Oppvekst-prosjektet Trygg Oppvekst er godt etablert som et prosjekt i et faglig samarbeid med Høyskolen i Østfold, Østnorsk Kompetansesenter og seks kommuner på Østlandet. I 2006 vil prosjektet bli videreutviklet og utvidet på grunnlag av evalueringsrapporten som ble ferdig sommeren Videre vil vi knytte Trygg Oppvekst nærmere inn mot ordinære aktiviteter, ledere og avdelinger i Juniorforbundet. Vi vil også prøve å profilere Juniorforbundet sterkere i den rusfaglige debatten gjennom kunnskapen vi opparbeider i Trygg Oppvekst. 2.6 Verving og pleie av ledere til lokal aktivitet Frivillige ledere er nøkkelen til et godt aktivitetstilbud for barn. Så også i IOGTs Juniorforbund. Derfor vil pleie og verving av ledere være en prioritert oppgave i landsmøteperioden. Dette er en sammensatt oppgave; tilbud om opplæring, tilgang på regelmessig informasjon, muligheter for å hente inspirasjon og muligheter for sosial kontakt ledere imellom. I den sammenhengen kan det også være aktuelt å arrangere familietreff. 2.7 Verve flere medlemmer IOGT Junior har behov for å verve flere medlemmer. Vi har, som alle barne- og ungdomsorganisasjoner, gjennomtrekk av medlemmer, samtidig som vi har som mål å øke medlemstallet. Dette betyr at vi må drive mer systematisk verving av medlemmer. Å verve medlemmer til aktive avdelinger eller nystartede avdelinger gir pr. i dag størst mulighet til oppfølging og til stabilitet i medlemsmassen. Hovedmål og tiltak 3.1 Mål: Vi skal ha 30 aktive avdelinger ved landsmøtet 2007 * Starte nye avdelinger med de nye lagsmodellene * Konsentrert innsats i utvalgte områder i samarbeid med IOGT og Juvente, basert på erfaringene som er gjort med slik innsats i Oslo-området. * Diskutere muligheten for nye avdelinger med IOGTs regionkonsulenter Den lokale virksomheten De lokale avdelingene er alfa og omega for en frivillig barneorganisasjon. Det er her barna møter Juniorforbundets aktiviteter, budskap og utfordringer. Lederne er nøkkelen til lokal aktivitet, og takket være dyktige, trofaste og entusiastiske ledere kan Juniorforbundet gi gode fritidsmiljøer til hundrevis av barn. Rammene rundt det lokale arbeidet varierer fra våre tradisjonelle barnelosjer via juniorklubber med møtevirksomhet og et allsidig aktivitetstilbud til grupper som har spesialisert seg på f.eks. teater eller speiding. Dette spennet er en utfordring, både for de lokale lederne og for forbundet sentralt. Noen av aktivitets- og lagsformene klarer vi å følge opp bra; via materiell, opplæring og oppfølging. Men vi har også flere områder der det er stort behov for utvikling av metoder og budskap, samt et betydelig bedre oppfølgingstilbud til lederne. Ved utgangen av 2007 er den lokale juniorvirksomheten omtrent som på begynnelsen av året, både i omfang og form. Noen avdelinger kommer til eller øker sin aktivitet, mens andre i løpet av året legger ned virksomheten eller er nede i en aktivitetsmessig bølgedal. Styret gjennomgikk på møte februar 2008 både avdelings- og medlemslister for å fastsette tallene pr I den forbindelse ble det vedtatt at følgende avdelinger ikke betraktes som Side 4

5 aktive: BrevSpredt, Rana Juniorlag og Sifer i Rogaland. Da har forbundet pr avdelinger, mot 25 ved forrige årsslutt. Avdelingene er: Navn på avdeling Sted Junior KLUBB Junior FRILUFT Junior SCENE 2007 Øens Blomst Hafslundsøy X 32 Barnelosje Skogblomsten Lørenskog X 57 Concordia barneteater Lillestrøm X 14 Ove Carlsens Minde Bryn X 4 Dramatørene Oslo X 23 Pilutta Barneteater Oslo X 12 Barnelosje Redalen Redalen X 37 Gjøvik Juniorklubb (Aksel Fahlstrøms Minde) Gjøvik X 24 Filiokus Barneteater Gjøvik X 19 Hedrum Juniorlag Larvik X 8 Jun-Net (Åsgården Juniorlag) Horten X 18 Barnelosje Sneklokken Arendal X 4 Barnelosje Vigdar Sveio X 8 Barnelosje Håskjær Karmøy X 8 Haugesund Juniorlag Haugesund X 7 Åsane væpnerlag Åsane X 8 Fjell speiderlag Sotra X 39 Barnelosje Håpets Stjerne (Voss Teatergruppe) Voss X 9 Barnelosje Fensals Fremtid Fyllingsdalen X 4 Hylkje Juniorlag Hylkje X 24 Sceneloppa barneteater Tellnes X 12 Olsvik Juniorlag Olsvik X 17 Haugland barneteater Askøy X 11 Barnelosje Fløyas Vern Tromsø X 5 Juniorkoret Medlemmer i aktive avd. 404 Direktemedlemmer/andre 133 Totalt pr Aktiviteten i de 24 lokale avdelingene ved utgangen av 2007 kan sammenfattes slik: * Rundt 10 avdelinger driver virksomheten som en barnelosje eller juniorklubb, med strukturerte møter og et variert aktivitetstilbud i tilknytning til møtene * Vi har for øyeblikket én avdeling som drives som et speiderlag; Fjell Speiderlag på Sotra.. * En del av avdelingene driver former for åpne aktivitetskvelder. Side 5

6 * 10 avdelinger har drevet med teater det siste året, og 7 av disse har vært organisert som rene teatergrupper med fokus på Astrid Lindgrens Verden. * I 2007 ble det stiftet et juniorkor på Notodden med den lokale IOGT-avdelingen som støttespiller. Koret er foreløpig ikke registrert som aktiv avdeling i Juniorforbundet, i påvente av at formaliteter skal komme på plass. De fleste av avdelingene ligger på rundt 8 30 medlemmer. I tillegg har en del av lagene voksne støttemedlemmer. Den største avdelingen, barnelosje Skogblomsten på Lørenskog, hadde ved utgangen av medlemmer. Der er lokal aktivitet i 8 distrikter for øyeblikket. På Østlandet har distriktene dessuten gått sammen om en regional enhet som bl.a. organiserer årlige sommerleire, vintertreff og høstkurs. Distriktenes oppgave er å skape kontakt mellom avdelinger og medlemmer i sitt område, drive lederskolering og bidra til oppstart av ny virksomhet. Kort om de tre modellene Junior KLUBB er en videreføring av den tradisjonelle lagsvirksomheten vi har hatt gjennom barnelosjer og juniorlag. Klubbene skal involvere juniorene i styring av virksomheten, gi opplæring i organisasjonsarbeid og kan for øvrig ha varierte aktiviteter som er i tråd med Juniorforbundets profiler. Junior FRILUFT er et helt nytt aktivitetsopplegg. Vi er i gang med å konkretisere hva dette skal bli, og de første aktivitetsoppleggene som blir ferdige i manus, har arbeidstitlene Mat ute, Tau og tre, Sykkel, Vann, Skattejakt, Junior-Frisbee og Junioriaden. Junior SCENE er en samlebetegnelse for teater-, sang-, musikk- og danseaktiviteter i Juniorforbundet. Det meste vil være bygd rundt de store teateroppleggene vi har hatt gående de siste årene; Astrid Lindgrens Verden med sine ni manus med Pippi, Emil, Karlson på taket, Brødrene Løvehjerte osv og Showkids, der vi foreløpig har to ferdige, spesialskrevne manus. Hver av de tre modellene har fått sin egen logo og sin egen logofarge, som det framgår av illustrasjonene her. Det er laget en brosjyre som beskriver de tre modellene. Den har tittel Lokal aktivitet for juniorer og er blitt spredd til både våre egne ledere og til nøkkelpersoner hos våre samarbeidspartnere. Juniorsafari 2007 Juniorsafari ble avviklet i tiden november. Dette er en spørre- og aktivitetskonkurranse der avdelingene blir utfordret til å løse oppgaver gå på safari innenfor et gitt, begrenset tidsrom. Avdelingene som vil delta, velger selv en konkurransedag innenfor den fastsatte perioden. Vi hadde i år også invitert lag fra DNTB til å delta. Det ble sendt ut oppgaver til alle påmeldte lag, og elleve lag tok utfordringen og sendte inn besvarelser. Aldersspredningen på deltakerne var stor, og det var ulikt hva de forskjellige lag rapporterte som lette og vanskelige oppgaver. Kampen om plasseringene i toppen var hard, med bare noen små poeng som skilte de beste lagene.. Barnelosje Skogblomsten på Lørenskog fikk også i år førsteplassen med sine 101 poeng, IOGT Oslo Junior tok andreplass med 100 poeng, og med 98,5 poeng fikk Barnelosje Håskjær og DNTB Sykkylven delt tredjeplass. Diplom og førstepremie på kr til vinnerlaget, kr. 750 til lag nummer to, og de som delte tredjeplassen fikk kr. 500 hver. Side 6

7 Lokale tiltak for øvrig Prosjektleder Roald Heggernes arbeider kontinuerlig med å skaffe kontakter som kan resultere i nye ALV-avdelinger. Det arbeides også for å få i gang avdeling(er) i Valdres rundt Fagernes av lokalt interesserte. Oslo-prosjektet er et felles prosjekt for IOGT, Juvente og IOGTs Juniorforbund i en bydel i Oslo. Det blir gjennomført i bydelen som nå heter Østensjø på Oslo øst, med hovetyngden av aktiviteten knyttet til skolene på Rustad og Bøler. To junioravdelinger som driver med teater inngår i prosjektet, og det samme gjør en satsing på Trygg Oppvekst. Det har vært diskutert en tilsvarende satsing utenfor Bergen, men ideen har foreløpig ikke blitt realisert. En av barnehageaksjonene i FORUT, Vasana og elefantfesten, har blitt sendt ut som tilbud til alle junioravdelinger. Noen av junioravdelingene og distriktene har bidratt økonomisk og praktisk til gjennomføring av konserter med Geirr Lystrup, der han har sunget materiale fra barnehageaksjonene, spesielt fra Yebo-CD en. Konsertene har blitt arrangert for innbudte barnehager. Regionkonsulentene i IOGT har Juniorforbundets aktiviteter og tilbud blant sine redskaper når de driver utadrettet kontaktvirksomhet, og dette kan gi uttelling i form av ny aktivitet. Konsulent Grethe Kosberg i Region Øst (frem til ) var involvert i driften av de to juniorgruppene som driver teater i Østensjø bydel i Oslo. Siden er dette overtatt av lokale krefter. Juniorstyret har valgt å legge om forbundets administrasjon og satse våre midler på en stilling som bare skal fokusere på organisasjonbygging og oppfølging av det lokale arbeidet. Landsmøte i Bergen Juniorforbundets landsmøte var i 2007 lagt til Bergen, som et arrangement på samme tid og sted som IOGT, DNT og DNTB. Vi vurderer det som veldig positivt at vi denne gangen var fire organisasjoner som var samlet under ett tak til landsmøter, og det var fra den lokale arrangementskomiteen laget ei flott ramme rundt landemøtene gjennom valg av lokaliteter, sosiale aktiviteter og underholdning av høy kvalitet. Denne gangen satset vi fra Juniorforbundets side mye på å markere forbundet utenfor selve forhandlingssalen, noe som lyktes over all forventning. De åpne arrangementene var meget godt besøkt, og vi fikk bred dekning av både forbundet og våre saker i Bergensmedia. Under landsmøteforhandlingene deltok 21 delegater fra 17 lokale avdelinger, 6 delegater fra 6 distrikter, styret, ansatte, gjester og en del besøkende. Torsdag 12. juli var Juniorforbundet og DNTB ansvarlige for en barne- og familiefestival i Bergen sentrum. Vi fikk opphold i regnet de timene arrangementet sto på, og flere hundre barn og foreldre benyttet anledningen til å more seg med ponniridning, kanopadling på Lille Lungegårdsvann, steiking av pinnebrød, popping av popkorn osv. Fra scena hadde Geirr Lystrup og hans band tre konserter med låter fra Yebo- og Vasana-CD ene. To grupper av juniorer viste i to omganger smakebiter fra Astrid Lindgrens Verden. Mens landsmøtet pågikk inne i Bergen sentrum, lå to teatergrupper på til sammen over 30 juniorer fra Bergensområdet i hardtrening ute på Åsane Folkehøgskole. På noen korte dager fikk de øvd inn scener fra Astrid Lindgrens Verden, og resultatet ble presentert i form av tre åpne forestillinger mot slutten av uka. Under ledelse av dyktige instruktører lyktes dette til fulle. Da forestillingene skulle vises på fredag og søndag kveld, var det bare ett problem igjen å løse: Å få båret inn nok stoler til alle tilskuerne som møtte opp. Side 7

8 Fredag 13. juli inviterte Juniorforbundet til åpent fagseminar om barn som vokser opp i familier med rusproblemer. Interessen for temaet viste seg å være overveldende. Kurslokalet skulle bli for lite da over 75 deltakere møtte opp. De fleste var ansatte i offentlige eller frivillige hjelpetiltak i Bergensområdet. Psykolog Frid Hansen fra Borgestadklinikken var hovedinnleder og leverte en inspirerende og tankevekkende gjennomgang av sine erfaringer i møtet med de usynlige barna. Hun spissformulerte sin utfordring slik: Vi har promillegrense på 0,2 ved kjøring av bil, men hvilken promillegrense har vi for omgang med barn? Juniorforbundets leder Dag Endal gjennomgikk i sitt innlegg hvordan alkoholkulturen blant voksne rammer barn og hvordan en kan bruke alkoholpolitikken til å hjelpe barn som lider, også de som er usynlige for hjelpeapparatet. I en felles sesjon fikk landsmøtene i DNTs Barneforbund og Juniorforbundet presentert det utredningsarbeidet som er gjort om samarbeid og evt. sammenslåing mellom de to organisasjonene. Materialet ble positivt mottatt av begge landsmøtene, og i en egen sesjon under Juniorforbundets landsmøte fikk det nyvalgte styre klart mandat til å videreføre samarbeidsprosessen med DNTB. 3.2 Mål: Vi skal gi lederne regelmessig oppfølging * Regelmessig dialog mellom organisasjonskonsulenten og lokale ledere gjennom året * Aktivitetslederkurs sammen med DNTB på våren 2008 og 2009 * Regelmessig informasjon om hva som skjer i forbundet gjennom e- postbulletinen Juniornytt * Tilby noen ledere stipendier og muligheter til å dra på kurs, konferanser og andre aktiviteter som kan gi inspirasjon. * Sentralleddet skal bistå lokale ledere med merkantile oppgaver knyttet til økonomi, søknader og administrativ medlemsoppfølging, slik at lederne i størst mulig grad kan ha hovedfokus på aktivitet. Regelmessig dialog mellom konsulenten og lederne Det ser nå ut til at ledere rundt omkring i landet har registrert at Juniorforbundet har fått en konsulent som står til deres disposisjon. Det kommer regelmessig henvendelser fra ledere som har med ulike spørsmål og oppdrag, i hovedsak pr. e-post, men også pr. telefon. Vi opplever at lederne setter pris på å kunne rette sine spørsmål og forespørsler til én person. Dessuten vet de at deres henvendelser ikke er noe som forstyrrer, men at deres behov som ledere er blant konsulentens viktigste oppgaver. Det er viktig å fortsette kontaktarbeidet med lederne, slik at også flere ledere ser at de kan bruke konsulenten aktivt og ikke brenne inne med utfordringer og problemer som gjør lederjobben mer utfordrende enn den behøver å være. Kontakten skjer både pr. telefon, pr. e-post og ved besøk. Blant annet har konsulenten møtt både ledere og medlemmer på besøksrunder i Oslo, Hordaland og Rogaland i løpet av høsten, den nye avdelingen på Lillestrøm har fått et besøk og Skogblomstens forestilling på Lørenskog før jul ble overværet. Noen ledere som benytter Klubb-modellen har signalisert at det kan være vanskelig å finne på stadig nye aktiviteter, og at man gjerne ender opp med de samme aktivitetene hele tiden. Ledere bør stadig gjøres oppmerksomme på at konsulenten kan være behjelpelig med ny input, det være seg i form av besøk, aktivitetstips eller materiell. Det nye aktivitetsheftet det er blitt jobbet med gjennom året, vil forhåpentligvis også bidra til mange gode og nye tips. Konsulenten har vært i kontakt med noen ledere av teatervirksomhet som gir uttrykk for at de sliter p.g.a. få voksne å spille på. Haugland og Filiokus har begge behov for assistanse for å finne sin form å jobbe på, uten at lederne sliter seg ut. Når det gjelder Filiokus, har man fått til et Side 8

9 samarbeid med Oppland Scene, et servicekontor for teaterarbeid i Oppland, og en regissørassistent herfra bidrar nå på øvingene. Lederkurs For stadig påfyll av motivasjon, for kontakt med organisasjonen og ikke minst med andre ledere, er det viktig at aktivitetslederne våre blir tilbudt kurs og seminarer de føler de har utbytte av. Det har pågått diskusjoner om hvorvidt man skulle samkjøre lederkurs for teaterledere og for ledere av de andre modellene, og i tillegg gjøre dette til et samarbeidsprosjekt med DNTB. Konklusjonen er blitt at kurset for teaterledere går separat høsten 2008, mens det i løpet av høsten 2007 er påbegynt planlegging av et felles lederkurs med DNTB i april Her vil alle Juniorforbundets ledere, uansett hvilken modell de i hovedsak benytter seg av, bli invitert. Organisasjonskonsulenten jobber med planleggingen av kurset, i samarbeid med DNTBs leder Arne Lindelien. E-postbulletinen Juniornytt Bulletinen er blitt skrevet av styreleder Dag Endal, og det ble i løpet av året sendt ut 21 bulletiner med små og store Juniornyheter. Lederstipend og inspirasjonskurs for ledere To av Juniorforbundets ledere fikk i mai anledning til å dra på motivasjons- og inspirasjonsseminar til Riga, arrangert av IOGT-NTOs Juniorforbund i Sverige, Terese Borge, Fjell Teaterlag og Grethe Kosberg. To ledere ble i løpet av høsten trukket ut som vinnere av styrets lille påskjønningspris på 1000 kroner; André Hæggernes, Fjell Speiderlag og Grete Wiik, Barnelosje Skogblomsten. Sentralleddet skal bistå lokale ledere slik at de i størst mulig grad kan ha hovedfokus på aktivitet I lagsutsendinger er lederne blitt gjort oppmerksomme på muligheten til å søke om hjelp og bistand fra organisasjonskonsulenten. Det er blitt utarbeidet et skriv kalt Dette kan du forvente av oss, hvor lederne kan se hvilke målsetninger sentralleddet og organisasjonskonsulenten har i forhold til å bistå lokalavdelingene. Alle ledere har fått en liste over søknadsmuligheter når det gjelder økonomisk støtte, og organisasjonskonsulenten har vært behjelpelig med kommunale søknader og Frifondsøknader. 3.3 Mål: Vi skal øke medlemstallet med 10 prosent hvert kalenderår * Tett oppfølging av medlemsregister og innbetaling av kontingent gjennom året. * Årlig gjennomgang av årsaker til tilgang og frafall i medlemsmassen. * Starte avdelinger med de nye modellene for lokal virksomhet. * Årlige vervekampanjer de vi premierer og gir positiv omtale av dem som gjør en innsats. Årsresultatet for medlemstallet er nærmest identisk både ved utgangen av 2006 og 2007; hhv. 532 og 537 medlemmer. Antall medlemmer registrert i aktive avdelinger var 407, mot 405 året før. Vi ser altså at medlemstallet er ganske stabilt, på tross av en gjennomstrømming, men målet om 10 % økning i 2007 er ikke nådd. Likevel er det gjennom året blitt gjort en bra verveinnsats; 122 nye medlemmer var registrert som nye, betalende medlemmer innen utgangen av året. Oppstart av de nye avdelingene på Lillestrøm og i Haugesund har gitt mange nye medlemmer på én gang, ellers har de nye medlemmene kommet til i eksisterende avdelinger. Av eksisterende avdelinger som merker seg ut når det Side 9

10 gjelder stort antall nye medlemmer, er særlig Redalen, med hele 17 nye medlemmer i Ellers har flere avdelinger fått opp mot 10 nye medlemmer i løpet av året. Antall barn som er vervet av andre barn, ligger på opp mot 20, her har vi nok litt å gå på. I løpet av året ble det foretatt 115 utmeldinger, inkludert 34 som ble strøket etter å ikke ha betalt kontingent på to år. Det er ikke blitt gjennomført noen aktiv vervekampanje høsten Likevel er tankene fra Den store juniorjakten fulgt opp, i det barn som har vervet har mottatt en takk og en liten vervegave fra forbundet. Det er også blitt gitt en større premie til de mest aktive ververne, det er blitt kåret en superverver både vår og høst. Våren 2007 ble det Victoria Svanevik fra Olsvik Juniorlag, Olsvik som fikk verveprisen, og på høsten vant Jaran B. Hæggernes fra Fjell. Det ble kåret et supervervelag, Barnelosje Redalen i Oppland. Det at vi får stadig større andel teatergrupper i Juniorforbundet, kan være noe av grunnen til at det ikke verves i veldig stor grad ute i avdelingene. Teatergruppene har gjerne nystart ved hvert nytt skoleår, mange nye kommer til da. Videre utover høsten kan det være vanskelig å ta inn nye medlemmer, i og med at man øver mot en forestilling og er avhengige av en stabil besetning. Det vil i så måte være enklere å verve for avdelinger som benytter modellene Klubb og Friluft. Det ble i løpet av november og desember måned jobbet iherdig med medlemslistene og oppdateringer av disse, for å få et medlemstall ved utgangen av året. Det er i hovedsak organisasjonskonsulenten som har gjort dette arbeidet, med hjelp fra styret og ellers vår administrative hjelp fra IOGT i Torggata. Erfaringene fra arbeidet ender i konklusjonen om at arbeidet med medlemslistene vil bli enklere når konsulenten får muligheten til å administrere registeret selv, forhåpentligvis i løpet av våren Kontingentkrav ble sendt ut i februar 2007, med første purring før sommeren og to purringer i 2. halvår. 3.4 Mål: Vi skal ha regelmessig kontakt med medlemmene * Medlemsbladet Junior n utgis med fire nummer pr. år * E-postbulletin til de eldste medlemmene og de yngste lederne * Videreutvikling av nettstedet * Tilbud om sommerleirer til alle medlemmer hvert år * Utvikle en regelmessig kontakt med medlemmene gjennom bruk av smsmeldinger Medlemsbladet "Junior n" har også i år utkommet fire ganger. Redaksjonen har bestått av Ole Hans Styrmo Fjellvang og Helene Berg. Innholdet i bladet har i all hovedsak vært fra aktiviteter rundt om i landet. Det har ikke alltid vært like lett å få inn stoff, men etter sommeren har redaktøren sendt epost til alle ledere i forkant av deadline og dette har vært ganske effektivt. Bladene har også hatt konkurranser, med noe varierende deltakelse. Fra blad nr 2 har det vært mulig å svare på oppgavene via SMS, og dette har økt deltakelsen en god del. Hvert blad har også hatt litt ideologisk stoff, enten i form av artikler fra FORUT, eller om rusmidlers virkning på kroppen. Som følge av sammarbeidet med DNTB har vi også forsøkt å få plass til litt stoff fra deres aktiviteter. Side 10

11 Videreutvikling av Juniorforbundets hjemmesider Forsiden på forbundets hjemmesider blir kontinuerlig oppdatert med artikler fra Junior'n og informasjoner som sendes ut til ledere og andre. Aktivitetskalenderen og fotoalbumet har fått en fremtredende plass på siden. På et lukket område er alle styre- og AUprotokoller lagt ut, i tillegg til at det finnes bilder og tips til databruk for ledere. Det er i flere omganger forsøkt å gjøre sidene mer innbydende for barn og foreldre, men det har bare til en viss grad blitt gjennomført. En viktig del av sidene, og kanskje den mest populære, er fotoalbumet. Her finnes bilder fra forbundets arrangementer siden Det er lagt opp til en mulighet for å sende inn bilder fra lokale aktiviteter, men bildene er stort sett fra redaksjonen, i tillegg til at bilder som er sendt inn som bidrag til Junior'n blir satt sammen til egne album. Sommerleiren på Vegårshei hadde sin egen hjemmeside på en ekstern server og ble oppdatert av leirkomiteen. Det ble forsøkt i størst mulig grad å inkludere denne ved å ha linker og referanser fra Juniorforbundets sider. 3.5 Mål: Vi skal ha 15 kommuner med i Trygg Oppvekst-prosjektet * Revidere metode, organisering og faglig innhold i Trygg Oppvekst, ut fra resultatene fra evalueringen av pilotprosjektet på Østlandet. * Utvikle et nytt element, Forsterket Trygg Oppvekst, som kan bli et tilbud til barn som gjennom vanlige TO-grupper viser seg å ha ekstra behov for oppfølging. * Bygge ut det administrative apparatet for Trygg Oppvekst slik at vi kan øke antall kommuner som deltar * Utdanne flere instruktører slik at vi kan følge opp et økt antall kommuner Løpende markedsføring av prosjektet overfor kommuner og fagmiljøer på rusfeltet * Starte nye kommuneprosjekter * Skolere flere av Juniorforbundets ledere og kontakter i TO-metoden * Holde egne lokalavdelinger orientert om TO-aktivitet som skjer i deres nærmiljø. Det er ikke uten grunn at sosial kompetanse gjennom Kunnskapsløftet har fått status som en del av basiskompetansen som skal gjennomsyre all opplæring. Elevene skal være i stand til å vurdere konsekvensene av og ta ansvaret for egne handlinger, ikke minst gjelder dette personlige handlingsvalg som angår egen livsstil, egen kropp, fysisk og psykisk helse og sosial funksjon. Skolen og lærebedriften skal hjelpe barn og unge til å utvikle kunnskaper, holdninger og strategier, slik at de styrer unna valg som kan gi uheldige konsekvenser for helse og livsstil på kort og lang sikt. Dette skriver Nordahlutvalget i sin rapport om Forebyggende innsatser i skolen (2006) Trygg Oppvekst er et modningsprogram for barn og unge mellom 12 og 14 år. Formålet med programmet er å bidra til en kompetanseheving blant barn og unge og deres foreldre for å oppnå en bedre mestring i hverdagen. Dette er i sin tur nært knyttet til samfunnets mål om å redusere fremvekst av antall risikopersoner i forhold til psykiske problemer og uhensiktsmessig atferd, inkludert bruk av rusmidler. Arbeidsmåten i programmet er samtale i grupper på 6-8 unge over 8 samlinger à ca. 2 timer. Samtalene er temastyrt og tilrettelegges og ledes av to voksne. De voksne har gått gjennom en Side 11

12 opplæring som prosessledere. Undring, deling av historier, språksetting og felles refleksjon over temaene erstatter tradisjonell undervisning og instruksjon. Samtalegruppene blir en arena der deltakerne får anledning til å sette navn på viktige hendelser rundt seg, reflektere over egen situasjon, øke deltakelsen i eget liv, forebedre kommunikasjonsferdighetene og styrke familie og nettverksbånd. Utviklingsarbeid og fornyelse I tillegg til ordinær drift har Trygg Oppvekst-prosjektet i 2007 lagt stor vekt på utvikling og fornyelse av både materiell og arbeidsmåter. Det ble trykket og ferdigstilt en ny fagmanual i 2007, som er grunnbok for utdanning av prosessledere og håndbok for disse når de starter det praktiske arbeidet med TO-grupper lokalt. Interaktivt rollespill som metode er lagt inn i fagmanualen og har nå blitt en integrert del av opplæringen. Det er videre laget et dokument som knytter Trygg Oppvekst tydelig inn i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dokumentet heter Trygg Oppvekst sett i lys av kunnskapsløftet. Prosesslederopplæringen er revidert og er nå fire dager a 6,5 timer. Oppfølging av prosessledere blir avtalt på siste samling hvor prosjektleder besøker de enkelte skoler og prosessledere etter nærmere avtale med de enkelte skoler/institusjoner. Ledelse og administrasjon Arnold Lexander er fortsatt prosjektleder for Trygg Oppvekst, og høgskolelektor Ulf Dahl, Høgskolen i Østfold fortsatt faglig rådgiver. I 2007 gikk Roald Heggernes i Globus Kompetanse inn på oppdragsbasis for å lage og forsterke de administrative systemer for TO. I den forbindelse ble informasjonsbrosjyre, brevark, avtaler med skoler osv produsert. I oktober ble det klart at Globus Kompetanse av kapasitetsgrunner måtte trekke seg fra de administrative oppgavene for TO, men fortsatte med ansvaret for økonomistyring ut Det er oppnevnt en styringsgruppe som skal ta seg av den overordnede styring og ledelse av Trygg Oppvekst. Den består av Dag Endal, Ulf Dahl, Hanne Gade Ringdal og med Arnold Lexander som sekretær. Roald Heggernes har deltatt på møter fra gang til gang. Vi har i 2007 hatt en bred faglig sammensatt faggruppa, bestående av Turid Haug, Solveig Sletholen, Lasse Edelsten, Eline Uthus, Atle Holstad, Tor Arne Moen, Hedvig Løken, Svein Furnes, Ulf Dahl og Arnold Lexander Ulf Dahl er oppnevnt som leder for faggruppa, og Arnold Lexander fungerer som sekretær. Lokal prosjektvirksomhet Vi har også i 2007 fulgt opp de skolene som fortsatte med Trygg Oppvekst etter pilotprosjektet i kommunene i Oppland og Østfold. Dette gjelder faktisk de fleste skolene som var med i pilotprosjektet, samt noen som har drevet TO-grupper på egenhånd parallelt med pilotprosjektet. Vi har i 2007 startet virksomhet på tre nye skoler i Gjøvik: Biri ungdomsskole, Bjørnsveen ungdomsskole og Blomhaug skole. Vardal ungdomsskole i Gjøvik har fortsatt sin lokale modell som tidligere og i tillegg bidratt til igangsetting i de nye skolene i kommunen. Skolen har styrket sitt TO-mannskap med 2 nye prosessledere. Vi har hatt opplæring av 4 nye barnevernspedagoger fra barnevernet i Sarpsborg kommune. Vi har videre hatt opplæring av 6 miljøarbeidere som skal jobbe i prosjekt FRIMINUTTET i Drammen, et tiltak for barn med rus/psykiatri i familien. Vi har også hatt opplæring av én person for å styrke prosessledergruppa ved Sogsti skole i Drøbak i Frogn kommune. Side 12

13 Innsatsen ved Øyer ungdomskole er styrket med 2 nye prosessledere. I tillegg har TO fulgt opp samarbeidet med IOGT (Bøler prosjektet) med Rustad skole. Trygg Oppvekst har også deltatt på to seminarer med temaet De usynlige barna ; ett i Bergen i juli og ett på Gardermoen i november. Begge seminarene har vært meget godt besøkt, og spesielt er det gledelig at det har møtt mange fra kommunale instanser som jobber med barn. Evaluering Vi har innledet evalueringssamarbeid med Høgskolen i Vestfold, HENÆR- senteret. De skal bidra som en ekstern forskningsinstans med å følgeevaluere programmet Trygg Oppvekst. Det er inngått en intensjonsavtale om et treårig prosjekt, forutsatt at Trygg Oppvekst får drifts- og evalueringsmidler fra Sosial- og helsedirektoratet for år 2007, 2008 og Målet med samarbeidet med HVE er å skaffe kunnskap som kan bidra til utvikling av innhold og organisering av programmet Trygg oppvekst. Prosjektet involverer forskere fra HENÆRsenteret. Representanter fra HENÆR har deltatt på møter og samlinger i Trygg Oppvekst utover i året. Videre har de foretatt en gjennomgang av evalueringsrapporten og annen programdokumentasjon fra prosjektet Trygg Oppvekst utarbeidet av Høgskolen i Østfold, samt annet aktuelt materiale i tilknytning til Trygg Oppvekst. Ut fra dette er det utarbeidet en prosjektskisse med forslag til evalueringsfokus. Ett element i evalueringsprosjektet er å vurdere Trygg Oppvekst opp mot Nordahlutvalgets anbefalinger om skolebaserte program og rusmiddelforebyggende program med skolen som arena. Det er laget en plan for følgeevaluering av nye grupper i Trygg Oppveks, samt design og plan for gjennomføring av ny livskvalitetsundersøkelse. Prosjektmedarbeider ved Høgskolen i Vestfold, HENÆR-senteret er for tiden førstelektor Grete Eide Rønningen, med noe involvering fra høgskolelektor Karin G. Tvetene. Andre ressurspersoner kan etter hvert tilknyttes prosjektet Fortsette innsamling av data fra skolene Vi vil samtidig fortsette innsamlingen av data som Høyskolen i Østfold har påbegynt i pilotprosjektet, bl.a. med føring av loggbøker fra alle aktiviteter som blir gjennomført. Dette vil gjøre det mulig å føle prosjektet på pulsen kontinuerlig, samtidig som loggbøker og annen rapportering bidrar til mer systematisk arbeid ved de enkelte skolene. Nøkkeltall 2007 Trygg Oppvekst En oversikt over aktiviteten i prosjektet i 2007: Antall kommuner 8 Antall skoler 13 Antall andre driftsformer 4 (fritidsklubb, barnervern, BUF-etat) Antall grupper (ca) 76 Antall unge (ca) 450 Antall aktive prosessledere 2006 (ca) 105 Anslag over involverte foreldre/foresatte 800 Side 13

14 3.6 Mål: Gjøre oss bedre i stand til å følge opp våre prosjekter og aktiviteter * Finne nye inntektskilder til Trygg Oppvekst og Astrid LindgrensVerden / Showkids * Delta i Millionlotteriet sammen med IOGT og DNT * Søke IOGTs avdelinger og distrikter om tilskudd til juniorvirksomheten Millionlotteriet startet 1. januar 2004, og Juniorforbundet får 20% av overskuddet. I 2007 fikk vi tilført vår andel av overskuddet fra lotteriet i Millionlotteriet går ikke så bra som våre svenske samarbeidpartnere og investorer hadde håpt, og framtida for hele lotteriet har vært til vurdering. Lotteriet drives nå inntil videre. I 2007 fikk vi kr i gaver fra IOGT-avdelinger eller -distrikter. Dette kom etter felles henvendelser som IOGT og Juniorforbundet sendte til lokale IOGT-avdelinger. Vi vil takke alle som på denne måten har gitt tilskudd til Juniorforbundet sine aktiviteter i 2007, enten det har gått til forbundet sentralt eller til lokal aktivitet. Uten en velvillig voksenorganisasjon som IOGT ville det vært vanskelig å holde aktivitetene gående. De frie midlene som vi får på denne måten, er veldig viktige for forbundet. Globus Kompetanse har vært en viktig ressurs for Juniorforbundet de siste årene. Slik også i Vi har signalisert at vi fortsatt ønsker å bruke Globus Kompetanse (GK) til arbeidet med ledelsen av Astrid Lindgrens Verden. Globus Kompetanse har trukket seg fra arbeidet med Trygg Oppvekst i løpet av 2007 da de ikke har kapapsitet til dette prosjektet. Frifond til lokal aktivitet Frifond-midler gir muligheter for lokalavdelinger å søke om midler til sine aktiviteter. Midlene bevilges fra Kulturdepartementet til LNU, som fordeler videre til barne-og ungdomsorganisasjonene. Til sammen fikk Juniorforbundet kr fra Frifond i Av dette ble fordelt til avdelingene, mens gikk til Juniorforbundet som administrasjonsandel slik ordningen åpner for. Juniorforbundet tok ut mindre til administrasjon enn de 5 prosentene som regelverket tillater. Flere ganger er Frifond-midlene blitt utlyst til avdelingene, og søknader har blitt behandlet fortløpende av styret eller AU gjennom året. Det er blitt fordelt midler til følgende avdelinger og i 2007: Redalen kr Hylkje Juniorlag kr Sneklokken kr Sceneloppa Telnes Teaterlag kr Haugland Teaterlag kr Fjell Speiderlag kr Pilutta (Nøklevann) kr Øens blomst kr Dramatørene kr Filiokus kr Jun nett kr Olsvik juniorlag kr Side 14

15 3.7. Medlemmer, foreldre og samarbeidspartnere skal kjenne IOGT-Juniors profil * Bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter) * Gi Juniorfiguren en rolle som formidler av profilene på våre større aktivite * Lage en enkel brosjyre som forklarer Juniorforbundets ideologi og profil for foreldre. * Bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer * Lage Showkids-materiell som presenterer de fire profilene I 2006 fikk vi laget ferdig en brosjyre til foreldre og andre voksne, som forteller om hva Juniorforbundets står for og hvilke aktiviteter vi har. Denne er blitt tilbudt alle avdelingene. Videre ble det laget en brosjyre som presenterer de tre modellene for lokalt arbeid, som er under utvikling. Denne trykksaken ble sendt til nøkkelpersoner internt og hos våre samarbeidspartnere. Fortsatt er vi for dårlige til å bruke de fire profilene på alle områder i forbundet (medlemsblad, nettsted, leirer, aktiviteter, kurs og møter). Det samme gjelder for bruk av Juniorfiguren for profilering av Juniorforbundet.. Det er gjort noen forsøk på sommerleiren og i noen av avdelingene, men det må gjøres en jobb med å definere figurens personlighet. Showkids-materialet som valgfaggruppa ved Åsane laget høsten 2004, har profilen Vær en venn som tema. Det nye manuset som ble klart ved slutten av 2006, har nysgjerrighet som tema. Vi har i flere år hatt som ambisjon å bruke fagkunnskapen som er samlet i Trygg Oppvekst til medieprofilering av Juniorforbundet i spørsmål om rus og oppvekstmiljøer. I 2006 har vi kommet et steg videre med dette. Høsten 2006 påbegynte vi arbeidet med en fagrapport som beskriver problemene som barn opplever når de vokser opp i familier med rusproblemer. Skrivearbeidet er gjort av frilansjournalist og sosiolog Sidsel Skotland, og rapporten ble offentliggjort på nyåret 2007 med tittel De usynlige barna Teater Generelt Arbeidet med teateraktivitetene har fortsatt etter samme mønster som tidligere år. Gjennom en avtale med Globus kompetanse har Roald Heggernes også i 2007 vært engasjert som prosjektleder for Juniorforbundets teatervirksomhet i en 25 %-stilling. Prosjektleder har hatt prioritet på følgende: Lederoppfølging, lederrekruttering, profilering og kurs og opplæring. Teatervirksomheten i de lokale gruppene spenner over et bredt spekter av tema og manus. I tillegg til manusene fra ALV, som fungerer veldig bra ved oppstart av nye barneteatergrupper, har flere grupper i 2007 benyttet seg av andre og spennende manus eller tema. Skogblomsten har for eksempel spilt Jul med Prøysen og Filiokus på Gjøvik har spilt Prins Umulius av Bentein Baardson. I gruppen på Rustad skole i Oslo har instruktørene suksess med å trekke barna aktivt med i utformingen av stykkene de skal framføre. Nye avdelinger Det har blitt startet én ny teatergruppe og gjenopptatt én teatergruppe På Lillestrøm ble det i etterkant av lederkurset i januar startet opp en ny teatergruppe i regi av losje Concordia. Etter at teatergruppen har hvilt en stund, ble det høsten 2007 ny oppstart for teatergruppe på Voss med Mari Bryn som leder. Ny oppstart av barneteatervirksomheten på Voss er også starten på et nytt nærmiljø- og organisasjonsutviklingsprosjekt i samarbeid med IOGT og Juvente i Hordaland. Målet er å etablere ny organisasjonsvirksomhet både for barn, ungdom og voksne. Side 15

16 Teaterfestival I mai deltok 100 barn pluss voksne ledere på den årlige teaterfestivalen på Wendelsberg folkhøgskola i Gøteborg. Det var deltagelse fra i alt fem norske grupper, og det hele ble organisert som fellesreise med to busser fra Østlandet. De fem gruppene var: Lørenskog, Nøklevann, Rustad, Tellnes og Gjøvik. Også dette året virket festivalen som en vitamininsprøytning både for barn og ledere. Manus Vi har i 2007 fått ett nytt Show-Kids manus. Ikke snu deg er skrevet av Ingvar Hopland og beregnet for de eldste barna år. Vi har også i 2007 hatt en nærmere dialog med Nordiska Strakosch Teaterforlaget i Købehavn, som administrerer rettighetene til Astrid Lindgrens Verden. Juniorforbundet har for øyeblikket godkjennelse for bruk av ni forskjellige ALV-maus: Pippi Langstrømpe, Emil i Lønneberget, Juli i Bakkebygrenda, Å Huff a Meg Hvorfor det då, Emil og Grisungen, Madikken, Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte. For hver forestilling som spilles av disse stykkene betaler Juniorforbundet en avgift på kr. 400 til forlaget. Kurs Årets lederkurs ble gjennomført januar på Åsane Folkehøgskole.Denne helgen var 25 deltagere fra til sammen 10 teatergrupper samlet på Åsane Folkehøgskole. Instruktører var Margrethe Beck Heien og Anita Schjøll Brede fra opplevelsesfabrikken Experia. I løpet av helga var de innom tema som teaterlek, teatersang, improvisasjon, bevegelse og karakterarbeid. Ingvar Hopland presenterte denne gangen manus nummer to for Show-Kids ; Ikke snu deg. Oppfølging av og kontakt med ledere En viktig oppgave for prosjektleder har også i 2007 vært kontakt og oppfølging av lederne i de lokale gruppene. Mest kontakt har vi hatt i forbindelse med planlegging og gjennomføring av fellesarrangement som teaterfestival og lederkurs. I 2007 har vi dessuten hatt spesiell fokus på å sikre videre drift av de to gruppene i Oslo (Rustad/Nøklevann) etter at vår nyansatte organisasjonskonsulent Grethe Kosberg sluttet som konsulent i region ØST. Gjennom samarbeid med Bøler-prosjektet (IOGT Oslo og Akershus) har vi fått til en midlertidig ordning med instruktører i de to gruppene. Det var også lenge usikkert om Guro Øverby hadde anledning til å fortsette som instruktør i Sceneloppa på Tellnes. Lokalt har vi klart å sikre en midlertidig ordning med Guro som instruktør. Prosjektleder har forøvrig spesielt bistått gruppene på Voss og Askøy med råd og veiledning. Profilering Prosjektleder har i 2007 brukt mye tid og krefter på planlegging og gjennomføring av teateraktivitetene som var knyttet til landsmøtet i Bergen i sommer. I forkant av landsmøtet ble det organisert en egen teatergruppe med 15 barn fra Askøy, Hylkje og Sotra. Målet var at gruppen skulle øve inn stykket Å Huff a meg med sikte på framføring i forbindelse med Landsmøtet. Under ledelse av teaterinstruktør Terese Borge var gruppen samlet to helger i forkant pluss at de var samlet på Åsane Folkehøgskole under landsmøteuken. Gruppen deltok med innslag under åpningen på Festplassen pluss at de gjennomførte to åpne forestillinger i festsalen på Hotel Scandic Bergen City. De åpne forestillingene ble en suksess og samlet totalt nærmere 500 publikummere. Forestillingene og gruppen ble dessuten gjenstand for oppmerksomhet i avisene (BT og BA) og lokaltv. Parallelt med at denne gruppen var samlet på Åsane arrangerte vi dessuten en åpen Side 16

17 teaterleir for barn. Leiren samlet i overkant av 20 barn som ble undervist av instruktørene Margrethe Beck Heien og Anita Schjøll Brede fra Opplevelsesfabrikken Experia. Teaterleiren ble også gjenstand for brei omtale i Bergens Tidene og i Åsane Tidende. Totalt sett var nærmere 40 barn samlet på teaterleir Åsane i tidsrommet juli. Forestillinger Det har i 2007 blitt spilt og øvd barneteater på følgende steder: Oslo (Rustad og Nøklevann), Gjøvik, Lørenskog, Askøy, Sotra, Voss, Sandnes, Haugesund og Bergen. Totalt sett har det blitt framført 16 forestillinger med nærmere tilskuere. Samarbeid og representasjon IOGT Junior er en av tre eierorganisasjoner av FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling. Forbundet har i 2007 vært representert i FORUTs styre med Helene Berg. Samarbeid med FORUT om blant annet bruk av barneaksjonen Vasana og elefantfesten i juniorlagene. FORUT har mottatt 10% av IOGT Juniors andel av overskuddet fra Millionlotteriet. IOGTs Juniorforbund har medlemskap i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan, som ble stiftet som en videreføring av Avholdsfolkets Landsråd i Dag Endal fra IOGTs Juniorforbund har vært styreleder i Actis siden stiftelsen, og han ble gjenvalgt på landsmøtet i september NORDGU reorganiserte sitt styre i 2006, og det nye styret har fått til en fin utvikling i NORDGUs arbeid, godt støttet av kontoret som NORDGU har felles med ACTIVE i Örebro. Jan Tore Evensen fra IOGTs Juniorforbund er kasserer, mens Hege Sørvig fra Juvente er leder. Juniorforbundet er medlem i ACTIVE, den europeiske ungdomsparaplyen innenfor IOGT International. Linn Landmark som ble nominert som styremedlem i ACTIVE fra Juniorforbundet, har vært ACTIVEs første president etter omorganiseringen og valget i Basel sommeren Juniorforbundet har medlemskap i LASS Landslaget for Alkoholfrie Samlings- og Serveringssteder, men deltar ikke aktivt siden vi ikke har eiendommer. IOGTs Juniorforbund har eierandeler i Sober Invest, som disponerer eiendeler som var i Ansvar Forsikring. Første halvdel av 2007 ble det holdt regelmessige uformelle møter mellom lederne i IOGT, Juvente og Juniorforbundet. På disse møtene blir det gitt gjensidige orienteringer om planer og aktiviteter, samt at en drøfter saker av felles interesse for organisasjonene. Denne ordningen ble videreført etter landsmøtene i juli 2007, der både IOGT og Juvente fikk ny leder. På slutten av året ble det tatt initiativ til at disse fellesmøtene også kan omfatte DNTBs leder og DNTs leder. Vårt felles ansvar for Verdenskongressen i 2010 er en viktig grunn til å holde en regelmessig og åpen dialog mellom ledelsen i våre fem organisasjoner. Sommeren og høsten 2007 har det vært arbeidet med å finne et egnet sted for Verdenskongressen 2010 for IOGT International og ACTIVE. Arrangementet har gått under arbeidstittel Experience Det ble laget noen kriterier for valg av sted, og så ble lokalplanet i de fem organisasjonene invitert til å foreslå steder de mener er egnet til et slikt stort, internasjonalt arrangement. De innkomne forslagene har blitt vurdert av en felles arbeidsgruppe, og deres innstilling ble presentert for organisasjonene rett før jul. Etter å ha hatt en spesielt Side 17

18 grundig vurdering av Stavern, Fredrikstad og Haugesund, konkluderte arbeidsgruppa med å foreslå Fredrikstad. Samarbeid med DNTs Barneforbund (DNTB) Hele 2007 har det vært en samarbeidsdialog mellom Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund (DNTB) og Juniorforbundet. Dialogen har hatt to hensikter. For det første å bedre det løpende samarbeidet mellom de organisasjonene og for det andre å utrede en eventuell sammenslåing og oppstart av en ny barneorganisasjon i edruskapsrørsla. Det har vært fellesmøter mellom styrene i de to organisasjonene for å forankre prosessen best mulig. Videre har det vært en arbeidsgruppe i sving for å utrede ulike sider av en eventuell sammenslåing. Gruppa har bestått av Kari Hagen og Dag Endal fra Juniorforbundet og Torhild Rogne Emdal og Annlaug Fludal fra DNTB. En viktig oppgave har vært å kartlegge status i de to organisasjonene, både mht medlemmer, avdelinger, økonomi, lovverk, aktiviteter og prioriteter. En del av gruppas materiale ble lagt fram for organisasjonenes landsmøter i Bergen. Juniorforbundets landsmøte ga det nye forbundsstyret fullmakt til å videreføre dialogen med DNTB ved å vedta følgende formuleringer: 1. Landsmøtet gir styret i oppdrag å fortsette det nære samarbeidet i komande landsmøteperiode. 2. Strategiar for ei felles framtid blir drøfta på ledar / inspirasjonssamling i Hurdal oktober Styra får i felles oppgåve å vidareføre konklusjonane frå denne samlinga. 3. Det blir holdt ekstraordinære landsmøter oktober 2008 på Austlandet der ein prinsipielt tar stilling til om ein skal forsøke å få til ei samanslåing mellom dei to organisasjonane. 4. Samanslåing mellom dei to organisasjonane kan tidlegast bli vedtatt i 2009 på dei to ordinære landsmøta. Blir det fleirtal for samanslåing, vil de to landsmøta bli slått saman til eit felles stiftingsmøte for den nye organisasjonen. DNTB gjorde identisk vedtak på sitt landsmøte oktober ble det holdt en felles leder- og inspirasjonskonferanse for DNTB og Juniorforbundet i Hurdal. Her ble trådene trukket tilbake til landsmøtet, og deltakerne ble gitt anledning til å reise og diskutere saker de er spesielt opptatt i forbindelse med en eventuell sammenslåing. Konferansen ga lokale ledere anledning til å bli bedre kjent på tvers av organisasjonsgrensene, og etter et foredrag av Oddvar Bjørnestad var det debatt om barndom i Norge i dag og hvilke utfordringer dette gir for DNTB og Juniorforbundet. Høsten 2007 ble det oppnevnt en ny felles arbeidsgruppe for å fortsette med utredning av en evt. sammenslåing. Fra Juniorforbundets side er følgende oppnevnt: Kari Hagen og Dag Endal, med Grethe Wiik og Carl-Tore Ellertsen som medspillere. Planlegging er påbegynt av et felles sentralt lederseminar på ettervinteren IOGTs Juniorforbund har hatt representasjon på: Sosial og helsedirektoratets kontaktkonferanse april Her deltok Grethe Kosberg og Arnold Lexander på vegne av Juniorforbundet. FORUT årsmøte i Oslo, 26. april. Representanter fra IOGT Junior på FORUTs årsmøte: Unni Kristiansen, Ole Hans Styrmo Fjellvang, Inger Marie Fjellvang, Trond Aasland og Inger Betsy Torp, i tillegg til Helene Berg (IOGT Juniors representant i FORUTs styre). I forbindelse med årsmøtet ble det i forkant avholdt et dagsseminar om globalisering, helse og rus. Her deltok Ole Hans Styrmo Fjellvang og Inger Marie Fjellvang, i tillegg til Helene Berg (IOGT Juniors representant i FORUTs styre). Kampanjen Av og til (tidligere AlkoKutt) årsmøte 27. april. Her deltok Jan Tore Evensen Side 18

19 Stimulanskurs med JUNIS 4-6. mai. Her deltok Grethe Kosberg og Therese Borge, Tellnes teaterlag. JUNIS årsmøte i Sverige. Her deltok Grethe Kosberg IOGT s Landsmøte i Bergen: Her deltok Dag Endal som IOGT Juniors offisielle gjest. For øvrig var mange fra Juniorforbundet til stede på IOGTs landsmøte i ulike kapasiteter. Nykterhetsrörelens Scoutförbund. Forbundsmøte med 100 års markering oktober. Helene Berg representerte forbundet. ACTIS årsmøte september i Molde. Her deltok Jan Tore Evensen og Eivind Jahren. NORDGU. Møter i Her har Dag Endal og Jan Tore Evensen deltatt. Styringsgruppa for Bølerprosjektet i Oslo. Her har Arnold Lexander vært Juniorforbundets representant. Styre og administrasjon 5.1 Styret Følgende forbundsstyre ble valgt på landsmøtet i september 2005 og fungerte frem til årsmøtet i 2007: Leder Dag Endal Nestleder Merete K. B. Hæggernes Sekretær Jan Erik Køhne Styremedlem Helene Berg Styremedlem Eivind Jahren 1. vararepr. Kristine Cseresnyes 2. vararepr. Inger-Torill Bakke Fra valget på landsmøtet i juli 2007 fikk styret denne sammensetningen: Leder Dag Endal Nestleder Merete K. B. Hæggernes Sekretær Jan Erik Køhne Styremedlem Helene Berg Styremedlem Eivind Jahren 1. vararepr. Kristine Cseresnyes 2. vararepr. Ingvild Bertheussen Meyer Ole Hans Styrmo Fjellvang har deltatt i styrets arbeid som redaktør av medlemsbladet og hjemmesidene. Arbeidsutvalget har i 2007 (frem til årsmøtet) bestått av Dag Endal, Jan Erik Køhne og Jan Tore Evensen. Etter årsmøtet har AU bestått av Dan Endal, Jan Erik Køhne og Grethe Kosberg. 5.2 Styremøter og AU-møter Det ble i 2007 holdt 7 styremøter, ett av disse som telefonmøte, og 7 møter i Arbeidsutvalget, to av disse i forbindelse med ansettelse av ny organisasjonskonsulent. Et av styremøtene ble holdt på Kvamshaug i Hordaland. Her hadde vi også kontakt med representanter for Hordaland juniordistrikt. Side 19

20 5.3 Juniorforbundets administrasjon Som nevnt tidligere i årsmeldingen, har Juniorforbundet i 2007 gjennomført en administrativ omorganisering. Den ble forberedt i 2006 og på våren 2007 og iverksatt fra 1. juli. Første halvdel av året hadde vi samme administrasjonsløsning som mange foregående år ved at Juniorforbundet kjøpte arbeidstid, tilsvarende rundt en halv stilling, fra IOGT Norge. Jan Tore Evensen har vært organisasjonssekretær for Juniorforbundet etter denne løsningen mange år, og han var det også første halvår 2007, om enn i noe redusert omfang. Som del av administrasjonsavtalen med IOGT, hadde Juniorforbundet sitt kontor i Torggata 1 i Oslo, der også store deler av Actisfellesskapet holder til. Kontorsamarbeidet omfattet tjenester knyttet til data, post, utsendinger, samt regnskapsførsel. Grethe Kosberg tiltrådte som organisasjonskonsulent fra 20. juni 2007, og fra 1. juli ble hele administrasjonssamarbeidet med IOGT i Torggata lagt om. Grethe Kosberg flyttet til Trondheim tidlig på høsten, og fra den tid etablerte hun et kontor for seg og Juniorforbundet i Trondheim. All kontakt fra lokalplanet i Juniorforbundet ble fra den tid kanalisert til Trondheimskontoret og organisasjonskonsulenten. Fra 1. juli 2007 har Juniorforbundet hatt en veldig avgrenset avtale om kontorsamarbeid med IOGT i Torggata 1. Den har omfattet medlemsregistreret, samt noen enkle funksjoner innenfor lagerhold, arkivering og ekspedering. Juniorforbundet har opprettholdt Torggata 1 i Oslo som vår offisielle adresse overfor omverdenen, og styrets leder følger opp det som kommer dit. IOGT Norge har det formelle arbeidsgiveransvaret for Juniorforbundets ansatte, samt oppfølging av arbeidsavtaler, lønn, sosiale avgifter osv. Våre ansatte går dermed også inn i samme felles avtaleverk som gjelder for IOGTs medarbeidere. Actis Rusfeltets samarbeidsorgan har ført Juniorforbundets regnskap i hele 2007, og styret har brukt mye tid på å utvikle og innarbeide nye økonomirutiner. Mye av regnskapsoppfølgingen ble utført av IOGT som ledd i kontorsamarbeidet fram til sommeren Etter dette har styret tatt over ansvaret for oppfølging av regnskap og budsjett. Fra høsten 2007 ble styrets sekretær Jan Erik Køhne oppnevnt som økonomiansvarlig i forbundet. Arnold Lexander har også i 2007 vært heltids prosjektleder for Trygg Oppvekst. Han har sitt kontor i Drammen. Roald Heggernes fra Globus Kompetanse har også vært deltidsengasjert til oppgaver innenfor økonomi og administrasjon i Juniorforbundet har hatt avtale med Globus Kompetanse også i 2007 om at Roald Heggernes er prosjektleder på rundt 25 % stilling for JuniorSCENE (Astrid Lindgrens Verden og Showkids). Globus har sitt kontor i Åsane ved Bergen. Dette betyr at Juniorforbundet ved utgangen av året har tre ansatte medarbeidere plassert i Trondheim, Drammen og Bergen, samt et ubemannet kontor i Oslo. Dette stiller større krav til oppfølging og samordning fra styrets side, samt god kommunikasjon mellom medarbeiderne i det daglige. Økonomi Juniorforbundet har også i 2007 hatt en trygg og kontrollert økonomi med et overskudd som ligger en god del høyere enn det overskuddet på kroner som lå inne i budsjettet som ble vedtatt av landsmøtet i Omsetningen i 2007 ble også flere hundre tusen høyere enn det som ble vedtatt den gangen. Overskuddet i 2007 er lagt til egenkapitalen, som har økt med nesten en million kroner på det siste tiåret. Dette har vært i tråd med vedtak på flere landsmøter, og dette gjør at forbundet nå har en trygg økonomisk base. Dessuten har vi muligheter til å sette ekstra penger i aktiviteter og saker vi har spesielt tro på vil gi økt styrke til aktiviteten vår. Side 20

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

IOGTs Juniorforbund: Årsmelding 2008. Side 1. Årsmelding 2008

IOGTs Juniorforbund: Årsmelding 2008. Side 1. Årsmelding 2008 IOGTs Juniorforbund: Side 1 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2008 Godkjent i Juniorforbundets styre 21. mars 2009 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap

Detaljer

AKTIVITETSPROFIL for

AKTIVITETSPROFIL for AKTIVITETSPROFIL for Junior- og barneorganisasjonen Juba Juba er en frivillig barneorganisasjon der barn og voksne møtes for å oppleve og for å lære. Barn i alderen 6 til 13 år er vår målgruppe, men barnas

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Teater, sang og dans

Teater, sang og dans 39 Teater, sang og dans JUIOR IOGTs Juniorforbund 40 Juniorforbundet gir barn gleden ved å spille teater, synge, danse og lage musikk Junior er en aktivitetsmodell der barn kan få prøve seg på teater,

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Sentralstyremøte januar 2012

Sentralstyremøte januar 2012 Sentralstyremøte 4 2011-2013 14. januar 2012 Sted: Torggata 1 Tid: Lørdag 14.januar 1000-1700 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen, Berit Langseid, Morten Husby, Trond Aasland,

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013 Protokoll landsstyremøte 5 2011-2013 27. og 28. april 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 27.april kl. 1330-1900 og 28.april 0900-1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 0900-1500 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Morten Husby, Trond Aasland (vara),

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Sted: Torggata 1, møterommet i 6.etasje. Tid: Kl. 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trine Skåret, Trond Aasland, Sonja Jacobsen

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

DNT en partner i folkehelsearbeidet

DNT en partner i folkehelsearbeidet DNT en partner i folkehelsearbeidet Folkehelse - hva er det? Hvorfor er vi opptatt av folkehelse, både på individplan og for fellesskapet? Hvordan arbeider DNT i forhold til folkehelsen? Hvordan kan du

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Sted: Torggata 1, Oslo Tid: 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Odrun Katrine Bergland, Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara),

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Forord. Sammendrag. Fredrikstad Jytte Undrum. Prosjektleder og leder av lokallaget LPP Nedre Glomma

Forord. Sammendrag. Fredrikstad Jytte Undrum. Prosjektleder og leder av lokallaget LPP Nedre Glomma Forord LPP Nedre Glomma har i 2016 gjennomført prosjektet Tirsdagspraten og som gull, samtalegrupper for pårørende til psykisk syke. Vi retter en takk til alle som positivt har støttet oss ved å dele ut

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til Protokoll fra sentralstyremøte den 25.01.14. 26.01.14 Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi,

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer