Hensikt Mål Logo og profil Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6"

Transkript

1 RETNINGSLINJER

2 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning... 8 Lederkurs og veiledersamling... 8 Hensikt... 8 Mål... 8 Målgrupper UTARBEIDET AV RESSURSGRUPPE RØFF VEDTATT AV LANDSRÅD RØDE KORS HJELPEKORPS, APRIL

3 3 RØDE KORS FRILUFTSLIV OG FØRSTEHJELP (RØFF) Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp har som formål å fremme Røde Kors prinsipper blant ungdom gjennom oppøvelse av praktiske ferdigheter, sosiale aktiviteter, samarbeid og ansvar. Med naturen som arena og friluftsliv som virkemiddel skal Røde Kors RØFF gjøre ungdommene kjent med Røde Kors verdier, og arbeidsmetoder. Røde Kors RØFF er først og fremst et tilbud til ungdom, i ungdomsskole alder (13 17 år), som vil drive friluftsliv og lære førstehjelp og redning. Aktiviteten skal bidra til at ungdommene får organisatorisk forståelse, og vil være en viktig rekrutteringsbase for hele organisasjonen. HENSIKT Gjennom deltakelse i Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) skal ungdommene få: - Minneverdige år gjennom mestrings- og naturopplevelser, i fellesskap og samarbeid med andre. - Opplæring og trening på friluftslivs- og førstehjelpsferdigheter som kan gi livslang glede og nytte. - Tro på egne evner og trygghet til å ta ansvar, gjennom praktisk øving, ledertrening og instruktørerfaringer. - Se verdien av fysisk aktivitet og egentrening for (både fysisk- og psykisk-) overskudd til å tåle påkjenninger i hverdagen. MÅL a) Røde Kors RØFF skal være en attraktiv aktivitet for ungdom som ønsker friluftsliv og aktiv livsstil som del av fritiden. b) Røde Kors RØFF skal være ledende i opplæring og realistisk øving innen førstehjelp og redning for ungdom år. c) Deltakerne i Røde Kors RØFF skal bli i stand til å ta vare på seg selv og andre ute i naturen, og i dagliglivet. d) Røde Kors RØFF skal bidra til å skape ansvarsbevisste ungdommer med evne til å hjelpe, og vilje til å handle.

4 4 LOGO OG PROFIL Aktivitetens fulle navn er; Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp. Aktivitetsnavnet kan forkortes til Røde Kors RØFF. For å sikre bevissthet om aktivitetens tilhørighet til organisasjonen skal Røde Kors alltid benevnes sammen med RØFF når aktiviteten omtales. Det er utviklet egen aktivitetslogo, og profilprogram for Røde Kors RØFF. Da Røde Korsemblemet er implementert i RØFF- logoen er Norges Røde Kors retningslinjene for indikativ bruk av emblemet også styrende for bruk av Røde Kors RØFF- logoen. Profilprogrammet lanseres digitalt og legges på Korsveien og Røde Kors RØFFs hjemmeside, til bruk for alle RØFF- grupper.

5 5 ORGANISERING Aktiviteten er organisatorisk lagt til Røde Kors Hjelpekorps. Dette innebærer at ansvaret for konseptutvikling og organisering av aktiviteten ligger hos landsråd Røde Kors Hjelpekorps, men at deltakerne kan komme både fra Røde Kors Ungdom, Røde Kors Hjelpekorps, og Røde Kors Omsorg. Landsstyret har vedtatt at landsrådene for Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom skal samarbeide om videreutvikling av konseptet. Lokalt bør Røde Kors RØFF være et samarbeid mellom alle Røde Kors avdelinger. Lokalstyret avgjør hvem som skal iverksette og ha ansvaret for å drifte aktiviteten i egen lokalforening. Premissen for utøvelsen av friluftsliv kan derfor være svært forskjellig lokalforeningene i mellom, men det er en forutsetning at konseptets intensjon og retningslinjer følges. Lokalstyret, eller det lokalråd som får ansvaret for aktiviteten skaffer minimum to voksne veiledere som har hovedansvar for gjennomføringen, og som er ledergruppas nærmeste rådgivere (se Ledelse, Veiledere). Av sosiale, praktiske eller andre hensyn kan lokale RØFF- grupper, sammen med veilederne vedta å åpne for deltakere under 13 år, eller over 17. Tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteten skal allikevel først og fremst ta hensyn til den opprinnelige målgruppens alder. Innmelding Som et ledd i organisasjonens sosiale og inkluderende profil er det ingen krav om å være medlem i Røde Kors for å delta i Røde Kors RØFF. Deltakerne skal allikevel oppfordres til å melde seg inn. Lokalt skal det opprettes deltakerlister på bakgrunn av innmelding: Innmelding til Røde Kors RØFF, for ungdommer yngre enn 15 år, skjer ved skriftlig bekreftelse fra foreldre/ foresatte. Innmeldingen må innholde deltakerens navn, adresse, og fødselsdato, eventuelt telefonnr og e- post, samt tilsvarende kontaktinformasjon til foreldre/ foresatte. Deltakere som er fylt 15 år trenger ikke skriftlig innemeldingsbekreftelse fra foreldre/ foresatte. Men må levere kontaktinformasjon på nærmeste pårørende. I forbindelse med innmelding skal foreldre/ foresatte ha informasjon om: - Røde Kors retningslinjer for arbeid med barn og unge - Røde Kors RØFF - Lokal Røde Kors- forening - Planlagte RØFF- aktiviteter (for eksempel års-/ periodeplan) - Kontaktinformasjon til veiledere, og eventuelt RØFF- ansvarlige i lokalforeningen Informasjonen om planlagte RØFF- aktiviteter må være utfyllende og konkret, med krav til deltakerne, hva som er Røde Kors ansvar, og gjeldende bestemmelser. Innmelding signert av foreldre/ foresatte regnes som samtykke på at gjeldende ungdom får delta i Røde Kors RØFFs aktiviteter, og alt det innebærer med tanke på valg av aktiviteter, organisering, transport, og sikkerhetsmessige vurderinger.

6 6 Organisasjonen For at ungdommene, etter at de er ferdig med RØFF skal ha et best mulig grunnlag for å velge Røde Kors aktivitet som passer dem, må de gis bred innsikt i lokalforeningens tilbud. Gjennom deltakelse i Røde Kors RØFF skal ungdommen bli kjent med Røde Kors sin organisasjon, historie, verdigrunnlag, arbeidsmetoder, aktivitetstilbud, og muligheter til lokalt engasjement. Der det er mulig bør dette skje med bruk av RØFF- metode/ -metodikk. Ute, friluftslivsrettet, med vekt på aktiv deltakelse. Uansett hvilken avdeling i lokalforeningen som har ansvar for gjennomføringen av RØFF, bør alle avdelinger ha interesse av, og få anledning til å bidra i aktiviteten. Røde Kors RØFF kan være én av arenaene for å oppfylle Landsmøtets intensjon om ett forenet Røde Kors. LEDELSE For å sikre deltakerne medbestemmelse og muligheter til påvirkning av egne aktiviteter skal planlegging, drift og praktisk arbeid i RØFF- gruppene primært utøves av en demokratisk valgt ledergruppe (bestående av deltakende RØFF- ungdommer), i samarbeid med de øvrige deltakerne. Til hjelp å støtte i arbeidet har hver RØFF- gruppe tilknyttet minimum to voksne veiledere som har hovedansvar for aktiviteten og er sikkerhetsmessige ansvarlige. Én av RØFF- gruppens veiledere skal alltid, eventuelt sammen med andre voksne/ instruktører, være tilsted under aktiviteter. Veiledere Veilederne bør ha kompetanse eller erfaring fra arbeid med ungdom, og/ eller bred friluftslivserfaring. Alle veiledere skal være minst 18 år. Der hvor lokalråd ungdom har ansvar for aktiviteten skal Røde Kors Ungdoms retningslinjer for øvre aldersgrense følges. Det er ønskelig at minimum en av veilederne har bestått, eller gjennomfører hjelpekorpsprøven, eller innehar annen tilsvarende kompetanse. For å kvalitetssikre opplæringen innen hjelpekorpsets fagområder kan lokalforeninger som ikke har eget hjelpekorps søke samarbeid med nabokorps og D- råd hjelpekorps for å få tilgang til instruktører. Veilederne bør delta på sentral eller regional veiledersamling minimum hvert andre år, alternativt gjennomføre grunnkurs ledelse eller annet relevant kurs i Røde Kors skolen. Veiledere i Røde Kors RØFF er frivillige i aktivitet for ungdom (13 17 år) og er derfor underlagt bestemmelsene i Instruks for Røde Kors arbeid med barn og unge, vedtatt av Landstyret. Instruksen regulerer blant annet: - At det alltid skal være to ansvarlig voksne tilstede på aktiviteter (hvorav én er ansvarlig veileder). - Veiledere skal undertegne taushetserklæring. - Veiledere skal framvise begrenset politiattest. - Alle barne- og ungdomsaktiviteter i regi av Røde Kors skal være rusfrie

7 7 Ledergruppe Etter oppstart, når deltakerne begynner å bli kjente og trygge på hverandre skal de velge en ledergruppe blant ungdommene i gruppa. Ledergruppa organiseres og tilpasses antall medlemmer, alderssammensetning og andre lokale behov. Som et minimum bør det være en leder, nestleder og sekretær (i større grupper kan en også velge økonomiansvarlig, materialforvalter, tur- og arrangementsansvarlige, etc.). Valg av ledergruppe gjennomføres på en forhåndsannonsert fellessamling. Kandidater til ledervervene skal være gjort kjent på forhånd, men det er åpent for benkeforslag. Avstemningen skal være hemmelig. Ledergruppa skal innhente ønsker om aktiviteter, turer, arrangementer, forslag om instruktører etc. fra de øvrige deltakerne. Ut fra innkomne forslag og ønsker utarbeides en tentativ periodeplan/ årsplan som presenteres, og vedtas på fellesmøte. Relevante ansvarsog arbeidsoppgaver fordeles, og noteres i planen. Erfarne medlemmer kan fungere som instruktører og gruppeledere. Sammen med veilederne skal ledergruppa sørge for at årsplanen gjennomføres, og at eventuelle endringer noteres. Årsplan All aktivitet som gjennomføres i regi av Røde Kors RØFF (som da Røde Kors har ansvar for) må være forankret i periodeplan/ årsplanen. Turer eller private initiativer, som ikke er forankret i årsplanen, er derfor ikke i regi av Røde Kors RØFF, og heller ikke dekket av Røde Kors forsikring (forsikringer for frivillige, Lokalforeningshåndboka). Røde Kors RØFFs friluftslivsutstyr skal kun benyttes i aktiviteter arrangert av Røde Kors. Endringer av oppsatte planer kan skje på kort varsel. Ledergruppa skal da tilstrebe å varsle så mange av gruppas medlemmer som mulig. Som et minimum alle påmeldte deltakere, og deltakere som er møtt opp avtalt sted til rett tid. Eventuelle endringer må noteres i periodeplan/ årsplan før den iverksettes.

8 8 LEDERUTDANNING Lederkurs og veiledersamling Det skal utvikles opplegg for veiledersamling for voksne RØFF- veiledere, og lederkurs for ungdommer i ledergruppa. Begge skal kvalifisere som Røde Kors skolens grunnkurs ledelse. Kursene tilpasses deltakernes alder og erfaring, og Røde Kors RØFFs kjerneaktiviteter, - friluftsliv, førstehjelp og redning. Hensikt Kursene og samlingene skal: - Samle deltakere og veiledere fra forskjellige Røde Kors avdelinger til felles erfaringsutveksling. - Være arena for diskusjon om innhold og rammer for aktiviteten. - Gi ledergruppa og veiledere inspirasjon og ideer til å drive i sine lokalforeninger. - Skape forståelse for hvordan samlinger og arrangementer i Røde Kors RØFF kan gjennomføres. Mål Etter kurset skal ledergruppedeltakerne: - Forstå innholdet i retningslinjene for Røde Kors RØFF. - Kjenne innholdet og oppbygningen i aktivitetsprogrammet, og hvordan det er tenkt brukt. - Kunne planlegge, og gjennomføre praktiske aktiviteter i friluftsliv og førstehjelp. - Ha grunnleggende forståelse av instruktørrollen, og instruksjonsmetodikk. Etter kurset skal veilederne: - Kunne retningslinjene for arbeid med barn og unge i Røde Kors. - Forstå innholdet i retningslinjene for Røde Kors RØFF. - Kjenne innholdet og oppbygningen i aktivitetsprogrammet, og hvordan det er tenkt brukt. - Kunne planlegge, og organisere praktisk opplæring i friluftsliv og førstehjelp. - Ha innsikt i ledelse utendørs, og aktivitetsledelse. - Kunne kjenne igjen tegn til potensielle personkonflikter, og tiltak for forebygging. Felles temaer vil være: - Generelt om ledelse i Røde Kors - Drift av Røde Kors RØFF- grupper - Ledelse av aktiviteter utendørs - Instruksjonsmetodikk - Sikkerhetsvurderinger - Medbestemmelse og demokratiske prosesser - Allemannsretten og Friluftsloven Gjennomføringene skal være mest mulig praktisk rettet, og feltmessig.

9 9 Målgrupper RØFF- deltakere: - Valgt inn i lokal ledergruppe. - Erfarne deltakere som ønsker å støtte ledergruppa, og bidra med erfaringer. - Erfarne deltakere som ønsker å utvikle seg som ledere og instruktører. Veiledere: - Etablerte og kommende veiledere. Inntil regionene har tilstrekkelig antall RØFF- aktiviteter etablert arrangeres kurs og samlinger i regi av ressursgruppe RØFF, i samarbeid med sekretariatet i Norges Røde Kors. Når regionene har tilstrekkelig antall aktiviteter kan de arrangere kurs og samlinger på forespørsel til landsråd hjelpekorps. Etter gjennomført kurs eller samling mottar deltakerne kursbevis, godkjent av landsråd hjelpekorps, fra arrangør

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sanitetsforeningens Omsorgsberedskap. På oppdrag

Sanitetsforeningens Omsorgsberedskap. På oppdrag Sanitetsforeningens Omsorgsberedskap På oppdrag Revidert utgave mai 2009. Heftet ble første gang trykket høsten 2005 med tittelen Omsorg på kommando. Redaktør: Jorunn Sjølie. Forsidefoto: Per-Åge Eriksen.

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual

Slevik innebandyklubb. Organisasjonsmanual Slevik innebandyklubb Organisasjonsmanual 1 Innledning... 4 Vår virksomhetside... 5 Slevik IBK i korte trekk... 5 Hva selger vi?... 5 Hvem er vi?... 5 Hva vil vi?... 5 Hvordan fungerer vi?... 5 Hvordan

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer