Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter"

Transkript

1 HEL-8020, UiT Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet

2 Folkehelsemålene er Folkehelseinstituttets mål Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

3 Folkehelseinstituttet produserer kunnskap Produserer og formidler kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet

4 Mine roller Helseregisterdrift og utvikling Medisinsk fødselsregister Abortregisteret Hjerte- og karregisteret Dødsårsaksregisteret Bruk av registerdata Helseanalyser, (forskning) Nasjonal kvalitetsindikatorgruppe hjerte- og kar Personvernnemnda 14. april

5 Disposisjon Om helseregistre Definisjoner, formål, datakilder Personvern Om lovbestemte helseregistre Eksempler Registerdriftsprosesser, datakvalitet Helseanalyser og forskning Oppsummering 14. april

6 14. april Norges fortrinn Kohorter Biobanker Helseregistre Norway has succeeded in creating large, important and very impressive longitudinal population-based databases and biobanks, which, together with national health registries and the personal identification number, constitute unique possibilities to do excellent research in an international perspective. The Research Council of Norway, November 2011

7 14. april Helseregistre definisjon Helseregister: register, fortegnelser, mv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen Helseopplysninger: taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven 21, og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson

8 Helseregistre formål Fra helseregisterloven 1: «innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge å sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.» 14. april

9 16 sentrale helseregistre 1. Medisinsk fødselsregister 2. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 3. Dødsårsaksregisteret 4. Register over svangerskapsavbrudd 5. Reseptbasert legemiddelregister 6. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Det sentrale tuberkuloseregisteret 7. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 8. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) 9. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) 10. Kreftregisteret 11. Genetisk masseundersøkelse av nyfødte 12. Norsk pasientregister 13. Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren 14. E-resept 15. Forsvarets helseregister 16. Helsearkivregisteret 9

10 47 nasjonale kvalitetsregistre Helse Nord RHF Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG) Norsk nakke- og ryggregister Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for analinkontinens Helse Vest RHF Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Det norske nyrebiopsiregisteret Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Norsk porfyriregister Norsk MS register og biobank Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Norsk intensivregister (NIR) Norsk diabetesregister for voksne Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling Helse Midt RHF Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) Norsk hjertesviktregister Norsk hjerneslagregister Norsk karkirurgisk register (NORKAR) Norsk hjerteinfarktregister Helse Sør-Øst RHF Nasjonalt register for brystkreft Nasjonalt register for føflekkreft Nasjonalt register for barnekreft Nasjonalt register for gynekologisk kreft Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi Nasjonalt register for lungekreft Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Kvalitetsregister for demens Norsk hjertestansregister Norsk pacemaker- og ICD-register Norsk hjertekirurgiregister Norsk kvalitetsregister for HIV (NORHIV) Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) Norsk nefrologiregister Gastronet Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet Nasjonalt traumeregister Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barneog ungdomsdiabetes 10

11 Helseregistre datakilder Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Fastleger Helsestasjoner, skolehelsetjeneste Pleie- og omsorgstjenester Apotek Forsvarets helsetjeneste Det sentrale folkeregisteret 14. april

12 14. april Registerdata identifiserbarhet Personidentifiserbare Direkte; med fødselsnummer, navn, adresse Indirekte; fjernet fødselsnummer, navn, adresse, men bruk av løpenummer/pseudonym og/eller detaljerte opplysninger gjør det mulig å identifisere individer Anonyme = ikke-personidentifiserbare Direkte og indirekte personidentifiserende kjennetegn fjernet; få opplysninger om hvert enkelt individ, eller flere opplysninger om hvert enkelt individ, men i grove kategorier

13 14. april Registerdata identifiserbarhet Personidentifiserbare Direkte; med fødselsnummer, navn, adresse Indirekte; fjernet fødselsnummer, navn, adresse, men bruk av løpenummer/pseudonym og/eller detaljerte opplysninger gjør det mulig å identifisere individer Anonyme = ikke-personidentifiserbare Direkte og indirekte personidentifiserende kjennetegn fjernet; få opplysninger om hvert enkelt individ, eller flere opplysninger om hvert enkelt individ, men i grove kategorier

14 14. april Helseregistre personvern Legalitetsprinsippet Offentlige myndigheter kan ikke gjøre inngrep i private borgeres rettsstilling uten samtykke eller hjemmel i lov Personvern som menneskerettighet «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv. Inngrep i den enkeltes privatliv, herunder retten til å råde over opplysninger om en selv, er i strid med konvensjonen med mindre inngrepet har hjemmel i lov»

15 14. april Helseregistre samtykke Hovedregel Direkte personidentifiserbare helseopplysninger behandles kun etter samtykke fra den registrerte Unntak Direkte personidentifiserbare helseopplysninger kan behandles uten samtykke fra den registrerte etter helseregisterloven 11 (tungtveiende samfunnsinteresser)

16 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april Lovbestemte helseregistre, 11 Register Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) Forsvarets helseregister Norsk pasientregister Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser System for bivirkningsrapportering Databehandlingsansvarlig Folkehelseinstituttet Oslo universitetssykehus Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Forsvarsdepartementet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

17 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april Lovbestemte helseregistre, 11 Register Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) Forsvarets helseregister Norsk pasientregister Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser System for bivirkningsrapportering Kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister? Databehandlingsansvarlig Folkehelseinstituttet Oslo universitetssykehus Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Forsvarsdepartementet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet/?

18 14. april Personvern og samtykke Personvern Regler og systemer som sikrer den enkelte personlig integritet, privatlivets fred og god kvalitet på ens personopplysninger Samtykke Gir den enkelte kontroll over bruken av sine sensitive personopplysninger, herunder helseopplysninger

19 Inngrepets art, 11 registre Behandling av direkte personidentifiserbare helseopplysninger på strenge vilkår, bestemt ved lov; Informasjonsrisiko, ikke intervensjonsrisiko. Få kan se direkte identifiserende kjennetegn og helseopplysninger samtidig Få/ingen eksempler på at data fra 11 registre har kommet på avveier Liten risiko for reelle krenkelser av personvern 14. april

20 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 10. desember 2013 Marta Ebbing 20 Godt personvern Pasient- og brukerrettigheter

21 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 10. desember 2013 Marta Ebbing 21 Godt personvern God helse, gode og rettferdige tjenester

22 14. april Juridiske rammer Personopplysningsloven med forskrift Helseregisterloven med forskrifter Databehandleravtaler Spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven Helseforskningsloven Forvaltningsloven

23 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 23 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt

24 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 24 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte

25 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 25 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke

26 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 26 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Diagnose/sykdom/ hendelse Prosedyre/ behandling Tjenestetype/ tjenestenivå

27 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 27 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Diagnose/sykdom/ hendelse Prosedyre/ behandling Tjenestetype/ tjenestenivå Geografisk dekning Helseforetak/ sykehus Helseregion Norge

28 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 28 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring

29 Helseregistre innhold Helseregistrene må inneholde tilstrekkelige og relevante opplysninger for formålet; å kunne brukes i beredskapsarbeid og dessuten gi pålitelig og nyttig kunnskap om 1. befolkningenes helse 2. faktorer som kan påvirke helsetilstanden 3. kvaliteten på helsehjelpen 4. pasientsikkerheten 14. april

30 14. april

31 14. april

32 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april Lovbestemte helseregistre, 11 Register Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) Forsvarets helseregister Norsk pasientregister Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser System for bivirkningsrapportering Databehandlingsansvarlig Folkehelseinstituttet Oslo universitetssykehus Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Forsvarsdepartementet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

33 Dødsårsaksregisteret (DÅR): Døde siden 1951

34 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: DÅR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Dødsårsaksregisteret

35 Medisinsk fødselsregister (MFR): Fødsler kvinner barn (fedre) siden 1967

36 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: MFR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Medisinsk fødselsregister

37 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: NNK Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister, tilknyttet MFR

38 Hjerte- og karregisteret (HKR): Pasienter med hjerte- og karrelatert sykdom siden 2012

39 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: HKRbasis Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret), basisdel

40 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: NHIR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Norsk hjerteinfarktregister, tilknyttet HKR

41 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: NORKAR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Norsk karkirugisk register, tilknyttet HKR

42 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd siden 1979

43 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: Abort Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

44 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: RR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

45 14. april

46 14. april Registerdriftsprosesser Melding Mottak Bearbeiding Resultat

47 «Shit in Gold out» 14. april

48 «Shit in Gold out» 14. april

49 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester

50 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde

51 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger

52 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry

53 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry Kodeverk Arketyper XML MRS OpenQReg ereg Papir,.jpg registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere

54 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry Kodeverk Arketyper XML MRS OpenQReg ereg Papir,.jpg D A T A M O T T A K registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere

55 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry Kodeverk Arketyper XML MRS OpenQReg ereg Papir,.jpg D A T A M O T T A K overvåke-kartlegge-kontrollere-purre-kvalitetssikre-spørre-etterlyse-avklare-godsnakke

56 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger kode-kvalitetssikre

57 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere

58 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger R E S U L T A T Statistikk Helseanalyser Datautlevering kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere bruke

59 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger R E S U L T A T Statistikk Helseanalyser Datautlevering kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere bruke

60 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger R E S U L T A T Statistikk Helseanalyser Datautlevering kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere bruke

61 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Statistikk Helseanalyser Datautlevering bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke

62 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester NPR KRG Smittevern Forsvaret Datatilsynet Riksrevisjonen Statistikk Helseanalyser Datautlevering Health Registries for Research REK, NEM Statistikkalender Statistikkbank Faktaark Fødselsnytt Rapporter Datatilgang Fagråd Institusjonsstatistikkmøte Hjerte- og kar seminar Helseregisterkonferanser Pasientforeninger Fagmedisinske foreninger Helsepersonellforeninger SSB Helseforetak, kommuner Forskning Forebygging Kvalitetsforbedring Planlegging, styring, beredskap Sykdomsbyrde Effekt av folkehelsetiltak Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Fritt Sykehusvalg Norge Pasientsikkerhet WHO OECD Eurostat Europeristat EUROCAT Kunnskapssenteret Helsedirektoratet Universitet Høyskoler Andre institutt Forskningsråd kvalitetsregistre.no helseregistre.no helsenorge.no helseatlas.no fhi.no Facebook Twitter Media Samfunnsdebatt Prioritering Politikk

63 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester B E D R E R E G I S T ER DRIFT Dagens Helsetall ILKO SIFA, SIKA IT og e-helse utvalget Helseregistergruppen Samarbeid på tvers OP Nasjonalt helseregisterprosjekt NHRP arbeidsutvalg IRSG ekspertgruppe Nasjonal kjernejournal Én innbygger én journal Digitaliseringsplanen KHOR edår mmfr HKR v2.0 DIFI DSF/SKD Virksomhetsplan Driftsrapportering Internkontroll ROS analyse, intern revisjon Sikkerhetssjef Kvalitetssjef HOD E-helsegruppen NUFA, NUIT, KNUIT IKT-helsedirektoratet RHF, Nasjonal IKT, SKDE med noder drive-koordinere-samordne-rydde-organisere-beslutte-gjennomføre-gråsone-snart-ferdig-nå

64 14. april Helseregistre kvalitet Kompletthet Validitet Reliabilitet

65 Kompletthet Dekningsgrad; Er alle tilfellene (pasienter og episoder) med? Er alle fødsler registrert i MFR? Fullstendighet; Er alle opplysninger med for hvert tilfelle? Er hver fødsel registret fullstendig? 14. april

66 Validitet Nøyaktighet/korrekthet av måling; Sensitivitet andel korrekt klassifiserte «positive» tilfeller Hvor stor andel av barn med Fallots tetrade ble registrert med diagnosen i MFR? Spesifisitet andel korrekt klassifiserte «negative» tilfeller Hvor stor andel av barn uten Fallots tetrade ble registrert uten diagnosen i MFR? 14. april

67 14. april Validering ved bruk av tre ulike datakilder HKR Alle Q21.3 Fallots tetrade MFR Alle Q21.3 Fallots tetrade Pasientjournal Pasientjournal Pasientjournal HKR kompletthet validitet MFR kompletthet validitet

68 14. april Reliabilitet Reproduserbarhet av måling; Om like tilfeller registreres likt uavhengig av hvem og når Blir fødselsrift grad 3-4 registrert likt av jordmor og lege? Ble fødselsrift grad 3-4 registrert likt i 2000 og 2010?

69 14. april

70 Medisinsk fødselsregister (MFR) Sentralt (landsomfattende) personidentifiserbart helseregister over alle fødsler i Norge ,8 millioner fødsler, >300 variabler pr fødsel Helseregisterloven Medisinsk fødselsregisterforskriften Meldeplikt for institusjoner og helsepersonell Uten krav til samtykke fra den registrerte «Reservasjonsrett» for bl.a. røykeopplysninger 14. april

71 14. april MFR formål Overvåke forekomst og bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av kvinners helseproblem i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel Overvåke forekomst av og bidra til å avklare årsaker til uønskede svangerskapsutfall og sykdom og død hos barn <1 år Styring, planlegging og kvalitetssikring av helsetjenesten og helseforvaltningen, utarbeiding av statistikk og til forskning

72 Meldinger til MFR Innhold Om fødte 22 uker og foreldre Om spontanaborter >12 uker Om svangerskapsavbrudd etter abortloven 2 tredje ledd bokstav a, b og c, samt 10 Nærmere om Mor, barn, (far) Kunstig befruktning Dødsårsak barn <1 år 14. april

73 14. april MFR viktigste datakilder Partus, Natus, Obstetrix Neonatalprogrammet

74 MFR roller og ansvar Fødeinstitusjonene Meldeplikt; Sørge for rutiner for melding av fødsler og aborter Korrekte og fullstendige opplysninger i riktig format (skjema/emelding) til riktig tid (innen 1 måned) Folkehelseinstituttet Databehandlingsansvar; Sørge for at opplysninger er korrekte, relevante og nødvendige for formålet Dekningsgrad, kvalitet, aktualitet Sørge for personvern og informasjonssikkerhet Bearbeide, levere ut 14. april

75 MFR roller og ansvar Fødeinstitusjonene Meldeplikt; Sørge for rutiner for melding av fødsler og aborter Korrekte og fullstendige opplysninger i riktig format (skjema/emelding) til riktig tid (innen 1 måned) Folkehelseinstituttet Databehandlingsansvar; Sørge for at opplysninger er korrekte, relevante og nødvendige for formålet Dekningsgrad, kvalitet, aktualitet Sørge for personvern og informasjonssikkerhet Bearbeide, levere ut 14. april

76 14. april MFR kvalitet i alle ledd Pasientjournal Helsekort for gravide Fødejournal Melding Mottak Overvåkning av meldingstrafikk Kvalitetssikring enkeltmeldinger Kobling av ulike datakilder Kvalitetssikring aggregerte data Bearbeiding Resultat Helsestatistikk, helseovervåkning, forskning Datautlevering

77 14. april MFR kvalitet i alle ledd Pasientjournal Helsekort for gravide Fødejournal Melding Mottak Overvåkning av meldingstrafikk Kvalitetssikring enkeltmeldinger Kobling av ulike datakilder Kvalitetssikring aggregerte data Bearbeiding Resultat Helsestatistikk, helseovervåkning, forskning Datautlevering

78 14. april MFR helseanalyser Forekomst av risikofaktorer og sykdommer Trender og opphopninger Forekomst av ulike former for helsehjelp Kvalitetsmåling og indikatorer

79 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 82 Institusjonsstatistikken Utarbeidet siden våren 2008, valg av variabler i dialog med fødeinstitusjonene Bidrar med tallgrunnlag til fødeinstitusjonenes evaluering av egen virksomhet og kvalitetsarbeidet innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp Grunnlag for kvalitetsindikator på helsenorge.no Videre utvikling?

80 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 83 Institusjonsstatistikken for hvem? 1. Institusjonene fagfolkene 2. Andre innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp 3. Forvaltningen 4. Allmennheten

81 Institusjonsstatistikken varsom! Forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan ha mange forklaringer Tilfeldigheter Ulik bruk av diagnostiske kriterier Risikosentralisering Variasjoner i fødejournalsystemenes data Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt Feil i MFR rutiner Reelle forskjeller i kvalitet 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 84

82 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 85

83 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister, Dødfødte per

84 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 87 Om risikofaktorer For å få godt grunnlag til analyser, trenger vi data om risikofaktorer; Kvinnens røykevaner under svangerskapet; røyking ved svangerskapets begynnelse og slutt, startet i 1999 (nytt skjema) Kvinnens kroppsmasse indeks (KMI); høyde og vekt før svangerskapet og ved svangerskapets slutt, startet i 2006 (emelding)

85 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister, Dødfødte per 1000 etter røyking Nei Av og til Daglig Motsetter Ikke meldt

86 Røykeopplysninger i MFR «Medisinsk fødselsregister kan, hvis kvinnen ikke motsetter seg det, etter å ha fått informasjon om hvordan slike opplysninger behandles i Medisinsk fødselsregister, inneholde opplysninger om kvinnens 1. yrkesmessige forhold, 2. røykevaner, 3. bruk av alkohol og andre rusmidler i svangerskapet.» november 2014 Medisinsk fødselsregister 89

87 : Ingen røykeopplysninger 20. november

88 november

89 20. november Røykeopplysninger Papirskjema Elektronisk innmelding 2005

90 20. november Røykeopplysninger Papirskjema Elektronisk innmelding 2005

91 20. november Røykeopplysninger Papirskjema Informasjon gitt til mor Reserverer seg mot røykeoppl. Elektronisk innmelding 2005 Informasjon gitt til mor Reserverer seg mot røykeoppl.

92 1. april 2014: OUS tok i bruk Partus 20. november

93 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 96 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Prosent meldt røykeopplysninger

94 Prosent 14. april 2015 Medisinsk fødselsregister, oktober 2013 september Andel fødsler med røykeopplysninger fra OUS til MFR 6 mnd. før og etter innføring av Partus 1. april Mors fødeland Norge Mors fødeland Somalia Alle mødre Ullevål papir Ullevål Partus Riksh. Obstetrix Riksh. Partus

95 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 98 Mor røyker ved svangerskapets begynnelse, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

96 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 99 Mor røyker ved svangerskapets begynnelse, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

97 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister, Dødfødte per 1000 etter mors KMI Undervekt Normalvekt Overvekt Fedme Ikke meldt

98 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 102 Mors vekt og høyde i MFR Papirskjema Ingen opplysning om vekt og høyde Elektronisk innmelding 2005

99 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 103 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Prosent meldt mors KMI

100 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 105 Rapp. av mors høyde og vekt før svangerskap, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

101 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 106 Rapp. av mors høyde og vekt før svangerskap, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

102 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 108 Mor har overvekt eller fedme før svangerskapet, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

103 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 109 Mor har overvekt eller fedme før svangerskapet, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

104 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 111 Om fødsler Overtid 42 uker Keisersnitt

105 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 112 Overtidsretningslinjer fra 2011 Overtid defineres som graviditet >294 dager. Alle gravide får tilbud om uke 41-kontroll i spesialisthelsetjenesten 7-9 dager over TUL. Kvinnen bør anbefales induksjon etter uke 41 kontrollen ved visse kriterier. Det tilstrebes at alle induksjoner bør være påbegynt senest dag 294. Kvinnens ønsker vektlegges.

106 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 113

107 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 114 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Prosent fødte termin UL 294 d

108 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 115 Overtid: Sv.lengde, ultralyd >= 294 dager, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

109 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 116 Overtid: Sv.lengde, ultralyd >= 294 dager, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

110 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 118

111 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 119

Gode helseregistre - Bedre helse

Gode helseregistre - Bedre helse Gode helseregistre - Bedre helse Forslag til strategi- og handlingsplan Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt LMI 2010-05-25 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi. Hjerte-karregisteret HKR Hjerte-karregisteret Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.no/registre Nasjonalt, personidentifiserbart, uten krav til samtykke fra den registrerte Fellesregister (basis + kvalitetsregistre)

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør Arild Schou Marit K. Helgesen Hege Hofstad Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Første utgave 1. juli 2002 KITH Rapport 15/02 ISBN 82-7846-140-6 KITH-rapport Tittel Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer