Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter"

Transkript

1 HEL-8020, UiT Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet

2 Folkehelsemålene er Folkehelseinstituttets mål Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

3 Folkehelseinstituttet produserer kunnskap Produserer og formidler kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet

4 Mine roller Helseregisterdrift og utvikling Medisinsk fødselsregister Abortregisteret Hjerte- og karregisteret Dødsårsaksregisteret Bruk av registerdata Helseanalyser, (forskning) Nasjonal kvalitetsindikatorgruppe hjerte- og kar Personvernnemnda 14. april

5 Disposisjon Om helseregistre Definisjoner, formål, datakilder Personvern Om lovbestemte helseregistre Eksempler Registerdriftsprosesser, datakvalitet Helseanalyser og forskning Oppsummering 14. april

6 14. april Norges fortrinn Kohorter Biobanker Helseregistre Norway has succeeded in creating large, important and very impressive longitudinal population-based databases and biobanks, which, together with national health registries and the personal identification number, constitute unique possibilities to do excellent research in an international perspective. The Research Council of Norway, November 2011

7 14. april Helseregistre definisjon Helseregister: register, fortegnelser, mv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen Helseopplysninger: taushetsbelagte opplysninger etter helsepersonelloven 21, og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson

8 Helseregistre formål Fra helseregisterloven 1: «innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge å sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.» 14. april

9 16 sentrale helseregistre 1. Medisinsk fødselsregister 2. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 3. Dødsårsaksregisteret 4. Register over svangerskapsavbrudd 5. Reseptbasert legemiddelregister 6. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Det sentrale tuberkuloseregisteret 7. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 8. Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) 9. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) 10. Kreftregisteret 11. Genetisk masseundersøkelse av nyfødte 12. Norsk pasientregister 13. Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren 14. E-resept 15. Forsvarets helseregister 16. Helsearkivregisteret 9

10 47 nasjonale kvalitetsregistre Helse Nord RHF Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG) Norsk nakke- og ryggregister Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for analinkontinens Helse Vest RHF Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) Det norske nyrebiopsiregisteret Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Norsk porfyriregister Norsk MS register og biobank Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Norsk intensivregister (NIR) Norsk diabetesregister for voksne Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling Helse Midt RHF Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) Norsk hjertesviktregister Norsk hjerneslagregister Norsk karkirurgisk register (NORKAR) Norsk hjerteinfarktregister Helse Sør-Øst RHF Nasjonalt register for brystkreft Nasjonalt register for føflekkreft Nasjonalt register for barnekreft Nasjonalt register for gynekologisk kreft Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi Nasjonalt register for lungekreft Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Kvalitetsregister for demens Norsk hjertestansregister Norsk pacemaker- og ICD-register Norsk hjertekirurgiregister Norsk kvalitetsregister for HIV (NORHIV) Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) Norsk nefrologiregister Gastronet Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet Nasjonalt traumeregister Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barneog ungdomsdiabetes 10

11 Helseregistre datakilder Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Fastleger Helsestasjoner, skolehelsetjeneste Pleie- og omsorgstjenester Apotek Forsvarets helsetjeneste Det sentrale folkeregisteret 14. april

12 14. april Registerdata identifiserbarhet Personidentifiserbare Direkte; med fødselsnummer, navn, adresse Indirekte; fjernet fødselsnummer, navn, adresse, men bruk av løpenummer/pseudonym og/eller detaljerte opplysninger gjør det mulig å identifisere individer Anonyme = ikke-personidentifiserbare Direkte og indirekte personidentifiserende kjennetegn fjernet; få opplysninger om hvert enkelt individ, eller flere opplysninger om hvert enkelt individ, men i grove kategorier

13 14. april Registerdata identifiserbarhet Personidentifiserbare Direkte; med fødselsnummer, navn, adresse Indirekte; fjernet fødselsnummer, navn, adresse, men bruk av løpenummer/pseudonym og/eller detaljerte opplysninger gjør det mulig å identifisere individer Anonyme = ikke-personidentifiserbare Direkte og indirekte personidentifiserende kjennetegn fjernet; få opplysninger om hvert enkelt individ, eller flere opplysninger om hvert enkelt individ, men i grove kategorier

14 14. april Helseregistre personvern Legalitetsprinsippet Offentlige myndigheter kan ikke gjøre inngrep i private borgeres rettsstilling uten samtykke eller hjemmel i lov Personvern som menneskerettighet «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv. Inngrep i den enkeltes privatliv, herunder retten til å råde over opplysninger om en selv, er i strid med konvensjonen med mindre inngrepet har hjemmel i lov»

15 14. april Helseregistre samtykke Hovedregel Direkte personidentifiserbare helseopplysninger behandles kun etter samtykke fra den registrerte Unntak Direkte personidentifiserbare helseopplysninger kan behandles uten samtykke fra den registrerte etter helseregisterloven 11 (tungtveiende samfunnsinteresser)

16 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april Lovbestemte helseregistre, 11 Register Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) Forsvarets helseregister Norsk pasientregister Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser System for bivirkningsrapportering Databehandlingsansvarlig Folkehelseinstituttet Oslo universitetssykehus Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Forsvarsdepartementet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

17 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april Lovbestemte helseregistre, 11 Register Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) Forsvarets helseregister Norsk pasientregister Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser System for bivirkningsrapportering Kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister? Databehandlingsansvarlig Folkehelseinstituttet Oslo universitetssykehus Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Forsvarsdepartementet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet/?

18 14. april Personvern og samtykke Personvern Regler og systemer som sikrer den enkelte personlig integritet, privatlivets fred og god kvalitet på ens personopplysninger Samtykke Gir den enkelte kontroll over bruken av sine sensitive personopplysninger, herunder helseopplysninger

19 Inngrepets art, 11 registre Behandling av direkte personidentifiserbare helseopplysninger på strenge vilkår, bestemt ved lov; Informasjonsrisiko, ikke intervensjonsrisiko. Få kan se direkte identifiserende kjennetegn og helseopplysninger samtidig Få/ingen eksempler på at data fra 11 registre har kommet på avveier Liten risiko for reelle krenkelser av personvern 14. april

20 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 10. desember 2013 Marta Ebbing 20 Godt personvern Pasient- og brukerrettigheter

21 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 10. desember 2013 Marta Ebbing 21 Godt personvern God helse, gode og rettferdige tjenester

22 14. april Juridiske rammer Personopplysningsloven med forskrift Helseregisterloven med forskrifter Databehandleravtaler Spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonelloven Helseforskningsloven Forvaltningsloven

23 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 23 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt

24 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 24 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte

25 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 25 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke

26 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 26 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Diagnose/sykdom/ hendelse Prosedyre/ behandling Tjenestetype/ tjenestenivå

27 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 27 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Diagnose/sykdom/ hendelse Prosedyre/ behandling Tjenestetype/ tjenestenivå Geografisk dekning Helseforetak/ sykehus Helseregion Norge

28 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april 2015 Marta Ebbing 28 Helseregistre typer Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring

29 Helseregistre innhold Helseregistrene må inneholde tilstrekkelige og relevante opplysninger for formålet; å kunne brukes i beredskapsarbeid og dessuten gi pålitelig og nyttig kunnskap om 1. befolkningenes helse 2. faktorer som kan påvirke helsetilstanden 3. kvaliteten på helsehjelpen 4. pasientsikkerheten 14. april

30 14. april

31 14. april

32 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester 14. april Lovbestemte helseregistre, 11 Register Dødsårsaksregisteret Kreftregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) Forsvarets helseregister Norsk pasientregister Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser System for bivirkningsrapportering Databehandlingsansvarlig Folkehelseinstituttet Oslo universitetssykehus Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Forsvarsdepartementet Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet

33 Dødsårsaksregisteret (DÅR): Døde siden 1951

34 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: DÅR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Dødsårsaksregisteret

35 Medisinsk fødselsregister (MFR): Fødsler kvinner barn (fedre) siden 1967

36 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: MFR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Medisinsk fødselsregister

37 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: NNK Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister, tilknyttet MFR

38 Hjerte- og karregisteret (HKR): Pasienter med hjerte- og karrelatert sykdom siden 2012

39 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: HKRbasis Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret), basisdel

40 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: NHIR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Norsk hjerteinfarktregister, tilknyttet HKR

41 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: NORKAR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Norsk karkirugisk register, tilknyttet HKR

42 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd siden 1979

43 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: Abort Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

44 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Helseregistre eksempel: RR Inndeling Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Hjemmel i helseregisterloven 7 Konsesjon 9 og 10 Forskrift 11 Bestemt Person-entydighet Nei anonymt Ja pseudonymt Ja direkte Frivillighet Nei obligatorisk Reservasjonsrett Ja samtykke Utvalgskriterium Geografisk dekning Diagnose/sykdom/ hendelse Helseforetak/ sykehus Prosedyre/ behandling Helseregion Tjenestetype/ tjenestenivå Norge Hovedformål Folkehelse Kvalitet Styring Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

45 14. april

46 14. april Registerdriftsprosesser Melding Mottak Bearbeiding Resultat

47 «Shit in Gold out» 14. april

48 «Shit in Gold out» 14. april

49 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester

50 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde

51 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger

52 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry

53 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry Kodeverk Arketyper XML MRS OpenQReg ereg Papir,.jpg registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere

54 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry Kodeverk Arketyper XML MRS OpenQReg ereg Papir,.jpg D A T A M O T T A K registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere-registrere

55 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Befruktning Svangerskap Fødsel-barsel Hjerte- og kar Dødsårsak Mor-barn-far Kvinner/fostre Pasienter Døde Sykehus Ambulanse Avtalespesialist Sykehjem Legevakt Fastlege Utlandet Fødselsmelding Neonatalmelding Abortmelding NPR-HKR melding Dødsmelding Jordmødre Sykepleiere Helsesekretærer Leger Kvalitetsregistre St. Olavs Helse Bergen OUS IT-leverandører Papirskjema PAS Partus/Natus Webapplikasjoner Norsk Helsenett DIPS- Communicator FTPS SKD/DSF/Evry Kodeverk Arketyper XML MRS OpenQReg ereg Papir,.jpg D A T A M O T T A K overvåke-kartlegge-kontrollere-purre-kvalitetssikre-spørre-etterlyse-avklare-godsnakke

56 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger kode-kvalitetssikre

57 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere

58 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger R E S U L T A T Statistikk Helseanalyser Datautlevering kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere bruke

59 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger R E S U L T A T Statistikk Helseanalyser Datautlevering kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere bruke

60 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester D A T A M O T T A K ICD-10 NCMP/NCSP ATC SNOMED IRIS/ACME Koding Kvalitetssikring Kodespesialister Leger B E A R B E I D I N G Flere kodeverk Scripts Registerenheter Database Datavarehus Kobling Telling Kvalitetssikring Datamanagere Dataforvaltere Statistikere Analysespesialister Leger R E S U L T A T Statistikk Helseanalyser Datautlevering kode-kvalitetssikre koble-telle-kvalitetssikre-kontrollere bruke

61 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester Statistikk Helseanalyser Datautlevering bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke-bruke

62 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester NPR KRG Smittevern Forsvaret Datatilsynet Riksrevisjonen Statistikk Helseanalyser Datautlevering Health Registries for Research REK, NEM Statistikkalender Statistikkbank Faktaark Fødselsnytt Rapporter Datatilgang Fagråd Institusjonsstatistikkmøte Hjerte- og kar seminar Helseregisterkonferanser Pasientforeninger Fagmedisinske foreninger Helsepersonellforeninger SSB Helseforetak, kommuner Forskning Forebygging Kvalitetsforbedring Planlegging, styring, beredskap Sykdomsbyrde Effekt av folkehelsetiltak Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Fritt Sykehusvalg Norge Pasientsikkerhet WHO OECD Eurostat Europeristat EUROCAT Kunnskapssenteret Helsedirektoratet Universitet Høyskoler Andre institutt Forskningsråd kvalitetsregistre.no helseregistre.no helsenorge.no helseatlas.no fhi.no Facebook Twitter Media Samfunnsdebatt Prioritering Politikk

63 fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester B E D R E R E G I S T ER DRIFT Dagens Helsetall ILKO SIFA, SIKA IT og e-helse utvalget Helseregistergruppen Samarbeid på tvers OP Nasjonalt helseregisterprosjekt NHRP arbeidsutvalg IRSG ekspertgruppe Nasjonal kjernejournal Én innbygger én journal Digitaliseringsplanen KHOR edår mmfr HKR v2.0 DIFI DSF/SKD Virksomhetsplan Driftsrapportering Internkontroll ROS analyse, intern revisjon Sikkerhetssjef Kvalitetssjef HOD E-helsegruppen NUFA, NUIT, KNUIT IKT-helsedirektoratet RHF, Nasjonal IKT, SKDE med noder drive-koordinere-samordne-rydde-organisere-beslutte-gjennomføre-gråsone-snart-ferdig-nå

64 14. april Helseregistre kvalitet Kompletthet Validitet Reliabilitet

65 Kompletthet Dekningsgrad; Er alle tilfellene (pasienter og episoder) med? Er alle fødsler registrert i MFR? Fullstendighet; Er alle opplysninger med for hvert tilfelle? Er hver fødsel registret fullstendig? 14. april

66 Validitet Nøyaktighet/korrekthet av måling; Sensitivitet andel korrekt klassifiserte «positive» tilfeller Hvor stor andel av barn med Fallots tetrade ble registrert med diagnosen i MFR? Spesifisitet andel korrekt klassifiserte «negative» tilfeller Hvor stor andel av barn uten Fallots tetrade ble registrert uten diagnosen i MFR? 14. april

67 14. april Validering ved bruk av tre ulike datakilder HKR Alle Q21.3 Fallots tetrade MFR Alle Q21.3 Fallots tetrade Pasientjournal Pasientjournal Pasientjournal HKR kompletthet validitet MFR kompletthet validitet

68 14. april Reliabilitet Reproduserbarhet av måling; Om like tilfeller registreres likt uavhengig av hvem og når Blir fødselsrift grad 3-4 registrert likt av jordmor og lege? Ble fødselsrift grad 3-4 registrert likt i 2000 og 2010?

69 14. april

70 Medisinsk fødselsregister (MFR) Sentralt (landsomfattende) personidentifiserbart helseregister over alle fødsler i Norge ,8 millioner fødsler, >300 variabler pr fødsel Helseregisterloven Medisinsk fødselsregisterforskriften Meldeplikt for institusjoner og helsepersonell Uten krav til samtykke fra den registrerte «Reservasjonsrett» for bl.a. røykeopplysninger 14. april

71 14. april MFR formål Overvåke forekomst og bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av kvinners helseproblem i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel Overvåke forekomst av og bidra til å avklare årsaker til uønskede svangerskapsutfall og sykdom og død hos barn <1 år Styring, planlegging og kvalitetssikring av helsetjenesten og helseforvaltningen, utarbeiding av statistikk og til forskning

72 Meldinger til MFR Innhold Om fødte 22 uker og foreldre Om spontanaborter >12 uker Om svangerskapsavbrudd etter abortloven 2 tredje ledd bokstav a, b og c, samt 10 Nærmere om Mor, barn, (far) Kunstig befruktning Dødsårsak barn <1 år 14. april

73 14. april MFR viktigste datakilder Partus, Natus, Obstetrix Neonatalprogrammet

74 MFR roller og ansvar Fødeinstitusjonene Meldeplikt; Sørge for rutiner for melding av fødsler og aborter Korrekte og fullstendige opplysninger i riktig format (skjema/emelding) til riktig tid (innen 1 måned) Folkehelseinstituttet Databehandlingsansvar; Sørge for at opplysninger er korrekte, relevante og nødvendige for formålet Dekningsgrad, kvalitet, aktualitet Sørge for personvern og informasjonssikkerhet Bearbeide, levere ut 14. april

75 MFR roller og ansvar Fødeinstitusjonene Meldeplikt; Sørge for rutiner for melding av fødsler og aborter Korrekte og fullstendige opplysninger i riktig format (skjema/emelding) til riktig tid (innen 1 måned) Folkehelseinstituttet Databehandlingsansvar; Sørge for at opplysninger er korrekte, relevante og nødvendige for formålet Dekningsgrad, kvalitet, aktualitet Sørge for personvern og informasjonssikkerhet Bearbeide, levere ut 14. april

76 14. april MFR kvalitet i alle ledd Pasientjournal Helsekort for gravide Fødejournal Melding Mottak Overvåkning av meldingstrafikk Kvalitetssikring enkeltmeldinger Kobling av ulike datakilder Kvalitetssikring aggregerte data Bearbeiding Resultat Helsestatistikk, helseovervåkning, forskning Datautlevering

77 14. april MFR kvalitet i alle ledd Pasientjournal Helsekort for gravide Fødejournal Melding Mottak Overvåkning av meldingstrafikk Kvalitetssikring enkeltmeldinger Kobling av ulike datakilder Kvalitetssikring aggregerte data Bearbeiding Resultat Helsestatistikk, helseovervåkning, forskning Datautlevering

78 14. april MFR helseanalyser Forekomst av risikofaktorer og sykdommer Trender og opphopninger Forekomst av ulike former for helsehjelp Kvalitetsmåling og indikatorer

79 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 82 Institusjonsstatistikken Utarbeidet siden våren 2008, valg av variabler i dialog med fødeinstitusjonene Bidrar med tallgrunnlag til fødeinstitusjonenes evaluering av egen virksomhet og kvalitetsarbeidet innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp Grunnlag for kvalitetsindikator på helsenorge.no Videre utvikling?

80 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 83 Institusjonsstatistikken for hvem? 1. Institusjonene fagfolkene 2. Andre innen svangerskapsomsorg og fødselshjelp 3. Forvaltningen 4. Allmennheten

81 Institusjonsstatistikken varsom! Forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan ha mange forklaringer Tilfeldigheter Ulik bruk av diagnostiske kriterier Risikosentralisering Variasjoner i fødejournalsystemenes data Variasjoner i meldepraksis og meldesvikt Feil i MFR rutiner Reelle forskjeller i kvalitet 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 84

82 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 85

83 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister, Dødfødte per

84 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 87 Om risikofaktorer For å få godt grunnlag til analyser, trenger vi data om risikofaktorer; Kvinnens røykevaner under svangerskapet; røyking ved svangerskapets begynnelse og slutt, startet i 1999 (nytt skjema) Kvinnens kroppsmasse indeks (KMI); høyde og vekt før svangerskapet og ved svangerskapets slutt, startet i 2006 (emelding)

85 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister, Dødfødte per 1000 etter røyking Nei Av og til Daglig Motsetter Ikke meldt

86 Røykeopplysninger i MFR «Medisinsk fødselsregister kan, hvis kvinnen ikke motsetter seg det, etter å ha fått informasjon om hvordan slike opplysninger behandles i Medisinsk fødselsregister, inneholde opplysninger om kvinnens 1. yrkesmessige forhold, 2. røykevaner, 3. bruk av alkohol og andre rusmidler i svangerskapet.» november 2014 Medisinsk fødselsregister 89

87 : Ingen røykeopplysninger 20. november

88 november

89 20. november Røykeopplysninger Papirskjema Elektronisk innmelding 2005

90 20. november Røykeopplysninger Papirskjema Elektronisk innmelding 2005

91 20. november Røykeopplysninger Papirskjema Informasjon gitt til mor Reserverer seg mot røykeoppl. Elektronisk innmelding 2005 Informasjon gitt til mor Reserverer seg mot røykeoppl.

92 1. april 2014: OUS tok i bruk Partus 20. november

93 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 96 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Prosent meldt røykeopplysninger

94 Prosent 14. april 2015 Medisinsk fødselsregister, oktober 2013 september Andel fødsler med røykeopplysninger fra OUS til MFR 6 mnd. før og etter innføring av Partus 1. april Mors fødeland Norge Mors fødeland Somalia Alle mødre Ullevål papir Ullevål Partus Riksh. Obstetrix Riksh. Partus

95 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 98 Mor røyker ved svangerskapets begynnelse, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

96 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 99 Mor røyker ved svangerskapets begynnelse, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

97 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister, Dødfødte per 1000 etter mors KMI Undervekt Normalvekt Overvekt Fedme Ikke meldt

98 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 102 Mors vekt og høyde i MFR Papirskjema Ingen opplysning om vekt og høyde Elektronisk innmelding 2005

99 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 103 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Prosent meldt mors KMI

100 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 105 Rapp. av mors høyde og vekt før svangerskap, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

101 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 106 Rapp. av mors høyde og vekt før svangerskap, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

102 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 108 Mor har overvekt eller fedme før svangerskapet, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

103 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 109 Mor har overvekt eller fedme før svangerskapet, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

104 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 111 Om fødsler Overtid 42 uker Keisersnitt

105 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 112 Overtidsretningslinjer fra 2011 Overtid defineres som graviditet >294 dager. Alle gravide får tilbud om uke 41-kontroll i spesialisthelsetjenesten 7-9 dager over TUL. Kvinnen bør anbefales induksjon etter uke 41 kontrollen ved visse kriterier. Det tilstrebes at alle induksjoner bør være påbegynt senest dag 294. Kvinnens ønsker vektlegges.

106 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 113

107 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 114 Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Prosent fødte termin UL 294 d

108 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 115 Overtid: Sv.lengde, ultralyd >= 294 dager, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

109 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 116 Overtid: Sv.lengde, ultralyd >= 294 dager, 2013 (99 % konfidensint.) Alle OUS Ullevål Haukeland Stavanger Ahus St. Olav Østfold OUS Rikshosp. Kristiansand Vestfold Drammen Telemark Bærum Haugesund Ålesund Tromsø Lillehammer Bodø Arendal Levanger Elverum Førde Gjøvik Ringerike Molde Volda Hammerfest Stord Harstad Voss Kongsvinger Kristiansund Namsos Flekkefjord Rana Vesterålen Kongsberg Sandnessjøen Narvik Kirkenes

110 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 118

111 20. november 2014 Medisinsk fødselsregister 119

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2013-14* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 20. november 2014 *Til og med 31. oktober 2014 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2014-15* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 29. oktober 2015 *Til og med 24. september 2015 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken *

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2012-13* Marta Ebbing Avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre Bergen, 4. desember 2013 *Til og med 26. november 2013 Takk til Fødeinstitusjonene

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016*

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2016* Marta Ebbing Fagdirektør helseregistre, Helsedata og digitalisering Bergen, 20. oktober 2016 * Ut august 2016 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet

Detaljer

Sentrale helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Sentrale helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter HEL-8020, UiT 2014 Sentrale helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Mine roller Helseregisterdrift og utvikling

Detaljer

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012

Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken * Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 Medisinsk fødselsregister institusjonsstatistikken 2011-12* Marta Ebbing Bergen, 23. november 2012 *Til og med oktober 2012 Takk til Fødeinstitusjonene Fagrådet Medisinsk fødselsregister Enhet for mottak

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Real world evidence i norsk helsetjeneste. Gun Peggy Knudsen, PhD Områdedirektør Helsedata og digitalisering Folkehelseinstituttet

Real world evidence i norsk helsetjeneste. Gun Peggy Knudsen, PhD Områdedirektør Helsedata og digitalisering Folkehelseinstituttet Real world evidence i norsk helsetjeneste Gun Peggy Knudsen, PhD Områdedirektør Helsedata og digitalisering Folkehelseinstituttet Vi trenger kunnskap MER Både grensesprengende og triviell BEDRE Høyere

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre

Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre Gode helseregistre bedre helse om sentrale helseregistre Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-07 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Hva er sentrale helseregistre?

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet TEKNOLOGIRÅDET OG OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS STORE DATA MØTER MEDISINEN VERDIEN AV HELSEVESENETS DATA Oslo, Litteraturhuset 1. september 2015 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet

Detaljer

Gode helseregistre - Bedre helse

Gode helseregistre - Bedre helse Gode helseregistre - Bedre helse Forslag til strategi- og handlingsplan Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt LMI 2010-05-25 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF 1. Kvalitet og pasientsikkerhet trygghet når du trenger det mest 2. Kultur for helhet 6 strategiske satsningsområder

Detaljer

Nasjonalt helseregisterprosjekt

Nasjonalt helseregisterprosjekt Nasjonalt helseregisterprosjekt Kvalitetsregisterkonferansen 2012-04-19 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Nasjonalt helseregisterprosjekt En tiårig strategi for modernisering

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Helseregistre redder liv

Helseregistre redder liv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Lørdagsseminar 6. desember 2014 Fremtidens helseutfordringer Helseregistre redder liv Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, Universitetet

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Eksempel fra helseregistre

Eksempel fra helseregistre Seminar 22.1.2009 OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data Eksempel fra helseregistre Inger Cappelen Seniorrådgiver, PhD Nasjonalt folkehelseinstitutt Sentrale helseregistre

Detaljer

i Norge Oversikt og muligheter for forskning

i Norge Oversikt og muligheter for forskning KUNNSKAP Helseregistre og folkehelsestudier i Norge Oversikt og muligheter for forskning Innlandskongressen for helseforskning Hamar tirsdag 10. september 2013 Camilla Stoltenberg Direktør - Folkehelseinstituttet

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse...også for innvandrere?

Gode helseregistre bedre helse...også for innvandrere? Gode helseregistre bedre helse...også for innvandrere? Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 6. juni 2011 Helsetjenester til innvandrerbefolkningen innhenting, anvendelse og sammenstilling av helseinformasjon

Detaljer

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen 17.11 2010 Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister,

Detaljer

Helsedata som stordata sett fra helseregistrene. Marta Ebbing Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Partnerforum 16.

Helsedata som stordata sett fra helseregistrene. Marta Ebbing Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Partnerforum 16. Helsedata som stordata sett fra helseregistrene Marta Ebbing Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Partnerforum 16. oktober 2015 Disposisjon Helseregistre: Strukturerte data Helseregistre:

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Rettslig regulering av helseregistre

Rettslig regulering av helseregistre Rettslig regulering av helseregistre HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning 27. april 2016 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering/ FIKS Felles innføring

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift

Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Kvalitetsregistrene i det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Lov og forskrift Sverre Engelschiøn Kvalitetsregisterseminar - Et nasjonalt hjerte- og karregister Drøftet i fagmiljøet siden

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017)

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017) Direktoratet for e-helse Deres referanse: Vår referanse: 17/10672/ Brevdato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innledning

Detaljer

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Oppfølging av gravide etter H1N1 pandemien 2009 Lill Trogstad, Avdeling for vaksine, FHI 13.juni 2013 Tilbakeblikk 2009 Myndighetene har av beredskapshensyn tatt

Detaljer

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI

Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering. Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Registerbaserte pandemistudier - en oppsummering Lill Trogstad Avdeling for vaksine, FHI Vaksinedagene 2015 Influensapandemien 2009/ 2010 RegFlu - Registerbaserte influensastudier Meldesystemet for smittsomme

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Nasjonale kvalitetsindikatorer. HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Nasjonale kvalitetsindikatorer HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Hvorfor skal vi måle kvalitet? Fire av ti ordførere og rådmenn sier de ikke har god nok informasjon om kvaliteten

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold 1. Hvorfor helseregistre? 2. Hvorfor modernisere helseregistre? 3. Utfordringer,

Detaljer

MSIS i dag og i fremtiden

MSIS i dag og i fremtiden MSIS i dag og i fremtiden Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 2015 Agenda Helseregistre Smittevernregistre Planer for samordning av smittevernregistrene

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin?

Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Kan data fra sentrale helseregistre bidra 0l utvikling av kvalitetsindikatorer i aku5medisin? Rune Kvåle, Avdeling for helseregistre, Folkehelseins0tu5et 17.03.15 Disposisjon Generelt om helseregistre

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Hovedpunkter Hva? Nasjonal satsning Hvorfor registre? Sjeldne diagnoser og tilstander?

Detaljer

Mer, bedre og raskere kunnskap. Om helseregistre og forskningsmuligheter

Mer, bedre og raskere kunnskap. Om helseregistre og forskningsmuligheter Mer, bedre og raskere kunnskap. Om helseregistre og forskningsmuligheter Seminar NSG 2013-11-07 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor, UiB Visjon Vi skal ha kunnskap om kvalitet

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

STATUS FOR NASJONALE HELSEREGISTRE

STATUS FOR NASJONALE HELSEREGISTRE STATUS FOR NASJONALE HELSEREGISTRE Nasjonalt helseregisterprosjekt Juni 2016 1 2 Innhold Sammendrag... 6 1. Bakgrunn... 7 1.1. Oppdrag... 7 1.2. Avgrensninger, begrepsbruk, definisjoner og forkortelser...

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) før og nå sett fra Medisinsk fødselsregister (MFR)

Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) før og nå sett fra Medisinsk fødselsregister (MFR) Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) før og nå sett fra Medisinsk fødselsregister (MFR) Olaug Margrete Askeland Statistiker, Avdeling for helseregistre Bergen, 2. november 214 Merkedag for Medisinsk

Detaljer

Gode helseregistre - bedre helse

Gode helseregistre - bedre helse Gode helseregistre - bedre helse Strategi- og handlingsplan for modernisering og samordning av helseregistre 2010-2020 Nasjonalt helseregisterprosjekt - Forprosjektet HelsIT Trondheim 2010-09-22 Camilla

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Helseregistre og effektforskning Hva er status?

Helseregistre og effektforskning Hva er status? Helseregistre og effektforskning Hva er status? Seminar Kunnskapssenteret 2011-05-12 Helseregistrene i Norge: En potensiell gullgruve for kunnskap om effekt av tiltak? Camilla Stoltenberg Dr med, assisterende

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

BRUK AV NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I SYKEHUS I HELSE NORD

BRUK AV NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I SYKEHUS I HELSE NORD BRUK AV NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I SYKEHUS I HELSE NORD SKDE rapport Nr.1/2017 Hovedforfattere Magnus Engeset, Vårin Sandvær, Philip Skau Ansvarlig Eva Stensland Oppdragsgiver Helse Nord

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007 Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-forum, 6. mars 2007 Informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 Helsedatautvalget Marta Ebbing, leder HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 23.1.2017 2 Utvalget består av Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for Klinisk

Detaljer

Gode helseregistre - bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt

Gode helseregistre - bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt Gode helseregistre - bedre helse Nasjonalt helseregisterprosjekt Fredag 16. november 2012 kl 09:00-09:30 Nasjonal forskningskonferanse Ny satsning innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager Camilla

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer

Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og. utfordringer Jon Helgeland - seminar om rammeverk 22. april 2010 Kunnskapsesenterets Datainnhenting muligheter og nye PPT-mal utfordringer Data og informasjonsflyt for indikatorer Hvordan utvikler vi indikatorer? Kan

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret

Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret Opplysninger om ADHD hos barn og unge i tre datakilder: NPR, KUHR og Reseptregisteret Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken, Jonas Minet Kinge, Lars Johan Hauge, Geir Bukholm, Kari Furu, Pål Surén,

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Høring om nytt kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i helsepersonelloven

Høring om nytt kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i helsepersonelloven Høring om nytt kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i helsepersonelloven 1. Sammendrag av Folkehelseinstituttets hovedsynspunkter Folkehelseinstituttet støtter forslaget om å opprette

Detaljer

Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig å vite?

Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig å vite? Forskning i Helse Midt-Norge Presentasjon til styreseminar 2. mars 2011 Henrik Sandbu Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister Inger Johanne Bakken 1, Christian Lycke Ellingsen 1, Anne Gro Pedersen 1, Lilian Leistad 2, Jonas Minet Kinge 1, Marta Ebbing 1,

Detaljer

Retningslinjer for utlevering av data fra Kreftregisteret

Retningslinjer for utlevering av data fra Kreftregisteret 1 Redigert april 2011 Retningslinjer for utlevering av data fra Kreftregisteret Dette dokumentet regulerer all utlevering av kreftregisterdata til forskningsprosjekter (både interne og eksterne), samt

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen 15.10.2014 Heidi Talsethagen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) SKDE - nasjonalt servicemiljø Opprettet 2004 Opprinnelig

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Retningslinjer for utlevering av data fra Kreftregisteret

Retningslinjer for utlevering av data fra Kreftregisteret 1 Redigert november 2011 Retningslinjer for utlevering av data fra Kreftregisteret Dette dokumentet regulerer all utlevering av kreftregisterdata til forskningsprosjekter (både interne og eksterne), samt

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010. NOIS strategiske utfordringer

NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010. NOIS strategiske utfordringer NOIS overvåkningsdagen 12 april, 2010 NOIS strategiske utfordringer NOIS strategiske utfordringer Evaluere kvaliteten på data Forsikre at data blir brukt til å evaluere behandlingen i avdelinger som leverer

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister...

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister... Ekspertgruppens vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 05 06 Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet 0-05... 5 Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk

Detaljer

dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan

dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan dagens helsetall strategi og overordnet handlingsplan 2 illustrasjonsbilde/illustration photo : rune eraker Gode helseregistre bedre helse Mål: I 2013 skal Norge ha verdens beste helseregistre registre

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Personentydig NPR og forskning

Personentydig NPR og forskning Personentydig NPR og forskning Camilla Stoltenberg Divisjon for epidemiologi Folkehelseinstituttet NPR-dagen 2004-10-18 Personentydige NPR-data som nasjonal forskningsressurs Beskrive helsetilstanden i

Detaljer

Lovvedtak 76. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( )

Lovvedtak 76. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L ( ), jf. Prop. 72 L ( ) Lovvedtak 76 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2013 2014), jf. Prop. 72 L (2013 2014) I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om helseregistre

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo

Side 1 av 5. Storgata 38 0182 Oslo. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Side 1 av 5 Mental Helse Storgata 38 0182 Oslo 1. oktober 2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV Generelt:

Detaljer

INDEX Hjerte- og kar Kreft Luftveier Diabetes Nervessystem Muskel og skjelett Mage tarm

INDEX Hjerte- og kar Kreft Luftveier Diabetes Nervessystem Muskel og skjelett Mage tarm INDE Hjerte- og kar 1 Norsk hjerneslagregister 2 Norsk hjerteinfarktregister 3 Norsk karkirurgisk register -NORKAR 4 Det norske hjertekirurgiregisteret 5 Norsk Pacemaker og ICD-register 6 Norsk hjertesviktregister

Detaljer

Målbilde nasjonalt infeksjonsregister

Målbilde nasjonalt infeksjonsregister Målbilde nasjonalt infeksjonsregister Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 10. mars 2016 Geir Bukholm Smittevern, miljø og helse Dagens «infeksjonsregistre» Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer