NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN"

Transkript

1 NOEN KOMMENTARER TIL FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKKEN Oppsummering fra presentasjon på MFR seminar for fødeinstitusjonene i Bergen Stein Emil Vollset, avdelingsdirektør, Medisinsk fødselsregister, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bergen, 14. desember 2010 (v5; rev ) Målgruppen for publiseringen er fødeinstitusjonene og formålet er å bidra med tallgrunnlag til institusjonenes evaluering av egen virksomhet. Fødeinstitusjonsstatistikken finnes i MFRs statistikkbank på SAMMENDRAG Medisinsk fødselsregister (MFR) publiserer nå oppdatert (tall t.o.m. oktober 2010) fødeinstitusjonsstatistikk gjennom sin statistikkbank. I denne omgang består publiseringen av tabellverk, og Medisinsk fødselsregister har ikke gjort noen vurderinger av årsaker til forskjeller mellom institusjonene. Det er første gang tall knyttet til svangerskaps og fødselsomsorgen publiseres etter fødeinstitusjon. Tallene som publiseres nå er for årene I de ni første månedene av 2010 har Medisinsk fødselsregister mottatt fødselsmeldinger fra 50 fødeinstitusjoner med fra et 10-talls over 5000 meldte fødsler. Målgruppen for publiseringen er de enkelte fødeinstitusjonene og kvalitetsarbeidet med svangerskaps- og fødselsomsorg. Tallene kan også ha interesse for publikum og forvaltning, men må tolkes med varsomhet fordi forskjeller mellom fødeinstitusjoner kan ha mange forklaringer. Brukere av tallene bør også ha i mente at Norge har en svært god fødselsomsorg og at Norge i internasjonale sammenlikninger har gunstige tall. Variasjonene mellom fødeinstitusjoner i Norge i viktige tall er ofte små. Dette ses tydelig for keisersnitt i Robson gruppe 3 og for perineale rupturer (grad 3-4) blant ikke-instrumentelle vaginale fødsler. Derimot er det for setefødsler (Robson 6-7) og blant kvinner med tidligere keisersnitt (Robson 5) tydelige forskjeller mellom sykehusene i bruk av keisersnitt. Tallene i rapporten inkluderer fødsler t.o.m. oktober Kvalitetssikringen av disse tallene er ennå ikke påbegynt og noen resultater vil endre seg før de endelige 2010 tallene publiseres ved årsskiftet 2011/2012. BAKGRUNN OG OMFANG Fødeinstitusjonsstatistikk i Medisinsk fødselsregisters (MFRs) statistikkbank (www.fhi.no) Tallene som legges ut i MFRs statistikkbank er de samme som er presentert i MFRs Intern Rapport 2/2010 som ble presentert på Fødeinstitusjonsstatistikkmøtet i Bergen 17. november 2010 og som er sendt alle landets fødeinstitusjoner (1). Det er sendt ut to tilsvarende tidligere rapporter i november 2009 og juli 2010 (2,3). Datainnsamling og drift av Medisinsk fødselsregister er regulert av Helseregisterloven og Medisinsk fødselsregisterforskriften. Det fremgår av forskriften at et formål med MFR er kvalitetssikring og overvåkning av kvalitetsindikatorer. Medisinsk fødselsregister har derfor i mange år arbeidet med utarbeidelse av statistikk presentert for hver enkelt fødeinstitusjon. Institusjonsstatistikk fra MFR ble presentert og diskutert på møte i Bergen i november Vi fikk mange gode innspill og har videreutviklet aktiviteten. Denne siden ved MFRs aktivitet fremheves som viktig i siste stortingsmelding om feltet (4). Helseregisterprosjektet og Dagens fødselstall Arbeidet er inspirert av og initiert i samarbeid med Helseregisterprosjektet som er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet med sekretariat i Folkehelseinstituttet (5). Prosjektet har som målsetning å integrere sentrale 1

2 helseregistre og kvalitetsregistre, samt øke aktualitet og kvalitet i alle helseregistre. Det er også viktig med bedre tilbakemelding til meldende institusjoner. I St.meld. 12 ( ) beskrives Dagens fødselstall som "et delprosjekt under Dagens helsetall der formålet er å fullføre innføring av elektronisk fødselsmelding og utvikle et system der sykehusene raskt kan få tilbakemeldinger på rapporterte data i form av institusjonsstatistikk. Det bør ligge godt til rette for at Medisinsk fødselsregister gjennom disse prosjektene får til rask og kvalitetssikret leveranse" (4). Om tallene som publiseres Fødsler, fødte og dødfødte. Tall for dødfødte presenteres i denne rapporten fordi MFR ikke kan kontrollere disse tallene mot Det sentrale personregister (dette gjøres for levende fødte). I henhold til MFR-forskriften skal alle avsluttede svangerskap etter 12. uke meldes. Det er grunn til å tro noe variasjon skyldes forskjeller i meldepraksis, og MFR håper institusjonene kan vurdere sine tall i lys av dette. Sykdom hos mor og svangerskapskomplikasjoner. Vi presenterer tall for noen utvalgte sykdommer, komplikasjoner og prosedyrer hos mor: preeklampsi, eklampsi, abruptio, placenta praevia, episiotomi, HELLP, svangerskapsdiabetes og epidural analgesi. Tallene for noen av disse varierer så mye at det er grunn til å undersøke om det foreligger forskjeller i meldepraksis mellom fødeinstitusjonene og at de reelle forskjellene er mindre. Bruk av keisersnitt, tang og vakum ved forløsning gis for alle institusjoner med et visst volum av keisersnitt separat for 2009 og Denne statistikken gis også separat i Robson-grupper (6,7) for å muliggjøre sammenlikninger mellom institusjonene. For å motvirke tilfeldig variasjon i Robson-gruppene er denne statistikken kombinert for 2009 og Endringer i forhold til tidligere rapportering Mens de tidligere rapportene inneholdt alle svangerskap meldt til MFR er tallmaterialet nå begrenset til fødsler fra og med uke 22 (f.o.m. 154 dager). I rapporten som ble sendt ut i november ble Ullevål og Rikshospitalet slått sammen til Oslo universitetssykehus. Av tekniske årsaker fremkommer de nå separat i statistikkbanken, men vi ønsker å finne en løsning slik at begge visninger er mulige. Tall for ni første måneder av 2010 Tallene for 2010 er naturlig nok ikke komplette. Databasen ble lukket i midten av oktober og inneholder tall for over 45,000 fødsler for 2010, ca 3/4 av årgangen. Hvor stor andel og hvilke kalendermåneder som er dekket fra hver enkelt fødeinstitusjon avhenger av meldemåte og meldehyppighet. For de fleste institusjoners vedkommende er fødslene anslagsvis t.o.m. september 2010 kommet med. For institusjoner som fortsatt melder på papir (blant andre Oslo universitetssykehus Ullevål) er data komplette for de første 6 måneder av året. Om publisering Folkehelseinstituttet og MFR gjør institusjonsstatistikken tilgjengelig i MFRs statistikkbank (www.fhi.no) i desember Folkehelseinstituttet og fødeavdelingene er forberedt på spørsmål rundt tallene fra publikum og presse. Tilbakemelding til MFR En rapport med disse tallene er sendt alle fødeinstitusjoner i november MFR har bedt om tilbakemeldinger om feil i rapporten, ønsker, kritikk eller andre innspill for hvordan denne type data bør presenteres og brukes i arbeidet for å fremme en god svangerskaps- og fødselsomsorg i Norge. METODEPROBLEMER FOR FØDEINSTITUSJONSSTATISTIKK Observerte forskjeller mellom sykehus kan skyldes mange forhold. Reelle kvalitetsforskjeller er derfor vanskelig å påvise sikkert og andre forhold må vurderes nøye. Et problem er små tall. Som kjent er det store svingninger i prosent- eller promille-beregninger basert på små tall. Mangel på presisjon ved små tall vises ved hjelp av konfidensintervaller. Konfidensintervaller Et vidt konfidensintervall rundt en prosent- eller promilleberegning viser stor mangel på presisjon. Et smalt konfidensintervall viser stor presisjon. I denne rapporten har vi brukt 99% konfidensintervaller fordi det gjøres et relativt stort antall sammenlikninger mellom fødeinstitusjoner og landsgjennomsnittet. Så lenge konfidensintervallet dekker over landsgjennomsnittet kan institusjonen ikke sies å avvike statistisk signifikant fra landsgjennomsnittet. Likeledes om konfidensintervallene for to institusjoner overlapper er de ikke statistisk signifikant forskjellige. Om konfidensintervallene for to institusjoner ikke overlapper er de statistisk signifikant forskjellige fra hverandre. P-verdier En lav P-verdi (< 0.01) viser at det observerte avviket fra for eksempel landgjennomsnittet bare vanskelig (usannsynlig) kan forklares med tilfeldig variasjon. En høy P- 2

3 verdi (> 0.05) viser at observert avvik fra landsgjennomsnitt uproblematisk kan forklares med tilfeldig variasjon. Forskjeller mellom sykehus kan skyldes mange forhold. Noen forhold er listet under. Man kan først konkludere med at forskjellene skyldes kvalitetsforskjeller etter å ha utelukket mange alternative forklaringer. I Norge vil risikosentralisering kunne forklare viktige forskjeller. Risikosentralisering betyr at man bevisst henviser gravide kvinner hvor man har påvist økt risiko for komplikasjoner eller sykdom hos mor eller barn til større fødeenheter. Eksempler er tvillingsvangerskap eller fødsler som antas å ville skje i seteleie. Slike fødsler skal normalt ikke finne sted ved små fødeinstitusjoner. Derfor vil man for en del alvorlige utfallsmål finne høyere forekomst ved store fødeavdelinger sammenliknet med små (lite antall fødsler årlig). Å måle denne skjevfordelingen av risiko nøyaktig er ikke mulig og det er derfor vanskelig å justere nøyaktig for denne type forhold. NOEN RESULTATER Keisersnitt Norge har lav bruk av keisersnitt sammenliknet med andre land. I Storbritannia er keisersnittbruken rundt 25% og i USA over 30%. Sverige har tall på nivå med Norge. I tabellen under som er hentet fra Fødselsnytt nr 1 (2010) vises Robson-grupper og keisersnitt forekomster i disse. Totalt sett brukes keisersnitt ved 16.3 % av alle fødsler (akutte og planlagte keisersnitt). I den største Robson-gruppen (gruppe 3; 36% av fødslene) er keisersnittbruken bare 2.1% mens den er 8.2% for Robson gruppe 1, som utgjør ca 30% av fødslene. Disse Robsongruppene (1 og 3) består av akutte keisersnitt mens planlagte keisersnitt dominerer spesielt i Robson-gruppene 4-7 (54-69% planlagt; se appendiks 2). Høy keisersnittbruk ser man ved seteleie (rundt 70% forløses med keisersnitt) og hos kvinner som tidligere har vært forløst ved keisersnitt (ca 50% keisersnittforløsning), men for disse Robson-gruppene ses betydelig variasjon mellom sykehusene. 3

4 I figurene som følger vises keisersnitttall for Robson-gruppene 3, 6 og for alle fødsler samlet. For institusjonsvis forekomst av keisersnitt i den største Robson-gruppen (Robson gruppe 3 som består av flergangsfødende uten tidligere keisersnitt med ett barn i hodeleie og spontan fødselsstart til termin) er det i 2010 ingen statistisk signifikant variasjon mellom noen av de 42 fødeinstitusjonene (som utfører keisersnitt i noe omfang) og landsgjennomsnittet (se NORGE KEISERSNITT ROBSON 3 1 Oslo univ.sykehus Ullev ål 2 Haukeland univ.sjukehus 3 Stav anger univ.sykehus 4 Akershus univ.sykehus 5 St. Olavs Hospital 6 Sykehuset Østfold 7 Sykehuset Asker og Bærum 8 Oslo univ.sykehus Rikshospitalet 9 Sørlandet sykehus Kristiansand 10 Sykehuset i Vestfold - Tønsberg 11 Sykehuset Buskerud 12 Sykehuset Telemark 13 Haugesund sjukehus 14 Univ.sykehuset Nord-Norge Tromsø 15 Ålesund sjukehus 16 Sørlandet sykehus Arendal 17 Nordlandssykehuset Bodø 18 Sykehuset Innlandet Lillehammer 19 Sykehuset Innlandet Elv erum 20 Sykehuset Levanger 21 Sykehuset Innlandet Gjøvik 22 Ringerike sykehus 23 Førde sentralsjukehus 24 Stord sjukehus 25 Molde sjukehus 26 Blef jell sy kehus Kongsberg 27 Sykehuset Innlandet Kongsv inger 28 Orkdal Sjukehus 29 Voss sjukehus 30 Sørlandet sykehus Flekkefjord 31 Helse Finnmark, Klinikk Hammerf est 32 Volda sjukehus 33 Sykehuset Namsos 34 Kristiansund sykehus 35 Univ.sykehuset Nord-Norge Harstad 36 Helgelandssykehuset Rana 37 Nordlandssykehuset Vesterålen 38 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 39 Nordfjord sjukehus 40 Univ.sykehuset Nord-Norge Narv ik 41 Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes 42 Nordlandssykehuset Lofoten appendiks 1). Derimot er det blant alle fødsler samlet betydelige forskjeller i bruk av keisersnitt. Dette skyldes forskjellig politikk i ulike sykehus for forløsning av setefødsler og 4

5 flerlingesvangerskap, og også blant førstegangsfødende. Det er tydelige forskjeller mellom for eksempel Oslo universitetssykehus (høyere keisersnittsbruk) og vestlandssykehusene, Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssykehus og Haugesund sjukehus (lavere keisersnittstall). NORGE KEISERSNITT ROBSON 6 1 Oslo univ.sykehus Ullev ål 2 Haukeland univ.sjukehus 3 Stav anger univ.sykehus 4 Akershus univ.sykehus 5 St. Olavs Hospital 6 Sykehuset Østfold 7 Sykehuset Asker og Bærum 8 Oslo univ.sykehus Rikshospitalet 9 Sørlandet sykehus Kristiansand 10 Sykehuset i Vestfold - Tønsberg 11 Sykehuset Buskerud 12 Sykehuset Telemark 13 Haugesund sjukehus 14 Univ.sykehuset Nord-Norge Tromsø 15 Ålesund sjukehus 16 Sørlandet sykehus Arendal 17 Nordlandssykehuset Bodø 18 Sykehuset Innlandet Lillehammer 19 Sykehuset Innlandet Elv erum 20 Sykehuset Levanger 21 Sykehuset Innlandet Gjøvik 22 Ringerike sykehus 23 Førde sentralsjukehus 24 Stord sjukehus 25 Molde sjukehus 26 Blef jell sy kehus Kongsberg 27 Sykehuset Innlandet Kongsv inger 28 Orkdal Sjukehus 29 Voss sjukehus 30 Sørlandet sykehus Flekkefjord 31 Helse Finnmark, Klinikk Hammerf est 32 Volda sjukehus 33 Sykehuset Namsos 34 Kristiansund sykehus 35 Univ.sykehuset Nord-Norge Harstad 36 Helgelandssykehuset Rana 37 Nordlandssykehuset Vesterålen 38 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 39 Nordfjord sjukehus 40 Univ.sykehuset Nord-Norge Narv ik 41 Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes 42 Nordlandssykehuset Lofoten NORGE KEISERSNITT FØDSLER 1 Oslo univ.sykehus Ullev ål 2 Haukeland univ.sjukehus 3 Stav anger univ.sykehus 4 Akershus univ.sykehus 5 St. Olavs Hospital 6 Sykehuset Østfold 7 Sykehuset Asker og Bærum 8 Oslo univ.sykehus Rikshospitalet 9 Sørlandet sykehus Kristiansand 10 Sykehuset i Vestfold - Tønsberg 11 Sykehuset Buskerud 12 Sykehuset Telemark 13 Haugesund sjukehus 14 Univ.sykehuset Nord-Norge Tromsø 15 Ålesund sjukehus 16 Sørlandet sykehus Arendal 17 Nordlandssykehuset Bodø 18 Sykehuset Innlandet Lillehammer 19 Sykehuset Innlandet Elv erum 20 Sykehuset Levanger 21 Sykehuset Innlandet Gjøvik 22 Ringerike sykehus 23 Førde sentralsjukehus 24 Stord sjukehus 25 Molde sjukehus 26 Blef jell sy kehus Kongsberg 27 Sykehuset Innlandet Kongsv inger 28 Orkdal Sjukehus 29 Voss sjukehus 30 Sørlandet sykehus Flekkefjord 31 Helse Finnmark, Klinikk Hammerf est 32 Volda sjukehus 33 Sykehuset Namsos 34 Kristiansund sykehus 35 Univ.sykehuset Nord-Norge Harstad 36 Helgelandssykehuset Rana 37 Nordlandssykehuset Vesterålen 38 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 39 Nordfjord sjukehus 40 Univ.sykehuset Nord-Norge Narv ik 41 Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes 42 Nordlandssykehuset Lofoten Perineal ruptur grad 3-4 For perineale rupturer (grad 3-4) blant ikke-instrumentelle vaginale forløsninger er det heller ingen statistisk signifikante forskjeller mellom enkelt-sykehus og landsgjennomsnittet i 2010 (se 5

6 appendiks 1). Derimot er det forskjeller i perineale rupturer mellom noen institusjoner og landsgjennomsnittet når vi ser på alle vaginalforløsninger samlet. Dette skyldes til dels NORGE 2010 RUPTUR GR 3-4 IKKE-INSTRUMENTELLE FØDSLER (99% konfidensintervall) Oslo universitetssykehus Haukeland Universitetssjukehus Stavanger Universitetssykehus Akershus Universitetssykehus St. Olavs Hospital Sykehuset Østfold Sykehuset Asker og Bærum Sørlandet sykehus Kristiansand Sykehuset i Vestfold - Tønsberg Sykehuset Buskerud Sykehuset Telemark Haugesund sjukehus Universitetssykehuset Nord-Norge Ålesund sjukehus Sørlandet sykehus Arendal Nordlandssykehuset Bodø Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Innlandet Elverum Sykehuset Levanger Sykehuset Innlandet Gjøvik Ringerike sykehus Førde sentralsjukehus Stord sjukehus Molde sjukehus Blefjell sykehus Kongsberg Sykehuset Innlandet Kongsvinger Orkdal Sjukehus Voss sjukehus Sørlandet sykehus Flekkefjord Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest Volda sjukehus Sykehuset Namsos Kristiansund sykehus Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Helgelandssykehuset Rana Nordlandssykehuset Vesterålen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Nordfjord sjukehus Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes Nordlandssykehuset Lofoten 0 5 NORGE 2010 RUPTUR GR 3-4 VAGINALE FØDSLER (99% konfidensintervall) Oslo universitetssykehus Haukeland Universitetssjukehus Stavanger Universitetssykehus Akershus Universitetssykehus St. Olavs Hospital Sykehuset Østfold Sykehuset Asker og Bærum Sørlandet sykehus Kristiansand Sykehuset i Vestfold - Tønsberg Sykehuset Buskerud Sykehuset Telemark Haugesund sjukehus Universitetssykehuset Nord-Norge Ålesund sjukehus Sørlandet sykehus Arendal Nordlandssykehuset Bodø Sykehuset Innlandet Lillehammer Sykehuset Innlandet Elverum Sykehuset Levanger Sykehuset Innlandet Gjøvik Ringerike sykehus Førde sentralsjukehus Stord sjukehus Molde sjukehus Blefjell sykehus Kongsberg Sykehuset Innlandet Kongsvinger Orkdal Sjukehus Voss sjukehus Sørlandet sykehus Flekkefjord Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest Volda sjukehus Sykehuset Namsos Kristiansund sykehus Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Helgelandssykehuset Rana Nordlandssykehuset Vesterålen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Nordfjord sjukehus Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes Nordlandssykehuset Lofoten 0 5 forskjeller i bruk av tang/vakum versus keisersnitt samt ulik diagnosesetting og melding. En del av forskjellene (vanskelig å vite hvor stor) må trolig tilskrives reell variasjon av denne fødselskomplikasjonen. 6

7 Andre utfall Det har i flere år vært meldt for mange tilfeller av eklampsi (en alvorlig komplikasjon av svangerskapsforgiftning) til MFR og det er lagt ned et stort arbeid i å få bekreftet denne diagnosen fra sykehusene. De siste tallene tyder på at det fortsatt er noen institusjoner som melder for mange tilfeller av eklampsi. Det er ønskelig at institusjonene fortsatt ser nøye på disse tallene. For svangerskapsdiabetes er det betydelig variasjon mellom sykehusene. Variasjonen tyder på at meldepraksis og diagnosesetting kan variere fra sykehus til sykehus. I arbeidet med revisjon av fødselsmeldingen, som nå pågår, vil kriteriene som skal til for å melde denne diagnosen til MFR, tydeliggjøres. Tallene i disse kommentarene kan hentes fra MFRs statistikkbank på Litteratur (1) Medisinsk fødselsregister. Fødeinstitusjonsstatistikk Intern rapport nr.2, november (2) Medisinsk fødselsregister. Fødeinstitusjonsstatistikk Intern rapport nr.2, november (3) Medisinsk fødselsregister. Fødeinstitusjonsstatistikk Intern rapport nr.1, juli (4) St.meld. nr. 12 ( ) En gledelig begivenhet - Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. (5) Gode helseregistre bedre helse. Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet: (6) Fødselsnytt nr. 1, (7) Robson MS. Can we reduce the caesarean section rate? Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2001;15:

8 APPENDIKS 1 pqq-plot -viser P-verdier sortert slik at institusjonen som har mest signifikant avvik fra landsgjennomsnittet er plassert lengst mot høyre på x-aksen. Den observerte P-verdien kan leses av på y-aksen. I de to plottene er alle -log(10) P < 2, dvs. alle P-verdier > 0.01 og forskjellene ikke statistisk signifikante på dette nivå som er valgt fordi det gjøres et stort antall sammenlikninger (>40). [Takk til Håkon K. Gjessing ved FHI for råd om bruk av P-verdi plott og tilhørende R programvare] Ksnitt Robson 3 (N= % ) 2.0 Observed P-value (-log10 scale) Stavanger univ.sykehus 16 Sørlandet sykehus Arendal 34 Kristiansund sykehus 12 Sykehuset Telemark 13 Haugesund sjukehus 1 Oslo univ.sykehus Ullevål Expected P-value (-log10 scale) 2010 Rifter gr.3-4 Robson alle (N ikkeinstr. vaginale= % ) 2.0 Observed P-value (-log10 scale) Haukeland univ.sjukehus Stavanger univ.sykehus Førde sentralsjukehus Sykehuset Østfold Expected P-value (-log10 scale) 8

9 APPENDIKS 2 Akutte og planlagte keisersnitt i Norge (1-3.kvartal) i Robson grupper (n=107045) Fødsler Keisersnitt Robson gruppe Andel Alle Planlagt Akutt Ukjent Robson gruppe Andel planlagte keisersnitt * Andel akutte keisersnitt * Alle Alle * ukjent ekskludert 9

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

Rapport. Sammenstilling av personellinnsats: Psykisk helsearbeid i kommunene og psykisk helsevern 2007-2009. Et grunnlag for samhandling

Rapport. Sammenstilling av personellinnsats: Psykisk helsearbeid i kommunene og psykisk helsevern 2007-2009. Et grunnlag for samhandling SINTEF Rapport A17027 - Åpen Rapport Sammenstilling av personellinnsats: Psykisk helsearbeid i kommunene og psykisk helsevern 2007-2009 Et grunnlag for samhandling Forskere Solveig Osborg Ose Silje Lill

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo

Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo 1 Innhold DEL I INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1 ARBEIDSGRUPPENS OPPNEVNING, MANDAT OG ARBEIDSMÅTE... 5 1.1 Oppnevning og arbeidsmåte... 5 1.2 Mandatet: Vurdering av lavrisikofødseltilbudet

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg Rapport 2007:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Inngifte i Norge Omfang og medisinske

Detaljer

Oversending av styresak - Luftambulansetenesta i Helse Fonna HF

Oversending av styresak - Luftambulansetenesta i Helse Fonna HF 0 HELSE 9 00 VEST Besøksadresse : Postadresse : Tlf.: 51 96 38 00 Nådlandskroken 11, Postboks 303, Forus Faks : 51 96 38 01 4034 Stavanger 4066 Stavanger helse@helse-vest.no Org.nr. 983 658 725 www.helse

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner:

Svangerskapslengde og termin har klinisk betydning for en rekke situasjoner: v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/6746-19 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 13.10.2014 Helsedirektoratets anbefalinger til Helse-

Detaljer

Kartlegging av: Høgskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie, vårsemesteret 2009

Kartlegging av: Høgskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie, vårsemesteret 2009 Kartlegging av: Høgskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie, vårsemesteret 2009 Helseforetakenes behov for studieplasser i videreutdanning i intensivsykepleie for perioden 2009-2015

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004 PasOpp-rapport nr 5-2008 fra Kunnskapssenteret Tittel Brukererfaringer med poliklinikker

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer