Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning Utrykte vedlegg: Sykhusets strategiplan fra 2012 til Statsbudsjettet for Trykte vedlegg: Utkast til lederavtale for STHF og nasjonale kvalitetsregistre. Ingress: I ledermøter i høst og drøftinger i organisasjonen har det denne høsten vært samtaler om hvilke styringsindikatorer og målsettinger som skal settes for Sykehusets strategiplan og styringssignaler fra eier har vært utgangspunkt for diskusjonene. Nedenfor følger en oppsummering av spørsmålene som har vært drøftet og avslutningsvis et konkret forslag til lederavtaler med styringsindikatorer og målsettinger for neste år ligger vedlagt. Hvor relevante er de målene og styringsindikatorene som anvendes i dag? Er det noen styringsindikatorer som bør utgå og noen nye som bør med? Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for neste år? Er det ønskelig med klinikkvise tilpasninger som når det gjelder styringsindikatorer, målsettinger og lederavtaler? Forslag til vedtak: 1. Styret ber direktøren vektlegge mål og styringsindikatorer i samsvar med drøftingene i saken. Skien, 25.okt Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1

2 Ad.1. Hvor relevante er de målene og styringsindikatorene som anvendes i dag? Det er enighet om at en desentralisering, balansert målstyring, linjeorganisering, oppfølging og god ledelse og godt arbeidsmiljø skal være grunnmuren for å oppnå ambisjonene til sykehuset. De fire hovedperspektivene som gjelder i dagens målstyringssystem vurderes som relevante sett i forhold til både sykehusets strategi, og vil videreføres i Perspektivene som skal balanseres er: 1. Pasienter og pårørende. 2. Forskning, utvikling og utdanning. 3. Ansatte. 4. Økonomi. Vektleggingen mellom de ulike perspektivene i det balanserte målstyringssystemet ble diskutert. Det er ønskelig at pasient- og kvalitetsperspektivet skal prioriteres høyere. Utfordringene til sykehuset er å balansere helsetjenestens tilgjenglig, kvalitet og kostnadseffektivitet. Ad. 2. Er det noen styringsindikatorer som bør utgå og noen nye som bør med? Basert på diskusjonen i ledermøte og lunsjsamtalene er det kommet fram flere gode ideer og diskusjoner. Nedenfor følger en oppsummering av disse samt direktørens forslag for styringsindikatorer for Pasienter og pårørende. Tilgjenglighet: Bør ventetid i akuttmottak inkluderes som et av hovedmålene? Skal det settes egne tilgjenglighetsmål i klinikkene? Hva med ventetider til medisinske støttetjenester som radiologi og laboratorier? Skal målet om antall ventende over tre måneder nedtones? Er det tilstrekkelig med å sette mål om nulltoleranse for fristbrudd og at snitt ventetid skal være lavest i Helse Sør Øst? Skal vi sette egne målsettinger for kreftområdet eller andre spesialiteter? Direktøren ønsker at det strategiske målet om ventetid i akuttmottak prioriteres neste år. I tillegg anbefales at det i lederavtalene fokuseres på nulltoleransen for fristbrudd og reduksjon av snitt ventetid. 2

3 Kvalitet: Hvordan inkludere pasientsikkerhetskampanjen i målene for 2012? Pasienttilfredshet. Bør dataene brukes mer aktivt? Bør systemet etableres over hele sykehuset? Epikriser. Hvordan tilnærme oss ambisjonen om at alle pasienter skal få epikrisen i hånden ved avreise i somatikken? Hva med sykehusets fem medisinske satsningsområder? Bør det være en ambisjon at alle fagområdene skal knytte seg til og benytte nasjonale kvalitetsregistre som en del av sin utvikling? Hvilke ambisjoner skal settes for kreftbehandlingen? Bør vi sette egne mål i forhold til samhandlingsreformen? For 2012 foreslår direktøren at det stilles krav om at alle klinikkene forbereder seg til å delta i de nasjonale kvalitetsregistre, og å bruke dette i internt forbedringsarbeid. Klinikksjefene foreslår antall registre som skal taes i bruk i Fra og med 2013 skal dette være tilfelle for alle nasjonale registre. Se vedlegg for nærmere detaljer om nasjonale kvalitetsregistre. Epikriser er godt mål for samhandling. I strategien er ambisjonen at alle pasienter skal få epikrisen i hånden ved avreise i somatikken. En gradvis tilnærming ønskes. For 2012 foreslåes at målet er at 100 % av alle epikriser skal være sendt innen 7 dager. Klinikksjefen utfordres til å utforme et eller flere passende kvalitetsmål for egen klinikk i Forskning, utvikling og utdanning. Nåværende styringsindikatorer videreføres. Ansatte. Skal antall brudd på arbeidsmiljøloven inkluderes i styringssystemet? Kan vi finne mål for sykehusets rekrutteringsevne? Det er allerede flere mål i forhold til ansatte og organisasjon. For 2012 foreslåer derfor direktøren at det ikke innføres noen nye indikatorer for dette område. Økonomi. Hva med krav om positiv produktivitetsutvikling? Hovedmålet vil være å sikre bærekraft til investeringer, og omstillinger må gjennomføres i samsvar med strategiske ambisjonen om effektivisering. Målene om et resultat i balanse videreføres. Ellers ingen endringer. 3

4 Ad. 3. Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for neste år? Basert på ovennevnte vurderinger ligger forslag til lederavtale med klinikksjef vedlagt. Ad. 4. Er det ønskelig med klinikkvise tilpasninger som når det gjelder styringsindikatorer, målsettinger og lederavtaler? Klinikksjefen tilpasser lederavtalene internt i egen organisasjon. Milepæler: Lederavtaler er inngått med samtlige ledernivåer. Forslag til vedtak: 2. Styret ber direktøren vektlegge mål og styringsindikatorer i samsvar med drøftingene i saken. Skien, Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør 4

5 LEDERAVTALE 2012 Klinikk xxx STYRINGSINDIKATORER 1. Pasienter og pårørende 1A. Tilgjengelighet fristbrudd. 0 Snitt ventetid Dager 65 Andel pasienter med direkte time Prosent 100 Andel med ventetid akuttmottak < 1 time Prosent 80 1B. Kvalitet Korridorpasienter % 0 Epikriser sendt ut innen 7 dager % 100 Snitt liggetid skal reduseres til Dager? Pasienttilfredshetsindikator Indeks 4,0 Andel sykehusinfeksjoner, prevalens % 3,0 Bruk av nasjonale kvalitetsregistre.? Klinikkens forslag til eget kvalitetsmål?? Enhet Budsjett Estimat Budsjett C. Aktivitet DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk) Radiologiske undersøkelser Laboratorie-analyser 2. Forskning, utvikling og utdanning 3. Ansatte 4. Økonomi Publikasjoner målt i NIFU poeng. Doktorgrader fullført Medarbeidertilfredshet Indeks 4,00 Andel ansatte involvert i oppfølging av MU % 65 Sykefravær % 7,5 Bemanningsforbruk i forhold til budsjett antall - Avvik i forhold til budsjett - resultat NOK 0 Basisramme - nettodriftsutgifter NOK 5

6 STHF og nasjonale kvalitetsregistre (GH101011) Det fines I alt 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Ytterligere 9 er foreslått opprettet fra de forskjellige RHFene deriblant Gastronet som er foreslått fra Helse Sør-Øst. Gastronet har sekretariat ved STHF med samarbeid mot Kreftregisteret (www.kreftregisteret.no/gastronet). Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) er tillagt ansvaret for de nasjonale kvalitetsregistrene. Detaljert oversikt over de enkelte kvalitetsregistrene finnes på SKDE s nettsider (www.helse-nord.no/skde). De medisinske kvalitetsregistrene er noe forskjellig organisert, men felles for dem alle er at de sykehusene som rapporterer inn, skal få oversikter over kvaliteten på sitt arbeid sammenlignet med gjennomsnittet for virksomheten i Norge. Dataene skal kunne brukes til lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Hver enkelt klinikk bør kontakte ansvarlig for det aktuelle kvalitetsregisteret og forhøre seg om format og hyppighet av tilbakemeldinger og tilgang til egne data før innmelding i et nasjonalt kvalitetsregister. En må også være villig til å bruke disse dataene og sette av tid til til å bruke dem som diskusjonsgrunnlag til internt kvalitetsforbedringsarbeid sammen med dem som lokalt bidrar aktivt med den aktuell behandlingen/prosedyren som registreres. Det holder ikke å bare bidra med data inn i et nasjonalt kvalitetsregister uten selv å være villig til å bruke dataene aktivt. Kliniske miljøer ved STHF er sannynligvis allerede bidragsytere til flere medisinske kvaltetsregistre. De som det kanskje er mest nærliggende å sikre at vi er aktivt med i, er (forslagsvis): Norsk hjerneslagsregister, Nasjonalt hoftebruddsregister, Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK), Norsk diabetesregister for voksne, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC), Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft, Norsk hjerteinfarktregister. På sikt bør det være et mål å være aktive deltakere i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 6

7 Oversikt over de 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 1 Norsk hjerneslagregister 2 Norsk MS register og biobank 3 Nasjonalt korsbåndregister 4 Nasjonalt hoftebruddregister 5 Nasjonalt register for leddproteser 6 Norsk karkirurgisk register (NORKAR) 7 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 8 Norsk kvalitetsregister for leppe-, kjeve- og ganespalte 9 Norsk intensivregister (NIR) 10 Nasjonalt traumeregister 11 Cerebral parese registeret i Norge (CPRN) 12 Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) 13 Norsk diabetesregister for voksne 14 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 15 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 16 Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 17 Nasjonalt register for prostatakreft (NPPC) 18 Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft 19 Norsk hjerteinfarktregister 7

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2006. Helse Nordmøre og Romsdal HF

STYRINGSDOKUMENT 2006. Helse Nordmøre og Romsdal HF STYRINGSDOKUMENT 2006 Innhold Innledning...2 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for...3 1.1. Finansieringsmodell...3 1.2. Bevilgning 2006...3 1.3. 1.3 Gjestepasientoppgjør...6 1.4. Fakturering knyttet

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer