Gode helseregistre - Bedre helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode helseregistre - Bedre helse"

Transkript

1 Gode helseregistre - Bedre helse Forslag til strategi- og handlingsplan Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt LMI Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet

2 Innhold Forskning Gode helseregistre bedre helse Regulering og tilgjengelighet

3 Forskning ved hjelp av helseregistre Muligheter versus regulering og tilgjengelighet

4 Helseregistre 10 gode ting 1. Skånsomme Observere ikke intervenere 2. Omfatter alle Unngår skjevheter 3. Personvernvennlige 4. Langsiktige 5. Raske svar 6. Størst mulig antall 7. Industriuavhengige 8. Post-marketing studier 9. Kan betjene mange formål Kvalitet i helsetjenesten, helsetilstanden i befolkningen, årsaker til sykdom, beredskap, behandling, forebygging 10. Billig

5 Helseregistre og forskning Målet med registrene er helseovervåking, kvalitetsforbedring og forskning, men forskning er grunnlaget for de to første aktivitetene også Forskningsmessige metoder må ligge til grunn for helseovervåking og kvalitetsforbedring, beredskap og ledelse Helseregistre er oftest det beste utgangspunktet for forskning når randomiserte studier ikke er mulige

6 Helseregistre og forskning 3 eksempler

7 Hvordan går det med barn som er født for tidlig? Bakgrunn Nye behandlingsmetoder og fremskritt i intensivbehandling av nyfødte øker mulighetene for å redde barn som er født for tidlig. Men hvordan går det med barna når de vokser opp? Oppnår de en like god livskvalitet som barn født til termin? Metode Data om barn som ble født for tidlig i perioden 1967 and 1983 ble hentet fra Medisinsk fødselsregister og koblet med data t.o.m fra en rekke andre registre (Rikstrygdeverkets register (nå NAV), Dødsårsaksregisteret, SSB (arbeidsledighet, økonomisk sosialhjelp), Den nasjonale utdanningsdatabasen, Inntektsregisteret, Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret). På denne måten kunne man dokumentere hvordan barna klarer seg sosialt og i hvilken grad de har funksjonshemminger. Ved bruk av registre som samler data over lang tid var det mulig å følge barna over et lengre tidsforløp og undersøke den langsiktige effekten av den tidlige fødselen og resultatene av behandlingen de fikk som nyfødte.

8 Hvordan går det med barn som er født for tidlig? Resultater Forskerne fant at barn som overlever etter for tidlig fødsel i stor grad klarer seg bra Risikoen for medisinske og sosiale funksjonshemminger øker med økende grad av prematuritet Referanse Moster, D., Lie, R. T., Markestad, T. Long-term medical and social consequences of preterm birth. New England Journal of Medicine Jul 17;359(3):

9 Kan forløsningsmetode påvirke urininkontinens? Bakgrunn Kvinner som har gjennomgått svangerskap har større sjanse for å få urininkontinens enn kvinner som ikke har født barn Skyldes dette svangerskapet selv eller er det den vanlige vaginale fødselsmåten som har størst betydning? Kan risiko for urininkontinens rettferdiggjøre økt bruk av keisersnitt i Norge? Metode Prosjektet Epidemiology of Incontinence in the County of Nord-Trøndelag (EPINCONT) har informasjon om kvinner med urininkontinens Dette registeret ble koblet med data fra Medisinsk fødselsregister for å finne ut hvilke kvinner som hadde født barn, og om de hadde født vaginalt eller ved keisersnitt

10 Kan forløsningsmetode påvirke urininkontinens? Resultater Urininkontinens er vanligere blant kvinner som har født med keisersnitt enn kvinner som ikke har født barn Urininkontinens er vanligere blant kvinner som har født vaginalt enn kvinner som har født med keisersnitt Resultatene rettferdiggjør likevel ikke alene økt bruk av keisersnitt Referanse Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS et al. Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med 2003; 348:

11 Kan kunstig befruktning føre til lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og høyere dødelighet hos barnet? Bakgrunn Studier har vist økt forekomst av lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og høyere dødelighet i svangerskap etter assistert befruktning Skyldes den økte risikoen behandlingen eller forhold knyttet til infertilitet? Metode: Data fra Medisinsk fødselsregister og IVF-registeret ble brukt for å studere om det var noen sammenheng mellom bruk av behandlingsteknologi og fødselsutfall Mødre som hadde gjennomført ett svangerskap ved kunstig befruktning og ett ved naturlig befruktning ble studert På denne måten kunne man skille mellom IVF-behandling og forhold hos mor

12 Kan kunstig befruktning føre til lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og høyere dødelighet hos barnet? Resultater Studien viste at risikoen er knyttet til infertilitet, og ikke til behandlingen Referanser Romundstad LB, Romundstad PR, Sunde A et al. Effects of technology or maternal factors on perinatal outcome after assisted fertilisation: a population-based cohort study. Lancet 2008; 6736(08) Tidsskrift for den Norske Legeforening 2008; Nr. 22/ 20. november 2008, 128:2545

13 Gode helseregistre - Bedre helse Mål

14 Nasjonalt helseregisterprosjekt forprosjektet - Mål En handlingsplan for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre Særlig fokus på bedre utnyttelse til forskning, helseovervåking og kunnskapsgrunnlag i forebygging og kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet

15 Status og utfordringer

16 Hva er et helseregister? Helseregisterloven gir en bred definisjon Inndeling for forprosjektets formål: Sentrale helseregistre Medisinske kvalitetsregistre Behandlingsrettede helseregistre Forskningsregistre

17 Sentrale helseregistre Juridisk definisjon Etablert av den sentrale helseforvaltningen for å ivareta landsomfattende funksjoner Landsdekkende Meldeplikt Lovhjemmel i helseregisterloven 8 Formål: helseovervåking, kvalitetsforbedring, forskning, behandling, administrasjon, styring Ingen sentrale registre er basert på samtykke i dag

18 Sentrale helseregistre 8 Fra Ansvar 1. Dødsårsaksregisteret 1925/1951 FHI 2. Medisinsk fødselsregister 1967 FHI 3. Register for svangerskapsavbrudd (avidentifisert) 1979/ Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 5. Tuberkuloseregisteret 1977 FHI 6. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) 1998 FHI 7. Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (anonymisert) 8. Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) (anonymisert) 2003 FHI 2005 FHI 9. Reseptbasert legemiddelregister (pseudonymt) 2004 FHI 10. Kreftregisteret 1952 Helse Sør-Øst 11. Norsk pasientregister (NPR) (personidentifiserbart) 2007 Helsedir 12. Informasjonssystem for pleie og omsorgssektoren (IPLOS) (pseudonymt) 2005 Helsedir 13. eresept 2008 Helsedir 14. Forsvarets helseregister 2005 Forsvarsdep

19 Medisinske kvalitetsregistre Definert etter hovedformål: Følge med på og forbedre kvalitet på behandling og helsetjenester Andre formål: Forskning, helseovervåking, behandling Ingen spesifikk juridisk definisjon: helseregister og/eller forskningsprosjekt Som hovedregel basert på samtykke Få landsdekkende kvalitetsregistre i dag

20 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre rosa=landsdekkende i 2009 Helse Sør-Øst Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Cerebralpareseregisteret i Norge Nasjonalt traumeregister NORKAR Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt register for prostatakreft Helse Vest Norsk diabetesregister for voksne Norsk intensivregister Leppe-kjeve-ganespalte registeret KOLS-registeret (jf oppdragsdokument 2008) Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt korsbåndregister Det norske MS-register og biobank Helse Midt Norsk hjerteinfarktregister Norsk slagregister Helse Nord Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Det nasjonale registeret for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

21 Andre relevante datasamlinger Forløpsdatabasen trygd (FD-trygd) Fagsystemet KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) Sosioøkonomiske og økonomiske individdata i SSB (inntekt, utdanning, sysselsetting, fødeland m.m.) Folkeregisteret

22 Visjon

23 Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre Helseregistrene skal være operative og gi løpende oppdatert, nyttig og sikker kunnskap til pasienter, helsearbeidere, ledere i helsetjenestene og befolkningen generelt Bedre helse Kunnskapen skal brukes til forbedring av kvaliteten på pasientbehandling og helsetjenester, følge med på helsetilstanden i befolkningen, forebygging og forskning Norges helseregistre skal være blant de beste og sikreste i verden. De er et vesentlig virkemiddel for å nå helse- og omsorgspolitiske mål.

24 Forslag til strategi- og handlingsplan

25 Strategiske hovedgrep 1. Fellesregistermodellen Kort sikt Bygge på det vi har Utarbeide to-årige handlingsplaner 2. En helhetlig modell for datainnsamling og drift Lang sikt Informasjonssystem for helsesystemet Ingen utdyping av dette

26 Kortsiktige tiltak

27 Rammeverk 1. Ledelse, samordning og bedre organisering Etablere hovedprosjekt 2. Juridiske tiltak Vurdere reservasjonsrett som grunnlag for kvalitetsregistrene: må vedtas i Stortinget Vurdere å foreslå fellesregistre uten samtykke: må vedtas i Stortinget 3. Felles teknologisk rammeverk 4. Finansiering

28 Utviklingsprosjekter 5. Etablere Nasjonalt hjerte- og karregister 6. Videreutvikle Norsk pasientregister 7. Oppdatert elektronisk Dødsårsaksregister 8. Datagrunnlag fra primærhelsetjenesten 9. Forprosjekt for seks fellesregistre og videreutvikle kvalitetsregistre for kreft som del av Kreftregisteret

29 Juridiske og organisatoriske utfordringer Samtykke er hovedregelen Reservasjonsrett er ikke utredet Ulike registerformer Stortinget beslutter om vi får opprette nye registre med personidentifikasjon som er fritatt fra samtykke Mange institusjoner har ansvar for registre Forholdet mellom helseregisterloven og helseforskningsloven og enkelte andre lover er ikke klart

30 Helseregistre og tilgjengelighet Helseregisterloven bestemmer at sentrale helseregistre er tilgjengelige Utleverer data i løpet av 30 dager 60 dager for koblinger Ingen tilsvarende lovgivning for nasjonale medisinske kvalitetsregistre (eller andre registre)

31 Forskning ved hjelp av helseregistre Helseregistrene er vårt store fortrinn i helseforskning Registrene kan bli mye bedre

32 Takk

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt

Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger. Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Modernisering av helseregistre - Utfordringer og løsninger Kari Kapstad Teknisk prosjektleder Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold 1. Hvorfor helseregistre? 2. Hvorfor modernisere helseregistre? 3. Utfordringer,

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter 27. januar 2015. Kunnskap for helse. Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet

LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter 27. januar 2015. Kunnskap for helse. Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter 27. januar 2015 Kunnskap for helse Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Mål for folkehelsearbeidet i Norge Flere leveår Norge skal være blant de tre

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer