Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling PS 37/10 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2010/211 PS 38/10 Regnskap /216 PS 39/10 Årsmelding /216 PS 40/10 Økonomirapport /198 PS 41/10 Revidert gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2008/686 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2010/211 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 37/ Kommunestyret Vedlegg 1 Årsmelding Regnskap Revisjonsberetning 2009 Saksopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy kommune. Vedlagt foreligger forslag til årsmelding og årsregnskap m/noter for 2009 for foretaket til behandling i Dyrøy formannskap i sin rolle som styre for foretaket. Revisjonsrapport fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS vedlagt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2009 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2009 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF ÅRSMELDING 2009 DYRØYSEMINARSENTERET KF Arkiv: 2010/211

8 Dyrøyseminarsenteret KF Årsmelding 2009 Foretaket Dyrøyseminarsenteret KF eies av Dyrøy kommune, stiftelsesdato og registrert i enhetsregisteret Kommunalt foretak og rapportering, mv Et kommunalt foretak i samsvar med kommuneloven kapittel 11 er ikke en selvstendig juridisk enhet, men en del av eierkommunen. Det innebærer bl a at kommunen selv er ansvarlig for foretakets gjeld og andre forpliktelser og at de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter er gjeldende for foretaket. Foretakets regnskap føres som særregnskap til kommuneregnskapet. Foretakets organisering og administrasjon Dyrøy formannskap er styre for foretaket og ordfører er styrets leder Rådmannen i Dyrøy kommune er daglig leder for foretaket og foretaket har en fast ansatt prosjektkoordinator. I tillegg engasjeres medarbeidere på prosjekt. Foretakets formål I henhold til vedtektene har foretaket til formål å fremme, tilrettelegge og drive erfaringsformidling mellom distriktskommuner, samt gjennom samarbeid med interesserte forskningsmiljøer i landsdelen, arbeide for å styrke forskning som dokumenterer distriktskommuners situasjon og muligheter, på oppdragsbasis utføre erfaringsformidling, utviklingsarbeid, undersøkende og rådgivende arbeid for distriktsbasert næringsliv, offentlig myndighet, organisasjoner og andre. Med dette utgangspunktet har Dyrøyseminarsenteret KF satt seg som mål å utvikle modeller for langsiktig og annerledes investering i kunnskap og læring for Dyrøy-samfunnet. Dette skal fortrinnsvis skje på to måter: Som "internt utviklingsredskap" tar foretaket sikte på å redusere "kompetanseklemma" ved være pådriver for løpende læring og kunnskapsdeling internt i Dyrøy-samfunnet, og ta initiativ eller være aktiv deltaker i tiltak/prosjekter med dette som formål. Som "eksternt samarbeidsverktøy" tar foretaket sikte på å redusere "konkurranseklemma" ved å være en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene (FoU-miljø, stat, fylkeskommune, andre distriktskommuner, KS, o.a.) på tiltak/prosjekter som styrker kunnskapsutveksling og alliansebygging mellom Dyrøy-samfunnet og eksterne partnere. Virksomheten i 2009 De fleste satsingene i Dyrøyseminarsenteret er internt i Dyrøy kommune, mens noen har et regionalt fokus eller koblinger mot eksterne nettverk har hatt stor aktivitet og igangsettelse av flere større prosjekt. I denne sammenheng nevnes EKKO og Stedsuavhengige arbeidsplasser. Dyrøy 2017 er i en hovedfase og vil gjennomføre mange aktiviteter, Lørdagsuniversitetet er en videre satsing i Dyrøy. Side 2

9 Dyrøyseminarsenteret KF Årsmelding 2009 Dyrøyseminarsenteret skal være bidragsyter og forankret i intern utvikling i kommunen, bl.a. i medvikning i FYSAK-arbeidet og utviklingsarbeid i PRO-seksjonen. Profilering i media og gjennom trykksaker, materiell og nettsider er ei hovedsatsing eksternt og internt. Beskrivelse av noen enkeltprosjekter/hovedsatsninger: Dyrøy 2017 gjennomførte i 2009 Fox 09, Midtsommerfestival, Fårikålfestivalen, utviklet Sommervertfunksjonen i Nordavindshagen i tillegg til ei bevisst og stragisk satsing på Rekruttering. Gjennom rekrutteringsteam skal en offensivt søke å nå nye potensielle innbyggere og næringsaktører for etablering i vår kommune. Fram til hadde vi hatt møter med 32 familier (oppstart nov. 07) EKKO er ei 3-årig kultur- og næringssatsing knyttet mot videreutviklingen av Arvid Hanssens dokumentasjonssenter. I første prosjektår er flere mål nådd; en nyutgivelse av Arvid Hanssens lyrikk, oversettelse av barnebok til tysk og etablere samarbeid med FOU-miljø / Universitetet i Tromsø. Studentprosjeket er i 2009 i et forprosjekt der målet er å koble studenter, primært fra vår region, som studerer ute med regionalt næringsliv. Målet er å utvikle stipend- og trainee-ordninger i tillegg til en database som kan bidra til informasjonsflyt mellom bedriftsbehov og kompetanse hos studenter. Småsamfunnssatsingen er også i 2009 en del av KRDs fokus og oppfølging av Dyrøyseminarsenteret. Senteret har en definert rolle på mobilisering, inspirasjon og læring. Stedsuavhengige arbeidsplasser er et prosjekt med egen finansiering fra Troms Fylke og Kommunal- og regionaldepartementet oppstart september Formål i forprosjektet er å utvikle samhandling og læring mellom kommuner i Troms og å utvikle modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser. Profilering et sentralt satsingsområdet. I 2009 ble det utviklet en brosjyre fra Dyrøy for spesielt å nå målgruppa potensielle tilflyttere. Dyrøyseminarsenteret har utviklet materiell; brosjyrer ( vår, sommer jul), rollups, flyere og andre trykksaker som er distribuert i forbindelser med satsinger ved festivaler og prosjekt. Vi har videre fått laget en egen video ( ligger også på youtube) til bruk i omdømmebygging. Dyrøymiljøet generelt og Dyrøyseminarsenteret spesielt har mange eksterne nettverk. I Dyrøyseminarsenteret er roller i KRDs referansegruppe og medlem i Fagrådet til Distriktssenteret eksempler på viktige samarbeidsparter som har betydning i utviklingsarbeidet. Samarbeidet med Universitetet i Tromsø er et annet eksempel der konkret arbeid gjennom for eksempel Lørdagsuniversitetet, Dyrøyseminaret og Fox 09 knytter FOU-miljøet tettere opp mot vårt utviklingsmiljø. Dyrøyseminarsenteret har påtatt seg en rolle i kunnskapsdeling og gjensidig læring. Nordavindshagen var også i 2009 en base for kurs og kompetansebygging i forskjellig format; både internt og eksternt, Flere kommuner og prosjekter har vært på besøk eller bedt om bistand lokalt. I tillegg har representanter for Dyrøyseminarsenteret hatt foredrag og gjennomført prosessledelse på kurs og skolering både i og utenfor Troms Fylke. Eksempelvis kan nevnes kommunene Storfjord, Berg, Ibestad og Lavangen og foredrag på konferanse sammen med Innovasjon Norge og Statsskog. Side 3

10 Dyrøyseminarsenteret KF Årsmelding 2009 Prosjektutvikling er et arbeid som krever mye tid og er avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig arbeid er avgjørende for økonomisk støtte. Hovedsatsinger i 2010 I tillegg til at flere av tiltakene i 2009 blir videreført, er det to nye hovedsatsinger i 2010: - Stedsuavhengige arbeidsplasser, søke og etablere et hovedprosjekt. - Dyrøyseminaret 2010, i år med Distriktssenteret som medarrangør. Foretakets økonomi Tabellen viser hovedtall for Dyrøyseminarsenteret KF. Hovedtall drift Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( ) ( ) ( ) Finansposter (7 593) 1000 (41 341) Netto driftsresultat ( ) ( ) ( ) Bruk/avsetning bundet driftsfond Mer-/mindreforbruk ( ) 0 ( ) Forslag disponering Inndekning merforbruk 2006 og Avsetning disposisjonsfond (mindreforbruk 2008) Sum disponering Det innebærer at foretaket ved inngangen til 2010 står bokført med følgende fondsmidler: Bundne driftsfond kr Disposisjonsfond kr Sum fondsmidler kr Om foretakets økonomi i detalj vises til framlagte regnskap m/noter. Brøstadbotn /mai Øystein Rørslett rådmann Side 4

11 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF REGNSKAP 2009 DYRØYSEMINARSENTERET KF Arkiv: 2010/211

12 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 REGNSKAPSKJEMA 1 A - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 LN07 Renteinntekter og utbytte (8 808,00) - (42 168,00) LN08 Renteutg., prov. og andre finansutg , ,78 LN10 NETTO FINANSINNT./-UTG. (7 593,07) (41 341,22) LN12 Til ubundne avsetninger , LN13 Til bundne avsetninger ,00 LN14 Bruk av tidligere års mindreforbruk ( ,12) - - LN15 Bruk av ubundne avsetninger LN16 Bruk av bundne avsetninger LN17 NETTO AVSETNINGER 0, ,00 LN19 TIL FORDELING DRIFT (7 593,07) ( ) ( ,78) LN 20 SUM FORDELT TIL DRIFT ( ,93) ,90 LN21 MERFORBR./MINDREFORBR. ( ,00) ,12 <<2>>

13 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAPET 2009 Regnskap Budsjett Regnskap LN03 Brukerbetalinger (37 199,00) - (75 165,00) LN04 Andre salgs- og leieinntekter ( ,50) ( ) ( ,00) LN05 Overføringer med krav til motytelse ( ,27) ( ) ( ,00) LN12 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) ( ,77) ( ,00) LN14 Lønnsutgifter , LN15 Sosiale utgifter ,00 - LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 LN17 Kjøp som erstatter egen tjenesteprod. 0, ,00 LN18 Overføringer , ,00 LN21 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) , ,00 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) ( ,93) ( ) ( ,00) LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak (8 808,00) - (42 168,00) LN27 SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) (8 808,00) - (42 168,00) LN29 Renteutg., prov. og andre finansutg , ,00 LN32 SUM EKSTERNE FINANSUTG. (F) 1 214, ,00 LN34 EKSTERNE FINANS.TRANS. (E-F) (7 593,07) (41 341,00) LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) ( ,00) ( ) ( ,00) LN38 Bruk av tidligere års mindreforbruk ( ,12) - LN42 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) ( ,12) - LN45 Dekning av tidligere års merforbruk ,86 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,00 LN49 SUM AVSETNINGER (K) ,12 ( ) LN51 MERFORBR./MINDREFORBR. (I+J-K) ( ,00) - ( ,00) <<3>>

14 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 KOSTRA - OVERSIKT BALANSEN Regnskap Regnskap LN06 SUM OMLØPSMIDLER (B) , ,46 LN07 Kortsiktige fordringer , ,77 LN11 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,69 LN12 SUM EIENDELER (B) , ,46 LN13 EGENKAPITAL (C) ( ,12) ( ,00) LN14 Disposisjonsfond ( ,26) LN15 Bundne driftsfond ( ,86) ( ,86) LN18 Regnskapsmessig mindreforbruk ( ,00) ( ,00) LN19 Regnskapsmessig merforbruk ,86 LN26 SUM KORTSIKTIG GJELD (E) ( ,27) ( ,34) LN28 Annen kortsiktig gjeld ( ,27) ( ,34) LN29 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+E) ( ,39) ( ,34) <<4>>

15 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Del 1: Endring av arbeidskapitalen i driftsregnskapet. Regnskap Regnskap Inntekter driftsdel ( ,04) ( ,00) Innbetalinger ved ekstern finanstrans. (8 808,00) (42 168,00) SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER ( ,04) ( ,00) Utgifter driftsdel , ,04 Utbetaling ved ekstern frinanstrans ,93 824,28 SUM ANVENDELSE AV MIDLER , ,32 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER ( ,11) ( ,68) ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN , ,12 Del 2: Endring av arbeidskapitalen i balansen. Endring betalingsmidler ,93 ( ,90) Endring i kortsiktige fordringer , ,33 Endring i omløpsmidler , ,43 Endring annen kortsiktig gjeld ,93 ( ,69) Endring i arbeidskapital balansen ,86 ( ,26) <<5>>

16 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 2 - PENSJONSFORPLIKTELSER Dyrøyseminasenteret har en fast ansatt prosjektkoordinator. I tillegg nyttes engasjerte enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis. Disse lønnes i Dyrøy kommunes lønnssystem, og opparbeider pensjonsrettingheter i henhold til kommunale tilsettingsvilkår. Rapporteres KLP i den løpende rapporteringen fra lønnssystemet. Lønn og pensjon belastes med samlet krav i regnskapet fra Dyrøy kommune. Pensjonsforpliktelsen fremkommer i oppgaven fra KLP i Dyrøy kommunes regnskap. <<6>>

17 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 3 - FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Pr Pr Samlede kortsiktige fordringer , ,77 Herav fordring på: Staten, m.v. a. kompensasjon ,00 Troms Fylkeskommune: Tilsagn tilskudd "Kinaprosjektet" ,00 Tilsagn tilskudd "Hagamillionen" , ,00 Tilsagn KRD v/fylkeskom. "Dyrøysem.senteret" , ,00 Tilsagn fra fylkeskommunen "Småsamfunnssatsing" , ,00 Tilsagn "Prosjekt Ekko" ,00 Samlet kortsiktig gjeld ( ,27) ( ,34) Herav gjeld til: Dyrøy kommune ( ,52) ( ,39) <<7>>

18 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 4 - INNTEKTER Renteinntekter 8 808, ,00 Refusjoner fra private , ,00 Tilskudd fra Dyrøy kommune ,00 Tilskudd fra andre kommuner - Ref fra NAV ,00 Refusjoner fra kommuner 1 000, ,00 Tilskudd fra fylkeskommunen , ,00 Statstilskudd , ,00 Tilskudd fra private ,00 Refusjoner - honorarer 4 284, ,00 Salgsinntekter , ,00 Egenandeler "Dyrøyseminaret" ,00 <<8>>

19 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 BALANSEN 2009 Regnskap Regnskap Kasse, postgiro, bankinnskudd Konto , , Konto , , , , Kortsiktige fordringer Fordringer mot staten , Inngående mva MVA oppgjør saldo , Andre kommuner Fylkeskommuner , , Div. debitorer , Agresso fakurering , , Øreavrunding fakturering (1,23) (1,23) Interimskonto LF (11 419,00) , ,77 SUM EIENDELER , , Annen kortsiktig gjeld Div. kreditorer (87 333,95) Div. gjennomgangsbeløp , Automatisk remitering (15 740,00) Gjeld mot Dyrøy kommune ( ,52) ( ,39) Utgående mva ,00 ( ,27) ( ,34) 251 Bundne driftsfond Dyrøyseminaret (525,86) (525,86) Dyrøy 2017 ( ,00) ( ,00) ( ,86) ( ,86) 256 Disposisjonsfond Dyrøyseminarsenteret ( ,26) ( ,26) 2590 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk , , Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk ( ,00) ( ,12) ( ,00) ( ,12) SUM EGENKAPITAL OG GJELD ( ,39) ( ,46) <<9>>

20 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 DYRØYSEMINARSENTERET KF. DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 3 SISTE ÅR Dyrøyseminarsenteret Fast lønn , KLP - pensjonspremie , Arbeidsgiveravgift , Faglitteratur/ abonnement 1 183, Bevertning 2 366, Arrangementsutgifter 5 424, Telefonutgifter , , , Annonse/reklame/informasj 5 500, Opplæring/kurs , , , Skyss og kost oppgavepl , Reiseutg. ikke oppgavepl , , Husleie, leie lok./grunn , , , Inventar og utstyr 8 048, Serviceavt./reparasjoner 1 750, Div. konsulenttjenester 8 500, , , Div. kjøp av tj. fra komm , , Div. tilsk. - priv./bedr , , Betalingsgebyrer 793,87 824,28 797, Avs. til disposisjonsfond , Udekket i fjorårets regnskap , Udisp. nto. driftsresult , , Brukerbet./egenandel , , Salgsinntekter fakturert , Salg av tjenester - foredrag/honorar , Ref fra AETAT , Ref fra staten , Statstilskudd -553, , , Tilsk. fra fylkeskomm , , , Ref fra kommuner , , , Tilsk. fra kommuner , Ref fra private , , , Tilskudd/ref fra , Renteinnt. - bankinnsk , , , Bruk av tidl. års oversk , Regnskapsmessig undersk ,34 Sum 0, , ,45 <<10>>

21 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap Dyrøyseminaret Brukerbet./egenandel 4 300, Salgsinntekter fakturert 0, Ref fra private , , Div. kjøp av tj. fra komm , Tilsk. fra fylkeskomm , Brukerbet./egenandel , Salgsinntekter , Div. konsulenttjenester , Reiseutg. ikke oppgavepl , Annonse/reklame/informasj , Arrangementsutgifter ,83 Sum -907, , Dyrøy 2017 (fra år 2008) Kontormateriell 1 348, Trykkeriutgifter , Faglitteratur/ abonnement , Matvarer 9 110, Bevertning , Arrangementsutgifter , , Velferdstiltak 5 064, Porto 6 678, Telefonutgifter 568,89 765, Annonse/reklame/informasj , , Representasjon , , Opplæring/kurs 3 360, Reiseutg. ikke oppgavepl , , Andre avg., gebyr,lisenser 200,00 410, Inventar og utstyr , , EDB-utstyr 5 334, Div. konsulenttjenester , , Div. kjøp av tj. fra komm 5 026, Betalingsgebyrer 2, Avs. til bund. driftsfond , Brukerbet./egenandel , Salgsinntekter , , Salgsinntekter fakturert , , Billettinntekter ,00 <<11>>

22 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap Tilsk. fra fylkeskomm , Tilsk. fra kommuner , , Ref fra private , Renteinnt. - bankinnsk. -142,00 Sum -677, , Renter m.v Betalingsgebyrer 417, Renteinnt. - bankinnsk ,00 Sum -2940,07 Brøstadbotn, /mai 2009 Øystein Rørslett rådmann <<12>>

23 Faks fra: :32 Sid: 3 Sør'-Tronas kømrrawne>w-ety.i,^jon.i.ics 1 av 1 Skånl,uld/c:;rutiu)gen/Ibestiidll :tvnngenl Salangen%l3ardtl; Dyrpy;^F3jnrl:c+y Viir dntc; v:ir rcferanse Kontorsted N ve.t)sl. lei' 21,05, /1 0/0( 7i lakshehti+tcllel t)n rls Ilatil f)er'en 1'cli t'ultse Til ktilri1t11llilestyret i D yrøy lcoiiiiiiutie Kopk' Kontrollutvalget Formannskaper futdnial2nen I.3EVIS.;<ONSBERETNING FOR 2001) 110(1 I)YROYSEIVIINARSENTERET KF Vi irar revidert særre_i;nsleapet for Dyrøyserniaarsenterct K.F far regnskapsåret 2009, sovi viser et netto clriti:sresultat på kr ,00 og et reg,iiskapsiilessig inindreforbruk pel kr ,00 Vi har okså revidert de budsjettvedtak og disposisjoner sona ligger til g):ului for regnskapet, Videre lear vi revidert opplysningene i årsberetningen om seinregnskapet. Særregnskapet består av driftsdel, investeringsdel, balajnsere.griskap og noteopplysninger. Koniuiuneloven med tilhørende a egiiskapsbesteiiilnelsei-, i forskrift om sxrbuds_jett, sii:rregnskap og årsberetining for koziuiluliale og fylkeskommunale foretak og god konununal regnskapssleiklc i Norge, er alivendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Sa'rregnskapet er avgitt av foretaicets styre og daglig leder. Vrir oppgave er å uttale oss om særregnskapet og øvrige forhold i lierdiold til konuinuneloven og forskrift om revi5joti i kon-ureiner og fylkeskomjiiillier liiv, V.i har utført revisjonen). samsvar illed Ic(>nuilllneloveii, forskrift og god kolnnnunal revisjonssluklc i Dorge., herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene, krever at vi planlegge C og tttl`ører 1'eVisj ollen for å ol)pnii betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikle inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter teoritroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i særregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt ^ ill dering av i11i111clldet i off; l7.resclltasjulien av seerregnskapet. I den grad det følger av gott konunulial eeviejotisskikk, omlatter revisjon også en gjennomgåelse av foretakets Gllcpnon7if+Jrvalti]i11P og den interne adiiniaistrative kontroll. Vi mener at vi,r rei, fisjon gir et l.'ois,=arlig grunnlag for vår uttalelse. Hensyintatt ovenstående lile)ler vi ut silrregilsleapet er avgitt i stlinzsvas riie.d lov og forskrifter og gir et gir et filttrykk for foretakets økonomiske stillina; 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i ovcreussteiilinlelse isled god ic:olnnnunal regnskapsskikk i Norgc Ile disposisjoner som ligger ti,[ grunn far regnskapet er i samsvar isled bltdsjettvedtttlc, og at bcloliene i &zrregnslcapet steinnier illed regulert budsjett + ledelsen lear oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i såini,.var med lov og god koniniuilal regnskapsskikk i Norge, * opply^tiiiigene i årsberetnilige-il orris ærregnskapet er konsistente med seerregnskapet og er i sdmsvar med lov og forskrifter. Caen at det hein betydning for koiikliisj-7nen i avsnittet over presiserer vi at ; Regnskap og årsilieldliig ble ikke avgitt ]lineel lovens fyister. Revisjonen lot seg av deri grunn ikke fullføre iline.el fristen i J, 04. Sør-'Tronis kommunerevisjon IKS. nnk I`^ v3 L,,c,,.+', Finn Roar 5ørenset) revisjonssje.f V DYRØY KOMMUNE Saksnr.:,LG i o ;Z! ( QGknr: LØØt:r. ^^ 2 1 MAI 2010 S.beh.: l^ cs Rei,: ' Kttpi: Ark kode P: ^IE~ 1EdÅ^ ^1 Postadressc BL-sut knadcesae Tclclint Tciefnks Foretnksl egisteret tiu.+i'- I)'on)a kttnutu,tte+evis.jon ik5 lititll'uisct. 9440!'iHI`1)gl{jer 77 8)8 Øi ) ii 76" 962 P(,stholts 139 E-poslttdresse M1lubil 13ntlldconto icuntolnttlcsces,jnvcpnn 9434 I`Sv4 ),I:,ic'r Ik(12'il;SlcS tlaitd.ki 1))111tu'ie.tti) 91,1 1', hq Pi).ltokti i 93^? S.l:)vctdlCl

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2009/216 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Regnskap 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 38/ Kommunestyret Vedlegg 1 Regnskapsdokument Revisjonsberetning for 2009 Saksopplysninger Det vises til vedlagt regnskapsdokument for Dokumentet inneholder regnskapsavlegg med noter, samt detaljerte tilleggsoppstillinger av investerings- og driftsregnskapet og detaljert balanseoppstilling. Revisjonsberetningen fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS vedlagt. Utskrift av møteprotokoll fra kontrollutvalgets behandling av Dyrøy kommunes regnskap 2009 legges fram i møte i formannskapet. Administrasjonens vurdering For utfyllende informasjon om kommunens drift i 2009 vises for øvrig til rådmannens årsberetning for 2009 som er lagt fram som egen sak. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd avsettes til disposisjonsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag.

25 Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

26 INNHOLDSFORTEGNELSE DYRØY KOMMUNES REGNSKAP 2009 Innledning.. 2 Side Obligatoriske regnskapsoversikter.. 3 Regnskapsskjema 1 A.. 4 Regnskapsskjema 1B 5 Regnskapsskjema 2 A.. 6 Økonomisk oversikt driftsegnskapet. 7-8 Økonomisk oversikt investeringsegnskapet... 9 KOSTRA-oversikt balansen.. 10 Noteopplysninger Note 0 - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 12 Note 1 - Endring i arbeidskapital. 13 Note 2 - Pensjoner Note 3 - Kommunens garantiansvar Note 4 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie. 17 Note 6 - Avsetning og bruk av fond Note 7 - Kapitalkonto Note 8 - Investeringer i nybygg og anlegg Note 9 - Endringer i regnskapsprinsipp Note 10 - Selvkostområder (VAR) Note 11 - Betinget utfall, samt hendelser etter balansedagen Note 12 - Antall årsverk, og ytelser til ledende personer og revisjon 24 Note 13 - Langsiktig gjeld og avdrag Note 14 - Regskapsmessig mer-/mindreforbruk. 26 Note 15 - Samlet ekstern forpliktelse 26 Note 16 - Netto driftsresultat.. 27 Andre oppstillinger 29 Investeringsregnskap regnskapsoversikt Driftsregnskap regnskapsoversikt Balansen detaljert 57-64

27 Innledning: Regnskapet for 2009 ble formelt oversendt revisjon 10.mai Regnskapet inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. Regnskapsoversiktene er på tilsvarende nivå som budsjett for Driftsregnskapet viser regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,68. Investeringsregnskapet viser et totalt finansieringbehov på kr Av dette er kr O ført i regnskapet som udekket i investeringsregnkapet. UNDERSKRIFTER: Brøstadbotn, Rådmann <<2>>

28 Obligatoriske regnskapsoversikter <<3>>

29 Regnskapsskjema 1 A - driftsregnskapet Regnskap 2009 Reg. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 LN01 Skatt på inntekt og formue ( ,09) ( ,00) ( ,00) ( ,01) LN02 Ordinært rammetilskudd ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN05 Andre generelle statstilskudd ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN06 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER ( ,09) ( ,00) ( ,00) ( ,01) LN07 Renteinntekter og utbytte ( ,81) ( ,00) ( ,00) ( ,02) LN08 Renteutg., prov. og andre finansutgifter , , , ,71 LN09 Avdrag på lån , , , ,00 LN10 NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER , , , ,69 LN12 Til ubundne avsetninger , , , ,57 LN13 Til bundne avsetninger , , , ,62 LN14 Bruk av tidligere års mindreforbruk ( ,05) 0,00 0,00 ( ,73) LN15 Bruk av ubundne avsetninger ( ,39) ( ,00) 0,00 ( ,75) LN16 Bruk av bundne avsetninger ( ,91) ( ,00) ( ,00) ( ,42) LN17 NETTO AVSETNINGER , , , ,29 LN18 Overført til investeringsbudsjettet ,92 0,00 0, ,05 LN19 TIL FORDELING DRIFT ( ,79) ( ,00) ( ,00) ( ,98) LN20 SUM TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) , , , ,93 LN21 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK ,68 0,00 0, ,05 <<4>>

30 HOVEDRAMMEOMRÅDENE I DRIFTSREGNSKAPET PÅ VEDTAKSNIVÅ Regnskapskjema 1 B Tallene viser netto driftsutgifter-/inntekter på hovedansvarsnivå - i hele 1000 kr. Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap Diff. Diff. Hovedansvarsområde R -09/B -09 i % 1.1 Sentraladm. og fellesdrift ,3 1.2 Skole, barnehage og kultur (913) -5,9 1.3 Helse og sosial (1 051) -3,4 1.4 Tekniske oppgaver (985) -10,1 1.9 Fellesfinansiering (63 006) (64 556) (62 002) (57 528) ,4 <<5>>

31 Regnskapsskjema 2 A - investeringsregnskapet Regnskap 2009 Reg. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 LN01 Investeringer i anleggsmidler , , , ,72 LN02 Utlån og forskutteringer , , , ,00 LN03 Avdrag på lån , , , ,00 LN04 Avsetninger ,50 0,00 0, ,86 LN05 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV , , , ,58 LN07 Bruk av lånemidler ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN08 Inntekter fra salg av anleggsmidler (42 319,00) (80 000,00) (80 000,00) ( ,00) LN09 Tilskudd til investeringer ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN10 Mottatte avdrag på utlån og ref. ( ,86) ( ,00) ( ,00) ( ,36) LN12 SUM EKSTERN FINANSIERING ( ,86) ( ,00) ( ,00) ( ,36) LN13 Overført fra driftsbudsjettet ( ,92) 0,00 0,00 ( ,05) LN14 Bruk av avsetninger ( ,23) ( ,00) 0,00 ( ,00) LN15 SUM FINANSIERING ( ,01) ( ,00) ( ,00) ( ,41) LN16 UDEKKET/UDISPONERT 0,00 0,00 0,00 ( ,17) <<6>>

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2014 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse... 6 Oversikt endring

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 123 EDBdrift 0.02010.120.0 EDButstyr 638 036 0 0 0 0 0 638 000 0 0 0 0 0 alle investeringsarter 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 132 Næringsarbeid 0.05480.325.0 Avs. til ub. invest.fond 0.07311.325.0 Tilsk. fra

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer