Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling PS 37/10 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2010/211 PS 38/10 Regnskap /216 PS 39/10 Årsmelding /216 PS 40/10 Økonomirapport /198 PS 41/10 Revidert gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2008/686 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2010/211 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 37/ Kommunestyret Vedlegg 1 Årsmelding Regnskap Revisjonsberetning 2009 Saksopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy kommune. Vedlagt foreligger forslag til årsmelding og årsregnskap m/noter for 2009 for foretaket til behandling i Dyrøy formannskap i sin rolle som styre for foretaket. Revisjonsrapport fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS vedlagt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2009 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2009 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

7 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF ÅRSMELDING 2009 DYRØYSEMINARSENTERET KF Arkiv: 2010/211

8 Dyrøyseminarsenteret KF Årsmelding 2009 Foretaket Dyrøyseminarsenteret KF eies av Dyrøy kommune, stiftelsesdato og registrert i enhetsregisteret Kommunalt foretak og rapportering, mv Et kommunalt foretak i samsvar med kommuneloven kapittel 11 er ikke en selvstendig juridisk enhet, men en del av eierkommunen. Det innebærer bl a at kommunen selv er ansvarlig for foretakets gjeld og andre forpliktelser og at de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter er gjeldende for foretaket. Foretakets regnskap føres som særregnskap til kommuneregnskapet. Foretakets organisering og administrasjon Dyrøy formannskap er styre for foretaket og ordfører er styrets leder Rådmannen i Dyrøy kommune er daglig leder for foretaket og foretaket har en fast ansatt prosjektkoordinator. I tillegg engasjeres medarbeidere på prosjekt. Foretakets formål I henhold til vedtektene har foretaket til formål å fremme, tilrettelegge og drive erfaringsformidling mellom distriktskommuner, samt gjennom samarbeid med interesserte forskningsmiljøer i landsdelen, arbeide for å styrke forskning som dokumenterer distriktskommuners situasjon og muligheter, på oppdragsbasis utføre erfaringsformidling, utviklingsarbeid, undersøkende og rådgivende arbeid for distriktsbasert næringsliv, offentlig myndighet, organisasjoner og andre. Med dette utgangspunktet har Dyrøyseminarsenteret KF satt seg som mål å utvikle modeller for langsiktig og annerledes investering i kunnskap og læring for Dyrøy-samfunnet. Dette skal fortrinnsvis skje på to måter: Som "internt utviklingsredskap" tar foretaket sikte på å redusere "kompetanseklemma" ved være pådriver for løpende læring og kunnskapsdeling internt i Dyrøy-samfunnet, og ta initiativ eller være aktiv deltaker i tiltak/prosjekter med dette som formål. Som "eksternt samarbeidsverktøy" tar foretaket sikte på å redusere "konkurranseklemma" ved å være en pådriver for økt kontakt og utviklingsrettet samarbeid mellom Dyrøysamfunnet og omgivelsene (FoU-miljø, stat, fylkeskommune, andre distriktskommuner, KS, o.a.) på tiltak/prosjekter som styrker kunnskapsutveksling og alliansebygging mellom Dyrøy-samfunnet og eksterne partnere. Virksomheten i 2009 De fleste satsingene i Dyrøyseminarsenteret er internt i Dyrøy kommune, mens noen har et regionalt fokus eller koblinger mot eksterne nettverk har hatt stor aktivitet og igangsettelse av flere større prosjekt. I denne sammenheng nevnes EKKO og Stedsuavhengige arbeidsplasser. Dyrøy 2017 er i en hovedfase og vil gjennomføre mange aktiviteter, Lørdagsuniversitetet er en videre satsing i Dyrøy. Side 2

9 Dyrøyseminarsenteret KF Årsmelding 2009 Dyrøyseminarsenteret skal være bidragsyter og forankret i intern utvikling i kommunen, bl.a. i medvikning i FYSAK-arbeidet og utviklingsarbeid i PRO-seksjonen. Profilering i media og gjennom trykksaker, materiell og nettsider er ei hovedsatsing eksternt og internt. Beskrivelse av noen enkeltprosjekter/hovedsatsninger: Dyrøy 2017 gjennomførte i 2009 Fox 09, Midtsommerfestival, Fårikålfestivalen, utviklet Sommervertfunksjonen i Nordavindshagen i tillegg til ei bevisst og stragisk satsing på Rekruttering. Gjennom rekrutteringsteam skal en offensivt søke å nå nye potensielle innbyggere og næringsaktører for etablering i vår kommune. Fram til hadde vi hatt møter med 32 familier (oppstart nov. 07) EKKO er ei 3-årig kultur- og næringssatsing knyttet mot videreutviklingen av Arvid Hanssens dokumentasjonssenter. I første prosjektår er flere mål nådd; en nyutgivelse av Arvid Hanssens lyrikk, oversettelse av barnebok til tysk og etablere samarbeid med FOU-miljø / Universitetet i Tromsø. Studentprosjeket er i 2009 i et forprosjekt der målet er å koble studenter, primært fra vår region, som studerer ute med regionalt næringsliv. Målet er å utvikle stipend- og trainee-ordninger i tillegg til en database som kan bidra til informasjonsflyt mellom bedriftsbehov og kompetanse hos studenter. Småsamfunnssatsingen er også i 2009 en del av KRDs fokus og oppfølging av Dyrøyseminarsenteret. Senteret har en definert rolle på mobilisering, inspirasjon og læring. Stedsuavhengige arbeidsplasser er et prosjekt med egen finansiering fra Troms Fylke og Kommunal- og regionaldepartementet oppstart september Formål i forprosjektet er å utvikle samhandling og læring mellom kommuner i Troms og å utvikle modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser. Profilering et sentralt satsingsområdet. I 2009 ble det utviklet en brosjyre fra Dyrøy for spesielt å nå målgruppa potensielle tilflyttere. Dyrøyseminarsenteret har utviklet materiell; brosjyrer ( vår, sommer jul), rollups, flyere og andre trykksaker som er distribuert i forbindelser med satsinger ved festivaler og prosjekt. Vi har videre fått laget en egen video ( ligger også på youtube) til bruk i omdømmebygging. Dyrøymiljøet generelt og Dyrøyseminarsenteret spesielt har mange eksterne nettverk. I Dyrøyseminarsenteret er roller i KRDs referansegruppe og medlem i Fagrådet til Distriktssenteret eksempler på viktige samarbeidsparter som har betydning i utviklingsarbeidet. Samarbeidet med Universitetet i Tromsø er et annet eksempel der konkret arbeid gjennom for eksempel Lørdagsuniversitetet, Dyrøyseminaret og Fox 09 knytter FOU-miljøet tettere opp mot vårt utviklingsmiljø. Dyrøyseminarsenteret har påtatt seg en rolle i kunnskapsdeling og gjensidig læring. Nordavindshagen var også i 2009 en base for kurs og kompetansebygging i forskjellig format; både internt og eksternt, Flere kommuner og prosjekter har vært på besøk eller bedt om bistand lokalt. I tillegg har representanter for Dyrøyseminarsenteret hatt foredrag og gjennomført prosessledelse på kurs og skolering både i og utenfor Troms Fylke. Eksempelvis kan nevnes kommunene Storfjord, Berg, Ibestad og Lavangen og foredrag på konferanse sammen med Innovasjon Norge og Statsskog. Side 3

10 Dyrøyseminarsenteret KF Årsmelding 2009 Prosjektutvikling er et arbeid som krever mye tid og er avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig arbeid er avgjørende for økonomisk støtte. Hovedsatsinger i 2010 I tillegg til at flere av tiltakene i 2009 blir videreført, er det to nye hovedsatsinger i 2010: - Stedsuavhengige arbeidsplasser, søke og etablere et hovedprosjekt. - Dyrøyseminaret 2010, i år med Distriktssenteret som medarrangør. Foretakets økonomi Tabellen viser hovedtall for Dyrøyseminarsenteret KF. Hovedtall drift Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( ) ( ) ( ) Finansposter (7 593) 1000 (41 341) Netto driftsresultat ( ) ( ) ( ) Bruk/avsetning bundet driftsfond Mer-/mindreforbruk ( ) 0 ( ) Forslag disponering Inndekning merforbruk 2006 og Avsetning disposisjonsfond (mindreforbruk 2008) Sum disponering Det innebærer at foretaket ved inngangen til 2010 står bokført med følgende fondsmidler: Bundne driftsfond kr Disposisjonsfond kr Sum fondsmidler kr Om foretakets økonomi i detalj vises til framlagte regnskap m/noter. Brøstadbotn /mai Øystein Rørslett rådmann Side 4

11 Dyrøy kommune Den lærende kommune DYRØYSEMINARSENTERET KF REGNSKAP 2009 DYRØYSEMINARSENTERET KF Arkiv: 2010/211

12 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 REGNSKAPSKJEMA 1 A - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 LN07 Renteinntekter og utbytte (8 808,00) - (42 168,00) LN08 Renteutg., prov. og andre finansutg , ,78 LN10 NETTO FINANSINNT./-UTG. (7 593,07) (41 341,22) LN12 Til ubundne avsetninger , LN13 Til bundne avsetninger ,00 LN14 Bruk av tidligere års mindreforbruk ( ,12) - - LN15 Bruk av ubundne avsetninger LN16 Bruk av bundne avsetninger LN17 NETTO AVSETNINGER 0, ,00 LN19 TIL FORDELING DRIFT (7 593,07) ( ) ( ,78) LN 20 SUM FORDELT TIL DRIFT ( ,93) ,90 LN21 MERFORBR./MINDREFORBR. ( ,00) ,12 <<2>>

13 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAPET 2009 Regnskap Budsjett Regnskap LN03 Brukerbetalinger (37 199,00) - (75 165,00) LN04 Andre salgs- og leieinntekter ( ,50) ( ) ( ,00) LN05 Overføringer med krav til motytelse ( ,27) ( ) ( ,00) LN12 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) ( ,77) ( ,00) LN14 Lønnsutgifter , LN15 Sosiale utgifter ,00 - LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod , ,00 LN17 Kjøp som erstatter egen tjenesteprod. 0, ,00 LN18 Overføringer , ,00 LN21 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) , ,00 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) ( ,93) ( ) ( ,00) LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak (8 808,00) - (42 168,00) LN27 SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) (8 808,00) - (42 168,00) LN29 Renteutg., prov. og andre finansutg , ,00 LN32 SUM EKSTERNE FINANSUTG. (F) 1 214, ,00 LN34 EKSTERNE FINANS.TRANS. (E-F) (7 593,07) (41 341,00) LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) ( ,00) ( ) ( ,00) LN38 Bruk av tidligere års mindreforbruk ( ,12) - LN42 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) ( ,12) - LN45 Dekning av tidligere års merforbruk ,86 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,00 LN49 SUM AVSETNINGER (K) ,12 ( ) LN51 MERFORBR./MINDREFORBR. (I+J-K) ( ,00) - ( ,00) <<3>>

14 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 KOSTRA - OVERSIKT BALANSEN Regnskap Regnskap LN06 SUM OMLØPSMIDLER (B) , ,46 LN07 Kortsiktige fordringer , ,77 LN11 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,69 LN12 SUM EIENDELER (B) , ,46 LN13 EGENKAPITAL (C) ( ,12) ( ,00) LN14 Disposisjonsfond ( ,26) LN15 Bundne driftsfond ( ,86) ( ,86) LN18 Regnskapsmessig mindreforbruk ( ,00) ( ,00) LN19 Regnskapsmessig merforbruk ,86 LN26 SUM KORTSIKTIG GJELD (E) ( ,27) ( ,34) LN28 Annen kortsiktig gjeld ( ,27) ( ,34) LN29 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+E) ( ,39) ( ,34) <<4>>

15 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Del 1: Endring av arbeidskapitalen i driftsregnskapet. Regnskap Regnskap Inntekter driftsdel ( ,04) ( ,00) Innbetalinger ved ekstern finanstrans. (8 808,00) (42 168,00) SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER ( ,04) ( ,00) Utgifter driftsdel , ,04 Utbetaling ved ekstern frinanstrans ,93 824,28 SUM ANVENDELSE AV MIDLER , ,32 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER ( ,11) ( ,68) ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN , ,12 Del 2: Endring av arbeidskapitalen i balansen. Endring betalingsmidler ,93 ( ,90) Endring i kortsiktige fordringer , ,33 Endring i omløpsmidler , ,43 Endring annen kortsiktig gjeld ,93 ( ,69) Endring i arbeidskapital balansen ,86 ( ,26) <<5>>

16 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 2 - PENSJONSFORPLIKTELSER Dyrøyseminasenteret har en fast ansatt prosjektkoordinator. I tillegg nyttes engasjerte enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis. Disse lønnes i Dyrøy kommunes lønnssystem, og opparbeider pensjonsrettingheter i henhold til kommunale tilsettingsvilkår. Rapporteres KLP i den løpende rapporteringen fra lønnssystemet. Lønn og pensjon belastes med samlet krav i regnskapet fra Dyrøy kommune. Pensjonsforpliktelsen fremkommer i oppgaven fra KLP i Dyrøy kommunes regnskap. <<6>>

17 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 3 - FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Pr Pr Samlede kortsiktige fordringer , ,77 Herav fordring på: Staten, m.v. a. kompensasjon ,00 Troms Fylkeskommune: Tilsagn tilskudd "Kinaprosjektet" ,00 Tilsagn tilskudd "Hagamillionen" , ,00 Tilsagn KRD v/fylkeskom. "Dyrøysem.senteret" , ,00 Tilsagn fra fylkeskommunen "Småsamfunnssatsing" , ,00 Tilsagn "Prosjekt Ekko" ,00 Samlet kortsiktig gjeld ( ,27) ( ,34) Herav gjeld til: Dyrøy kommune ( ,52) ( ,39) <<7>>

18 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 NOTE 4 - INNTEKTER Renteinntekter 8 808, ,00 Refusjoner fra private , ,00 Tilskudd fra Dyrøy kommune ,00 Tilskudd fra andre kommuner - Ref fra NAV ,00 Refusjoner fra kommuner 1 000, ,00 Tilskudd fra fylkeskommunen , ,00 Statstilskudd , ,00 Tilskudd fra private ,00 Refusjoner - honorarer 4 284, ,00 Salgsinntekter , ,00 Egenandeler "Dyrøyseminaret" ,00 <<8>>

19 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 BALANSEN 2009 Regnskap Regnskap Kasse, postgiro, bankinnskudd Konto , , Konto , , , , Kortsiktige fordringer Fordringer mot staten , Inngående mva MVA oppgjør saldo , Andre kommuner Fylkeskommuner , , Div. debitorer , Agresso fakurering , , Øreavrunding fakturering (1,23) (1,23) Interimskonto LF (11 419,00) , ,77 SUM EIENDELER , , Annen kortsiktig gjeld Div. kreditorer (87 333,95) Div. gjennomgangsbeløp , Automatisk remitering (15 740,00) Gjeld mot Dyrøy kommune ( ,52) ( ,39) Utgående mva ,00 ( ,27) ( ,34) 251 Bundne driftsfond Dyrøyseminaret (525,86) (525,86) Dyrøy 2017 ( ,00) ( ,00) ( ,86) ( ,86) 256 Disposisjonsfond Dyrøyseminarsenteret ( ,26) ( ,26) 2590 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk , , Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk ( ,00) ( ,12) ( ,00) ( ,12) SUM EGENKAPITAL OG GJELD ( ,39) ( ,46) <<9>>

20 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2009 DYRØYSEMINARSENTERET KF. DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 3 SISTE ÅR Dyrøyseminarsenteret Fast lønn , KLP - pensjonspremie , Arbeidsgiveravgift , Faglitteratur/ abonnement 1 183, Bevertning 2 366, Arrangementsutgifter 5 424, Telefonutgifter , , , Annonse/reklame/informasj 5 500, Opplæring/kurs , , , Skyss og kost oppgavepl , Reiseutg. ikke oppgavepl , , Husleie, leie lok./grunn , , , Inventar og utstyr 8 048, Serviceavt./reparasjoner 1 750, Div. konsulenttjenester 8 500, , , Div. kjøp av tj. fra komm , , Div. tilsk. - priv./bedr , , Betalingsgebyrer 793,87 824,28 797, Avs. til disposisjonsfond , Udekket i fjorårets regnskap , Udisp. nto. driftsresult , , Brukerbet./egenandel , , Salgsinntekter fakturert , Salg av tjenester - foredrag/honorar , Ref fra AETAT , Ref fra staten , Statstilskudd -553, , , Tilsk. fra fylkeskomm , , , Ref fra kommuner , , , Tilsk. fra kommuner , Ref fra private , , , Tilskudd/ref fra , Renteinnt. - bankinnsk , , , Bruk av tidl. års oversk , Regnskapsmessig undersk ,34 Sum 0, , ,45 <<10>>

21 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap Dyrøyseminaret Brukerbet./egenandel 4 300, Salgsinntekter fakturert 0, Ref fra private , , Div. kjøp av tj. fra komm , Tilsk. fra fylkeskomm , Brukerbet./egenandel , Salgsinntekter , Div. konsulenttjenester , Reiseutg. ikke oppgavepl , Annonse/reklame/informasj , Arrangementsutgifter ,83 Sum -907, , Dyrøy 2017 (fra år 2008) Kontormateriell 1 348, Trykkeriutgifter , Faglitteratur/ abonnement , Matvarer 9 110, Bevertning , Arrangementsutgifter , , Velferdstiltak 5 064, Porto 6 678, Telefonutgifter 568,89 765, Annonse/reklame/informasj , , Representasjon , , Opplæring/kurs 3 360, Reiseutg. ikke oppgavepl , , Andre avg., gebyr,lisenser 200,00 410, Inventar og utstyr , , EDB-utstyr 5 334, Div. konsulenttjenester , , Div. kjøp av tj. fra komm 5 026, Betalingsgebyrer 2, Avs. til bund. driftsfond , Brukerbet./egenandel , Salgsinntekter , , Salgsinntekter fakturert , , Billettinntekter ,00 <<11>>

22 Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap Tilsk. fra fylkeskomm , Tilsk. fra kommuner , , Ref fra private , Renteinnt. - bankinnsk. -142,00 Sum -677, , Renter m.v Betalingsgebyrer 417, Renteinnt. - bankinnsk ,00 Sum -2940,07 Brøstadbotn, /mai 2009 Øystein Rørslett rådmann <<12>>

23 Faks fra: :32 Sid: 3 Sør'-Tronas kømrrawne>w-ety.i,^jon.i.ics 1 av 1 Skånl,uld/c:;rutiu)gen/Ibestiidll :tvnngenl Salangen%l3ardtl; Dyrpy;^F3jnrl:c+y Viir dntc; v:ir rcferanse Kontorsted N ve.t)sl. lei' 21,05, /1 0/0( 7i lakshehti+tcllel t)n rls Ilatil f)er'en 1'cli t'ultse Til ktilri1t11llilestyret i D yrøy lcoiiiiiiutie Kopk' Kontrollutvalget Formannskaper futdnial2nen I.3EVIS.;<ONSBERETNING FOR 2001) 110(1 I)YROYSEIVIINARSENTERET KF Vi irar revidert særre_i;nsleapet for Dyrøyserniaarsenterct K.F far regnskapsåret 2009, sovi viser et netto clriti:sresultat på kr ,00 og et reg,iiskapsiilessig inindreforbruk pel kr ,00 Vi har okså revidert de budsjettvedtak og disposisjoner sona ligger til g):ului for regnskapet, Videre lear vi revidert opplysningene i årsberetningen om seinregnskapet. Særregnskapet består av driftsdel, investeringsdel, balajnsere.griskap og noteopplysninger. Koniuiuneloven med tilhørende a egiiskapsbesteiiilnelsei-, i forskrift om sxrbuds_jett, sii:rregnskap og årsberetining for koziuiluliale og fylkeskommunale foretak og god konununal regnskapssleiklc i Norge, er alivendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Sa'rregnskapet er avgitt av foretaicets styre og daglig leder. Vrir oppgave er å uttale oss om særregnskapet og øvrige forhold i lierdiold til konuinuneloven og forskrift om revi5joti i kon-ureiner og fylkeskomjiiillier liiv, V.i har utført revisjonen). samsvar illed Ic(>nuilllneloveii, forskrift og god kolnnnunal revisjonssluklc i Dorge., herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene, krever at vi planlegge C og tttl`ører 1'eVisj ollen for å ol)pnii betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikle inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter teoritroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i særregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt ^ ill dering av i11i111clldet i off; l7.resclltasjulien av seerregnskapet. I den grad det følger av gott konunulial eeviejotisskikk, omlatter revisjon også en gjennomgåelse av foretakets Gllcpnon7if+Jrvalti]i11P og den interne adiiniaistrative kontroll. Vi mener at vi,r rei, fisjon gir et l.'ois,=arlig grunnlag for vår uttalelse. Hensyintatt ovenstående lile)ler vi ut silrregilsleapet er avgitt i stlinzsvas riie.d lov og forskrifter og gir et gir et filttrykk for foretakets økonomiske stillina; 31. desember 2009 og for resultatet i regnskapsåret i ovcreussteiilinlelse isled god ic:olnnnunal regnskapsskikk i Norgc Ile disposisjoner som ligger ti,[ grunn far regnskapet er i samsvar isled bltdsjettvedtttlc, og at bcloliene i &zrregnslcapet steinnier illed regulert budsjett + ledelsen lear oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i såini,.var med lov og god koniniuilal regnskapsskikk i Norge, * opply^tiiiigene i årsberetnilige-il orris ærregnskapet er konsistente med seerregnskapet og er i sdmsvar med lov og forskrifter. Caen at det hein betydning for koiikliisj-7nen i avsnittet over presiserer vi at ; Regnskap og årsilieldliig ble ikke avgitt ]lineel lovens fyister. Revisjonen lot seg av deri grunn ikke fullføre iline.el fristen i J, 04. Sør-'Tronis kommunerevisjon IKS. nnk I`^ v3 L,,c,,.+', Finn Roar 5ørenset) revisjonssje.f V DYRØY KOMMUNE Saksnr.:,LG i o ;Z! ( QGknr: LØØt:r. ^^ 2 1 MAI 2010 S.beh.: l^ cs Rei,: ' Kttpi: Ark kode P: ^IE~ 1EdÅ^ ^1 Postadressc BL-sut knadcesae Tclclint Tciefnks Foretnksl egisteret tiu.+i'- I)'on)a kttnutu,tte+evis.jon ik5 lititll'uisct. 9440!'iHI`1)gl{jer 77 8)8 Øi ) ii 76" 962 P(,stholts 139 E-poslttdresse M1lubil 13ntlldconto icuntolnttlcsces,jnvcpnn 9434 I`Sv4 ),I:,ic'r Ik(12'il;SlcS tlaitd.ki 1))111tu'ie.tti) 91,1 1', hq Pi).ltokti i 93^? S.l:)vctdlCl

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 2009/216 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Regnskap 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 38/ Kommunestyret Vedlegg 1 Regnskapsdokument Revisjonsberetning for 2009 Saksopplysninger Det vises til vedlagt regnskapsdokument for Dokumentet inneholder regnskapsavlegg med noter, samt detaljerte tilleggsoppstillinger av investerings- og driftsregnskapet og detaljert balanseoppstilling. Revisjonsberetningen fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS vedlagt. Utskrift av møteprotokoll fra kontrollutvalgets behandling av Dyrøy kommunes regnskap 2009 legges fram i møte i formannskapet. Administrasjonens vurdering For utfyllende informasjon om kommunens drift i 2009 vises for øvrig til rådmannens årsberetning for 2009 som er lagt fram som egen sak. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd avsettes til disposisjonsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag.

25 Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

26 INNHOLDSFORTEGNELSE DYRØY KOMMUNES REGNSKAP 2009 Innledning.. 2 Side Obligatoriske regnskapsoversikter.. 3 Regnskapsskjema 1 A.. 4 Regnskapsskjema 1B 5 Regnskapsskjema 2 A.. 6 Økonomisk oversikt driftsegnskapet. 7-8 Økonomisk oversikt investeringsegnskapet... 9 KOSTRA-oversikt balansen.. 10 Noteopplysninger Note 0 - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 12 Note 1 - Endring i arbeidskapital. 13 Note 2 - Pensjoner Note 3 - Kommunens garantiansvar Note 4 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie. 17 Note 6 - Avsetning og bruk av fond Note 7 - Kapitalkonto Note 8 - Investeringer i nybygg og anlegg Note 9 - Endringer i regnskapsprinsipp Note 10 - Selvkostområder (VAR) Note 11 - Betinget utfall, samt hendelser etter balansedagen Note 12 - Antall årsverk, og ytelser til ledende personer og revisjon 24 Note 13 - Langsiktig gjeld og avdrag Note 14 - Regskapsmessig mer-/mindreforbruk. 26 Note 15 - Samlet ekstern forpliktelse 26 Note 16 - Netto driftsresultat.. 27 Andre oppstillinger 29 Investeringsregnskap regnskapsoversikt Driftsregnskap regnskapsoversikt Balansen detaljert 57-64

27 Innledning: Regnskapet for 2009 ble formelt oversendt revisjon 10.mai Regnskapet inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. Regnskapsoversiktene er på tilsvarende nivå som budsjett for Driftsregnskapet viser regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,68. Investeringsregnskapet viser et totalt finansieringbehov på kr Av dette er kr O ført i regnskapet som udekket i investeringsregnkapet. UNDERSKRIFTER: Brøstadbotn, Rådmann <<2>>

28 Obligatoriske regnskapsoversikter <<3>>

29 Regnskapsskjema 1 A - driftsregnskapet Regnskap 2009 Reg. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 LN01 Skatt på inntekt og formue ( ,09) ( ,00) ( ,00) ( ,01) LN02 Ordinært rammetilskudd ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN05 Andre generelle statstilskudd ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN06 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER ( ,09) ( ,00) ( ,00) ( ,01) LN07 Renteinntekter og utbytte ( ,81) ( ,00) ( ,00) ( ,02) LN08 Renteutg., prov. og andre finansutgifter , , , ,71 LN09 Avdrag på lån , , , ,00 LN10 NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER , , , ,69 LN12 Til ubundne avsetninger , , , ,57 LN13 Til bundne avsetninger , , , ,62 LN14 Bruk av tidligere års mindreforbruk ( ,05) 0,00 0,00 ( ,73) LN15 Bruk av ubundne avsetninger ( ,39) ( ,00) 0,00 ( ,75) LN16 Bruk av bundne avsetninger ( ,91) ( ,00) ( ,00) ( ,42) LN17 NETTO AVSETNINGER , , , ,29 LN18 Overført til investeringsbudsjettet ,92 0,00 0, ,05 LN19 TIL FORDELING DRIFT ( ,79) ( ,00) ( ,00) ( ,98) LN20 SUM TIL DRIFT (FRA SKJEMA 1B) , , , ,93 LN21 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK ,68 0,00 0, ,05 <<4>>

30 HOVEDRAMMEOMRÅDENE I DRIFTSREGNSKAPET PÅ VEDTAKSNIVÅ Regnskapskjema 1 B Tallene viser netto driftsutgifter-/inntekter på hovedansvarsnivå - i hele 1000 kr. Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap Diff. Diff. Hovedansvarsområde R -09/B -09 i % 1.1 Sentraladm. og fellesdrift ,3 1.2 Skole, barnehage og kultur (913) -5,9 1.3 Helse og sosial (1 051) -3,4 1.4 Tekniske oppgaver (985) -10,1 1.9 Fellesfinansiering (63 006) (64 556) (62 002) (57 528) ,4 <<5>>

31 Regnskapsskjema 2 A - investeringsregnskapet Regnskap 2009 Reg. budsjett 2009 Oppr. budsjett 2009 Regnskap 2008 LN01 Investeringer i anleggsmidler , , , ,72 LN02 Utlån og forskutteringer , , , ,00 LN03 Avdrag på lån , , , ,00 LN04 Avsetninger ,50 0,00 0, ,86 LN05 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV , , , ,58 LN07 Bruk av lånemidler ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN08 Inntekter fra salg av anleggsmidler (42 319,00) (80 000,00) (80 000,00) ( ,00) LN09 Tilskudd til investeringer ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) LN10 Mottatte avdrag på utlån og ref. ( ,86) ( ,00) ( ,00) ( ,36) LN12 SUM EKSTERN FINANSIERING ( ,86) ( ,00) ( ,00) ( ,36) LN13 Overført fra driftsbudsjettet ( ,92) 0,00 0,00 ( ,05) LN14 Bruk av avsetninger ( ,23) ( ,00) 0,00 ( ,00) LN15 SUM FINANSIERING ( ,01) ( ,00) ( ,00) ( ,41) LN16 UDEKKET/UDISPONERT 0,00 0,00 0,00 ( ,17) <<6>>

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer