<<1>>

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396"

Transkript

1 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift utgift Undervisning, barnehage og kultur utgift Helse og sosial utgift Tekniske oppgaver utgift Fellesfinansiering utgift <<1>> Rapportmal: Netto utgift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 1

2 Dyrøy Skatt på inntekt og formue Ōrdinært rammetilskudd Āndre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Āvdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Ōverført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk <<2>> Rapportmal: Budsjettskjema 1A (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 1

3 Dyrøy Īnvesteringer i anleggsmidler Ūtlån og forskutteringer Āvdrag på lån Āvsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Īnntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ekstern finansiering Ōverført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger finansiering Ūdekket/udisponert <<3>> Rapportmal: Budsjettskjema 2A (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 1

4 Dyrøy Brukerbetalinger Āndre salgs og leieinntekter Ōverføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Āndre statlige overføringer Āndre overføringer Skatt på inntekt og formue SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Ōverføringer Āvskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Āvdragsutgifter Ūtlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond <<4>> Rapportmal: Hovedoversikt drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 1

5 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Ōverført til investeringsregnskapet Āvsetninger til disposisjonsfond Āvsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) <<5>> Rapportmal: Hovedoversikt drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 2

6 Dyrøy Salg av driftsmidler og fast eiendom Ōverføringer med krav til motytelse Statlige overføringer SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Ōverføringer SUM UTGIFTER (M) Āvdragsutgifter Ūtlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Āvsetning til ubundne investeringsfond Āvsetninger til bundne fond SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Ōverføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM FINANSIERING (R) ŪDEKKET/UDISPONERT (S = OR) <<6>> Rapportmal: Hovedoversikt investering (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 1

7 Tiltak Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak Aksjer kjøp 2012 Beskrivelse Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) Kjøp av aksjer/andeler Bruk av disposisjonsfond investeringer fond Netto finansiering netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt Tiltak Elvetun skole ombygging/rehabilitering Beskrivelse Gjennomføring av tidligere vedtatt ombygging/rehabilitering. Ansvar Ansvar: Elvetun skole (412) Ombygging/rehabilitering Bruk av lån investeringer lån Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt Tiltak Espenes Industriområde infrastruktur 2012 <<7>> 17. november 2011 kl Side 1

8 Tiltak Beskrivelse Fullføring av infrastruktur på kaianlegg/industriområde. Delfinansieres med innvilget tilskudd fra Troms Fylkeskommune. Overført tiltak fra Ansvar Ansvar: Espenes Industriområde (426) Ombygging/rehabilitering Statstilskudd Bruk av lån investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt Tiltak Beskrivelse Finnlandsmoan Industriområde infrastruktur Tilrettelegging for videre utbygging av Finnlandsmoan Industriområde. Delfinansieres med tilskudd fra Troms Fylkeskommune? Ansvar Ansvar: Finnlandsmoan Industriområde (427) Nybygg/nyanlegg Statstilskudd Bruk av lån investeringer Totalt Investert Gjenstående Totalt <<8>> 17. november 2011 kl Side 2

9 Tiltak lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Tiltak Formidlingslån boligtiltak 2012 Beskrivelse Låneopptak i Husbanken for videre utlån. Videreføring av vedtatte tiltak. Ansvar Ansvar: Formidlingslån (930) Avdrag løpende lån Utlån etableringslån Bruk av lån Avdr. på utlån boligf. investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt Tiltak Investeringsreserve 2012 Beskrivelse Samlepost for mindre investeringer som har vært budsjettert årlig, og hvor det har vær varierende behov. Eks. ITinvesteringer, egenandeler sentrumsutvikling, gang og sykkelveier, kart og oppmålingsutstyr, kjøp av transportmidler, m.m. <<9>> 17. november 2011 kl Side 3

10 Tiltak De enkelte prosjektene legges fram for formannskapet før igangsetting. Budsjettet justeres ved budsjettregulering. Ansvar Ansvar: Tilfeldige utg./inntekter (172) Inventar og utstyr Bruk av lån investeringer lån Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt Tiltak Kommunale veier årlig oppgradering 2012 Beskrivelse I hht vedtatt vedlikeholdsprogram. Forslag til reduksjon i 2012, ref. ektraordinær økning i Ansvar Ansvar: Kommunale veger (437) Ombygging/rehabilitering Bruk av lån investeringer lån Netto finansiering renter avdrag avskrivning Totalt Investert Gjenstående Totalt <<10>> 17. november 2011 kl Side 4

11 Tiltak netto driftskonsekvenser Tiltak Omsorgsboliger Nye leiligheter 2012 Beskrivelse Oppføring av 3 4 nye omsorgsboliger Ansvar Ansvar: Omsorgsboliger (415) Nybygg/nyanlegg Statstilskudd Bruk av lån investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt Tiltak Utleieboliger ombygging/rehabilitering 2012 Beskrivelse Forslag årlig investering til rehabilitering/ombygging av boligmassen. Ansvar Ansvar: Utleieboliger (414) Ombygging/rehabilitering Bruk av lån investeringer lån Totalt Investert Gjenstående Totalt <<11>> 17. november 2011 kl Side 5

12 Tiltak Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Tiltak Vannanlegg prosjektering/utbygging Beskrivelse Detaljprosjektering og utbygging Budsjettert med forventet tilskudd 25%. Ansvar Ansvar: Vannanlegg (432) Ombygging/rehabilitering Tilsk. fra fylkeskomm Bruk av lån investeringer lån annet Netto finansiering renter avdrag avskrivning netto driftskonsekvenser Totalt Investert Gjenstående Totalt <<12>> 17. november 2011 kl Side 6

13 100 Komm/form/adm/hovedutvalg Telefongodtgjørelse trekkpliktig Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse utvalgsleder Møtegodtgjørelser Godtgj./tapt arbeidsfort KLP pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Faglitteratur/ abonnement Bevertning Telefonutgifter Representasjon Opplæring/kurs Skyss og kost oppgavepl Reiseutg. ikke oppgavepl Kjøp av datamaskiner Sykelønnsrefusjon Intern overføring alle arter Eldrerådet Godtgjørelse utvalgsleder Møtegodtgjørelser Arbeidsgiveravgift Bevertning Opplæring/kurs Skyss og kost oppgavepl Reiseutg. ikke oppgavepl alle arter Overformynderiet Annen lønn og trekkpl.go <<13>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 1

14 Godtgj. regnskapsfører Godtgj. overformynder II Godtgjørelse overformynder I Godtgjørelse overformynder II Møtegodtgjørelser Godtgj./tapt arbeidsfort Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Skyss og kost oppgavepl Kontingenter Div. konsulenttjenester Ref fra private alle arter Arbeidsmiljøutvalget Opplæring/kurs Stimuleringstilt. utdann Bedr.helsetj. avtale Avs. til disposisjonsfond Intern overføring alle arter Kommune og stortingsvalg Overtid Godtgj./tapt arbeidsfort KLP pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annonse/reklame/informasj Opplæring/kurs Skyss og kost oppgavepl Husleie, leie lok./grunn <<14>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 2

15 EDBlisenser Intern overføring Intern overføring alle arter Støtte politiske partier Div. tilsk. priv./bedr Intern overføring alle arter Kontrollutv/revisjon Godtgjørelse utvalgsleder Møtegodtgjørelser Godtgj./tapt arbeidsfort Arbeidsgiveravgift Faglitteratur/ abonnement Opplæring/kurs Skyss og kost oppgavepl Div. konsulenttjenester Distriktsrevisjon andel Intern overføring alle arter Rådmannskontoret Fast lønn KLP pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Faglitteratur/ abonnement Annonse/reklame/informasj Representasjon Opplæring/kurs Tiltak ledere Skyss og kost oppgavepl Reiseutg. ikke oppgavepl <<15>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 3

16 Kontingenter Intern overføring alle arter Økonomiavdelingen Fast lønn Overtid KLP pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Faglitteratur/ abonnement Bevertning Representasjon Opplæring/kurs Skyss og kost oppgavepl Reiseutg. ikke oppgavepl Innfordringsutgifter Kontingenter Arbeidsgiverktr. andel Tellepenger Avskrivning debitorer Salgsinntekter Gebyrinntekter ikke fakturert Gebyrinntekter fakturert Intern fordeling av utgifter Ref fra staten Ref fra private Intern overføring alle arter Tiltakskonsulent Fast lønn KLP pensjonspremie <<16>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 4

17 Arbeidsgiveravgift Skyss og kost oppgavepl Reiseutg. ikke oppgavepl Sykelønnsrefusjon alle arter Fellestjenesten Fast lønn Engasjement Overtid KLP pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Opplæring/kurs Skyss og kost oppgavepl Reiseutg. ikke oppgavepl Inventar og utstyr Intern fordeling av utgifter Ref fra AETAT Sykelønnsrefusjon Ref fødselspermisjon Ref fra private Intern overføring alle arter Fellesutgifter Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig <<17>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 5

18 Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Telefongodtgjørelse trekkpliktig Premieavvik KLP Premieavvik KLP Premieavvik SPK Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift <<18>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 6

19 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Kontormateriell Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement <<19>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 7

20 Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Faglitteratur/ abonnement Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning Bevertning <<20>> Rapportmal: Artsrapport drift (Prisjusterte verdier) 17. november 2011 kl Side 8

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket.

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket. Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer