SpareBank 1 Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Nord-Norge"

Transkript

1 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 75 steder Antall årsverk: 910 2

3 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern - Tromsø - Bodø EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % - Tromsø - Bodø - Alta - Hammerfest - Kirkenes -Mo i Rana -Mosjøen - Harstad - Sandnessjøen - Finnsnes -Tromsø - Harstad -Finnsnes - Balsfjord - Hammerfest - Alta - Mo i Rana - Mosjøen - Trofors - Sandnessjøen SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Investeringsselskap Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,46 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom - Eierandel 16,16 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 24,9 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % 3

4 Kursutvikling NONG Avkastning% NONG hittil i år: + 38,11% per

5 Kursutvikling NONG

6 Nord-Norge konjunkturbildet Høyt aktivitetsnivå Høyt investeringsnivå i privat og offentlig sektor Nasjonale og internasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Forbruksveksten er markant lavere i Nord-Norge enn resten av landet Arbeidsinnvandring Nord-Norge har høyere andel enn resten av landet Vedvarende lav arbeidsledighet 2,7 % i juni

7 SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2013 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2012) Resultat før skatt 497 mill kroner (392 mill kroner). Resultat etter skatt 402 mill kroner (299 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt 11,4 % (9,2 %). Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 2,53 (kr 1,89). God og forbedret underliggende bankdrift for kvartalet. Resultat før tap 429 mill kroner (289 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler 55 mill kroner (151 mill kroner). Kostnadsprosent 50,5 % (56,0 %). Utlånstap 87 mill kroner (48 mill kroner). 7

8 SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2013 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 6,8 % (11,5 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 9,0 % (11,0 %) Bedriftsmarkedet 2,1 % (12,6 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,2 % (0,2 %). Personmarkedet 7,1 % (8,4 %) Bedriftsmarkedet 5,6 % (5,9 %) Offentlig sektor -0,3 % (-26,2 %) Innskuddsdekning 84,3 % (82,9 %). Meget god likviditet. Tilfredsstillende soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 10,21 % (9,96 %). For å møte fremtidige kapitalkrav, samt for å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, foreslår hovedstyret å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner, samt rettede emisjoner på inntil 200 mill kroner. 8

9 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 9 9

10 Kapitaldekning konsern 13 % 12 % 11 % 10 % 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Ren kjernekapital i % tillagt 65% av periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 10

11 Bankens soliditet og kapitaldekning - emisjoner Myndighetskrav medfører behov for betydelig styrking av bankenes soliditet. Flere tiltak er og vil fortsatt bli gjennomført for å styrke bankens kapitaldekning, herunder redusert utlånsvekst sammenlignet med 2012, spesielt innenfor bedriftsmarkedet. En fortsatt betydelig innstramming av utlånsveksten vil gå på bekostning av kort- og langsiktige inntjeningsmuligheter og konsernets langsiktige markedsposisjon. En lønnsom deltakelse i, og medvirkning til, veksten i eget markedsområde representerer i tillegg en viktig del av bankens samfunnsmessige rolle som landsdelens egen bank. Hovedstyret har derfor besluttet å anbefale at det gjennomføres fortrinnsrettemisjon på inntil 750 millioner kroner. I tillegg planlegges utnyttelse av avgitt fullmakt til rettede emisjoner for inntil 200 mill kroner. Fortrinnsrettemisjonen er garantert av et konsortium bestående av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Et emisjonsvolum på mill kroner er beregnet å øke konsernets kjernekapitaldekning med 1,3 1,7 prosentpoeng basert på regnskapet per

12 Fortrinnsrettemisjon og rettet emisjoner Fortrinnsrettemisjon inntil 750 mill kroner: Beløp: 750 mill kroner - garantert fulltegnet Tegningskurs fastsettes av bankens representantskap i tråd med markedspraksis. Prospekt offentliggjøres i forkant av tegningsperioden Rettet emisjon inntil 200 mill kroner: Tre målgrupper: Sparebankstiftelsen (stiftelsen disponerer 200 mill kroner) Ansatte, medlemmer av bankens hovedstyre og regionstyrer Eventuelt én eller flere utvalgte institusjonelle investorer Vil skje til markedsbetingelser, ansatte emisjonen med rabatt gjennomføres samtidig med fortrinnsrettsemisjonen, og resterende etter gjennomført fortrinnsrettsemisjon Overkursen som overstiger bokført eierkapital per EK-bevis på konsernbasis, fordeles mellom overkursfond og kompensasjonsfond i forhold til eierbrøken etter emisjonen. 12

13 SpareBank 1 Nord-Norge - emisjoner Tidsplan (viktigste datoer): 9. sept 2013: Fastsettelse av betingelser og prising i fortrinnsrettsemisjonen og ansatte emisjonen 10.sept 2013: Egenkapitalbevisene omsettes eksklusive rett til å motta tegningsretter til fortrinnsrettsemisjonen sept 2013: Tegningsperiode og handel i tegningsretter på Oslo Børs 3. okt 2013: Tildeling av nye EK-bevis i fortrinnsrettsemisjonen 10. okt 2013: Notering av nye EK-bevis utstedt i fortrinnsrettsemisjonen på Oslo Børs Det vil kunne forekomme noen forstyrelser av datoer i forhold til godkjennelse av prospekt og registering av kapital i foretaksregisteret 13

14 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 14

15 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 11,4 % 9,2 % 9,0 % 15

16 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,6 % 11,3 % 9,3 % 8,4 % 6,4 % Kostnadsprosent 49,4 % 51,7 % 54,7 % 48,9 % 62,5 % 16

17 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

18 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

19 Netto renteinntekter - konsern 400 3,00 % ,00 % ,00 % KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 0,00 % Netto renteinntekter Formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. (Beløp i mill kroner) 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,59 % 1,65 % 1,57 % 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 19

20 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 20

21 Marginutvikling, morbank 1,50 1,40 1,30 1,20 1,13 1,14 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,89 0,84 0,94 0,80 1,00 1,02 0,82 0,83 0,91 0,95 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Innsk margin Utl margin Målt mot gjennomsnittlig fundingkost 21

22 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,96 % 2,62 % 2,50 % 2,28 % 2,50 % 2,41 % 2,47 % 2,58 % 2,00 % 1,89 % 1,87 % 2,01 % 1,67 % 1,89 % 1,82 % 1,83 % 1,94 % 1,92 % 2,06 % 2,22 % 2,38 % 2,38 % 1,50 % 1,78 % 1,68 % 1,63 % 1,70 % 1,68 % 1,49 % 1,32 % 1,34 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1.q.10 2.q.10 3.q.10 4.q.10 1.q.11 2.q.11 3.q.11 4.q.11 1.q.12 2.q.12 3.q.12 4.q.12 1.q.13 2.q.13 Margin Utlån BM Margin Utlån PM inkl Boligkreditt Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 22

23 Marginutvikling Innskudd Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 23

24 Kvartalsvis resultatutvikling netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

25 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert Gevinst/tap virksomhet og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta (inkl.andre finansielle derivater) 3 60 Inntekter fra finansielle investeringer

26 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

27 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

28 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS (inkludert resultat fra DS) EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Totalt

29 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 29

30 Driftskostnader konsern NOK mill KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,46 % 1,44 % 1,47 % 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 30

31 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Leie lokaler og bankbygg Driftskostnader lokaler Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

32 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,4% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,8% Innskudd fra kunder ,2% 32

33 Volumutvikling Innskudd % ,25 % 79,96 % 80,87 % 77,88 % ,86 % ,90 % % 84,32 % 80 % BM 26 % OM 20 % PM 54 % ,45 % 75,56 % 70 % % 50 % 40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 5,2% 0 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 33

34 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 34 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mai 2013 og SNN Bare, jun 2013

35 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, personkunder Norge, husholdninger 35 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

36 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % 58 % Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 6,8% PM uten formidlingslån BM/ OM 36

37 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst i foretakene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 37 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

38 Kredittvekst i husholdninger 14 Kredittvekst i husholdninger. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, personkunder Norge, husholdninger 38 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

39 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 39

40 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lav vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert God vekst innenfor lavrisiko i bransjene kraftforsyning og transport sammenlignet med per Redusert eksponering mot næringseiendom sammenlignet med per SpareBank 1 Nord-Norge har kvalifisert og overført lån til SpareBank 1 Næringskreditt i 2. kvartal (300 mill kroner) 40

41 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29,4 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 3,2 % Industri 2,4 % Personmarked 40,9 % Andre 19,7 % Primærnæringer 2,8 % Transport og tjenesteyting 5,9 % Sjøfart, offshore 0,8 % Næringseiendom 9,9 % Øvrig 4,5 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. Andel utlån til næringseiendom er redusert siste 12 måneder. 41

42 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Bergverksdrift og utvinning 82 0,1 % 74 0,1 % 8 11 % Bygge- og anleggsvirksomhet 849 1,1 % 979 1,4 % % Bygging av skip og båter 8 0,0 % 79 0,1 % % El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,7 % ,7 % % Faglig og finansiell tjenesteyting 697 0,9 % 662 0,9 % 35 5 % Finans og forsikring 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Fiske og fangst ,3 % ,3 % % Fiskeoppdrett og klekkerier 250 0,3 % 278 0,4 % % Forretningsmessig tjenesteyting 598 0,8 % 603 0,8 % % Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 839 1,1 % 909 1,3 % % Fylkeskommuner og kommuner 163 0,2 % 129 0,2 % % Industri ,3 % ,8 % % Informasjon og kommunikasjon 145 0,2 % 163 0,2 % % Jordbruk og tilknyttede tjenester 920 1,2 % 919 1,3 % 1 0 % Næring utland 289 0,4 % 38 0,1 % % Omsetning og drift av fast eiendom ,9 % ,7 % % Borettslag ,4 % ,6 % % Eiendom prosjekt ,5 % ,7 % % Eiendom utleie ,1 % ,7 % % Øvrig eiendom 770 1,0 % 461 0,6 % % Overnatting- og serveringsvirksomhet 378 0,5 % 379 0,5 % % Skogbruk og tilknyttede tjenester 9 0,0 % 13 0,0 % % Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1 0,0 % 1 0,0 % 0 0 % Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 18 0,0 % 0 0,0 % % Tjenesteytende næringer ellers 748 1,0 % 733 1,0 % 15 2 % Transport ellers og lagring ,8 % ,1 % % Utenriks sjøfart og rørtransport 647 0,8 % 716 1,0 % % Utvinning av råolje og naturgass 0 0,0 % 117 0,2 % % Ufordelt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 288 0,4 % 135 0,2 % % Varehandel, reparasjon av motorvogner ,6 % ,3 % % Bedriftsmarked SB 1 Næringskreditt 300 0,4 % 0 0,0 % % Personmarked ,7 % ,5 % % Personmarked SB 1 Boligkreditt ,0 % ,0 % % Personmarked utland 180 0,2 % 39 0,1 % % Sum person (innland, utland og Boligkreditt) ,9 % ,5 % % Sum næring (innland, utland og Næringskreditt) ,9 % ,3 % % Sum offentlig 164 0,2 % 130 0,2 % % Sum utlån ,0 % ,0 % % 42

43 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 43

44 4000 Risikoutvikling - endring portefølje morbank Q2/12 Q2/ NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt 44

45 Boliglån i prosent av sikkerhetens verdi LTV 90,00% 80,00% 85,0 % Saldo inkl. SB1 Boligkreditt 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 9,4 % 2,7 % 0,7 % 0,7 % 1,5 % Innenfor 60% 60-75% 75-85% 85-90% % Over 100% Beregningen av LTV (Loan to Value) er basert på sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. 45

46 Porteføljen av næringseiendom Fordeling av portefølje (EAD) innen næringseiendom fordelt på risikogrupper 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 82,9 % 8,8 % 8,4 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Næringseiendom representerer konsernets største konsentrasjon av en enkelt bransje 46

47 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 47

48 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2013 Nedskrivninger 1. halvår halvår kvartal 2013 (iso) 2012 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

49 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,23 % 49

50 Likviditetsstyring/funding 50

51 Fundingkilder/diversifisering per

52 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding per (ekskl. SB 1 Boligkreditt) God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK 22,4 mrd NOK Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 52

53 53 Eierforhold

54 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 100,00 90,00 6,9 7,3 6,3 6,1 5,7 5,5 5,2 8,2 7,7 7,9 7,7 7,7 8,7 10,3 10,2 11,3 80,00 70,00 60,00 70,6 66,2 68,6 68,4 68,7 64,8 69,4 67,2 67,4 67,3 67,2 66,8 65,7 64,1 64,4 64,1 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 22,5 26,5 25,2 25,6 25,5 29,7 25,4 24,6 24,9 24,8 25,1 25,5 25,6 25,5 25,4 24,6 0,00 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 54

55 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,22 % MP PENSJON PK ,67 % PARETO AKTIV ,20 % FRANK MOHN A/S ,05 % CITIBANK, N.A ,02 % TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS ,71 % J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON ,53 % MORGAN STANLEY & CO LLC ,40 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,38 % FRAMO DEVELOPMENTS AS ,28 % PARETO VERDI VPF ,20 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,94 % SPAREBANK 1 SR-BANK PENSJONSKASSE ,89 % SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR ,82 % TROND MOHN ,77 % CONSEPT EIENDOM AS ,73 % KARL DITLEFSEN ,69 % SPAREBANK 1 MARKETS AS ,67 % NORGES RÅFISKLAG ,66 % TROMS KRAFT AS ,62 % 20 største eiere ,44 % 55

56 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,38 % CONSEPT EIENDOM AS ,73 % KARL DITLEFSEN ,69 % NORGES RÅFISKLAG ,66 % TROMS KRAFT AS ,62 % TROMSTRYGD ,44 % BODØ KOMMUNE ,33 % TOR OVESEN ,31 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,31 % GADD HOLDING AS ,26 % JARLE FOSSHAUG ,22 % RIGAMONTI A/S ,19 % AGNAR HOLDING AS ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,16 % KRÆMER AS ,16 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,15 % COOP NORD BA ,15 % STIG VONKA ,14 % AS FERDIGHUS ,14 % 20 største nord-norske eiere 1) ,40 % 1) postnummer >

57 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Thomson Reuters: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2013 Q februar Q1 25. april Q2 14. august Q3 31. oktober 57

58 58 Bank. Forsikring. Og deg.

59 59 Vedlegg

60 60 Makro og konjunkturer

61 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og høye priser i laksenæringen Utfordringer tilknyttet lave markeds- og råvarepriser. Alle fiskebestander i god forfatning. Svak økonomi i viktige eksportmarkeder Petroleum Høy leteaktivitet Barentshavet sørøst åpnet for petroleumsvirksomhet i april Stadig flere nasjonale og internasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Leverandørnæringen er fortsatt liten, men i sterk vekst Bygg og anlegg Høyt aktivitetsnivå innenfor anlegg. Vekst i boligbyggingen Næringen venter fortsatt vekst fremover faglært arbeidskraft er mangelvare Reiseliv Sterk vekst - særlig besøkende fra Russland og Kina, men Europa dominerer fortsatt Nisjeprodukter og spesialinteresser vinner terreng i Nord-Norge 61

62 Arbeidsmarked og privatøkonomi Moderat vekst i sysselsettingen Bedriftene venter moderat vekst i sysselsettingen de neste tre måneder Fire av ti bedrifter oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser kapasitet Stramt arbeidsmarked Ledighet: 2.7% prjuni2013 Samme nivå som landet forøvrig Sterk privatøkonomi Sterk vekst i realinntekt Husholdningenes gjeldvokser i takt med landet forøvrig Noe størrevekst i sparingi nord Forbruksveksten i Nord-Norge er markant lavere enn i Norge totalt Nord-Norge Norge Antall % % Helt ledige ,7 2,5 På tiltak ,6 0,6 Brutto ledighet ,5 3,1 Tilgang jobber Ledige pr ny stilling 3,5 3,6 Kilde: NAV, juli

63 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 63

64 SpareBank 1-alliansen en suksesshistorie Nøkkeltall SpareBank 1-alliansen Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 800 mrd. Totalt egne kontorer: 351 Totalt antall årsverk: ca Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark na. A2 / P-1 64

65 SpareBank 1-alliansen Strategisk plattform for alliansen Sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk - konkurranseevne Mål - lønnsomhet - soliditet Grunnpillar Effektivitet Sammenlignet med konkurrerende banker vil bankene i SpareBank 1 Gruppen øke effektiviteten gjennom: - Stordriftsfordeler - Oppnå kritisk kompetansemasse - Dele utviklingskostnader Lokalt markedsfokus Opprettholde lokal forankring gjennom: - Eget navn og egen juridisk enhet - Utnytte lokal markedsnærhet ALLIANSEPROGRAMMET SELVSTENDIG JURIDISK ENHET FELLES MERKEVARE 65

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer