SpareBank 1 Nord-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Nord-Norge"

Transkript

1 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 75 steder Antall årsverk: 910 2

3 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern - Tromsø - Bodø EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % - Tromsø - Bodø - Alta - Hammerfest - Kirkenes -Mo i Rana -Mosjøen - Harstad - Sandnessjøen - Finnsnes -Tromsø - Harstad -Finnsnes - Balsfjord - Hammerfest - Alta - Mo i Rana - Mosjøen - Trofors - Sandnessjøen SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Investeringsselskap Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,46 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom - Eierandel 16,16 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 24,9 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % 3

4 Kursutvikling NONG Avkastning% NONG hittil i år: + 38,11% per

5 Kursutvikling NONG

6 Nord-Norge konjunkturbildet Høyt aktivitetsnivå Høyt investeringsnivå i privat og offentlig sektor Nasjonale og internasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Forbruksveksten er markant lavere i Nord-Norge enn resten av landet Arbeidsinnvandring Nord-Norge har høyere andel enn resten av landet Vedvarende lav arbeidsledighet 2,7 % i juni

7 SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2013 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2012) Resultat før skatt 497 mill kroner (392 mill kroner). Resultat etter skatt 402 mill kroner (299 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt 11,4 % (9,2 %). Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 2,53 (kr 1,89). God og forbedret underliggende bankdrift for kvartalet. Resultat før tap 429 mill kroner (289 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler 55 mill kroner (151 mill kroner). Kostnadsprosent 50,5 % (56,0 %). Utlånstap 87 mill kroner (48 mill kroner). 7

8 SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2013 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 6,8 % (11,5 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 9,0 % (11,0 %) Bedriftsmarkedet 2,1 % (12,6 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,2 % (0,2 %). Personmarkedet 7,1 % (8,4 %) Bedriftsmarkedet 5,6 % (5,9 %) Offentlig sektor -0,3 % (-26,2 %) Innskuddsdekning 84,3 % (82,9 %). Meget god likviditet. Tilfredsstillende soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 10,21 % (9,96 %). For å møte fremtidige kapitalkrav, samt for å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, foreslår hovedstyret å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner, samt rettede emisjoner på inntil 200 mill kroner. 8

9 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 9 9

10 Kapitaldekning konsern 13 % 12 % 11 % 10 % 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Ren kjernekapital i % tillagt 65% av periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 10

11 Bankens soliditet og kapitaldekning - emisjoner Myndighetskrav medfører behov for betydelig styrking av bankenes soliditet. Flere tiltak er og vil fortsatt bli gjennomført for å styrke bankens kapitaldekning, herunder redusert utlånsvekst sammenlignet med 2012, spesielt innenfor bedriftsmarkedet. En fortsatt betydelig innstramming av utlånsveksten vil gå på bekostning av kort- og langsiktige inntjeningsmuligheter og konsernets langsiktige markedsposisjon. En lønnsom deltakelse i, og medvirkning til, veksten i eget markedsområde representerer i tillegg en viktig del av bankens samfunnsmessige rolle som landsdelens egen bank. Hovedstyret har derfor besluttet å anbefale at det gjennomføres fortrinnsrettemisjon på inntil 750 millioner kroner. I tillegg planlegges utnyttelse av avgitt fullmakt til rettede emisjoner for inntil 200 mill kroner. Fortrinnsrettemisjonen er garantert av et konsortium bestående av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Et emisjonsvolum på mill kroner er beregnet å øke konsernets kjernekapitaldekning med 1,3 1,7 prosentpoeng basert på regnskapet per

12 Fortrinnsrettemisjon og rettet emisjoner Fortrinnsrettemisjon inntil 750 mill kroner: Beløp: 750 mill kroner - garantert fulltegnet Tegningskurs fastsettes av bankens representantskap i tråd med markedspraksis. Prospekt offentliggjøres i forkant av tegningsperioden Rettet emisjon inntil 200 mill kroner: Tre målgrupper: Sparebankstiftelsen (stiftelsen disponerer 200 mill kroner) Ansatte, medlemmer av bankens hovedstyre og regionstyrer Eventuelt én eller flere utvalgte institusjonelle investorer Vil skje til markedsbetingelser, ansatte emisjonen med rabatt gjennomføres samtidig med fortrinnsrettsemisjonen, og resterende etter gjennomført fortrinnsrettsemisjon Overkursen som overstiger bokført eierkapital per EK-bevis på konsernbasis, fordeles mellom overkursfond og kompensasjonsfond i forhold til eierbrøken etter emisjonen. 12

13 SpareBank 1 Nord-Norge - emisjoner Tidsplan (viktigste datoer): 9. sept 2013: Fastsettelse av betingelser og prising i fortrinnsrettsemisjonen og ansatte emisjonen 10.sept 2013: Egenkapitalbevisene omsettes eksklusive rett til å motta tegningsretter til fortrinnsrettsemisjonen sept 2013: Tegningsperiode og handel i tegningsretter på Oslo Børs 3. okt 2013: Tildeling av nye EK-bevis i fortrinnsrettsemisjonen 10. okt 2013: Notering av nye EK-bevis utstedt i fortrinnsrettsemisjonen på Oslo Børs Det vil kunne forekomme noen forstyrelser av datoer i forhold til godkjennelse av prospekt og registering av kapital i foretaksregisteret 13

14 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 14

15 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 11,4 % 9,2 % 9,0 % 15

16 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,6 % 11,3 % 9,3 % 8,4 % 6,4 % Kostnadsprosent 49,4 % 51,7 % 54,7 % 48,9 % 62,5 % 16

17 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

18 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

19 Netto renteinntekter - konsern 400 3,00 % ,00 % ,00 % KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 0,00 % Netto renteinntekter Formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. (Beløp i mill kroner) 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,59 % 1,65 % 1,57 % 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 19

20 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 20

21 Marginutvikling, morbank 1,50 1,40 1,30 1,20 1,13 1,14 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,89 0,84 0,94 0,80 1,00 1,02 0,82 0,83 0,91 0,95 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Innsk margin Utl margin Målt mot gjennomsnittlig fundingkost 21

22 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,96 % 2,62 % 2,50 % 2,28 % 2,50 % 2,41 % 2,47 % 2,58 % 2,00 % 1,89 % 1,87 % 2,01 % 1,67 % 1,89 % 1,82 % 1,83 % 1,94 % 1,92 % 2,06 % 2,22 % 2,38 % 2,38 % 1,50 % 1,78 % 1,68 % 1,63 % 1,70 % 1,68 % 1,49 % 1,32 % 1,34 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1.q.10 2.q.10 3.q.10 4.q.10 1.q.11 2.q.11 3.q.11 4.q.11 1.q.12 2.q.12 3.q.12 4.q.12 1.q.13 2.q.13 Margin Utlån BM Margin Utlån PM inkl Boligkreditt Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 22

23 Marginutvikling Innskudd Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 23

24 Kvartalsvis resultatutvikling netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

25 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert Gevinst/tap virksomhet og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta (inkl.andre finansielle derivater) 3 60 Inntekter fra finansielle investeringer

26 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

27 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

28 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS (inkludert resultat fra DS) EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Totalt

29 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 29

30 Driftskostnader konsern NOK mill KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,46 % 1,44 % 1,47 % 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 30

31 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Leie lokaler og bankbygg Driftskostnader lokaler Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

32 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,4% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,8% Innskudd fra kunder ,2% 32

33 Volumutvikling Innskudd % ,25 % 79,96 % 80,87 % 77,88 % ,86 % ,90 % % 84,32 % 80 % BM 26 % OM 20 % PM 54 % ,45 % 75,56 % 70 % % 50 % 40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 5,2% 0 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 33

34 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 34 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mai 2013 og SNN Bare, jun 2013

35 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, personkunder Norge, husholdninger 35 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

36 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % 58 % Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 6,8% PM uten formidlingslån BM/ OM 36

37 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst i foretakene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 37 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

38 Kredittvekst i husholdninger 14 Kredittvekst i husholdninger. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, personkunder Norge, husholdninger 38 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

39 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 39

40 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lav vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert God vekst innenfor lavrisiko i bransjene kraftforsyning og transport sammenlignet med per Redusert eksponering mot næringseiendom sammenlignet med per SpareBank 1 Nord-Norge har kvalifisert og overført lån til SpareBank 1 Næringskreditt i 2. kvartal (300 mill kroner) 40

41 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29,4 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 3,2 % Industri 2,4 % Personmarked 40,9 % Andre 19,7 % Primærnæringer 2,8 % Transport og tjenesteyting 5,9 % Sjøfart, offshore 0,8 % Næringseiendom 9,9 % Øvrig 4,5 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. Andel utlån til næringseiendom er redusert siste 12 måneder. 41

42 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Bergverksdrift og utvinning 82 0,1 % 74 0,1 % 8 11 % Bygge- og anleggsvirksomhet 849 1,1 % 979 1,4 % % Bygging av skip og båter 8 0,0 % 79 0,1 % % El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,7 % ,7 % % Faglig og finansiell tjenesteyting 697 0,9 % 662 0,9 % 35 5 % Finans og forsikring 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Fiske og fangst ,3 % ,3 % % Fiskeoppdrett og klekkerier 250 0,3 % 278 0,4 % % Forretningsmessig tjenesteyting 598 0,8 % 603 0,8 % % Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 839 1,1 % 909 1,3 % % Fylkeskommuner og kommuner 163 0,2 % 129 0,2 % % Industri ,3 % ,8 % % Informasjon og kommunikasjon 145 0,2 % 163 0,2 % % Jordbruk og tilknyttede tjenester 920 1,2 % 919 1,3 % 1 0 % Næring utland 289 0,4 % 38 0,1 % % Omsetning og drift av fast eiendom ,9 % ,7 % % Borettslag ,4 % ,6 % % Eiendom prosjekt ,5 % ,7 % % Eiendom utleie ,1 % ,7 % % Øvrig eiendom 770 1,0 % 461 0,6 % % Overnatting- og serveringsvirksomhet 378 0,5 % 379 0,5 % % Skogbruk og tilknyttede tjenester 9 0,0 % 13 0,0 % % Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1 0,0 % 1 0,0 % 0 0 % Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 18 0,0 % 0 0,0 % % Tjenesteytende næringer ellers 748 1,0 % 733 1,0 % 15 2 % Transport ellers og lagring ,8 % ,1 % % Utenriks sjøfart og rørtransport 647 0,8 % 716 1,0 % % Utvinning av råolje og naturgass 0 0,0 % 117 0,2 % % Ufordelt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 288 0,4 % 135 0,2 % % Varehandel, reparasjon av motorvogner ,6 % ,3 % % Bedriftsmarked SB 1 Næringskreditt 300 0,4 % 0 0,0 % % Personmarked ,7 % ,5 % % Personmarked SB 1 Boligkreditt ,0 % ,0 % % Personmarked utland 180 0,2 % 39 0,1 % % Sum person (innland, utland og Boligkreditt) ,9 % ,5 % % Sum næring (innland, utland og Næringskreditt) ,9 % ,3 % % Sum offentlig 164 0,2 % 130 0,2 % % Sum utlån ,0 % ,0 % % 42

43 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 43

44 4000 Risikoutvikling - endring portefølje morbank Q2/12 Q2/ NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt 44

45 Boliglån i prosent av sikkerhetens verdi LTV 90,00% 80,00% 85,0 % Saldo inkl. SB1 Boligkreditt 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 9,4 % 2,7 % 0,7 % 0,7 % 1,5 % Innenfor 60% 60-75% 75-85% 85-90% % Over 100% Beregningen av LTV (Loan to Value) er basert på sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. 45

46 Porteføljen av næringseiendom Fordeling av portefølje (EAD) innen næringseiendom fordelt på risikogrupper 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 82,9 % 8,8 % 8,4 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Næringseiendom representerer konsernets største konsentrasjon av en enkelt bransje 46

47 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 47

48 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2013 Nedskrivninger 1. halvår halvår kvartal 2013 (iso) 2012 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

49 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,23 % 49

50 Likviditetsstyring/funding 50

51 Fundingkilder/diversifisering per

52 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding per (ekskl. SB 1 Boligkreditt) God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK 22,4 mrd NOK Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 52

53 53 Eierforhold

54 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 100,00 90,00 6,9 7,3 6,3 6,1 5,7 5,5 5,2 8,2 7,7 7,9 7,7 7,7 8,7 10,3 10,2 11,3 80,00 70,00 60,00 70,6 66,2 68,6 68,4 68,7 64,8 69,4 67,2 67,4 67,3 67,2 66,8 65,7 64,1 64,4 64,1 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 22,5 26,5 25,2 25,6 25,5 29,7 25,4 24,6 24,9 24,8 25,1 25,5 25,6 25,5 25,4 24,6 0,00 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 54

55 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,22 % MP PENSJON PK ,67 % PARETO AKTIV ,20 % FRANK MOHN A/S ,05 % CITIBANK, N.A ,02 % TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS ,71 % J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON ,53 % MORGAN STANLEY & CO LLC ,40 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,38 % FRAMO DEVELOPMENTS AS ,28 % PARETO VERDI VPF ,20 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,94 % SPAREBANK 1 SR-BANK PENSJONSKASSE ,89 % SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR ,82 % TROND MOHN ,77 % CONSEPT EIENDOM AS ,73 % KARL DITLEFSEN ,69 % SPAREBANK 1 MARKETS AS ,67 % NORGES RÅFISKLAG ,66 % TROMS KRAFT AS ,62 % 20 største eiere ,44 % 55

56 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,38 % CONSEPT EIENDOM AS ,73 % KARL DITLEFSEN ,69 % NORGES RÅFISKLAG ,66 % TROMS KRAFT AS ,62 % TROMSTRYGD ,44 % BODØ KOMMUNE ,33 % TOR OVESEN ,31 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,31 % GADD HOLDING AS ,26 % JARLE FOSSHAUG ,22 % RIGAMONTI A/S ,19 % AGNAR HOLDING AS ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,16 % KRÆMER AS ,16 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,15 % COOP NORD BA ,15 % STIG VONKA ,14 % AS FERDIGHUS ,14 % 20 største nord-norske eiere 1) ,40 % 1) postnummer >

57 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Thomson Reuters: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2013 Q februar Q1 25. april Q2 14. august Q3 31. oktober 57

58 58 Bank. Forsikring. Og deg.

59 59 Vedlegg

60 60 Makro og konjunkturer

61 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og høye priser i laksenæringen Utfordringer tilknyttet lave markeds- og råvarepriser. Alle fiskebestander i god forfatning. Svak økonomi i viktige eksportmarkeder Petroleum Høy leteaktivitet Barentshavet sørøst åpnet for petroleumsvirksomhet i april Stadig flere nasjonale og internasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Leverandørnæringen er fortsatt liten, men i sterk vekst Bygg og anlegg Høyt aktivitetsnivå innenfor anlegg. Vekst i boligbyggingen Næringen venter fortsatt vekst fremover faglært arbeidskraft er mangelvare Reiseliv Sterk vekst - særlig besøkende fra Russland og Kina, men Europa dominerer fortsatt Nisjeprodukter og spesialinteresser vinner terreng i Nord-Norge 61

62 Arbeidsmarked og privatøkonomi Moderat vekst i sysselsettingen Bedriftene venter moderat vekst i sysselsettingen de neste tre måneder Fire av ti bedrifter oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser kapasitet Stramt arbeidsmarked Ledighet: 2.7% prjuni2013 Samme nivå som landet forøvrig Sterk privatøkonomi Sterk vekst i realinntekt Husholdningenes gjeldvokser i takt med landet forøvrig Noe størrevekst i sparingi nord Forbruksveksten i Nord-Norge er markant lavere enn i Norge totalt Nord-Norge Norge Antall % % Helt ledige ,7 2,5 På tiltak ,6 0,6 Brutto ledighet ,5 3,1 Tilgang jobber Ledige pr ny stilling 3,5 3,6 Kilde: NAV, juli

63 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 63

64 SpareBank 1-alliansen en suksesshistorie Nøkkeltall SpareBank 1-alliansen Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 800 mrd. Totalt egne kontorer: 351 Totalt antall årsverk: ca Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark na. A2 / P-1 64

65 SpareBank 1-alliansen Strategisk plattform for alliansen Sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk - konkurranseevne Mål - lønnsomhet - soliditet Grunnpillar Effektivitet Sammenlignet med konkurrerende banker vil bankene i SpareBank 1 Gruppen øke effektiviteten gjennom: - Stordriftsfordeler - Oppnå kritisk kompetansemasse - Dele utviklingskostnader Lokalt markedsfokus Opprettholde lokal forankring gjennom: - Eget navn og egen juridisk enhet - Utnytte lokal markedsnærhet ALLIANSEPROGRAMMET SELVSTENDIG JURIDISK ENHET FELLES MERKEVARE 65

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Tromsø/Oslo, 5. februar 2015 Konsernsjef Jan-Frode Janson CFO Rolf Eigil Bygdnes Kvartalsrapport per 4. kvartal 2014 - konsern Overskudd

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 3. kvartal 2013 Oslo, 31. oktober 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig resultat 2011 Oslo, 8. februar 2012

SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig resultat 2011 Oslo, 8. februar 2012 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2011 Oslo, 8. februar 2012 Meglere SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Sparebanken Hedmark Resultatpresentasjon Tredje kvartal

Sparebanken Hedmark Resultatpresentasjon Tredje kvartal Sparebanken Hedmark Resultatpresentasjon Tredje kvartal 2015 30.10.2015 Sparebanken Hedmark tredje kvartal 2015 Stabil utvikling og fallende ledighet i Hedmark - Hedmark og Oppland er to av landets minst

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Resultatpresentasjon. Fjerde kvartal

Resultatpresentasjon. Fjerde kvartal Resultatpresentasjon Fjerde kvartal 2015 05.02.2016 Hovedpunkter regnskap 2015 Tilfredsstillende EK-avkastning - Egenkapitalavkastningen i 2015 ble 11,4 prosent. - Egenkapitalavkastningene justert for

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge 1. halvår 2012 Tromsø/Oslo, 9. august 2012 Hans Olav Karde (adm. direktør) Markedssituasjonen i Nord-Norge Som Norge, men med enda sterkere vekstimpulser innenfor noen områder Høye

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer