SpareBank 1 Nord-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Nord-Norge"

Transkript

1 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 75 steder Antall årsverk: 910 2

3 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern - Tromsø - Bodø EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % - Tromsø - Bodø - Alta - Hammerfest - Kirkenes -Mo i Rana -Mosjøen - Harstad - Sandnessjøen - Finnsnes -Tromsø - Harstad -Finnsnes - Balsfjord - Hammerfest - Alta - Mo i Rana - Mosjøen - Trofors - Sandnessjøen SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Investeringsselskap Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,46 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom - Eierandel 16,16 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 24,9 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % 3

4 Kursutvikling NONG Avkastning% NONG hittil i år: + 38,11% per

5 Kursutvikling NONG

6 Nord-Norge konjunkturbildet Høyt aktivitetsnivå Høyt investeringsnivå i privat og offentlig sektor Nasjonale og internasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Forbruksveksten er markant lavere i Nord-Norge enn resten av landet Arbeidsinnvandring Nord-Norge har høyere andel enn resten av landet Vedvarende lav arbeidsledighet 2,7 % i juni

7 SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2013 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2012) Resultat før skatt 497 mill kroner (392 mill kroner). Resultat etter skatt 402 mill kroner (299 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt 11,4 % (9,2 %). Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 2,53 (kr 1,89). God og forbedret underliggende bankdrift for kvartalet. Resultat før tap 429 mill kroner (289 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler 55 mill kroner (151 mill kroner). Kostnadsprosent 50,5 % (56,0 %). Utlånstap 87 mill kroner (48 mill kroner). 7

8 SpareBank 1 Nord-Norge 2. kvartal 2013 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 6,8 % (11,5 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 9,0 % (11,0 %) Bedriftsmarkedet 2,1 % (12,6 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,2 % (0,2 %). Personmarkedet 7,1 % (8,4 %) Bedriftsmarkedet 5,6 % (5,9 %) Offentlig sektor -0,3 % (-26,2 %) Innskuddsdekning 84,3 % (82,9 %). Meget god likviditet. Tilfredsstillende soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 10,21 % (9,96 %). For å møte fremtidige kapitalkrav, samt for å ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, foreslår hovedstyret å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner, samt rettede emisjoner på inntil 200 mill kroner. 8

9 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 9 9

10 Kapitaldekning konsern 13 % 12 % 11 % 10 % 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % Ren kjernekapital i % tillagt 65% av periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 10

11 Bankens soliditet og kapitaldekning - emisjoner Myndighetskrav medfører behov for betydelig styrking av bankenes soliditet. Flere tiltak er og vil fortsatt bli gjennomført for å styrke bankens kapitaldekning, herunder redusert utlånsvekst sammenlignet med 2012, spesielt innenfor bedriftsmarkedet. En fortsatt betydelig innstramming av utlånsveksten vil gå på bekostning av kort- og langsiktige inntjeningsmuligheter og konsernets langsiktige markedsposisjon. En lønnsom deltakelse i, og medvirkning til, veksten i eget markedsområde representerer i tillegg en viktig del av bankens samfunnsmessige rolle som landsdelens egen bank. Hovedstyret har derfor besluttet å anbefale at det gjennomføres fortrinnsrettemisjon på inntil 750 millioner kroner. I tillegg planlegges utnyttelse av avgitt fullmakt til rettede emisjoner for inntil 200 mill kroner. Fortrinnsrettemisjonen er garantert av et konsortium bestående av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Et emisjonsvolum på mill kroner er beregnet å øke konsernets kjernekapitaldekning med 1,3 1,7 prosentpoeng basert på regnskapet per

12 Fortrinnsrettemisjon og rettet emisjoner Fortrinnsrettemisjon inntil 750 mill kroner: Beløp: 750 mill kroner - garantert fulltegnet Tegningskurs fastsettes av bankens representantskap i tråd med markedspraksis. Prospekt offentliggjøres i forkant av tegningsperioden Rettet emisjon inntil 200 mill kroner: Tre målgrupper: Sparebankstiftelsen (stiftelsen disponerer 200 mill kroner) Ansatte, medlemmer av bankens hovedstyre og regionstyrer Eventuelt én eller flere utvalgte institusjonelle investorer Vil skje til markedsbetingelser, ansatte emisjonen med rabatt gjennomføres samtidig med fortrinnsrettsemisjonen, og resterende etter gjennomført fortrinnsrettsemisjon Overkursen som overstiger bokført eierkapital per EK-bevis på konsernbasis, fordeles mellom overkursfond og kompensasjonsfond i forhold til eierbrøken etter emisjonen. 12

13 SpareBank 1 Nord-Norge - emisjoner Tidsplan (viktigste datoer): 9. sept 2013: Fastsettelse av betingelser og prising i fortrinnsrettsemisjonen og ansatte emisjonen 10.sept 2013: Egenkapitalbevisene omsettes eksklusive rett til å motta tegningsretter til fortrinnsrettsemisjonen sept 2013: Tegningsperiode og handel i tegningsretter på Oslo Børs 3. okt 2013: Tildeling av nye EK-bevis i fortrinnsrettsemisjonen 10. okt 2013: Notering av nye EK-bevis utstedt i fortrinnsrettsemisjonen på Oslo Børs Det vil kunne forekomme noen forstyrelser av datoer i forhold til godkjennelse av prospekt og registering av kapital i foretaksregisteret 13

14 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 14

15 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 11,4 % 9,2 % 9,0 % 15

16 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,6 % 11,3 % 9,3 % 8,4 % 6,4 % Kostnadsprosent 49,4 % 51,7 % 54,7 % 48,9 % 62,5 % 16

17 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

18 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

19 Netto renteinntekter - konsern 400 3,00 % ,00 % ,00 % KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 0,00 % Netto renteinntekter Formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. (Beløp i mill kroner) 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,59 % 1,65 % 1,57 % 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 19

20 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 20

21 Marginutvikling, morbank 1,50 1,40 1,30 1,20 1,13 1,14 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,89 0,84 0,94 0,80 1,00 1,02 0,82 0,83 0,91 0,95 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 Innsk margin Utl margin Målt mot gjennomsnittlig fundingkost 21

22 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,96 % 2,62 % 2,50 % 2,28 % 2,50 % 2,41 % 2,47 % 2,58 % 2,00 % 1,89 % 1,87 % 2,01 % 1,67 % 1,89 % 1,82 % 1,83 % 1,94 % 1,92 % 2,06 % 2,22 % 2,38 % 2,38 % 1,50 % 1,78 % 1,68 % 1,63 % 1,70 % 1,68 % 1,49 % 1,32 % 1,34 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1.q.10 2.q.10 3.q.10 4.q.10 1.q.11 2.q.11 3.q.11 4.q.11 1.q.12 2.q.12 3.q.12 4.q.12 1.q.13 2.q.13 Margin Utlån BM Margin Utlån PM inkl Boligkreditt Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 22

23 Marginutvikling Innskudd Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 23

24 Kvartalsvis resultatutvikling netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Sum andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

25 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert Gevinst/tap virksomhet og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta (inkl.andre finansielle derivater) 3 60 Inntekter fra finansielle investeringer

26 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

27 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

28 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS (inkludert resultat fra DS) EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Totalt

29 Finansielle mål Soliditet Ren kjernekapitaldekning; 12,5 % eller høyere i 2015 Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 % Morbankens kostnadsprosent skal være på linje med, eller bedre, enn sammenlignbare banker Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 29

30 Driftskostnader konsern NOK mill KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,46 % 1,44 % 1,47 % 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 30

31 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Leie lokaler og bankbygg Driftskostnader lokaler Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

32 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,4% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,8% Innskudd fra kunder ,2% 32

33 Volumutvikling Innskudd % ,25 % 79,96 % 80,87 % 77,88 % ,86 % ,90 % % 84,32 % 80 % BM 26 % OM 20 % PM 54 % ,45 % 75,56 % 70 % % 50 % 40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 5,2% 0 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 33

34 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 34 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mai 2013 og SNN Bare, jun 2013

35 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, personkunder Norge, husholdninger 35 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

36 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % 58 % Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 6,8% PM uten formidlingslån BM/ OM 36

37 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst i foretakene. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 37 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

38 Kredittvekst i husholdninger 14 Kredittvekst i husholdninger. 12 mnd vekst % M M M M M01 SNN, personkunder Norge, husholdninger 38 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mai 2013 og SNN Bare, juni 2013

39 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 39

40 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lav vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert God vekst innenfor lavrisiko i bransjene kraftforsyning og transport sammenlignet med per Redusert eksponering mot næringseiendom sammenlignet med per SpareBank 1 Nord-Norge har kvalifisert og overført lån til SpareBank 1 Næringskreditt i 2. kvartal (300 mill kroner) 40

41 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29,4 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 3,2 % Industri 2,4 % Personmarked 40,9 % Andre 19,7 % Primærnæringer 2,8 % Transport og tjenesteyting 5,9 % Sjøfart, offshore 0,8 % Næringseiendom 9,9 % Øvrig 4,5 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. Andel utlån til næringseiendom er redusert siste 12 måneder. 41

42 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Bergverksdrift og utvinning 82 0,1 % 74 0,1 % 8 11 % Bygge- og anleggsvirksomhet 849 1,1 % 979 1,4 % % Bygging av skip og båter 8 0,0 % 79 0,1 % % El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,7 % ,7 % % Faglig og finansiell tjenesteyting 697 0,9 % 662 0,9 % 35 5 % Finans og forsikring 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Fiske og fangst ,3 % ,3 % % Fiskeoppdrett og klekkerier 250 0,3 % 278 0,4 % % Forretningsmessig tjenesteyting 598 0,8 % 603 0,8 % % Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 839 1,1 % 909 1,3 % % Fylkeskommuner og kommuner 163 0,2 % 129 0,2 % % Industri ,3 % ,8 % % Informasjon og kommunikasjon 145 0,2 % 163 0,2 % % Jordbruk og tilknyttede tjenester 920 1,2 % 919 1,3 % 1 0 % Næring utland 289 0,4 % 38 0,1 % % Omsetning og drift av fast eiendom ,9 % ,7 % % Borettslag ,4 % ,6 % % Eiendom prosjekt ,5 % ,7 % % Eiendom utleie ,1 % ,7 % % Øvrig eiendom 770 1,0 % 461 0,6 % % Overnatting- og serveringsvirksomhet 378 0,5 % 379 0,5 % % Skogbruk og tilknyttede tjenester 9 0,0 % 13 0,0 % % Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1 0,0 % 1 0,0 % 0 0 % Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 18 0,0 % 0 0,0 % % Tjenesteytende næringer ellers 748 1,0 % 733 1,0 % 15 2 % Transport ellers og lagring ,8 % ,1 % % Utenriks sjøfart og rørtransport 647 0,8 % 716 1,0 % % Utvinning av råolje og naturgass 0 0,0 % 117 0,2 % % Ufordelt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 288 0,4 % 135 0,2 % % Varehandel, reparasjon av motorvogner ,6 % ,3 % % Bedriftsmarked SB 1 Næringskreditt 300 0,4 % 0 0,0 % % Personmarked ,7 % ,5 % % Personmarked SB 1 Boligkreditt ,0 % ,0 % % Personmarked utland 180 0,2 % 39 0,1 % % Sum person (innland, utland og Boligkreditt) ,9 % ,5 % % Sum næring (innland, utland og Næringskreditt) ,9 % ,3 % % Sum offentlig 164 0,2 % 130 0,2 % % Sum utlån ,0 % ,0 % % 42

43 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt nedskrevne 43

44 4000 Risikoutvikling - endring portefølje morbank Q2/12 Q2/ NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Næringskreditt 44

45 Boliglån i prosent av sikkerhetens verdi LTV 90,00% 80,00% 85,0 % Saldo inkl. SB1 Boligkreditt 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 9,4 % 2,7 % 0,7 % 0,7 % 1,5 % Innenfor 60% 60-75% 75-85% 85-90% % Over 100% Beregningen av LTV (Loan to Value) er basert på sikkerhetenes markedsverdi. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. 45

46 Porteføljen av næringseiendom Fordeling av portefølje (EAD) innen næringseiendom fordelt på risikogrupper 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 82,9 % 8,8 % 8,4 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Næringseiendom representerer konsernets største konsentrasjon av en enkelt bransje 46

47 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 47

48 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2013 Nedskrivninger 1. halvår halvår kvartal 2013 (iso) 2012 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

49 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,23 % 49

50 Likviditetsstyring/funding 50

51 Fundingkilder/diversifisering per

52 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding per (ekskl. SB 1 Boligkreditt) God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK 22,4 mrd NOK Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK mill 52

53 53 Eierforhold

54 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis 100,00 90,00 6,9 7,3 6,3 6,1 5,7 5,5 5,2 8,2 7,7 7,9 7,7 7,7 8,7 10,3 10,2 11,3 80,00 70,00 60,00 70,6 66,2 68,6 68,4 68,7 64,8 69,4 67,2 67,4 67,3 67,2 66,8 65,7 64,1 64,4 64,1 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 22,5 26,5 25,2 25,6 25,5 29,7 25,4 24,6 24,9 24,8 25,1 25,5 25,6 25,5 25,4 24,6 0,00 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 3.KV.11 4.KV.11 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 54

55 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital PARETO AKSJE NORGE ,22 % MP PENSJON PK ,67 % PARETO AKTIV ,20 % FRANK MOHN A/S ,05 % CITIBANK, N.A ,02 % TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS ,71 % J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON ,53 % MORGAN STANLEY & CO LLC ,40 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,38 % FRAMO DEVELOPMENTS AS ,28 % PARETO VERDI VPF ,20 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,94 % SPAREBANK 1 SR-BANK PENSJONSKASSE ,89 % SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR ,82 % TROND MOHN ,77 % CONSEPT EIENDOM AS ,73 % KARL DITLEFSEN ,69 % SPAREBANK 1 MARKETS AS ,67 % NORGES RÅFISKLAG ,66 % TROMS KRAFT AS ,62 % 20 største eiere ,44 % 55

56 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,38 % CONSEPT EIENDOM AS ,73 % KARL DITLEFSEN ,69 % NORGES RÅFISKLAG ,66 % TROMS KRAFT AS ,62 % TROMSTRYGD ,44 % BODØ KOMMUNE ,33 % TOR OVESEN ,31 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,31 % GADD HOLDING AS ,26 % JARLE FOSSHAUG ,22 % RIGAMONTI A/S ,19 % AGNAR HOLDING AS ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,16 % KRÆMER AS ,16 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,15 % COOP NORD BA ,15 % STIG VONKA ,14 % AS FERDIGHUS ,14 % 20 største nord-norske eiere 1) ,40 % 1) postnummer >

57 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Thomson Reuters: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2013 Q februar Q1 25. april Q2 14. august Q3 31. oktober 57

58 58 Bank. Forsikring. Og deg.

59 59 Vedlegg

60 60 Makro og konjunkturer

61 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og høye priser i laksenæringen Utfordringer tilknyttet lave markeds- og råvarepriser. Alle fiskebestander i god forfatning. Svak økonomi i viktige eksportmarkeder Petroleum Høy leteaktivitet Barentshavet sørøst åpnet for petroleumsvirksomhet i april Stadig flere nasjonale og internasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Leverandørnæringen er fortsatt liten, men i sterk vekst Bygg og anlegg Høyt aktivitetsnivå innenfor anlegg. Vekst i boligbyggingen Næringen venter fortsatt vekst fremover faglært arbeidskraft er mangelvare Reiseliv Sterk vekst - særlig besøkende fra Russland og Kina, men Europa dominerer fortsatt Nisjeprodukter og spesialinteresser vinner terreng i Nord-Norge 61

62 Arbeidsmarked og privatøkonomi Moderat vekst i sysselsettingen Bedriftene venter moderat vekst i sysselsettingen de neste tre måneder Fire av ti bedrifter oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser kapasitet Stramt arbeidsmarked Ledighet: 2.7% prjuni2013 Samme nivå som landet forøvrig Sterk privatøkonomi Sterk vekst i realinntekt Husholdningenes gjeldvokser i takt med landet forøvrig Noe størrevekst i sparingi nord Forbruksveksten i Nord-Norge er markant lavere enn i Norge totalt Nord-Norge Norge Antall % % Helt ledige ,7 2,5 På tiltak ,6 0,6 Brutto ledighet ,5 3,1 Tilgang jobber Ledige pr ny stilling 3,5 3,6 Kilde: NAV, juli

63 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 63

64 SpareBank 1-alliansen en suksesshistorie Nøkkeltall SpareBank 1-alliansen Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 800 mrd. Totalt egne kontorer: 351 Totalt antall årsverk: ca Ratings Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A -/ F1 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark na. A2 / P-1 64

65 SpareBank 1-alliansen Strategisk plattform for alliansen Sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk - konkurranseevne Mål - lønnsomhet - soliditet Grunnpillar Effektivitet Sammenlignet med konkurrerende banker vil bankene i SpareBank 1 Gruppen øke effektiviteten gjennom: - Stordriftsfordeler - Oppnå kritisk kompetansemasse - Dele utviklingskostnader Lokalt markedsfokus Opprettholde lokal forankring gjennom: - Eget navn og egen juridisk enhet - Utnytte lokal markedsnærhet ALLIANSEPROGRAMMET SELVSTENDIG JURIDISK ENHET FELLES MERKEVARE 65

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Tromsø/Oslo, 5. februar 2015 Konsernsjef Jan-Frode Janson CFO Rolf Eigil Bygdnes Kvartalsrapport per 4. kvartal 2014 - konsern Overskudd

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 1 2 Konjunktur Norge og Nord-Norge Nord-Norge klarer seg bra Minst rammet av konjunkturnedgangen Arbeidsledighet lavere enn i Norge

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer