Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap første halvår og andre kvartal 2012"

Transkript

1 Regnskap første halvår og andre kvartal august 2012 Finn Haugan, konsernsjef

2 Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på 761 mill kroner. Kjernekapitaldekningen økt med ett prosentpoeng til 11,0 % per , hvorav ren egenkapital på 9,5 % Sterk utlåns- og innskuddsvekst, samlede utlån passert 100 mrd. kroner Utlånsmarginene økt gjennom 2012 Høy kundeaktivitet gir kostnadsvekst i konsernet Svært lave tap og lavt mislighold, dette reflekterer både regionens økonomi og bankens porteføljekvalitet 2

3 God resultatutvikling Resultat før skatt Resultat kjernevirksomhet før tap NOK mill NOK mill Eksklusive effekt av AFP-endring Positiv resultatutvikling Stabil bankdrift Egenkapitalavkastning på 11,7 % 3

4 God lønnsomhet Svært lave tap, god soliditet og forbedret innskuddsdekning Egenkapitalavkastning Kjernekapitaldekning 16,2 % 14,6 % 12,8 % 13,0 % 11,7 % 10,5 % 10,9 % 10,4 % 10,7 % 11,0 % Q2 11 Q2 12 Tap på utlån i % av totale utlån Q2 11 Q2 12 Innskuddsdekning 0,31 % 0,16 % 60 % 61 % 65 % 67 % 70 % 0,03 % 0,05 % -0,02 % Q2 11 Q Q2 11 Q2 12 4

5 SpareBank 1 SMN, regionens viktigste finansinstitusjon Kjernemarked Oversikt 52 kontor i Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Norges nest største sparebank med 108 milliarder i forvaltningskapital og 180,000 privatkunder Stifter av SpareBank 1 Alliansen (19.5%) Historie Etablert i 1823 Børsnotert siden 1994 Ca 1,0 mill innbyggere I Romsdal fra 2004 etter oppkjøp av Romsdals Fellesbank I Ålesund i 2009 gjennom overtagelse av BN Banks virksomhet i Ålesund Etablering i Sogn og Fjordane i

6 Etter lang tid med fremgang i hele konsernet iverksettes et omfattende forbedringsprogram Hvordan skal vi komme dit? Hva skal kjennetegne SpareBank 1 SMN i 2015? Hva kjennetegner oss i dag, og hva må vi ta tak i for å skape ønsket endring? Potensial i forhold til bl.a.: Preferanse SMB Samhandling Produktivitet Kostnader I 2015 Best på kundeopplevelser Sterkere markedsposisjon i byene Prestasjonskultur og høy rådgivningskompetanse Økt kostnadseffektivitet Økt produktdekning Høyere kundetilfredshet Engasjerte medarbeidere MING-kurs reflekterer underliggende verdier

7 Forbedringsprogrammet fokuserer på produktivitetsøkning og reduksjon av konsernets relative kostnader Stor variasjon i antall kundemøter og saker den enkelte behandler Stor variasjon i kundeportefølje og antall kunder som betjenes Stor variasjon i tidsbruk og effektivitet

8 Positiv resultatutvikling Resultat NOK mill Q2 12 Q1 12 Q4 11 Q3 11 Q2 11 Rentenetto Provisjonsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat bankdrift før tap Tap på utlån Resultat bankdrift etter tap Tilknyttede selskaper Avkastning finansielle inv Resultat før skatt Egenkapitalavkastning 11,7 % 13,0 % 10,7 % 13,0 % 12,0 % 12,9 % 13,2 % 8

9 Konsernets driftsinntekter Økte driftsinntekter Q2 10 Q2 12 mill. kr Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Provisjonsinntekter Boligkreditt Rentenetto

10 Privatmarked Økt utlånsmargin gjennom 2012 Marginer PM utlån og innskudd fra Q per kv. Prosent Utlån Innskudd 2,01 1,83 1,74 1,56 1,07 0,86 0,61 0,56 1,82 1,65 1,64 1,47 1,47 1,43 1,47 1,42 1,45 1,33 1,27 1,15 1,07 0,87 0,83 0,68 0,64 0,57 0,57 0,52 0,48 0,43 0,41 0,30 0,33 Kommentar Fortsatt lavt rentenivå, og betydelig fall i nibor i 2012 Økte kundemarginer tross sterk konkurranse Rentenedsettelse med virkning fra juni, men effekten ble begrenset 0,09 2/08 4/08 2/09 4/09 2/10 4/10 2/11 4/11 2/12 Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 10

11 Bedriftsmarked Økt utlånsmargin 2012 Marginer BM utlån og innskudd fra Q per kv. Prosent Utlån Innskudd 2,47 2,14 2,09 2,01 2,27 1,90 2,16 2,15 2,17 2,12 2,13 2,07 1,72 1,68 1,54 1,52 1,32 1,17 1,04 1,05 0,70 0,49 0,34 0,24 0,26 0,22 0,21 0,24 0,17 0,17 0,19 0,21 0,18 Kommentar Opprettholder en tilfredsstillende prising av risiko Reprising av et betydelig antall engasjementer gjennomført i 1. kvartal 2012 Fortsatt potensial for marginvekst på BM 2/08 4/08 2/09 4/09 2/10 4/10 2/11 4/11 2/12-0,08 Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 11

12 Totale utlån passert 100 mrd. kroner. Sterk boliglånsvekst Utlånsvekst PM +10,8% NOK mrd. og prosent +10,0 % 52,1 +10,8 % 57,7 Utlånsfordeling 47,4 Boligkr. 26 % PM 31 % Utlånsvekst BM +10,3 % BM 42 % NOK mrd. og prosent 36,4 +6,8 % 38,8 +10,3 % 42,

13 Høy innskuddsvekst Svært god vekst i innskudd både i PM og BM Innskuddsvekst PM +8,6 % NOK mrd. og prosent 6,7 % 8,6 % 22,4 19,4 20,7 Innskuddsfordeling BM 56 % Innskuddsvekst BM +14,8 % PM 44 % NOK mrd. og prosent +15,6 % +14,8 29,1 25,3 21,

14 Netto renteinntekter, provisjonsinntekter og andre inntekter Diversifiserte og økende inntekter i konsernet Netto renteinntekter og andre inntekter Andre inntekter per Q2 11 og Q2 12 mill kr Provisjonsinntekter Rentenetto mill kr Betalingstjenester Sparing Forsikring Boligkreditt og Næringskreditt Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Regnskapstjenester Forvaltning 5 6 Husleieinntekter Øvrige provisjoner Sum provisjonsinntekter Robust inntektsplattform i konsernet Inntektene kommer fra en bred og diversifisert produktportefølje både i morbank, datterselskaper og SpareBank 1 gruppen

15 Avkastning finansielle investeringer Inklusive resultatandeler i tilknyttede selskap Tilfredsstillende avkastning NOK mill Q2 12 Q1 12 Q4 11 Q3 11 Q2 11 Tilknyttede selskap Kursgevinst og utbytte aksjer Kursgevinst obligasjoner Kursgevinster SMN Markets Netto avk. finansielle investeringer

16 Datterselskap og tilknyttede selskap Resultatoversikt Resultat før skatt i datterselskap og andeler tilknyttede selskap Datterselskap, resultat før skatt EiendomsMegler 1 Midt-Norge (eierandel 87 %) 41,9 *) 33,3 30,0 SpareBank 1 SMN Regnskap 8,6 5,0 10,1 SpareBank 1 SMN Finans 30,3 16,3 20,7 Allegro Finans (eierandel 90 %) -1,3 *) -1,1-0,8 SpareBank 1 SMN Invest -1,7 29,6-24,3 Eiendomsselskaper m.v -12,1-14,7-2,7 Tilknyttede selskap, resultatandeler etter skatt SpareBank 1 Gruppen (eierandel 19,5 %) 59,9 48,6 50,9 SpareBank 1 Boligkreditt (eierandel 19,6 %) 25,5 10,3 9,5 SpareBank 1 Næringskreditt (eierandel 37 %) 4,5 3,8 2,0 BN Bank (eierandel 33 %) 27,3 44,4 19,4 Bank 1 Oslo Akershus (eierandel 19,5 %) 18,9 9,4 24,3 Polaris Media (eierandel 23,5 %) 14,9 7,3 0,0 Overtatte selskaper (MAVI) -2,2-5,7-13,9 *) Resultatet er selskapets totalresultat 16

17 Økte kostnader som følge av økt innsats mot markedet Endring driftskostnader Forventet kostnadsvekst NOK mill Kostnader Kostnader Endring 90 Fremkommer slik: Årsverksøkning og lønnsvekst 46 Ansatteemisjon 4 Låneformidlere 5 Forvaltning SB1 Markets 3 Andre driftskostnader 17 IT 7 Avskrivninger 8 Endring driftskostnader 90 Høyt aktivitetsnivå i privat- og bedriftsmarkedet og i EiendomsMegler 1 Oppkjøp av regnskapskontor har gitt nye kostnader Program for effektivisering av kunde- og internprosesser iverksatt som del av Beste kundeopplevelse Økt produktivitet og reduserte relative kostnader Lean som verktøy Reorganisering av banken støtter opp under dette 17

18 Høy andel boliglån og veldiversifisert SMB portefølje I mrd. kroner og i % av total Lønnstakere 30,8 31 % Boligkreditt 27,0 27 % Næringseiendom 11,9 12 % Transport og tjenestyting 8,5 8 % Sjøfart / offshore Primærnæringer 5,9 5,7 6 % 6 % Bygg og anlegg 3,1 3 % Industri 3,3 3 % Varehandel, hotell 2,3 2 % Havbruk 2,1 2 % Næringsliv Store andeler i massemarked og primærnæringer er risikodempende Konsernet har en veldiversifisert næringslivsportefølje Ingen særlige bekymringer knyttet til bankens portefølje i næringseiendom; det er lave renter og høy utleieandel 18

19 Stabilt lav risiko i låneporteføljen SpareBank 1 SMN s lån fordelt på risikoklasse og andel EAD SpareBank 1 SMN s lån fordelt på engasjementsstørrelse og EAD (Exposure At Default) Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2012 Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2011 Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2012 Andel av utlånseksponering (EAD) jun % 75 % 65 % 66 % 19 % 20 % 3 % 4 % 12 % 12 % 10 % 10 % 13 % 12 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 19

20 Lave utlånstap Tapsutvikling per kvartal Q2 10 Q2 12 Tapsfordeling NOK mill 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 PM 2 68 SMN Finans BM 22 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Tap på utlån utgjør 0,05 % (-0,02 %) av brutto utlån per

21 Misligholdte og andre tapsutsatte engasjementer Lavt nivå på mislighold og problemlån Q2 10 til Q Andre tapsutsatte, mill kr Mislighold, mill kr 1, Mislighold i % 1, , , , , ,41 0,38 0,40 0,36 0,36 0,33 0,34 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 0,60 0,40 0,20 21

22 Balanse Likvider Brutto utlån *) individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån Aksjer Investering i tilknyttede selskaper Goodwill Øvrige aktiva Eiendeler Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Innlån statsforvaltning vedr.bytteord Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Gjeld og egenkapital *) I tillegg utlån overført Bolig- og Næringskreditt

23 God tilgang på kapitalmarkedsfinansiering Forfallsstruktur per Kommentarer Mrd kr per år 4,0 6,3 9,8 3,8 4,4 3,6 Norges Banks bytteordning benyttet med samlet 2,6 mrd. kroner per Boligkreditt bankens viktigste finansieringskilde, 26 mrd. kroner overført per Samlede forfall Q Q mrd. kroner: > 2017 Mrd kr per kvartal neste to år 6,1 4,0 mrd i 2. halvår ,3 mrd i ,4 mrd i 1. halvår ,2 1,8 1,5 0,7 0,9 2,1 2,3 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q

24 Solid plattform for videre vekst Solid balanse Kjernekapitaldekning på 11,0 % etter emisjoner 70 % innskuddsdekning Utlånsandel PM 57 %, BM 43 % God kapitaltilgang Emisjoner i 2012 har gitt 761 mill i ny egenkapital SpareBank 1 SMN Stiftelsen ekstra kapitalbuffer Langsiktig finansiering Likviditetsbuffer på 20,7 mrd. kroner Finansiert tilsvarende 18 måneder uten ny ekstern finansiering 26 mrd. kroner overført til SpareBank 1 Boligkreditt 24

25 Styrets vurdering av utsiktene fremover Utsikter fremover per Situasjonen for europeisk økonomi er krevende. Konsekvensene for virksomheten i bankens markedsområde har så langt vært begrensede. Lavt mislighold og lave tap i bankens portefølje reflekterer dette Styret er forberedt på at denne situasjonen kan endre seg. Arbeidsledigheten er imidlertid lav, og det er få signaler i regional makroøkonomi isolert sett som tilsier vesentlig endret risikobilde utover i 2012 I 1. halvår 2012 har banken gjennomført en fortrinnsrettsemisjon og en ansatteemisjon. Dette har bedret bankens soliditet vesentlig, og banken er enda bedre posisjonert til å utnytte muligheter i markedet. Bankens finansiering er robust med betydelige likviditetsreserver Banken har en sterk markedsposisjon, og har gjennom 1. halvår oppnådd økte driftsinntekter tross økte kostnader knyttet til pengemarkedsfinansiering. For å forsterke posisjonen ytterligere har styret iverksatt et program som har som mål å ytterligere styrke kundeorienteringen og derigjennom effektiviteten i konsernet. Styret er godt fornøyd med konsernets resultat for 1. halvår 2012 og legger til grunn at også 2012 blir et godt år for SpareBank 1 SMN. 25

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 5. februar 2014 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Resultatet for 2013 er det beste i bankens historie Et meget godt år banken leverer

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 325 mill. kroner (255 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal 255 mill. kroner

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 1.165 millioner kroner (782 millioner) Resultat 963 millioner

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2011

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 15 Balanse... 17 Kontantstrømoppstilling... 18 Endring i egenkapital... 19 Egenkapitalbevisbrøk... 21 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2014

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Endring i egenkapital... 20 Egenkapitalbevisbrøk... 23 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2014 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.782 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Endring i egenkapital... 20 Egenkapitalbevisbrøk... 23 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 2. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 2. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 2. kvartal 2015 www.snn.no Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Nøkkeltall EK bevis 2 Kvartalsrapport 3 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland

Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013. Finn Haugan og Vegard Helland Næringslivstreff på Norveg 15. mai 2013 Finn Haugan og Vegard Helland Kort status SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN Kjernemarked Kjerne marked Oversikt 52 kontor in Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal

Detaljer