Regnskap 2. kvartal Tromsø/Oslo 7. august 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007"

Transkript

1 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august

2 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon Åpnet representasjonskontor i Murmansk Gode resultater i SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 alliansen velfungerende og markedsakseptert strategisk og operasjonell plattform for banken Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 47,9 mrd Innskudd 32,4 mrd Antall kontor 83 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

3 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 19,5% SpareBank 1 Finans Nord Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø Sandnessjøen Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Nord Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 54% EiendomsMegler 1 Nord Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Kirkenes Bodø Svolvær Alta Mo i Rana Hammerfest 3

4 SpareBank 1 Nord-Norge konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 83 steder Antall årsverk, konsern: 780 4

5 Finansielle mål: Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge skal være en solid bank med en kapitaldekning som avspeiler risikoen i bankens markedsområde. Kapitaldekningen skal være minimum 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre minimum 9%. Bankens konfidensnivå skal være 99,9%. 5

6 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Konsern - IFRS Kjernekapital Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet ber.grunnlag % Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 95 % Kjernekapitaldekning i % * 9,27 % 8,88 % 8,20 % Kapitaldekning i % * 10,88 % 10,25 % 9,87 % * Tall for 2. kvartal 2007 er beregnet etter IRB Tall for 2006 er beregnet med bakgrunn i Norsk God Regnskapsskikk (NGR), og er ikke omregnet etter IFRS. Tillagt 50 % av av resultatet blir kapitaldekningen 11,36 %. 6

7 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en lønnsomhet som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og markedets krav til avkastning. Målet er en EK-avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon. Lønnsomheten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. 7

8 Fortsatt høykonjunktur i Nord-Norge gir meget godt resultat Hovedtrekk (samme periode 2006) Driftsresultat før skatt på 459 mill kroner (377 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 19,9 % (18,3 %) Resultat per grunnfondsbevis kr 11,93 (kr 8,46) Meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 116 mill kroner (69 mill kroner) Kostnadsprosent: 50,1 % (54,8 %) Lave tap på utlån: Netto tap på 7 mill kroner (inntekt 2. kvartal 2006 på 5 mill kroner) Samlet resultat fra finansielle investeringer på 139 mill kroner (61 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 13,0 % (10,3 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,4 % (11,2 %) Innskuddsdekning: 67,7 % (64,7 %) 8

9 Resultatregnskap konsern - IFRS (Beløp i mill kroner) Endring Netto renteinntekter ,04 % 2,15 % Netto provisjonsinntekter ,66 % 0,74 % Inntekter fra finansielle investeringer ,49 % 0,25 % Andre inntekter ,12 % 0,19 % Sum netto inntekter ,31 % 3,32 % Sum driftskostnader ,66 % 1,82 % Resultat før tap og nedskrivninger ,65 % 1,50 % 0 Netto tap og nedskrivninger ,02 % -0,02 % Resultat før skatt ,63 % 1,52 % 0 Skatt ,35 % 0,42 % Resultat for perioden ,28 % 1,10 % 9

10 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) TOTALT

11 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 2. kvartal 2006 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter + 43 mill kr Økning netto provisjonsinntekter + 3 mill kr Økning i inntekter fra finansielle investeringer + 78 mill kr Reduksjon i andre inntekter - 13 mill kr Økning kostnader - 17 mill kr Økning netto tap - 12 mill kr Sum + 82 mill kr 11

12 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.07 1.KV.07 4.KV.06 3.KV.06 2.KV.06 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter fra finansielle investeringer Andre inntekter Sum inntekter Sum kostnader Resultat før tap Netto tap Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden

13 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - konsern KV.05 3.KV.05 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,50 % 2,38 % 2,26 % 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,04 % 13

14 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Utlånsvolum BM/off Utlånsbidrag BM/off Margin og volumutvikling Utlån BM/Offentlig

15 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM Margin og volumutvikling Utlån PM

16 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Rentebidrag Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig

17 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 Volum - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM Margin og volumutvikling Innskudd PM

18 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Konsern - IFRS Endring Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko Inntekter fra finansielle investeringer

19 Finansielle mål: Lønnsomhet og effektivitet Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 50% av inntektene. Effektiviteten skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. 19

20 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.05 3.KV.05 4.KV.05 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % % 2.KV.05 3.KV.05 4.KV.05 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 2,08 % 1,96 % 1,92 % 1,77 % 1,89 % 1,45 % 1,77 % 1,60 % 1,72 % 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 20

21 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

22 Utvikling antall årsverk i konsernet Morbank Konsern

23 Finansielle mål: Markedsområder og kundegrupper Markedsområde SpareBank 1 Nord-Norge har Nord-Norge som sitt primære markedsområde. Det vil være et særlig fokus på Nordland (Helgeland). Banken vil aktivt følge kunder som flytter ut av landsdelen. Kundegrupper SpareBank 1 Nord-Norge har personkunden som sin viktigste kundegruppe der banken skal være en livsløpsbank. SpareBank 1 Nord-Norge satser på små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor, lag og foreninger. 23

24 Finansielle mål: Markedsandel og inntektsmål Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle forretningsområder. Forretningsområder SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken satser aktivt på utvikling av produktbredde og nye forretningsområder. 24

25 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,5% Brutto utlån ,3% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,0% Innskudd fra kunder ,4% 25

26 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked N- og O-marked 34 % (40 %) % (40 %) % (60 %) 65 % (60 %) (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,5 % N- og O-marked ,9 % SUM ,3 % 26 Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter

27 Kredittvekst i husholdningene 18 % Husholdningene 12 mnds vekst 15 % 12 % 9 % 6 % Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Norge, husholdninger SNN, personkunder inkludert lån hos SpareBank 1 Boligkreditt Kilder: 27 SSB, Kredittindikatoren, 2. juli 2007 og SNN, BaRe 2. juli 2007

28 Kredittvekst i foretakene Foretakene 12 mnds vekst 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Norge, foretak SNN, bedriftskunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren, 2. juli 2007 og SNN, BaRe 2. juli

29 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring Jord- og skogbruk % % 44 Fiskefartøy % % 570 Fiskeoppdrett % % -12 Utvinning av råolje og naturgass 28 0 % - 0 % 28 Bergverksdrift 68 0 % 39 0 % 29 Fiskeindustri % % 70 Industri eks. fiskeindustri % % 12 Kraft- og vannforsyning % % 47 Bygge- og anleggsvirksomhet % % 3 Varehandel eks engros og agentur % % 0 Engros- og agenturhandel % % 44 Hotell og restaurant % % -27 Utenriks sjøfart og rørtransport 2 0 % 1 0 % 1 Transport ellers og kommunikasjon % % -64 Finans og forsikring % 33 0 % 235 Eiendom Borettslag % % 97 Eiendom prosjekt % % 88 Eiendom utleie % % 496 Øvrig eiendom % % 288 Forretningsmessig tjenesteyting % % -66 Øvrige næringer % % 75 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak 31 0 % % -72 SUM BRANSJEFORDELING % %

30 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked N-marked % 31 % 16 % 54 % 19 % 50 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,6 % O-marked ,1 % N-marked ,5 % SUM ,4 % 30

31 31 Kredittområdet

32 Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap 32

33 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Marin sektor Finansiering av immaterielle rettigheter Næringseiendom Prosjektfinansiering Øvre grense for eksponering mot marin sektor 3,5 mrd 33

34 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder 34

35 Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto) 35

36 Porteføljemigrasjon ) Kunder som ikke hadde engasjement ved inngangen av 2. kvartal, men som har fått lån innvilget i løpet av perioden. 2) Kunder som hadde lån per , men der låneforhold er avviklet per ) Engasjement der debitor har endret volum og/eller risikoklasse i løpet av perioden.

37 Porteføljemigrasjon Porteføljemigrasjon

38 38 Porteføljemigrasjon

39 Eksponering per risikoklasse, Morbank 39 Alle tall er for Morbank og er bevilget beløp (EAD)

40 Netto tap på utlån og garantier - konsern ,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,45 % 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 40

41 Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån Netto tap 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % Tapsnedskrivninger 0,72 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % Individuelle nedskrivninger 0,36 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % Gruppevise nedskrivninger 0,36 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % Totale tapsutsatte eng. 1,33 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % Netto tapsutsatte eng. 0,97 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 % 1,32 % 41

42 42 Eierpolitikk

43 Eierstruktur grunnfondsbevis % ,3 19,5 28,4 27,4 22,0 22,1 17,2-5 11,4 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 43

44 De 20 største grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge ,29 % Frank Mohn AS ,72 % Terra Utbytte ,04 % MP Pensjon ,04 % Pareto Aktiv ,85 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,67 % Framo Development AS ,37 % Citibank International ,27 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto ,14 % Mellon Bank klientkonto ,09 % National Financial Services Citibank N.A ,00 % Troms Kraft AS ,99 % Forsvarets Personellservice ,88 % Karl Ditlefsen ,86 % Trond Mohn ,82 % State Street Bank - klientkonto ,74 % Fred Olsen & Co's Pensjonskasse ,70 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,68 % Stichting Shell Pensjon ,62 % Ringerikes Sparebank ,59 % SUM ,36 % 44

45 Egenkapitalavkastning ,6 Prosent ,6 16,7 19,2 16,8 20,6 19,9 10 9,8 9,4 9,0 5 2,

46 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,8% BALANSE Forvaltningskapital ,5% Brutto utlån ,3% Innskudd ,4% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 10,9% 10,3% 0,6% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 19,9% 18,3% 1,6% Kostnadsprosent 50,1% 54,8% -4,7% Antall årsverk Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 11,93 8,46 3,47 46

47 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø For ytterligere informasjon Administrerende direktør Hans Olav Karde Tlf , mobil , e-post Viseadm. direktør Oddmund Åsen Tlf , mobil , e-post Konserndirektør for finans Rolf Eigil Bygdnes Telefon , mobil , e-post Internett Hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: Grunnfondsbevis generelt: Finanskalenderen kvartal: 7. august kvartal: 24. oktober 2007

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer