Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015"

Transkript

1 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

2 Kvartalsrapport per 2. kvartal konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Solid utviklingi nordnorsk økonomi. Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter 2

3 3 Nord-Norge - konjunkturbildet

4 Solid utvikling i nordnorsk økonomi Fortsatt vekst, drevet av eksportnæringene og investeringer i infrastruktur Økte ringvirkninger fra oljesektoren gjennom nye felt i drift og utbygging. Usikkerhet knyttet til leteaktivitet og fremtidig utbygging Høye investeringer i infrastruktur God fart i boligmarkedet, men boliginvesteringene faller Stabil lav arbeidsledighet 2,6 % pr juni

5 Makroøkonomisk prognose Nord-Norge NORSK ØKONOMI NORDNORSK ØKONOMI SSB PROGNOSER ESTIMAT PROGNOSER PROGNOSE FOR Privatkonsum 2,1 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % Konsum i offentlig forvaltning 2,5 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Brutto investeringer i fast kapital 1,2 % -3% - 1 % 0 % 3 % 4 % Eksport til utlandet 1,7 % 1 % 2 % 6 % 7 % 5 % Import fra utlandet 1,6 % 3 % 4 % 2 % 4 % 3 % Eksport til resten av landet 2 % 2 % 1 % Import fra resten av landet 1 % 3 % 2 % BNP Fastlands-Norge (Verdiskapning) 2,3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % Sysselsettingsvekst 1,1 % 0 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,9 % Ledighet SSB (nivå) 3,5 % 3,7 % 3,5% 2,7 % 3,1 % 3,0 % Kilde: Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, Mai 2015

6 Sjømat fortsetter fremgangen 6 Kilde: Norges Sjømatråd, 3. juli 2015

7 Reiseliv fortsetter fremgangen 7 Kilde: Reiseliv i nord, 3. juli 2015

8 Nye felt kommer i drift Goliat: Første oljefelt i Barentshavet Plattform ferdigstilles på feltet Produksjon starter på sensommeren Driftsorganisasjon på plass Polarbase mer enn 50 leverandørbedrifter Aasta Hansteen/Polarled: Flere gassfelt -styrket med ytterligere tre funn i 2015 Installasjon på 1300 meter havdyp Store lokale leveranser bla fra Momek og Aker Solution Helgeland Produksjonsstart i 2017 Goliat FSPO verden nordligste offshore oljefelt snart klar til drift. Bilde: ENI Norge 8

9 Lavere boligpriser enn landet forøvrig Boligpriser juli 2015 Snitt salgspris alle boliger Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 9 Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi

10 Sterk prisvekst og lav omsetningstid i byene Prisvekst og omsetningstid 15% 12% 9% 6% 10,6 % 35 6,9 % 31 9,2 % 58 11,7 % 4,3 % 62 6,8 % % % 10-3% -1,3 % Tromsø (T) Bodø (B) Bergen Stavanger Oslo Nord-Norge utenom T+B Norge 0 Prisvekst siste 12 mnd, alle boliger Omsetningstid (dager), juli Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi

11 Boligbyggingen over toppen? Igangsatte nye boliger Antall boligenheter Nord-Norge Prognose behov Nordland Troms Finnmark Siste 12 mnd/m06 11

12 12 Strategiske tema

13 Tydelig visjon og sterk merkevare For Nord-Norge! 13

14 Rendyrket kjernevirksomhet Eksponering mot Russland redusert med 300 millsiden Exit-strategi under iverksetting SpareBank 1 Markets restrukturert Nedtrapping og avvikling av BMvirksomhet i BN Bank er besluttet Egen investeringsvirksomhet utenfor kjernevirksomheten stoppet 14

15 Modernisert distribusjon Det fysiske distribusjonsnettet konsentrert rundt pt 19 finanssentre i Nord-Norge Samlokalisering bank, eiendomsmegling, regnskap 12 lokalbanker slått sammen i 2014/2015 Digital satsing i SpareBank 1 Alliansen 15

16 16 Finansielle hovedtall

17 Finansielle hovedmål Lønnsomhet: Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Soliditet: Ubestridt solid Intern kapitalbuffer minimum ett prosentpoeng over myndighetspålagte krav. Langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning pt: 14,5 % 17

18 Kapitaldekning konsern 12,3 % 12,5 % 13,1 % 13,4 % 9,9 % 10,6 % 10,3 % 8 % 8 % 9 % 9 % 10 % 11 % 11 % Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 18

19 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 11,7 % 17,2 % 12,2 %

20 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,1 % 12,5 % 1,5 % 13,4 % 15,9 % Kostnadsprosent 48,0 % 46,6 % 53,2 % 44,2 % 42,7 %

21 21 Netto renteinntekter - konsern

22 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost

23 Marginutvikling utlån, Morbank 3,50 % 3,00 % 2,92 % 2,83 % 2,66 % 2,61 % 2,46 % 2,46 % 2,47 % 2,46 % 2,50 % 2,00 % 2,30 % 2,32 % 2,16 % 1,97 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 Margin utl BM Margin utl PM Margin utl 23 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.

24 Marginutvikling innskudd, morbank 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % 0,18 % 0,01 % 0,00 % 0,04 % 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15-0,02 % -0,25 % -0,28 % -0,32 % -0,27 % Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar -0,60 % -0,80 % -0,75 % -0,70 % -0,68 % -1,00 % Margin innsk BM Margin innsk OM Margin innsk PM Margin innsk

25 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 11,1 % 12,5 % 1,5 % 13,4 % 15,9 % Kostnadsprosent 48,0 % 46,6 % 53,2 % 44,2 % 42,7 %

26 Netto provisjons- og andre inntekter historikk ,8 % 25,1 % ,5 % ,3 % 32,3 % ,5 % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter

27 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån Inntekter fra finansielle investeringer

28 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

29 29 Driftskostnader konsern

30 Netto tap på utlån og garantier -kunder NOK mill 250 0,30 % 0,26 % ,14 % 0,15 % 0,21 % 0,19 % 0,15 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % ,10 % ,05 % 0 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån

31 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14* 3.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap *Herav kostnader/tap knyttet til engasjement i russiske banker

32 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Allianc e Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fr. Langes gate 20 AS Totalt

33 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,7% Brutto utlån ,3% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,2% Innskudd fra kunder ,4%

34 Volumutvikling Utlån Personmarked inkl formidlingslån 7,0 % 6,5 % 29 % % PM inkl formidlingslån BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked ,5 % ,1 % % 60 % PM uten formidlingslån BM/ OM

35 Volumutvikling Innskudd Personmarked 7,4 % 8,0 % Bedriftsmarked ,4 % 3,7 % Offentlig marked -28,5% 8,4 % BM 28% OM 14% PM 58%

36 36 Kredittområdet

37 Misligholdte og tapsutsatte - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger (venstre akse) Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån (høyre akse) 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,06% 0,88% 0,80% 0,64% 0,65% 0,81% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 37

38 Diversifisert utlånsportefølje Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pgalav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.

39 39 Likviditetsstyring/funding

40 40 Fundingkilder/diversifisering

41 Forfallsprofil Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfundingeksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfundingneste 12 mnd NOK mill 41

42 42 Oppsummering/ avsluttende kommentarer

43 Kvartalsrapport per 2. kvartal konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Solid utviklingi nordnorsk økonomi. Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter 43

44 Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Fortsatt sterk nordnorsk makroøkonomi 2) Meget sterk regional posisjon som landsdelsbank 3) Lønnsom vekst for kjernevirksomhet 4) God soliditet og kapasitet for lønnsom vekst 44

45 Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf Tlf Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2015: 3Q 2015: 29. oktober

46 46 Vedlegg

47 SpareBank 1 Nord-Norge Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 66 steder 47

48 Organiseringen av finanskonsernet Datter- og datterdatterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskapskontor Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern- Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,71 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % BN Bank ASA Bank -Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling- Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 %

49 49 Finansielle hovedtall

50 Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat Return EK-rentabilitet on equity 9,9 % 10,6 % 10,3 % 12,3 % 12,5 % 13,4 % 15,3 % 13,1 % 12,2 % 11,7 % 8,5 % 9,0 % Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 46,8 % 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 47,3 % Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 1,1 %

51 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

52 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

53 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

54 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % , M M M M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak

55 Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst % , M M M M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger

56 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst % , M M M M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak

57 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % , M M M M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger

58 58 Kredittområdet

59 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lavere vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 måneder enn foregående perioder Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert Svak økning i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Moderate tap i 1. halvår

60 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per Nedskrivninger Nedskrivninger 1. halvår halvår kvartal 2015 (iso) 2014 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Konsolideringseffekter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

61 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Jord- og skogbruk/fiske ,8 % % ,5 % Industri, kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg ,5 % % 341 9,5 % Varehandel, hotell og restaurant ,7 % % - 7-0,5 % Shipping, offshore/olje og gass 280 0,3 % % ,2 % Eiendom ,5 % % 52 0,6 % Transport og lagring ,4 % % 55 1,5 % Tjenesteytende virksomhet ,7 % % 194 9,0 % Offentlig forvaltning 118 0,1 % 93 0 % 25 26,6 % Annet 787 0,9 % % ,3 % Sum næringskunder ,0 % % 820 3,4 % Sum personkunder ,7 % % ,1 % Sum utlån på egen balanse ,7 % % ,3 % Portefølje i SB1 Boligkreditt ,3 % % 275 1,2 % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 0,0 % % ,0 % Sum utlån næringskunder inkl. Næringskreditt ,0 % ,9 % 520 2,1 % Sum utlån personkunder inkl. Boligkreditt ,0 % ,1 % ,5 % Brutto utlån ,0 % % ,2 % 61

62 Portefølje eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 62

63 Portefølje eksponering fordelt på størrelse per Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering juni 2015 Andel av utlånseksponering juni % 77% 10% 9% 7% 8% 6% 5% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 63 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt

64 64 Eierforhold

65 65 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis

66 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) ,79 % PARETO AKSJE NORGE ,69 % MP PENSJON PK ,68 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB ,22 % PARETO AKTIV ,92 % STATE STREET BANK AND TRUST CO ,82 % PARETO AKTIV ,80 % WIMOH INVEST AS ,61 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD- NORGE ,41 % PROTECTOR FORSIKRING ASA ,35 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,29 % PARETO AS ,27 % DNB LIVSFORSIKRING ASA ,17 % VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE ,95 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,95 % SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC/SANLAM ,92 % PARETO VERDI ,90 % MERRILL LYNCH PROF. CLEARING CORP ,89 % LARRE EIENDOM 2 AS ,87 % BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS ,83 % 20 største eiere ,32 % 66

67 20 største nordnorske EK-beviseierne 67 Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE ,41 % KARL DITLEFSEN ,55 % NORGES RÅFISKLAG ,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS ,37 % TOR OVESEN ,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN ,20 % GADD HOLDING AS ,17 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S ,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS ,17 % AGNAR HOLDING AS ,15 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND ,15 % RIGAMONTI A/S ,15 % TROMSTRYGD ,14 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS ,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN ,11 % GEIR ANDRE STEILAND ,10 % J.M.HANSEN INVEST AS ,10 % COOP NORD BA ,10 % ODD ERIK HANSEN EIENDOM AS ,10 % AS FERDIGHUS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,01 % 1) postnummer > 7999

68 68 SpareBank1 Gruppen og alliansesamarbeidet

69 SpareBank 1 Alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Tromsø Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Trondheim Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter Bergen Stavanger Oslo SMN Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A1 / P-1 Kristiansand Sparebanken Hedmark n/a A2 / P-1 69

70 SpareBank 1 Alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindresparebank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell integrasjon Sentrale funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer og retningslinjer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 70

71 SpareBank 1 Alliansen- markedsposisjon Utlån 2014 Markedsandel (%) SB1 Alliansen BM-marked PM-marked Nest største bankgruppering i markedet Mer enn 20% nasjonal markedsandel innenfor boliglån Regional markedsleder med 30-50% markedsandel Total Assets SpareBank1 eren personmarkedsfokusert, innenlands aktør 71 Kilde: Årsrapporter, SpareBank 1

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer