TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker. 6 Lotte like det når æ gjør sånn... 14 Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn."

Transkript

1 6 Lotte like det når æ gjør sånn Observasjon: et verktøy for kartlegging av barnets syn. 18 CVI og kommunikasjon 24 Tilbakeblikk på SIKTE-konferansen 2009 TEMANUMMER: Syn og kommunikasjonsvansker nr 2 / 2009

2 2 Dialog 2 / 2009 Monica M. Fjelldal leder ISAAC Norge Ansvarlige redaktør: Hanne Almås Redaksjonsgruppe: Hanne Almås og styret i ISAAC Norge Redigert av Hanne Almås. E-post: statped.no Web: Forsidefoto: Tina Terese Varslott. Leder Hei alle sammen! Forrige leder var utrolig morsom å skrive. Jeg var veldig spent på oppfølgingen av innstillingen, Innst. S. nr. 239 ( ), til Kirke, utdannings- og forskningskomiteen og Nou 2009:18 rett til læring, best kjent som Midtlyngrapporten. Midtlyngrapporten skulle ifølge kunnskapsministeren følge opp eventuelle vedtak i Stortinget. Gleden var stor da Stortinget i et vedtak 27. mai ber Regjeringen vurdere endring i opplæringsloven slik at elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kommunikasjon, supplerende kommunikasjon, eller en kombinasjon av disse, sikres likeverdige rettigheter i lovverket. Videre ber de Regjeringen å gjennomgå Statped-systemet med sikte på å styrke og videreutvikle kompetansen om alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK), samt å vurdere å opprette ett eller flere nasjonale kompetansesentre for ASK. Gleden ble raskt endret til oppgitthet da Midtlyngrapporten kom noe forsinket 2. juli. I møte med representanter fra Midtlyngutvalget i forkant av rapporten ble det antydet at rapporten skulle si at ASK-kompetansen i Norge må utredes. Da jeg søkte gjennom PDF-filen ble det klart at dette ikke var tilfelle. Rapporten kommenterer kort forslaget fra Stortinget uten å si at dette må følges opp. I stedet går Midtlyngrapporten i stikk motsatt retning på begge forslagene til Stortinget. I dag er det slik at den rettigheten som best i varetar barn, unge og voksne med ASK-behov er retten til spesialundervisning. I stedet for å påpeke at de med behov for ASK trenger en styrking av rettighetene sine, er et av forslagene i Midtlyngrapporten å svekke retten til spesialundervisning. Når det gjelder ASK- kompetansen i Norge så er Statped en av de instansene som innehar denne kompetansen. I stedet for å poengtere at det er behov for en styrking av kompetansen slik Stortinget gjør, foreslår Midtlyngrapporten å redusere de Statped-sentrene som innehar denne kompetansen fra 145 til 30 stillinger. Hvordan et utvalg som er satt sammen for å ivareta og bedre forholdene til barn, unge og voksne med vansker, herunder de med behov for ASK, kan få seg til å komme med disse forslagene er meg helt uforståelig. Forslagene er så lite gjennomtenkte at jeg regner med at de aldri blir noe mer enn forslag. ISAAC Norge sender inn en høringsuttalelse hvor vi bl.a. påpeker det urimelige i disse forslagene og at vi forventer at Regjeringen følger opp og behandler forslagene fra Stortinget. Midtlyngrapporten har tatt mye av tiden i høst, men det har også vært stor aktivitet på kunnskapsspredningsfronten. Vi har feiret ASK-måneden med mange forskjellige forelesninger, kurs og seminarer rundt omkring i hele landet. Våre medlemmer er i det hele tatt veldig engasjerte og aktive. Dette er min siste leder og fra nyttår er det Torunn Borgersen som tar over. Det har vært to interessante og givende år, men jeg må få si at det er mer enn greit at Torunn tar over. Jeg ønsker Torunn lykke til også gleder jeg meg til å delta på ISAAC -aktiviteter fremover som vanlig medlem. Da er det bare å takke for meg og ønske dere en riktig God Jul. Monica M. Fjelldal Leder i Isaac Norge Styret i ISAAC Norge Monica Maasø Fjelldal, avtroppende leder Torunn Borgersen, påtroppende leder Hanne Almås, styremedlem Tone Mjøen styremedlem Synnøve F. Hoelseth, styremedlem Marianne V. Tantillo, styremedle Jenny Hysing, styremedlem Sabine Gehring, styremedlem Marit Notvik Berg, varamedlem Line Kristiansen, 2. varamedlem Blissgruppen Torhild Kausrud, leder for blissgruppa Marit Kval Hagemoen Kerstin Hellberg Veronika Trenum

3 Dialog 2 / Nye prosjekter Stiftelsen Helse og Rehabilitering har nettopp hatt tildeling til de prosjekter man ønsket å støtte. Isaac hadde inne tre søknader, og to av dem fikk støtte. Tegnbanken Det ene er Tegnbanken, hvor Møller kompetansesenter er utøvende instans. Formålet med prosjektet er å systematisere og gjøre tilgjengelig tegn i ulike format slik at de kan brukes fritt i ulike kommunikasjonsprogram. Prosjektet skal være ferdig i løpet av I søknaden til Helse og rehabilitering finner vi følgende presisering: Språk er en forutsetning for å delta, skape mening og tilegne seg kunnskap i samfunnet vårt. Mange barn opplever utfordringer med språkutvikling av ulike grunner, og en del av disse barna profiterer på å bruke tegn som støtte til tale (for eksempel mennesker med utviklingshemming, Down syndrom). Tegnene brukes i direkte kommunikasjon (ved at de utføres) eller i form av videofiler, bilder eller strektegninger i PC-program, kommunikasjonstavler eller hefter. For at dette skal fungere må man ha enkel tilgang til de aktuelle tegnene. Dette er et problem i dag det finnes større og mindre tegnsamlinger i ulike format som enten er svært lite tilgjengelige eller dårlig tilpasset brukergruppen. Målet med prosjektet Målet er å utvikles en elektronisk tegnbank der tegnene fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no med tegn) og tegn fra andre kilder gjøres tilgjengelig som videofiler, stillbilder og strektegninger. Tegnbanken skal være gratis tilgjengelig på Internett og i tillegg distribueres på DVD-format. Tegnene skal være tilgjengelige i ulike filformater slik at de kan brukes i kommunikasjonsprogram på PC (i f.eks SymWriter, Klikker, Communicator og Programsnekker). De skal kunne limes inn i ulike program (Word, PowerPoint, Photoshop, Unifleks ) slik at man kan lage egne trykte kommunikasjonsbøker og materiell med utvalgte tegn for enkeltbrukere, og de skal kunne ses på iphone/ipod. Generelt vil en slik ressurs kunne benyttes på forskjellige måter for alle som har kontakt med brukeren, som lærere, besteforeldre, annen familie, skolekamerater, naboer osv. Det er et mål at vi gjennom dette prosjektet får til en samordning av tegn fra en rekke ulike kilder og i flere formater. Det er et mål at prosjektet skal sette barnets nærmeste, samt barnehage og skole i stand til selv å lære å bruke tegn til barnets beste. Gjennom nettverket som står bak prosjektet er det et mål at kompetansen knyttet til norsk med tegnstøtte i dag blir mer samlet og effektivt. Prosjektets målgruppe Målgruppen er alle som bruker tegn som støtte i sin kommunikasjon, primært utviklingshemmede. Tegnbanken vil bli brukt av foreldre, familie, nettverk, lærere og andre fagpersoner slik at mulighetene for tegnkommunikasjonen kan bedres for personene i målgruppen. Jeg vil lese mer Det andre prosjektet som fikk støtte denne gangen er Jeg vil lese mer. Prosjektet er tre-årig, og går nå inn i sitt siste prosjektår. Helse og Rehabilitering innvilget nye prosjektmidler for dette siste året, til fortsatt arbeide med oversettelse av lettleste bøker til bliss for barn på småskole- og mellomtrinnet. Blissgruppen er godt i gang med arbeidet og de første ferdigstilte bøkene legges straks ut på ISAACs hjemmesider. Dette har vært et stort og viktig arbeid som ISAAC Norge setter stor pris på! Lyst til å søke om eksterne midler til utviklingprosjekter? Isaac Norge er godkjent søkerorganisasjon og bistår gjerne på veien mot å forme ut en søknad sammen med interesserte søkere. Neste søknadsfrist for prosjekter gjennom Helse og Rehabilitering må være Isaac Norge i hende innen 15. mai Lurer du på ting underveis i prosessen: så ta gjerne kontakt. Vår kontaktperson for prosjekter er Jenny Hysing. Hun nås på telefon Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å vurdere utviklingsarbeid på ASK-området, gjerne med utgangspunkt i noe man allerede arbeider med til daglig!

4 4 Dialog 2 / 2009 Alternativ og supplerende kommunikasjon innen helsesektoren av Tone Mjøen, ergoterapeut, Sykehuset Vestfold. e-post: 2009 er året da ASK kom på Stortinget, da ASK kom inn i offentlige planer og året er ikke over ennå. Her vil jeg presentere hva som skjer i helsesektorer relatert til alternativ og supplerende kommunikasjon. Handlingsplan for habilitering av barn og unge Sommeren 2009 kom Handlingsplan for habilitering av barn og unge (Helsedirektoratet 09/2009) der alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) blir beskrevet som et område som har hatt for lite fokus i habiliteringsarbeidet. Helsedirektoratet skriver; Kunnskap om muligheten til å lære barn alternativ og supplerende kommunikasjon Helsedirektoratet kjenner til at barns muligheter til å kunne kommunisere i mange sammenhenger ikke har hatt nok fokus i habiliteringsarbeidet. Fagfeltet har påpekt at mange barn med alvorlige kommunikasjonsvansker trenger utredning og tiltaksoppfølging i forhold til alternativ og supplerende kommunikasjon. Ny kunnskap gjør at det i dag er helt nye muligheter i forhold til å sikre mange av disse en langt bedre utvikling av språk og ulike former for alternativ kommunikasjon. Med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) menes alle former for kommunikasjon som støtter eller erstatter vanlig tale for personer som ikke har mulighet for å uttrykke seg gjennom tale. I Handlingsplanen viser Helsedirektoratet til at direktoratet i perioden støttet et utprøvingsprosjekt i Vestfold knyttet til ASK. Fra 2008 er dette prosjektet utvidet til å inkludere større deler av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Siktemålet er økt kompetanse i habiliteringstjenestene og innføring av rutiner for å fange opp tidlig de barna som ikke utvikler normalt talespråk. Direktoratet viser også til at Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å foreslå endringer i opplæringsloven slik at elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kommunikasjon, supplerende kommunikasjon, eller en kombinasjon av disse, sikres like rettigheter i lovverket (jf. Representantforslag nr. 72) I Handlingsplanen beskrives det at det de siste årene har kommet ny kunnskap og nyere behandlings- og opptreningsmetoder innen barnehabiliteringsfeltet. Det innebærer at hjelpeapparatet har nye muligheter til å bistå barn i bevaring av eksisterende ferdigheter, forebygging av feilutvikling ( ) utvikling av nye ferdigheter og tilrettelegging av miljøet og omgivelsene. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er et eksempel på dette. ASK handler om at barn kan lære alternativ og supplerende kommunikasjon ved bruk av symboler, Tegn til Tale og/eller talemaskiner m.m. Barnets egne naturlige tegn (kroppsspråk og lyder) er også en del av barnets uttrykksmåte og kan inngå i et ASK-tiltak. Det fins også ny kunnskap om hvordan man kan støtte og bistå familien som helhet. Nasjonal veileder Et av tiltakene som beskrives i Handlingsplanen, er en ny nasjonal veileder for habilitering av barn og unge. Veilederen skal omfatte tjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten og vil henvende seg til alle faggruppene som skal gi tjenester til barn og unge med behov for habilitering. Dette gjelder særlig helse- og omsorgstjenesten, men også pedagogisk-psykologisk tjeneste, førskole, skole, Statped, barnevern og NAV. Den nye veilederen vil være generell og overordnet. I begrunnelsen for en ny nasjonal veileder viser Helsedirektoratet til statusrapporter som viser også at flere brukergrupper får et mangelfullt eller et for dårlig helsetjenestetilbud. En ny veileder i habilitering av barn og unge vil tydeliggjøre ansvarsog samarbeidsforhold rundt flere brukergrupper. Det bør også vurderes om det er behov for utarbeidelse av annet veiledende materiell, for eksempel Artikkelforfatter Tone Mjøen nasjonale retningslinjer på enkelte områder som gjelder kliniske spørsmål. I fremtidige veiledere og retningslinjer viser Helsedirektoratet til at det blant annet er aktuelt å komme inn på følgende områder knyttet til tjenestetilbud: * Innhold i en mer generell «startpakke» til barn, unge og deres familier. *Pasientopplæring og informasjonsformidling til barn og ungdom. *Opplærings-, støtte og veiledningstilbud til foreldre og øvrig familie. *Forebygging eller eventuelt behandling av atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse. *Tidligstimuleringstilbud til barn som viser forsinket utvikling, eller som står i fare for skjevutvikling, og opplæring til foreldrene i tilknytning til tidligstimulering. *Tidligstimulerings-/opplæringstilbud som metodisk er innrettet mot definerte brukergrupper, f.eks. barn med autismespekterforstyrrelser, barn med kortikale synsvansker, og andre som i noen livsperioder kan ha behov for en

5 Dialog 2 / Handlingsplanen for habilitering av barn og unge spesiell metodisk og intensiv opptrening/ behandling. *Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) *Intensive treningstilbud no/publikasjoner/handlingsplaner/ handlingsplan_for_habilitering_av_barn_ og_unge_ Strategiplan for habilitering ( ) i Helse Sør-Øst I Helse Sør-Øst ble det sommeren 2009 utarbeidet Forslag til Strategiplaner for flere deler av spesialisthelsetjenesten i regionen. Fagråd for habilitering utarbeidet et Forslag til Strategiplan for habilitering ( ) som ble oversendt Regionalt Helse Foretak (RHF) september Høsten 2009 arbeider så RHFet videre med å lage en samlet Strategiplan for Helse Sør-Øst som legges fram for styret i RHFet i desember I forslag til strategiplan for habilitering er alternativ og supplerende kommunikasjon(ask) beskrevet. Forslaget inneholder beskrivelser av hva ASK er og forekomst av målgrupper med behov for ASK. Strategiplanen tar for seg betydningen av språk; Språk gir mulighet til å kommunisere, og det bidrar til identitetsdannelse og til å oppleve tilhørighet i et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer man å forstå seg selv og omverdenen. Språkutvikling er derfor noe av det mest betydningsfulle som skjer i våre liv, og det er helt avgjørende for vår intellektuelle, sosiale og emosjonelle utvikling. Vanskeligheter med å kommunisere med andre mennesker får konsekvenser på alle livsområder uansett alderstrinn. Tanker forutsetter språk. Språk utvikles i et språkmiljø og læres gjennom bruk. I anbefalingene fra fagrådet for habilitering sier fagråd følgende om alternativ og supplerende kommunikasjon; Fagråd legger til grunn at barn og unge med behov for ASK skal få tilbud om utredning, tiltaksutprøving og oppfølging i sitt lokalmiljø. Undersøkelser viser dog at kompetansen i kommunene og i flere fylker er for dårlig på disse fagfeltene. Fagråd anbefaler at; *At HABU i alle sykehusområder utvikler ASK kompetanse knyttet både til identifisering av ASK behov, tidlig intervensjon knyttet til ASK og et individuelt og systemrettet oppfølgingstilbud. *Det etableres systematiske oppfølgingsrutiner for barn med funksjonsnedsettelser som trenger ASK i HABU i alle sykehusområder. *At ambulant oppfølging av barn og unge med sammensatte og omfattende kommunikasjonsvansker etableres i 2-3 flersykehusområder i Helse Sør-Øst med et særlig ansvar spesielt for oppfølging av barn med omfattende motoriske vansker som trenger ASK. Rutiner for oppfølgingstiltak fra oppfølgingsenhetene etableres i samarbeid med lokal HABU for å sikre at barn og lokalt nettverk får en faglig forsvarlig oppfølging, når man mangler spisskompetanse lokalt. *Hvordan flersykehussamarbeidet skal organiseres, bør utredes nærmere. Prioriteringsveileder for habilitering Prosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og de fire regionale helseforetakene. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av fagspesialister, brukerrepresentanter og en fastlege. Veilederen skal være beslutningsstøtte for de som vurderer eller deltar i vurdering av henvisninger til spesialist-helsetjenesten. I hovedsak vil dette dreie seg om spesialister med kompetanse til å kunne tilby spesialisthelsetjeneste innenfor det fagområde henvisningen gjelder. For tiden pågår arbeidet med å lage prioriteringsveileder for barnehabilitering der betydelige kommunikasjons- og språkvansker er en tilstandsgruppe/ klinisk bilde som blir vurdert med hensyn til vilkår for alvorlighet, vilkår for forventet nytte og vilkåret om kostnadseffektivitet som legges til grunn for prioritering i helsetjenesten. Foreløpig konklusjon fokuserer på at betydelige kommunikasjons- og språkvansker er alvorlig for et barns utvikling; Det er viktig å utrede, diagnostisere og igangsette tiltak for at barnet skal utvikle seg optimalt ut ifra sine forutsetninger. Ved manglende utredning og oppfølging kan barnet hindres i å etablere kontaktfunksjoner, kommunikative uttrykksmåter for å bli forstått og for selv å kunne samhandle med og påvirke sine omgivelser. Det må på et tidlig stadium legges tilrette for etablering av basis kommunikasjonsferdi gheter og bruk av alternativ supplerende kommunikasjon(ask). Alvorlige kommunikasjon og språkvansker kan være en følgetilstand til en alvorlig funksjonshemming. Arbeidet med Prioriteringsveileder for habilitering pågår og forslaget skal til høring høsten 2009 og ventes vedtatt innen utgangen av året. Prioriteringsveiledere gjøres tilgjengelig via Helsedirektoratets hjemmeside pageid=134,67665&_dad=portal&_sche ma=portal&navigation2_mode=search result&navigation2_keywords=prioriterin gsveiledere.

6 6 Dialog 2 / 2009 Lotte like det når æ gjør sånn Språkmiljø for barn med omfattande funksjonsnedsettingar Av seniorrådgiver Herlaug Hjelmbrekke, Trøndelag kompetansesenter e-post: Det er kvilestund i barnehagen. I ein sofesofa ligg tre småjenter under det samme teppet. Det er tid for å roe seg ned, kvile og vere litt stille. Jenta i midten heiter Lotte, ho ligg med dei andre tett inntil seg. Dei andre to jentene held i kvar si bok, dei kan teksten utenat og begge les halvhøgt. Stemmene summer like ved ørene til Lotte. Orda, tonefallet, og skilnaden på stemmene gjer henne merksam og interessert. Det er tydeleg at ho ligg og lyttar. Ho rettar først merksemda mot den eine jenta, for så å vende seg mot den andre. Slik orienterer ho seg vekselsvis mot begge. Alle tre koser seg. Lotte ser våken og opplagt ut, det ser slett ikkje ut som om ho vil kvile. Dei to andre liker å vere litt store jenter som les høgt for Lotte. Det var mykje Lotte ikkje klarte, ho hadde omfattande funksjonsnedsettingar og kunne ikkje vere aktiv på samme måte som dei andre, det var vanskeleg for henne å ta initiativ til aktivitetar som ho gjerne ville vere med på. Men om alt vart lagt godt til rette for at ho kunne bruke dei ferdigheitene ho hadde, kommuniserte ho med dei rundt seg. Det var tydeleg at denne situasjonen i sofaen var ei god ramme for å inkludere henne aktiviteten. Stemmene til dei andre jentene vekte henne, og den oversiktlege settingen og tette kontakten engasjerte og fremma aktiviteten hennes. Lotte og Gabriel I video-opptaket frå kvilestunda ser vi vidare at dei andre jentene ser at ho følger med. Med litt hjelp av dei vaksne utvider dei aktiviteten og gir også Lotte ei bok ho kan halde i. Men fordi ho ikkje kan halde boka av eigen vilje, arrangerer dei det slik at boka står støtt, og dei legg hendene hennes bort til boka slik at ho også kan halde i den. Dette var det beste Lotte visste, at barn var i aktivitet rundt henne, at dei tok på henne, brukte stemmene sine og var tett innpå henne slik at ho kunne kjenne på kroppen at ho var med. Slik vart ho stimulert til aktivitet og tilgjengeleg for kommunikasjon. Det var i relasjonen til vaksne eller andre barn ein kunne sjå kven Lotte var. Vi registrerte at ho vart aktiv og engasjert, og at ho viste engasjementet sitt i form av emosjonelle uttrykk, blikk- eller hørselsretting, rørsler, eller spenningar i kroppen. Både indre og ytre faktorar hadde betydning for at ho skulle vere våken og tilgjengeleg for kontakt og samspill. For å lage gode betingelsar for kommunikasjon måtte dei vaksne ta ansvaret for å legge til rette ut i frå føresetnadene hennes. Å vere vaken og tilgjengeleg for kontakt var sjølsagt ein viktig føresetnad både for god kommunikasjonen og for å ha ein god kvardag i barnehagen. Språkmiljøet og kvaliteten på relasjonane var av stor betydning for trivselen og gleden. Lotte hadde stor glede av å gå i barnehagen saman med dei andre barna. Ho hadde ein alvorleg og progredierande sjukdom som førte til at ho gradvis mista mange funksjonar. Dette førte blant anna til at mange ferdigheiter vart borte, og etter kvart vart kroppsspråket utydelegare og mimikken svakare. På grunn av funksjonsnedsettingane ho hadde var det i staren ei oppfatning at ho trong mykje kvile, så når ho begynte i barnehagen var ho mykje inne på rommet sitt saman med assistent eller spesialpedagog. Etter kvart la personalet merke til at jo meir ho var aleine på rommet sitt, jo meir sov ho. Og jo meir ho var saman med dei andre barna, jo meir våken var ho. Det aktive språkmiljøet, støyen, og alle aktivitetane ho kunne høyre og kjenne tett innpå seg stimulerte og vekte henne. Ho vart også gladare, og smilet kom oftare. Ho kunne ikkje utnytte synssansen sin, men hadde god hørsel. Trass i at ho gradvis vart svakare såg dei som kjente henne, og tolka henne godt, likevel tydelege tegn på at ho retta merksemda mot lydane rundt seg. Barnehagemiljøet var nærverande i Lotte sitt sinn, det åpna opp, vekte henne og gjorde henne meir tilgjengeleg for kommunikasjon og samspill. Vi kunne sjå at ho hadde favorittar blant dei andre barna. Høyrde ho stemmene til noen ho kjente og likte godt, strålte ho. I enkelte aktivitetssettingar kunne ho smile frå øre til øre, noe som også førte til glede rundt henne. Dette åpna for ein viktig diskusjon. Korleis kunne dei legge til rette for at Lotte fekk meir av det som gjorde henne så tilgjengeleg for kontakt? Dei tolka det positive kroppsspråket hennes som eit tegn på god livskvalitet og ønska å legge til rette for at det ho likte skulle fylle dagen hennes større grad. Dette vart eit vendepunkt, og etter ei tid var Lotte på rommet sitt berre når ho trong ekstra ro rundt seg. Ho kommuniserte aller best når ho var saman med andre barn, i samlingsstund, leikeaktivitetar, lesestund, måltid eller når dei sang. Stemmene og det aktive språkmiljøet engasjerte henne, og når ho høyrde stemmen til barn ho likte spesielt godt kunne ho smile frå øre til øre. Ho likte også godt at dei andre barna handleia henne. Generelt var det tydeleg at god atmosfære kvikka henne opp, og ho likte seg spesielt godt når det var litt kaos med støy og latter rundt henne. Det var som om ho kjende den fysiske aktiviteten til dei andre barna på kroppen. Fordi ho hadde mange helseplager var det viktig å kjenne og tolke henne så godt at dei kunne ta omsyn til dei indre behova ho hadde. Ved å halde rundt henne og kjenne på spenningane i kroppen hennes kunne ein lettare forstå henne, og for dei som kjende henne godt kunne dei også tydeleg sjå på uttrykket

7 Dialog 2 / Lotte leiker meir enn gjerne med Barbie-dukker saman med sine venninner i barnehagen. Ingen stiller spørsmål omkring Lotte sine mulegheiter for deltaking her. i kroppsspråket og i augene korleis ho hadde det. Lotte koste seg med nærleik og god kroppskontakt. Barna likte å ha henne hos seg, dei var omsorgsfulle og naturlege i sin omgang med henne, og med dei vaksne som modellar lærte dei raskt. På eit videoopptak ser vi korleis ei lita jente stopper opp når Lotte begynner å hoste. Ho ser omsorgsfullt på henne, og banker henne forsiktig på brystet. Ifølge personalet i barnehagen la slikt samspill det beste grunnlaget for kontakt, og dette var i høg grad også viktig for dei andre barna. Den omtanken og omsorgen dei viste var viktig i danningsprosessen deira. Dette samveret ga også gode emosjonelle opplevingar som regulerte Lotte i forhold til omverda. Jakten på positive aktivitetar vart ein naturleg del av arbeidet og dei begynte å ta opp ulike situasjonar på video for å kartlegge kva som fungerte godt. Videodokumentasjonen løfta og synleggjorde den usynlege kunnskapen i barnehagen, noe som ga idear til nye aktivitetar. Det dukka opp mange eksempel på omtanken barna viste, og følgande situasjon er eit av fleire eksempel: Inne på avdelinga står ein av gutane lent inntil Lotte som sit i stolen sin. Han står tett inntil henne og stryk henne varsamt over håret. Lotte like det når æ gjør sånn seier han tankefullt, og ser henne omsorgsfullt inn i ansiktet. Det er tydeleg at begge koser seg, den vesle guten liker å vere god med Lotte og kjenner seg nok betydningsfull også. Han kjenner henne godt og veit kva ho liker. Med god tilrettelegging og støtte frå dei vaksne er han trygg nok til å bruke ferdigheitene sine. Lotte på si side har eit fornøyd og blidt uttrykk i ansiktet. Kroppskontakten, nærleiken og stemmen hans er eit språk ho liker. Viljen til å finne løysingar var stor, og assistenten, spesialpedagogen og avdelingsleiaren tok ansvaret for å legge til rette. Det nære samarbeidet med foreldra var eit viktig grunnlag. Dei ønska gode og fleksible aktivitetar tilpassa slik at Lotte kunne delta. Dei vaksne støtta opp i samhandlingane, og der Lotte var med utvida dei andre barna repertoaret sitt både i kommunikasjon og samspill. Når dei snakka til henne tok dei ofte på henne, la stemmen i eit mildt og vennleg leie, og hadde eit positivt uttrykk i kroppsskpråk og stemme. Dei kunne også bruke noen tegn, men framfor alt naturleg kroppskontakt i dialogen med henne. Fordi Lotte sjøl ikkje snakka med ord, kunne dei sette ord på det dei meinte ho ville svare. Også litt tøffe barn vart mjuke og omsorgsfulle i sin omgang med henne, ho appellerte naturleg til omsorgsevnen deira. Også i leikeaktivitetane som barna organiserte, var Lotte ofte hovudpersonen, og dei fordelte rollene i leiken ut i frå dette. Ein situasjon frå leikestua er ein god illustrasjon. Barna er i ferd med å gå inn dit for å leike og assistenten bestemmer seg raskt for ho vil trille Lotte inn og plassere også henne der. Det er eine og aleine barna som har regien i leiken som utviklar seg. Assistenten filmar og deltar i dialogen. Alle fire barna, inkludert Lotte, sit tett saman, med bøtter, spader, koppar og kar. Dei begynner straks å lage mat. Sand og vann blir fylt i bøttene medan dei prater om måltidet. Æ lage mat te Lotte seier ein av gutane. Kroppsspråket til Lotte viser at ho er med, ho rettar seg mot det som skjer, ein kan fornemme at ho har ørene på stilkar for å få med seg alt. Når barna klappar sanda saman i bøttene er det som taktfaste rytmer, og når dei henter meir sand eller går bort til Lotte med maten, lager leikedressane ein fin gnisselyd. Lotte sit nesten og strekker hals for å få med seg det som skjer. Men det som utløyser den største gleden er stemmene til barna. Dei diskuterer flittig, ler av seg sjøl, og slår spadene mot sanda når bøttene er fulle. I samtalen blir namnet Lotte hyppig uttrykt etter som det er ho som skal ha all maten. Assistenen, som filmar gjennom vinduet, følger dei og assisterer ved å forklare, gi råd, uttrykke glede og gjere dei merksam på at også Lotte smiler. Barna ytrer seg med ord, latter og kroppskontakt, og seier at Lotte nok blir veldig glad for maten. Lotte sit og deltar i dialogen med heile seg, ho gir svar med små bevegelsar, kropps- og hørselsretting, og smil. Ho skil jamvel stemmene frå kvarandre. Ei av jentene i leiken er ei venninne av Lotte sin familie, og når denne jenta snakkar er smilet ekstra frydefullt. Alle barn har behov for å vere deltakande og engasjerte. Også for barn med omfattande funksjonsnedsettingar er relasjonar til andre viktig for utvikling og læring. Men å legge til rette for eit godt språk- og komunikasjonsmiljø for barna kan vere ei utfordrande og krevande oppgåve, og mange har lite eller ingen erfaring når dei får eit barn med store funksjonsnedsettingar til barnehagen eller skolen. At kommunikasjonen med omverda blir vanskeleg kan ha mange grunnar, og det vil kreve sterk vilje, god kunnskap om barnet, og ein stor porsjon motivasjon for å kunne utvikle kompetansen til beste for barnet. Mulegheitene er likevel mange og det gir mykje glede når ein lykkast. Dette handlar om å ta barna på alvor.

8 8 Dialog 2 / 2009 Konferansen nærmer seg! Den internasjonale Isaac-konferansen i Spania nærmer seg med raske skritt! Første påmeldingsfrist er allerede 6. januar! Så er den ordinære påmeldingsfristen den 6. juni. Programmet er ikke endelig ferdig, men følg med på hjemmesidene for endelig innhold. Isaac Norge jobber med forslag til reiserute, og informasjon om dette kommer på våre hjemmesider. Sannsynlig utreise fra Norge vil være 22. eller 23. juli, med forslag til retur ca 30. juli. Arrangøren foreslår overnatting til følgende priser: Overnatting Hotel Location Double Room for single occupancy Double Room Deposit Requested Hotel AC Barcelona 4* Gangavstand Hotel Diagonal Zero 4* Gangavstand Hotel Front Maritim 4* Gangavstand Hotel Hesperia del Mar 4* Gangavstand Gran Hotel Catalonia 4* I Sentrum Hotel Berna 4* I Sentrum Prisene som er oppført er per rom per natt i Euro (EUR) og gyldig for De inkluderer frokost og 7% moms. For å sikre hotellrom, er det nødvendig å betale hotellet depositum. Alle utestående betalinger skal betales direkte til hotellet ved utsjekking.

9 Dialog 2 / ASK-studiet til Trondheim av Asgjerd Vea Karlsen Fagansvarlig, Høyskolen i Vestfold. Torsdag 15.oktober møtte 26 deltakere opp på hjelpemiddelsentralen i Trondheim og ASK-studiet var et faktum! Høgskolen i Vestfold har tilrettelagt studiet slik at det er mulig å være ASKstudent i Trondheim. Det har vært en arbeidsgruppe bak dette initiativet som består av: *Arnhild H. Skaanes -tidligere felles koordinator for dagtilbudene i Trondheim, *Elin Svendsen: Hjelpemiddelsentralen i Sør- Trøndelag, (Trondheim). *Reidun Grasmo- Senter for voksenopplæring. *Anne Grethe Tøssebro- Åsveien skole *Kristin Hage- Dagtilbud Heimdal *Personaltjenesten i Trondheim kommune v/ Anne Grethe Refsnes Vi skal ha seks samlinger i Trondheim og En fornøyd gjeng på sin andre samling i Trondheim i november Til venstre i bildet: Eirin Brende og Asgjerd Vea Karlsen. vi har vårt digitale rom i Classfronter. I periodene mellom samlingene får studentene arbeidsoppgaver, og de oppretter egne mapper. Veiledning, tilbakemelding og diskusjoner foregår i det digitale rommet. På første samling var fokus rettet mot kommunikasjon der Jørn Østvik fra Trøndelag kompetansesenter foreleste. Hva er språk? Hva er kommunikasjon? Hvilke praktiske konsekvenser får de ulike definisjoner av begrepet kommunikasjon? Hvordan kan vi redusere lært hjelpeløshet, passivitet? Språklig stimulering hva er det? Hvordan kan vi i et tverrfaglig samarbeid være med på å bygge opp et godt kommunikasjonssystem for ASKbrukere? På samling nr 2 i november foreleste Eirin Brænde fra NAV Sikte over temaet: Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. to spennende dager med mye godt stoff! Vi er kommet godt i gang og første mappeoppgave er levert! Muligheter fra Falck Igel Lightwriter SL40 Innebygget SMS- funksjon Enkel og brukervennlig meny Ordprediksjon og ferdige setninger Opplærbar ordliste Velg kvinne eller manns stemme IR- omgivelseskontroll Telefonbok, tid og dato og «gule lapper» Enkel og brukervennlig meny Light Rolltalk- ny modell Robust design Flere farger 6 timer batterilevetid Lett å ta med God lyd Integrert bordstativ Vi jobber med hjelpemidler det handler om mennesker Vi har produkter og gode løsninger innen våre fagområder. Se vår hjemmeside med aktuelle produkter, nyheter, kurs og presentasjoner - eller ta kontakt! Falck Igel AS Tlf

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse

4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 4 Prioriteringsveileder for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten 6 Portrettet: Divya - ei ung dame med kunstinteresse 10 Formidling av kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon

Detaljer

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 14 Invitasjon og informasjon om den norske ISAAC-konferansen i april 2007 nr 2 / 2006 2 Dialog

Detaljer

Taleteknologi en bro til samhandling?

Taleteknologi en bro til samhandling? Taleteknologi en bro til samhandling? Rapport fra prosjektet Kunnskapsutvikling om bruk av databaserte kommunikasjonshjelpemidler Jørn Østvik Mia Aagård Arne Myklebust STATPED SKRIFTSERIE NR 6 Taleteknologi

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer