Lotte like det når æ gjør sånn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotte like det når æ gjør sånn"

Transkript

1 Lotte like det når æ gjør sånn Lotte like det når æ gjør sånn Språkmiljø for barn med omfattande funksjonsnedsettingar

2 Lotte Diagnose - historie - utvikling Søknad om bistand Foreldre Eksterne fagpersonar Skolegruppe: Koordinator (fysio) Barne/fam/PPT Spes.ped bhg Spes.ped skole Ergoterapeut TKS (HH) Ansvarsgruppe

3 Kommunikasjon - definisjon Kvar handling som inneber overføring av informasjon frå ein person til ein annan, -vedrørande behov, ønske, oppfatningar, kunnskap eller kjenslemessige tilstandar Kommunikasjon kan vere intensjonell eller ikkje-intensjonell, kan involvere konvensjonelle eller ikkje-konvensjonelle signalar, kan ha ein lingvistisk eller ikkje-lingvistsisk form og kan framtre i form av tale eller på endre måtar National Joint Commitee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities (1992)

4 Relasjon Alt i livet er relasjon (Bakhtin,1981) Å anerkjenne relasjonar mellom vaksen og barn skaper positive ringverknader for læring og utvikling. Må sjåast i ein samanheng mellom to eller fleire og ikkje ut fra eigeskapar berre hos den eine (Bae og Waastad, 1999) Det handlar om å møte barn sine initiativ og vår forståing av korleis dei kommuniserer. Merksemda må rettast mot miljøet rundt barnet (Lorentzen, 1997) Omgivnadene kan ofte vere eit hinder for at barnet skal utvikle seg (Horgen, 2006)

5 Dialogens mester Gabriel likte å snakke med Lotte. Han konsentrerte seg om å få god kontakt og gjorde det meste rett. Han stilte seg tett inntil henne slik at ho kunne kjenne på kroppen sin at han var der, han satte ord på det som skjedde, han hadde eit blidt og postivt tonefall i stemmen, han brukte god tid og han kommuniserte ved å ta og stryke på henne

6 Lotte kommuniserte best når ho var våken når ho var saman med andre barn i samlingsstund, leik, lesestund, måltid, sang når personar ho likte var til stades når det vart tatt omsyn til behova hennes Når det var god atmosfære og temperament (gjerne litt kaos) når ho hadde aktivt språkmiljø (barn) rundt seg, latter, lydar frå aktivitet rundt seg når ho kjende nærleik og kroppskontakt når andre barn handleia eller hjalp henne når ho høyrde kjende stemmer

7 Å vere våken og tilgjengeleg Evnen til å vere merksam er ein føresetnad for opplevingar og læring Vi må legge til rette ut frå kunnskap om kva som vekker barnet Det må vere samsvar mellom indre behov og ytre tilpassing (Jacobsen, 2006) Å vende seg til barnet gjennom gode kjenslemessige opplevingar har betydning for barnet si muligheit til å rette merksemda mot noe (Jacobsen,1998, Wist, 2007)

8 Lotte sine uttrykk Godauga Godlydar Smil og gledesuttrykk Våkenheit, tydeleg engasjement Blikk og hørselsretting Kroppsretting Spenning i kroppen (stiv, avslappa) Sinne, gråt Ansiktsuttrykk Viste merksemd over tid Kroppskontakt Lotte kommuniserte med heile seg Viste med heile seg at ho var til stades

9 Skolegruppe: Koordinator (fysio) Barne/fam/PPT Spes.ped bhg Spes.ped skole Ergoterapeut TKS Inkluderande skole - berikingsperspektiv Kompetanseheving Universell utforming Nettverksbygging Beredskapsplan Handlingsplan

10 Livslang læring I Rammeplanen for barnehagar og læreplan for grunnskolen blir det lagt vekt på omgrepet Livslang læring. Barnehage og skole er ein del av utdanningssystemet som har stor innverknad på barns grunnleggande haldningar til læring. Er viktige arena for den livslange læringsprosessen. Derfor er eit tett samarbeid viktig. Barnehage og skole ein viktig premissleverandørar for samfunnsutviklinga

11 Barn som Lotte beriker Individuell variasjon kan vere ein kvalitet både for opplæring, oppleving og personleg utvikling. Dei vilkåra vi gir dei svakaste kan vere ein god kvalitetsindikator. Berikingsperspektivet inneber at alle menneske vil ha fordelar av at eit samfunn eller ein barnehage/skole i større grad blir lagt til rette ut i fra behova menneske med funksjonshemmingar har (Edvard Befring)

12 Kompetanseheving Gjennom diskusjonar og arbeid i samarbeidsgruppe Kurs i kommunen og på skolen Videorettleiing/refleksjonsgruppe i barnehagen Legge til rette for å utvikle barna sine sosiale ferdigheiter Dokumentere og lage fortelling om Lotte Arrangere fagdagar

13 13

14 Universell utforming Planar og tiltak vedrørande opp-pussing og nybygg Fysisk tilpassing på skolen forøvrig Utstyr Tilgjengelegheit Muligheiter for fellesskap/gjensidig tilpassing

15 Nettverksbygging MLD - nettverk Foreldrenettverk Lokalt nettverk rundt Lotte foreldre/fagfolk

16 MLD - nettverk Ergoterapeut Liv Dannevig (CP-bladet nr ): Vi vet at den beste støtten for foreldre og fagfolk som arbeider med barn som har en nedadgående utvikling, er å treffe andre i samme situasjon. Vår erfaring er at deltakerne blir et godt sammensveiset team. Vi både gråter og ler sammen.

17 Beredskapsplan Plan for beredskap i barnehage/skole/avlasting Utvikle tryggheit Sorgarbeid Investere for framtida Støtte