Solnes Eiendom AS, Kystutvikling AS Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solnes Eiendom AS, Kystutvikling AS Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune"

Transkript

1 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune ato: 24 mars 2009

2 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 2

3 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 3 INNHOLSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN BESKRIVELSE AV JUSTERT PLANFORSLAG Reguleringsplanen Funksjoner, arealbruk og arealstørrelser Topografi, landskap og vegetasjon Parkering Trafikk og adkomst Miljøtiltak Illustrasjonsplanen Bebyggelsesprinsipp Justeringer av veiløsningene Gangbrygge ved Solnes brygge Rekreasjon og turstier Bebyggelse SUPPLERENE OKUMENTASJON TIL KONSEKVENSUTRENING Trafikk Innledning agens forhold Fremtidige forhold etter utbygging av planlagt boligområde Støy Luftkvalitet Innledning Retningslinjer og mål for luftkvalitet Om virkninger av luftforurensning Vurdering av luftkvalitet Standard og beskaffenhet på FV 555 Solnesveien Støv og støy fra kornsiloen Kotehøyde for ny bebyggelse i forhold til prognoser for havnivåstigning VELEGG Reguleringsplankart, sist revidert Illustrasjonsplan alternativ A, datert Reguleringsbestemmelser, sist revidert Tegninger omlegging Melsombekken Plan... 29

4 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 4 - Snitt Snitt Trafikkberegninger... 29

5 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 5 1 BAKGRUNN Forslag til reguleringsplan for Nedre Solnes i Melsomvik i Stokke kommune av august 2008 har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden et er fremmet innsigelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Vestfold og NVE. Statens vegvesen har innsigelser knyttet til ferdigstillelse og dokumentasjon av GS-vei, frisiktsoner, støykrav for bebyggelse, kartlegging av Solnesveiens beskaffenhet, krav til utbedring av Solnesveien, utbyggingsavtale og krav til sikkerhets- og miljøtiltak i anleggsperioden. Fylkesmannen har innsigelse dersom det ikke etableres atkomst på sjøsiden av Solnes brygge, felt B1-3. Fylkesmannen har også innsigelse dersom ny gang-sykkelvei reduserer Melsombekkens naturkvaliteter. NVE har innsigelse knyttet til sikkerhet mot kvikkleireskred. Krav om sikkerhet mot kvikkleireskred bes tatt inn i bestemmelsene i samsvar med NVEs eget forslag. NVE ber videre om at kotehøyde for ny bebyggelse vurderes for å unngå problemer knyttet til stormflofremtidig havnivå. Etter møte med innsigelsesmyndighetene har forslagsstiller besluttet å ta innsigelsene til følge. Reguleringsplan med bestemmelser er følgelig justert. Stokke kommune har i tillegg bedt om utfyllende dokumentasjon til konsekvensutredningen på tema trafikk, støy, vurdering av standard på fylkesveien, støy og støv fra kornsiloen, og vurdering av cotehøyder for ny bebyggelse knyttet til fremtidige havnivåstigninger. For de øvrige utredningstemaene anses endringene i det justerte planforslaget å være slik at konsekvensene enten blir mindre eller uendret. et er utarbeidet nytt illustrasjonsmateriale som synliggjør justeringene som er foretatt i reguleringsplanen, men utover dette er det ikke utarbeidet utfyllende dokumentasjon for de øvrige utredningstemaene. For utredning av disse temaene henvises til reguleringsplan med KU av august BESKRIVELSE AV JUSTERT PLANFORSLAG 2.1 Reguleringsplanen Reguleringsplanforslaget med plankart og bestemmelser er justert etter offentlig ettersyn. ette kapitlet redegjør for de vesentligste justeringene Funksjoner, arealbruk og arealstørrelser Planområdets totalareal er på ca 105 daa, inkl kjørevei, fortau, annen veggrunn, gs-vei. Reguleringsplanens hovedformål er byggeområde for bolig. Øvrige deler av planområdet er regulert til offentlige trafikkområder, friområder, ulike spesialområder, fellesområder og kombinerte formål.

6 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 6 e delene av planområdet som er regulert til byggeområde for boliger, offentlige trafikkområder eksl kjørevei, gang-sykkelvei og fortau), friområder, spesialområder, fellesområder og kombinerte formål, utgjør til sammen et areal på ca 83 daa. Av dette arealet utgjør formålene på land ca 41,5 daa og formålene i sjø ca 41,5 daa. ette er tilsvarende arealstørrelsene i opprinnelig planforslag. Byggeområde for boliger, B1-6 Reguleringsplanen er delt inn i 6 byggeområder for boliger, med ulike utnyttelser og gesimshøyderbyggehøyder. Gesimshøyder og byggehøyder fremgår av reguleringsbestemmelsene. Arealstørrelser og utnyttelser BRABYA) er angitt nedenfor. Felt B1 Feltet er på 0,54 daa. Feltene kan bebygges med et maks bruksareal, %-BRA = 180 %. ette gir et maks bruksareal, BRA = 970 m2. Felt B2 3 Feltene er på hhv 0,66 og 0,64 daa, til sammen 1,3 daa. Feltene kan bebygges med et maks bruksareal, %-BRA = 180 %. ette gir et maks bruksareal, BRA = 1188 m2 i felt B2, og BRA = 1152 m2 i felt B3. I tilknytning til den enkelte bolig innenfor felt B1-3 kan det etablerers en båtplass med brygge innenfor område SPS4 og SPS4. Felt B4 Feltet er på 3,6 daa. Feltene kan bebygges med et maks bebygd areal, %-BYA = 28 %. ette gir et maks bebygd areal, BYA = 1008 m2. Felt B5 Feltet er på 5,9 daa. Feltet kan bebygges med et maks bruksareal, %-BRA = 130 %. ette gir et maks bruksareal, BRA = 7670 m2. Felt B6 Feltet er på 10,0 daa. Feltet kan bebygges med et maks bruksareal, %-BRA = 65 %.

7 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 7 ette gir et maks bruksareal, BRA = 6500 m2. Før igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor felt B1-B6 gis, skal det foreligge detaljert landskapsplan utomhusplan for det enkelte felt, B1-B6, godkjent av et faste utvalg for plansaker. Anlegg i hht landskapsplan utomhusplan innenfor det enkelte felt skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse for bebyggelse innenfor det enkelte felt gis. Før brukstillatelse for første bolig innenfor felt B1-B6 gis, skal min 50 % av felles leke- oppholdsareal FL1) være ferdig opparbeidet. Før brukstillatelse for 50 % av boligene innenfor felt B1-6 gis, skal hele FL1 være ferdig opparbeidet. Før brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt B5 gis, skal felles leke- oppholdsareal FL2 være ferdig opparbeidet. Felles lekearealer innenfor felt B4-6 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis for første bolig innenfor det respektive feltet. B4-6 skal inneholde felles leke-oppholdsarealer som skal skilles ut som fellesarealer, slik at minstekravet til lekeplasser innenfor planområdet ivaretas. Felles leke-oppholdsarealer innenfor felt B4-6 skal inngå i beregningen av utnyttelse %-BRA %-BYA) innenfor feltene. Byggeområde - Allmennyttig A1-2) Områdene er på hhv 0,2 og 0,9 daa. Område A1 kan benyttes til allmennyttig formål, herunder kystledhytte, bevertning mv. Område A2 kan benyttes til allmennyttig formål, herunder barnehage, bevertning og galleri mv. Eksteriøret på eksisterende bebyggelse innenfor området skal bevares. Ved oppføring av eventuell erstatningsbebyggelse ved brann skal gjeldende utnyttelse, BRA, legges til grunn. Offentlige trafikkområder Kjørevei V1-4), annen veigrunn, fortau F) et er regulert inn kjøreveier innenfor planområdet som er underdelt i 4 parseller, V1-4. Områdene regulert til fortau og annen veigrunn skal opparbeides som del av veianlegget. Vei 1 fra rundkjøringen ved riksvei 303 er regulert med gang-sykkelvei. Vei 2 inn til boligfeltene B1-3 og B5 er regulert med fortau, og har en reguleringsbredde på 10,25 m. I syd avsluttes offentlig vei med en vendehammer. Vei 3 er regulert med 8,5 m normalbredde, og traseen er i hovedsak opprettholdt slik den ligger i dag. Avgrensningen av vei 3 mot friområdet i vest tilliggende planområdet) er lagt slik at den inkluderer fjellskjæring, og bredden på annen veigrunn vil dermed variere noe på vestsiden av V3.

8 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 8 Vei 4 er regulert i 8,0 m bredde. Som i opprinnelig planforslag er den er lagt om i forhold til dagens trasé, både for å bedre adkomstsituasjonen til småbåthavnen i syd Solnes), og for å få en bedre arrondering på boligfelt B6. Gang-sykkelvei GS) Gang-sykkelvei GS) er regulert med en effektiv bredde på 3,0 m, og med bredde på midtdeler mellom gang-sykkelvei og Solnesveien V1) som varierer fra 2,5 til 1,0 m, pga at omleggingen av Melsombekken skal bli minst mulig. På østsiden av gang-sykkelveien er det regulert inn annen veggrunn med varierende bredde pga fyllingsutslag, men med min bredde 1,5 m. GS skal opparbeides i hht detaljplan godkjent av Statens vegvesen, før anleggsarbeid innenfor planområdet kan igangsettes. Torg T) Området er på ca 0,9 daa. Nordre del av området kan benyttes som gjestebrygge, og søndre del av området kan benyttes som tilkomst til småbåtanlegget SPS4). Parkeringsplass P1-4) Områdene har følgende arealstørrelser: P1 = 0,7 daa P2 = 0,5 daa P3 = 0,5 daa P4 = 0,3 daa Parkeringsplassene P1-4 er offentlige tilgjengelige. P1-3 skal også tjene som parkering for byggeområdene allmennyttig A1 og A2, og kombinert formål allmennyttigforretningbevertning AFB), og dekke parkeringsbehovet for disse områdene. Kai TK1-3) Områdene har følgende arealstørrelser: TK1 = 0,06 daa TK2 = 0,2 daa TK3 = 2,0 daa Områdene skal være offentlig tilgjenglige og benyttes som kai og havnepromenade. TK3 er regulert med en bredde på 10,0 m. Brygge TB1-2) TB1 = 0,2 daa

9 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 9 TB2 = 0,3 daa Områdene skal være offentlig tilgjengelige og benyttes som brygge og havnepromenade. Områdene er regulert med en bredde på 3,0 m, og skal etableres med maks cotehøyde + 1,0 m. Småbåtanlegg SA1-5) Områdene har følgende arealstørrelser: SA1 = 0,09 daa SA2 = 0,3 daa SA3 = 0,04 daa SA4 = 0,06 daa SA5 = 0,5 daa Områdene skal være offentlig tilgjengelige og betjene privat småbåtanlegg i sjø SPS1-2). Trafikkområde i sjø TS1-2) Områdene er på hhv 1,5 og 1,6 daa. Områdene skal være offentlig tilgjenglige, som båttilkomst til områdene trafikkområde kai TK1) og torg T). Friområder Friområde FR) Området er på ca 0,7 daa. Området ligger i tilknytning til den gamle boligen og uthuset i nordenden av utbyggingsområdet. Området skal være offentlig tilgjengelig. Innenfor området skal det opparbeides gangsti mellom V3 og V2, som gangforbindelse fra felt B4 til fortau langs V2. Park FRP) Området er på ca 6,7 daa. Området kan utvikles med badestrand, badebrygge og leke- og oppholdsarealer. Gammel skytestilling innenfor området skal bestå. Friområde i sjø FRS) Området er på ca 9,4 daa. Området kan utvikles med badestrand, badebrygge og stupetårn.

10 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 10 Tursti FRT1-2) Områdene er på hhv 0,4 og 0,3 daa. FRT1 kan opparbeides i en effektiv bredde på 3,0 m, og kan benyttes som kjøreadkomst til område A1. FRT2 skal opparbeides i en effektiv bredde på 1,0 m. Spesialområder Privat småbåtanlegg i sjø SPS1-4) Områdene kan benyttes til privat småbåtanlegg. Område SPS1-2 er på hhv ca 8,6 og 5,1 daa. Område SPS3-4 er på hhv ca 1,5 og 13,9 daa. Vegetasjonsbelte SV1-3) Områdene har følgende arealstørrelser: SV1 = 1,2 daa SV3 = 0,1 daa SV3 = 0,1 daa Områdene skal etableres med vegetasjonsbelte som skjerming mellom felt 6 og industriområde i syd, og mellom Friområde park FRP) og industriområde i syd. et skal utarbeides skjøtselsplan for områdene. Bevaring av bygninger SB1-4) Områdene regulert til bevaring av bygninger omfatter kun bebyggelsen. Bygningenes eksteriør skal opprettholdes med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger, evt kan de tilbakeføres til sin opprinnelige stil. Bygningenes interiør er ikke bevaringsverdig, og bygningene kan bygges om og forandres innvendig. Frisiktsone Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers planum. Frisiktsonene skal opparbeides samtidig med veianlegget. Fellesområder Felles lek opphold FL1-2) Områdene er på hhv 1,9 og 0,3 daa. Områdene skal benyttes til felles leke-oppholdsareal for boligfeltene B1-B6, og opparbeides i hht detaljplan godkjent av et faste utvalg for plansaker.

11 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 11 Områdene skal inngå i beregningsgrunnlaget for lekearealer for felt B1-B6. Kombinerte formål AllmennyttigForretningBevertning AFB) Området er på ca 0,9 daa. Området skal benyttes til allmennyttig formålforretningbevertning. Eksteriøret på eksisterende bebyggelse innenfor området skal bevares. Ved oppføring av eventuell erstatningsbebyggelse ved brann skal gjeldende utnyttelse, BRA, legges til grunn. Midlertidig anleggsområde Områdene kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med opparbeidelse av gang-sykkelvei GS) og omlegging av Melsombekken. Arealene skal tilbakeføres til uregulert område, LNF-område jf kommuneplanen), etter at gang-sykkelveien og tilhørende anlegg er ferdigstilt Topografi, landskap og vegetasjon Planområdet ligger i et østvendt skrånende terreng med eldre bryggeanlegg mot sjøen. I sydøst finnes et mindre område med edelløvskog. Planen vil sikre den grønne skogkledde silhuetten vest for planområdet, og sikre og utvikle naturkvalitetene i planområdet gjennom kultivering og vern av verdifull vegetasjon Parkering Ved dimensjonering av garasje- og biloppstillingsplasser skal følgende være retningsgivende: - 2 plasser pr bolig 5 % av parkeringsplassene skal være HC-plasser. e offentlige parkeringsplassene P1-4 har til sammen en kapasitet på ca 70 p-plasser Trafikk og adkomst Reguleringsbestemmelsene angir at gang-sykkelvei langs Solnesveien fra rundkjøringen ved Rv 303 og frem til sydenden av fylkesveien, skal være opparbeidet før anleggsarbeid innenfor planområdet kan igangsettes. ette vil gi en trygg adkomstsituasjon for myke trafikkanter langs Solnesveien og inn til området allerede i anleggsfasen. Videre er det regulert fortau langs V2 inn til område B1-3 og B5, turstier hhv mellom V2 og V3, og mellom V3 og V4, samt at gangsti skal opparbeides gjennom friområde FR. ette vil også gi en trafikksikker og trygg situasjon for myke trafikkanter som ferdes inne i og gjennom området.

12 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune Miljøtiltak Bærekraft, utvikling og bevaring Verneverdig bebyggelse og viktige naturområder og vegetasjon bevares og sikres, gjennom angitte formål og reguleringsbestemmelser. Tilgjengelighet og universell utforming Allmennhetens tilgjengelighet gjennom planområdet og til sjøen sikres ved at det er regulert inn offentlige arealer både gjennom hele planområdet og ut til og langs sjøen. Videre er friområde FRP badeparken) og friområde i sjø FRS) offentlig tilgjengelige. Reguleringsbestemmelsene angir at bebyggelse, anlegg og uteområder skal ha en utforming som sikrer god tilgjengelighet for alle grupper, jf. Statlig rundskriv, T-599 B, eller senere vedtatte retningslinjer. Støy og luftkvalitet Reguleringsbestemmelsene angir at ingen boenheter innenfor planområdet eller langs Solnesveien skal ha støynivå, verken fra industristøy eller veitrafikkstøy, over Lden 55dB på uteplass eller utenfor rom til støyfølsom bruk, jf Miljøverndepartementets retningslinjer T ette kravet gjelder også for barnehagen i Solnesveien. Med uteplass menes minst én stille side. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden ) ikke overstige L5af 70 db. Innendørs støynivå skal være innenfor anbefalte grenser i T Før igangsettingstillatelse for utbygging innenfor planområdet gis, skal det dokumenteres at støygrensene overholdes gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelse av nødvendige tiltak inngår. Berørt anleggseier skal ha anledning til å uttale seg til planene. Trafikkbelastning på Solnesveien må dokumenteres med trafikktellinger som særlig vektlegger sommertrafikken. Eventuelle avbøtende tiltak skal være etablert før første bolig innenfor felt B1-6 tas i bruk. Reguleringsbestemmelsene angir at alle boliger innenfor planområdet skal ha en uteplass som tilfredsstiller nasjonale mål for luftkvalitet i henhold til kapitel 7 i Forskrift om begrensning av forurensning. 2.2 Illustrasjonsplanen Bebyggelsesprinsipp Illustrasjonsplanens alternativ A er lagt til grunn for det justerte reguleringsplanforslaget. et har bebyggelsesenhetene Solnes Brygge, Klippe, Torg og Terrasse, med til sammen ca 105 boligenheter.

13 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 13 Figur 1. Illustrasjonsplan Solnes Justeringer av veiløsningene Gang-sykkelveien langs Solnesveien er justert på parsellen langs Melsombekken, der rabatten mellom kjørebanene og gang-sykkelveien er redusert fra 2,5 m til 1 meter for å gi større avstand til Melsombekken. Melsombekken er flyttet ca 3 m over en strekning på ca 45 m nord og syd i parsellen. en vestre bredden av bekken forbygges med stein for å hindre utgraving og det plantes ny skyggedannende vegetasjon i den 3 m brede sonen mellom elva og gang- sykkelveien, som skal bidra til å sikre et godt miljø for fisken i bekken. et legges ut elvegrus og stein i elveløpet for samme formål. Naturfaglig kompetanse vil konsulteres i forbindelse med opparbeidelse, for å sikre at fiskens levevilkår ikke forringes. Omleggingen forutsettes gjort i senhøstesvinter for å gi minst mulig negativ virkning for det biologiske miljøet i elva.

14 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 14 Veikrysset ved kommunebrygga er justert noe for å bedre trafikksikkerheten, men terrengforholdene mot vest er til hinder for å utforme krysset i henhold til normalene. et må sikres god sikt bl.a. ved at vegetasjon holdes nede og nødvendig skilting må ivaretas i utbyggingsavtale. Vendehammerne i Solnesveien er forlenget til 15 m fra senter vei, og de har en radius på 10 m. et er lagt inn trappeforbindelser i skråningen fra Solnes Klippe gjennom friområdet og ned til kaiflaten ved kommunebrygga. et er lagt kjørbar tursti fra vendehammeren nordvest for Solnes Torg og opp på torget ved den gamle kommandantboligen, og tursti videre opp til Solnesveien. Figur 2. Prosjektet sett fra Melsomvik brygge Gangbrygge ved Solnes brygge På sjøsiden av Solnes brygge er det lagt inn en 3 m bred offentlig tilgjengelig gangbrygge på cote 1,0. et er trappeforbindelser fra gangbrygga på hver side av bryggetorget. Figur 3. Snitt gjennom Solnes Klippe, veg 1, Solnes Brygge, og gangbrygge langs vannet. en østre brygga ved Solnes Torg er utvidet fra 7 til 10 m bredde, slik at den offentlig tilgjengelige brygga på sjøsiden av Solnes Torg får lik bredde hele veien.

15 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 15 Figur 4. Snitt gjennom Solnes Torg, viser at maks byggehøyde er redusert til 4 etasjer, og at ny bebyggelse dermed vil bli lavere enn eksisterende lagerbygg Rekreasjon og turstier Badeparken sør for Solnes Torg er regulert til friområde. Gangstisystemet i badeparken har i sør forbindelse til den regulerte turstien som går opp i Solnesbakken, sør for Solnes Terrasse. et er vist en buffersone med bredde på minst 10 m med tett krattvegetasjon mot kornsiloen som skal bidra til redusere støy- og støvproblemer fra kornsiloen. Figur 3. Illustrasjon av planforslaget sett fra nordøst Bebyggelse Solnes brygge - felt B1 Illustrasjonsplanen viser bebyggelse med et ca bruksareal, BRA = 850 m m2 biloppstilling uten overdekning = 940 m2. Solnes brygge - felt B2 3 Illustrasjonsplanen for hvert felt viser en bebyggelse med et ca bruksareal, BRA = 1020 m m2 biloppstilling uten overdekning = 1128 m2

16 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 16 Til sammen blir dette et ca bruksareal, BRA = 2260 m2 Solnes klippe - felt B4 Illustrasjonsplanen viser en bebyggelse med ca grunnflate pr enhet, BYA = m2 biloppstillingsplass uten overdekning = 86 m2. Ca grunnflate for 10 enheter, BYA = 860 m2 Ca bruksareal, BRA, for Solnes klippe = 1700 m m2 biloppstilling = 1880 m2 Solnes torg - felt B5 Illustrasjonsplanen viser en bebyggelse med et totalt ca bruksareal, BRA eksl parkering) = 6715 m2 Bebyggelsen er redusert til maks 4 etasjer inklusive inntrukket toppetasje, og ekskl sokkeletasje parkeringskjeller. Mot odden i nordøst avtrappes bebyggelsen til 3 etasjer. Solnes terrasse - felt B6 Illustrasjonsplanen viser en bebyggelse med et totalt ca bruksareal, BRA inkl parkering) = 6200 m2 Totalt bruksareal i illustrasjonsplanen Totalt er det vist et bruksareal på ca daa i boligfeltene i illustrasjonsplanen inkl parkering i felt B1-4 og B6).

17 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 17 3 SUPPLERENE OKUMENTASJON TIL KONSEKVENSUTRENING 3.1 Trafikk Innledning et er igangsatt planarbeid med sikte på å legge til rette for bygging av ca 105 boliger og noe næringsvirksomhet på Solnes i Stokke. Området vil i sin helhet sogne til fylkesvei 555, Solnesveien. Solnesveien er en ca 1,8 km lang blindvei knyttet til overordnet veinett i et rundkjøringskryss mellom denne, Storevarveien og riksvei 303. Til Solnesveien sogner i dag knapt 50 boliger, en barnehage, et par mindre bedrifter, en stor kornsilo med tilhørende kai samt to større og en mindre småbåthavn med til sammen ca 455 båtplasser. e eksisterende boliger ligger langs en strekning på ca 800 m fra rundkjøringskrysset og sørøstover, mens bedriftene ligger lenger sør i veien. et planlagte utbyggingsområdet ligger mellom 1,2 og 1,4 km fra rundkjøringskrysset. Solnes Eiendom AS og Kystutvikling AS har bedt om en vurdering av de trafikkmessige konsekvenser den planlagte utbyggingen vil kunne ha for sikkerhet og fremkommelighet i den nærmeste del av veisystemet, det vil si Solnesveien, riksvei 303, Storevarveien, og ikke minst i selve rundkjøringskrysset agens forhold Fysiske forhold Som nevnt i innledningen sogner det planlagte utbyggingsområdet til fylkesvei 555, Solnesveien, en 1,8 km lang blindvei med noen få direkte avkjørsler til enkelteiendommer, og noen fellesavkjørsler Strandgaten og Skippergaten m.fl.). Veien er 5,5 m bred uten fortau eller parallell gang- og sykkelvei. Slik parallell gang- og sykkelvei er imidlertid planlagt, og er en forutsetning for den planlagte utbygging. Solnesveien munner i nord ut i et firearmet rundkjøringskryss. e tre andre veiene er Storevarveien, fylkesvei 554, mot syd og riksvei 303 mot henholdsvis Stokke sentrum i vest og mot riksvei 312 og Tønsberg i nord. Langs både Storevarveien og riksvei 303 er det bygget parallelle gang- og sykkelveier som krysser kjøreveiene i plan. Trafikkmengder et foreligger tellinger fra 2007, ett punkt i Storevarveien og to punkter på riksvei 303, ett nord for Stokke sentrum ca en km vest for rundkjøringskrysset og ett punkt nord for dette krysset på veien mot Tønsberg. ette er kun snittellinger over døgnet og sum begge retninger. et foreligger således ikke tellinger for de enkelte svingebevegelser. Tellingene på riksvei 303 er kontinuerlige tellinger som angir både Årsdøgn- ÅT), sommerdøgn- ST) og yrkesdøgntrafikk YT). Årsdøgntrafikk regnes å være 90% av yrkesdøgntrafikken. Nord for Stokke sentrum er YT størst med 5330 kjt., og er 106 % av ST med 5038 kjt., Nord for krysset er YT minst med 5286 kjt, og er 96 % av ST med 5530 kjt. For å være på den sikre siden benytter vi derfor i de nedenstående beregninger den registrerte ST på veien mot Tønsberg og YT på veien mot Stokke sentrum, det vil si den høyeste registrerte trafikk på begge veiarmene.

18 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 18 I Storevarveien er tellingen fra uke 25 i 2007, og denne tellingen angir sommerdøgntrafikken. Høyeste ST er på 1950 kjt.. Vi antar at det på denne veien er det samme forholdet mellom ST og YT som på riksvei 303 mot vest, og får altså med 6% økning fra ST en YT i Storevarveien på ca 2100 kjt, sum begge veier. Til Solnesveien sogner opp mot 50 boliger, et par bedrifter med relativt få ansatte og besøkende, en kornsilo med utskipningsplass, en barnehage for 40 barn helt nord i veien, flere småbåthavner med til sammen 450 båtplasser samt noen sjønære friluftsarealer. et anslås følgende trafikk fra de ulike elementer: Boliger, 50 stk. En bolig i dette området genererer ca fem bilturer pr døgn se avsnitt 3.1), det vil si en YT på ca 250 kjt. Kornsilo. Til kornsiloen går det i størrelsesorden 50 trailerevogntog pr døgn på sensommer og tidlig høst og også en periode midt på vinteren, for å være på den sikre siden legger vi til grunn at dette gir en YT på 100 kjt. Barnehage med ca 40 barn. Vi anslår at ca 75 % bringes og hentes med bil. en samme andel antas for de 15 ansatte, og vi får en YT på 140 kjt. Småbåthavner. Ved planlegging av småbåthavner i Oslo-området avsettes normalt tre ganger så mange båtplasser som bilparkeringsplasser. Full belastning på disse plassene kan kun påregnes i helger og ferier. På hverdager kan påregnes høyst halvparten av dette, det vil si en YT på kanskje opp mot 150 kjt. 75 biler hver vei). Friluftsområdene. På hverdager må en kunne anta at denne trafikken er svært beskjeden, kanskje i størrelsesorden 50 kjt. I følge det ovenstående vil altså dagens trafikk på hverdager i Solnesveien kunne komme opp mot 700 kjt YT). Vi anslår videre at i morgenrushets topptime vil om lag 12 % av yrkesdøgntrafikken avvikles trafikken på riksvei 303 ha en retningsfordeling på ca 55 % mot Tønsberg og ca 45 % mot Sandefjord den tilsvarende retningsfordeling være skjevere i Storevarveien og Solnesveien, i Storevarveien vil i størrelsesorden rundt 60 % gå inn mot krysset og 40 % gå ut fra krysset og i Solnesveien som er blindvei vil ca 75 % gå inn mot krysset og 25 % gå ut fra krysset. I Solnesveien regner vi med at den andel av døgntrafikken som avvikles i rushtimene er større enn i de øvrige veiene, her satt til 15 %. Med bakgrunn i de ovenstående tellinger og betraktninger, anslår vi en maksimalsituasjon i morgenrushet som vist i figur 1.

19 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 19 Rv 303 fra nord Solnesveien Rv fra vest Storevarveien Figur 1 agens trafikk i krysset, topptime i morgenrush Kapasitet med dagens trafikk I Vedlegg 1 er vist en kapasitetsberegning for krysset Retningslinjene fra Statens vegvesens håndbok 127, Kapasitet i kryss, innarbeidet i et regneark). Av denne fremgår at rundkjøringen har en beskjeden belastning i dag. et er som ventet de to veiarmene til riksvei 303 som har den høyeste tilfartsbelastningen, men den er likevel kun på rundt en fjerdedel av tilgjengelig kapasitet, 26 og 28 %. Utfartskapasiteten er også høyest på riksvei 303 mot nord i morgenrushet, men kun på 35 % av kapasiteten. Ikke på noen av armene kan forventes køer av biler Fremtidige forhold etter utbygging av planlagt boligområde Turproduksjon Statens vegvesens Håndbok 146, Trafikkberegninger, bruker begrepet biltur, hvor en biltur representerer én bil én vei. Et besøk utgjør således to turer. I håndboken finner vi anbefalt turproduksjon fra ulike formål. et opereres imidlertid med et variasjonsområde, avhengig av lokalisering, kollektivdekning, osv. For boliger har håndboken et variasjonsområde på 2,5 5 bilturer pr bolig pr døgn. et aktuelle området ligger over ½ km fra Storevarveien og hele 1,2 1,4 km fra riksvei 303, og har således ikke særlig god kollektivdekning. istriktet har relativt høy bilbruk, og vi mener at for dette området bør antallet generelt sett ikke settes lavere enn 5 bilturer pr bolig pr døgn. Imidlertid legges det fra utbyggers side opp til at området vil bli utbygget med leiligheter for godt voksne og pensjonister, og at antall bilturer høyst sannsynlig vil bli noe lavere, anslagsvis 3,5 4 bilturer pr bolig pr døgn. Trafikken fra boligene i det planlagte området vil således kunne bli i størrelsesorden 400 bilturer pr døgn. Som nevnt i innledningen legges det også opp til at det kan etableres noe næringsvirksomhet, eksempelvis serveringssted og butikk i tilknytning til båthavnen. essuten er det grunn til å tro at båthavnene vil kunne utvides slik illustrasjonsplanen viser. Trafikkmengder til og fra disse virksomheter er foreløpig vanskelig å anslå, men om vi antar denne trafikken til å bli rundt 200 bilturer pr døgn, vil de planlagte boliger og nevnte virksomheter generere en trafikk på ca 600 bilturer pr døgn, og således en yrkesdøgntrafikk i Solnesveien på ca 1300 kjt.døgn, sum begge retninger. agens trafikk

20 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 20 på 700 kjtdøgn fremskrevet med en årlig trafikkvekst på 1,3% gir til sammen 830 kjtdøgn og YT på 1430 kjt i 2020 når effekten av Solnes utbyggingen er lagt til. YT år 2007 YT År 2020 uten Solnes Prosentvis vekst YT År 2020 med Solnes Prosentvis vekst med Solnes Fv 555 Solnesveien % % Figur 2 Yrkesdøgntrafikk i Solnesveien med fremskrevet trafikkvekst og effekt av planlagt utbygging Beregnet trafikk i rundkjøringskrysset etter utbygging I figur 2 er vist beregnet trafikk i topptimen i morgenrushet etter at planlagt utbygging er gjennomført. Ved beregningen er ny trafikk lagt til den eksisterende, og det er for den nye trafikken brukt de samme forutsetninger som beskrevet ovenfor i avsnitt 2.2, om topptimens andel av døgntrafikken, om retningsfordelingen på de ulike veiarmer og den samme fordeling av trafikken til og fra de ulike veiarmene Rv 303 fra nord Solnesveien Rv fra vest Storevarveien Figur 3 Trafikkmengder i krysset, topptime i morgenrush, etter planlagt utbygging Kapasitet og trafikale konsekvenser ved utbygging Beregning av belastningsgrader kapasitet), kølengder og gjennomsnittlig forsinkelser ventetider) etter planlagt utbygging er vist i Vedlegg 2. en viser at trafikkøkningen ikke vil gi vesentlige endringer i belastningen. en maksimale belastningen finner vi i utfarten i riksvei 303 mot nord, på 38 %. Som nevnt har vi sett kun på morgenrush, da det som nevnt er dette rushet som normalt har den største belastningen. På grunn av lokaliseringen mellom Sandefjord og Tønsberg må vi kunne regne med en relativt jevn retningsfordeling, og må derved kunne vente om lag de samme totale trafikkmengder i kveldsrushet, men fordelt over noe lengre tid, og derved lavere belastningsgrader. I vedleggene er også vist belastningsgrader, kølengder og gjennomsnittlige forsinkelser ved en generell trafikkvekst. et er valgt å se på veksten innenfor kommuneplanens tidshorisont, det vil si til Statens vegvesens prognoser for utvikling i veitrafikken frem til 2020 er satt

21 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 21 til 1,3 % årlig for personbiler men lavere for tunge biler. en reelle veksten for tunge biler er imidlertid høyere enn vegvesenets prognoser på grunn av kapasitetsbrist på jernbanen, og vi har derfor valgt en samlet årlig vekst for alle biltyper på 1,3 %. ette gir en multiplikasjonsfaktor etter 13 år tellingene på riksvei 303 ble gjennomført i 2007) på 1,18. Beregningene viser at på veiarmen med den høyeste belastningen, utfart på riksvei 303 mot nord, øker belastningen med dagens trafikk Vedlegg 1) som utgangspunkt og uten planlagt utbygging fra 35 % til 41 %, og tilsvarende om man inkluderer trafikken fra planlagt boligområde Vedlegg 2) øker belastningen fra 38 % til 45 %. I år 2020 vil man med de omtalte forutsetninger, og med det planlagte området utbygget, ha ventetider for å kjøre inn i krysset på mellom 5 og 6 sekunder, og det vil stort sett ikke oppstå køer. et er parallelle gang- og sykkelveier langs både riksvei 303 og Storevarveien. Fotgjengerfelt krysser veiene nær krysset. en høyest belastede veiarmen, riksvei 303 nord, vil i år 2020 med de ovenstående forutsetninger ha en trafikk på vel 800 kjt. i den høyest belastede timen, sum begge retninger, i gjennomsnitt ett kjt. hvert 4,5 sekund. et vil si at tidsmessig sett kan en fotgjenger krysse veien for annen hver bil uten at det går utover kapasiteten eller at ventetidene for bilene øker. Feltet går også over trafikkøya før rundkjøringen, med mulighet for opphold for kryssende trafikk. Fotgjengere kan således krysse ett kjørefelt av gangen, noe som er sikkerhetsmessig fordelaktig. I våre beregninger anslår vi altså en knapp fordobling av trafikken i Solnesveien i topptimen, fra 103 til 194 kjt. som følge av den planlagte utbyggingen. enne trafikkøkningen vil fordele seg på de tre øvrige veiarmer, sannsynligvis mest på de to armene til riksvei 303 og noe på Storevarveien. Trafikkøkningen på riksvei 303 nordover anslås til ca 50 kjt. i topptimen, sum begge retninger, en økning på knapt ett kjt. i minuttet, eller ca 7,5 % av dagens trafikk. Både riksvei 303 og Storevarveien og rundkjøringskrysset har god standard og parallelle gang- og sykkelveier. Videre forutsettes det at før planlagt bebyggelse tas i bruk skal også Solnesveien ha parallell gang- og sykkelsvei. I våre beregninger og vurderinger var vi lagt til grunn den høyeste trafikkmengde uaktet variasjon på årstid og døgn. Vi tør derfor hevde at den relativt beskjedne trafikkøkningen som den planlagte utbygging vil medføre, ikke vil ha uakseptable konsekvenser verken for trafikkavviklingen eller den generelle trafikksikkerheten. 3.2 Støy Innledning Planprogrammet: Omfang av vegtrafikkstøy generert av planforslaget kvantifiseres og vurderes i forhold til total støy. Støyvurderingene vil bli utført med bakgrunn i foreliggende trafikktall fra Statens vegvesen. Behov for avbøtende tiltak vurderes. Problemer knyttet til støy og støv fra kornsiloen skal vurderes og avklares i planbehandlingen og konsekvensutredningen. Kommentarer til høringen: Støyberegning må justeres etter at trafikktall er oppdatert. Støyberegning må gjelde både ny og eksisterende bebyggelse. efinisjonen av gul og rød støysone er i henhold til Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, og arbeidene er utført i henhold til veilederen til disse støyretningslinjene. et er beregnet støy fra veg i en fremtidig situasjon, år Støyberegningene vurderingene sivilingeniør Kristin Strand Amundsen

22 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 22 Generelt om støy Figur 1 viser hvilke situasjoner som skaper ulike støynivåer. Figur 1: Hvilke situasjoner som skaper ulike støynivåer. Selv om det finnes store individuelle forskjeller mellom personer vil andelen av befolkningen som føler seg plaget av støy øke med økende støynivå. I den forbindelse er det utarbeidet både retningslinjer for akseptable utendørs støynivåer i Norge og grenseverdier for støykrav innendørs til nybygg eller eksisterende bebyggelse ved ny eller endring av veganlegg. Trafikkstøy varierer med trafikkmengden for et gitt tidsrom. På grunn av den store spennvidden fra den svakeste lyd vi kan oppfatte til smertegrensen benyttes en logaritmisk skala for å beskrive støynivå. Hver gang energien i en lyd fordobles, øker lydnivået med 3 dba), men menneskets subjektive reaksjon på endringer i lydnivået er: - 2 dba): opp mot merkbart 3-5 dba): godt merkbart 5-10 dba): vesentlig > 10 dba): dobling En fordobling av vegtrafikken innebærer en endring i støynivå på 3 dba), som er en merkbar støyendring. Grenseverdier for vegtrafikkstøy Utendørs oppholdsarealer og innendørs rom For utendørs oppholdsarealer gjelder grenseverdier i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442). For innendørs oppholdsrom gjelder krav til maksimalt støynivå i henhold til NS 8175, det er kun beregnet for utendørs støynivå Lekv knyttet til fasade i dette prosjektet. et må kjøres egne innendørs beregninger Lekv ved bruk av de utendørsverdiene som er beregnet i dette prosjektet Lekv. Begrepene er nærmere forklart under tabellen.

23 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 23 T-1442 Bidragskilde Utendørs støynivå døgngjennoms nitt) Utendørs støynivå i nattperioden kl Utendørs støynivå døgngjennomsni tt) Utendørs i støynivå i nattperioden kl L den,frittfelt L 5AF L den,frittfelt L 5AF GUL sone GUL sone RØ sone RØ sone Vegtrafikk db db > 65 db > 85 db Tabell 1: Anbefaltekrav grenseverdier i retningslinje for støy Bebyggelse som ligger i rød og gul støysone dvs >55dB) skal utredes for støytiltak. Begrep L den,frittfelt L 5AF efinisjon Ekvivalent støynivå fritt felt med ulik vekting over døgnet. Trafikk om kveld og natt vektes strengere enn om dagen. Maksimalnivå i forhold til antall hendelser i løpet av en gitt periode 5% av hendelsene) Tabell 2: ef av støybetegnelser. For vegtrafikk er det i dette tilfellet trafikkfordelingen over døgnet og ikke maksimalnivået som utløser støytiltaksplikt. For vurdering av støy på utendørsområder skal det beregnes for L den,frittfelt som er ekvivalent støynivå frittfelt med ulik vekting over døgnet. Trafikk om kveld og natt vektes strengere enn om dagen. Forutsetninger og inndata Programvare et er gjort støyberegninger med programmet NBSTØY versjon 6.0. Beregningsmetoden baseres på Nordisk Beregningsmetode for Vegtrafikkstøy rev.1996) og kan benyttes i forbindelse med støyberegninger på et detaljert nivå. Trafikkdata et henvises til egen delutredning av trafikale konsekvenser. enne utredningen viser at planforslaget 110 boliger og diverse næringsvirksomhet, trafikk til båthavn med mer)

24 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 24 medfører en turproduksjon på rundt 600 YT Yrkesøgntrafikk). enne trafikken kommer i tillegg til dagens trafikk på Solnesveien, som er størrelsesorden 700 YT. I henhold til veileder til retningslinje 1 T-1442, er det ÅT Års øgn Trafikk) som skal brukes som trafikktall ved støyberegninger. ÅT er vanligvis 90 % av YT. Tellinger 2 på Rv 303 bekrefter at ÅT er 90 % av YT på veinettet i Melsomvik-området. Tabell 3 viser hvilke trafikktall som er lagt til grunn i støyanalysen. I dagens situasjon er ÅT på Solnesveien i størrelsesorden 630 kjtdøgn, mens denne vil øke til ca 1380 kjtdøgn som følge av planlagt utbygging. ÅT år 2007 ÅT År 2020 uten Solnes Prosentvis vekst ÅT År 2020 med Solnes Prosentvis vekst med Solnes RV 303 fra nord % % Rv 303 fra vest % % Fv 554 Storevarveien % % Fv 555 Solnesveien % % Tabell 3: Trafikkdata som er grunnlag for støyvurderinger Tabellen viser at økt trafikk på grunn av planlagt utbygging på Solnes, i liten grad påvirker trafikkbildet på Rv 303 og Fv 554 Storevarveien. For at støynivået skal endres merkbart, må trafikkmengden på en veg fordobles. Ut fra dette er det ikke gjort støyberegninger for Rv 303 og Rv 554 Storevarveien, men støymessige konsekvenser for eksisterende og planlagt bebyggelse langs Solnesveien er vurdert nærmere. et er gjort beregninger for noen representative snitt og ulike avstander fra vegen. Tungtrafikkandel i Solnesveien er basert på erfaringstall for denne type veien blindvei med primært boligtrafikk) som vanligvis er 3 %. Siden det er en del trafikk i forbindelse med kornsiloen august, september og vinter) er tungtrafikkandel på 5 % benyttet i beregningene. Hastighet er satt til 40 kmt. For trafikkfordeling over døgnet er beregningsprogrammets standard for byveier benyttet, nemlig dag 80 % - Kveld 12 % - Natt 8%. Beregningsresultat og vurderinger for Fv 555 Solnesveien Tabell 4 viser beregnede støynivåer i ulike avstander fra senterlinjen av Solnesveien. et er gjort sjablongmessige beregninger, forutsatt flatt terreng my mark) og støysektor på 120 grader. 1 Veileder til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging TA-2115SFT) 2 Innhentet fra Statens vegvesen Region Sør

25 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 25 Avstand fra senterlinje - støynivå Lden 5 m 10 m 15 m 25 m agens støynivå 54, ,3 46 Støynivå 2020 uten Solnes 53,2 49,9 48,2 44,9 Støynivå 2020 med Solnes 58,1 54,9 53,1 49,8 Tabell 4: Beregnede støynivåer i ulike avstander fra senterlinjen av Solnesveien Støyforhold for eksisterende bebyggelse Beregningene viser at med dagens trafikkmengde på Solnesveien, vil gul støysone L den >55 db) ligger i en avstand på 2-3 m fra vegkanten på Solnesveien 5 m fra midten av veien). Eksisterende boliger som ligger nærmere en 2 3 m fra vegkanten på Solnesveien ligger altså i gul støysone allerede i dagens situasjon. Beregningene viser også at trafikkøkningen pga generell trafikkvekst ikke vil gi merkbar støyøkning en økning i L den på under 1 db) langs Solnesveien. Beregningene viser at trafikkøkningen som følge av generell trafikkvekst og utbygging av 110 boliger på Solnes gir en merkbar endring i støynivået langs Solnesveien på i størrelsesorden 3 4 db. Gul støysone vil ligge i en avstand på 6-7 meter fra vegkanten 9-10 m fra midten av veien). I større avstand enn 6-7 meter fra vegkanten på Solnesveien vil støynivået øke merkbart og med 3 db), men støynivåene vil fortsatt være lavere enn anbefalt grenseverdi i støyretningslinje T Barnas Hus barnehage ligger i Solnesveien 6 og har ca 40 barn. en nærmeste fasaden av barnehagen ligger i en avstand på ca 10 m fra Solnesveien. I dagens situasjon er støynivået ved denne fasaden ca db, og barnehagens uteområder ligger i sin helhet i hvit støysone i henhold til retningslinje T-1442). Beregningene viser at støynivået vil øke til ca db ved den nevnte fasaden som følge av trafikkøkningen på grunn av planforslaget. Beregningene viser videre at de deler av barnehagens uteområder som ligger nærmere Solnesveien enn 6-7 m fra vegkanten vil ligge i gul støysone, dersom man ikke iverksetter støydempende tiltak. Enkle overslag viser at et støygjerde på 1,5 m langs barnehagens eiendomsgrense vil reduseres støynivåer slik at hele barnehagens uteområde ligger i hvit støysone. et er ingen forskjell mellom alternativ A og alternativ B når det gjelder støymessige konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Støyforhold for planlagt bebyggelse på Solnes For planlagt bebyggelse ligger nærmeste fasade 8 meter fra vegkanten av Solnesveien Solnes klippe, alternativ A). Beregningene viser at støynivåene på uteplassene for disse boligene vil være i størrelsesorden L den db. Trafikkmengden på denne delen av Solnesveien vil imidlertid være en del lavere enn det som er benyttet i beregningene, og dermed vil faktiske støynivåer være lavere enn hva beregningene viser. et er derfor sannsynlig at støynivåene på planlagte uteplasser ved Solnes klippe alternativ A) er lavere enn anbefalt grenseverdi i støyretningslinje T-1442.

26 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 26 isse boligene er de mest støyutsatte i planforslaget. Både alternativ A og B inneholder forslag om 35 boligenheter ved Solnes terrasse. Basert på de foreliggende beregninger kan man fastslå at disse boligene vil ikke være utsatt for støynivåer over 55 db L den ). et samme gjelder Solnes Torg, som støymessig er like i begge alternativer. Solnes brygge alt A) og Solnes Blokk alt B) er heller ikke utsatt for støynivåer med L den over 55 db anbefalt grenseverdi i støyretningslinje). Oppsummeringkonklusjon Beregningene viser at en utbygging av 110 boliger på Solnes vil gi en merkbar støyøkning for eksisterende bebyggelse langs Solnesveien på i størrelsesorden 3-4 db. I dagens situasjon er støynivåer langs Solnesveien lavere enn anbefalt grenseverdi i støyretningslinje T Etter en eventuell utbygging i henhold til reguleringsplanforslaget vil gul støysone vil ligge i en avstand på 6-7 meter fra vegkanten 9-10 m fra midten av veien). Eksisterende bebyggelse som ligger nærmere enn 6-7 meter fra vegkanten vil dermed ligge i gul støysone. Basert på beregningene, kan man fastslå at ingen av de planlagte boligene ved Solnes vil være utsatt for støynivåer over anbefalt grenseverdi. Solnes Klippe 10 enheter, alt B) er den bebyggelsen som er mest støyutsatt, med støynivåer på vestvendt uteplass på opp mot 55 db L den ). 3.3 Luftkvalitet Innledning Planprogrammet: Antatt omfang og virkning av luftforurensning fra vegtrafikk generert av planforslaget beskrives Retningslinjer og mål for luftkvalitet Mål og grenseverdier for luftkvalitet er innskjerpet over tid, i takt med at bedre kunnskaper om virkninger og mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten utvikles. Regjeringens vedtok nasjonale mål for lokal luftforurensning i1998, og de anbefalte verdiene i Nasjonale mål skal legges til grunn ved vurdering av luftkvalitet i arealplaner. isse verdiene er angitt i tabell 5. Tabell 5: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Grenseverdi for luftkvalitet NO2 μgm 3 timesmiddel PM10 μgm 3 døgnmiddel Nasjonale mål Antall tillatte overskridelser årlig timer 50 7 døgn

27 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune Om virkninger av luftforurensning e viktigste lokale forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er mulighetene for helseskade ved høye konsentrasjoner av PM 10 og NO 2. PM 10 er en betegnelse for svevestøv, dvs. støv som oppholder seg i lufta over en viss periode. PM 10 kommer først og fremst fra mineraler, dvs. slitasje på veg etter piggdekkavriving og oppvirvling. Ved eksponering av svevestøv økes risikoen for bronkitt og bihulebetennelse. NO 2 er betegnelsen på nitrogenoksyd. I byområder er konsentrasjonen først og fremst avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På kalde dager, med lite vind, blir konsentrasjonen spesielt høy. Hos sårbare grupper kan innånding av NO2 gi økt hoste og bronkitt, mindre motstand for infeksjoner og økt sykelighet. Friske mennesker tåler forholdsvis høy NO2-eksponering uten at det gir noen helseeffekt Vurdering av luftkvalitet e samme trafikktall som for støyberegningene er lagt til grunn for vurderingene av luftkvalitet. Beregnede konsentrasjoner av luftforurensning består av bakgrunnskonsentrasjoner dvs forurensning som allerede er i lufta) samt bidraget fra den aktuelle vegen. Beregningsprogrammet VLUFT versjon 6.0 har et standard fylkesvis bakgrunnsatlas, hvor fylkene igjen er inndelt i soner og områdetyper tett bebyggelse, middels tett bebyggelse og spredt bebyggelse). Melsomvik tilhører en del av Vestfold fylke med lave bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensning, og i tillegg er det lav trafikk på Solnesveien. Ut fra dette kan man konkludere med at det er lite sannsynlig at det innenfor planområdet vil være overskridelse av anbefalte grenseverdier i nasjonale mål for luftkvalitet. En eventuell bygging av ca 105 boliger ved Solnes vil heller ikke medføre at noe av eksisterende bebyggelse langs Solnesveien vil bli utsatt for konsentrasjoner av svevestøv PM 10 eller NO 2 ) over anbefalte grenseverdier i nasjonale mål. Oppsummeringkonklusjon et vil ikke være overskridelse av nasjonale mål for luftkvalitet innenfor planområdet. Eksisterende bebyggelse langs Solnesveien vil ikke bli utsatt for luftforurensning høyere enn anbefalt grenseverdi som følge av utbygging av ca 105 boliger ved Solnes. 3.4 Standard og beskaffenhet på FV 555 Solnesveien Statens vegvesen sier i sin uttalelse av til reguleringsplanen at: Statens vegvesen har et ansvar knyttet til eksisterende fylkesveg i forhold til eksisterende bruk. Samtidig utløser reguleringsplanen behov for endringer og oppgradering. Kartlegging av vegens svakheter må foretas av utbyggerforslagstiller i samarbeide med Statens Vegvesen. Bl.a må det foretas grunnundersøkelser.

28 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 28 Kartlegging og undersøkelse av vegens beskaffenhet og behov for oppgraderinger vil gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, etter nærmere avtale i forbindelse med søknad om rammetillatelse for prosjektet. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen sikrer at GS-vei og eventuell utbedring av fylkesveien skal utføres etter planer godkjent av Statens vegvesen. 3.5 Støv og støy fra kornsiloen Støv og støy forårsaket av lossing og tørking av korn i siloen skaper i perioder ulemper for beboere i nabolaget. Ny bebyggelse vil føre til at flere vil berøres av ulempene. For å motvirke ulempene reguleres det inn et ca 10 m bredt vegetasjonsbelte, der det skal være tett krattskog, i planens sørgrense mot siloen. Kornsiloen har ansvar for å holde seg innenfor lovpålagte grenseverdier for støy og støvforurensning. Målinger må gjennomføres etter nærmere avtale mellom kornsiloen og kommunen i forbindelse med at søknad om rammetillatelse utarbeides. Tiltak for å redusere ulemper ved støv og støy fra siloen vil utredes i samarbeid mellom kornsiloen og kommunen. 3.6 Kotehøyde for ny bebyggelse i forhold til prognoser for havnivåstigning irektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en ny rapport som redegjør for prognoser for havnivåstigning forårsaket av pågående klimaendringer. Frem til 2050 er det estimert en havnivåstigning på 14 cm med mulig stormflo på 149 cm i Stokke kommune. Frem til 2100 er det estimert en havnivåstigning på 56 cm med mulig stormflo på 196 cm i Stokke kommune. Grunnplanet for ny bebyggelse langs sjøfronten på Solnes er i planforslaget satt til c +2,5 som gir god margin til de estimerte flomtoppene.

29 Justert reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Solnes -Stokke kommune 29 4 VELEGG 4.1 Reguleringsplankart, sist revidert Illustrasjonsplan alternativ A, datert Reguleringsbestemmelser, sist revidert Tegninger omlegging Melsombekken - Plan - Snitt Snitt Trafikkberegninger

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE SOLNES, STOKKE KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE SOLNES, STOKKE KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE SOLNES, STOKKE KOMMUNE FORSLAGSSTILLER: Solnes Eiendom AS og Kystutvikling AS PLANKART DATERT 08.08.08, sist revidert 24.03.09 VEDTATT

Detaljer

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato:

A. HAMMERØ as. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune. Utgave: 1 Dato: A. Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave: 1 Dato: 2012-09-10 Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyutredning 21/1-7 Aukra kommune Utgave/dato: 1

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Støyvurderinger for Buskerud handelspark

Støyvurderinger for Buskerud handelspark Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS Støyvurderinger for Buskerud handelspark April 2008 Rev. juni 08 Oppdragsnr.: 5007119 Side: 3 av 7 Dato: 27.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 GRENSEVERDIER...4

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane.

Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Utvalg for byutvikling 20.01.10 sak 6/10 vedlegg 5 NOTAT Støyutredning Områdereguleringsplan Kleivane. Asplan Viak AS Østervåg 7-4006 Stavanger - Tlf 51204500 - Faks 51204501 asplanviak.no Oppdragsgiver:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Prosjektnavn: Regplan Elgeseter gate 55_57 Prosjektnr.: Støyberegninger Elgeseter gate, vegtrafikk

Prosjektnavn: Regplan Elgeseter gate 55_57 Prosjektnr.: Støyberegninger Elgeseter gate, vegtrafikk NOTAT Prosjektnavn: Regplan Elgeseter gate 55_57 Prosjektnr.: 520830 Sak: Støyberegninger Elgeseter gate, vegtrafikk Utarbeidet av: Ann Kristin Sæther Dato: 24.09.2009 Innholdsfortegnelse STØYUTREDNING

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

Støyutredning: Veitunnel KILA

Støyutredning: Veitunnel KILA Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Notatnr.:A1 Oppdragsnr.:5012450 Til: Fra: Sør-Varanger kommune Norconsult AS Dato: 4.6.2014

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 155 Nytt kollektivfelt Støyberegninger

Statens vegvesen. Rv 155 Nytt kollektivfelt Støyberegninger Statens vegvesen Nytt kollektivfelt Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 459611-1 459611 Kunde: Statens vegvesen Region Øst Nytt kollektivfelt Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse

Detaljer

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

Håmmålsfjellveien i Os kommune. Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Håmmålsfjellveien i Os kommune Beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7

REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7 NOTAT Rev. 1 Til: Fra: Block Watne AS v/ Sigurd Snarseth v/ Ånund Skomedal Dato: 27. november 2009 REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7 ØKT STØY I EKSISTERENDE BOLIGFELT 1. Orientering har på oppdrag

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien RAPPORT : 10839700-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 20.10.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 0 Stenging av Solaveien, plan 2016 104 Vurdering av endret støynivå i Syrinveien Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning

Detaljer

VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M OVER TERRENG) OG STØYVERDIER PÅ FASADE

VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M OVER TERRENG) OG STØYVERDIER PÅ FASADE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536176-01 BAP 2014056 Brattåsen masseuttak BAP 2014056 Brattåsen masseuttak Ann Kristin Sæther Alf Idar SMåge VEGTRAFIKSTØY - UTARB AV STØYSONEKART(1.5M

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

Støyverdiene Alle støygrenser gjelder i såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg.

Støyverdiene Alle støygrenser gjelder i såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg. 2 AKTUELLE RETNINGSLINJER FOR BOLIGER Grenseverdier for utendørs støy fra veitrafikk, T-1442, er beskrevet i tidligere rapport. For oversikten sin del gjengis grenseverdiene her. Under følger beskrivelse

Detaljer

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Reguleringsplan for Bråstadvika - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 07.07.2016 På forespørsel fra Areal+ AS er det foretatt

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175.

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175. Fjordgløttveien 25, Heistad - Porsgrunn Støy fra veitrafikk til nye boliger MULTICONSULT 2. Krav og retningslinjer 2.1 Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven Overordnede krav som gjelder lydforhold

Detaljer

Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret. Støyutredning Paradis sentrum. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret. Støyutredning Paradis sentrum. Utgave: 01 Dato: Støyutredning Paradis sentrum Utgave: 01 Dato: 2010-05-02 Støyutredning Paradis sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyutredning Paradis sentrum Utgave/dato: 01 / 2010-05-02 Arkivreferanse:

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Heggdalen Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS STØY-001 Støyvurderinger. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Heggdalen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 09.10.2014 Kenneth Røed Larsen Voll Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 697/2011

Rapport Rapport nr.: 697/2011 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 697/2011 Til: Realkapital Utvikling Postboks 1921 Vika 0125 Oslo Att.: Otto K. Blix Hulbak otto.blix.hulbak@rku.no Kopi: VISTA Utredning AS C. J.

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer

E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO. 1. Innledning. 2. Retningslinjer E 39 HARANGEN- HØGKJØLEN STØYRAPPORT PARSELL I, HARANGEN- DORO 1. Innledning Beskrivelse av retningslinjer, beregningsforutsetninger, beregningsmetode og beregningsresultater for støyberegning av støysonekart

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE.

STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. STØYVURDERING RESET. GISKE KOMMUNE. HØNEFOSS, 12.9.2016 1 Forord har fått i oppdrag fra Lampholmen AS, via Martin Ingjerd, å foreta en støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger på Reset i Giske

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Reguleringsplan Eidsvikeidet B14/O7 - Trolldalen

Reguleringsplan Eidsvikeidet B14/O7 - Trolldalen Oppdragsgiver: Hallgeir Wuttudal Oppdrag: 531400 Eidsvikeidet Del: Støyutredning Dato: 14.12.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Geir P. Pedersen Ann Kristin Sæther Støyutredning Reguleringsplan Eidsvikeidet

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/6 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015 RAPPORT Nautneset vest - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Svein Rune Notøy Sammendrag: Estimert trafikkøkning på Nautnesvegen som følge av utvidelse av eksisterende industrihotell/brakkerigg utgjør

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park Arkivsak: 2010/1339 Arkivkode: 2019r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 25.08.2011, sak 118/11 Plankartets dato:

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE.

STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE. STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE. 11.4.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Olset AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med reguleringsplanen Ytterland Park på Valderøya i Giske kommune.

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier NOTAT Til: Veidekke Eiendom AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. september 2014 Emne: Åkebergmosen - Støymessige konsekvenser ved utvidelse. Revisjon 2 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen RAPPORT Otta nord, reguleringsplan Kunde: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen Sammendrag: Denne rapporten omfatter beregning av støy fra veg- og jernbanetrafikk i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS.

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. HØNEFOSS 19.8.2013 Siv.ing Bjørn Leifsen AS Forord COWI AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Gamlegrendåsen nord for Kongsberg

Detaljer

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss SK-Bygg AS Telefon 02694 www.cowi.no B 15 - Fredlund Veitrafikk- og jernbanestøy Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Støyrapport REGULERINGSPLAN. Astrid Hanssen. Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg. Trondheim kommune

Støyrapport REGULERINGSPLAN. Astrid Hanssen. Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg. Trondheim kommune REGULERINGSPLAN Støyrapport Astrid Hanssen Fv. 707 Berg - Stormyra Gang- og sykkelveg Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 26.11.2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Grenseverdier for støy...

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID Hobøl kommune Reguleringsplan for Del av Tomter sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID 0138 2010 0002 Behandling i det faste utvalg for plansaker, 1. gang 09.06.2009 Plan med

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

KRAV OG RETNINGSLINJER...

KRAV OG RETNINGSLINJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 OM BEREGNINGENE...

Detaljer

Kvatro AS. Støyutredning Hammer gård, Skaun - reguleringsplan. Utgave: 01 Dato:

Kvatro AS. Støyutredning Hammer gård, Skaun - reguleringsplan. Utgave: 01 Dato: Støyutredning Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Utgave: 01 Dato: 2011-04-08 Støyutredning Hammer gård, Skaun - reguleringsplan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Støyutredning Hammer

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL.

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Generelt Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

Detaljer

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune.

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune. NOTAT Oppdrag Odd Husbys veg 17/17A Dato 2011-02-02 Notat nr. 002 Til Sivilingeniør GODHAVN AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Solem Arkitektur as T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER FRÆNA KOMMUNE Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune OPPDRAGSNUMMER 13987001 SWECO NORGE AS TRD MOLDE BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS/ MATHIAS EFTEVAND Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10811100-0-R01 Dato : 23.02.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Kristiansen

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer