Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken"

Transkript

1 Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Sentrum Røntgeninstitutt A/S Versjon 7 November 2004 Are Løken Administrerende overlege Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 1 av 14

2 Innholdsfortegnelse Kapittel Emne Side Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Dette er Sentrum Røntgeninstitutt 3 Dette gjør SRI 4 Våre oppdragsgivere Kvalitetspolitikk 5 1 Miljøpolitikk 6 1 Ledelsen 6 1 Pasientene 6 1 Henvisende leger 7 1 De ansatte 7 2 Organisasjon 7 2 Organisasjonskart 8 3 Ledelsens ansvar 9 4 Kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet Prosess for undersøkelse av pasienten Generelt Kontraktsgjennomgåelse Pasientens egne forberedelser til undersøkelsen Illustrasjon av prosess for undersøkelse av pasienten (Fig.3) Ettersyn 11 6 Dokumentstyring 12 7 Innkjøp 12 8 Kontroll og prøving 12 9 Levering og kontroll av radiologirapporten Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak Håndtering og lagring Registreringer Interne revisjoner Opplæring og kommunikasjon Statistiske teknikker Definisjon av begreper 14 Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 2 av 14

3 Dette er Sentrum Røntgeninstitutt (Forkortes SER-INN eller SRI) Sentrum Røntgeninstitutt er en selvstendig og frittstående helseinstitusjon som er godkjent av Statens Helsetilsyn som røntgeninstitutt i Oslo, Lillestrøm, Trondheim, Bergen, Stavanger og Gjøvik. Alle avdelinger av SRI er medtatt i offentlige planer for de regionale helseforetakene i sine regioner. Instituttets driftsmidler og personale er organisert i aksjeselskapet Sentrum Røntgeninstitutt AS, Organisasjonsnr.: Dette vil SER-INN Legetjenestens tilgjengelighet; - dette at pasientene blir tatt i mot uten opphold - er en basal forutsetning for disse tjenestenes kvalitet. Selv den dyktigste lege blir av pasienten opplevd som en dårlig lege hvis legen ikke kan ta i mot den pasienten som søker hjelp. Dette er legeetikkens viktigste bud omsatt til praktisk handlingsnorm. For å sikre at vi til en hver tid utfører radiologiske tjenester på en kvalitetsoptimal måte, har vi valgt å sertifisere både vårt kvalitetssystem og vårt miljøstyringssystem. Sentrum Røntgeninstitutts kvalitetssystem ble sertifisert i oktober 1997 etter den internasjonale standarder NS-EN ISO 9001:2000, og vårt miljøstyringssystem ble sertifisert i februar 2000 etter den internasjonale standarden NS-EN ISO Begge sertifiseringene er utført av Dovre Sertifisering AS. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 3 av 14

4 Dette gjør SRI Vi benytter medisinske bildediagnostiske metoder, det vil si røntgen-gjennomlysning, ved å ta røntgenbilder, med ultralyd, med computertomografi og magnettomografi. Resultatene av denne virksomhet, meddeles skriftlig til henvisende lege som lar dette inngå som en del av den totale diagnostiske informasjon han/hun samler inn om pasienten. Vi er altså informasjonsprodusenter og arbeider som underleverandører av diagnostisk delinformasjon til henvisende lege, som har ansvaret for å samle slik delinformasjon fra en rekke kilder i tillegg til sine egne undersøkelser. Det er også henvisende leges oppgave å sette disse bitene av diagnostiske informasjonsdeler sammen til et totalbilde og trekke en konklusjon; - nemlig å stille den endelige diagnosen. Resultatene av våre medisinske bildediagnostiske undersøkelser er enten at vi bekrefter henvisende leges mistanke om sykdom, at vi påviser en helt annen tilstand / sykdom enn den henvisende lege mistenkte, eller at vi ikke kan påvise noen sykdomstegn. Når vi ikke finner sykdomstegn - kaller vi det: NEGATIVT FUNN - som for pasienten vil oppleves som - POSITIVT FUNN, det vil si at ikke noe galt er påvist. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 4 av 14

5 Våre oppdragsgivere Når det gjelder undersøkelser for sykdom eller mistanke om sykdom mottas pasientene vanligvis etter henvisning fra sin behandlende lege; heretter kalt henvisende lege. I tillegg har kiropraktorer og tannleger en begrenset henvisningsrett, disse vil i kvalitets- og miljøstyringssystemets dokumentasjon inngå i begrepet henvisende lege. Vi krever vanligvis at det skal foreligge slik henvisning, fordi det krever medisinsk kunnskap for å kunne avveie om en medisinsk bildediagnostisk undersøkelse kan være nyttig eller ikke. Resultatene av en medisinsk bildediagnostisk undersøkelse kan dessuten kreve videre undersøkelse og behandling, og det må også en lege ha ansvaret for. Vårt svar - RADIOLOGIRAPPORTEN - sendes til behandlende lege. Våre oppdragsgivere er altså behandlende leger, tannleger og kiropraktorer, men selvsagt på vegne av pasienten. Når det gjelder helsekontroll mammografi og benmineralanalyse, kreves ikke henvisning fra lege, men navn og adresse til pasientens faste lege registreres slik at legen kan informeres hvis helsekontroll-undersøkelsen avslører tegn til sykdom som må utredes videre eller behandles. Andre undersøkelser kan også unntaksvis og i øyeblikkelig-hjelp-situasjoner utføres uten henvisning fra lege, men da gjøres den medisinske vurdering av daghavende radiolog ved instituttet. 1. Kvalitetspolitikk Sentrum Røntgeninstitutts mål er å gjøre den medisinske bildediagnostikken lett tilgjengelig og å yte radiologisk service på et høyt kvalitativt nivå. Kvalitet er å tilfredsstille pasientene og henvisende leges forventninger. Dette innebærer å: ha en høy grad av tilgjengelighet uten lange ventetider tilfredsstille de medisinske forventninger legen har om å få avslørt morfologiske og andre tegn til sykdom tilfredsstille pasientens forventninger om en god service og en sikker diagnostikk med muligheter for et optimalt behandlingsresultat SRI forplikter seg til å: sette hensynet til pasienten først være en ansvarlig del av helheten innen helsevesenet oppgradere og fornye undersøkelsesprosedyrer, apparatur og utstyr i takt med den medisinsk teknologiske utvikling drive forpliktende kvalitetsutviklingsarbeid. Kvalitetspolitikken gir føringer for konkrete kvalitetsmål som ledd i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Instituttet foretar kontinuerlige målinger av pasienters og henvisende legers tilfredshet med vår service. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 5 av 14

6 Miljøpolitikk Gjennom våre styringssystemer, vårt kvalitetssystem og våre internkontrollsystemer har vi etablert rutiner som sikrer at alle ansatte kan delta aktivt i våre beslutningsprosesser. Det er avgjørende at de ansatte er engasjert i kvalitetsutvikling både i faglige, driftsmessige og miljømessige spørsmål. Vår miljøpolitikk skal være tilgjengelig for våre pasienter, henvisende leger og allmennheten. Vi skal søke å optimalisere bruken av materialer, prosesser og metoder slik at vi: optimaliserer stråledosene til pasienter optimaliserer bruken av fotokjemikalier optimaliserer bruken av fotografisk materiale begrenser vårt energiforbruk Vår virksomhet skal overholde myndighetenes krav til strålehygiene for eget personale og pasientene, utslipp av skyllevann fra fremkallermaskiner og borttransport og destruksjon av fotokjemikalier og røntgenfilm, samt sortering av papir, husholdningsavfall, restavfall og spesialavfall. Denne miljøpolitikk skal være tilgjengelig for allmennheten. Dette ivaretas ved at den inngår som del av virksomhetens årsoppgave til Brønnøysundregistrene og bekjentgjørelse i vår miljøredegjørelse. SRI skal arbeide for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre miljøaspekter. Ledelsen SRIs øverste ledelse skal ha det overordnede ansvar for kvalitets- og miljøstyringsarbeidet ved instituttet. Ledergruppen (SRI-LG) skal regelmessig gjennomgå kvalitets- og miljøstyringssystemet for å påse at det til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt for å nå våre spesifiserte kvalitetsmål, miljømål og å tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2000 og NS-EN ISO Pasientene SRI skal tilfredsstille pasientenes forventninger om tilgjengelighet og høy standard på den faglige og menneskelige behandling. Vi skal respektere den enkelte pasient ut fra deres behov, egenart, følelser og meninger. Vi skal være et åpent, tilgjengelig tilbud uten lang ventetid og vi skal overholde den enkeltes tidsavtale. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 6 av 14

7 Henvisende leger SRI skal tilfredsstille henvisende legers forventninger om tilgjengelighet og faglig kvalitet i bildediagnostisk service. Vi skal ha en kontinuerlig dialog med henvisende leger for stadig å utvikle samarbeidet og å kunne yte best mulig service. Vi skal informere om nye undersøkelsestilbud og vi skal utføre øyeblikkelig-hjelp-undersøkelser. De ansatte SRI skal tilfredsstille kravene til systematisk internkontroll av helse, miljø og sikkerhet. Vårt internkontroll-system for HMS er beskrevet i Prosedyrehåndbok 9. Informasjonsutveksling mellom ledelse og ansatte skjer regelmessig; gjennom våre månedlige informasjons- og etterutdanningsmøter ved den enkelte avdeling, gjennom fagråd og i personalforsamlingen for alle ansatte. Faglig oppdatering ivaretas i det daglige fortløpende arbeid, intern undervisning i regi av fagrådene, eksterne kurs etc. De ansatte skal informeres om og delta i utformingen av vårt kvalitets- og miljøstyringssystem. Forslag til kvalitetsforbedrende og miljøforbedrende tiltak både innen eget fagfelt og tverrfaglig, skal oppmuntres og belønnes. 2. Organisasjon Sentrum Røntgeninstitutt er en frittstående og uavhengig helseinstitusjon. Den er offentlig godkjent og inngår gjennom avtaleforhold med regionale helseforetak i deres planer. Driftsmidlene og personalet er organisert i et driftsselskap; aksjeselskapet Sentrum Røntgeninstitutt AS. Den daglige ledelse av SRI utøves av adm. overlege og administrasjonen. Sentrum Røntgeninstitutt har åtte pasientavdelinger, de er plassert i Oslo, Lillestrøm, Gjøvik, Trondheim, Bergen og Stavanger. Vårt personale omfatter radiologer, radiografer, pasientmedarbeidere og administrativt personell. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 7 av 14

8 Fig.1 Administrativt organisasjonskart Generalforsamling Styret Sentrum Røntgeninstitutt AS Administrerende overlege Administrasjonen Avdelingsledere pasientavdelingene Radiografer Radiologer Pasientmedarbeidere Fig.2 Medisinsk faglig organisasjonskart Adm. overlege Daghavende radiolog Radiograf Pasientmedarbeidere Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 8 av 14

9 3. Ledelsens ansvar SRIs øverste ledelse har ansvaret for å sørge for tilstrekkelige ressurser og for å påse at kvalitetsmålene og miljømålene holdes med hensyn til alle arbeidsoppgaver som utføres slik at sluttproduktet; radiologirapporten, og det diagnostiske bildemateriell den bygger på blir tilfredsstillende for pasienter og henvisende leger. Ledergruppen gjennomgår kvalitets- og miljøstyringssystemet for å påse at det er hensiktsmessig og effektivt for å nå våre spesifiserte kvalitets- og miljømål. Kvalitetssjefen (Utviklingssjef) er ledelsens representant i kvalitetsspørsmål og har ansvar for å påse at kvalitetssikringsarbeidet samsvarer med våre spesifiserte kvalitetsmål i kvalitetssystemet og kravene i NS-EN ISO 9001:2000. Kvalitetssjefen skal også sikre at kvalitetssystemet blir iverksatt og holdt ved like. Kvalitet er et linjeansvar og hver avdelingsleder har ansvar for å påse at alle prosedyrene følges ved deres avdeling. Miljøsjefen (Utviklingssjef) er ledelsens representant i miljøspørsmål og har ansvar for å påse at miljøstyringssystemet samsvarer med våre spesifiserte miljømål og kravene i NS-EN ISO Miljøsjefen skal også sikre at miljøstyringssystemet blir iverksatt og holdt ved like. Miljøstyring er et linjeansvar og hver avdelingsleder har ansvar for å påse at alle prosedyrene følges ved deres avdeling. 4. Kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet Kvalitetssystemet ved Sentrum Røntgeninstitutt er bygget opp for å sikre at alle kvalitets- og miljøkritiske arbeidsoppgaver utføres på en hensiktsmessig og forskriftsmessig måte for å tilfredsstille henvisende leger og pasientenes behov for radiologiske tjenester og service. Kvalitets- og miljøstyringssystemets dokumentasjon (SRI-KMS) består av: Kvalitetshåndboken Styringshåndboken 9 Prosedyrehåndbøker: PHB-1 Generelle prosedyrer PHB-2 Radiologi PHB-3 Radiografi PHB-4 Pasientmedarbeidertjeneste PHB-5 Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) PHB-6 Kontortjeneste PHB-7 Personalforvaltning PHB-8 Økonomi og administrasjon PHB-9 Internkontroll Helse Miljø og Sikkerhet & Miljøstyring Kvalitetshåndboken beskriver instituttets kvalitets- og miljøpolitikk, hvordan kvalitetsog miljøstyringssystemet er bygget opp og hvordan den dekker kravene i ISO standardene med hensyn til de ulike prosedyrer som er retningsgivende for den Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 9 av 14

10 prosessen som leder frem til ferdigstillelse av instituttets endelige sluttprodukt; nemlig radiologirapporten. Styringshåndboken inneholder overordnede, styrende dokumenter. Prosedyrehåndbøkene inneholder detaljerte, operasjonelle prosedyrer. 5. Prosess for undersøkelse av den enkelte pasient 5.1 Generelt Pasienten henvises til instituttet fra lege, tannlege eller kiropraktor (henvisende lege), eller pasienten henvender seg direkte til instituttet. Pasienten eller henvisende lege bestiller time. Pasienten informeres direkte i telefonen, eller skriftlig gjennom tilsendt informasjon. Pasienten mottas i resepsjonen hvor vedkommende registreres og betaler for undersøkelsen. Når det gjelder selvbestemte og selvbetalende helsekontrollundersøkelser, betaler pasienten hele kostnaden selv. Fra resepsjonen henvises pasienten til venterommet. Pasienten hentes fra venterommet til avkledningsrommet av en pasientmedarbeider. Pasientmedarbeideren er den første av instituttets personale som kommer i nærkontakt med pasienten og har ansvar for å hjelpe pasienten til rette gjennom undersøkelsesforløpet. Undersøkelsen utføres av radiograf eller radiolog. Kvalitetskontrollen av røntgenbildene gjøres først av radiografen. Deretter foretas den endelige kvalitetskontrollen av radiologen. Ultralydundersøkelser utføres av radiolog. Pasienten får enten med seg røntgenbildene når undersøkelsen er avsluttet eller de lagres hos oss. Pasienten kan forlate instituttet. Dersom det benyttes hardkopi (røntgenfilm/laserfilm), og pasienten får bildene med, er det på bildekonvolutten påført opplysninger om at bildene er spesialavfall, slik at pasientene er informert om dette. Radiologirapporten sendes til henvisende lege, eller pasientens faste lege dersom undersøkelse er utført uten henvisning. Instituttet har etablert prosedyrer for tilbakemelding fra henvisende lege om eventuelle feil eller mangler i radiologirapporten. I tillegg utføres statistiske analyser av radiologenes diagnoser, for å avsløre avvik i frekvensen av påvist sykdom ved noen av de vanligste undersøkelsene. (Mammografi og tykktarmsundersøkelse). Instituttet har etablert prosedyrer for å registrere og kartotekføre hvilken stråledose vi i gjennomsnitt påfører pasientene ved de enkelte undersøkelser, vårt forbruk av fotografisk materiale og fotokjemikalier og prosedyrer for å føre kontroll med utslipp av rensevann fra fremkallingsmaskiner. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 10 av 14

11 5.2 Kontraktgjennomgåelse Avtale om undersøkelse inngås ved timebestilling enten fra henvisende lege eller pasient og bekreftes ved avtalebøker. Her avtales hvilke undersøkelser som skal gjøres og det gis informasjon om eventuelle forberedelsesprosedyrer. Fremgangsmåten er beskrevet i dokumenterte prosedyrer. I noen tilfeller utfører vi andre undersøkelser / supplerende undersøkelser som fraviker det henvisende lege har bedt om. I slike tilfeller følges dokumenterte prosedyrer. 5.3 Pasientenes egne forberedelser til undersøkelsen Pasienten fremstiller sin egen kropp til undersøkelse. For spesielle undersøkelser kreves forarbeid av pasienten. Dette gjelder eksempelvis tømming av tarm. Instituttet har utarbeidet dokumenterte prosedyrer som sikrer at pasientene er godt informert når de møter til undersøkelser som krever forberedelser av pasientene selv. Eksempelvis sendes det ut egen informasjon med tømningsregime for tykktarmsundersøkelse og urinveisundersøkelse. Kvaliteten på undersøkelser av denne art er avhengig av at pasientene følger de forhåndinstrukser som gis. 5.4 Illustrasjon av prosess for undersøkelse av den enkelte pasient Fig.3 Illustrasjon av prosess for undersøkelse av den enkelte pasient som er henvist fra lege Pasienten konsulterer henvisende lege Henvisende lege henviser pasienten til undersøkelse: Røntgenundersøkelse Ultralydundersøkelse Magnettomografi Henvisende lege eller pasienten bestiller time ved SRI Pasienten får utført undersøkelsen ved SRI Radiologirapporten utarbeides og sendes henvisende lege Henvisende lege informerer pasienten om de radiologiske funn som er beskrevet i radiologirapporten 5.5 Ettersyn Ettersynet i vår bransje kan deles inn i tre hovedområder: 1. Våre interne statistiske rutiner for å sikre bildekvalitet og diagnostikk. 2. Sammenligning av våre interne statistiske metoder med eksterne vitenskapelige arbeider. 3. Henvisende leges vurdering av vår diagnose i henhold til klinisk spørsmålsstilling, sammenholdt med øvrige kliniske og diagnostiske funn. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 11 av 14

12 6. Dokumentstyring Kvalitets- og miljøstyringssystemet (KMS) omfatter dokumenterte prosedyrer for dokumentstyring som sikrer at alle ansatte ved instituttets avdelinger har siste utgave av de aktuelle prosedyrer og dokumenter. 7. Innkjøp Sentrum Røntgeninstitutt har en moderne utstyrspark. For å leve opp til instituttets formålsparagraf om å yte best mulig kvalitet og service, er vår målsetning å vedlikeholde og fornye vårt utstyr slik at våre pasienter til enhver tid får utført medisinsk bildediagnostikk i samsvar med instituttets kvalitetskrav. Ved innkjøp av fotografisk film og fotokjemikalier skal det legges vekt på å velge miljøvennlige produkter, så fremt disse er kvalitetsmessig og kostnadsmessig adekvate. Innkjøpsrutinene ved SRI deles i to: 1. Innkjøp av medisinsk teknisk utstyr og andre anleggsmidler. 2. Innkjøp av forbruksmateriell. Det benyttes kun godkjente underleverandører. Det foreligger registreringer av godkjente underleverandører. Dokumenterte prosedyrer finnes for mottakskontroll av medisinsk teknisk utstyr, som sikrer at innkjøpt produkt stemmer overens med spesifiserte krav. 8. Kontroll og prøving. Det foretas kontroll av alle bilder. Det gjøres ved en visuell kontroll av bildenes kvalitet, først av radiograf og deretter av radiolog. Avvik i svertning/kontrast/geometrisk oppløsning observeres. Slike avvik kan bero på operatørfeil, feil i utstyret eller bildedanningskjeden. Søk etter feilkilde og korrigerende tiltak iverksettes når dette skjer. Det utføres konstanskontroller. Leverandørene av medisinsk teknisk utstyr (MTU) utfører forebyggende og/eller reparativt vedlikehold. For å kontrollere stråledose til pasienter utføres det målinger av gjennomsnittlige stråledoser ved de enkelte undersøkelsestyper. Resultatene av egne målinger sammenlignes med nasjonale og internasjonale anbefalinger. Kontroll av effekten av rensing av skyllevann fra fremkallermaskiner foretas regelmessig. 9. Levering og kontroll av radiologirapporten Instituttets sluttprodukt er radiologirapporten som utarbeides på bakgrunn av det diagnostiske bildemateriell den bygger på. Radiologirapporten sendes henvisende lege. For å sikre produktidentifikasjon og sporbarhet arkiveres en kopi av alle radiologirapportene hos SRI. Prosessene for kontroll av våre røntgenbilder og røntgenrapporter er nedfelt i våre prosedyrer. Etter at radiografen har tatt røntgenbildene, blir disse kvalitetsvurdert av den radiografen som tok bildene. Radiografisk godkjente røntgenbilder blir så Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 12 av 14

13 godkjent av radiolog som utarbeider sin radiologirapport. Radiologirapporten inneholder eventuelt i tillegg til radiologens beskrivelse også radiologens anbefaling av eventuell videre undersøkelse og eventuell videre behandling. Sluttkontroll av radiologirapporten skjer ved at radiologen leser gjennom og signerer den, eller ved sekretærens kontroll av rapporten mot radiologens funnkode og sekretærens signatur. 10. Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak Forbedringsprosess er en viktig del av kvalitets- og miljøstyringssystemet. Instituttet har prosedyrer for registrering og behandling av avvik. Avvik registreres og behandles fortløpende. Alle ansatte er ansvarlige for å rapportere avvik til nærmeste overordnede. Det er etablert rutiner for å evaluere effekten av korrigerende og forebyggende tiltak. Korrigerende tiltak består i å analysere/undersøke foreliggende avvik for å finne bakenforliggende årsaker, og endre fremgangsmåte/prosess for å hindre gjentagelse av avvik. Forebyggende tiltak består i å analysere/undersøke trender for å finne potensielle årsaker til avvik og endre fremgangsmåte/prosess for å forebygge avvik. 11. Håndtering og lagring Alle produkter som instituttet bruker skal lagres og håndteres på en tilfredsstillende måte. Dette omfatter produkter vi lager; diagnostisk bildemateriale og radiologirapporten; og produkter levert av andre til bruk i tilvirkningsprosessen; røntgenfilm, laserfilm, termisk printerpapir, fotokjemikalier, monitorer for granskning etc., samt bildemateriell som pasienten sender eller medbringer til instituttet. 12. Registreringer Det er utarbeidet en samlet oversikt over aktuelle registreringer som dokumenterer at kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet etterleves, hvordan disse er identifisert, hvordan de lagres, hvem som har tilgang osv. Oversikten er laget i form av en matrise. 13. Interne kvalitetsrevisjoner og miljøstyringsrevisjoner Interne kvalitets- og miljøstyringsrevisjoner gjennomføres regelmessig for å avdekke avvik. Interne revisjoner utføres for å sikre at aktivitetene er i samsvar med kvalitetssystemet, miljøstyringssystemet, myndighetskrav, NS-EN ISO 9001:2000 og NS-EN ISO Interne revisjoner initieres av kvalitetssjef / miljøsjef (Utviklingssjef) i samsvar med NS-ISO Ledelsen gjennomgår kvalitetsresultater, miljøresultater og revisjonsrapporter. Kvalitets- og miljøstyringssystemets hensiktsmessighet og effektivitet vurderes ved ledelsens gjennomgåelse. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 13 av 14

14 14. Opplæring og kommunikasjon Instituttets målsetning om god kvalitet og styring av påvirkningen på ytre miljø i alt arbeid som utføres ved hver avdeling forutsetter kompetente medarbeidere. Alt radiografisk arbeid utføres av offentlig godkjente radiografer eller annet opplært personale under veiledning av radiograf / radiolog, og all bildetolkning og utarbeidelse av radiologirapporter utføres av autoriserte leger, godkjent av helsemyndighetene som spesialister i medisinsk radiologi (= radiolog). Teoretisk og praktisk jobbopplæring av nyansatte gis av nærmeste overordnede, eller andre som blir utpekt av ledelsen til å ha opplæringsansvar, og/eller i et av våre fagråd: - Radiologkollegiet består av alle fast ansatte radiologer. - Radiografrådet består av alle fast ansatte radiologer og radiografer. - Pasientmedarbeiderrådet består av alle fast ansatte pasientmedarbeidere. 15. Statistiske teknikker Det føres statistikk over antall undersøkelser fordelt geografisk og kjønnsmessig og antall funn av sykdom og antall negative funn. Alle alvorlige pasientklager skal innrapporteres skriftlig til kvalitetsutvalget/administrerende overlege. Alle besvarte svarkort fra pasientene arkiveres og oppsummeres statistisk periodevis. Slik informasjonsinnhenting brukes til relevant forbedringsarbeid. Det føres statistikk over gjennomsnittlig stråledose til pasient ved de enkelte undersøkelsestyper, forbruk av fotografisk materiale, fotokjemikalier, elektrisk kraft og drivstoff. 16. Definisjon av begreper Begrep Kvalitet Prosedyre Produkt Avvik Korrigering Korrigerende tiltak Forebyggende tiltak Definisjon helheten av egenskaper som vedrører evnen til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov angitt metode for å utføre en aktivitet resultatet av aktiviteter og prosesser, kan omfatte tjeneste mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav reparasjon / omarbeiding / justering av oppstått avvik tiltak for å fjerne årsakene til eksisterende avvik (nå) tiltak for å fjerne årsakene til potensielle avvik (fremtid) Slutt: Kvalitetshåndboken. Ref.:S:\KMS\KHB7.doc Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 14 av 14

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående selskap som yter bildediagnostiske tjenester med godkjente

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester. ved

Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester. ved I Fylkesmannen i Nord -Trøndelag Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Virksomhetens adresse : 7600 Levanger Tidsrom for tilsynet: 06.03.2012-05.11.2012

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ Side 1 av 7 2.1 OMFANG Hensikt Denne Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringshåndbok () tjener som overordnet ledelsessystem på områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø for selskapet Weber. Dokumentasjonsomfanget

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.4 2014-02-26 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst

Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven. Rune Andersen IMDi Indre Øst Delseminar 5: Kommunal internkontroll med introduksjonsloven Rune Andersen IMDi Indre Øst 1 Delseminarets opplegg 14.45 15.10 Innledning som beskriver rammen for kommunal internkontroll med introduksjonsordningen

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide?

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Anna Pettersen forbundsleder Norsk Radiografforbund Radiografiens dag 8.november 2007 Høgskolen i Gjøvik Bør radiografer gis utvidede roller? (stikkord fra

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.3 2013-01-22 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet?

Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? Kvalitetsnormer en gammel oppfinnelse med ny aktualitet? http://www.nki.no NFF-konferansen 6.-7. desember 2005 Utdanning i spenningsfeltet mellom kvalitetskrav og IKT-muligheter Torstein Rekkedal Forskningsleder

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang

Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard Teamleder Jan Gjestang Rapport til PEFC Norge Systemsertifisering ISO 14001 + PEFC Skogstandard 2015.02.12 periodisk revisjon nr 1 Sertifiseringsomfang: Forvaltning, kjøp, salg og tjenesteyting tilknytt skog og skogsprodukt

Detaljer

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Høringssvar fra Helse Bergen HF Høringssvar fra Helse Bergen HF på forslag til ny strålevernforskrift Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 03. november 2009 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF Høringsvar er gitt

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef

Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008. Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Kan det lages et felles internkontrollsystem i kommunen? Åre 05.02.2008 Tor Ivar Stamnes, Kvalitetssjef Hva dreier det seg om? KVALITETSFORMEL Kvalitet = Resultat Krav + forventninger Når kvalitet = 1,

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Søknad om sertifisering

Søknad om sertifisering Søknad om sertifisering Jf. forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 14. mai 2013. Alle spørsmål skal besvares. PDF-versjon av søknadsskjemaet sendes lisens@mfa.no.

Detaljer

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S Kvalitetshåndbok PA Entreprenør A/S Siste revisjon : 20 september 2006 Kapittel 1 - Generelt Innhold: 1. ORIENTERING... 2 2. DISTRIBUSJON OG OPPDATERING... 2 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsliste av

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Fagseminar 2012- Norsk havneforening

Fagseminar 2012- Norsk havneforening Fagseminar 2012- Norsk havneforening Miljøsertifiseringfordeler og utfordringer Sten Ulrik Heines Samfunnet/markedskreftene Skadevolder/forurenser skal betale, økt lønnsomhetskrav NOK Skjerpede/endrede

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

Miljøleder (Environmental Systems Manager) Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

Miljøleder (Environmental Systems Manager) Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler QMCe OFFENTLIG VEILEDNING, MILJØLEDER Dato: 01.07.13 Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen Struktur og eksempler Side 1 av 6 Miljøleder (Environmental Systems Manager) Oppgaver til skriftlig og muntlig

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer