Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken"

Transkript

1 Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Sentrum Røntgeninstitutt A/S Versjon 7 November 2004 Are Løken Administrerende overlege Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 1 av 14

2 Innholdsfortegnelse Kapittel Emne Side Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Dette er Sentrum Røntgeninstitutt 3 Dette gjør SRI 4 Våre oppdragsgivere Kvalitetspolitikk 5 1 Miljøpolitikk 6 1 Ledelsen 6 1 Pasientene 6 1 Henvisende leger 7 1 De ansatte 7 2 Organisasjon 7 2 Organisasjonskart 8 3 Ledelsens ansvar 9 4 Kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet Prosess for undersøkelse av pasienten Generelt Kontraktsgjennomgåelse Pasientens egne forberedelser til undersøkelsen Illustrasjon av prosess for undersøkelse av pasienten (Fig.3) Ettersyn 11 6 Dokumentstyring 12 7 Innkjøp 12 8 Kontroll og prøving 12 9 Levering og kontroll av radiologirapporten Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak Håndtering og lagring Registreringer Interne revisjoner Opplæring og kommunikasjon Statistiske teknikker Definisjon av begreper 14 Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 2 av 14

3 Dette er Sentrum Røntgeninstitutt (Forkortes SER-INN eller SRI) Sentrum Røntgeninstitutt er en selvstendig og frittstående helseinstitusjon som er godkjent av Statens Helsetilsyn som røntgeninstitutt i Oslo, Lillestrøm, Trondheim, Bergen, Stavanger og Gjøvik. Alle avdelinger av SRI er medtatt i offentlige planer for de regionale helseforetakene i sine regioner. Instituttets driftsmidler og personale er organisert i aksjeselskapet Sentrum Røntgeninstitutt AS, Organisasjonsnr.: Dette vil SER-INN Legetjenestens tilgjengelighet; - dette at pasientene blir tatt i mot uten opphold - er en basal forutsetning for disse tjenestenes kvalitet. Selv den dyktigste lege blir av pasienten opplevd som en dårlig lege hvis legen ikke kan ta i mot den pasienten som søker hjelp. Dette er legeetikkens viktigste bud omsatt til praktisk handlingsnorm. For å sikre at vi til en hver tid utfører radiologiske tjenester på en kvalitetsoptimal måte, har vi valgt å sertifisere både vårt kvalitetssystem og vårt miljøstyringssystem. Sentrum Røntgeninstitutts kvalitetssystem ble sertifisert i oktober 1997 etter den internasjonale standarder NS-EN ISO 9001:2000, og vårt miljøstyringssystem ble sertifisert i februar 2000 etter den internasjonale standarden NS-EN ISO Begge sertifiseringene er utført av Dovre Sertifisering AS. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 3 av 14

4 Dette gjør SRI Vi benytter medisinske bildediagnostiske metoder, det vil si røntgen-gjennomlysning, ved å ta røntgenbilder, med ultralyd, med computertomografi og magnettomografi. Resultatene av denne virksomhet, meddeles skriftlig til henvisende lege som lar dette inngå som en del av den totale diagnostiske informasjon han/hun samler inn om pasienten. Vi er altså informasjonsprodusenter og arbeider som underleverandører av diagnostisk delinformasjon til henvisende lege, som har ansvaret for å samle slik delinformasjon fra en rekke kilder i tillegg til sine egne undersøkelser. Det er også henvisende leges oppgave å sette disse bitene av diagnostiske informasjonsdeler sammen til et totalbilde og trekke en konklusjon; - nemlig å stille den endelige diagnosen. Resultatene av våre medisinske bildediagnostiske undersøkelser er enten at vi bekrefter henvisende leges mistanke om sykdom, at vi påviser en helt annen tilstand / sykdom enn den henvisende lege mistenkte, eller at vi ikke kan påvise noen sykdomstegn. Når vi ikke finner sykdomstegn - kaller vi det: NEGATIVT FUNN - som for pasienten vil oppleves som - POSITIVT FUNN, det vil si at ikke noe galt er påvist. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 4 av 14

5 Våre oppdragsgivere Når det gjelder undersøkelser for sykdom eller mistanke om sykdom mottas pasientene vanligvis etter henvisning fra sin behandlende lege; heretter kalt henvisende lege. I tillegg har kiropraktorer og tannleger en begrenset henvisningsrett, disse vil i kvalitets- og miljøstyringssystemets dokumentasjon inngå i begrepet henvisende lege. Vi krever vanligvis at det skal foreligge slik henvisning, fordi det krever medisinsk kunnskap for å kunne avveie om en medisinsk bildediagnostisk undersøkelse kan være nyttig eller ikke. Resultatene av en medisinsk bildediagnostisk undersøkelse kan dessuten kreve videre undersøkelse og behandling, og det må også en lege ha ansvaret for. Vårt svar - RADIOLOGIRAPPORTEN - sendes til behandlende lege. Våre oppdragsgivere er altså behandlende leger, tannleger og kiropraktorer, men selvsagt på vegne av pasienten. Når det gjelder helsekontroll mammografi og benmineralanalyse, kreves ikke henvisning fra lege, men navn og adresse til pasientens faste lege registreres slik at legen kan informeres hvis helsekontroll-undersøkelsen avslører tegn til sykdom som må utredes videre eller behandles. Andre undersøkelser kan også unntaksvis og i øyeblikkelig-hjelp-situasjoner utføres uten henvisning fra lege, men da gjøres den medisinske vurdering av daghavende radiolog ved instituttet. 1. Kvalitetspolitikk Sentrum Røntgeninstitutts mål er å gjøre den medisinske bildediagnostikken lett tilgjengelig og å yte radiologisk service på et høyt kvalitativt nivå. Kvalitet er å tilfredsstille pasientene og henvisende leges forventninger. Dette innebærer å: ha en høy grad av tilgjengelighet uten lange ventetider tilfredsstille de medisinske forventninger legen har om å få avslørt morfologiske og andre tegn til sykdom tilfredsstille pasientens forventninger om en god service og en sikker diagnostikk med muligheter for et optimalt behandlingsresultat SRI forplikter seg til å: sette hensynet til pasienten først være en ansvarlig del av helheten innen helsevesenet oppgradere og fornye undersøkelsesprosedyrer, apparatur og utstyr i takt med den medisinsk teknologiske utvikling drive forpliktende kvalitetsutviklingsarbeid. Kvalitetspolitikken gir føringer for konkrete kvalitetsmål som ledd i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Instituttet foretar kontinuerlige målinger av pasienters og henvisende legers tilfredshet med vår service. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 5 av 14

6 Miljøpolitikk Gjennom våre styringssystemer, vårt kvalitetssystem og våre internkontrollsystemer har vi etablert rutiner som sikrer at alle ansatte kan delta aktivt i våre beslutningsprosesser. Det er avgjørende at de ansatte er engasjert i kvalitetsutvikling både i faglige, driftsmessige og miljømessige spørsmål. Vår miljøpolitikk skal være tilgjengelig for våre pasienter, henvisende leger og allmennheten. Vi skal søke å optimalisere bruken av materialer, prosesser og metoder slik at vi: optimaliserer stråledosene til pasienter optimaliserer bruken av fotokjemikalier optimaliserer bruken av fotografisk materiale begrenser vårt energiforbruk Vår virksomhet skal overholde myndighetenes krav til strålehygiene for eget personale og pasientene, utslipp av skyllevann fra fremkallermaskiner og borttransport og destruksjon av fotokjemikalier og røntgenfilm, samt sortering av papir, husholdningsavfall, restavfall og spesialavfall. Denne miljøpolitikk skal være tilgjengelig for allmennheten. Dette ivaretas ved at den inngår som del av virksomhetens årsoppgave til Brønnøysundregistrene og bekjentgjørelse i vår miljøredegjørelse. SRI skal arbeide for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre miljøaspekter. Ledelsen SRIs øverste ledelse skal ha det overordnede ansvar for kvalitets- og miljøstyringsarbeidet ved instituttet. Ledergruppen (SRI-LG) skal regelmessig gjennomgå kvalitets- og miljøstyringssystemet for å påse at det til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt for å nå våre spesifiserte kvalitetsmål, miljømål og å tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2000 og NS-EN ISO Pasientene SRI skal tilfredsstille pasientenes forventninger om tilgjengelighet og høy standard på den faglige og menneskelige behandling. Vi skal respektere den enkelte pasient ut fra deres behov, egenart, følelser og meninger. Vi skal være et åpent, tilgjengelig tilbud uten lang ventetid og vi skal overholde den enkeltes tidsavtale. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 6 av 14

7 Henvisende leger SRI skal tilfredsstille henvisende legers forventninger om tilgjengelighet og faglig kvalitet i bildediagnostisk service. Vi skal ha en kontinuerlig dialog med henvisende leger for stadig å utvikle samarbeidet og å kunne yte best mulig service. Vi skal informere om nye undersøkelsestilbud og vi skal utføre øyeblikkelig-hjelp-undersøkelser. De ansatte SRI skal tilfredsstille kravene til systematisk internkontroll av helse, miljø og sikkerhet. Vårt internkontroll-system for HMS er beskrevet i Prosedyrehåndbok 9. Informasjonsutveksling mellom ledelse og ansatte skjer regelmessig; gjennom våre månedlige informasjons- og etterutdanningsmøter ved den enkelte avdeling, gjennom fagråd og i personalforsamlingen for alle ansatte. Faglig oppdatering ivaretas i det daglige fortløpende arbeid, intern undervisning i regi av fagrådene, eksterne kurs etc. De ansatte skal informeres om og delta i utformingen av vårt kvalitets- og miljøstyringssystem. Forslag til kvalitetsforbedrende og miljøforbedrende tiltak både innen eget fagfelt og tverrfaglig, skal oppmuntres og belønnes. 2. Organisasjon Sentrum Røntgeninstitutt er en frittstående og uavhengig helseinstitusjon. Den er offentlig godkjent og inngår gjennom avtaleforhold med regionale helseforetak i deres planer. Driftsmidlene og personalet er organisert i et driftsselskap; aksjeselskapet Sentrum Røntgeninstitutt AS. Den daglige ledelse av SRI utøves av adm. overlege og administrasjonen. Sentrum Røntgeninstitutt har åtte pasientavdelinger, de er plassert i Oslo, Lillestrøm, Gjøvik, Trondheim, Bergen og Stavanger. Vårt personale omfatter radiologer, radiografer, pasientmedarbeidere og administrativt personell. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 7 av 14

8 Fig.1 Administrativt organisasjonskart Generalforsamling Styret Sentrum Røntgeninstitutt AS Administrerende overlege Administrasjonen Avdelingsledere pasientavdelingene Radiografer Radiologer Pasientmedarbeidere Fig.2 Medisinsk faglig organisasjonskart Adm. overlege Daghavende radiolog Radiograf Pasientmedarbeidere Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 8 av 14

9 3. Ledelsens ansvar SRIs øverste ledelse har ansvaret for å sørge for tilstrekkelige ressurser og for å påse at kvalitetsmålene og miljømålene holdes med hensyn til alle arbeidsoppgaver som utføres slik at sluttproduktet; radiologirapporten, og det diagnostiske bildemateriell den bygger på blir tilfredsstillende for pasienter og henvisende leger. Ledergruppen gjennomgår kvalitets- og miljøstyringssystemet for å påse at det er hensiktsmessig og effektivt for å nå våre spesifiserte kvalitets- og miljømål. Kvalitetssjefen (Utviklingssjef) er ledelsens representant i kvalitetsspørsmål og har ansvar for å påse at kvalitetssikringsarbeidet samsvarer med våre spesifiserte kvalitetsmål i kvalitetssystemet og kravene i NS-EN ISO 9001:2000. Kvalitetssjefen skal også sikre at kvalitetssystemet blir iverksatt og holdt ved like. Kvalitet er et linjeansvar og hver avdelingsleder har ansvar for å påse at alle prosedyrene følges ved deres avdeling. Miljøsjefen (Utviklingssjef) er ledelsens representant i miljøspørsmål og har ansvar for å påse at miljøstyringssystemet samsvarer med våre spesifiserte miljømål og kravene i NS-EN ISO Miljøsjefen skal også sikre at miljøstyringssystemet blir iverksatt og holdt ved like. Miljøstyring er et linjeansvar og hver avdelingsleder har ansvar for å påse at alle prosedyrene følges ved deres avdeling. 4. Kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet Kvalitetssystemet ved Sentrum Røntgeninstitutt er bygget opp for å sikre at alle kvalitets- og miljøkritiske arbeidsoppgaver utføres på en hensiktsmessig og forskriftsmessig måte for å tilfredsstille henvisende leger og pasientenes behov for radiologiske tjenester og service. Kvalitets- og miljøstyringssystemets dokumentasjon (SRI-KMS) består av: Kvalitetshåndboken Styringshåndboken 9 Prosedyrehåndbøker: PHB-1 Generelle prosedyrer PHB-2 Radiologi PHB-3 Radiografi PHB-4 Pasientmedarbeidertjeneste PHB-5 Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) PHB-6 Kontortjeneste PHB-7 Personalforvaltning PHB-8 Økonomi og administrasjon PHB-9 Internkontroll Helse Miljø og Sikkerhet & Miljøstyring Kvalitetshåndboken beskriver instituttets kvalitets- og miljøpolitikk, hvordan kvalitetsog miljøstyringssystemet er bygget opp og hvordan den dekker kravene i ISO standardene med hensyn til de ulike prosedyrer som er retningsgivende for den Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 9 av 14

10 prosessen som leder frem til ferdigstillelse av instituttets endelige sluttprodukt; nemlig radiologirapporten. Styringshåndboken inneholder overordnede, styrende dokumenter. Prosedyrehåndbøkene inneholder detaljerte, operasjonelle prosedyrer. 5. Prosess for undersøkelse av den enkelte pasient 5.1 Generelt Pasienten henvises til instituttet fra lege, tannlege eller kiropraktor (henvisende lege), eller pasienten henvender seg direkte til instituttet. Pasienten eller henvisende lege bestiller time. Pasienten informeres direkte i telefonen, eller skriftlig gjennom tilsendt informasjon. Pasienten mottas i resepsjonen hvor vedkommende registreres og betaler for undersøkelsen. Når det gjelder selvbestemte og selvbetalende helsekontrollundersøkelser, betaler pasienten hele kostnaden selv. Fra resepsjonen henvises pasienten til venterommet. Pasienten hentes fra venterommet til avkledningsrommet av en pasientmedarbeider. Pasientmedarbeideren er den første av instituttets personale som kommer i nærkontakt med pasienten og har ansvar for å hjelpe pasienten til rette gjennom undersøkelsesforløpet. Undersøkelsen utføres av radiograf eller radiolog. Kvalitetskontrollen av røntgenbildene gjøres først av radiografen. Deretter foretas den endelige kvalitetskontrollen av radiologen. Ultralydundersøkelser utføres av radiolog. Pasienten får enten med seg røntgenbildene når undersøkelsen er avsluttet eller de lagres hos oss. Pasienten kan forlate instituttet. Dersom det benyttes hardkopi (røntgenfilm/laserfilm), og pasienten får bildene med, er det på bildekonvolutten påført opplysninger om at bildene er spesialavfall, slik at pasientene er informert om dette. Radiologirapporten sendes til henvisende lege, eller pasientens faste lege dersom undersøkelse er utført uten henvisning. Instituttet har etablert prosedyrer for tilbakemelding fra henvisende lege om eventuelle feil eller mangler i radiologirapporten. I tillegg utføres statistiske analyser av radiologenes diagnoser, for å avsløre avvik i frekvensen av påvist sykdom ved noen av de vanligste undersøkelsene. (Mammografi og tykktarmsundersøkelse). Instituttet har etablert prosedyrer for å registrere og kartotekføre hvilken stråledose vi i gjennomsnitt påfører pasientene ved de enkelte undersøkelser, vårt forbruk av fotografisk materiale og fotokjemikalier og prosedyrer for å føre kontroll med utslipp av rensevann fra fremkallingsmaskiner. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 10 av 14

11 5.2 Kontraktgjennomgåelse Avtale om undersøkelse inngås ved timebestilling enten fra henvisende lege eller pasient og bekreftes ved avtalebøker. Her avtales hvilke undersøkelser som skal gjøres og det gis informasjon om eventuelle forberedelsesprosedyrer. Fremgangsmåten er beskrevet i dokumenterte prosedyrer. I noen tilfeller utfører vi andre undersøkelser / supplerende undersøkelser som fraviker det henvisende lege har bedt om. I slike tilfeller følges dokumenterte prosedyrer. 5.3 Pasientenes egne forberedelser til undersøkelsen Pasienten fremstiller sin egen kropp til undersøkelse. For spesielle undersøkelser kreves forarbeid av pasienten. Dette gjelder eksempelvis tømming av tarm. Instituttet har utarbeidet dokumenterte prosedyrer som sikrer at pasientene er godt informert når de møter til undersøkelser som krever forberedelser av pasientene selv. Eksempelvis sendes det ut egen informasjon med tømningsregime for tykktarmsundersøkelse og urinveisundersøkelse. Kvaliteten på undersøkelser av denne art er avhengig av at pasientene følger de forhåndinstrukser som gis. 5.4 Illustrasjon av prosess for undersøkelse av den enkelte pasient Fig.3 Illustrasjon av prosess for undersøkelse av den enkelte pasient som er henvist fra lege Pasienten konsulterer henvisende lege Henvisende lege henviser pasienten til undersøkelse: Røntgenundersøkelse Ultralydundersøkelse Magnettomografi Henvisende lege eller pasienten bestiller time ved SRI Pasienten får utført undersøkelsen ved SRI Radiologirapporten utarbeides og sendes henvisende lege Henvisende lege informerer pasienten om de radiologiske funn som er beskrevet i radiologirapporten 5.5 Ettersyn Ettersynet i vår bransje kan deles inn i tre hovedområder: 1. Våre interne statistiske rutiner for å sikre bildekvalitet og diagnostikk. 2. Sammenligning av våre interne statistiske metoder med eksterne vitenskapelige arbeider. 3. Henvisende leges vurdering av vår diagnose i henhold til klinisk spørsmålsstilling, sammenholdt med øvrige kliniske og diagnostiske funn. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 11 av 14

12 6. Dokumentstyring Kvalitets- og miljøstyringssystemet (KMS) omfatter dokumenterte prosedyrer for dokumentstyring som sikrer at alle ansatte ved instituttets avdelinger har siste utgave av de aktuelle prosedyrer og dokumenter. 7. Innkjøp Sentrum Røntgeninstitutt har en moderne utstyrspark. For å leve opp til instituttets formålsparagraf om å yte best mulig kvalitet og service, er vår målsetning å vedlikeholde og fornye vårt utstyr slik at våre pasienter til enhver tid får utført medisinsk bildediagnostikk i samsvar med instituttets kvalitetskrav. Ved innkjøp av fotografisk film og fotokjemikalier skal det legges vekt på å velge miljøvennlige produkter, så fremt disse er kvalitetsmessig og kostnadsmessig adekvate. Innkjøpsrutinene ved SRI deles i to: 1. Innkjøp av medisinsk teknisk utstyr og andre anleggsmidler. 2. Innkjøp av forbruksmateriell. Det benyttes kun godkjente underleverandører. Det foreligger registreringer av godkjente underleverandører. Dokumenterte prosedyrer finnes for mottakskontroll av medisinsk teknisk utstyr, som sikrer at innkjøpt produkt stemmer overens med spesifiserte krav. 8. Kontroll og prøving. Det foretas kontroll av alle bilder. Det gjøres ved en visuell kontroll av bildenes kvalitet, først av radiograf og deretter av radiolog. Avvik i svertning/kontrast/geometrisk oppløsning observeres. Slike avvik kan bero på operatørfeil, feil i utstyret eller bildedanningskjeden. Søk etter feilkilde og korrigerende tiltak iverksettes når dette skjer. Det utføres konstanskontroller. Leverandørene av medisinsk teknisk utstyr (MTU) utfører forebyggende og/eller reparativt vedlikehold. For å kontrollere stråledose til pasienter utføres det målinger av gjennomsnittlige stråledoser ved de enkelte undersøkelsestyper. Resultatene av egne målinger sammenlignes med nasjonale og internasjonale anbefalinger. Kontroll av effekten av rensing av skyllevann fra fremkallermaskiner foretas regelmessig. 9. Levering og kontroll av radiologirapporten Instituttets sluttprodukt er radiologirapporten som utarbeides på bakgrunn av det diagnostiske bildemateriell den bygger på. Radiologirapporten sendes henvisende lege. For å sikre produktidentifikasjon og sporbarhet arkiveres en kopi av alle radiologirapportene hos SRI. Prosessene for kontroll av våre røntgenbilder og røntgenrapporter er nedfelt i våre prosedyrer. Etter at radiografen har tatt røntgenbildene, blir disse kvalitetsvurdert av den radiografen som tok bildene. Radiografisk godkjente røntgenbilder blir så Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 12 av 14

13 godkjent av radiolog som utarbeider sin radiologirapport. Radiologirapporten inneholder eventuelt i tillegg til radiologens beskrivelse også radiologens anbefaling av eventuell videre undersøkelse og eventuell videre behandling. Sluttkontroll av radiologirapporten skjer ved at radiologen leser gjennom og signerer den, eller ved sekretærens kontroll av rapporten mot radiologens funnkode og sekretærens signatur. 10. Avvik, korrigerende og forebyggende tiltak Forbedringsprosess er en viktig del av kvalitets- og miljøstyringssystemet. Instituttet har prosedyrer for registrering og behandling av avvik. Avvik registreres og behandles fortløpende. Alle ansatte er ansvarlige for å rapportere avvik til nærmeste overordnede. Det er etablert rutiner for å evaluere effekten av korrigerende og forebyggende tiltak. Korrigerende tiltak består i å analysere/undersøke foreliggende avvik for å finne bakenforliggende årsaker, og endre fremgangsmåte/prosess for å hindre gjentagelse av avvik. Forebyggende tiltak består i å analysere/undersøke trender for å finne potensielle årsaker til avvik og endre fremgangsmåte/prosess for å forebygge avvik. 11. Håndtering og lagring Alle produkter som instituttet bruker skal lagres og håndteres på en tilfredsstillende måte. Dette omfatter produkter vi lager; diagnostisk bildemateriale og radiologirapporten; og produkter levert av andre til bruk i tilvirkningsprosessen; røntgenfilm, laserfilm, termisk printerpapir, fotokjemikalier, monitorer for granskning etc., samt bildemateriell som pasienten sender eller medbringer til instituttet. 12. Registreringer Det er utarbeidet en samlet oversikt over aktuelle registreringer som dokumenterer at kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet etterleves, hvordan disse er identifisert, hvordan de lagres, hvem som har tilgang osv. Oversikten er laget i form av en matrise. 13. Interne kvalitetsrevisjoner og miljøstyringsrevisjoner Interne kvalitets- og miljøstyringsrevisjoner gjennomføres regelmessig for å avdekke avvik. Interne revisjoner utføres for å sikre at aktivitetene er i samsvar med kvalitetssystemet, miljøstyringssystemet, myndighetskrav, NS-EN ISO 9001:2000 og NS-EN ISO Interne revisjoner initieres av kvalitetssjef / miljøsjef (Utviklingssjef) i samsvar med NS-ISO Ledelsen gjennomgår kvalitetsresultater, miljøresultater og revisjonsrapporter. Kvalitets- og miljøstyringssystemets hensiktsmessighet og effektivitet vurderes ved ledelsens gjennomgåelse. Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 13 av 14

14 14. Opplæring og kommunikasjon Instituttets målsetning om god kvalitet og styring av påvirkningen på ytre miljø i alt arbeid som utføres ved hver avdeling forutsetter kompetente medarbeidere. Alt radiografisk arbeid utføres av offentlig godkjente radiografer eller annet opplært personale under veiledning av radiograf / radiolog, og all bildetolkning og utarbeidelse av radiologirapporter utføres av autoriserte leger, godkjent av helsemyndighetene som spesialister i medisinsk radiologi (= radiolog). Teoretisk og praktisk jobbopplæring av nyansatte gis av nærmeste overordnede, eller andre som blir utpekt av ledelsen til å ha opplæringsansvar, og/eller i et av våre fagråd: - Radiologkollegiet består av alle fast ansatte radiologer. - Radiografrådet består av alle fast ansatte radiologer og radiografer. - Pasientmedarbeiderrådet består av alle fast ansatte pasientmedarbeidere. 15. Statistiske teknikker Det føres statistikk over antall undersøkelser fordelt geografisk og kjønnsmessig og antall funn av sykdom og antall negative funn. Alle alvorlige pasientklager skal innrapporteres skriftlig til kvalitetsutvalget/administrerende overlege. Alle besvarte svarkort fra pasientene arkiveres og oppsummeres statistisk periodevis. Slik informasjonsinnhenting brukes til relevant forbedringsarbeid. Det føres statistikk over gjennomsnittlig stråledose til pasient ved de enkelte undersøkelsestyper, forbruk av fotografisk materiale, fotokjemikalier, elektrisk kraft og drivstoff. 16. Definisjon av begreper Begrep Kvalitet Prosedyre Produkt Avvik Korrigering Korrigerende tiltak Forebyggende tiltak Definisjon helheten av egenskaper som vedrører evnen til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov angitt metode for å utføre en aktivitet resultatet av aktiviteter og prosesser, kan omfatte tjeneste mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav reparasjon / omarbeiding / justering av oppstått avvik tiltak for å fjerne årsakene til eksisterende avvik (nå) tiltak for å fjerne årsakene til potensielle avvik (fremtid) Slutt: Kvalitetshåndboken. Ref.:S:\KMS\KHB7.doc Kvalitetshåndboken & Miljøstyringshåndboken Versjon 7 side 14 av 14

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående selskap som yter bildediagnostiske tjenester med godkjente

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndboken

Kvalitets- og miljøstyringshåndboken Kvalitets- og miljøstyringshåndboken Sentrum Røntgeninstitutt AS Versjon 8 September 2005 Are Løken Administrerende overlege Versjon 8 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Dette er

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok. Aleris Helse

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok. Aleris Helse Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Aleris Helse Dette er Aleris Helse Aleris Røntgen er et radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm, Trondheim, Stavanger, Bergen, Sandvika, Tromsø,

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund Tilsynsrapport Vår ref.: 16/00823 Saksbehandler. Kristine Wikan Dato: 6. desember 2016 Tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund 1. INNLEDNING Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Medi 3 AS, Kristiansund,

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta Nettverkssamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Førde 17. oktober 2017 Linn Marie Sætre Nymoen - Fylkesmannen

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen Tilsynsrapport Värref.: Saksbehandler: Dato: 16/00809 Reidun D. Silkoset 22. november 2016 Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen 1. INNLEDNING Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Betanien sykehus 9.

Detaljer

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 16.2.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sak nr. Styre Møtedato 10/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Marte Swakhoven. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1. Sandvika Nevrosenter Kvalitetshåndbok Versjon 4. Dok.id 1.

Kvalitetshåndbok. Marte Swakhoven. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1. Sandvika Nevrosenter Kvalitetshåndbok Versjon 4. Dok.id 1. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter Kvalitetshåndbok Versjon 4 Dok.id 1.41 Side 1 av 1 Utarbeidet av: Marte Swakhoven Godkjent av: Marte Swakhoven Gjelder fra 19.10.16 Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Krav til ledelse og kvalitet

Krav til ledelse og kvalitet Krav til ledelse og kvalitet - ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland 11 mai 2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester. ved

Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester. ved I Fylkesmannen i Nord -Trøndelag Rapport fra tilsyn med radiologiske tjenester ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger Virksomhetens adresse : 7600 Levanger Tidsrom for tilsynet: 06.03.2012-05.11.2012

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter

Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter Radiologiseminar 2012 Oslo Caroline Hol Kjeve- og ansiktsradiolog Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør Regelverk for CT/CBCT Strålevernsloven

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Anders Widmark 1,2, Reidun Silkoset 1, Hilde M. Olerud 1,3 1 Statens strålevern: Reidun.Silkoset@nrpa.no 1, 2 Høgskolen i Gjøvik: Anders.Widmark@nrpa.no 1,

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern Internkontroll 21.9.2010 1 Internkontrollplikt Internkontrollplikten innebærer en plikt til å overholde myndighetskravene og dokumentere at disse faktisk overholdes.

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Foto Morten Wanvik Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Tredje samling - 9.3.2017 Kjersti Valde Kvalitetsrådgiver EFAS Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Det

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Forsvarlige helsetjenester kan tilsyn bidra?

Forsvarlige helsetjenester kan tilsyn bidra? Forsvarlige helsetjenester kan tilsyn bidra? Oslo 15. oktober 2007 Fylkeslege Helga Arianson Fylkeslege Helga Arianson 1 Hva er tilsyn? Tilsyn er all aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ Side 1 av 7 2.1 OMFANG Hensikt Denne Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringshåndbok () tjener som overordnet ledelsessystem på områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø for selskapet Weber. Dokumentasjonsomfanget

Detaljer

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT

AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT HÅNDBOK Miljøhåndbok AVDELING SKREVET AV GODKJENT AV UTGAVE NR SIST REVIDERT Sentralt Ingmar Eggen Helge Urstrømmen 2.4 2014-02-26 INNHOLD 1. PRESENTASJON AV BEDRIFTEN 2. ANSVAR 3. GLOMMEN SKOG SIN MILJØPLATTFORM

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer