KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune."

Transkript

1 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal til byen blei ein festdag for dei frammøtte Båtprosjekt på Julsundet Eit praktisk og pedagogisk satsningsprosjekt Treningslyst i særklasse Aukra treningssenter med unikt tilbod til pensjonistane side 3 side 11 side 20

2 Folkemøte om Aukraheimen Utbedring/ombygging/nybygg Tid: 24. oktober 2013 kl Stad: Egget, «nye» Riksfjord skole Ferge frå Hollingsholm Buss til Falkhytten kl 19.00, med retur til ferge kl etter møtet. Leiar av plannemnda varaordfører Helge Kjøll jr. orienterer om plannemnda sitt arbeid. Kjære innbyggarar Rådgjevar Sverre Sevaldsen, Solheim Arkitektur Vest AS legg fram rapport. Det blir sett av tid til spørsmål. Enkel servering. Det har nettopp vore gjennomført stortingsval i Noreg med god deltaking. Det er bra at mange nyttar seg av stemmeretten, som den demokratiske nasjonen Noreg er og skal vere. Dei aller fleste av oss set dei demokratiske rettane høgt, som vi meinar høyrer heime i eit trygt og godt demokrati. Det ein ofte tek som ein sjølvfølgje, er dessverre ikkje ein sjølvsagt rett i svært mange land. Noko vi ser utfallet av, dagleg gjennom nyheitsinnslag i media. Eg vil gratulere det nye stortinget, regjeringa, og ønske dei politiske partia lykke til i sitt arbeid. I Aukra kommunestyre er det ønskje og vilje om å kunne drive kommunen sine einingar og tiltak på ein god og trygg måte, med dertil tilfredsstillande økonomiske rammer. Det er óg vilje i det politiske miljøet om fortsatt å ha gode kommunale tenester. Aukra kommune ligg til dels langt over andre kommunar når det gjeld driftsutgifter på kommunale tenester, når ein samanliknar seg med kommunar lokalt, regionalt eller nasjonalt. Aukra har, og ønskjer fortsatt driftsrammer for sine tenestetilbod på eit godt nivå. Likeeins har det vore ønskja investeringar i gode tenelege bygg og anlegg i kommunen. Dette har Aukra kommune utført etter planverk og økonomiplan, og kommunen vil fullføre sine prosjekt og utbyggingar på fleire områder. Det er mange tiltak, for eksempel innan barnehage, skole, kultur, pleie, omsorg, eldresatsing og gang/sykkelveg for å nemne nokre prosjekt som er, eller skal gjennomførast dei kommande åra. Dei totale investeringane som Aukra kommune har planlagt, og legg opp til, vil vere på om lag 750 millionar kroner i denne tidsbolken. Dette er i kommunal samanheng, formidabelt og stort, og sjølvsagt svært gledeleg for oss alle. Desse drifts og investeringstiltaka har det vore brei politisk semje om å få til. Alt dette ville vore heilt umogeleg å drifte og gjennomføre utan eigedomsinntektene, som i hovudsak kjem frå aktiviteten på Nyhamna. Vi har i den seinare tida hatt fleire møter med Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune, som har ansvaret for ferjedrifta, for om mogleg å få etablert ein betre og utvida ferjefrekvens på strekninga Aukra Hollingsholmen, inntil fastlandsamband er på plass. Det står fortsatt føre ein del oppfølgingsmøter og nødvendig kontakt, for avklaringar i den kommande tida. Eg er optimistisk på at vi kan få dette til. Elles skal det vere møte mellom dei mange aktuelle partane medio oktober, som gjeld mogleg planlegging, organisering og framdrift for Møreaksen/bru Gossen-Midsund m.m. Dette er eit særs viktig og godt prosjekt, som partane må bruke stor innsats og ressursar på, lokalt, regionalt og nasjonalt, for å få til. Og det skal vi. På dette området må alle jobbe godt og målretta, saman med samarbeidspartnarar og beslutningstakarar, til dette store og samfunnsnyttige prosjektet, er ferdig planlagt, igangsett og fullført. Ut frå erfaring og kunnskap om slike planleggingsprosjekt, vil det slik eg kjenner til, gå med i overkant av to år til denne planlegginga. Vi i Aukra har store muligheter, og sjølvsagt ein del utfordringar. Viss vi er samarbeidsvillige, framtidsretta, optimistisk, og har tru på framtida. Vil det meste kunne gå bra, som igjen vil kunne gje oss god livskvalitet, trivsel, tryggleik og ein god fellesskapskjensle. Men først ønskjer vi hausten som allereie er her, velkommen. Vennleg helsing Bernhard Riksfjord Ordførar Vel møtt. Plannemnda Open kveld, haust 2013 Det vert arrangert open kveld ved Frivilligsentral for ungdom i frå 8. klasse og oppover. Dette er eit gratis og rusfritt tilbod kor ungdom kan treffast, spele spel m.m. Dette er eit samarbeid med ungdomsarbeidar og 10. klasse ved Riksfjord skole. Dette vert frå klokka følgjande fredagar: 20.september 4. oktober 18.oktober 1. november 15. november 29. november Gossen musikkorps ønskjer velkomen til ny sesong Vi øver på kulturskulen kvar onsdag kl Ønskjer du å begynne i korpset? Stikk innom for ein prat eller kontakt formann Mary- Ann Hammerø ( ) Tennbrikker frå dagsenteret Aukra Dagsenter sel poser med tennbrikker: 1 pose à 25 tennbrikker til 25 kroner. Ta kontakt med Aukra Dagsenter tlf /

3 Øyriket i Romsdal til by n blei ein suksess! Tett i tett, side om side sto utstillarar frå alle tre Øyrike-kommunane på marknadsplassen. 21. september var vi vertskap for eit begeistra publikum som fikk en smakebit av det store mangfaldet Øyriket har å by på. Bedrifter, både små og store, enkeltpersonar, lag og foreiningar hadde førebudd seg godt og var med og gjorde dagen til ein suksess. På utescena skapte elever frå kulturskolane, kor og band stemning i gatene. Gørvelplassen blei denne dagen omgjort til eit spennande marknad og om kvelden opptredde mange dyktige og flotte artistar i Teatret Vårt for eit entusiastisk publikum. Dagen blei ein stor suksess og vi gleder oss allereie til neste år. Mvh Anne Jorunn Ein sykkeltur på Aukra var godt mulig for dei aller minste. Eit yrande folkeliv som skapte god stemning for dei som besøkte dei 53 utstillarane. Det var eit smilande publikum å sjå overalt på Gørvelplassen. Eit variert program var satt saman på utescena. Ivrige seniordansarar frå både Sandøy, Midsund og Aukra møtte opp og gleda mange med sine ringdansar. Øyhopping var ein av aktivitetane for de aller minste. Øyriket i Romsdal heier på MFK. Ole Gunnar Solskjær kom og besøkte marknaden. Aukra Blomster laget flotte blomsterdekorasjonar til utescena. Det var veldig spennande å sjå på alt som Dykkerklubben hadde samla i akvariet sitt. Sykkelsonger framført av Robert Coates på trø-orgel. Gørvelplassen blei omgjort til marknadsplass og her var det eit yrande folkeliv hele dagen. Gossen gospel Voices deltok med nydeleg korsang frå utescena. 10. Klasse elevar frå Julsundet var vertskap og ønsket alle velkommen til Øyriket i Romsdal. Skamgo potet og gulrot ble både prøvesmakt og solgt hos Helga og Arne Hjelmås. Gørvelplassen egner seg godt til slike arrangement. Hip-Hop dansarar frå Kulturskolen dansa til eit stort publikum på utescena. Mange dyktige artistar og flott musikk på kulturkonsert i Teateret Vårt. Her Øyriket storband i aksjon. Vakker song framført av Dina Misund. Åreknutekoret Fistelsprekken avslutta ein flott konsert til full jubel. Dei fikk latteren og smilet fram hos eit entusiastisk publikum. Ordfører Torgeir Dahl ønska Øyriket i Romsdal velkommen til Molde. aukra.kommune.no 3

4 Flytting av Aukra Legekontor På grunn av oppussing av legekontoret på helsesenteret blir legekontoret flyttet til gamle Riksfjord Skole, i løpet av veke 42. Rådmannen «Kampen mot byråkratiet» Valkampen er over for denne gong, og det besværlege «byråkratiet» har nok ein gong kome i søkelyset. Med byråkrati tenkjer alle instinktvis offentleg sektor. «Byråkrati» blir gjerne framstilt som noko negativt, og i daglegtale også som eit skjellsord. I valkampen som nettopp er over har fokuset på dette vore ekstra stort, i og med at «vinnarsida» har gjort det til eit av sine hovudmål å redusere og effektivisere offentleg sektor, milliardar skal sparast på: Nedlegging av fylkeskommunen, redusere talet på kommunar, færre departement og direktorat, færre statlege tilsyn, meir effektive offentlege innkjøp, forenkling av lover og reglar, reduksjon i skjemaveldet, etc. Alle organisasjonar også kommunane er byråkratiske organisasjonar. Byråkrati fins i alle samfunnslag og på alle nivå; m.a. i organisasjonslivet og i næringslivet (både NHO og LO er store byråkrati, og bedrifter har også ein byråkratisk struktur). Alle politiske parti, i noko varierande grad, er opptekne av byråkratiet; og underforstått at målet er å redusere byråkratiet og dets makt. Men det er dette byråkratiet som produserer og yter tenester til folk flest, samstundes som kvaliteten på tenestene skal opp, saksbehandlingstidene ned, rettighetsfokuset skal forsterkast og kompetansen skal aukast. Kva er så ein byråkratisk organisasjon, t.d. ein kommune? Kjenneteikn er m.a.: Ein formalisert struktur, også på arbeidsdeling, tydelege ansvarsområder Leiarstrukturen er tydeleg og «hierarkisk»: det er alltid klart kven som er over-/underordna Saksbehandlinga er skriftleg, og basert på lover, reglar og instruksar Tilsetting i og teneste i «byråkratiet» skjer ut frå utdanning og kunnskap Leiarar og saksbehandlarar tek ikkje omsyn til den enkelte innbyggars (eller brukars) person eller status når vedtak blir fatta; alle skal behandlast likt, og like saker skal behandlast likt Dette er i det alt vesentlege positive trekk, som eg vil tru dei aller fleste set pris på. Det må difor vere eventuelle «brot» på desse kjenneteikna som set byråkratiet i eit lite flatterande lys, eller at byråkratiet blir opplevd å bli for stort; at det blir sanning i Oscar Wildes postulat: «Byråkratiet vokser for å møte behovene til det voksende byråkratiet». Valkampen har fokusert alle gode formål, budsjettprosessen som no står for døra kjem til å gjere det same, lokalt som sentralt. Byråkratiets vesen er å vakse, og det er eit vanleg trekk i alle slags organisasjonar at det blir arbeidd for å få auka ressursane nettopp til si avdeling eller eining. Undersøkingar viser at Aukra kommune brukar svært begrensa ressursar på «administrasjon» samanlikna med andre kommunar og samanheldt med det høge aktivitetsnivået i kommunen. Administrativ leiing av vår kommune skjer på to nivå. Overordna leiing ligg til rådmann og kommunalsjefar. Operativ leiing (rektorar, styrarar, leiarar innan helse og omsorg, osb.) har fokus på faglege utfordringar og har vide delegerte fullmakter. Dette inneber korte beslutningsvegar. I den grad reelle behov tilseier det vil eventuell ytterlegare vekst i kommunen skje på dei tenestytande områda. Kommunens folkevalde har sørgja for nettopp dette: utviklinga dei seinare åra viser klart at veksten har skjedd «ute», i pleie og omsorg, i barnehagane, i undervisning, i kultur. I byråkratiet! Med helsing Dagfinn Aasen Rådmann Endelig dato vil bli annonsert på Aukra kommune si heimeside, Romsdals Budstikke og legekontoret si heimeside Vi kjem til å opphalde oss i «gamlefløya» på Riksfjord skole. Inngang: Dør inn til uvershall, fra sørsiden (gymsal til venstre, toalett til høgre) Parkering: Skoleplass utanfor uvershall Telefonnummer og åpningstider er som vanlig. Ingen tid å miste er årets slagord til TV- aksjon. I år går innsamlingsaksjonen til Nasjonalforeininga for folkehelsa og deira jobbing mot og forsking på demens. Rundt har demens i Noreg, får sjukdommen kvart år. Det kan ramme oss alle. Både deg, meg og nokon vi kjenner. TV-aksjonen er den 20. oktober. Mellom og vil det komme ein bøsseberar på døra di. Gjer som så mange andre frå heile landet og støtt TV-aksjonen. For meir informasjon gå inn på Opningstider bassenget ved Riksfjord skole Skuleåret 2013/14 Torsdag og fredag Kl Ope for alle Laurdag Kl Babybading/småbarnsfamiliar Kl Familie Kl Revmatikarbading Opningstidene følgjer skoleruta frå 5. september til 30. april. Bassenget er stengt i skole feriane

5 Frivilligsentralen Aukra frivilligsentral har hatt ein god oppstart, med godt besøk og mange aktivitetar. Dagleg leiar Jens Petter Kjøll seier at han er positivt overraska over responsen som sentralen har fått sidan opninga. «Med god hjelp i frå frivillige har me fått i gang aktivitetar som folk såg det var behov for i kommunen, og det var viktig for oss å nå ut til gruppene som kanskje ikkje hadde så mange tilbod frå før», seier Kjøll. «Ønske er å skape aktivitet og ein møteplass for alle. Vi har mellom anna hatt stor suksess med «Ta mikrofonen», der både unge og etablerte musikarar stiller opp på scena for å presentere musikken sin. Her møtest fleire generasjonar for å høyre på dei mange talenta som finns i kommunen». Frivilligsentralen legg opp til at det skal vere aktivitet på både dagtid og kveldstid, og lokala blir brukt til eigenbasert aktivitet, men også kurs og møter. Blandt anna vil Sparebanken Møre i samarbeid med frivilligsentralen har kurs for seniorar i bruk av nettbank seinare i haust. Jens Petter oppmodar folk til å ta kontakt om dei har idear til aktivitetar på frivilligsentralen. Han stiller lyse, flotte lokalar i sentrum til disposisjon. I tillegg er ungdomsklubben UFO ein sambrukar på lokala og dei er her fleire kveldar i veka. Det er også viktig å nemne småjobbsentralen og besøksven. Småjobbsentralen er ein sentral der folk i kommunen kan spør etter hjelp til små praktiske oppdrag i og rundt heimen. Dette kan vere klipping av gras, lett snørydding, vedstabling, barnepass m.m. Ønskjer du hjelp til noko tek du kontakt med frivilligsentralen. kva ønskjer du har med ein besøksvenn. Så tek han jobben med å finne ein besøksvenn som kan passe for deg. Kor ofte du vil ha besøk avtaler du direkte med besøksvennen. Alle besøksvener har teieplikt. Utleige Aukra frivilligsentral leiger ut lokala sine til arrangement. Dette kan vere selskap, barnedåp, konfirmasjonar osb. For meir informasjon om dette kan ein ta kontakt med Jens Petter på telefon eller på epost: jens. Han vil også minne om at frivillige lag og organisasjonar fritt kan låne møterommet til styremøter etc. Frivilligsentralen på nett For å finne ut meir om det som skjer på Aukra frivilligsentral kan du gå inn på heimesida deira: eller på facebooksida, Gjengen på trilleteffet Full rulle. Fra Venstre Aris Vølen Amalie Sandøy og Øyvind Hoksnes. Besøksven Besøksven er ei formidling av «den gode praten». Mange frivillige ønskjer å bruke tida si til å besøke andre. Ein besøksven er gratis, alt ein treng å gjere er å ringe frivilligsentralen, så kjem Jens Petter heim til deg eller ringer deg, snakkar litt ilag og høyrer på Øyvind Hoksnes. Mathilde Goksøyr Jenssen. Hans Olaf Lofstad. Oversikt over aktiviteter side Gode råd Barbro Mork Emblem Tlf Beate Solem Tlf Ida Laurie Tlf Sparebanken Møre sine kunderådgivarar på Aukra har brei kompetanse innan økonomisk rådgiving. Når du skal planleggje økonomien din er det godt å snakke med nokon som har både kunnskap og verktøy til å finne ut kva som løner seg best for akkurat deg. Ta kontakt for ein uforpliktande samtale. Nils Arve Solem Tlf Mary Ann Grøttumsbraaten Tlf aukra.kommune.no 5

6 SKOLE og UTDANNING Alle elevane danna eit flott kor, og song ein gratulasjonsmedley til skolen. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Sola var i godt humør denne dagen, ein dag som vil bli ståande som ein merkedag i Aukra kommune si historie. Det var ikkje berre sola som skein, det gjorde også alle dei frammøtte som skulle ta del i den offisielle opninga av nyskolen. Vi har ikkje talet på spente publikummarar, men at det var mange, kunne ein sjå både på plassen under opninga og køa inn til skolen etter det offisielle programmet på utescena. Før sjølve programmet starta, kom Gossen Musikkorps, saman med juniorkorpset marsjerande inn på plassen med feiande flott musikk. Desse fekk vi høyre ein del av undervegs i programmet og det var fint å sjå at det spirar og gror i korpsmiljøet på Gossen. Jan Erik Hovdenak, rektor på skolen guida oss fint gjennom programmet. Sjølv kunne ein sjå at det var ein stolt leiar som stod der og kunne presentere talarane for dagen. Ordførar, kommune, totalentrepenør og arkitekt var representert. Alle saman viste ein byrgskap over resultatet som ein no kunne sjå med eigne auge. Byggherre Roald Røsand frå Brødrene Røsand, sa at dette prosjektet var det største dei nokon gong hadde vore med på, og ville bli ein god standard for korleis ein skole kan utformast, både innvendig og utvendig. Løysningane og valga som er teke undervegs har vore til det beste for brukarane, og for at dette skal vere eit bygg som skal halde standarden i mange år. Mobbefri skole Ordførar Bernhard Riksfjord hadde ei god oppgåve då han skulle foreta den offisielle opninga av skolen. Saman med rektor påpeika han at vi alle har eit felles ansvar for ta vare på bygget og området rundt. Dette skal vere ein plass som blir brukt, ikkje berre i skoletida, men også på ettermiddag og kveld. Samtidig var det viktig for Bernhard å få fram nokre kjernesaker til publikum. Eit stadig aukande fokus på mobbing i skolen, alle sitt ansvar for å ta vare på kvarandre og dei vaksne sitt ansvar blei løfta fram som eit satsningsområde. «Vi skal ikkje akseptere at nokon blir mobba i Aukraskolen. Dette er eit felles ansvar som alle må jobbe med.» Etter talen var det klart for snorklipping, og saman med seg fekk ordføraren to elevar, 2.klassingane Oda Hostad Aukan og Erik Andreas Leikvoll. Dette var eit særdeles høgtidelig augneblink. Med ein fanfare frå korpset blei skolen offisielt opna, til rungande applaus frå publikum. Etter dette hadde alle elevane, som under opninga stod klar ved sidan av scena med fargerike ballongar i handa, førebudd eit potpurri av gratulasjonssongar til ære for skolen. Dette blei akkompagnert av Jens Petter Kjøll på piano. Dette blei etterfølgt av ballongslipp, og det var ei mektig oppleving å sjå alle elevane som no var klar til å ta i bruk skolen, ønskje den velkommen. Då den offisielle delen av programmet var over var det mogleg for publikum å delta på fleire aktivitetar på skoleområdet. Elevar guida grupper rundt i bygget, der man fekk sjå alt det flotte skolen har å by på, frå klasserom med elektroniske tavler, fellesareal med kantine, gymsal og andre lokalar. Samtidig heldt kulturskolen det gåande ute på scena med representantar frå det flotte musikkmijøet i kommunen. På scena inne i gymsalen kunne ein fleire gongar sjå danseinnslag, frå kulturskolen. Kake Som seg hør og bør spanderte kommunen kake, brus og kaffe til alle dei frammøtte. Køa var lang ei god stund, men alle fekk. Når ein gjekk rundt i lokala og på området kunne ein sjå at folk var imponert over ikkje berre bygget, men også uteområdet. Barna var i leik alle stader, og nytta moglegheita til å vise foreldre og besteforeldre rundt på området. Dette var ein særdeles vellykka dag, der verdien av ein ny skole på Gossen skein igjennom både publikum og aktørar. 6 Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

7 TEMA Ein må ha skodd seg for å komme inn på skolen. Prosjektleiar for kommunen, Jon Gunnar Gjelberg takkar samarbeidspartnarane. Inspektør Heidi Falkhytten omkransa av Roald Røsand t.h og Emil Røsand t.v. Emil var med å etablere firmaet Brødrene Røsand AS. Guidane står klar til å ta publikum på ein tur rundt i lokala. Klar for utdeling av ballongar til elevane. Elevrepresentant frå 10.trinn Andrine Otterlei Sporsem held ein strålande appell til dei frammøtte. Arkitekt Asbjørn Bua ved Arkitektkontoret BBW AS. Gossen juniorkorps og Gossen musikkorps marsjerer inn til åpninga. Roald Røsand. Administrerande direktør i Brødrene Røsand, som er totalentreprenør for bygget med uteområde. Rektor Jan Erik Hovdenak leiar publikum gjennom programmet frå scena. Jan Erik Hovdenak fortel publikum om dei blåe sokkane. Eit fargerikt møte med elevane på plassen framfør skolen. Bernhard Riksfjord føretek den offisielle opninga saman med 2. klassingane Oda Hostad Aukan og Erik Andreas Leikvoll. Folket blei guida rundt på skolen av dyktige elevar heile dagen. Simen Eilertsen Løvik trakterar trommesettet på scena under kulturskolen si avdeling. «Men in Black» i gymsalen. Musikk av Chopin. «Grand waltz brilliant». Klassisk/Jazz/moderne dans. Gode prestasjonar frå f.v Jonas Førde, Sander Oterhals og Endre Rekdal. Flott solosong frå vokalelev Amalie Sandøy, saman med gitarlærar Daniel Stølen Alme. Fullt trøkk frå representantar frå kulturskolen. (F.v Noah Samuel Stavik, Adrian Dale Solem, Teodor Rød). Mange frammøtte fikk nyte kaffe og kake i den nye foajeen. Elevane viste fram moglegheitene med dei digitale tavlene som er sett opp i alle rom. Lokal Jimi Hendrix Ivan Larsen saman med bandet sitt. (F.v Egil Tautra, Eivind Andersen og Ivan Larsen) TEMA: Skole og utdanning 7

8 SKOLE og UTDANNING Ei av dei to kunstgrasbanane vart raskt populær blant elevane. Følg draumen, ikkje straumen Det er mange born og vaksne som tusler rundt skulen på denne første skuledagen som vanleg. Men noko er annleis i år: «Nyskulen» vert opna. Allereie på veg til sentrum skjønner man at det er noko på gang i dag. Trafikkvakter skal sørgje for at elevane har ein trygg skuleveg. Det er mange foreldre og anna friviljuge som stiller opp i første skuleveka og viser trafikantane, her er det ein ny skuleveg. Klokka halv ni vart alle samla i amfiet framfor skulen. Vêrgudane er ikkje akkurat snille med oss på morgonkvisten, men det brydde ingen seg om denne måndagen. Vi ser masse spente auga og store som små ventar på at rektor Jan Erik Hovdenak gir startskotet og alle kan innta nybygget. Før dei ca. 340 elevane får gå inn i kvar sin inngang snakkar rektoren om at dette er «dagen me har gledd oss til i mange år» og ordføraren Bernhard Riksfjord føyer til at skulen er eit «kjempebygg for alle». I skulen er det framleis mykje utpakking, men stemninga blant alle er veldig positivt. Mens klasse nyter lunsjen i kantina, koser elevane i barneskulen seg i det lekre uteområde med fotballbane, klatrejungel og mykje meir. Kantina er lys og elevar som lærarar synes det er kjekt å ha ein slik plass. Tilsette på kjøkkenet byr på gratis frukt. Det er ingen varmmat foreløpig, men dei skal prøve seg fram. Etter lunsjpausen er me invitert til 1.klasse. Dei fekk gå inn først denne morgonen. No er det tid for ein fyrste oppsummering. Lærar Elin Rød forklarar «reglane» dei må følgje da dei har blitt skoleborn. I følgje rekk alle opp handa for å fortelje oss kva dei synes om skulen. Emilian har gledd seg å begynne på skulen, men undrar seg på at gravemaskina framfor vindauga er borte no. Theodor synes at det artigaste med å starte på skulen er å få nye vener ein kan leke med. Det er Vilde heilt einig med. Kva synes dei var best å leke med? Norbert liker apejungelen best, mens Abdulahi går for sklia. Til slutt viser Emil Severin den nye sekken sin og alt det spennande som er inni. André synes forresten at å rekke opp handa var ein bra trening for armane. På ungdomsskulen samlar alle 98 elevar seg i auditoriet. Rektoren synes alle kan vere stolt av å vere elev på den nye skulen og påpeker at det aller viktigaste er oppførselen mot kvarandre og at alle har det godt. Kvar enkelt kan bidra med å involvere dei andre. Etterpå er det avdelingsleiar for ungdomsskulen Heidi Falkhytten som har ordet. Ho oppmodar elevane å følgje draumen, ikkje straumen eit ord hun tok med seg frå ein konfirmasjon tidlegare i år. Det er vel det som «nyskulen» også skal stå for: at elevane har gode og trygge omgjevnadar å hente ut det beste av seg sjølv og vekse til det dei drøymer om. På slutten av dagen skal me snakke med 10.klasse. Dei har gått på «gamle Riksfjord skole» i ni år. Korleis er det å komme hit? Uvant, nytt, fremmend, svarar dei. Reglane er strenge, synes dei, men elevane skjønner at ein del av reglane er satt opp «fordi skulen skal halde lenge». Kva er det beste, spør me vidare. «Her kan me puste», svarar ein elev. Andre likar at skulen har glade farger, er mykje større og har ein kantine. Dessutan gir det lyse bygget meir motivasjon, elevane trur dei har meir lyst å gå på skule no. På spørsmålet om dei kjem til å savne den gamle skulen sin, får me ein «litt»: Ingen ny skule kan erstatte dei gode minna dei har samla gjennom ni år. Men om ni år så sitter Emilian, Vilde og Theodor og har samla sine gode minner i «nyskulen». Tekst: Martina Susanne Böttcher Foto: Jan Inge Tangen Anita Otterlei tek vare på elevane på vei til skolen i kommunens trafikktryggleikstiltak. Viktig for både elevane og bilistane å lære seg nye køyremønster. Elevane, lærarar og fleire andre samla seg framfør skolen før dei endeleg fekk ta i bruk bygget. Rektor Jan Erik Hovdenak ønskjer alle velkommen til denne minneverdige dagen. 8 Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

9 Den nye gymsalen er allereie i bruk. TEMA Den nye 1. klassen står klare til å gå inn på skolen til sin første skoledag. Elevane på ungdomstrinnet tek i bruk kantina for første gong. NRK var på plass for å følgje denne dagen. Moglegheitene er mange for ein aktiv skolekvardag. Elevane på ungdomstrinnet nyttar anledninga til å prøve inventaret. Ein skal ikkje ha høgdeskrekk når ein klatrar til topps. Ivrige elevar tek i bruk apejungelen. Lærar Elin Rød snakkar med den nye førsteklassen. Ein nøgd første klasse i dei nye lokala. Mykje å utforske på leikeplassen. 10. trinn på «nye» Riksfjord skole er nøgd med nyskolen. Ordførar Bernhard Riksfjord saman med Oddbjørn Fisketjønn og Jan Rasmussen frå Shell. Lærarstaben på ungdomstrinnet blir presentert for elevane i aulaen, også kalla «Egget». Ordfører Bernhard Riksfjord talar til dei frammøtte. Bak han står ein standhaftig inspektør Heidi Falkhytten og held paraplyen. AUKRA VVS AS Nytt bad? Ring og få et godt tilbud! Kontortelefon: Telefax: Mobiltelefoner: Jofred Skogvoll: Jostein Stormyr: Magne Heggdal: Et selskap i MIFO-gruppen STERK-/SVAKSTRØM Bolig Industri Skip Internkontroll Vakttelefon: E-post: 6475 Midsund Steffen Sandnes: Horst Wichmann: TEMA: Skole og utdanning 9

10 SKOLE og UTDANNING Valdebatt på Julsundet skole Tysdag 27. august inviterte mellomsteget på Julsundet skole til valdebatt i den nye paviljongen. Dei hadde fått positivt svar frå alle partia om at dei gjerne ville møte elevane på deira heimebane for å svare på spørsmål. Ordstyrarane Henrik Ræstad og Frida Snowball. Magnar Hjertvikrem stiller spørsmål til politikarane. Det var rigga til for ein paneldebatt der politikarane fekk ei skål med valflesk og drikke, og ei taletid som blei godt styrt av ordstyrarane. På førehand hadde elevane førebudd spørsmål til politikarane, spørsmål som i stor grad dreidde seg om dei unge sin kvardag, og framtida for Aukra kommune. Utgangspunktet for denne debatten var eit ønskje om at ellevane skal bli interessert i val, og kor viktig det er å bruke stemmen sin. Elevane skal ha kunnskap om styresettet vi har, og det at alle kan vere med å bestemme korleis vi vil ha det, og kva det gjer med samfunnet vi er ein del av. Ein del viktige moment vart teken opp, og den store spenninga for elevane var nok knytta opp mot temaet skolesamarbeid mellom Aukra og Fræna. Partia fikk svare etter tur og alle var einige om at samarbeidet skulle fortsette. Elevane sjølv syntes noko av det politikarane snakka om var litt vanskeleg, det vil seie enkelte ord, men det var ikkje mange, og dei syntes dei forstod det som vart formidla. Elevane syntes politikarane var ivrig og engasjerte, og tok debatten på alvor. Generelt var det stor stas og ha dei der og at alle var så positive til tiltaket sette dei stor pris på. Ordstyrarane hadde ein krevjande jobb med å styre politikarane, men dei syntes at det for det meste gikk veldig greitt, politikarane viste dei respekt, og at det både var artig og interessant. Etter debatten kunne elevane gå til val, og resultatet blei eit klart fleirtal til Høgre. Dette tyda kanskje på at elevane nok var meir bevisst på utfallet av det komande valet, men samtidig eit prov på at kommunikasjon mellom den som snakkar og tilhøyrarane er særdeles viktig. Tekst og foto: Jan Inge Tangen SEND SOMMERDEKKENE DINE PÅ HOTELL OG SKO BILEN MED VINTERDEKK I TIDE EKH.no La oss ta hånd om sommerdekkene dine. Her ligger de trygt og godt til våren kommer, da bytter vi tilbake igjen og gjør det samme med vinterdekkene. Enkelt og greit. Vi har vinterdekk med og uten pigg fra norgesfavoritten Continental. Vi vet når du skal ha EU kontroll, kontakt oss allerede idag! AUKRA BIL DIN LOKALE LEVERANDØR AV VERKSTEDTJENESTER Vi gjør BilLivet enklere Åpningstider: Alle hverdager Tlf Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

11 TEMA Opning av båtprosjekt på Julsundet Skole 29. august inviterte Julsundet skole til offisiell opning av båtprosjektet sitt i Saltrøa. Til denne opninga var alle elevane på skolen, ordførar, lærarar og lokalbefolkning inviterte til det ein må kalle ei storstilt feiring av dette prosjektet. Med bakgrunn i Stortingsmelding 22( )Motivasjon-Mestring- Moglegheiter, fremma kunnskapsdepartementet forslag om å innføre valfag. Departementet ville legge til rette for ytterlegare valmoglegheiter for elevane på ungdomstrinnet. Bakgrunnen for desse valmoglegheitene er at dei skal bidra til auka motivasjon og læring. Med dette som grunngjeving fekk elevane fleire fag dei kunne velje mellom, og der «Fysisk aktivitet og helse» var eitt av dei sentrale faga. Dette faget oppmodar elevane til å utforske eigne fysiske føresetnadar og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthald og helse. Som ein del av denne stortingsmeldinga og satsing på praktiske valfag, blei ideen om «båtprosjektet» født. No er båten der, og ordføraren stod for den offisielle opninga saman med elevar frå skolen. Etter dette var det lagt opp til underhaldning frå KLB, mat og drikke, samt konkurranse i tautrekking. Denne vann elevane og lærarane måtte ta eit kaldt, men forfriskande bad. Dette var ein vellykka dag, med nøgde elevar og tilsette. Julsundet sin eigen Halle Berry etter eit kaldt bad. Tekst og foto: Jan Inge Tangen Elevar, lærarar, andre tilsette og folk frå Julsundet var tilstades under markeringa. Ordførar bernhard Riksfjord nytta anledninga til å by opp Rektor Hanna Valved Korsvik til dans. Ordførar Bernhard Riksfjord føretek den offisielle opninga av båten saman med to elevar. Elevar og lærarar i venskapeleg konkurranse i tautrekking. Båten. Ein Vågen 570 levert frå Vaagen Boats. Ei scene var satt opp på hamneområdet og musikarar frå satsningsprosjektet KLB framførte fleire songar for publikum. Ein nøgd gjeng samla etter snorklippinga. Taparpremien i tautrekkinga var eit nokonlunde frivillig bad. NY AVDELING! Vi åpner ny avdeling for Helly Hansen arbeidsklær og fritidstøy. Nye varer kommer fortløpende. EKH.no Fleecejakker Ytterjakker Arbeidsdresser Hettejakker + mye mer Velkommen! (09-14) TEMA: Skole og utdanning 11

12 Faste aktiviteter på frivilligsentralen 2013/14 Måndag: Ingen faste aktiviteter på dag eller kveld. Tysdag: Songtreff kl til i partalsveker. Trilletreff frå kl til ca i oddetalsveker. Onsdag: «Møteplassen» i oddetalsveker til Filmkveld UFO til kvar veke. Filmkveldane vil nok generere litt lyd. Torsdag: UFO Ungdomskveld til Fredag: UFO/Open kveld til I tillegg ligg desse aktivitetane «spreidd» utover: Husflidslaget har aktivitetskveldar 24/9, 15/10, 22/10, 12/11 og 3/12 «Ta mikrofonen» har desse kveldane: 1/10, 29/10 og 26/11, her må det påreknas ein del lyd. Mvh Jens Petter DET FINNES IKKE AVFALL, bare nye ressurser! hva blir avfallet ditt til? glass og metall Mørk blå: PMS 301 EC CMYK Lys blå: PMS 292 EC CMYK Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumplast, Glava isolasjon og det ekspo rteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter Gratulerer med nye Riksfjord skole! Totalentreprenør Br. Røsand takker for oppdraget og vil gratulere Aukra kommune med landets flotteste skolebygg. EKH.no EKH.no 12 Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

13 Helseløype i Aukra Aukra kommune har fått tilskot frå fylkeskommunen til å byggje helseløype frå Falkhytten til Emmershaugen. Helseløype er eit satsingsfelt i fylket vårt, der formålet er å leggje til rette for fysisk aktivitet for grupper med størst fysisk og psykisk helserisiko. Tilskotet gjer at vi no kan gjere turmålet lettare tilgjengeleg for personar med ulike synsnedsettingar ved å byggje ledelinje, samt leggje til rette for fleire raste-/kvileplassar med benkar. Turstien ligg i nærleiken av bla. skule, barnehage, dagsenter, avlastningsbustad og boligområde, og har derfor mange potensielle brukarar. Manglande fysisk aktivitet er eit aukande problem for folkehelsa i heile Europa. Helseløyper er ein type turløyper som særleg kjem dei inaktive gruppene i møte. Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut kr til etablering av Helseløyper i kommunane i desember Dette har gjort at Aukra er 1 av 12 kommunar i Møre og Romsdal som er i gang med å planlegge og byggje helseløype. Jf. gjeldande fylkesplan ønskjer ein at det vert laga minimum ei helseløype i kvar kommune. Brukarar av slike løyper vil ha eit vidt spenn og erfaringane viser at dei ofte blir kommunen si mest attraktive turløype. Med god tilrettelegging i form av bl.a. riktig og godt underlag, ledelinje, parkeringsplassar, tett med benker og vakre omgivnader, vil ei slik løype ha enorm betyding for lokalbefolkninga si helse, trivsel og bulyst. Turstien mellom Emmershaugen og Falkhytten har eit godt utganspunkt for å bli ei helseløype, da nokre utbetringar skal til for å gjere den enda meir attraktive og brukarvennlege. For at helseløypa skal oppnå den helseeffekten som ein ønskjer, må turstien ha nokre grunnkvalitetar. Krava er delt inn i to grupper; element som må vere innfridd for å kunne kalle det ei helseløype og element som helst bør vere innfridd. Eksempel på krav som må vere innfridd for ei helseløype er: ledelinje mellom veg og omgivnader. ha god skilting i tråd med nasjonal mal ha ei bredde og underlag godt eigna for rullestol og barnevogn. ha liten stigningsgrad (max 1:12) ha benkar som er lett å setje seg på og reise seg frå. Det bør ikkje vere meir enn ca. 100 mellom kvar benk. ha gode høve for parkering ved turstart. Arbeidet med å byggje Aukra si første helseløype starta opp i veke 36. Ein ber om forståing for at det blir noko byggjeaktivitet på turstien i vekene framover. Gapahuk ved Emmershaugen Aukra Marsjklubb har søkt om og fått midlar til å sette opp ein gapahuk på Emmershaugen. Me søker no etter frivillige som kan tenke seg å vere med på og sette opp ein gapahuk. Kan du tenke deg å vere med på å utforme og bygge ein gapahuk, har du sjansen no! Interesserte kan ta kontakt med Frivilligsentralen, så kan vi avtale eit møte med involverte partar. Sjå innom eller ring Frivilligsentralen på telefon: Kva er ei ledelinje? Ei ledelinje er ei ubrutt kjede av element frå start til mål som skal vere lette å følgje for blinde og svaksynte. Ledelinja kan bestå av gjerde, kantar av ulike slag som mur, kantstein og tydelege forskjellar i belegg. Ledelinja skal vere følbar og ha fargekontrast. aukra.kommune.no 13

14 Nye tilsette Julsundet skole NAV Aukra Mitt navn er Constanza Leiva Zuniga.Eg er 22 år og bor i Molde.Eg har ein bachelor i spansk fra Universitetet i Bergen og jobbar no som lærar ved Julsundet Skole. Mitt namn er Andreas Bye Tøsdal. Eg er adjunkt med tilleggsutdanning i matematikk og spesialpedagogikk. Dei siste 10 åra har eg jobba på Ortun skole i Bergen. Der har eg jobba som realfagslærar og kontaktlærar, samt jobba tett med elevar med tilpassingsvanskar. Svea Johanna List Adjunkt med tilleggsutdanning Eg er utdanna innan geografi, biologi og friluftsliv og har tidlegare jobba som lærar på ungdomssteget ved Vågsetra skole. Før eg flytta til Molde i fjor sommar, jobba eg som guide på Svalbard og underviste i friluftsliv ved Høgskulen i Finnmark. Mariya Khoronzhevych Mariya begynte i NAV Aukra i august. Ho kjem frå Ukraina og har utdanning innan pedagogikk og samfunnsfag. Ho har ein spennande og variert arbeidserfaring, bl.a. lærer i engelsk språk i Ukraina, praktikant i FN i USA, deltakar i Prosjekt Haiti i Haiti, og guide i Arctic Guide Service i Norge m.m Hun skal jobbe i NAV Aukra som veileder og gleder seg til nye oppgåver og utfordringar. Prøveordning kollektivtransport Etter oppmoding frå kommunestyret vart det gjort eit utgreiingsarbeid for å sjå på om det var mogeleg å sette opp kollektivtransport på strekninga Aukra-Molde-Aukra på fredag og laurdag kveld. Kommunestyret vedtok den å etablere eit kollektivtilbod i samarbeid med Aukra Auto og Nettbuss på strekninga Aukra-Molde- Aukra på fredag og laurdag kveld. Tilbodet skulle vere ei prøveordning i perioda frå om med veke 49, 2012 til og med veke 30,2013. Tilbakemeldingane undervegs frå buss-selskapet har vore at tilbodet har vore lite nytta. Når prøveperioda var over hadde totalt 128 personar nytta tilbodet. Dette er i snitt 3-4 personar pr. veke fordelt på fredag og laurdag. Med bakgrunn i den låge oppslutninga om tilbodet vart prøveordninga avslutta i veke 30. På tur med ordføraren Søndag 8. september var det duka for «På tur med Ordføraren» i regi av Julsundmarkas venner. Om lag 100 små og store møtte opp til denne turen leia av ordføraren, Leif Monsen og Arne Hollingsæter. Vêret viste seg frå si beste side og stemninga var god. Denne vandringa har etter kvart blitt ein tradisjon, og mange set av denne dagen for å lære meir om lokalmiljøet sitt. På denne turen var det lagt opp til ein runde bort til den gamle kraftstasjonen, for så opp til Hundetjønna, der det blei servering med pølser, kaffe og saft. Undervegs var det lagt opp til fleire stopp, der tilhøyrarane fekk vite meir om lokalhistoria på Tabellen nedanfor viser oppslutning pr. månad: Månad Antall passasjerar Desember personar Januar personar Februar personar Mars personar April personar Mai personar Juni personar Juli personar TOTAL 128 personar Ordfører Bernhard Riksfjord klar for tur saman med guidane Leif Monsen t.v og Arne Hollinsæter t.h. Også dei minste var med, her representert med Jenny Jenset Haugland, med sparkesykkel og flagg. Julsundet og områda rundt. Dette er ein kjekk tradisjon som ser ut til å vokse år etter år. Tekst og foto: Jan Inge Tangen ODD SMÅGE AS MASKINENTREPRENØR strekker seg enda litt lengre Strøsand til vinteren? Vi produserer nå alle typer masser på Aukra. Ta kontakt med oss i dag for levering! EKH.no Tlf. kontor: Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

15 Har du teikningar, vitser eller anna du vil ha med på Juniorsiden? Send en e-post til eller ringe tlf Kva slags fisk er Nemo i «oppdrag Nemo»? 2 Kor høg er Jendemsfjellet? 3 Kor høg er Svartnakken? 4 Når vart Ormen Lange-feltet opna på Aukra? 5 Kven var ordføraren i Aukra kommune i 2011? 9. Hanna Valved Korsvik 10. Frank Ribéry juni Sør-Korea 6 Når vart Molde fotballklubb stifta? 7 Kva år vart unionen mellom Noreg og Sverige brote? 8 Kva land skal kutte heilt ut bøker i skolen innan to år? 9 Kven er rektor på Julsundet skole? 10 Kven fekk prisen, beste fotballspelar i Europa 2013? SVAR Oktober 2007, av Kong Harald V. 5. Bernhard Riksfjord Laga av 5. trinn på Julsundet skole 1. Klovnefisk moh moh.... Aukra kommune, tidlegare skrive «Akerø», vart oppretta ved formannskapslovene av 1837, og var opphavleg ein kommune som omfatta Gossen, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya januar 1867 [2] blei «Sandø» (Sandøy) skild ut som eigen kommune.... I 1924 blei resten av kommunen delt i Nord- Aukra, som bestod av Gossen og fastlandsdelen, og Sør-Aukra, som bestod av Otrøya og ein del av Midøya i det som no er Midsund kommune.... Aukra fekk noverande grenser ved avståing av Mordal krins til Molde 1. januar Kommunen har heitt Aukra sidan 1. januar 1965, samtidig som Sør-Aukra blei slått saman med resten av Midøya og Dryna frå Vatne kommune og bytte namn til Midsund.... Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem truleg frå Aukrin, ei samansetting av akr og vin: åker og eng.... Kommunevåpenet (godkjent 1987) har to gullringer mot ein blå bakgrunn. Motivet har som utgangspunkt ein armring frå middelalderen, og symboliserer samhald og rotfeste. Kjelde: Wikipedia og Snl.no Teikna av elever på 3.trinn Julsundet skole Mor og Dotter på senteret Dotter: - Mamma, kan eg få den lilla jakka Mor: - Nei, den er for dyr Dotter: - Eg trudde den var for menneske Tisse i bassenget Badevakta seier strengt til Petter - Det er ikkje lov å tisse i bassenget - Ja, men alle tisser jo i bassenget - Det kan godt vere, men ikkje frå stupebrettet. Kva heiter du? Dama: - Kva heiter du gut? Guten: - Jan Jensen utan x Dama: - Men Jensen stavast ikkje med x Guten: - Det var jo det eg sa. Her kan du som lesar stille spørsmål til dei som jobbar i kommunen om det er noko du lurar på. Ingen spørsmål er dumme og vi vil prøve å svare på dei så godt vi kan. Dette vil komme ut i neste avis. aukra.kommune.no 15

16 Lag og organisasjonar Fantastisk flink ungdom Fredag den trettande betyr ikkje alltid ulykke. 13. september arrangerte 10. klasse på Gossen data- LAN i Aukrahallen. Det har vore tradisjon at 10. klasse arrangerar LAN for ungdomsskulen for å samle inn pengar til klassetur, ingen unntak dette skuleåret heller. Det vart tidleg klart at dei ikkje fekk låne nyskulen, og dei måtte tenke nytt. Alle alternativ vart gjennomtenkt, og til slutt fall valet på Aukrahallen. Dermed måtte veldig mykje planleggast på veldig kort tid. Mange hadde nok kvidd seg og ikkje villa tatt på seg eit slikt arrangement, men ungdomane hoppa uti det. Elevane i 10. klasse har lyst til å sjå på nye alternativ til avslutningstur og motivasjonen er stor for å samle inn pengar. Prosjektgruppe Ei prosjektgruppe på åtte stykk hadde hovudansvaret. Dei ordna med vaktlister, leige av hallen, innkjøp av mat og kioskvarer, låning av bord og stolar, internett- og straumtilgang. Hjelpa frå foreldra var minimal. Dei fekk hjelp til bilkøyring, vakthald og hjelp til opplegging av internett- tilgang. Sjølve gjennomføringa starta fredagen med ein gong barnehagen stengde. Dei påmelde kom deretter klokka 18. Då var alt klappa og klart til speling. Nokre av dei påmelde hadde startproblem med spelutstyret sitt, men med Prosjektgruppa hadde hovudansvaret for LAN og gjorde ein framifrå jobb. Frå venstre: Gunnar Sæther, Ole Sigurd Dale, Iver Hjertvik Nerbøvik, Øyvind Lofstad, Andrine Sporsem, Johan Aron Iversen, Ole Martin Brunes. Katita Galdames var ikkje tilstades då biletet vart tatt. litt hjelp ordna det aller meste seg. Heldigvis var det IT- dyktige i foreldregruppa som kunne stille med hjelp til oppkopling av datalinje og datahjelp. Takkar òg GIL som verkeleg la til rette for arrangementet. Dei var veldig positive. Aukra Musikkverkstad hjelpte til med utlån av straumskåp og straumkablar. Flinke ungdommar Ungdomane i 10. klasse hadde kioskutsal der dei selde brus, godteri, pølse, nudlar og pizza. Alle dei 74 ungdomane som var innom hadde ein kjekk kveld og natt. Trur nok vaktene kosa seg òg. Til og med lærar i 10. klasse, Stine Skarshaug, Send tekst og bilde til Oppkopling av alt datautstyret til LAN. Her har allereie nokre av dei påmelde komme. For uinnvigde ser det ut som fullstendig kaos. Foto: Siri Hukkelberg Dale. var innom og spela. Det var noko ungdomane sette veldig stor pris på. Avslutninga var satt til laurdag morgon klokka 10, men allereie kl 9.30 var Aukrahallen blåst og alt var rydda. 10. klasse gjennomførte eit nesten prikkfritt arrangement. Ein positiv, nøgd og litt trøytt gjeng kunne no dra heim og få litt søvn etter å ha vore oppe heile natta. «Det var mykje jobb, men vi er ein godt samansveisa gjeng der alle tek ansvar. No er vi mange erfaringar rikare. Dette vil vi gjere fleire gonger. Vi har fått mange gode tilbakemeldingar frå dei som kom på LAN», fortel Ole Sigurd, Ole Martin og Andrine etter at LAN er ferdig. Hurra for dei flinke ungdomane våre. Slike ungdomar vil heile Noreg ha. Det lovar godt for framtida. Aukra Sykkelklubb Visjon til Aukra sykkelklubb er å skape eit aktivt og inkluderande sykkelmiljø i Aukra Kommune med fokus på verdiar som fellesskap og trivsel gjennom fysisk aktivitet. Vi satsar på å aktivere syklistar alle aldrar i idrettslaget vårt, det blir mellom anna lagt fokus på Skogsritt og ungdomstreningar for dei unge. Klubben skal også leggje forholda til rette for dei som ønskjer å satse litt meir seriøst, og har blant anna fellestreningar og ulike sykkelritt på programmet. I år var vi 14 stk. som deltok på Birkebeinerrittet som er treningsmålet for nokre av oss. Vi har som mål å vere 30 stk. på startstreken til neste år. Har også som fokus å få med fleire ungdomar både på trening og ritt til neste år. Bendik Julnes Kjøll var einaste som stilte på Ungdomsbirken denne gongen. Ei fantastisk morosam helg for oss som reiste! Kanskje blir du med neste år? Ta kontakt med oss på Aukra Sykkelklubb sin side på Facebook eller send mail til for spørsmål, om du ønskjer å bli medlem eller berre støtte klubben vår. Vi vil takke alle som har stilt opp i år, små og store! Og håper på å sjå enda fleire syklistar etter vegane framover. Vard Aukracup Den november blir VARD Aukracupen arrangert for 25. gong. Arrangementet starter fredag ettermiddag i Aukrahallen og avsluttast søndags ettermiddag med premieutdeling. Laurdag kveld ønskjer vi å markere 25-års jubileet ved å arrangere eit diskotek for deltakarane på Soltun og det blir også i den anledning avfyrt eit fyrverkeri ca. kl 21.15, til glede for alle dei som har møtt opp. Gossen idrettslag ønskjer å markere at det nå er 25 år sidan cupen første gang ble arrangert, og at det er nedlagt flerre tusen dugnadstimer sidan den gang. Utan ein fantastisk dugnadsinnsats av store og små, samt god støtte frå kommune og næringslivet, ville man aldri ha kunne feira ein så sprek og aktiv jubilant. Vi skal derfor ikkje forbigå denne anledningen i stillhet, men heller gjøre arrangementet i 2013 til ei minneverdig oppleving for alle. I år håper vi at store og små tek turen til Aukrahallen denne første helga i november for å ta del i jubileet som spiller, trener, vaffelsteiker, ryddehjelp, eller publikum. Vi ønskjer derfor alle hjertelig velkommen til Aukrahallen for å sjå topp spilleglede blant fotball jenter og gutter i alderen 12 til 16år. Hilsen Styret i Vard Aukracupen Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

17 Aktuelt frå NAV Aukra Høy yrkesdeltaking er det sentrale målet i NAV. Vi bistår arbeidssøkjarar med å få jobb og arbeidsgivarar med å skaffe arbeidskraft. NAV Aukra jobbar for at NAV blir den sentrale og føretrekte leverandøren av arbeidskraft. Rekrutteringsbistand Arbeidsgivarar med rekrutteringsbehov kan kontakte NAV for å få rekrutteringsbistand. NAV søker då opp aktuelle arbeidssøkjarar med riktig kompetanse, avklarar at desse er motiverte og disponible, og tilviser deretter eit avtalt antall kandidatar til arbeidsgivar. NAV tilbyr rekrutteringsbistand både til faste og midlertidige jobbar. NAV kan bistå både ved rekruttering til ei enkelt stilling og når arbeidsgivar trenger fleire nye medarbeidarar. Dersom arbeidsgivar har eit stort rekrutteringsbehov kan NAV bistå med å arrangere en jobbmesse kor arbeidsgivar og aktuelle arbeidssøkjarar kan møtes. Dersom det er hensiktsmessig kan NAV også bistå med å kvalifisere arbeidssøkjarar slik at disse får den naudsynte yrkeskompetansen som arbeidsgivar etterspør. Dette kan være spesielt aktuelt når arbeidsgivar har eit stort antall ledige stillingar som skal besettast. nav.no rask og effektiv rekruttering Ved å registrere deg som arbeidsgivar på nav.no kan du: Registrere stillingsannonsen sjølv - Det er enkelt - Annonsen er på nav.no neste virkedag - Du når flest arbeidssøkjarar - Det er gratis Søke i Norges største cv-database - Du finner alle arbeidssøkjarar som er registrert hos NAV - Du finner cv til mange personer som ønskjer å skifte jobb Rekruttering fra EU/EØS NAV EURES NAV EURES kan informere om: Bransjar og marknader Tilgang på arbeidskraft i EU/EØS- landa Lovar og regelverk Mulige samarbeidspartnarar i EU/EØS landa Vi kan også bistå med: tips og råd ved utforming av innhaldet i stillingsannonsen. Kva bør den innehalde for at den skal bli lagt merke til i utlandet? utlysing og følgje opp stillinga i hele eller deler av EU/EØS-området via ulike kanalar som nav. no, EURES Portalen (Europeisk Portal for Jobbmobilitet), jobbsentre, fagtidsskrifter og aviser. bistå med den første utveljinga av kandidatar. arrangere møter, jobbmesser eller konferansar i Norge eller utlandet i forbindelse med rekruttering til din bedrift. Ny app: NAV Sykefravær Appen gjør det enklare for små og mellomstore verksemder å følgje opp sjukemeldte medarbeidarar og overhalde fristane i oppfølgingsarbeidet. Nå også i Android-versjon. Appen er laga for leiarar med ansvar for oppfølging av sjukemeldte medarbeidarar. «NAV Sykefravær» innehelder: Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter med informasjon om tidsfristar og kven som har ansvaret. Eit varslingssystem som gjev påminninger undervegs. Den varslar om alle kommande aktiviteter for sjukemeldte medarbeidarar to veker før fristen går ut med ein siste påminning same dag. Tips og råd, blant anna om korleis arbeidsgivarar kan førebygge sjukefråvær og legge til rette for at arbeidstakarar som er sjukemeldt kan fortsette i arbeid. Last ned appen på nav.no, eller scann QR-koden (bildet). PIZZA/REKE/TACO BUFFET ONSDAGER KL aukra.kommune.no 17

18 Nytt frå Aukra Næringsforum Stor stas under dåpen av FSVs Multi Server. Ein milepæl på jobb for Petter Thoresen. FSV Group i medvind: Godt utgangspunkt for vidare vekst Petter Thoresen var berre 16 år då han starta si første bedrift. Han starta med leppefisk som han leverte til lokale oppdrettsanlegg. I dag er han dagleg leiar for FSV Group som leverer til den same næringa. Men tenestene og omfanget er i ein heilt anna liga. Selskapet har fått langtidskontraktar med dei store, som gir et godt grunnlag for å ta nye markedsandelar. Ikkje ein rutinefyr Interessa for oppdrettsnæringa har Petter Thoresen (32) tatt med seg frå tida han villfanga leppefisk, som oppdrettarane putta opp i mæra for å ete lus av fisken. I dag driv han i større skala, i eit selskap han var med å starte som har 14 faste tilsette. Dei eig to spesialbygde båtar som jobbar mot oppdrettsnæringa med ankerfortøying, frakt, slep og avlusing. I staden for leppefisk brukast det no hydrogenperoxid (H 2 O 2 ) som sprøytast inn i mæra. Fartøya våre heiter Multi Server og Multi Pioner, og som namna seier kan dei brukast til mykje. Eg har alltid hatt interesse for oppdrettsnæringa og etter kvart båtar. Før eg vart med på å starte opp FSV Group jobba eg som økonom i PwC (konsulentselskap) i Oslo, men eg følgde med på oppdrettsnæringa heile vegen. Eg tenkte etter kvart at det ville skje noko på fartøyfronten i næringa, og det ser vi i dag stemmer, seier Petter Thoresen. Er du den typiske gründeren som er ung og uredd? Eg har aldri vore ein rutinefyr, det kan eg seie. Ein kan heller ikkje vere redd når man skal starte opp noko slikt. Viss eg hadde vore tryggleikssøkjande hadde eg nok fortsatt i jobben i Oslo, seier Thoresen. Godt utgangspunkt Saman med fire andre kloke hovud starta han å utvikle båtar som var større og meir fleksible enn dei som eksisterte frå før. Endre Brekstad frå Tustna, som er teknisk sjef, har saman med Petter jobba fulltid i FSV Group frå starten. Markanden er prega av stor konkurranse med dyktige aktørar som kjempar om jobbane. I følgje Thoresen kjempar dei om ein marknad på om lag 1,5 milliardar. Dei to største aktørane i oppdrettsnæringa, Salmar og Marine Harvest, har teikna to kontraktar etter at selskapet deira vart etablert. FSV Group fekk begge. 5-årskontraktane med dei store aktørane gir tryggleik for våre tilsette og underleverandørar. Det gir dei spelerom til å tenkje meir langsiktig. Me ser ein dreiing mot at kundane vil ha større båtar. Me er dei einaste på marknaden som har båtar over 15 meter. Så det verkar som me har treft godt med produktet vårt. No er det slik at me har to salskanalar, og det er båtane våre. God drift og fokus på HMS gir det beste utgangspunktet for meir sal, seier Thoresen. Selskapet ser gode moglegheiter i marknaden. Dei skal fortsette å bygge båtar og auke arbeidsstoken som i dag tel om lag 16 årsverk, spreidd over heile Noreg. Oppdrettsnæringa er spreidd over heile kysten og det er arbeidsstokken vår også. Me er ikkje offisielt etablert med kontor nokon stad endå, men det viktigaste for oss er å være tett på kundane og prosjekta. Ein kan trygt seie at me er gode kundar med Norwegian og Widerøe, seier Thoresen. Hektiske dagar Selskapet har finansiert båtar for 80 millionar kroner, noko som betyr at god dialog mot bankar og investorar har vore nødvendig. Her har Petters bakgrunn kome godt med. Noko ein lærer frå å jobbe i store konsulentselskap er det å være strukturert og levere kvalitet. Å starte dette selskapet har satt krav om 18 Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

19 Multi Server på testtur før den gikk ut i prosjekt. Båten er designa av Solstrand Trading i samarbeid med FSV og Group og Marine Harvest. FSVs fartøy er spesialdesigna mot oppdrettsnæringa, men kan også benyttast mot andre bransjar, som til dømes olje og offshore. at kreativiteten vår måtte bli satt i system og gitt ei retning. Det har vore veldig tidkrevjande og det er travle dagar. Eg trur eg har hatt to helger fri sidan i sommar, men det er frivillig og veldig spanande, seier den unge gründeren og fortsett: Me ser at båtane er så funksjonelle at dei også kan vere aktuelle mot andre bransjar også. Men posisjon me allereie har opparbeida oss mot oppdrettsnæringa er et veldig godt utgangspunkt for å rulle vidare. Tekst: Arnt Olav Hønsvik Foto: Arnt Olav Hønsvik/FSV group. Petter og dei andre i FSV Group har hektiske dagar på jobb, men kvardagen er spanande og utfordrande. Dei ser lyst på framtida og skal fortsette å bygge båtar som skal være bransjeledande. aukra.kommune.no 19

20 Nytt frå Aukra Næringsforum «Karagruppa» poserer: frå venstre: Odd Jarle Eikrem,Ole Asbjørn Småge, Arne Solem, Magnar Husøy, Patrick van Gastel (Slo seg med for anledninga), Jakob Ulriksborg og Frank Sporsem (Instruktør). Treningslyst i særklasse! Hos Aukra Treningssenter løftas det vekter på harde livet. Sveitta piplar og det pustast og pesast. Du greier ein til, seier instruktøren oppmuntrande. Karane som kjører ei formiddagsøkt er alle gått i pensjonistanes rekkjer. Dei lovprisar alle tilbodet frå Aukra Treningssenter. Slakkare aldringskurve Eg merkar veldig stor forskjell frå da eg starta her. To gonger i veka med styrketrening gjer godt, også er dette veldig sosialt og triveleg, seier Jacob Ulriksborg som har vore pensjonist sidan Saman med om lag seks andre pensjonistar på Aukra nyttar han seg av tilbodet som Aukra Treningssenter og Frank Sporsem organisert. Praten går om laust og fast mellom dei tunge løfta. Det er tydeleg at dei trivst i treningssenteret. Jacob har i ei årrekkje arbeid som maskinist i Nordsjøen og har intill for eit par år sidan ikkje hatt erfaring med denne typen trening. Eg har hatt god helse hele vegen og har gått mykje turar, men aldri vore innom eit treningssenter. Dette er eit veldig godt tilbod som me merkar er bra for oss. Me kjem i betre form og da verkar alt det andre lettare også. Ein kan godt seie at dette er med å gi oss ei slakare aldringskurve, seier Ulriksborg noko som bringer fram latteren hos dei andre. Bidrar til at eg held meg oppe Ikkje alle har vore like heldig med helsa som Jacob. Fleire av dei andre treningskameratane har hatt alvorlege sjukdommar og skader. For dei har treningstilbodet vore essensielt i forhold til å kunne fungere godt i kvardagen. Arne Solem vart råka av ei sjeldan sjukdom som gikk på sentralnervesystemet og som også gikk utover beinbygning. For meg har dette vore ekstremt viktig. Styrketreninga bidrar til å bygge opp at muskulaturen, som gjer at eg kan halde meg oppe og gå. I tillegg blir eg vedlikehalden av kjerringa, seier Solem og latteren bryt ut igjen. Odd Jarle Eikrem og Magnar Husøy som har vore trufaste kundar hos treningssenteret på Aukra. Odd Jarle vart råka av ei fallulykke ein stund tilbake og har tru på at styrketreninga har hjelpt han raskt på beina igjen. Magnar har vore plaga med stive skuldrer, men har vorte mykje betre og sterkare i armane. Dei som kjem innom blir Det sosiale aspektet har vore viktig for tilbodet som Aukra Treningssenter tilbyr dei eldre. Kaffien står klar etter kvar økt, noko gruppa set stor pris på. Det blir ein samlingsarena der treningslyst og gamle og nye historier går hand i hand. Fleire av desse har slitt med helsa og vi ser god framgang hos all. Det viser at dette har noko for seg. Karagruppa som me kallar dei, er trufaste brukarar og me ser at dei trivst. Me får veldig gode tilbakemeldingar, seier Torunn Falkhytten Simonsen, instruktør ved Aukra Treningssenter. Senteret har drevet i 16 år og har hatt ein jamn strøm med kundar gjennom heile perioden. Ormen Lange har bidrege til at tilsette hos leiefirma har trent jamnleg og fleire lokale firma som for eksempel Vikenco og Vard har gitt sine tilsette eit treningstilbod. Aukra kommune legg også til rette for trening for dei tilsette. Eg skal ikkje seie at det har vore veldig god økonomi i dette, men det går rundt og me har om lag 100 abonnentar og i tillegg kjem klippekort som bedriftene tilbyr sine tilsette. Me er sju personar som eig aksjane i treningssenteret, og ein del dugnadsarbeid har det blitt opp gjennom tida, så det seier seg sjølv at me trivst med dette, seier Torunn. Over kaffikoppen går praten fortsatt laust. Nokon har returnert tilbake til treningsapparata for å ta dei siste løfta. Desse karane er veldig gode eksempel på at nokre styrketreningsøkt i veka lønner seg og Ole Asbjørn Småge tar i eit tungt tak under kyndig veiledning frå instruktør Frank Sporsem. Arne Solem tar i, under kyndig veiledning frå Odd Jarle Eikrem. dei er gode ambassadørar for oss. Eg trur mange i same aldersgruppe har hatt godt av å bli med på dette, og oppdage at treningsstudio ikkje er skummelt i heile tatt. Me ser at dei som først kjem innom og prøver blir, seier Torunn. Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik 20 Kommuneavisa for Aukra nr 3 oktober 2013

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern tema Gløder for målsak SIDE 15 TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS BYGG OG BU tema Nr. 1 Måndag 3. mars 2014 Årgang 42 Laussal kr. 20 Ny kurs for livstil Ein fryd på bygda Herr og Frøken Fryd, alias Bent Arne

Detaljer