Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer"

Transkript

1 Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

2

3 Innhold 1 Innledning Privat kjørelengde Fordelssatser Endringer i lovbestemte beløps Skattlegging av privat fordel av grenser yrkesbil i næring som også brukes 2.1 Økt nedre grense for trygdeavgift. 13 privat Trygdeavgift for næringsdrivende Arbeidsgrupperapporten Økt fradrag for gaver til frivillige 4.4 Høringen organisasjoner Høringsinstansene Reisefradrag Høringsinstansenes merknader Innledning Departementets vurderinger og Gjeldende rett forslag Departementets vurderinger og Innledning forslag Firmabil Yrkesbil Avvikling av fordelsbeskatnin Behovet for fremtidige endringer i gen av egen bolig og fritidsbolig 15 prosentligningsmodellen Innledning og bakgrunn Økonomiske og administrative 3.2 Gjeldende rett konsekvenser Departementets vurderinger og 4.7 Ikrafttredelse forslag Avvikling av fordelsbeskatningen 5 Aksjonærmodellen av bolig og fritidsbolig Innledning og sammendrag Skattefritak for leieinntekter fra 5.2 Gjeldende rett egen bolig og fritidsbolig Forslag i NOU 2003:9 og St.meld Bortfall av fradragsretten for nr. 29 ( ) ekstraordinære vedlikeholds- 5.4 Innst. S. nr. 232 ( ) kostnader Departementets vurderinger og Våningshus på gårdsbruk forslag Føderådsbolig, bruksrett og fri 5.6 Nærmere om departementets bruk forslag Fredede og bevaringsverdige Anvendelsesområde boliger Subjekt under aksjonærmodellen Fradrag for kostnad ved overgang Objekt under aksjonærmodellen til skatteplikt Skjerming Endring av lovhenvisninger Skjermingsgrunnlaget Økonomiske og administrative Fastsettelse av skjermingsrenten.. 38 konsekvenser Fradrag for skjerming Ikrafttredelse Innføring av kontinuitet ved arv og gave av aksjer og andeler omfattet 4 Omlegging av beskatningen av av aksjonærmodellen firmabil og yrkesbil Innledning Innledning og sammendrag Gjeldende rett Gjeldende rett Departementets vurdering og Hvilke persongrupper omfattes av forslag de standardiserte reglene Forholdet mellom egenkapital og Hvilke biler omfattes av de fremmedkapital beskatning av standardiserte reglene for privat renteinntekter ut over et visst nivå 43 bruk Innledning Størrelsen på den private fordel Hvilke långivere og låntakere som etter standardregelen omfattes av reglene... 43

4 Unntak for lån knyttet til mengde Gjeldsrenter gjeldsbrev Fritaksmetodens anvendelse på Grunnlaget for ekstra skatt på inntekt på utenlandsinvesteringer. 64 renteinntekter Behov for å begrense fritaks Fastsettelsen av skjermingsrenten 45 metodens anvendelse for grense Særlig om underkurs overskridende inntekter Nærmere om skattleggingen av NOKUS-reglene renteinntektene Avgrensning mot inntekt på Endringer i ligningsloven investeringer i lavskatteland Lovlighetskrav for skjerming av utenfor EØS utbytte Liste med lavskatteland og liste Korreksjonsinntekt med land som ikke er lavskatte Beskatning av deltakere i NOKUS- land selskaper Avgrensning mot inntekt på porte Praktisk gjennomføring av føljeinvesteringer utenfor EØS modellen Fradragsrett for tap Skattemessig behandling av aksjer Skatteloven mv. ved utflytting Skatteloven og Overgang fra gjeldende system Fritaksmetodens anvendelse på Opphevelse av delingsmodellen for utbytte som tilfaller selskaper i aksjonærer utlandet Fremføring av ubenyttet godt Vurdering av tiltak mot skattemoti gjørelse vert valg av transaksjonsform Administrative og økonomiske Innledning konsekvenser Behovet for tiltak Rettstilstanden i noen andre land 6 Fritaksmetoden med skattefritak for aksjeinntekter 6.1 Innledning og oppsummering innenfor selskapssektoren Gjeldende rett Mulige tiltak Forslag i NOU 2003: 9 og St.meld Vurdering nr. 29 ( ) Motvirkning av skattemotiverte Skaugeutvalgets innstilling overføringer av selskaper med NOU 2003: generelle skatteposisjoner Skattemeldingen St.meld. nr Innledning ( ) Historikk og gjeldende rett Innst. S. nr. 232 ( ) Regler som kommer til anvendelse 6.5 Departementets vurderinger og for transaksjoner som oppfyller forslag visse forhåndsdefinerte kriterier Innledning Avskjæringsregel basert på Fritaksmetodens anvendelses- konkret vurdering av motivet for område transaksjonen Former for selskaper mv. som Særskatteregimene omfattes Skatteordningen for rederisel Inntekt på porteføljeinvesteringer skaper vs. direkteinvesteringer Petroleumsskatteloven Uttak Særlige regler for beskatning av Derivater kraftforetak Lovforslag Aksjeinntekter mv. som innvinnes Kostnader tilknyttet inntekter som indirekte gjennom deltakerlignet omfattes av fritaksmetoden selskap Problemstilling Reglene om skattefritak ved om Kostnader med tilknytning til organiseringer og fritaksmetoden. 93 aksjen Overgangen fra det gjeldende Kostnader med tilknytning til systemet skattefri aksjeinntekt... 62

5 Virkningstidspunktet for fritaks Innledning og sammendrag metoden Gjeldende rett Overgangsregel for gevinster og 11.3 Departementets vurderinger og tap realisert henholdsvis før og forslag etter virkningstidspunktet for 11.4 Merkostnader knyttet til tilsyn av fritaksmetoden funksjonshemmede barn Refusjon av kildeskatt Administrative og økonomiske Ubenyttet godtgjørelse konsekvenser Vurdering av overgangsregel for 11.6 Ikrafttredelse personlig eide aksjer Overgangsperioden fram til 12 Boligsparing med skattefradrag aksjonærmodellen trer i kraft for ungdom (BSU) skatteloven Inntektsårene 2004 og Nedbygging av RISK-metoden... Utdeling av ubeskattet inntekt knyttet til aksjer mv. som omfattes av fritaksmetoden... Administrative og økonomiske konsekvenser... Administrative konsekvenser... Økonomiske konsekvenser Minstefradrag Fradrag for kost for pendlere... Inledning og sammendrag... Gjeldende rett... Departementets vurderinger og forslag... Økonomiske virkninger... Ikrafttredelse Inntektsfradrag for gaver til trossamfunn tilknyttet en sentral registreringsenhet... Innledning... Gjeldende rett... Departementets vurdering og forslag... Økonomiske og administrative konsekvenser Petroleumsbeskatningen... Bakgrunn... Årlig utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter for selskaper med skattemessig underskudd... Innledning og gjeldende rett... Departementets vurderinger og Skattefritak for fri kost for sok forslag kelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk mv.... Innledning... Gjeldende rett... Departementets vurderinger og forslag... Fri kost... Hyretillegg... Økonomiske og administrative konsekvenser Utbetaling av skattemessig verdi av udekket underskudd og overskytende friinntekt ved opphør av virksomhet... Gjeldende rett... Departementets vurderinger og forslag Raskere fradragsprofil for friinntekten Gjeldende rett Ikrafttredelse Departementets vurderinger og forslag Særfradrag for forsørgelse... Innledning... Gjeldende rett... Departementets vurdering og forslag... Økonomiske og administrative konsekvenser Beregning av friinntekt ved realisasjon av driftsmiddel... Gjeldende rett... Departementets vurderinger og forslag... Forenkling av skattemessig behandling av incentivkontrakter Ikrafttredelse mv Gjeldende rett Særfradrag for store sykdoms Departementets vurderinger og utgifter forslag

6 14.7 Utgiftsføring av restverdi for drifts Økonomiske og administrative midler med kort levetid konsekvenser Innledning og gjeldende rett Departementets vurderinger og 19 Skatteplikt for underkurs ved forslag førtidig innfrielse av fastrentelån Administrative og økonomiske konsekvenser Innledning Gjeldende rett Rederibeskatningen Departementets vurderinger og 15.1 Innledning og sammendrag forslag Reduksjon av tonnasjeskatten Økonomiske og administrative 15.3 Beskatning ved høy egenkapital og konsekvenser fastsettelse av normrente Endringer i skattereglene for 15.4 Endring av reglene om beskatning landbruket av valutasvingninger Sammendrag Endring av reglene om frist Tidligere behandling beregning ved oppretting av Behandling i vilkårsbrudd De avgitte uttalelser i Administrative og økonomiske Skaugeutvalget i 2003 og St.meld. konsekvenser nr. 29 ( ) Om skattereform i Avvikling av ordningen med 20.3 Departementets vurderinger og fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak forslag... Føderåd Gevinstbeskatning ved realisasjon 16.1 Innledning og sammendrag av landbrukseiendom Gjeldende rett Inntektsbeskatning av våningshus 16.3 Departementets vurderinger og på gårdsbruk forslag Avvikling av gjennomsnittsligning i 16.4 Økonomiske og administrative skogbruket konsekvenser Økonomiske og administrative 16.5 Ikrafttredelse konsekvenser av forslagene Økonomiske virkninger av de 17 Opphevelse av prosentligning foreslåtte omleggingene for boligbyggelag Administrative konsekvenser av de 17.1 Innledning og bakgrunn foreslåtte omleggingene Gjeldende rett... Departementets vurdering og forslag... Oppheving av særregler... Avsetninger til felleseid andelskapital... Økonomiske og administrative konsekvenser... Overgangsregler... I krafttredelse Teknisk tilpasning av skattelovgivningen i tilknytning til tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene Innledning... Departementets vurderinger og forslag Fritak for gevinstbeskatning ved førtidig innløsning av statens grunnkjøpsobligasjoner Rente for fremføring av negativ 22.1 Bakgrunn grunnrenteinntekt for kraftfore Departementets vurderinger og tak forslag Innledning... Rente for framføring av negativ grunnrenteinntekt... Departementets vurderinger og forslag Lavere verdsettelse av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler ved formuesskatteligningen

7 23.1 Innledning og sammendrag Departementets vurderinger og 23.2 Gjeldende rett forslag Departementets vurderinger og Innledning forslag Nærmere om ligningskontorenes 23.4 Økonomiske og administrative kompetanse til å avgi bindende konsekvenser forhåndsuttalelser Ikrafttredelse Avgrensningen mot Skattedirektoratets kompetanse til å avgi 24 Opphevelse av kravet om etab bindende forhåndsuttalelser lering i Norge for utenlandske Administrativ klageadgang selskaper som tilbyr pensjons Saksbehandlingsregler ordninger etter lov om fore Generelt takspensjon og innskuddspen Saksbehandlingsfrist sjonsloven Publisering av uttalelsene Innledning Gebyr Kravet om etablering Tidsbegrensning av uttalelsenes Bakgrunn for kravet om etablering bindende virkning i Norge Økonomiske og administrative Etterfølgende rettspraksis konsekvenser Departementets vurderinger og 26.7 Ikrafttredelse forslag... Kravet om etablering i Norge... Skattemessig kontroll... Trekkplikt... Tilsyn med pensjonsordningene... Flytting av pensjonsordning... Økonomiske og administrative konsekvenser... Opphevelse av skattereglene for aksjonærbidrag... Innledning... Gjeldende rett... Departementets vurderinger og forslag... Overgangsbestemmelser... Økonomiske og administrative konsekvenser... Ikrafttredelse... Innføring av bindende forhåndsuttalelser fra ligningskontorene Innledning... Gjeldende rett... Ligningskontorenes veiledningsplikt m.m.... Ordningen med bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet... Rettstilstanden i Danmark, Sverige og Finland... Danmark... Sverige... Finland... Høringen Endringer i ligningslovens fristregler for saker som Sivilombudsmannen har avgitt uttalelse i... Innledning... Gjeldende rett... Bakgrunn for lovforslaget Departementets vurderinger og forslag Ikrafttredelse av lovendringen Administrative og økonomiske konsekvenser Endringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr... Innledning... Bakgrunn... Gjeldende rett... Dokumentavgift... Tinglysingsgebyr... Omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgiften og tinglysingsgebyrene m.m.... Departementets forslag til lovendringer... Ansvar for betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr m.m.... Berettiget til avgiftsrefusjon... Oppgjørsmåte... Tvangsinnkreving... Økonomiske og administrative konsekvenser av omlegging til etterskuddsvis betaling

8 28.7 Ikrafttredelse Innledning Dagens rettstilstand i Norge Modernisering av reglene for Omsetning fra kinoer teknisk sprit Omsetning av rettigheter til film Innledning Omsetning til/fra utlandet Bakgrunn Utenlandsk rett Gjeldende rett EU Teknisk sprit i andre land Sverige Høring Danmark Departementets vurderinger og Nærmere om forslag til forslag lovendringer Overordnede hensyn Innledning Faren for misbruk av tekniske Kinoer og andre fremvisere alkoholer Omsetning av rettigheter til film Ny avgrensning mellom «teknisk Provenykonsekvenser etanol» og «etanolholdige 30.3 Merverdiavgift ved omsetning av preparater» brukte varer Avvikling av monopol- og bevil Innledning lingsordningen Departementets vurderinger og Ny registreringsordning forslag Registreringsordning for avgiftsfri 30.4 Merverdiavgift på utleie og leasing bruk av elbiler Registreringsordning for avgifts Taxfree-salg ved ankomst på fly pliktig bruk Denaturering Forbudsbestemmelser særlige fiskale og sosiale/helsemessige hensyn plass Endringer i lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv Straffebestemmelser Forbud mot apparater for fremstil- 32 Oppretting av lovtekst ling av isopropanol Ligningsloven Økonomiske og administrative 32.2 Folkeregister konsekvenser Skatteloven 2 30 første ledd 29.8 Iverksettelse og overgangs- bokstav k ordninger Arveavgiftsloven Ligningsloven 10 1 nr. 1 bokstav 30 Endringer i merverdiavgifts- d loven Merverdiavgift på infrastruktur- 33 Omtale av saker om skattefritak tjenester lufthavner og jernbane. 196 på nærmere vilkår etter skatte Innledning loven og Dagens rettstilstand og problemer 33.1 Innledning og sammendrag knyttet til denne Generelt Departementets vurderinger og 33.3 Praksis etter skatteloven forslag tredje ledd overføring av eiende Generelt ler mellom selskaper i samme Merverdiavgift på infrastruktur- konsern tjenester knyttet til lufthavner Praksis etter skatteloven Merverdiavgift på infrastruktur Generelt tjenester knyttet til jernbane Salg av aksjer, eiendom og virk Lovteknisk plassering somhet mot vederlag hovedsakelig Økonomiske og administrative i form av eierandeler (aksjer og konsekvenser selskapsandeler) i det overtakende 30.2 Innføring av merverdiavgift for selskap kino- og filmbransjen Omdanning

9 Andre søknader etter Transaksjoner med virkninger over landegrensene... Innledning Konserndannelse i utlandet ved bytte av aksjer i selskap hjemmehørende i Norge mot aksjer i selskap hjemmehørende i utlandet Fusjon eller fisjon mellom utenlandske selskaper med norske eierinteresser... Andre typer transaksjoner over landegrensene Departementets vurderinger Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter Forslag til lover Vedlegg 1 Gjengivelse av paragrafer med fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter

10

11 Ot.prp. nr. 1 ( ) Tilråding fra Finansdepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Finansdepartementet legger med dette fram forslag til: lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. I proposisjonen inngår: Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser Forslag om avvikling av fordelsbeskatningen av egen bolig og fritidsbolig Forslag om omlegging av beskatningen av firmabil og yrkesbil Forslag om aksjonærmodellen Forslag om fritaksmetoden Forslag om endringer i minstefradraget Forslag om opphevelse av fradraget for kost for pendlere Forslag om opphevelse av skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk mv. Forslag om opphevelse av særfradrag for forsørgelse Forslag om endringer i særfradraget for store sykdomsutgifter Forslag om presisering i reglene om boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU) skatteloven Forslag om innføring av inntektsfradrag for gaver til trossamfunn tilknyttet en sentral registreringsenhet Forslag om endringer i petroleumsbeskatningen Forslag om endringer i rederiskatteordningen Forslag om avvikling av ordningen med fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak Forslag om endring av rente for fremføring av negativ grunnrenteinntekt for kraftforetak Forslag om skatteplikt for underkurs ved førtidig innfrielse av fastrentelån Forslag om endringer i skattereglene for landbruket Forslag om teknisk tilpasning av skattelovgivningen i tilknytning til tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene Forslag om innføring av rabatt ved formuesverdsettelsen av verdipapirfondsandeler og børsnoterte aksjer Forslag om fritak for gevinsbeskatning ved førtidig innløsning av statens grunnkjøpsobligasjoner

12 12 Ot.prp. nr Forslag om opphevelse av kravet om etablering Forslag om modernisering av regelverket for i Norge for utenlandske selskaper som tilbyr teknisk sprit pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og innskuddspensjonsloven Forslag om endringer i momskompensasjonslo Forslag om opphevelse av skattereglene for ak- ven sjonærbidrag Forslag om oppretting av lovtekst Forslag om innføring av bindende forhåndsut- Omtale av saker om skattefritak på nærmere viltalelser fra ligningskontorene kår etter skatteloven og Forslag om endringer i ligningslovens fristreg- Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i ler for saker som Sivilombudsmannen har avgitt skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende uttalelse i forskrifter Forslag om endringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysningsgebyr

13 Ot.prp. nr Endringer i lovbestemte beløpsgrenser 2.1 Økt nedre grense for trygdeavgift Departementet foreslår å øke den nedre grensen for å betale trygdeavgift fra kroner til kroner. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Det vises til forslag til endringer i folketrygdloven 23 3 fjerde ledd. Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret Trygdeavgift for næringsdrivende Næringsinntekt utenom primærnæringene har en forhøyet trygdeavgiftssats på 10,7 pst. Dette henger sammen med at det, i motsetning til for lønn, ikke er arbeidsgiveravgift på næringsinntekt. Den forhøyede sats på næringsinntekt gjelder imidlertid bare opp til inntektsnivået 12 G (12 ganger folketrygdens grunnbeløp). Over dette nivået er trygdeavgiftssatsen de samme 7,8 pst. for næringsdrivende som for lønnstakere. Departementet foreslår at den forhøyede satsen på 10,7 pst. skal gjelde generelt for næringsinntekt utenom primærnæringene, uten noe skille under og over 12 G. Det er ikke fritak for arbeidsgiveravgift på lønn over 12 G. Regjeringens forslag til nedsettelse av toppskattesatsene vil gjelde også slike næringsinntekter. For en nærmere gjennomgang og begrunnelse for forslaget om trygdeavgiftssats vises til St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Departementet foreslår at lovendringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret vern av kultur og menneskerettigheter. Gaven må utgjøre minimum 500 kroner pr. organisasjon i året. I inntektsårene 2000, 2001 og 2002 var det en øvre grense for fradragsretten på 900 kroner, og fradraget var samordnet med fradraget for fagforeningskontingent. Regjeringen har i senere budsjettproposisjoner lagt fram forslag om endringer av fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner, som har resultert i utvidelse av ordningen på flere punkter. I forbindelse med statsbudsjettet for 2003 ble det vedtatt å øke maksimumsgrensen for fradraget til kroner. Samtidig ble det vedtatt at fradraget skulle bli et eget fradrag, slik at samordningen med fradraget for fagforeningskontingent opphørte. Fra inntektsåret 2004 er fradragsordningen utvidet slik at Den norske kirke likestilles med frivillige organisasjoner som omfattes av ordningen. For Regjeringen er det viktig at de frivillige organisasjonene gis gode og stabile økonomiske betingelser. Regjeringen ønsker i tråd med målsettingene i Sem-erklæringen å styrke de frivillige organisasjonene ytterligere. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å øke maksimumsgrensen for fradraget fra kroner til kroner. På svært usikkert grunnlag anslås økningen i fradraget og utvidelsen av ordningen til å inkludere trossamfunn uten nasjonalt omfang, å gi et provenytap på 100 mill. kroner påløpt og 80 mill. kroner bokført i Det vises til forslag om endring i skatteloven 6 50 fjerde ledd annet punktum. Lovendringen foreslås å tre i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret Økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Fra inntektsåret 2000 har giver kunnet kreve inntektsfradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, jf. skatteloven Fradragsretten omfatter gaver til blant annet organisasjoner som driver omsorgs- og helsefremmende arbeid, religiøs virksomhet, utviklings- og katastrofehjelp og arbeid for 2.4 Reisefradrag Innledning Etter gjeldende regler gis det fradrag for kostnader til reise mellom hjem og arbeidssted, og besøksreiser til hjemmet dersom skattyter er pendler, når et sjablonmessig beregnet reisefradrag overstiger koner i løpet av inntektsåret.

14 14 Ot.prp. nr Departementet foreslår å heve den nedre beløpsgrensen til kroner for inntektsåret Forslaget er også omtalt i St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak Gjeldende rett Etter skatteloven 6 44 med tilhørende forskrift, gis det fradrag for kostnader til reise mellom hjem og arbeidssted, og besøksreiser til hjemmet dersom skattyter er pendler. Reisefradraget fastsettes sjablonmessig ved at det gis fradrag for kr 1,40 per kilometer for de første kilometerne per år og kr 0,70 per kilometer for overskytende reiseavstand, dog med mulighet til å dokumentere kostnader med inntil kr. 1,40 per kilometer. I 2004 er reisefradraget begrenset til kostnader som overstiger kroner. Det innebærer at en person med 230 arbeidsdager i året (heltidsansatt) gis fradragsrett dersom den daglige arbeidsreisen overstiger 14,4 kilometer hver vei Departementets vurderinger og forslag Etter departementets vurdering bør reisefradraget begrenses til skattytere som har kostnader til reise mellom hjem og arbeidssted utover det vanlige. Normale reisekostnader som de fleste yrkesaktive har, bør i utgangspunktet anses dekket av minstefradaget. Det vises i denne sammenheng til forslaget om å utvide minstefradraget for arbeidsinntekt, jf. kap. 7. Departementet peker også på at hensynet til et enklere skattesystem taler for at retten til reisefradrag begrenses til arbeidstakere med reisekostnader utover det vanlige. En heving av nedre grense vil i den sammenheng innbære en viss administrativ besparelse for skatteetaten ved at det blir færre skattytere som gis fradragsrett. Departementet foreslår at nedre grense for reisefradraget heves til kroner. Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

15 Ot.prp. nr Avvikling av fordelsbeskatningen av egen bolig og fritidsbolig 3.1 Innledning og bakgrunn Bruk av egen bolig er skattepliktig som kapitalinntekt etter lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) 5 1 første ledd jf I de fleste tilfeller fastsettes fordel ved bruk av egen bolig gjennom prosentligning. Prosentligning innebærer at det beregnes en sjablonmessig nettoinntekt fra boligen som en prosentvis andel av ligningsverdien fratrukket et bunnfradrag. Når vilkårene for prosentligning er oppfylt, blir kontante leieinntekter i praksis skattefrie for boligeieren, fordi de anses konsumert av prosentinntekten. Dersom vilkårene for prosentligning ikke er oppfylt, fastsettes inntekten av egen bolig etter skattelovens alminnelige regler om skattepliktige bruttoinntekter og fradragsberettigede kostnader (direkte ligning/regnskapsligning). Ved siden av faktiske leieinntekter, vil utleieverdien av den delen av boligen som eieren benytter selv, inngå i bruttoinntekten. Vedlikeholdskostnader og andre kostnader med tilknytning til boligen, for eksempel forsikringspremie, fradras ved beregning av skattepliktig nettoinntekt. I det politiske grunnlaget for samarbeidsregjeringen, Sem-erklæringen, er det nedfelt at fordelsbeskatningen av egen bolig skal fjernes i løpet av stortingsperioden I St.meld. nr. 29 ( ) Om skattereform, har regjeringen signalisert at fordelskatten bør avvikles i forbindelse med skattereformen. På denne bakgrunn foreslår departementet at fordelsbeskatningen av egen bolig og fritidsbolig avvikles med virkning fra og med inntektsåret Departementet foreslår i den sammenheng at leieinntekter som i dag inngår i prosentligningen, fortsatt skal være fritatt for beskatning etter avviklingen av fordelsbeskatningen. Når utleien mv. er så omfattende at vilkårene for prosentligning etter gjeldende regler ikke er oppfylt, skal leieinntektene fortsatt skattlegges (ved regnskapsligning). Men den delen av boligen som eieren bruker selv, skal fritas for beskatning også i slike tilfeller. 3.2 Gjeldende rett Bruk av egen bolig og fritidsbolig er skattepliktig kapitalinntekt etter skatteloven 5 1 første ledd, jf Skatteplikten er også uttrykkelig slått fast i skatteloven 7 1 første ledd første punktum. Fordelen fastsettes enten ved prosentligning etter 7 10 til 7 13, eller ved direkte ligning (regnskapsligning) når vilkårene for prosentligning ikke er oppfylt. I de fleste tilfeller fastsettes fordel ved bruk av egen bolig og fritidsbolig ved prosentligning. Prosentligning innebærer at det beregnes en sjablonmessig nettoinntekt ved egen bruk som en prosentvis andel av eiendommens ligningsverdi fratrukket et bunnfradrag (prosentinntekt). Ligningsverdien er vesentlig lavere enn eiendommens markedsverdi. Det følger av Skattedirektoratets takseringsregler at ligningsverdien ikke skal settes høyere enn 30 pst. av eiendommens kostpris inkludert grunn, eller 30 pst. av markedsverdi, ved første gangs taksering av nybygde eiendommer. Etablerte ligningsverdier som overstiger 30 pst. av markedsverdien, skal settes ned til 30 pst. av markedsverdien når skattyter dokumenterer markedsverdien. I 2004 utgjør prosentinntekten for bolig 2,5 pst. av ligningsverdier mellom og kroner, og 5 pst. av ligningsverdier over kroner. Den beregnede nettoinntekten inngår i alminnelig inntekt. Fordelen ved bruk av egen fritidsbolig fastsettes på samme måte, men uten noe bunnfradrag i beregningsgrunnlaget. Ved delvis utleie av boligen gjennomføres prosentligning bare dersom eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdi. Tomannsboliger prosentlignes også der den ene leiligheten leies ut, og boligeieren benytter minst halvparten av den andre leiligheten til egen bolig. Prosentligning gjennomføres for tomannsboliger selv om verdien av leiligheten eieren selv bruker, er mindre enn den utleide. Foreligger det flermannsbolig, dvs. en bolig med tre eller flere selvstendige familieleiligheter, gjennomføres ikke prosentligning når kun en av familieleilighetene benyttes av eieren.

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer