KOMMUNALE EIENDOMMER UTVALSGSINSTILLING KLÆBU KOMMUNE Prosjektgruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNALE EIENDOMMER UTVALSGSINSTILLING. 18.08.2010 KLÆBU KOMMUNE Prosjektgruppen"

Transkript

1 KOMMUNALE EIENDOMMER UTVALSGSINSTILLING KLÆBU KOMMUNE Prosjektgruppen

2 1. 1NNLEDNING p 4 1.1, Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret behandlet i sak 70/08, den spørsmålet om framtidig organisering av den kommunale bygningsmassen. Kommunestyret vedtok bl.a. følgende som har relevans for denne utvalgsinnstillingen: " Med grunnlag i vurderinger og analyser gjorti "Kommunal eiendomsforvaltning", rapport datert , intensjonene i forstudiet om en bedre eiendomsforvaltning og hovedmålsetting om å utvikle en profesjonell og brukerorientert eiendomsforvaltning, organiseres denne som et eget kommunalt foretak med virkning fra Da et flertall av skisserte siktemål og prinsipper også kan nås i en omorganisert virksomhetsmodell, bør en slik organisasjonsform vurderes videre. Forberedelser, implementering og iverksettingskjer gjennom en egen proses som prosjektorganiseres." Basert på en nærmere analyse og drøftinger i politiske organer, la rådmannen i juni 2009, sak 32/09, fram en sak der konklusjonen var at de ulike delområdene skulle følges opp med sikte på konkretisering. I K-sak 32/09 ble rådmannen gitt følgende oppdrag: I Utrede og foreslå salg av bygg, tomter og tomteområder 1 Utrede kommunens boligmasse organisert som borettslag I Utrede hvilke eiendommer som bør saneres 1 Utrede salg eller avhending av kommunale bygg til lag og organisasjoner I vedtak av har rådmannen prosjektorganisert de ulike oppdragene og utformet mandat for arbeidet Mandat og prosjektorganisering "Før kommunestyrets vedtak kan iverksettes, må alle punkter utredes nærmere. Avhengig av de forslag som fremmes, må rådmannen også vurdere om noen av disse trenger ytterligere politisk behandling/godkjenning, jfr. avsnitt to i kommunestyrets vedtak. For å forberede iverksetting og få på plass endelig beslutningsgrunnlag, prosjektorganiserer rådmannen gjennomføringen ved å oppnevne følgende arbeidsgrupper:" Arbeidsgruppe 1 : Salg bygg, tomter, tomteområder, erstatningslokaler og sanering Leder: Frode Hougskott 3

3 Mandat: innehente tilbud og anta tilbud på eiendomsmegler Kvalitetssikre at vedtatte salgsobjekter er fraflyttet og klargjort for salg lgangsette og få fullført prosessen med henblikk på erstatningslokaler for skofri og barnehage Vurdere og fremme forslag til framdrift når det gjelder salg av tomter og tomteområder Utarbeide forslag til onbudsgrunnlag eller nødvendig beskrivelse og spestfikasjoner for å utføre dette arbeidet i egen regi. Arbeidsgruppe 2: Utleleboliger etablert som borettslag: Leder: Tore Flatmo Mandat: Utarbeide anbudsgrunnlag for å etablere kommunalt eide utleieboliger som borettslag. Arbeidsgruppen viderefører det inngåtte samarbeidet med TOBB (faglig konsulent) Arbeidsgruppe 3: Salg/avhending til lag og organisasjoner Leder: Ole Folland Mandat: Gjennomgå samtlige leleavtaler Utarbeide forslag til oppsigelser i samsvar med k-styrets forutsetninger Gjennomføre forhandlinger med aktuelle organisasjoner/interessenter med sikte på overtakelse/kjøp og klargjøre forutsetningene for dette Alle arbeidsgruppens forslag skal oversendes en prosjektgruppe bestående av: Ole Folland( leder), Frode Haugskott, Svein Rodø, ingvar Sund (HTV) og Tore Flatmo (sekretær) Prosjektgruppen skal koordinere og kvalitetssikre arbeidsgruppenes forslag før de legges fram for rådmannen, og sammenfatte de ulike forslagene i en samlet rapport. I ettertid har rådmannen i møte med prosjektgruppens leder den bedt om at man i sluttrapporten også vurderer eventuelle konsekvenser av forslagene, særlig med tanke på tjenesteproduksjonen innenfor områdene: Utførerenhet (DOV) Vann og avløp (VA) Formålsbygg (bygg hvor det utføres egen tjenesteproduksjon) 4

4 2. ARBEIDSGRUPPENES FORSLAG OG INNSPILL 2.1. Arbeidsgruppe 1: Salg og sanering Sal av boli er: Brannåsen b-d. Avklaringer:Innhente tilbud på bruk av eiendomsmegler. Kvalitetssikre at salgsobjektene er fraflyttet og klargjort for salg. Leietakerne sendes oppsigelse i uke 14. Status:Eiendomsmegler er engasjert. Objektene er klargjort for salg. Klagefristen for leietakerne er ute. Salg er iverksatt. Hallsetveaen 2-4 Avklaringer:Avklare leieforhold. Leietakere sendes oppsigelsei uke 14. Innhete anbud på eiendomsmegler. Geotekniske vurderinger må foretas. Status:Eiendomsmegler er antatt. Klagefristen for leietakere er ute. Plankontoret har konkludert med at riving vil innebære en bedre utnytting av området. Det kan være behov for noen reguleringsmessige justeringer. Rapport om grunnforhold er ikke ferdig. Anbefaling: Området legges ut for salg så snart de geotekniske vurderinger er foretatt, og området er "friskmeldt" Erstatnin slokaler Haugamyrveien 22 (SFO) Grindvoilen barnehage Avklaringer:Igangsette og få fullført prosessen med henblikk på erstatningslokaler for SFO og barnehage. Status:Vurdering av erstatningslokaler er foretatt for begge. Ingen alternativer foreligger pr. dato. Erstatningslokaler må sannsynligvis bygges. Dette vurderes i tilknytning til den pågående revisjonen av kommuneplanen. Anbefaling:Haugamyrveien 22 og Grindvollen barnehage legges ikke ut for salg før erstatningslokaler er etablert. 5

5 Sal av tomter o sanerin av eiendommer Tomter: Tomt Hallset syd Industritomt Langelandsvelen Tomt B2-3 Hallsetbakken Tomt BF 7 Vikingvelen Avklaringer:Vurdere og fremme forslag til framdrift når det gjelder salg av tomter og tomteområder. Status:Salg er ikke iverksatt. Dette har primært sammenheng med at en avventer videre kvikkleireundersøkelser og gjennomføring av eventuelle fysiske tiltak. Det er viktig å få gjort dette før et eventuelt salg gjennomføres av to hensyn: Riktig pris Muligheten til å legge kostnadene for eventuelle sikringstiltak inn i prisen. Tomt BF7 er solgt til Trondheim Energi. Salget er en del av "høyspentprosjektet". Tomtens verdi inngikk som en del av kommunens bidrag. Kjøperen ønsker å få vurdert alternativ tomt, eventuelt en større tomt. Møter er avholdt mellom partene. Partene gjennomfører takst. Saken foreberedes for politisk behandling. Sanerin av eiendommer: Skarpsnoveien Storhagenvelen 7 21 Avklaringer: Utarbeide forslag til anbudsgrunnlag eller nødvendig arbeidsbeskrivelse og spesifikasjon for å utføre arbeidet i egen regi. Status: TBRT ( Trøndelag brann og redningstjeneste) har vært samarbeidspartner. Prosjektet gjennomført og avsluttet i uke 18. Anbefaling:Tomter og klargjorte tomteområder legges ut for salg så snart de aktuelle områdene er geoteknisk vurdert og "friskmeldt". 6

6 2.2. Utleieboliger organisert som borettslag Da ens situas'on Administrasjon og drift av boligmassen: Boliger tildeles av tjenesteteamet Inngåelse av leiekontrakter, innkreving av depositum og husleie er lagt til fellestjenesten Vedlikeholds- og driftsansvaret er lagt til enhet for drift og vedlikehold Dagens boligmasse består av: BOLIGTYPE ANTALL Omsorgsleiligheter 31 Trygdeleiligheter 6 Borettslagsleiligheter 5 Utleieboliger 26 Totalt: 68 Or anisas'onsform: Arbeidsgruppen har i sin vurdering av borettslagsmodellen hatt bistand fra to eksterne og uavhengige konsulenter: TOBB (Trondheim og omegn boligbyggelag) Eiendomsmegler 1 ved megler og jurist Vidar Rognes Begge konsulentene frarår borettslagsmodellen og har særlig pekt på at den geografiske avstanden mellom boligobjektene gjør at denne modellen blir svært vanskelig å gjennomføre i praksis. I tillegg vil en her stå overfor samme problemstilling som ved AS: boligmassen må selges fra kommune til borettslag, noe som innebærer 2,5 % av eiendomsverdien stempelavgift til staten. Anbefaling: Arbeidsgruppen anbefaler at kommunens boligmasse organiseres innenfor dagens virksomhetsmodell, men at det opprettes et boligkontor (*) med et totalansvar for den daglige driften. Arbeidsgruppens viktigste begrunnelse for dette forslaget er knyttet til: Tydeliggjøring av ansvar Det faktum at alle kommunens boligenheter drives og leies ut med hjemmel - Boligsosial handlingsplan - Ruspolitisk handlingsplan - Sosialtjenesteloven *Boligkontor er i denne sammenheng, og innenfor dagens virksomhetsmodell, betegnelse på en funksjon som forutsettes tillagt en allerede ansatt medarbeider. 7

7 0 aver o ansvarsområder: 1) Budsjettansvar ( utgifter og inntekter) herunder bestilleransvar knyttet til vedlikehold og håndverkstjenester 2) Kontrakter og kontraktsinngåelser 3) Klargjøring av utleieobjekter og etterkontroll når leieforhold opphører 4) Administrere økonomiske støtteordninger og formidle kontakt mellom leietakere og andre tjenesteenheter ved behov 5) Innleie av leiligheter/boliger for framleie Driften av bofigkontoret finansieres innenfor rammen av husleieinntekter. Opprettelse av denne funksjonen medfører ingen økte utgifter. 8

8 2.3. Salg eller avhending til lag og organisasjoner Allaktivitetshuset/ idrettsloftet Avklaringer: Avholdt møte med følgende leietakere: Klæbu idrettsråd Norsk Folkehjelp avd. Klæbu Klæbu Husflidslag Klæbu idrettslag Status: Ingen av leietakerne ønsker å overta bygget Alle fikk beskjed om at Klæbu kommune ikke vil beholde huset I møtet framsatte Klæbu idrettslag sammen med Klæbu idrettsråd ønske om å flytte sin aktivitet til sal B i Klæbuhallen Anbefaling:Allaktivitetshuset/ idrettsloftet legges ut for salg Seminarplassen 1 ("guttebygget") Avklaringer: Avholdt møte med en gruppe kunstnere. Status: Gruppen kunstnere, som er leietakere i bygget i dag, har gitt uttrykk for at de kan tenke seg å overta og drifte bygget under forutsetning av at dette skjer til en "symbolsk pris". Huset er av en slik forfatning at det må restaureres. Anbefaling: Kunstnergruppen kontaktes etter at salgspremissen er avklart. Det gjennomføres forhandlinger med "kunstnergruppen" med sikte på overtakelse av Seminarplassen Gamle herredshuset Avklaringer:Avholdt møte med leietaker Klæbu menighetsråd. Status: Menighetsrådet er ikke interessert i å overta bygget, men anmoder om at det fremdeles må benyttes til kirkelige formål. Dette skulle menighetsrådet gi en skriftlig tilbakemelding på. Det har arbeidsgruppen ikke mottatt. Menighetsrådet har i forbindelse med kommuneplanarbeidet bedt om å bli kontaktet, dersom bygget selges til boligformål. I en henvendelse 8. juli 2010 har en privatperson uttrykt interesse for å kjøpe bygget med henblikk på gjøre bygget om til bolig. Anbefaling: Gamle herredshuset legges ut for salg. 9

9 3. PROSJEKTGRUPPENS VURDERINGER 3.1. Generelt Prosjektgruppen anbefaler at driften av kommunens bygg og eiendommer videreføres innenfor dagens virksomhetsmodell og ikke organisert som foretak. Det legges da vekt på følgende: Antall enheter som er vedtatt solgt eller planlagt solgt (noe som gjør at det blir for få bygg igjen til at en får maksimal uttelling av foretaksmodellen) At driften av kommunens boligmasse er forutsatt drevet som en selvstendig enhet. Et foretak vil dessuten stille krav til nyrekruttering av personell med kompetanse innenfor en mer forretningsbasert virksomhet. Dette vil øke driftskostnadene i forhold til dagens nivå. Prosjektgruppen legger avgjørende vekt på at antall bygg (etter vedtak om salg/avhending) er betydelig mindre enn på det tidspunktet foretaksmodellen ble vurdert Boliger Prosjektgruppen slutter seg til de vurderinger som er gjort når det gjelder etablering av et eget boligkontor med: Budsjettansvar (inntekter og utgifter) Bestillerfunksjon (leveranser og tjenester) Eierfunksjon Ansvar for kontrakt og kontrakstinngåelser 3.3. Formålsbygg Prosjektgruppen anbefaler at den enkelte enhet selv overtar driftsansvaret for de enkelte formålsbyggene, dvs, skoler, barnehager, kulturbygg og omsorgsbygg. Driftsansvar innebærer i denne sammenheng: Budsjettansvar (inntekter (husleieinntekter fra leietakere) og utgifter) Bestillerfunksjon ( leveranser og tjenester) Eierfunksjonen for bygget 3.4. Vann og avløp Det etableres et eget kontor for vann og avløp(*) tillagt det daglige driftsansvaret. Dette innebærer: Budsjettansvar (inntekter og utgifter) Bestillerfunksjon (leveranser og tjenester) Eierfunksjonen 10

10 *Kontor for vann og avløp er i denne sammenheng, og innenfor dagens virksomhetsmodell, betegnelse på en funksjon som forutsettes tillagt en allerede ansatt medarbeider. Etableringen av en slik funksjon medfører ingen økning i driftsutgiftene Servicefunksjoner Dagens enhet for drift og vedlikehold blir etter dette en ren serviceenhet med "salg av tjenester" som hovedansvar. Dette vil gjelde innenfor følgende områder: Renhold Vaktmestertjenester Håndverkstjenester Operatørtjenenester innenfor vann og avløp Dersom konkurranseutsetting eller omorganisering av disse tjenestene skal vurderes, må det etter prosjektgruppens oppfatning, skje gjennom en egen prosess, kfr. " avtale om omstilling mellom arbeidstakerorganisasjonene og Klæbu kommune ", datert PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING 4.1. Salg av eiendommer Hailsetvegen 2-4: Salg av tomt, med tilhørende tomteareal, iversksettes så snart den geotekniske vurderingen foreligger. Haugamyrveien 22 og Grindvollen barnehage: Eiendommene legges ikke ut for salg før det foreligger en avklaring med hensyn til erstatningslokaler. Tomter og tomteområder: Aktuelle tomter og tomteområder legges ut for salg så snart den geotekniske vurderingen foreligger. Aktivitetsbygg: Det gjennomføres forhandlinger med kunstnergruppen om overtakelse av Seminarplassen1 Gamle herredshuset legges ut for salg. Allaktivitetshuset legges ut for salg. 11

11 4.2. Driftsorganisering Fra organiseres driften av den kommunale bygningsmassen etter følgende prinsipper: FORMÅLSBYGG - Driftsansvaret legges til den enkelte enhet (*) BOLIGER - Driftsansvaret legges til et eget boligkontor (*) VANN OG AVLØP - Driftsansvaret legges til et eget kontor for vann og avløp (*) SERVICEFUNKSJONER - Servicefunksjoner ivaretas av dagens enhet for drift og vedlikehold *Driftsansvar slik det er definert i punktene 3.2,3.3, og 3.4. Klæbu, den Ole Folland Frode Haugskott Ingvar Sund Svein Rodø Tore Flatmo fl

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken

Vurdering av frigivelse av opsjon A7, Havneparken Arkivsak-dok. Sak 55-14 Saksbehandler: Bengt Eriksen, Deloitte Torbjørn Sterri, SE KF Sidsel Haugen, SK Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 Bystyret 09.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer