Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler"

Transkript

1 Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse 2015 Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1

2 Kommunens behov for boliger til vanskeligstilte Bydelene har i tilbakemeldinger til VEL bl.a. meddelt at manglende ressurser og kompetanse er en av årsakene til at det ikke har blitt inngått leieavtaler og tilvisningsavtaler For å bidra til økt forståelse for prosessene rundt innleie og tilvisningsavtaler ble det høsten 2014 utarbeidet og utsendt en veileder til bydelene som et verktøy i disse prosessene I tillegg vil bydelene kunne søke bistand fra VEL i alle deler av prosessen, fra start til mål VEL er kjent med at bydelene blir kontaktet av ulike private aktører med spørsmål om bydelene er interessert i å inngå avtaler for leieboliger Oslo kommune, Velferdsetaten Side 2

3 Bydelenes behov for boliger til vanskeligstilte Oslo kommune, Velferdsetaten Side 3

4 Nærmere om tilvisningsavtaler tilvisningsavtaler er et forholdvis nytt virkemiddel for bydelene til å fremskaffe flere boliger en tilvisningsavtale gir bydelene rett til å henvise sine boligsøkere til utleieren, mens den enkelte leiekontrakt inngås mellom utleier og beboer/boligsøker tilvisningsavtalen innebærer ingen økonomiske eller rettslige forpliktelser overfor utleier for bydelene Husbanken har åpnet for at det kan gis grunnlån til private aktører som inngår tilvisningsavtale med kommunen det er en forutsetning for grunnlån at avtaleperioden er minst 20 år Oslo kommune, Velferdsetaten Side 4

5 Prosessen frem mot forpliktende avtaler anskaffelsesregelverket ofte er det slik at en kommune vil oppleve å bli kontaktet direkte av utbygger/utleier med forespørsel om kommunen vil være interessert i et avtaleforhold det oppstår da spørsmål om hvor langt kommunen kan gå i dialog med private aktører som henvender seg utgangspunktet er at alle leverandører skal behandles likt gjennom hele anskaffelsesprosessen kravet til likebehandling gjelder også i planleggingsfasen forut for en konkurranse, herunder i markedsundersøkelser Oslo kommune, Velferdsetaten Side 5

6 Prosessen frem mot forpliktende avtaler anskaffelsesregelverket dersom private aktører tar direkte kontakt vil de kun kunne formidle informasjon om sine utleieobjekter bydelene må likevel sørge for at ingen får fordel av kontakten aktørene har med bydelene i denne fasen kommunen foretar en behovsanalyse i forhold til hva slags type boliger man ønsker (2-, 3- eller 4-roms), boligene standard, beliggenhet mv. fastsettelse av tildelingskriterier åpner for konkurranse for leverandører (annonsere i dagspressen) Oslo kommune, Velferdsetaten Side 6

7 Eksempel - annonse Oslo kommune, Velferdsetaten Side 7

8 Nærmere om prosessen Gjennomgang av tilbud og vurdering hvilket/hvilke man ønsker å gå videre med Invitere leverandør(-er) til presentasjonsmøte for gjennomgang av prosjektet og avklaring av evt. spørsmål Innlede forhandlinger ved valgte/foretrukne leverandører Gjennomgang/drøfting av mal for tilvisningsavtaler Selve tilvisningsavtalen er kortfattet og begrenset Erfaringsmessig noen punkt som er gjenstand for forhandlinger Oslo kommune, Velferdsetaten Side 8

9 Tilvisningsavtaler i Oslo kommune VEL har i løpet av 2013/2014 bistått i alt 5 bydeler (Søndre Nordstrand, Bjerke, Nordstrand, Stovner, Gamle Oslo) i arbeid med framskaffelse av leieboliger, og er nå også bedt om å bistå Bydel Grünerløkka, samt at det ser ut som Bydel Bjerke skal ut på en ny runde. Følgende boligbehov er annonsert; Søndre Nordstrand 95 boliger (inngått avtale om 38 boliger) Bjerke 101 boliger (inngått avtale om 21 boliger) Nordstrand 70 boliger (er i forhandlinger med 2 aktører på til sammen boliger)(blir muligens ordinært innleie) Stovner 40 boliger (mottatt henvendelse fra 3 aktører som vil kunne dekke hele det annonserte behovet) Gamle Oslo 75 boliger ( mottatt henvendelse fra 2 aktører på til sammen boliger) Oslo kommune, Velferdsetaten Side 9

10 Tilbudte boliger Oslo kommune, Velferdsetaten Side 10

11 Nærmere om tilvisningsavtalen (mal/endringer) 4. Avtalens formål Avtale er mellom og Oslo kommune og gjelder rett for kommunen til å tilvise boligsøkere for leie av bolig i (G.nr, B.nr) 4. Avtalens formål (reforhandlet) Avtalen er mellom X (heretter omtalt som eier/utleier) og Oslo kommune v/ Bydel Y (heretter omtalt som Bydelen) og gjelder rett for kommunen til å tilvise boligsøkere for leie av bolig på (adresse/gnr./bnr.) Bydelen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men vil til enhver tid kun kunne tilvise til totalt x boliger. Tilvisningsrett til samtlige boliger i prosjektet gir Bydelen fleksibilitet i forhold til det gjeldende behov, samtidig som Bydelen vil kunne overholde målet om at sosialt vanskeligstilte skal bo spredt i ordinære bomiljø. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 11

12 Nærmere om tilvisningsavtalen (mal/endringer) 5. Leieobjektet Avtalen omfatter følgende objekter: Totalt leiligheter 1-roms leiligheter kvm 2-roms leiligheter kvm 3-roms leiligheter kvm 4-roms leiligheter kvm 5. Leieobjektet Med henvisning til pkt. 4 omfatter avtalen alle varianter av boliger i prosjektet (2-, 3- og 4- roms leiligheter) etter Bydelens til enhver tid gjeldende behov. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 12

13 Nærmere om tilvisningsavtalen 6. Definisjoner Med tilvisning menes det at kommunen ved varsel om ledigstilt bolig fra eier/utleier har rett til å tilvise boligsøker til den konkrete boligen. Med boligsøker menes husstander som har behov for hjelp fra kommunen til å finne egnet bolig. Eier/utleier og boligsøker inngår leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser. kommunen er ikke part i eventuell leiekontraktsinngåelse mellom eier/utleier og tilviste boligsøker. Videre er ikke kommunen part i det løpende leieforhold. Det samme gjelder ved leieforholdets avslutning. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 13

14 Nærmere om tilvisningsavtalen 7. Betingelser for avtalen Boligene skal tilvises til boligsøkere med tilhørighet til kommunen. Kommunen har tilvisningsrett til alle boliger hvor Husbanken har innvilget grunnlån. Kommunen har også fortrinnsrett ved valg av den enkelte bolig det ønskes å tilvise boligsøkere til. Leien skal ikke overstige markedsleie per kvadratmeter som fastsettes kvartalsvis i Boligbygg Oslo KFs leiekravsrapport for bydelen Maksimal leie for tilvisningsboliger ved kontraktsinngåelse mellom utleier og boligsøker skal på tidspunktet for kontraktsinngåelse ikke overstige gjeldende markedsleie per måned i Boligbygg Oslo KFs (BBY) leieprisstatistikk for de ulike boligtypene (to,- treog firerom) i bydelen Brytes bestemmelsene i avtalen av eier/utleier, kan Husbanken kreve innvilget grunnlån innfridd. Ved innfrielse av grunnlånet vil også denne tilvisningsavtalen opphøre. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 14

15 Nærmere om tilvisningsavtalen 9. Partenes forpliktelser og rettigheter: Kommunen har rett til å tilvise leietakere for leie av boligene som er angitt i pkt. 5. Dersom kommunen ikke benytter seg av tilvisningsretten innen fristene i avtalens pkt. 11, kan eier/utleier fritt annonsere og leie ut boliger på det ordinære leiemarkedet. Eier/utleier plikter å etablere vaktmesterordning og foreta ordinært vedlikehold i henhold til Husleieloven av boligene som omfattes av tilvisningsavtalen. Begge parter forpliktes i samarbeid til å bidra til et best mulig og levedyktig ordinært bomiljø, og unngå en fortetning av vanskeligstilte. Det inngås egen samarbeidsavtale mellom partene i forhold til dette. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 15

16 Nærmere om tilvisningsavtalen 10. Prosess for tilvisning: Eier/utleier varsler kommunen når en bolig på X blir ledig. Varsel gis ved mottatt oppsigelse, med angivelse av tidspunkt for ledigstillelse av gjeldende leilighet. Frist for kommunen til å tilvise boligsøker er 4 uker før ledigstillelse. Bydelen skal på forhånd av ny leietakers overtagelse godkjenne leiligheten som innflyttingsklar. Hvis kommunen ikke tilviser boligsøker før fristens utløp, har eier/utleier anledning til å annonsere boligen for leie og holde visninger. Tilviser kommunen en boligsøker før fristens utløp, henvises denne til eier/utleier for avtale om visning. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 16

17 Nærmere om tilvisningsavtalen Dersom boligsøkeren ikke ønsker å ta imot tilbud om leiekontrakt for den tilviste boligen, får kommunen en ny frist på 1 uke til å tilvise ny boligsøker. Blir det heller ikke denne gang inngått leiekontrakt, har eier/utleier anledning til å annonsere boligen for leie og holde visninger for den konkrete boligen. Hvis kommunen henviser boligsøker i perioden angitt i avsnitt 2 og 5, skal den tilviste boligsøker prioriteres for boligen og leiekontrakt skal inngås mellom partene. I de tilfellene eier/utleier inngår leiekontrakt med andre enn boligsøkere som er tilvist fra Bydelen, er total leieperiode i henhold til Husleielovens til enhver tid gjeldende minimumsperiode. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 17

18 Nærmere om tilvisningsavtalen 11. Særlig om frister ved tilvisning ved byggets ferdigstillelse: Varsel skal gis 1 mnd. før ferdigstillelse av bygget. Fra den dato kommunen er varslet om at bygget er ferdigstilt og boligene er klare for innflytting, har kommunen en frist på 60 virkedager til å tilvise boligsøkere til eier/utleier for de 21 boligene som er omtalt under pkt 4. Oslo kommune, Velferdsetaten Side 18

19 Nærmere om tilvisningsavtaler Spørsmål? (og muligens svar) Oslo kommune, Velferdsetaten Side 19

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Boligetaten. Dato: 19. desember 2011

Boligetaten. Dato: 19. desember 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201128022-1 Emnekode: SARK-1662 Saksbeh: TRST

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014

Forskrift om tildeling av kommunal bolig. Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Høringsutkast pr. 3. oktober 2014 Vedtatt av Rana kommunestyre: Trer i kraft: Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsboliger

Detaljer

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport

Prosjekt innleie i bydelene. Sluttrapport Prosjekt innleie i bydelene Sluttrapport Innholdsfortegnelse: Innledning side 5 1.0 Bakgrunn for prosjektet Innledning side 6 1.1 Politikk og organisatoriske endringer side 6 Kort om Oslo kommune Bydelsnivået

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere PORSGRUN KOMMUNE På vei til egen boligkarriere Anbefalinger om videre arbeid Av Prosjektleder Christian Møller-Skau Oppsummering og anbefaling Et godt og velfunderende boligsosialt arbeid er viktig for

Detaljer

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005

UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE REVISJONSRAPPORT NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON JANUAR 2005 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTLEIEBOLIGER LEDIGE BOLIGER OG HUSLEIE SKEDSMO KOMMUNE JANUAR 2005 Utført av Dag Findahl og Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER-------------------------------------------------

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Et velfungerende leiemarked?

Et velfungerende leiemarked? Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig privat samarbeid Jardar Sørvoll & Hans Christian Sandlie Notat nr 4/14 VELFERDSFORSKNINGSINSTITUTTET nova Et velfungerende leiemarked? Profesjonell

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.11.2013 sak 56/2013 Innhold Forord... 4 1. Virkeområde og formål... 5 1.1 Virkeområde... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målsetting... 5 2. Innkjøpspolitikk...

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer