Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530"

Transkript

1 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent Gjerdrum Nannestad Hurdal Eidsvoll Ullensaker Nes ØRU Akershus Fylkeskommune Halvor Hoel Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU k) Side 1 av 6

2 Dagsorden : 1. GODKJENNING AV DAGSORDEN REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN DGI/SBR HØRINGSUTTALELSE NY FOLKEHELSELOV OG NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV INNFØRING AV LØNNS OG PERSONALSYSTEM OPPFØLGING NY WEB LØSNING ØRU STRATEGI/ØRU IKT STRATEGI HANDLINGSPLANER PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI EVENTUELT... 6 Side 2 av 6

3 1. GODKJENNING AV DAGSORDEN Dagsorden godkjent med tillegg av innmeldte saker til sak 10 eventuelt 2. REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE Protokoll fra godkjent 3. INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN Kultursjef i Nes kommune, Øystein Strand og kulturminnevernkonsulent Ullensaker Ola Fjeldheim orienterte om status og muligheter for interkommunalt samarbeid om kulturminnevern. Kulturminnevern er et fagområde som ØRU-kommunene pr i dag ivaretar svært ulikt. I et område som Øvre Romerike med stor vekst og stort press på utbygging, er det spesielt viktig å sikre ivaretakelse av kulturminnevernhensyn. I 2007 ble det vedtatt en fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus for perioden Noen av ØRU-kommunene har lagt ned et omfattende arbeid i å utarbeide egne kulturminnevernplaner, mens andre ikke har klart å prioritere dette. Ullensaker er den eneste av ØRU-kommunene som har en fast tilsatt kulturminnevernkonsulent. Kultursjefene i ØRU har drøftet denne saken, og er enige om at dette er et fagområde som kan egne seg svært godt for et interkommunalt samarbeid. I historisk sammenheng er regionen vår forholdsvis homogen, og kommunegrensene er egentlig ikke så veldig interessante i denne sammenheng. Kultursjefene mener på denne bakgrunn at et formalisert ØRU-samarbeid om en sentralisert enhet for kultutminnevern vil kunne ivareta alle de 6 kommunenes interesser på dette fagområdet på en bedre måte enn hva små fagstilinger i den enkelte kommune kan gjøre. Bevisstgjøring omkring våre felles kulturminner kan være svært viktig i forhold til å skape tilhørighet og bygge felles identitet i regionen. Det kan ligge et stort potensial for en enhetlig profilering av regionen ved at man løfter frem noen av de kulturminnene regionen har. A. Saken oversendes ØRU nettverk Oppvekst og kultur, som inviter med kultursjefen i Nes. B. Nettverket bes utarbeide forslag til mandat, samt skisse til prosess og innhold for en slik utredning. Utredningen skal og omfatte en vurdering av muligheter for felles funksjon for kulturminnevern. C. Forslag til mandat mv. oversendes deretter rådmennene for behandling. Side 3 av 6

4 4. DGI/SBR Rådmennenes arbeidsgruppe for ny kostmodell IKT har hatt dialog med DGI i forhold til konsekvenser og praktisk gjennomføring av fakturering fra selskapet for Informasjon om rutiner fakturering 2011 er nå oversendt rådmennene fra DGI. Organisering av IKT prosjekter, med unntak av kvalitetssystem, kjøres etter eksisterende modell fram til ny organisering er operativ. De to sentrale IKT prosjektene WEB og HR (personal og lønn) ønskes primært utsatt til ny organisering er på plass. Kommunene er imidlertid varslet av nåværende WEB leverandør om at videreutvikling av løsningen opphører juli 2011 med utfasing juli 2012, mens HR (ELP) av AS EDB bekreftes videreført til april SBR og PL for de to prosjektene innkalles til møte for informasjon om status og pågående prosess for ny organisering av kommunens strategi, styrer og bestillerfunksjon, samt avklaring framdrift og evnt. justert organisering for de to prosjektene. Prosjekt helsenett er prioritert for 2011 og rådmennene ber SBR organisere og igangsette prosjektet. A. Rådmennene v/rådmannen i Ullensaker avholder et møte, som beskrevet i referatet, den 19. januar med SBR og PL for prosjekt WEB og HR. B. SBR bes igangsette prosjekt helsenett. C. For øvrig tatt til orientering. 5. HØRINGSUTTALELSE NY FOLKEHELSELOV OG NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV Arbeidsgruppen Lokalmedisinsk senter v/rådmannen i Eidsvoll har utarbeidet forslag til felles høringsuttalelse for ØRU. Høringsuttalelsen omfatter både forslag til ny folkehelselov og forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Ullensaker kommune har avgitt egen høringsuttalelse, men med et litt annet fokus. Forslag til felles høringsuttalelse oversendes ØRU styremøte 21. jan til behandling Side 4 av 6

5 6. INNFØRING AV LØNNS OG PERSONALSYSTEM Det vises til sak 4. Rådmennene v/rådmannen i Ullensaker avholder et møte, som beskrevet i referatet sak 4, den 19. januar med SBR og PL for prosjekt WEB og HR. 7. OPPFØLGING NY WEB LØSNING Det vises til sak 4. Rådmennene v/rådmannen i Ullensaker avholder et møte, som beskrevet i referatet sak 4, den 19. januar med SBR og PL for prosjekt WEB og HR. 8. ØRU STRATEGI/ØRU IKT STRATEGI HANDLINGSPLANER Det vises til strategidokumentene: Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 og Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot I begge dokumentene fremgår det at oppfølgingen av strategiene skal skje gjennom handlingsplaner med et 4-årig perspektiv som skal rulleres/justeres årlig. Før arbeidet påbegynnes er det hensiktsmessig at det utarbeides en felles mal for handlingsplaner, samt at detaljeringsnivå og prosess frem til handlingsplanene fremmes for de respektive kommunestyrer er avklart. Utkast til mal planlegges utviklet med utgangspunkt i å produsere et første utkast til handlingsplan samferdsel. Rådmannen i Hurdal og ØRU direktør bes utarbeide forslag til mal for handlingsplaner, samt beskrive prosess fram til sluttbehandling. 9. PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI ØRU kommunene meldte seg som deltaker til et konsortium av kommuner som brukerdeltaker til SINTEF`s søknad om å bli SFI senter for å styrke innovasjon og utprøving av velferdsteknologi. Søknaden til Norges Forskningsråd nådde ikke frem ved tildelingen desember Side 5 av 6

6 SINTEF ønsker nå å gå for nye søknader på velferdsteknologi og retter seg mot Forskningsrådets utlysninger med frist 16. februar. SINTEF ønsker å ha med kommuner som brukerdeltakere også på kommende søknad. ØRU kommunens IKT strategi fram mot 2020 har velferdsteknologi som ett av tre innsatsområder. ØRU kommunene melder sin interesse, som brukerdeltaker, til SINTEF`s søknad til Norges Forskningsråd rettet mot velferdsteknologi. Hovedprosjektleder ØRU følger opp. 10. EVENTUELT Innmeldte saker/behandling: A. UTREDNING BRANN OG REDNINGSTJENESTE PÅ ØVRE ROMERIKE FINANSIERING: Rådmannen i Nannestad som er PA for utredningen, melder at revidert kostnadsoverslag tilsier at utredning brann og redningstjenesten vil koste kr ,- i tillegg til den arbeidstid som medgår. ØRU bes sjekke ut med FMOA om muligheter for skjønnmidler til dekning av kostnadene. Selv om det antatt er muligheter for skjønnsmidler, vil det likevel være usikkert om man får tildelt skjønnsmidler og hvor mye man eventuelt får tildelt. For å sikre fremdriften av prosjektet vil det være nødvendig med en garanti fra ØRU-kommunene om finansiering av utredningen utover det som eventuelt finansieres av skjønnsmidler. Konklusjon: PA utarbeider og oversender til ØRU styret et forslag til felles saksframlegg om dette arbeidet. B. ROS ANALYSE: Rådmannen i Nes tok opp at i henhold til lov om kommunal beredskap plikter kommunene å utarbeide ROS analyse og innarbeide denne i kommuneplanen. Ny lov som trer i kraft fra 2012 krever årlig oppdatering og ny plan hvert 4. år. Det ble reist spørsmål om ROS analyse kan være noe å samarbeide om, da og sett i sammenheng med pågående utredning brann- og redningstjeneste. Konklusjon: ØRU kommunene planlegger med felles koordinering av ROS analyse, men avventer med å ta endelig stilling til et slik samarbeidd til ny forkrift er på plass. C. REVISJON: Forslag om å utrede alternative modeller for kommunerevisjon på Romerike anses som avsluttet for rådmennenes del. Konklusjon: Oppdrag utført og avsluttet. D. MILJØRETTET HELSEVERN (oppfølging sak 92f ) Det forelå innspill om å dra i gang utredning. Konklusjon: Rådmannen i Nannestad følger opp og avklarer videre framdrift. Side 6 av 6

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Referat fra rådmannsmøte 13. januar 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 27. januar 2012 Dagsorden : Sak nr.: 1/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 2/12 REFERAT FRA SISTE RÅDMANNSMØTE 25.11.11...

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500

Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Referat Rådmannsmøte 23. august 2011 Sted: Møterom Kristiansand Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen Business Center) Tid : 1000-1500 Dagsorden : 92. GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 93. REFERAT FRA SISTE

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005

ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2005 TUNET-Sør-Gardermoen 1 1. Om ØRU Øvre Romerike Utvikling er samarbeidsorganet for kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum kommuner. Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll

Sak nr. 54/08 Referat fra siste styremøte 17.10.08 Vedtak: Referatet godkjennes, med den endring at Hanssveen møtte som fung. rådmann i Eidsvoll Ordfører/rådmann i Nes Eidsvoll Hurdal Nannestad Gjerdrum Ullensaker Fylkesordfører/f.rådmann i Akershus REFERAT FRA STYREMØTE I ØRU DEN 12. DESEMBER 2008 PÅ TRUGSTAD GÅRD. Til stede: Nes: Blekkerud/Adriansen

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer