Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge."

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

2 Leder KOL gjennomførte 4 mars et eget møte med Forsvarsministeren og hennes saksaktuelle militære rådgivere ifm aktuelle saker som var fremmet fra KOL. Blant temaene på agendaen var en fremtidig Personellordning, Befalsordning og Utdanningsordning (PO/BO/UO). Herunder også elementer omkring et nytt lønnssystem. KOL er meget tilfreds med å høre ministeren understreke at det utredningsarbeidet som er igangsatt på disse områdene skal resultere i en anbefaling som skal vurderes og iverksettes med de justeringer man finner nødvendig. Dette er ikke et arbeid som gjennomføres uten et klart politisk mål om iverksetting av flere vesentlige endringer for Forsvaret. Innføring av en spesialistbefalsordning og en tilpasset utdanningsordning både for offiserer og spesialister står helt sentralt! I tillegg diskuterte vi omkring konseptet med integrert strategisk ledelse (ISL) mellom FD og Forsvaret, samt Forsvarets utfordringer ift Hovedtariffoppgjøret Vi opplevde møtet som meget positivt, og sitter igjen med et klart inntrykk av at KOLs anbefalinger, innspill og utredninger de siste årene nå deles av svært mange. Jeg vil benytte anledningen til å skryte litt av KOL, og understreke viktigheten av å jobbe seriøst og målbevisst over tid. Etterrettelighet i møter og grundige utredninger og skriftlige leveranser, er avgjørende for tillit mellom partene. KOL vil oppfordre medlemmene til å diskutere seg i mellom hvilke endringer det vil kunne få for den enkelte når de strukturelle endringene i Forsvaret blir et faktum. Innføring av spesialistbefal med egen utdanningsordning, lønns-, grads- og avansement, samt videreutvikling av utdanningsordningen for yrkesoffiserer vil etter KOLs syn få en rekke positive effekter. Det overordnede målet er å etablere en mest mulig hensiktsmessig personellstruktur for på best mulig måte å ivareta de oppgavene og det ansvaret Forsvaret har på vegne av Norge. Det vil udiskutabelt bli færre yrkesoffiserer og flere spesialistbefal og vervede. Dette krever at yrkesoffiserenes rolle i større grad rendyrkes mot lederskap, strategi, analyse etc. I klartekst innebærer dette at vi ikke skal fylle organisasjonen med offiserer med krigsskolekompetanse i stillinger der slik kompetanse ikke er påkrevet. Hva angår offisersutdanningen spesielt, bør etter KOLs syn flere deler av det man i dag lærer på stabsskolen, implementeres i utdanningen på krigsskolene. Dette for å ivareta det særegne ved offisersprofesjonen. For KOL er dette fundamentalt. Krigsskolene og stabsskolen skal utdanne offiserer - ledere med masterkompetanse og grunnleggende eller høyere offisersutdanning! KOL tar også til orde for et mer tydelig og målrettet videreutdanningssystem for sivilt tilsatte i Forsvaret. Dedikerte sivile stillinger bør kunne tilbys både militær og sivil høyere utdannelse etter Forsvarets behov. Militær stabsskole, høyskole og sjefskurs samt sivile høyskoler er eksempler på dette. Dette er ordninger som eksisterer allerede i dag, men KOL mener konseptet bør utvides og bli et mer målrettet virkemiddel for kompetanseheving og karriereutvikling for sivile. Jeg kan garantere dere at de utredningene KOL har levert til FST og FD bidrar sterkt til utviklingen av Forsvaret på alle disse områdene. Personellordning, Befalsordning, utdanningsordning og Lønnssystem. Vi gleder oss til å bidra videre og ser frem til å erfare resultatene! Vårt Vern Utgitt av KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Postadresse: Pb 2765, Solli 0204 Oslo Besøksadr.: Løkkevien 7, 0253 Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: KOLs profil på Facebook: KOL-Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Ansatte og tillitsvalgte i KOL Leder: Oblt Knut Bremerthun Tlf: Nestleder: Oberst Per Lausund Tlf: Nestleder: OK Kim A. Sabel Tlf: Generalsekretær: Oberst Tor Erik Drangsholt Tlf: Forhandlingssjef: Seniorrådgiver Svein Håkon Forvik Tlf: HTV Hæren: Major Per Ola Elverum Hansen Tlf: HTV Sjøforsvaret KK Christian Oseberg Tlf: HTV Luftforsvaret: Maj. Tore Bjørnetrø Tlf: HTV FLO: Maj Petter H. Nesse Tlf: Krigsskolenes kadettforum (KSKF): Leder: Fenrik Knut Fredrick Hesleskaug Tlf: Advokat: Trond Vegard Sagen Eriksen Tlf: ANSVARLIG REDAKTØR: Knut Bremerthun 2

3 FORSVARETS SPESIALSTYRKER Kontreadmiral Nils Johan Holte, Sjef Forsvarets Spesialstyrker Forsvarets spesialstyrker (FS) ble etablert som egen driftsenhet i Forsvaret 1. januar i år. FS består av Forsvarets Spesialkommando (FSK), overført fra Hæren og Marinejegerkommandoen (MJK), overført fra Sjøforsvaret, samt FS stab (FSST). Jeg fikk æren av å bli den første sjef FS og stiller til jobben med ydmykhet og stolthet, men også med vyer for fremtiden. Jeg er ydmyk for den graden av erfaring og kompetanse som FSK og MJK har bygd opp under ledelse av Hæren og Sjøforsvaret, og stolt over å bli tildelt den viktige oppgaven å forvalte avdelingene inn i fremtiden. Vyene mine går først og fremst på nasjonale oppdrag. Etter mange års utenlandsoperasjoner med svært gode resultater ligger utviklingspotensialet for norske spesialstyrker først og fremst nasjonalt. Forsvarets viktigste oppgave er forsvar av landet i krise og krig og FS vil prioritere videreutvikling av spesialstyrkenes rolle i denne beredskapen. Denne klare nasjonale prioriteringen vil ikke begrense bidrag internasjonalt. Kapasitetene som spesialstyrkene videreutvikler gjennom det nasjonale oppdraget bør, og skal, utnyttes i internasjonale bidrag også i fremtiden. FS visjon er å være et unikt, fleksibelt og pålitelig sikkerhetspolitisk virkemiddel som med høy reaksjonsevne og kvalitet gir strategisk effekt. Spesialstyrkene skal settes inn og løse oppdrag der nasjonen har nytte av det. FS må derfor beherske alle miljøer, men det er på de nasjonale forholdene, vinter, kyst og fjell, vi skal være ledende blant allierte spesialstyrker. Denne utgaven av Vårt Vern inkluderer også en artikkel fra en av FS offiserer. Tom Erik Kihl s argumentasjon for å samle FSK og MJK under én ledelse står for seg selv og artikkelen anbefales på det sterkeste. 3

4 Kadettnytt - KSKF og KOL informerer Velg KOL og la di* valg baseres på på kunnskap! Samtlige av KOLs medlemmer har valgt å by*e >l KOL e*er noen års tjeneste. Som kade* er de*e valget naturlig! KOL- Norges eldste tjenestemannsorganisasjon for offiserer KOL har utviklende studieturer for kade*er og medlemmer der vi samler kade*er og eldre offiserer, holder kurs og besøker NATO baser over hele Europa. KOL har glitrende forsikringsordninger gjennom Gjensidige som tåler sammenlikning med alle andre. Gjelder selvsagt i utlandet og i risikoområder! KOL er den eneste foreningen som virkelig jobber for at kade*ene skal utdannes >l masternivå ved endt krigsskole. De*e har vi fremsendt >l stor>nget og fremlagt for Utenriks- og Forsvarskomiteen. Du må velge forening iht det du mener er rik>g for deg! 4

5 Dinamo Foto: Thomas Ekström Gleder blir større når de deles. I år har vi gleden av å dele over 2 milliarder av overskuddet med kundene våre. De beste øyeblikkene kan være de du deler med andre. I disse dager gleder vi oss over at kundene våre mottar et rekordstort kundeutbytte. Dette skjer når Gjensidigestiftelsen, vår største eier, gir sitt aksjeutbytte på over to milliarder kroner til Gjensidiges kunder. For mer informasjon om tidenes største kundeutbytte ring 03100, se gjensidige.no/kundeutbytte eller kom innom et av våre kontorer.

6 KOLs tradisjonsrike Bergensseminar KOL gjennomfører sitt tradisjonsrike Bergensseminar i perioden 31 mars til 1 april. Stedet er som vanlig Radisson Blu Bryggen. I tillegg til at Forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide vil holde et innlegg relatert til Forsvarets utvikling og operative evne. Agendaen videre konsentrerer seg omkring Forsvarets og KOLs etterarbeid med Kompetansemeldingen (Stortingsmelding 14 Kompetanse for en ny tid) og Lønnsprosjekt II. Dette er prosjekter som uten tvil vil være dimensjonerende for Forsvarets utvikling i en årrekke fremover. Vi har vært så heldige og fått ledende aktører fra arbeidsgiversiden (FST og FD) i styringsog arbeidsgruppene til å presentere status og prosess innenfor sine prosjekter. Dette legger tilrette for det mest oppdaterte som er å oppdrive av foredrag omkring disse temaene. I tillegg vil KOL presentere hovedlinjene i de utredningene KOL har fremsendt og presentert i alle disse gruppene. I tillegg til innlegg fra forhandlingsavdelingen i Akademikerne sentralt er det naturligvis avsatt tid til generell informasjon om KOLs arbeid, spørsmål fra salen og ikke minst felles middag og sosial prat. Invitasjon til påmelding er sendt ut til alle medlemmene. Hovedsakelig via FISBasis. Pågående saker i KOL og Forsvaret 6 Omorganisering i Luftforsvaret (inkludert særskilt omstillingsavtale) Prosjekter innen PO/BO/UO (Utredninger og arbeidsgrupper) Reforhandling NATO-stab avtalen Reforhandling av Intopsavtalen Lønnsprosjekt II Overføring LOS til FLO Sammenslåing av VPV og FPT til FPVS (lokaliseringsdebatt) Forberedelser til Hovedtariffoppgjøret i 2014

7 Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge Helt siden opprettelsen av de norske spesialstyrkene har de vært organisert i henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret. Økt anerkjennelse og oppmerksomhet har ledet til en rekke diskusjoner og utredninger med det evige stridsspørsmålet hvordan og hvor bør disse avdelingene organiseres?. Tom Erik Kihl. Masterstudent ved Defense Analysis Department, U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California. I 2010 la Forsvaret frem en studie som foreslo omorganisering av de norske spesialstyrkene. Studien førte til opprettelsen av en spesialoperasjonsavdeling i Forsvarsstaben (FST/ SOA). FST/SOA fikk koordinerende myndighet over spesialstyrkene, som fortsatt tilhørte Hæren og Sjøforsvaret. Opprettelsen av FST/ SOA var første skritt i retning av dagens organisering. I 2012 ga Forsvarsdepartementet Forsvarssjefen oppdraget å vurdere fremtidig beredskap og tiltak innen spesialstyrkene, for å sikre best mulig operativ effekt. Studien ble igangsatt i oktober Resultatet av studien ble lagt frem for regjeringen i 2013 og anbefalte blant annet å opprette en ledelse for spesialstyrkene på militær-strategisk nivå. Sjefen skulle være på samme nivå som generalinspektørene, med ansvar for egen Driftsenhet i Forsvaret (DIF). I april 2013 besluttet regjeringen å følge anbefalingene og opprettet DIF en Forsvarets spesialstyrker (FS), bestående av ledelseselementet FS Stab (FSST) og FSK og MJK. De to taktiske avdelingene ble overført fra Hæren og Sjøforsvaret og underlagt FSST. FSST fikk hovedkvarter i Oslo fra 1. Januar Flaggkommandør Nils Johan Holte ble i statsråd utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef FS 1. Hvorfor er det både en riktig og en strategisk viktig beslutning for Norge å opprette FS som eget virksomhetsområde og DIF? Forsvarets spesialstyrker opprettes Spesialstyrker, en strategisk ressurs Spesialoperasjoner defineres relativt likt både i nasjonale og allierte doktriner. United States Special Operations Command (USSOCOM) har definert spesialoperasjoner på følgende måte: Special operations (SO) differ from conventional operations in degree of physical and political risk, operational techniques, modes of employment, and dependence on detailed operational intelligence and indigenous assets. SO are conducted in all environments, but are particularly well suited for denied and politically sensitive environments. SO can be tailored to achieve not only military objectives through application of special operations forces (SOF) capabilities for which there are no broad conventional force requirements, but also to support the application of the diplomatic, informational, and economic instruments of national power 2. Forsvarets fellesoperative doktrine beskriver spesialoperasjoner og spesialstyrker på følgende måte: spesialoperasjoner er militære aktiviteter utøvd av spesielt utpekte, organiserte, trente og utstyrte styrker ved bruk av operasjonsteknikker og metoder som ikke er vanlige for konvensjonelle styrker. Disse aktivitetene utøves i fred, krise og væpnet konflikt, uavhengig av eller koordinert med konvensjonelle styrker. Politiske og militære hensyn kan kreve fordekte, skjulte eller diskrete metoder, og en vilje til å akseptere en grad av militær og politisk risiko som ikke er vanlig i konvensjonelle operasjoner. Spesialoperasjoner gjennomføres av avdelinger med spesielt selektert personell som er gitt spesiell utrustning og grundig utdanning i avanserte taktikker og teknikker. Spesialstyrker har kort reaksjonstid og kan hurtig settes inn over store avstander på land, gjennom luften og på eller i sjøen. Norske spesialstyrker er en nasjonal-strategisk ressurs som krever visse forutsetninger for å optimalisere strategisk utnyttelse 3. Forsvarets fellesoperative doktrine fastslår at spesialstyrker kan bidra til å oppnå stor effekt med relativt små ressurser i tid og rom. Spesialoperasjoner kan være åpne eller skjulte, utføres selvstendig eller innenfor en fellesoperativ ramme 4. Hvordan kan så spesialstyrker ledes og organiseres med målsetting om optimal ut- 7

8 8 nyttelse? I NATOs dokumenter henvises det til at spesialstyrker er en strategisk ressurs for å oppnå politiske, militære, psykologiske og informasjonsmålsettinger, representert som fundamentale nasjonale maktmidler 5. Likevel ser man at forskjellige nasjoner ikke alltid er tilstrekkelig bevisst spesialstyrkenes potensiale for utnyttelse i nasjonens interesse. Selv om spesialstyrkenes verdi gradvis blir velkjent, strever en del nasjoner med å finne ledelsesløsninger. Balansen mellom klar ledelse og spesialstyrkenes behov for autonomi og fleksibilitet må ivaretas for å best fungere som strategisk verktøy. Stortingsproposisjon nr 48 skisserte følgende om de norske spesialstyrkene: Forsvarets spesialstyrker bidrar med fleksible, anvendelige og unike kapasiteter som kan benyttes selvstendig, som supplement til andre styrker eller til støtte for andre etater. Styrkene nyttes primært for å oppnå militærstrategiske eller operasjonelle målsettinger. Forsvarets spesialstyrker anbefales videreutviklet, med fokus på løsninger der viktig kompetanse og kapasitet bevares og videreutvikles, samtidig som innretningen blir mer kostnadseffektiv og hensiktsmessig. Videre vil det legges spesiell vekt på å videreutvikle styrkene samstemt og koordinert. I denne sammenheng vil det bli vurdert tiltak for å legge til rette for bedre overordnet oppfølging og ledelse av spesialstyrkene på strategisk nivå. 7 Spesialoperasjoner er av natur fellesoperasjoner og vil utnytte støtte fra andre styrker i oppdragsløsningen. Spesialoperasjoner skal derfor nøye koordineres med den overordnede kampanjeplanen for å sikre felles måloppnåelse. En av fordelene med opprettelsen av FS er at gode anbefalinger vedrørende korrekt bruk av spesialstyrker fortløpende kan fremlegges beslutningstakerne. De grunnleggende prinsippene for anvendelse av spesialstyrker er: Selektiv bruk: spesialstyrker bør brukes for å oppnå mål av høy eller kritisk betydning på strategisk eller operasjonelt nivå: tidlig bruk: bruk av spesialstyrker må vurderes allerede under den innledende fasen under operativ planlegging; egen planlegging: spesialoperasjoner krever omfattende planarbeid og tett oppdragsdialog mellom oppdragsgiver og utførende enhet; integrasjon med andre komponenter: spesialstyrkenes operasjonskonsept og støttebehov må koordineres med den overordnede planen for å sikre gjensidig støtte og felles målforståelse; operasjonssikkerhet: spesialoperasjoner må ofte ha høy operasjonssikkerhet grunnet oppdragenes sensitivitet og taktiske hensyn; etterretning: spesialoperasjoner krever detaljert informasjon om motstanderen, geografi og værforhold; logistikk: spesialoperasjoner kan kreve særegent materiell og hurtig anskaffelse. 8 Reorganiseringen av spesialstyrkene med etableringen av FS vil styrke posisjonen på strategisk nivå. Muligheten for å utnytte spesialstyrkene som strategisk ressurs for å ivareta nasjonale interesser bedres, politisk ledelse vil motta forbedret beslutningsgrunnlag og resultatet er utvidelse av det nasjonale handlingsrommet. Stortingsmelding 21, organisering av Norges terrorberedskap, fastslår at: Virkemidlene vi tar i bruk må være ressursog kostnadseffektive, og de må stå i forhold til trusselbildet. Samtidig må vi være fleksible for å kunne møte et trusselbilde i stadig endring. Alle tiltak må basere seg på et velfungerende samvirke mellom nasjonale myndigheter og andre beredskapsaktører. 9 FS vil være et effektivt virkemiddel som imøtekommer disse behovene og forbedrer utnyttelsen og koordineringen av spesialstyrkene både nasjonalt og internasjonalt. Norge som en relevant alliert innen NATO I henhold til NATO studier er metoden for å styre, utvikle og bruke nasjonale spesialstyrker ansett som nasjonalt anliggende. 10 Imidlertid gir NATO-doktriner og reglementer retningslinjer for hvordan allierte fellesoperasjoner skal utføres. Norske styringsdokumenter viser at det er en klar sammenheng mellom norske sikkerhetsinteresser og Norges posisjon og innflytelse i NATO. Norges interesser vil derfor til en grad ivaretas av vår vilje og evne til å oppfylle NATOs krav og behov. I motsetning til for eksempel USA har ikke Norge et konkret overordnet dokument som beskriver strategien for bruk av nasjonens maktmidler (diplomati, informasjon, militære og økonomi). Totalen av dokumenter utgitt av Forsvarsdepartementet gir imidlertid en beskrivelse av helhetlig tilnærming til nasjonal sikkerhetsstrategi og gjenspeiler regjeringens prioriteter og fokusområder. Regjeringen vil blant annet bruke militære styrker for å etablere best mulig situasjonsforståelse slik at tidsriktige beslutninger kan fattes og handlefrihet ivaretas. 11 Norge har tradisjon for å følge de standarder og doktriner NATO utvikler. FFOD bruker samme terminologi og definisjoner om spesialoperasjoner som NATO gjør i sin Allied Joint Doctrine for Special Operations (AJP- 35). NATO har tradisjonelt ikke gitt klare føringer for hvordan medlemslandene bør organisere sine spesialstyrker. Det siste tiåret har imidlertid spesialstyrker fått en viktigere rolle i NATO operasjoner. Resultatet er økt fokus på utvikling av spesialstyrker i medlemslandene for å sikre en adekvat utvikling av totalkapasiteten i NATO. NATO SOF Coordination Center (NSCC) ble etablert i 2006 som et initiativ for å prioritere slik utvikling. I 2010 ble NSCC restrukturert til NATO SOF Headquarter (NSHQ). Det førte til direkte samarbeid og koordinering på flaggoffiser nivå mellom NATO SOF og Supreme Allied Commander Europe. Hovedkvarteret fikk oppdraget med å lede og synkronisere NATOs spesialstyrkeutvikling og spesialoperasjoner. NSHQ utviklet doktriner og retningslinjer for å bedre interoperabiliteten og standardisering av kapabiliteter innen NATO SOF. Hoveddokumentet, AJP-3.5, gir fortsatt ikke konkrete retningslinjer for hvordan medlemslandene skal organisere sine spesialstyrker. Dokumentet beskriver at sjefer med kommandomyndighet over spesialstyrker bør ha en klar og entydig kommandokjede og ha et robust stabselement med erfaring og ekspertise til å planlegge og støtte spesialoperasjoner. Som en del av utviklingen av NATO SOF gjennomførte NSCC en studie i Den baserte seg på intervjuer av spesialstyrkepersonell fra tolv NATO nasjoner. Selv om studien understreker at medlemsnasjonene selv bestemmer hvordan de organiserer sine spesialstyrker, gir studien blant annet følgende retningslinjer: The critical ingredient to optimize national SOF is a dedicated national special operations organization to provide coherent, long-term stewardship, authority, and direction over all aspects of special operations. 13 Studien understreker videre at det er viktig å huske at spesialstyrker er strategiske styrker og bør brukes for å oppnå målsettinger med strategisk effekt. Det vises også til felles kriterier som spesialstyrkeorganisasjoner må oppfylle for å skape spesialstyrker i verdensklasse: 14 Direkte tilgang på strategisk militært lederskap;

9 Effektiv struktur for å sikre fleksibilitet og handlekraft; Kapasitet til å influere karriereutvikling av spesialstyrkepersonell og støttepersonell; Etablere ett spesialstyrke trenings- og utdanningssystem; Ha kapasitet til å sette opp Joint Special Operations Headquarter med dedikerte fellesoperative støtteressurser (luft, sjø); Evnen til hurtig anskaffelse av spesielt materiell; Norske spesialstyrkene har opparbeidet et godt rennomme internasjonalt som resultat av bevisst utvikling kombinert med aktiv bruk i operasjoner. Nora Bensahels, Randrapport, understreker dette: NORSOF operators advanced technical skills, academic background, and fluency in the English language have made the unit a strong partner in combined operations. NORSOF took an active role in operations in the Balkans, was among the first NATO allies to deploy to Afghanistan in 2001, and played a central role in security operations in Kabul province under ISAF SOF in recent years. En annen uttalelse om norske spesialstyrker er hentet fra Michael E. Gates masteroppgave ved Naval Postgraduate School fra Gates gjennomførte en rekke intervjuer av innflytelsesrike spesialstyrkeledere fra USA og ISAF SOF i Afghanistan under hans studie av NATO SOF-nettverket: Special operations leaders typically refer to a Norway model in recognition of ambitious NORSOF participation in combined operations and command structures. This model serves as an example that emerging SOF units can pursue to secure influence FSK Operatør i Afghanistan 2012 and respectability within the SOF community through consistent performance and reliable partnerships. 16 Med bakgrunn i den utviklingen som har vært innen NATO og basert på dagens trusselbilde har NSHQ fått oppgaven med å fortsette oppbyggingen og utviklingen av NATOs spesialstyrker for å utnytte fremdriften skapt av pågående konflikter. Hensikten er å sikre langsiktig interoperabilitet og etterspurte kapasiteter i alliansen. 17 Opprettelsen av FS medfører at Norge fortsetter å følge NATO sine anbefalinger, noe som vil kunne gi Norge økt innflytelse i NATO. Etableringen av FS er et godt eksempel på hvordan spesialstyrkene kan organiseres for å gi både nasjonen og alliansen en strategisk viktig spesialstyrke av høy kvalitet. Fremtidens trusselbilde og bruk av militære ressurser Stortingsproposisjon 73S (Et forsvar for vår tid) sier følgende ift Forsvarets rolle: Norge må til enhver tid råde over relevante maktmidler for å motvirke press, aggresjon eller anslag. Med moderne kapasiteter og høy reaksjonsevne skal Forsvaret utgjøre en krigsforebyggende terskel som innebærer høy risiko og kostnad for den som måtte utfordre norsk sikkerhet og selvstendighet. 18 Videre fremheves det at en av hovedårsakene til at Norge har vært forskånet for militær aggresjon mot eget territorium de siste to generasjonene, skyldes at Norge er knyttet opp til en kollektiv sikkerhetsorganisasjon gjennom NATO medlemskapet. Det pekes på at Forsvarets viktigste rolle er å forsvare Norge og norske interesser og verdier mot eksterne trusler og angrep. I dagens globale verden må derimot sikkerhet og trygghet betraktes i en bredere sammenheng enn før. 21. århundrets trusler som terrorisme, piratvirksomhet, cyber-krigføring og masseødeleggelsesvåpen skaper en felles utfordring. Kompleksiteten iboende i den moderne trusselen krever spesialiserte egenskaper, integrert etterretning og ikke minst militært samarbeid. For å møte utfordringene må spesialstyrkene oppnå sømløs integrasjon med globale allierte og tverrsektorielle partnere for å oppnå målsettingene i framtidige operasjoner. 19 Mange NATO nasjoner opplever økt terrortrussel på grunn av at radikale Islamistiske grupper har fått betydelig støtte og rekruttering fra den voksende befolkningen av immigranter fra Afrika, Midtøsten og Asia. Tyskland, Frankrike, Spania og England har alle innbyggere som kalles mot global jihad gjennom infiltrasjon fra både andre og tredje generasjons immigranter. Mange som støtter radikaliserte terrorgrupper i Europa har EU pass, snakker det lokale språket og har vokst opp i det lokalsamfunnet de ønsker å angripe. Det kan derfor trygt konkluderes med at NATO vil stå ovenfor både nasjonale og internasjonale trusler i fremtiden. 20 I Stortingsproposisjon 73S har regjeringen uttalt følgende ambisjon for Forsvaret med tanke på å møte fremtidens trusler: Hovedambisjonen for Forsvaret de nærmeste årene er å kunne møte en alvorlig sikkerhetspolitisk krise under utvikling på selvstendig nasjonalt grunnlag, og eventuelt sammen med allierte. For å imøtekomme overnevnte ambisjoner, må særlig fire områder prioriteres i tiden fremover: bidra til NATOs relevans og troverdighet, vektlegge flernasjonalt samarbeid, prioritere særskilte nasjonale tiltak og delta med tellende bidrag i internasjonale operasjoner. 21 NATO og NSHQ har skissert følgende ambisjon for håndtering av fremtidens trusler: The asymmetric threats of the 21st century pose common security challenges to nations around the globe. The NATO SOF Headquarters describes a vision to challenge these threats with the Allied and Partner Collaborative Network linking special operations units, inter-agency, political, and law enforcement organizations to combat 9

10 10 emerging terrorist acts, asymmetric threats, and criminal activity. 22 For at spesialstyrkene skal bedre evnen til å gjennomføre krisehåndtering i dette bildet kreves kontinuerlig koordinering med nasjonale politistyrker, tverrsektorielle partnere, politisk lederskap og andre militære styrker som kan bidra. Kontinuerlig koordinering krever effektiv ledelse på strategisk nivå som daglig er knyttet til tverrsektorielle partnerne. Resultatet blir spesialstyrker i posisjon til å avverge og bekjempe trusler nasjonalt og internasjonalt. Oppsummering/Konklusjon NATO SOF studien gir flere gode argumenter for den utviklingen norske spesialstyrker nå er gjenstand for. Tilsvarende løsninger er gjennomført med suksess i England, Canada, Sverige, Polen, Frankrike og USA. Argumentet om nødvendighet er forsøkt besvart i denne artikkelen, hvor hovedpoenget er at FS er nødvendig for å kunne utnytte spesialstyrkene som den strategiske ressursen slike styrker er ment å være, på en effektiv måte. Skal Norge kunne utnytte sine maktmidler på en best mulig måte er man avhengig av tverrsektoriell koordinering og samarbeid for å utnytte riktige ressurser på rett sted til rett tid. Skal spesialstyrkene være et viktig element i den nasjonale strategien for å bekjempe fremtidens trusler vil styrken trenge strategisk ledelse. Etableringen av FS vil sørge for at norske spesialstyrker blir den strategiske ressursen de skal være iht NATO og Nasjonale doktriner. Etableringen vil forbedre og effektivisere den overordnede strategien, samt gi myndighet til å utvikle og koordinere spesialstyrkekapasiteten og innsatsen. Etablering av Forsvarets spesialstyrker er absolutt en riktig og strategisk viktig beslutning som vil forbedre Norges utnyttelse av spesialstyrker på det strategiske nivået, samtidig som Norge viser NATO at vi er en viktig partner som kan levere i alliansens fremtidige operasjoner. Forfatter: Kaptein Tom-Erik Kihl er masterstudent ved Defense Analysis Department, U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California. Tilsatt som offiser i Hæren fra 1996, med 4 deployeringer til Afghanistan Referanseliste Ansettelse av den første sjefen for forsvarets spesialstyrker nb/dep/fd/pressesenter/pressemeldinger/2013/ny-sjef-for-forsvarets-spesialstyrker.html?id= Bensahel, Nora, The Counterterror Coalitions: Cooperation with Europe, NATO, and The European Union, Santa Monica: CA: Rand Cooperation, 2003 Chairman of the Joint Cheifs of Staff. Joint publication 3-05: Doctrine for Joint Special Operations. 18. April Forsvarsdepartementet. Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier. Stortingsproposisjon nr 48 ( ), Mars Forsvarsdepartementet. Styrke og Relevans: Strategisk konsept for Forsvaret Forsvarsdepartementet. Et forsvar for vår tid. Stortingsproposisjon 73S. ( ), Mars Forsvarsstaben. Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Utarbeidet av Forsvarets Stabsskole. Ikrafttredelse 15 juni Gates, Michael E. Creating SOF networks: The role of NATO SOF as a testing ground for SOF integration. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, Justis- og beredskapsdepartementet. Terrorberedskap, Melding til Stortinget. Nr 21 ( ), Mars Mellingen, Kjetil. Strategic Utilization of Norwegian Special Operations Forces. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, North Atlantic Treaty Organization Special Operations Coordination Center [NSCC], North Atlantic Treaty Organization Special Operations Forces Study [NATO SOF Study]. Mons, Belgium: NSCC, North Atlantic Treaty Organization [NATO] Special Operations Coordination Center (NSCC). Allied Joint Doctrine for Special Operations (AJP-3.5). January NSHQ Allied Partner Collaborative Network, NATO SOF Headquarters website, Fotnoter 1 2 Chairman of the Joint Cheifs of Staff. Joint publication 3-05: Doctrine for Joint Special Operations. 18. April Kjetil Mellingen, Strategic Utilization of Norwegian Special Operatiosn Forces. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, Forsvarsstaben. Forsvarets Fellesoperative Doktrine. 5 North Atlantic Treaty Organization Special Operations Coordination Center [NSCC], North Atlantic Treaty Organization Special Operations Forces Study [NATO SOF Study]. Mons, Belgium: NSCC, Kjetil Mellingen, Strategic Utilization of Norwegian Special Operatiosn Forces. 7 Forsvarsdepartementet. Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier. Stortingsproposisjon nr 48 ( ). Mars Forsvarsstaben. Forsvarets Fellesoperative Doktrine. 9 Justis- og beredskapsdepartementet. Terrorberedskap, Melding til Stortinget. Nr 21 ( ), Mars NSCC, Special Forces Study [NATO SOF Study] 11 Forsvarsdepartementet. Styrke og Relevans: Strategisk konsept for Forsvaret North Atlantic Treaty Organization [NATO], Allied Joint Doctrine for Special Operations (AJP-3.5). Mons, Belgium: NSCC, NSCC, Special Operations Forces Study [NATO SOF Study] 14 NSCC, Special Operations Forces Study [NATO SOF Study] 15 Nora Bensahel, The Counterterror Coalitions: Cooperation with Europe, NATO, and The European Union, Santa Monica, CA: Rand Cooperation Michael E. Gates. Creating SOF networks: The role of NATO SOF as a testing ground for SOF integration. Monterey, CA: Naval Postgraduate School, Michael E. Gates. Creating SOF networks 18 Stortingsproposisjon 73S, Et forsvar for vår tid , Mars Michael E. Gates. Creating SOF networks 20 Michael E. Gates. Creating SOF networks 21 Stortingsproposisjon 73S. Et forsvar for vår tid NSHQ Allied Partner Collaborative Network, NATO SOF Headquarters website, int/page/apcn/.

11 Forsvarets Personellservice NYHET! Utvidet kreditt ved kjøp av uniformer! Du får nå 10 måneders rentefri kreditt ved kjøp av uniformer hos FUNIF. Vi kan også tilby inntil 24 måneders kreditt med gunstig rente for kjøp over kr ,-. Se vår hjemmeside for vilkår og mer informasjon. Forsvarets Personellservice (logo øverst i an Esso MasterCard Kunne vi bruke et høstbilde? I fokus: Esso Nå 50 øre i rabatt! Vi minner om vårt gode tilbud på Esso MasterCard med 50 øre pr. liter på drivstoff! Se vår hjemmeside for mer informasjon og søknad. FP LÅN FP Lån til bolig/fritidsbolig 80% av lånetakst nedbetaling inntil 2 gunstig rente! Forsvarets Personellservice har alltid gode tilbud til sine medlemmer, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf eller mail FP usikrede forbrukslån inntil kr , uten noen form for geby nedbetales over 10 år. KONTOKREDITT Kr , Raskt og enkelt (for de som er i tjenes nettbank) SPARING 11 Lønnstrekk

12 12 Bokanmeldelse: Utdrag fra introduksjonen: In October and November 2001, small number of U.S. forces helicoptered into Afghanistan, hooked up with elements of the Northern Alliance, an assortment of Afghanis opposed to the Taliban, and, with their assistance and the support of Navy and Air Force aircraft, destroyed the Taliban regime in a remarkably short period of time. The U.S. Forces who did this were Army Special Forces, an element of the U.S. military s Special Operations Forces (SOF) that are trained to work with indigenous forces and personnel like the Northern Alliance. SF guided bombs with lasers and global positioning technology, while sometimes riding on horseback, combining the most modern technology with the most ancient technique of central Asian warfare. Using an American idiom, President George Bush celebrated Special Forces success by describing their action in Afghanistan as the first cavalry charge of the 21st century Hvordan kunne en liten gruppe av spesialstyrke operatører, sammen med dårlig utstyrt lokale styrker, oppnå dette på så kort tid? Hva er så unikt og spesielt med disse styrkene? Hvordan burde USA utnytte disse styrkene til det beste for nasjonen og den globale kampen mot terror? Er det ingen oppgaver disse styrkene ikke kan løse? Spørsmålene over er eksempler på hva denne boken gir svar på fra et amerikansk perspektiv. Forfatteren, David Tucker, er professor ved Department of Defense Analysis og assisterende leder for Center on Terrorism and irregular Warfare ved Naval Postgraduate School, Monterey, California. Hans medforfatter, Christopher J. Lamb, er senior partner ved Institute for National Strategic Studies på National Defense University, Fort McNair, DC. Begge har tjenestegjort ved Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low Intensity Conflict. Forfatterne kan lett plasseres inn i kategorien nasjonale sikkerhetseksperter. Noe denne boken er et bevis på. United States Special Operations Forces gir leseren en inngående forståelse for kjerneegenskapene og begrensningene til de amerikanske spesialstyrkene. Den analyserer hvordan man best kan bruke disse styrkene og hvordan USA kan forberede styrken enda bedre for fremtiden. Forfatterne leder leserens forståelse for spesialstyrkene gjennom en vel gjennomtenkt strukturering av innholdet i boka. De inngående intervjuene i begynnelsen av boken av spesialstyrke soldater, som tok del i den fremste linjen i USAs krig mot terror i Afghanistan og Irak i 2001/2002, fanger mangfoldet i spesialstyrke miljøet og noen av de utfordringene de de sto ovenfor i begynnelsen, på en meget engasjerende måte. Den detaljerte starten er en av styrkene til boken, men kan også være en svakhet. Uten noe forkunnskap om spesialstyrker kan det første kapittelet være litt vanskelig å følge uten å miste tråden. Men, som forfatteren bemerker, ved å gå tilbake og lese det første kapittelet på nytt etter å ha fullført boken, får leseren muligheten til å teste om boken lykkes i å forklare kjerneelementene til spesialstyrkene. Så ikke legg boken vekk, men forsett å lese. Boken fortsetter med en inngående beskrivelse og forklaring av seleksjonen og treningen som skal til for bli en spesialstyrke operatør i amerikanske Special Forces og gir leseren en oversikt over de viktigste kriteriene som skiller spesialstyrkene fra konvensjonelle styrker. Kapittel 3 og 4 gir ett historisk overblikk over de amerikanske spesialstyrkene fra etablering og frem til i dag, inkludert noen av de turbulente erfaringene USA har hatt med spesial operasjoner i en strategisk kontekst. Kapittel 4 er dedikert til en studie av USAs erfaring med den mislykkede spesial operasjonen i Somalia i De neste kapitlene dykker inn i roller og oppdrag for spesialstyrkene, og hvordan disse har endret seg over tid, og hva de kan bli i fremtiden. Dette fører leseren frem til hovedpoenget United States Special Operations Forces. Av David Tucker og Christopher J. Lamb; Publisert 2007 av Columbia University Press, New York. 290 Sider. ISBN-13: Pris $45.00 (Hardcover). ISBN-13: Pris $26.99 (Kindle Edition) Av Kaptein Tom-Erik Kihl, Hæren. i boken, som er anbefalingene. Anbefalingene fokuserer på hvordan USAs spesialstyrker bør omstruktureres og justere hvilke kapasiteter de fokuserer på for bedre å bidra til den fremtidige kampen mot terror, og fortsette å fylle en strategisk rolle i den nasjonale sikkerhetsstrategien til USA. Forfatterne har en sterk fokus på detaljer, noe denne boken er bevis på. Boken er et resultat av grundig forskning og er historisk korrekt. Boken er både lettlest og holder leseren engasjert fra perm til perm. Forfatteren lykkes godt i å gi ett overblikk over USAs spesialstyrker og hva disse er kapable til å oppnå, og hvordan disse styrkene kan fortsette å være et strategisk viktig styrkeelement for USA. Boken er et godt eksempel på The SOF truth som er Mennesket er viktigere enn materiellet, og er et utmerket supplement til William McRaven s bok SpecOps. Den utvider forståelsen for spesialstyrker og spesialoperasjoner, og hever fokuset opp til en strategiske kontekst. Boken er interessant både for konvensjonelle offiserer og spesialstyrke offiserer som ønsker å utvide sin forståelse for Amerikanske spesialstyrker, og forbedre sin forståelse for hvilke roller og oppdrag disse styrkene kan og bør utføre som del av den globale kampen mot terror. Kaptein Tom-Erik Kihl er masterstudent ved Defense Analysis Department, U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California. Tilsatt som offiser i Hæren fra 1996, med 4 deployeringer til Afghanistan.

13 Visste du at din bedrift har en bedriftsavtale med ELIXIA? Som ansatt hos Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening KOL vil du ha følgende fordeler: ELIXIA Nordic Premium kr. 539,- pr. mnd. (veil. 719,- ) - Eller Regional Active med kr. 60,- rabatt på gjeldende pris 1 helsetest til en verdi av kr 750,- 2 Personlig Trener avtaler til en verdi av kr. 1000,- Tilgang til 4 pause måneder pr. år Tilgang til alle ELIXIA treningssentere i Norge og Norden Medlemskap uten binding tilkommer det et oppstartsgebyr på kr. 399,- Er du allerede medlem? Ta kontakt så endrer vi prisen iht. avtalen med Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening KOL. Kontaktinfo: ELIXIA Bedrift v / Simen E. Smenes, eller tlf: / Som ELIXIA medlem får du: Tilgang til trening 363 dager i året. Det bredeste, mest varierte og største utvalget av gruppetimer. Høy standard på våre treningssentre. Velvære og Spa avdelinger på utvalgte sentre. Fri barnepass alle dager. Fri frokost alle hverdager mellom kl ELIXIA har 43 moderne sentre rundt om i Norge, og du finner oss her: 13

14 14 Tariffnytt Svein-Håkon Forvik Forhandlingssjef KOL Revisjon av særavtaler «Int. Ops-avtalen» KOL er i forhandling av Int.ops-avtalen og har i skrivende stund, fremsendt krav nr. 3 i forhandlingene. KOL forsøker å endre noe av profilen på avtalen for å gi bedre uttelling for personell med ulike former for ledelse, ansvar og myndighet. FD må også innse at å kompensere en leder vil koste mer jo høyere man kommer i forhold til grads-/og stillingsnivå. Dette kan ikke bare avfeies med at grunnlønnen for disse stillingene er høyere. KOL er enige i at utgifts- og risikokompensasjon bør være lik, men mener samtidig at ekstra kompensasjon for den enkeltes arbeidsbelastning i form av lederansvar, arbeidstid mv, faktisk må koste mer for tilsatte på høyere nivå også i Forsvaret som i samfunnet forøvrig. I denne sammenheng ser KOL både på Misjonstillegget og Kommandotillegget. Partene i avtalen har tidligere vært enige om at trening og oppøving av personellet i forkant av deployering skal kompenseres etter HTA/ATF. Uten å røpe for mye av hva som skjer i de pågående forhandlingene vil vi påpeke at vi er spent på utfallet av denne tidligere enigheten. KOL har også presentert klare krav mot avtalen som tar sikte på å tilpasse flere punkter og kompensasjonselementer bedre mot sjø- og luftforsvarets operasjonsmønster og særegenheter. Dette i en erkjennelse av at store deler av avtalen er fremforhandlet i en tid der hærens operasjoner i Afghanistan sto BMW sentralt. Dette AVTALE er for øvrig ikke unaturlig, FOR der en rekke av medlemmene fikk god og det er derfor helt rimelig at avtalen utvikler seg også på dette området. Partene med at FST ikke ville tilføre mer økonomi uttelling. KOL var imidlertid ikke fornøyd KRIGSSKOLEUTDANNEDE er nå enige i at man trenger noe mer tid på nivå 3 5, altså der lederne med størst til å kartlegge konsekvensene av alle ele- belastning skal være plassert. Mer informa- OFFISERERS LANDSFORENING. mentene som påvirker forhandlingene. Derfor ser det ut til at det kan ta enda et par måneder før vi har en ny avtale på plass. Inntil videre gjelder gammel avtale. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE MEDLEMMER I KOL. 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. «NATO Stab-avtalen» KOL har levert vårt andre krav i den pågående forhandlingen «NATO Stab-avtalen». Her har KOL fortsatt det arbeidet vi har dannet grunnlaget for under tidligere forhandlinger. Selv om søknadsmassen mot utenlandsstillinger fortsatt er tilfredsstillende, får KOL stadig signaler om at det ikke er direkte attraktivt å søke slike stillinger. Det som ofte påpekes er forhold der den annen part har sin egen karriere, eller er i en utsatt jobbsituasjon. Et annet aspekt er at flere hovedkvarter er blitt Deployable Headquarters f.eks JFC Brunsssum, noe som kan medføre at flere ikke ønsker å bringe med familien. Avtalen er gyldig til november KOL har som i forrige forhandling krevd pensjonsinnbetaling for medfølgende samlivspartner er modell fra det danske forsvaret. KOL ser også behov for et Deployeringstillegg for det personellet ved hovedkvarterene som opplever at de facto utgjør en sående beredskap for internasjonale operasjoner. KOL krever også at det blir gitt en kompensasjon for pålagt kontrollerbart arbeid utover 7 ½ time pr dag og i denne sammenheng også bibehold av basistillegget for ledende jfr. «Særavtale for ledende personell i Forsvaret» «Særavtale for ledende personell i Forsvaret» Revisjon av Særavtale for ledende personell i Forsvaret ble avsluttet før jul og KOL var relativt fornøyd med resultatet sjon om den reviderte avtalen finnes på våre hjemmesider Lønnsprosjektet KOL har deltatt i flere arbeidsmøter i fm Lønnsprosjekt II. Her har man blant annet sett på muligheten for et felles innspill til årets lønnsoppgjør. Før første møtte i lønnsprosjektets styringsgruppe utarbeidet og fremsendte KOL et gjennomarbeidet dokumentet med tittel KOLs anbefalinger til Lønnsprosjekt II i fm fremtidig bruk av lønns- og incentivordninger i Forsvaret. KOL vil i det videre arbeidet imøtese arbeidsgivers konkrete forslag til fremtidige lønns- og incentivordninger i Forsvaret. Sist, men ikke minst, må dette arbeidet settes i konkret sammenheng med det pågående arbeidet med HR utviklingen/ styringen av regelverket innenfor de ulike av personellordningene. Inntektspolitiske konferanse KOL deltok 12. februar på akademikernes inntektspolitiske konferanse. Offentlig og privat sektor gjensidig avhengighet var tittelen på konferansen der 200 personer møtte opp for å høre innlegg fra blant annet Jan Tore Sanner, Jonas Gahr Støre og Peter Birch Sørensen. Akademikernes gjentatte budskap om at Norge aldri kan bli billigst og at vi derfor må være best, hadde statsråden ingen problemer med å være enig og at Staten må bli mer fleksibel for å tiltrekke seg den beste arbeidskraften. Sanner kunne naturlig nok ikke forskuttere vårens forhandlinger, men ga likevel positive signaler om mer lokal lønnsdannelse.

15 BMW Norge Corporate Sales Ren kjøreglede BMW AVTALE FOR KRIGSSKOLEUTDANNEDE MEDLEMMER I KOL. OFFISERERS BMW AVTALE LANDSFORENING. KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE MEDLEMMER I KOL. NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. MEDLEMMER I KOL. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag 8 for % mer rabatt info på om bil avtalen og utstyr og ved produktnyheter. kjøp av BMW. BMW AVTALE FO KRIGSSKOLEUTD OFFISERERS LA BMW AVTALE FOR KRIGSSKOLEUTDANNEDE OFFISERERS LANDSFORENING. NY BEDRIFTSAVT MEDLEMMER I KO NY BEDRIFTSAVTALE FOR ALLE 8 % rabatt på bil og utstyr v Ta kontakt med din nærmes dag for mer info om avtalen 8 % rabatt på bil og utstyr ved kjøp av ny BMW. Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. Avtalen er gyldig til november Avtalen er gyldig til november 201 Ta kontakt med din nærmeste BMW-forhandler i dag for mer info om avtalen og produktnyheter. Avtalen er gyldig til november Avtalen er gyldig til november

16 Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique kan du jevne ut svingningene med lån og sparing på samme smarte konto til svært gode vilkår. Sommerferie Julegaver Bilreparasjon Forsikringer Veiavgift JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST DESEMBER Smarte fordeler for medlemmer i KOL: 2,8 % sparerente fra første krone Ingen begrensninger i antall uttak Gebyrfrie varekjøp i hele verden Gebyrfri betaling av regninger i nettbanken Inntil kroner i kreditt Halv kredittrente sammenlignet med ordinære kredittkort Fleksibel tilbakebetaling Alltid. Fleksibilitet. H * K Reklamebyrå Bestill nå og les mer på Nom. kredittrente:10,65 %. Eff. rente: 19,3 % ,- o/12 mnd. totalt Cresco Unique et produkt fra DNB Bank ASA. Kundeservice tlf

17 NY AVTALE FOR MEDLEMMER i KOL: KOL har nå fremforhandlet en gunstig rabattavtale på biler hos Bertel O. Steen AS for medlemmer og ansatte i KOL. Avtalen innebærer rabatt på personbiler fra Mercedes-Benz! Rabattene dere oppnår, er følgende: Merke Modell % Rabatt Mercedes-Benz personbiler alle 7 % Alle rabatter beregnes av veiledende bilpris og fabrikkmontert utstyr eksklusiv engangsavgift. Det kan unntaksvis forekomme at det ikke gis rabatt på Kampanje og spesialprisede modeller. En forutsetning for å oppnå disse gunstige betingelser, er at du kan fremvise en bekreftelse på ditt medlemskap - ta kontakt med KOL sentralt for bekreftelse på dette mail: Denne tas med til aktuell bilforhandler. Avtalens nummer hos Bertel O. Steen AS er og ansvarlig for avtalen hos leverandøren er Anne Singsaas. Hun er storkundeansvarlig hos importøren men er ikke den som skal selge bil til den enkelte ansatte. Dette tar lokale forhandlere seg av finn nærmeste forhandler og mer informasjon på følgende linker:

18 KONGSBERG - a leading supplier of advanced defence systems Penguin anti-ship missile and Naval Strike Missile (NSM) for sea- and land targets Tactical communication-, C4I- and homeland security systems NASAMS and HAWK XXI air defence systems Underwater warfare technologies and systems Integrated command, control and planning systems for surface ships and submarines Air and ground surveillance, ISTAR and mission planning systems PROTECTOR Remote Weapon Station Simulation and training systems 18 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Defence & Aerospace AS P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: Fax:

19 MELD DEG INN I KOL Klipp ut hele siden - fyll ut - postlegg. (evt. fax scann og send e-post til Først og fremst KOL har mye å tilby - alltid rask og pålitelig medlemsassistanse prøv oss! - en organisasjon som tør å tenke nytt - kort avstand mellom medlemmet og sekretariatet - konsekvent fokus på yrkesoffiseren og de med langtidsutdanning NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: FØDSELSDATO/ÅR: TLF: PRIVAT E-POST: Arb.sted/avdeling: Men også UTDANNELSE: KS MASTER VOU ANNET SKOLE: - forsikringsavtale med Gjensidige - gjelder også i utlandet - bankavtale med DNB - juridisk bistand hos Kulblik og Sagen Eriksen DA - flere gunstige medlemsavtaler Ta kontakt med sekretariatet for informasjon og kontakt opp mot våre samarbeidspartnere. PERS.KATEGORI: YRKES. AVD.BEF. NÅVÆRENDE MEDL. AV: NOF SIVIL ANNET: BFO UTMELDING GJØRES AV: KOL MEG MELDING TIL KOL: DATO/UNDERSKRIFT: ANNET: KOL Svarsending OSLO 19

20 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening akademikerne i Forsvaret nytenkende analytisk beslutningsdyktig Løkkeveien Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge.

Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2014 105 årgang Forsvarets spesialstyrker En strategisk viktig avgjørelse for Norge. www.kol.no Leder KOL gjennomførte 4 mars

Detaljer

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 2 Oktober 2013 104 årgang Kan militærmakt stoppe volden i Syria? KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013

Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013 NATO Litt tilbakeblikk og personlige opplevelser Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013 «Huskeliste» NATOs historie Hvem og hvorfor NATOs milepæler NATOs flagg Kort om NATOs utvikling fra «felles

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT SYMPOSIUM Pedagogisk grunnforskning på det uforutsette (DU) 27 MARS 14 Introduksjon Krigsskolen (KS) har drevet

Detaljer

IFS og Skolesenterets akademisering

IFS og Skolesenterets akademisering IFS og Skolesenterets akademisering Status og veien videre Rolf Tamnes Direktør r IFS OMS 25. februar 2008 Disposisjon Akademisering IFS Samspillet IFS - FSS Forsvarets skolesenter Sjef FSS Stab Forsvarets

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen MEDLEMSKAP FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

St.prp. nr. 81 (2007 2008)

St.prp. nr. 81 (2007 2008) St.prp. nr. 81 (2007 2008) Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S

F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S Norwegian Ministry of Defence F-35 Lightning II Anskaffelsesfasen sett i lys av Prop 73 S OMS 1. oktober 2012 Morten Klever Brigader, NK F-35 Programmet Agenda Hvorfor F-35? Utviklingen i det norske F-35

Detaljer

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Professor Bent Erik Bakken Forsker, Forsvarets stabsskole Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring bebakken@fhs.mil.no - februar 2014 1 Agenda Om

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN)

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) NMLF Logistikkonferanse Sarpsborg 8 nov 2012 Aerospace Cluster for hva? og for

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 29. mars 2004 ved Generalløytnant Torstein Skiaker Sjef Fellesoperativt hovedkvarter/ Joint Warfare Centre

Foredrag i Oslo Militære Samfund 29. mars 2004 ved Generalløytnant Torstein Skiaker Sjef Fellesoperativt hovedkvarter/ Joint Warfare Centre 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 29. mars 2004 ved Generalløytnant Torstein Skiaker Sjef Fellesoperativt hovedkvarter/ Joint Warfare Centre NATO Joint Warfare Centre - Kråkesølv eller juvelen i kronen

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Hva skal jeg snake om

Hva skal jeg snake om Fusjoner, struktur og kvalitet I høyere utdanning Ole-Jacob Skodvin, Analysedirektør NOKUT BFIs utdanningskonferanse 2015, 5. mai 1 Hva skal jeg snake om Konteksten den kommende strukturreformen Noen fakta

Detaljer

FORSVARET Forsvarsstaben

FORSVARET Forsvarsstaben FORSVARET Forsvarsstaben 1 av 1 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Pia Helene Willanger, pwillanger@mil.no 2012-04-23 2012/015948-001/FORSVARET/ 23 +47 23 09 66 20, 0510 66 20 FST/P/Incentiver Tidligere

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5. BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no

Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5. BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no Medlemsblad nr. 1 februar 2015 NYHET! Boliglån inntil 2 millioner s.3 Årsmøte 2015 s.5 BEDRE ENN BANK! www.storoslops.no Som hjemme, men Frankrike. Våre ferieboliger er nøye utvalgte, for at du skal ha

Detaljer

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Jan Petersen: Trusselbilde: NATO: Petersen sier at terroranslagene i USA i

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2015 104 årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon

Detaljer

NCC kont XVIII Afghanistan Kom Knut Riiber LOGMAKT 4 mai 2011

NCC kont XVIII Afghanistan Kom Knut Riiber LOGMAKT 4 mai 2011 NCC kont XVIII Afghanistan Kom Knut Riiber LOGMAKT 4 mai 2011 1 Agenda + Hvorfor Afghanistan? + Hva gjør vi? + Nytter det? + Hva møtte oss? + Hva har vi utført? + Hva innenbærer oppdraget for Forsvaret?

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon

Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret FD FSJ Etikk i Forsvaret FMO FST FB FFI FLO Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret HV FOHK Morten Jacobsen Forsvarets logistikkorganisasjon Logistikk Styrkeproduksjon Operasjoner 1 2 Krigens folkerett

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Kontreadmiral Nils Johan Holte Sjef Forsvarets spesialstyrker. Manus til Tale i OMS den 31 mars 2014

Kontreadmiral Nils Johan Holte Sjef Forsvarets spesialstyrker. Manus til Tale i OMS den 31 mars 2014 Kontreadmiral Nils Johan Holte Sjef Forsvarets spesialstyrker Manus til Tale i OMS den 31 mars 2014 Innledning Forsvarets spesialstyrker som en organisatorisk enhet er en ny konstruksjon i Forsvarets struktur.

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Kurs i Legemiddeløkonomi Legeforeningen 21. mai 2015 Ellen Nilsen, Sekretariatet nasjonalt system for innføring av nye metoder i

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Militæralliansens fremtid

Militæralliansens fremtid Militæralliansens fremtid - NATOs fremtid sett i lys av EUs sikkerhetspoltiske samarbeid Kadett Syver Eskestrand Fagessay Krigsskolen Høst 2011 2 Etter å ha tatt faget internasjonal politikk ved Universitetet

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug Generalmajor Utredningsleder ISL Forsvarsdepartementet INNLEDNING Ærede forsamling! La meg innledningsvis få takke så mye for å ha

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Romsikkerhet - angår det Norge?

Romsikkerhet - angår det Norge? Romsikkerhet - angår det Norge? NSMs sikkerhetskonferanse 2014 Steinar Thomsen Seksjonssjef satelli2navigasjon steinar.thomsen@spacecentre.no Agenda! Hva er romsikkerhet?! Nasjonal ny2everdi av rom! Metodisk

Detaljer

ÅPENHET vs. SIKKERHET

ÅPENHET vs. SIKKERHET ÅPENHET vs. SIKKERHET Når den tause taler Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen Forsvarets høgskole/forsvarets stabsskole E-TJENESTENS UGRADERTE PRODUKTER Fokusrapportene 2011, 2012, 2013 Etterretningsdoktrinen

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Smarte beslutninger 2015 Gdansk Tom G. Tollefsen Risk Manager group, ISS Facility Services AS

Smarte beslutninger 2015 Gdansk Tom G. Tollefsen Risk Manager group, ISS Facility Services AS Smarte beslutninger 2015 Gdansk Tom G. Tollefsen Risk Manager group, ISS Facility Services AS Er det mulig for kreditt og salg å samarbeide, eller er motsetningen for store? 2 Litt bakgrunn om ISS ISS

Detaljer

"Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? " FKOM Henning Amundsen

Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret?  FKOM Henning Amundsen Sjef Kysteskadren Commander Norwegian Task Group "Marinens nye kapasiteter. Hva blir operasjonsmønsteret? " SJKE og COM NorTG Denne presentasjonen er UGRADERT 1 Sjømaktens kompleksitet Tydeliggjøre nasjonal

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer