KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010"

Transkript

1 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble tildeltpåhøgskoleniøstfoldavd.haldendmpro09vår10

2 KambizZakariaDigitaleDokumenter INNHOLD INNLEDNINGs.3 DEFINISJONAVKRIGs.3 TEORIENOMRETTFERDIGKRIGs.4 RETTMESSIGMYNDIGHETs.4 TERRORISMEs.6 SELVFORSVARs.7 KRIGOGRELIGIONs.9 ISLAMs.9 KRISTENDOMMENs.9 JØDEDOMMENs.10 KRIGENIDAGs.10 ERINM.SIMPSONs.10 THOMASH.JOHNSONs.11 DANIELLEPLEKTAs.11 Konklusjons.12 Referansers.13 VÅR Hiof.no

3 KambizZakariaDigitaleDokumenter Detharaldrieksistertengodkrigellerendårligfred. Innledning BenjaminFranklin Idenneoppgavenharjegtattformegkrigsometteam.Åskrivegenereltomkrig ervanskeligogvilaldritaslutt,menjeghartattformegrettferdigkrig,ogkoblet krigmedreligionogetikk. Krigharalltidværtetaktuelttemaforossmenneskerogkommerdessverretilå væreettemaframoverogså. Krigisegselverinteressanttema,nårførstmansettersegnedåleser. Mennesketharslåssmothverandresidenforhistorisktid,ogfolkharvært diskutertrettigheterogurettavdenfornestenlikelenge. Detfinnesmangeogforskjelligemeningeromdet.Detsomerspesieltmedkrig eratdenalltidharværtblantoss,selvomallesnakkeromfred.idenne oppgavenharjegforsøktåværenøytralogsepåkrigfraflerevinkler. Definisjonavkrig Wikipediasoppfatningpåkrigerat krigerenvæpnetkonfliktmellomtoeller flereparter ¹ Detkanfårsåvidtstemme,menerdetslikvihardetisamfunnet? TalibaniAfghanistanharikkenoeproblemermedUSA,devillebarestyret Afghanistanpådenmåtendemenererrett.SåhvorforblanderUSAseg,oggåri krig? AllevetatUSAerverdenspoliti,devilabsolutthakontrolloveraltheri samfunnet.såwikipediasdefinisjonkanvirkefeilienlitengrad.samtidigsom denerriktigpåenmåte. Aktiv Fredssentersomkjempermotkrig,ogprøveråskapefredmenerkriger; organisertbrukavvåpenmaktmellomstaterellergrupperavmennesker,forå tilintetgjørefiendenellerforåpåtvingemotpartendenenegruppensvilje. ² VÅR Hiof.no Ogathvasomførerossmenneskertilkrig,svareterveldigenkelt,ideologiogom religion,ogdetdreiersegofteompolitisk ikkeminstdetåtilranesegpolitisk makt.

4 KambizZakariaDigitaleDokumenter Krigkankoblesmedmangetingsomvierendelavlivetvårt.Religion,makt, penger,ogetikkforånevnenoe. Viallesieratviermotkrig,altsåforfred,dabetyrdetatviikkevilgåikrig?Vi vilikkedrepe,vivilikkeundertrykke,såhvorforkrigervida?jo,selvomvisier det,såmenervinoeannet.fordetfinnesnemlignoesomheterrettferdigkrig ellerjihadsommuslimerkallerdet. Rettferdigkrigerikkenoepolitikerehafunnetpåbareforåangripehvemsom helstvedåmisbrukedetteordet.rettferdigkrighareksistertlenge,ogharsin nøytraleforklaring,mednormersommåfølgeshvisénkrigskalkallesfor rettferdig. Teorienomrettferdigkrig Augustinhaddeskrevetnoeenkleloversomgirenstatellergruppetilågåi rettferdigkrig,denormeneerbasertpåmenneskerettogframtid. Rettmessigmyndighet,rettferdigsak,riktighensikt,sisteutveiforågjenopprette rett,mulighetforålykkes,ogforholdsmessigreaksjon ³måværeibildeføren krigkankallesrettferdig. Rettmessigmyndighet EtterBertrandRussellsmeningharallekrigenforklaringellerbegrunnelse. Hanmenerdetsomførerosstilkrigeratviprioritererfølelserframfortanke. Hvemerdetsombestemmeromenkrigerrettellerurett? Spørsmåletomrettogurettavenbestemtkrigregnesvanligvisfraenjuridisk ellerkvasi juridisksynspunkt. ⁴ Foråskjønnekrig,måmansepådenfraforskjelligevikler,utenfra,nedenfra, ellerinnenfra.ogstillesegendelspørsmål, Ernoenansvarlige?Eller,kanskje mertreffende,ernoenuskyldige?hvordanserkriguthvisdenikkelengerer langtborte,menveldignærme?nårdetikkelengererbagdadsomerhulog nedbrent,menmanhattan?hvordanermanverdenspolitihvismanrevner innenfra? ⁵ Deterikkesålettåfinnesvaretpåalledespørsmålene,menhvismanklarer finnesvarepåalledespørsmålene,vilmanfåetheltannetmening,ogbildetav krigen. VÅR Hiof.no

5 KambizZakariaDigitaleDokumenter KrigeniAfghanistanf.eks,detdørtusenvisavuskyldigemennesker,menhvem kommerimedia,baresoldatenesomentenharblittdreptellersåret. Mediaharstorbetydningnårdetgjelderåforståenkrig,ellerkriggenerelt.Man blirfortpåvirketavdetmanserogleser. Isammendragetav Vold,terrorismeogkrig somjegfantpånettet,stårdetlitt ometikkogkrig.detmesteavsammendrageterskrevetpåenmåtesomfårdeg tilåtenkeriktig,samtidigsomdufårsvaret. Hvaerverdåkjempefor?Hvilkeverdiererdetviskalkjempefor?(Røed Larsen(1971)s.43)Hvavedkrigeretiskrelevant?Finnesdetenmoralsk forsvarligkrig?hvakjennetegnerisåfallenrettferdigkrig?ernoenvåpen moralskuforsvarlig?hvagjørvåpenbruketiskakseptabel? Erenmilitærforsvarsstrategidertrusselommassivgjengjeldelseinngår moralskakseptabel?erforsvarmedkjernefysiskevåpen,moralskforsvarlig? (VarUSAskrigmotTaliban,rettferdig?) ⁶ Alleharsinetankerogmeningernårdehørerordetrettferdigkrig. MuslimermenerJihaderrettferdigkrig,fordetståriKoranen,ogdagårdeikrig somdekallerhelligkrig. NårdegåriKrigmotikkemuslimskland,såvildeogsåreagere,ogforsvareseg motde,fordemeneralleharretttilåvelgesinegenreligion,ogdavildekalle krigenrettferdig. Mankansvaretpåomdetfinnesenrettferdigkrigellerikkevedåikketenkte religion,menåtenkebaremenneskelig. Detfinnestoforskjellige,svar/forklaringpåomenkrigkanværerettferdigeller ikke. 1. Nei,sidenkrigbrukervoldogdraphvilketeretiskforbudt:pasifisme. Dettestandpunktkanhaenpliktetiskbegrunnelseforeksempelutfraen fortolkningav5.bud:"enhverharplikttilikkeåskadeellerdrepe mennesker".jfr.gandhisforslagtilindiasforsvarmotpakistan:atindiere leggersegtettitettnedforandepakistansketankslangsgrensen. 2. Ja,motstandmotaggresjonerrett,noesombegrunnesutfranormen"alle harretttilselvforsvar".detgisihovedsakenrettighetsbasert begrunnelseforkrig,utfraennorm: VÅR Hiof.no

6 KambizZakariaDigitaleDokumenter Enhvertfolkharretttilåforsvareseg,sineliv,sinfrihetsine eiendommer/landområder.imiddelalderensmoralfilosofierdetvisse kriteriertilenvoldeligemotstand,kravforåværeenrettferdigkrig(heri stikkordform):1.rettferdiggrunn,2.legitimautoritet,3.retthensikt,4. rimelighåpomålykkes,5.åpenterklært,6.fredeligemidlermåprøves først,7.skadeneantasåblimindreenndegodersomkanoppnås(fredog sikkerhet). ⁷ Somtidligerenevnt,krigkanværerettferdigogikkerettferdig. Somalltidikrigerdetinnbyggernedetgårutover.Deerfanget,midtmellom tobrutalekrigendemaktersomdriveretspillhvordeoftereermiddeletenndet ermålet,ogdefårverkenhjelpellerrømningsveier.ingenkommerut,ogingen kommerinn ikkeengangmediene.verdenkanlukkeøynenefortilstandenpå bakkensålengeingenrapporterer,ogaltkanfortsettesomfør. ⁸ hererdetinnbyggeresomvilhafred,deblirsådesperateatdenoengangerikke vethvemdeskalstolepå. Beggepartnerebrukervoldforånåsittmål,ingentenkerpådeuskyldig.Deter daspørsmåletomenkrigerrettellerurett,blirvanskeligåsvarepå. Terrorisme NårmanskalsnakkeomterrorismebliralltidAl Qaidanevnt.Mangeserpåde somterrorister.derforkjempernestenheleverdenmotterrorisme. Al Qaidaharogsåsinemeningerogforklaringerpåhvorfordegjørdetogtar ansvarforsinehandlinger. Al Qaidasmåleråetablereetpan islamskkalifat(rike)basertpåstrenge varianteravislamsksharia rett.forånådettemåleterdetnødvendigå bekjempekorrupteregimersomharsviktetislamsåvelsomvestligkulturellog økonomiskdominans,ogspesieltåbekjempeusaogisrael,«korsfarer zionistalliansen». ⁹ VÅR Hiof.no

7 KambizZakariaDigitaleDokumenter Selvforsvar Dennestetypenkrigskalvurdereserkrigeniselvforsvar. Dennetypenkrigenernestenuniverseltinnrømmetåværeforsvarlig,oger fordømtbarevedkristusogtolstoy.begrunnelsenforkrigeneiselvforsvarer veldigpraktisk.detharaldriværtendaenkrigsomikkevarenavselvforsvar. Hverstrategforsikrerossomatdensanneforsvarerfornærmetforhverstor nasjonmeneratsinegenoverveldendestyrkeerdenenestemuligegarantifor verdensfredogkanbaresikresgjennomtapavandrenasjoner. Idennåværendekrigen,erServiaforsvaretsegmotbrutalaggresjoniØsterik Ungarnsomforsvarersegmotforstyrrenderevolusjonæreagitasjonensom Serbiaantasåhaoppmuntert;Russlandforsvarerslavdommottrusselenfra tyskeaggresjonen;tysklandforsvarertyskemotinngrepislaviske,frankrike forsvarersegmotengjentakelseav1870ogengland,somsøktebarebevaringav status. Kravetpåhversideskalkjempeiselvforsvarvisestilandresidenbare meningsløshykleri,fordiihverttilfelledenandresidenmeneratselvforsvarer bareoppnåsvederobring.sålengeprinsippetomselvforsvareranerkjentsom affordingalltidentilstrekkeligbegrunnelseforkrig,erdennetragiskekonflikten avuimotståeligekravuunngåelig. ¹⁰ PåhjemmesidentilBBCenguideavetikk,hvorrettferdigogikkerettferdigkrig erforklartveldigenkelt,oghvasomskaltilforåhaenrettferdigkrig,ogallede spørsmålenerundtdetteteamet.somf.ekshvordanenrettferdigkrigskalbli utkjempet. Enkrigsomstartersomenrettferdigkrigkanslutteåværeenrettferdigkrig hvismidlenebrukestilåføredeterupassende. Uskyldigemenneskerogikke stridendeikkeskalskades. Kunaktuellemaktbørbrukes. o Dettegjelderbådedentypemakt,oghvormyemaktbrukes. Internasjonaltavtaltkonvensjonersomregulererkrigmåadlydes. ¹¹ NoenhevderatRettferdigkrigeriboendeumoralsk,mensandretyderpå atdetikkeerplassforetikkikrig.andrehevderatdoktrinenikkegjelder iforholdtildagenskonflikter. VÅR Hiof.no

8 KambizZakariaDigitaleDokumenter IgjenharBBCtattforsegdettetemaetoglagtframnoeargumentene: Allkrigerurettferdigogharingenplassienhveretiskteori moralmåalltidmotsetteforsettligvold rettferdigkrigideertendenstilågjørevoldok,istedetholdedet krigforstyrrersådevanligereglerisamfunnetsommoralengårutav vinduet. denrettferdigkrigteorierurealistiskogmeningsløst o Ienkonflikt"densterkegjørehvadevil,ogdesvakegjørdetdemå" o Beslutningenomåførekrigerstyrtavrealismeogrelativstyrke,ikke etikk o Moralharsåledesingenbrukikrig OmGud"kreveratviskalførekrig"detvilleværegaltåværeulydigmot ham,uavhengigavkraveneirettferdigkrigteori o IBibelenGuderoftepåsidenavdemåførekrigersomikkesvarertil rettferdigkrigteori Detoverordnedemåletforkrigbørværeåoppnåseiersårasktogbilligsom mulig o Hvisårsakenerrettferdig,daingenbegrensningerbørleggespåå oppnådet o Reglerforoppførselikrigerbarekamuflasjefordidealltiderover styrtav"militærnødvendighet» Eksistensenavkjernefysiske,kjemiskeellerbiologiske masseødeleggelsesvåpenkreverenannentilnærmingtilproblemet o Dissevåpnenekanbarebrukesforubegrensetkrigogsåtilstandentil forholdsmessighetkanikkeværeoppfyltnårdebrukes o Brukedissevåpnenegarantiersiviletap,ogdermedbryteren grunnregeliutførelsenavkrigen o Ettersomdissevåpneneikkekanuninventeddegjengisrettferdigkrig teorimeningsløs o inyeretiderdetblittmuligåmålretteslikevåpenganskenøyaktig,så problemeneovenforkungjeldeforvilkårligeversjoneravslikevåpen o Etikkmasseødeleggelsesvåpeneretannettema ¹² Terroristereriboendeuinteressertimoral,såetternoenetiskteoriomkrig handicapdemsomterroristerangrep ogdermedenannentilnærminger nødvendig ¹³ VÅR Hiof.no

9 KambizZakariaDigitaleDokumenter Krigogreligion Krigogreligionhareksistertlengeogvilværemedossgjennomhelelivet. Derformenermangeatdissetohørersammenogatdetfinnessammenheng mellomdisse. Detfinnesoveråtte nireligioniverden,hveravdeharsinemeningerogtroom tingrundtoss.dettegjørtilatdetblirkrigiverden.allekjemperforsintroog syn. Herernoeavdetdestorereligionensieromkrig: Islam Islamsetternedklareretningslinjerfornårkrigeretiskriktig,ogklare retningslinjerforhvordanenslikkrigbørgjennomføres. Krigertillatt: iselvforsvar nårandrelandharangrepetenislamskstat Hvisenannenstateråundertrykkesinegenmuslimer Krigbørgjennomføres: påendisiplinertmåte Foråunngåskaderikke stridende Medminimumnødvendigestyrken utenanger medhumanbehandlingmotkrigsfanger ¹⁴ Kristendommen Dengrunnleggendeforutsetningenformodernekristneeratkrigersjelden begrunnesogbørunngåsmedmindrerettferdigkrigvilkåreneeroppfylt. Kristendommenerikkelenger(hvisdetnoengangvar)heltmotkrig. Noensieratmodernekristendommenharen"antagelsemotkrig",menandre sieratdenharen"antagelsemoturettferdighet" ogbiasmotkrigenkommerfra urettferdighetatkrigkangjøre. Kristneharenlanghistoriemedånekteådeltaikrig.Mangekristneerpasifisterav uliketyper.dissevariererfrafredsaktivistertildemsomtrengermyeforå overbevisedemomatkrigerberettiget. DenkristneargumentetforpasifismeerblantannetbasertpåJesulærei Bergprekenenogandresteder,ogieksempeletatJesussetterkristnegjennomlivet hans. ¹⁵ VÅR Hiof.no

10 KambizZakariaDigitaleDokumenter Jødedommen Jødedommenserikkepåvoldogkrigforåfremmerettferdighetsomalltidgalt.Det akseptereratvissetyperkrigvilværeetiskberettiget,ogatdeternoenmoralsk akseptabeltådrepefolk. Før erklære krig eller starte en kamp må det være et reelt forsøk på å få fred og unngå konflikt. Jødisk lov tillater bare stridende parter til å være bevisst drept i krigen. Uskyldige sivile som må gis enhver anledning til å forlate området kamp før kampen starter. ¹⁶ Krig i dagen i dag Vi lever i år 2010, sammen med krig, noe som har alltid levde med oss, og kommer til å leve. For det finnes grunner til dette. Som tidligere nevnt er religion om ikke den største, en av de største grunnen til at det er krig i verden. Men det er faktisk enkelt personer som støtter krig også, for de mener krig er veien til fred. De mener å fjerne terrorisme vil skape fred i verden. I en artikkel i The Washington Post avis hvor de har intervjuet en del professorer. Blant de var det ErinM.Simpson, Thomas H. Johnson, og DaniellePletkasomer vicepresidentforutenriks ogforsvarspolitiskestudiervedamericanenterprise InstitutesomfikkanledningentilåsnakkeomsituasjonensomUSAeridag. ErinM.Simpson TidligereprofessorvedMarineCommandandStaffCollege Krigenerverdtåkjempe,ogdeterverdtåkjempegodt.Årmedstrategisk forsømmelseogsterktbegrensederessurserharalvorligundergravetusaog NATOsinnsatsiAfghanistan.IdetsisteåretviomsidererkjentatPakistaner avgjørendeforålykkesivårinnsatsi Afghanistan.IdetnesteårmåvierkjennehvilkengradAfghanistanernøkkelen tilpakistansfremtidstabilitet.enfragmentert,krigsherjedeellertaliban styrte AfghanistanvilletilbybådeA l QaidaogpakistanskeTalibanenbehagelighelligdommedstørre bevegelsesfrihetenndeteridagnytesipakistan.deterdenfremtidige stabilitetenavkjernefysiskevåpennaboensomkrevervårtilstedeværelseogvår utholdenhetiafghanistan. ErkrigeniAfghanistanerverdtåkjempe?.Ja,menviharegentligbaresåvidt begynt ¹⁷,avslutterprofessorErinM.Simpsonmed. VÅR2010 Hiof.no

11 KambizZakariaDigitaleDokumenter Thomas H. Johnson ForskningprofessorogdirektørvedProgramforkulturogkonfliktstudiervedNaval PostgraduateSchool Krigen i Afghanistan er verdt å kjempe bare hvis vi har klart definerte mål og en realistisk politisk og militær strategi for å oppnå våre mål. Akkurat nå har vi ingen av delene. Hvis målet er å bygge et stabilt, "demokratiske" regimet i Kabul, vil vi ganske sikkert mislykkes. Afghanerne vil aldri se en slik regjering i Kabul som legitime fordi demokrati er ikke og har aldri vært en kilde til legitimitet for styring i Afghanistan. Legitimitet i Afghanistan i tusenvis av år har stammet utelukkende fra dynastiske og religiøse kilder. Akkurat som vi misforstå grunnlaget for regimet legitimitet i Afghanistan, vi også dypt misforstår naturen til fienden. I Afghanistan, insisterer vi på å kjempe en *counterinsurgency* strategi basert på verdslig definerte mål, mens fienden kjemper en religiøst inspirert Jihad. Det er vanskelig å bekjempe en fiende hvis du ikke forstår ham. Mest revolt slutt gjennom en kombinasjon av forhandling og forsoning, men Jihadister vil aldri oppriktig forhandle med oss. Vår "klar, hold og bygge" tilnærming er mislykkes i Afghanistan av samme grunn den mislyktes i Vietnam - fordi vi insisterer på å føre tilnærmingen rekkefølge - ikke samtidig. Vi kan lykkes i Afghanistan, men vi trenger en strategi som er landsby baserte og representerer desentralisert, bottom-up nasjonsbygging basert på tradisjonelle afghanske stammeledere ledelse og legitimitet. ¹⁸ DaniellePletka vicepresidentforutenriksogforsvarspolitiskestudiervedamericanenterpriseinstitute Dårlig Afghanistan, så mangler i styrk for den selvrettferdige. Ingen jøder undertrykke muslimer, ingen apartheid, ingen islamister sultende afrikanere. Angelina Jolie synes ikke å bry seg. Det er ikke engang Irak. Det er ikke lenger den gode krigen, den ene er verdt å vinne, slik det var under valget.? Og når Cindy Sheehan og George Will enige er det på tide å komme seg ut, kan en hastig retrett være langt bak? Enda verre for de som tror seieren er verdt å oppnå i Afghanistan, er det ikke lett å finne ut hva seieren ser ut. Det har aldri vært. Likevel har Afghanistan både strategisk og moralsk verdi til USA. Og det er lurt å huske at prisen for å mislykkes er forferdelig høyt. Vi har ikke klart før i Afghanistan og forrådet tillit til afghanerne som mente at USA brydde seg om dem. Etter to tiår og fremveksten av en Al-Qaida hjemlandet, betalte vi prisen. Nå har vi en sjanse til å sementere et bedre system på plass i Afghanistan. Det blir ikke lett, og prisen vil fortsette å eskalere. Men det er en løgn som tyder på det vil være mulig gjennom ekstern counterterrorism operasjoner, som i Irak, sikkerhet på bakken og tro på fremtiden er den beste motgift mot opprørere. Real seieren er oppnåelig, en ekte afghanske nasjonale hær blir langsomt bemyndiget, og selv om valget var en skuffelse for mange, forblir de en modell av stemmerett i forhold til fortiden. Vi utvikler seg sakte, men vi er kommet. Og kapitulasjon til Taliban er utenkelig. ¹⁹ VÅR Hiof.no

12 KambizZakariaDigitaleDokumenter Konklusjon: Når jeg skulle begynne med denne oppgaven, ville jeg sette i gang så fort mulig for å jeg visste at man kan skrive mye om krig, så mye at man ikke kan bli ferdig. Etter hvert valgte jeg meg et problemstilling hvor rettferdigkrig ble temaet. Etter å ha lest en del bøker og surfet på nettet og funnet stoff fra kilder som man kan stole på, har jeg lært en del. Målet mitt med denne oppgaven var å finne ut hva krig egentlig er og hvorfor går vi i krig. Jeg synes jeg har fått et ganske bra svar på det. Jeg leste en del av boken Rettferdig krig? og Just And Unjust Wars for å se hva jeg egentlig mener om krig og etterpå begynte jeg med å skrive etter jeg hadde fått litt forståelse av de to bøkene. Mange mennesker dør hverdag, fleste av de i krig. Vi leker fredlige, men støtter krig i en viss grad. Etter min mening kommer en 3. Verdenskrig også, vi ser allerede nå at det er konflikter i verden, alt fra religion, til atomkraft. VÅR Hiof.no

13 KambizZakariaDigitaleDokumenter Referanser: [1] [2] krigen/krigene_etter_krigen.htm#etniske [3] [5] er krig.html [6 8] [9] Qaida [11 16] [4] use.org/international journal of ethics/1915/01/theethics of war [10] use.org/international journal of ethics/1915/01/theethics of war [17 19] Literattur: JustandUnjustWars MichaelWalzer Rettferdigkrig? HenrikSyse VÅR Hiof.no

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk NORGE I KRIG Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk 1 «Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban

Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Washington støtter de gamle krigsherrene som har blod på hendene, de som mentalt sett er som Taliban Anne Thurmann-Nielsen, Dagbladet.no, 04.12.2007 RASENDE: Som 24-åring fikk Malalai Joya tre minutters

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli 1 2 To hovedpunkter for denne forelesningen: Identitetsforankring i region,

Detaljer

Digitale Dokumenter Vår 2010

Digitale Dokumenter Vår 2010 Digitale Dokumenter Vår 2010 Kambiz Zakaria Kambiz.zakaria@hiof.no I denne oppgaven har jeg tatt for meg ulempen ved en krig. Og det er at mane uskyldige dør. Jeg har funnet bilder som gir klar beskjed

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Emmauskonferansen 2013. Hildegunn M. T. Schuff Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, Sørlandet sykehus

Emmauskonferansen 2013. Hildegunn M. T. Schuff Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, Sørlandet sykehus Emmauskonferansen 2013 Hildegunn M. T. Schuff Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, Sørlandet sykehus Religion som konfliktmateriale Religionenes fredspotensiale Det helliges ambivalens Når forsterker religion

Detaljer

Last ned Desertørens beretning - Joshua Key. Last ned. Forfatter: Joshua Key ISBN: Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21.

Last ned Desertørens beretning - Joshua Key. Last ned. Forfatter: Joshua Key ISBN: Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21. Last ned Desertørens beretning - Joshua Key Last ned Forfatter: Joshua Key ISBN: 9788281690189 Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21.98 Mb Joshua Key og Lawrence Hill: DESERTØRENS BERETNING Historien

Detaljer

Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok, og så blei jeg hekta!

Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok, og så blei jeg hekta! hans-fredrik, 12 år Jeg liker bøkene om Artemis Fowl (Eoin Colfer). De er spennende og kjekke, og jeg liker at et supergeni og en superskurk er så ung! Sindre, 14 år Til jul fikk jeg ei Darren Shan-bok,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Last ned Min kamp mot kalifatet - Mike Peshmerganor. Last ned

Last ned Min kamp mot kalifatet - Mike Peshmerganor. Last ned Last ned Min kamp mot kalifatet - Mike Peshmerganor Last ned Forfatter: Mike Peshmerganor ISBN: 9788248920533 Antall sider: 278 Format: PDF Filstørrelse: 19.13 Mb Da verden ble kjent med IS' brutalitet

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli 1 2 Pakistan: Konstruert navn i 1933. P for Punjab, A for Afghanistan (eller

Detaljer

Kildeoppgaver Undervisningspakke 3

Kildeoppgaver Undervisningspakke 3 Kildeoppgaver Undervisningspakke 3 Okkupasjon, krig og konsentrasjonsleirer Under følger tre ulike kilder 1. En teknisk beskrivelse av forbedringer ved en mobil gassvogn 2. Bergens Tidende 1. mai 1942,

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Nye sikkerhetsbilder?

Nye sikkerhetsbilder? Nye sikkerhetsbilder? SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 28. august, 2003 Tanja Ellingsen To alternative paradigmer HISTORIENS SLUTT (FUKUYAMA) SAMMENSTØT MELLOM

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Last ned Unbroken - Laura Hillenbrand. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Unbroken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Unbroken - Laura Hillenbrand. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Unbroken Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Unbroken - Laura Hillenbrand Last ned Forfatter: Laura Hillenbrand ISBN: 9788280713117 Antall sider: 417 Format: PDF Filstørrelse: 18.66 Mb En av de utroligste historier noen gang fortalt i bokform

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT

HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT HVERDAGSRELIGIØSITET BLANT MUSLIMSKE KVINNER I TRONDHEIM 25. November 2014 Eli-Anne Vongraven Eriksen, NTNU HVERDAGSRELIGIØSITET Hvordan og på hvilke måter religion kan påvirke enkeltpersoners hverdag.

Detaljer

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA Oversatt av Henrik Eriksen Første gang utgitt i 2012 av Ebury Press, et imprint i Ebury Publishing, et selskap i Random House Group, Storbritannia Copyright

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2017/2018 ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2017/2018 Utarbeida av: Jostein Dale Bokmål Læreverk: Vi i verda 7 Cappelen forlag Uke 34 TEMA: Bli kjent med boka Mål: Bli kjent i boka. Innhold: Hele boka. Sjå på: -innholdsliste

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER Formålet med denne undersøkelsen er å lære mer om hvordan folk forholder seg til ydmykelse. Vi ønsker å se dette i sammenheng med holdninger til politiske ideologier.

Detaljer

Årsplan i KRLE 2017/2018

Årsplan i KRLE 2017/2018 Årsplan i KRLE 2017/2018 Antall timer pr. uke: 3 Lærer: Øyvind Johnsen Læreverk: Vivo 5 7, arbeidsbok, fortellingsbok, Nettsted: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701 Uke Kompetansemål

Detaljer

Årsplan i KRLE 2016/2017

Årsplan i KRLE 2016/2017 Årsplan i KRLE 2016/2017 Antall timer pr. uke: 3 Lærer: Irene Fodnestøl Læreverk: Vivo 5 7, arbeidsbok, fortellingsbok, Nettsted: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701 Uke Kompetansemål

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Last ned Samtiden. Nr Last ned. Last ned e-bok ny norsk Samtiden. Nr Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Samtiden. Nr Last ned. Last ned e-bok ny norsk Samtiden. Nr Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Samtiden. Nr. 1 2017 Last ned ISBN: 9788203284069 Format: PDF Filstørrelse: 28.77 Mb Koranen. Islams hellige bok er omdiskutert, men lite diskutert. Hva betyr Koranen i dag? Hva sier den egentlig

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Mål: Bli kjent i boka. MAL ÅRSPLAN I RLE FOR 7. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Vi i verden 7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i boka. Bli kjent i boka. 35 36

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Demokrati og fred Pol september 2003

Demokrati og fred Pol september 2003 Demokrati og fred Pol 3502-25. september 2003 Nils Petter Gleditsch Institutt for fredsforskning (PRIO) & Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet g:/ntnu/pol

Detaljer

Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås

Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås Sårbare stater - hva er det og hvorfor bør vi bry oss? Morten Bøås Hva er en sårbar stat? Vi kan følge Max Weber og etterfølgere og da blir en sårbar stat definert utfra hva den ikke er eller ikke har

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN RYE SKOLE

LOKAL LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN RYE SKOLE LOKAL LÆREPLAN I KRLE 5. TRINN RYE SKOLE 2017-2018 TI D EMNE LÆRINGSMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse Oppstart av året måloppnåelse måloppnåels Etikk og filosofi e

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 Religion og menneskerettigheter. Debattmøte Litteraturhuset, Oslo Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 I invitasjonen til dette møtet hevdes det at religion i stadig større grad står mot menneskerettigheter

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal)

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August Etikk

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Last ned Før flommen - Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Last ned

Last ned Før flommen - Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Last ned Last ned Før flommen - Sigurd Falkenberg Mikkelsen Last ned Forfatter: Sigurd Falkenberg Mikkelsen ISBN: 9788202336554 Antall sider: 278 Format: PDF Filstørrelse: 20.99 Mb Monsunregnet i august 2010 utløste

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Last ned Skjebnevalg - Ian Kershaw. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skjebnevalg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skjebnevalg - Ian Kershaw. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skjebnevalg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skjebnevalg - Ian Kershaw Last ned Forfatter: Ian Kershaw ISBN: 9788292870174 Antall sider: 677 Format: PDF Filstørrelse: 21.12 Mb Under den andre verdenskrigs to første år ble det fattet ti viktige

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 2 okmål Opp-ned musene av Roald ahl et var en gang en gammel mann på 87 år som het Laban. Han hadde vært en rolig og fredelig person hele sitt liv. Han

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt. Profetene i GT Filosofi og etikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Presentere noen Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kap 1 (s 623) Muntlig aktivitet betydningsfulle

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Turkmenere I Irak. Hasan Mohammad Fawzi hasan@stud.ntnu.no

Turkmenere I Irak. Hasan Mohammad Fawzi hasan@stud.ntnu.no Turkmenere I Irak Hasan Mohammad Fawzi hasan@stud.ntnu.no Innhold Turkmenere Turkmenere I Irak Kultur og Mennesker Kilder Turkmenere Turkmenske nasjonen er den tredje etniske gruppen i irak. Turkmenere

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Hvorfor fremstilles Gud. som en mann i litteratur og kunst?

Hvorfor fremstilles Gud. som en mann i litteratur og kunst? Hvorfor fremstilles Gud som en mann i litteratur og kunst? Nysgjerrigper oppgave levert av: Anette, Veronica, Linn og Kristina Klasse 7B, Vevelstadåsen skole, 1405 Langhus Anno 2002 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Last ned USA - Howard Zinn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned USA - Howard Zinn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned USA - Howard Zinn Last ned Forfatter: Howard Zinn ISBN: 9788249504756 Antall sider: 776 Format: PDF Filstørrelse: 11.59 Mb Boka forteller hvordan USA ble formet, fra Christofer Columbus' ankomst

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ÅRSPLAN. påvirke) identiteten min. identitet. Samtale. familien før og nå.

ÅRSPLAN. påvirke) identiteten min. identitet. Samtale. familien før og nå. Skoleåret: 2016/17 Trinn: 6. Fag: KRLE ÅRSPLAN Periode med tema Tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, læringsstrategier 33-34 Identitet og familie RLE70, RLE72 Jeg vet at identitet betyr å være seg

Detaljer

Andre bøker av Aage G. Sivertsen:

Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Andre bøker av Aage G. Sivertsen: Kristiansund i stormkast og stille. (red.), Oslo 1992. Rinnan. Et nærbilde, Oslo 1995. En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge (med Olav Rune

Detaljer

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning ISF paper 2005:9 Valgprediksjoner Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning Etter hvert som valget nærmer seg får man stadig høre spådommer eller prediksjoner om hva valgresultatet vil

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer