Kan militærmakt stoppe volden i Syria? KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan militærmakt stoppe volden i Syria? www.kol.no. KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen."

Transkript

1 VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 2 Oktober årgang Kan militærmakt stoppe volden i Syria? KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen. Tariffnytt

2 Leder Vårt Vern Utgitt av KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Postadresse: Pb 2765, Solli 0204 Oslo Besøksadr.: Løkkevien 7, 0253 Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside: Ansatte og tillitsvalgte i KOL Leder: Oblt Knut Bremerthun Tlf: Nestleder: Oberst Per Lausund Tlf: Nestleder: OK Kim A. Sabel Tlf: Generalsekretær: Oberst Tor Erik Drangsholt Tlf: Forhandlingssjef: Seniorrådgiver Svein Håkon Forvik Tlf: Rekrutteringsansvarlig: Lt Tevje R. Eggan Tlf: Tiden etter sommeren har båret preg av å være en opptrappingsperiode frem mot flere store prosesser som settes i gang nå ut over høsten. Særlig har etterarbeidet med Stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen tatt mye oppmerksomhet. KOL har fremsendt skriftlige innspill og utredninger til både Utenriks- og Forsvarskomiteen, FD og FST. Hovedpunktene relaterer seg til Personell-, Befals- og Utdanningsordningen i Forsvaret (PO, BO, UO). Innspillene har blitt godt mottatt, og vi forventer å finne igjen mye av KOLs arbeid i produktene som utvikler seg i tiden fremover. Forsvarsdepartementet har iverksatt oppstart av et nytt lønnsprosjekt for Forsvaret. KOL ønsker arbeidet velkommen og mener det er avgjørende at dette arbeidet foregår i tett dialog med arbeidsgruppene i relasjon til PO, BO og UO. KOL har fulgt prosessene i Forsvarets HR prosjekt under LOS, P 2813 med stor spenning de siste to årene. KOL er godt kjent med utfordringene prosjektet står overfor, men har like fullt store forventninger til gevinstrealiseringen når nye prosesser, systemer og rutiner snart er på plass. KOL mener det er meget viktig at Forsvaret moderniserer seg på dette området. Dette betyr ikke at vi gjør ting galt i dag, men at Forsvarets styringsverktøy innen HR har et stort forbedringspotensial ved å ta i bruk ny understøttende teknologi. For å få mest mulig ut av dette (gevinstrealisering) må vi justere noe på både struktur og rutiner i deler av organisasjonen. For at leveransen fra P2813 skal bli en positiv realitet, så krever dette noe kursing og opplæring hos de fleste av oss. Dette er vi sikre på at vi får til! KOL deltar også i en sammensatt arbeidsgruppe for opprettelse av ny DIF, Forsvarets Spesialstyrker. Den nye DIFen skal være etablert fra 1/ KOL forsikrer medlemmene at vi følger opp alle aktuelle saker på sentralt nivå, og vil takke alle våre HTVer for den innsatsen de yter på DIF nivå. Knut Bremerthun Leder KOL HTV Hæren: Maj. Morten Ragnvald Johansen Tlf: HTV Sjøforsvaret KK Christian Oseberg Tlf: HTV Luftforsvaret: Maj. Tore Bjørnetrø Tlf: HTV FLO: Maj Petter H. Nesse Tlf: Krigsskolenes kadettforum (KSKF): Leder: Fenrik Knut Fredrick Hesleskaug Advokatfirmaet Kulblik og Sagen Eriksen Advokat: Trond Vegard Sagen Eriksen Tlf: Advokat: Roy Kulblik Tlf: ANSVARLIG REDAKTØR: Knut Bremerthun KOL informerer om arbeidet etter stortingsmelding nr 14 Kompetansemeldingen - Noe av det viktigste arbeidet som er påbegynt i Forsvaret de siste 50 årene, kommenterer nestleder i KOL, Kim Sabel Kim A. Sabel Nestleder i KOL Nord-Koreas kjernefysiske historie I etterkant av Stortingsmelding 14 om Kompetansereform i Forsvaret har KOL jobbet strukturert for å identifisere og bearbeide de områdene der KOL i størst mulig grad kan bidra til å forbedre Norges Forsvarsevne. Vi har deltatt med innlegg i åpen høring på Stortinget, samt levert skriftlige utredninger både til Utenriks- og forsvarskomitéen, Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben. KOL tenker helhetlig og har særlig fokus på personell- og befalsordningen, utdanningsordningen samt ulike lønns- og incentivsystemer for å understøtte disse. Forsvaret må i større grad enn tidligere benytte seg av forskning som grunnlag for avgjørelser på flere av disse områdene KOL har anført overfor FST og FD at man i en fremtidig ordning må sørge for at Forsvaret gis videre fullmakter på dette området enn hva som er tifelle i dag. Forsvaret må ha anledning til å foreta flere justeringer, innenfor en vid ytre ramme, uten å måtte gå veien om godkjenning på Stortinget slik som i dag. til å tilpasse egen struktur, bemanning og utdanning til å møte den virkeligheten samfunnet konfronterer oss med. Dette gjelder i forhold til innsats både nasjonalt og internasjonalt. Personell- og Befalsordningen: Spesialistbefal: Det tør være kjent at KOL i flere år har jobbet for å tilrettelegge for et helhetlig spesialistbefalssystem i Forsvaret. For KOL er det et klart kriterium at systemet som utvikles skal være like anvendelig for alle forsvarsgrenene. Hver enkelt forsvarsgren er ment å kunne benytte en ny og bedre tilpasset personellkategori, spesialistbefal, innenfor de samme ytre rammene, så mye eller lite som de har behov for. Det skal med andre ord stå Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret fritt å benytte spesialistbefalet i en utstrekning (antall/funksjoner etc) som måte som passe best for deres operasjonsmønster. Forsvarsgrenene har ulike behov, og må således ha individuell anledning til å tilpasse ordningen innenfor et sett ytre rammer som er like for alle. Dette på linje med ordninger som allerede er etablert i andre NATO land. Fagoffiserer: KOL ønsker å utrede muligheten for å etablere en yrkesoffiserskategori for Fagoffiserer. Med dette mener vi personell, helst med befalsutdanning i bunn, som har tatt sivil utdanning, som kanskje har hatt en sivil karriere, og som senere søker yrkestilsetting i Forsvaret. Eksempler på dette kan være jurister, ingeniører, leger, psykologer, veterinærer, statsvitere etc. Hensikten med dette er å kunne tilby en offiserskarriere for personell med kompetanse som Forsvaret ikke produserer selv. I dag har Forsvaret en ordning for vernepliktig akademisk befal (VAB). Man kan derfor se på KOLs forslag om Fagoffiserer som en videreutvikling og forlengelse av denne ordningen. KOL er åpen for at mange i denne kategorien kan gis tilsetting som sivile, men mener klart det er behov for militære offiserer med slik kompetanse. Da må det eksistere en relevant karrierevei også for dette personellet. Dersom Forsvaret skal være best mulig skikket til å håndtere de oppgaver vi er bemyndiget 2 til, så må vi samtidig ha myndighet 3

3 Dette på linje med ordninger som allerede er etablert i andre NATO land. Lønns- og incentivsystemer Forsvaret blir rammet av de samme markedskreftene som resten av samfunnet hva angår behovet for kompetent arbeidskraft. Hvilke yrkesgrupper og hvilken utdanningsbakgrunn som til enhver tid er mest kritisk vil kunne variere sterkt. De siste årene har ingeniørkompetanse vært et pressområde. I denne sammenhengen mener KOL det er avgjørende å etablere understøttende ordninger som kan tilpasses det til enhver tid eksisterende behov. Med incentiver mener KOL: ethvert tiltak og stimuli som medfører at de ansatte blir motivert til å yte sitt beste i tråd med egne og Forsvarets behov. Hva dette kan være vil langt på vei være individuelt, men kan omfatte alt fra lønn, bolig, velferdstiltak, familiepolitikk, permisjonsordninger, utdanning, hjemmekontor, fysisk trening, pendling, karriere og avansement, bonus, pensjonsordninger, særaldersgrenser mv. Forsvarsdepartementet har initiert oppstart av et nytt lønnsprosjekt i Forsvaret. KOL ønsker dette velkommen, og vil bringe våre innspill inn mot dette arbeidet. Utdanningsordningen KOL er opptatt av at Forsvaret skal utvikle seg kompetansebedrift innenfor to søyler. Dvs både som en kompleks og utfordrende arbeidsplass, og som en anerkjent utdanningsinstitusjon for offiserer og sivile. I begge tilfeller er det behovet for rett personell med rett kompetanse som ligger til grunn. KOL mener det Det er ingen tvil om at Forsvaret mister kritisk personell i organisasjonen til det sivile/private næringslivet fordi man ikke er i stand til å konkurrere på lønn. Dette er nok noe vi må leve med. Imidlertid skulle det være unødvendig å ha en militær utdanningsordning som tidvis bidrar til den samme personellflukten. I dag mister vi mange dyktige og ambisiøse offiserer fordi det tar for lang tid før man gis anledning til å tilegne seg et masternivå innen aktuelle fagfelt. Med dagens utdanningsordning tar det gjerne år fra man uteksamineres fra en krigsskole til man klarer å konkurrere seg inn på stabsskolen. Dette er ikke i tråd med det behovet mange av dagens unge har for å føle at de er på samme utdanningsnivå som sine sivile venner og kolleger. I det sivile høyskolesystemet kan man faktisk få seg en bachelor utdanning på kun 2 år. I Forsvaret bruker vi 5 år. Dette er å undergrave verdien og eksklusiviteten ved vår egen utdanning. I mange tilfeller ender det med at flere av våre aller flinkeste offiserer tar videreutdanning for egen regning og finner seg nye og bedre betalte jobber i det private. Dette er ikke en god løsning for Forsvaret. KOL mener derfor bestemt man må utvikle en delvis sammenhengende fagplan helt fra befalsskole til krigsskole og stabsskole, slik at kadettene uteksamineres med en master i militær ledelse og en Bachelor innenfor den enkelte fagkategori (operativ, tekninsk, forvaltning). Forsvarets utdanningssystem går for å være landetes beste lederutdannelse. Dette skal vi fortsette å ha, men da må vi følge med i timen! KOL vil anmodne om en utredning for ift å få dette på plass. Forsvarets Personellservice NYHET! Utvidet kreditt ved kjøp av uniformer! Du får nå 10 måneders rentefri kreditt ved kjøp av uniformer hos FUNIF. Vi kan også tilby inntil 24 måneders kreditt med gunstig rente for kjøp over kr ,-. Se vår hjemmeside for vilkår og mer informasjon. Esso MasterCard Forsvarets Personellservice (logo øverst i an Kunne vi bruke et høstbilde? I fokus: Esso Nå 50 øre i rabatt! Vi minner om vårt gode tilbud på Esso MasterCard med 50 øre pr. liter på drivstoff! Se vår hjemmeside for mer informasjon og søknad. KOL mener det er viktig at man utarbeider et tilpasset lønns- og incentivsystem som en koordinert og parallell prosess, samtidig med at man jobber med personell-, befals- og utdanningsordningene. Dette for å kunne iverksette tidsriktige endringer i omkringliggende avtaler og regelverk. Eksempelvis lønnsrammer og spenn i Hovedtariffavtalen (HTA), justeringer i forsvarsspesifikke tariffavtaler som ATF, Kompensasjonsavtalen, ledendelønnsavtalen etc dersom dette skulle være nødvendig. FP LÅN FP Lån til bolig/fritidsbolig 80% av lånetakst nedbetaling inntil 2 gunstig rente! Forsvarets Personellservice har alltid gode tilbud til sine medlemmer, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf eller mail FP usikrede forbrukslån inntil kr , uten noen form for geby nedbetales over 10 år. KONTOKREDITT Kr , Raskt og enkelt (for de som er i tjenes nettbank) 4 5 SPARING Lønnstrekk

4 Kan militærmakt stoppe volden i Syria? Alexander Beadle Forsker ved FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) Enhver beslutning om å intervenere i Syria med eller uten et FN-mandat må baseres på hva militærmakt faktisk kan oppnå. Paradoksalt nok er den mest plausible løsningen for å beskytte sivile også på lengre sikt trolig å fjerne regimet med militære midler. Hvordan kan militærmakt brukes for å beskytte sivile fra et regimes voldsbruk? En analyse av situasjonen i Syria tilsier at de angrep som diskuteres som del av en mulig intervensjon, ikke vil kunne ha stor effekt. Det er ikke fordi regimet ikke bør konfronteres, men fordi en begrenset intervensjon risikerer å provosere fram mer vold. Assads militære strategi For Assad-regimet i Syria er det overordnede målet å berge seg selv. Hovedårsaken til den humanitære krisen er regimets voldsbruk mot sin egen befolkning. Opprinnelig krevde ikke demonstrantene presidentens avgang. Likevel slo regimet hardt ned på all opposisjon med makt, arrestasjoner og tortur fra starten av. Denne responsen er et og territorier for å sikre sin egen overlevelse. I autoritære regimer er alle kanaler for å ytre politisk misnøye stengt. Dette kontrolleres gjennom et utbredt sikkerhetsapparat som gjennomsyrer hele samfunnet. Slike autoritære regimer baserer sin makt på trusler om vold. Når vesentlige deler av befolkningen ikke lenger lar seg skremme har de i realiteten ikke noe alternativ til å følge opp truslene. For Assad-regimet er dette derfor en eksistensiell krig. Det primære virkemiddelet er militære styrker som brukes til å knuse alle trusler mot regimet væpnet eller ubevæpnet. Jo større regimet oppfatter trusselen, dess mer vold trengs. Derfor har volden eskalert fra snikskyttere som drepte titalls demonstranter, til artilleri, flyangrep, ballistiske missiler og kjemiske våpen som dreper opp mot hundre mennesker på en «vanlig» dag i kamper mot opprørerne. Angrepene rettes også direkte mot sivile. Siden i fjor har et viktig element av strategien vært å drive befolkningen ut av områder der de ønsker å ta opprørere, i stedet for å fjerne opprørerne fra befolkningen. Derfor har regimet også angrepet hele nabolag, sykehus og brødkøer. Irrasjonell bruk av kjemiske våpen? Mye tilsier at det kjemiske angrepet i Damaskus, der hundrevis ble drept, var en rasjonell handling fra regimet. Det har blitt spekulert i hvorfor de skulle gjøre dette når FNinspektører nettopp hadde ankommet den samme byen for å undersøke tidligere bruk av kjemiske våpen. Russlands utenriksminister har uttalt at det ville ha vært et politisk selvmord. Til tross for slike uttalelser, kan forrige ukes kjemiske angrep forstås som en ytterligere Ombudsmannen for Forsvaret er derimot eskalering i tråd med regimets militære strategi. ikke enig i denne forvaltningspraksisen og Om vi sammenlikner kartene over om- Kompensasjonsavtalen har påpekt dette ovenfor FD. FD har på sin rådene der opprørerne har hatt framgang KOL har avdekket at avdelinger i Forsvaret har side signalisert at de ikke tar ombudsmannens tilbakemelding til etterretning. KOL har med områdene de kjemiske angrepene fant blitt pålagt en rigid forvaltning av Kompensasjonsavtalen tidligere Fredsregulativet ved kontakt med ombudsmannen i 3. septemberdag fått bekreftet at de har intensivert sted, finnes det en tydelig sammenheng del II. Ukependlere som ved midlertidige beordringer blir forlagt så langt unna arbeids- arbeidet med denne saken og gir KOL full mellom nabolagene hvor opprørerne har resultat av regimets strategi. Regimet er villig lykkes eller holdt stand og nabolagene som siler og mer kjemiske våpen. En buffersone, stedet at det påløper vesentlige kostnader støtte i vår forståelse av saken. 6 til å ofre store deler av sin egen befolkning ble gasset. Rent psykologisk vil bruk av kje- der deler av Syria blir skjermet fra regimets 7 miske våpen drive flere opprørere og sivile på flukt enn bomber. Behovet for en militær løsning Ved FFI har vi forsket på vold mot sivile siden Det er viktig å forstå hvorfor noen stater eller væpnede grupper velger å angripe sivile for å kunne vurdere hvordan militærmakt kan brukes for å beskytte dem. Vår forskning har vist at militærmakt ofte spiller en avgjørende rolle i å beskytte sivile fra aktører som det syriske regimet, på samme måte som det var i Bosnia, Rwanda, Kosovo og Libya. Dette er paradoksalt, siden selve definisjonen på militærmakt er «anvendelse av vold», og det nettopp er denne volden en prøver å beskytte sivile fra. Selv om en politisk løsning av den nåværende situasjonen ville vært den ideelle løsningen, er det lite som tilsier at forhandlinger eller ikke-militære tvangsmidler kan fungere mot regimer som er villige til å gjøre absolutt alt for å berge seg selv. Historisk sett er det veldig få autoritære regimer som har gått av frivillig, og i mellomtiden dør enda flere mennesker. For at militær intervensjon skal klare å redusere trusselen fra regimer som det i Syria, viser vår forskning at en militær intervensjon må kunne svare til regimets egen strategi. Dette gjelder uansett om en intervensjon har et FN-mandat eller ikke, fordi situasjonen på bakken vil være den samme. Økt fare for sivilbefolkningen Alle de militære alternativene som diskuteres i dag er begrensede, mens situasjonen tilsier at militærmakt kan være eneste løsningen. Faktum er at ingen av de militære inngrepene som vurderes vil kunne påvirke regimets vilje eller evne til å angripe sivile i særlig grad. Tvert imot kan faren for sivilbefolkningen øke, fordi regimet kan bli tvunget til å finne nye måter å knuse opprøret på. Et flyforbud vil nekte regimet å bombe sivile i opprørskontrollerte områder med fly. Det vil ikke gjøre noe med regimets vilje til å fortsette angrepene mot sin egen befolkning det vil bare nekte dem ett av midlene de har til rådighet. Alternativene er ballistiske mis- angrep, vil kunne beskytte personer i disse områdene men heller ikke dette vil gjøre noe med regimets vilje til å fortsette kampen. Tvert i mot kan det presse regimet til å slå enda hardere til andre steder. Begrensede angrep mot militære installasjoner for å straffe regimets bruk av kjemiske våpen er det som vil ha minst beskyttelseseffekt, fordi det i liten grad påvirker regimets evne eller vilje til å angripe sivile. Selv om angrepene utvides til et forsøk på å tvinge Assad til forhandlingsbordet, vil forhandlingsviljen være liten hos en som ser på konflikten som eksistensiell. Dilemmaet er at den eneste måten å finne ut av dette på er å eskalere. Realiteten er at militære halvløsninger kan føre til mer skade enn ikke å gjøre noe som helst. Tariffnytt Svein-Håkon Forvik Forhandlingssjef KOL ATF KOL/Akademikerne har i møte med Forsvarsstaben 29. august signalisert at vi ikke ønsker å tilslutte oss resultatet etter tvisteløsningen av ATF mellom Forsvaret og NOF/NTL. KOL ser ingen forbedringer i tvisteresultatet som ikke allerede er ivaretatt i ATF med iverksettingsskriv. Med andre ord vi opprettholder avtalen om ATF som er inngått mellom Forsvarsstaben og KOL og øvrige foreninger i Forsvaret, i alt 15 parter. HTA KOL har i samarbeid med BFO og NOF krevd lokale lønnsforhandlinger med bakgrunn i blant annet møter vedrørende gradsnedtrekk gjennomført i Arbeidsgiver signaliserte da at innsparte lønnsmidler skal tilbakeføres til personellet. Nytt møte her avholdes 19. september. 18. september avholdes forhandlingsmøte på HTA tilsetning i ledig stilling for de avdelinger som ikke har fått fullmakten her. Intops Nye satser for utenlandstillegg, barnetillegg mv finner du på vår hjemmeside her. Oppjusteringer iverksettes fra 1. juli 2013 og nedjusteringer iverksettes fra 1 august. Regimeendring og beskyttelse av sivile Det er bare regimets fall som helt vil kunne fjerne trusselen regimet utgjør mot sin egen befolkning. Dette er ikke fordi Assad er Assad, men fordi hans urokkelige mål er å berge seg selv med militære midler alene. I Libya forsvant trusselen mot sivile først da Gaddafi falt og hans ordre om å angripe endelig stanset. Selv om Libya i dag preges av politisk og sosial uro, er det likevel ingen aktører som bevisst angriper sivile. Det er paradoksalt at regimeendring i seg selv et kontroversielt mål er den mest effektive måten å beskytte sivile på. Dette er likevel et faktum når regimer er fullstendig avhengige av å angripe sin egen befolkning for å overleve. Ingen vet hvordan krigen vil ved daglig transport, må nå dekke dette selv. Det har vært endringer av teksten i det tidligere Fredsregulativet her, men vi vil påpeke at det aldri har vært intensjon at den enkelte selv skal dekke slike merkostnader som er direkte påført av arbeidsgiver. KOL har løpende kontakt FST for en hurtig avklaring på dette området. Ferieloven I over ett år har KOL påpekt Forsvarets saksbehandling av søknader om erstatning etter ferilovens 14. Personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og med bakgrunn i dette ikke har fått avviklet ferien i henhold til ferieloven, har krevd erstatning av Forsvaret. Ferietiden har den enkelte fått, men Forsvaret finner i flere av sakene at offiserene ikke skal tilkomme økonomisk erstatning for velferdstapet. Dette mener KOL at de har krav på etter ferieloven. Forsvaret har avregnet dette mot avviklet leave/permisjon og rekreasjon i løpet av ferieåret. Dette mener KOL er feil. KOL har ved flere anledninger tatt denne problemstillingen opp med FD, uten at det til nå har ført til løsning i saken. FD støtter saksbehandlingsreglene i Forsvaret det er sågar Felles juridiske tjenester i FD som har utarbeidet disse. fortsette i et post-assad Syria. Fra et beskyttelsesperspektiv er det likevel viktig å forstå at trusselbildet for de sivile vil endre seg. En må spørre seg om det faktisk kan bli verre enn i dag. Det er bare regimet som har evnen til å eskalere volden ytterligere. Ingen av opprørsgruppene har interesse av å angripe sivile i en like stor skala. Et post-assad Syria vil trolig oppleve hevnaksjoner mot individer assosiert med Assad, kombinert med sekteriske konflikter og et opprør fra Assads styrker mot det nye regimet. Det er likevel et tankekors at da Irak var på sitt verste i 2006, og nettopp disse tre konflikttypene utspant seg samtidig, var det mindre farlig for sivilbefolkningen enn det er Syria i dag. Statens personalhåndbok (SPH) FAD har revidert sin hjemmesider i forbindelse med særavtalene for reiser der man nå han trykke på ofte stilte spørsmål og finner du ikke svar her kan du sende mail til. KOL tror dette kan være til god hjelp hjelp for forvaltningen avtalene samt for den enkelte bruker I høst skal flere av de sentrale avtale i staten reforhandles, flere av disse har stor betydning for Forsvaret. Her kan spesielt nevnes Økonomiske vilkår ved endret tjenestested og Særavtale om flyttegodtgjørelse. Begge disse avtalene danner grunnlag for store deler av Kompensasjonsavtalen i Forsvaret. Sitter du inne med innspill i forhold til endring av disse avtalene, så ikke nøl med å sende dette til Nb! kort tidsfrist

5 Militær intervensjon i Syria Artikkelforfatter: Ingrid Aune M.A. i internasjonale studier fra University of Wisconsin-Madison. Har jobbet som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, informasjonskonsulent i Den norske Atlanterhavskomité, samt forskningsassistent ved sikkerhetspolitisk avdeling ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi). Krisen i Syria har aktualisert debatten om når det er greit å ty til militær makt i internasjonal politikk. Når vi er vitne til grove overgrep som dem vi har sett i Syria kan vi ikke stå som passive tilskuere. Vi må stå opp mot urett. Men med hvilke midler? Over drepte Under den arabiske våren (2011) var det en rekke demonstrasjoner for demokrati og frihet også i Syria. Det som startet som fredelige protester mot Assad-regimets mange politiske fanger, begredelige menneskerettighetssituasjon og økte økonomiske forskjeller, var innen et år snudd til gjentatte brutale kamper mellom regimet og lokale opprørsgrupper. Verdenssamfunnet grep Gjennom støttespillere i andre land har partene fått rikelig tilgang på våpen. Syria er en nær alliert av Iran og har sterke bånd til Russland. Den pågående krisen satte også en stopper for Syrias åpning mot vestlige land, og krisen har vært nok en utfordring for dialogen mellom Obama og Putin. Til nå har borgerkrigen tatt livet av over mennesker, drevet 2 millioner på flukt og gjort at 4 millioner mennesker er internt fordrevne i sitt eget land. Ønske om handling 21. august i år ble ytterligere 1429 mennesker drept i et kjemisk angrep utenfor den syriske hovedstaden i Damaskus. President Obama varslet at USAs røde linje var krysset, og at han var komfortabel med å gå til militære handlinger mot Syria for å gjøre det til at en svekkelse av forbudet mot kjemiske våpen også ville svekke forbudet mot andre masseødeleggelsesvåpen (som atomvåpen i Iran). I Norge har de som har støttet maktbruk i større grad begrunnet dette med moralske argumenter. Sentrale beslutningstakere har tatt til orde for maktbruk på tvers av folkeretten: uten FN-mandat. Det har blitt vist til Rwanda og Kosovo og at prinsippet om ansvar for å beskytte (R2P) er et legitimt grunnlag for dette. Når det er snakk om å ty til politikkens ytterste, mest brutale, maktmiddel må vi anerkjenne at det er forskjell på disse konfliktene og den vi ser i Syria. R2P er så langt heller ikke en folkerettslig regel, og debatten må forankres i prinsippets egentlige innhold dersom det skal styrke gjennomføringen i praktisk politikk. Regler for krig Folkeretten er tydelig på at trusler om bruk av makt eller bruk av makt er forbudt, og stater kan ikke intervenere i andre staters interne anliggender. Militære aksjoner er kun legale virkemiddel dersom de brukes i selvforsvar eller dersom FNs sikkerhetsråd har autorisert maktbruk. Alle FNs 193 medlemsland har akseptert dette. (Det folkerettslige grunnlaget for maktbruk etter Natos artikkel 5 utgår direkte av dette, og Atlanterhavspakten har derfor også en eksplisitt henvisning til FN-paktens artikkel 51 om selvforsvarsrett). Utover 1990-årene valgte FNs sikkerhetsråd å fortolke enkelte humanitære katastrofer som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet og kunne derfor autorisere bruk av militær makt med hjemmel i FN-paktens kapittel VII. Militær inngripen i det nordlige Irak (1991), Somalia ( ), Haiti (1994), Libya (2011) og Elfenbenskysten (2011) er eksempel på dette. Tanken var at verdenssamfunnet måtte ha rett til å gripe inn i andre staters interne anliggender ved grove forbrytelser mot menneskeheten, en humanitær intervensjon. Ansvar for å beskytte I 2005 ble FNs generalforsamling enig om at verdens stater har et «ansvar for å beskytte» mennesker som blir utsatt for grove overgrep som folkemord og krigsforbrytelser. Prinsippet om R2P sikrer moralsk legitimitet for å bruke militær makt i andre stater i eksepsjonelle tilfeller, samtidig som det legger føringer for tilfeldig maktbruk. Det er seks kriterier som ligger til grunn for at militær inngripen er i tråd med prinsippet om ansvar for å beskytte. For det første må det være snakk om en rettferdig sak. Å stanse den blodsytelsen som pågår i Syria må være en slik sak. I tillegg må det imidlertid være fremsatt et edelt motiv. Så langt har ikke maktbruk i Syria vært begrunnet med ønsket om å stoppe eller avverge menneskelig lidelse, men med nødvendigheten av å håndheve forbudet mot kjemiske våpen. Våpenet er ikke-diskriminerende, det skiller ikke mellom sivile og militære mål. Et tredje kriterium er at de militære aksjonene må ha gode utsikter for å lykkes med å bedre den humanitære situasjonen på bakken. I Kosovo hadde Nato en klar plan for maktbruken, og det var et målrettet angrep med rimelig sjanse for å lykkes med å stoppe ytterligere overgrep mot kosovoalbanerne. Når det gjelder Syria har det tvert i mot vært liten internasjonal vilje til å forplikte ressurser over lengre tid, heller ikke fra USAs side. «Særlig begrenset bombing» kan svekke Assad, men hva når krigen fortsetter? (10 år etter inntoget i Irak er vi igjen vitne til en krig som blusser opp: mer enn 4000 drepte siden april). Det har vært alt for liten diskusjon om hvilken oppfølging og hjelp som skal komme til befolkningen i Syria etter en eventuell bombing. Det er ikke gitt at militær maktbruk er riktig respons i enhver humanitær krise. For det fjerde må maktbruken være nødvendig og proporsjonal. Folkerettsjuristen Charli Carpenter og organisasjonen Article 36 har her påpekt at når sivile havner i skuddlinjen ved bombing av befolkede områder strider maktbruken mot dette kriteriet. Videre må militær maktbruk være siste utvei. Så langt har Obama selv vist at det er mulighet for et diplomatisk spor. Under samtaler i Genève foreslo Russland for USA at Syria skulle legge sine kjemiske våpen under internasjonal kontroll for destruksjon. Det multilaterale sporet har gitt begge land nye rammer for samarbeid. Obama har unngått å sende soldater til nok en krig, og Putin har fått positiv tilbakemelding på det konstruktive bidraget. FNs fem vetomakter har i etterkant blitt enige om en resolusjon som skal sikre at dette skjer. Til slutt er det bare FNs sikkerhetsråd som kan autorisere bruk av makt etter R2P. Det er ikke det samme som at det må være FN selv som skal gripe inn. FN er i så måte ikke mer enn det verdens stater gir organisasjonen av ressurser, og er avhengig av at FNs medlemsland stiller opp. (Det var nettopp medlemslandenes manglende vilje og passivitet som var problemet i Rwanda, og ikke at FNs sikkerhetsråd drøyde med å finne en løsning). Når det gjelder Syria har særlig Kina og Russland flere ganger blokkert Sikkerhetsrådsresolusjoner de har sett på som ubalanserte. FN-mandat sikrer større legitimitet for maktbruk enn det USA hadde i Irak (2003) eler Russland hadde i Georgia (2008). At vi har sett flere militære intervensjoner uten et eksplisitt FN-mandat har også bidratt til at Sikkerhetsrådet har blitt mer forsiktig med en utvidende tolkning av sitt mandat. Felles regler Når de humanitære krisene er verst, er det også viktigere å se nærmere på hva som er til det beste for menneskene på bakken. Dersom velmente militære handlinger blir praktisert også når de ikke er i tråd med gjeldende normer og regler, blir det opp til den som intervenerer å bestemme om saken er god nok. Dette vil på sikt undergrave selve grunnmuren i dagens internasjonale rettsorden og den fredelige utviklingen den har bidratt til. Folkerettens regler om maktbruk er strenge av en enkelt grunn: det fins stadig stater som utnytter smutthull for å dekke over aggresjon eller annen politisk agenda. En moralsk forståelse om at det er riktig å gjøre noe betyr ikke at alle virkemidler er riktig å bruke. ikke inn. klart at brudd på forbudet mot bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert. Det ble vist 8 9

6 Kadettnytt - KSKF og KOL informerer Dinamo Foto: Thomas Ekström Velg KOL og la di* valg baseres på på kunnskap! Samtlige av KOLs medlemmer har valgt å by*e >l KOL e*er noen års tjeneste. Som kade* er de*e valget naturlig! KOL- Norges eldste tjenestemannsorganisasjon for offiserer KOL har utviklende studieturer for kade*er og medlemmer der vi samler kade*er og eldre offiserer, holder kurs og besøker NATO baser over hele Europa. KOL har glitrende forsikringsordninger gjennom Gjensidige som tåler sammenlikning med alle andre. Gjelder selvsagt i utlandet og i risikoområder! KOL er den eneste foreningen som virkelig jobber for at kade*ene skal utdannes >l masternivå ved endt krigsskole. De*e har vi fremsendt >l stor>nget og fremlagt for Utenriks- og Forsvarskomiteen. Du må velge forening iht det du mener er rik>g for deg! Gleder blir større når de deles. I år har vi gleden av å dele over 2 milliarder av overskuddet med kundene våre. De beste øyeblikkene kan være de du deler med andre. I disse dager gleder vi oss over at kundene våre mottar et rekordstort kundeutbytte. Dette skjer når Gjensidigestiftelsen, vår største eier, gir sitt aksjeutbytte på over to milliarder kroner til Gjensidiges kunder. 10 For mer informasjon om tidenes største kundeutbytte ring 03100, se gjensidige.no/kundeutbytte eller kom innom et av våre kontorer.

7 Forsikringer Fordi det går litt opp og ned Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique kan du jevne ut svingningene med lån og sparing på samme smarte konto til svært gode vilkår. Sommerferie Bilreparasjon Julegaver Cresco Unique Først og fremst MELD DEG INN I KOL Klipp ut hele siden - fyll ut - postlegg. (evt. fax scann og send e-post til KOL har mye å tilby - alltid rask og pålitelig medlemsassistanse prøv oss! - en organisasjon som tør å tenke nytt - kort avstand mellom medlemmet og sekretariatet - konsekvent fokus på yrkesoffiseren og de med langtidsutdanning NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: FØDSELSDATO/ÅR: TLF: PRIVAT E-POST: Arb.sted/avdeling: Veiavgift Men også UTDANNELSE: KS MASTER VOU ANNET SKOLE: - forsikringsavtale med Gjensidige - gjelder også i utlandet - bankavtale med DNB - juridisk bistand hos Kulblik og Sagen Eriksen DA - flere gunstige medlemsavtaler Ta kontakt med sekretariatet for informasjon og kontakt opp mot våre samarbeidspartnere. PERS.KATEGORI: YRKES. AVD.BEF. NÅVÆRENDE MEDL. AV: NOF SIVIL ANNET: BFO UTMELDING GJØRES AV: KOL MEG MELDING TIL KOL: DATO/UNDERSKRIFT: ANNET: KOL Svarsending OSLO JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST DESEMBER Smarte fordeler for medlemmer i KOL: 2,8 % sparerente fra første krone Ingen begrensninger i antall uttak Gebyrfrie varekjøp i hele verden Gebyrfri betaling av regninger i nettbanken Inntil kroner i kreditt Halv kredittrente sammenlignet med ordinære kredittkort Fleksibel tilbakebetaling Alltid. Fleksibilitet. H * K Reklamebyrå Bestill nå og les mer på Nom. kredittrente:10,65 %. Eff. rente: 19,3 % ,- o/12 mnd. totalt Cresco Unique et produkt fra DNB Bank ASA. Kundeservice tlf

8 KONGSBERG - a leading supplier of advanced defence systems Krigsskoleutdannende offiserers landsforening akademikerne i Forsvaret nytenkende analytisk beslutningsdyktig Penguin anti-ship missile and Naval Strike Missile (NSM) for sea- and land targets Tactical communication-, C4I- and homeland security systems NASAMS and HAWK XXI air defence systems Underwater warfare technologies and systems Integrated command, control and planning systems for surface ships and submarines Air and ground surveillance, ISTAR and mission planning systems PROTECTOR Remote Weapon Station Simulation and training systems WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Defence & Aerospace AS P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: Fax: Løkkeveien Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil: 15

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2015 104 årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon

Detaljer

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol.

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2013 104 årgang Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad August 2011 99 ÅRGANG - Sverre Diesen - gjenreis underoffiserssystemet - Spennede kurs i regi av KOL - Leserbrev fra Stabsskolen - Quiz

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart

De politiske partier og forsvarspolitikken Side 8-11. Du forsvarer landet vi forsvarer deg! Russisk militær modernisering skyter fart nr. 1 februar 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Gardens befalselever på skarpskyting s 18-19 Dyster Afghanistanrapport side 48-49 Kronikk: Nåtid og fremtid for Forsvaret side 52-53

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20 Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2012 TIC: Krig eller julefeiring side 20 Rekondisjonering i Alpene side 30-34 Tematittel

Detaljer

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann TidsskrifT for Norges offisersforbund Nr. 1 JaNuar 2012 Får ikke lønnsløftet side 36 37 forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28 1 Befalsbladet 2/2004 slakter kuttforslag side 5 9 kvinner skyves

Detaljer

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011.

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011 Rein strid side 18 27 1 Befalsbladet 2/2004 Fagmilitært råd side 7 11 Karriere side 12 17 Multireligiøst feltprestkorps? side 28 29 Vi har forsikringene

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Camilla kjemper seg inn i Forsvaret. Ny befalsordning. Trening i Forsvaret. Bank & forsikring. FOS side 6 13

Camilla kjemper seg inn i Forsvaret. Ny befalsordning. Trening i Forsvaret. Bank & forsikring. FOS side 6 13 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2012 Camilla kjemper seg inn i Forsvaret FOS side 6 13 1 Befalsbladet 2/2004 Ny befalsordning side 14 17 Trening i Forsvaret side 30 31 Bank & forsikring

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer