Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011"

Transkript

1 Brukerundersøkelse blant brukere av Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 2011 Hilde Kløvstad Hans Blystad Tone Bruun Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

2 Bakgrunn Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ble etablert som et landsomfattende overvåkingssystem i Grunnprinsippet i MSIS har siden starten vært uforandret, dvs. at leger melder enkeltvis tilfeller av viktige smittsomme sykdommer hos personer i Norge til Folkehelseinstituttet og til kommunelegen i pasientens bostedskommune. I tillegg melder laboratorier tilfellene direkte til Folkehelseinstituttet. Fra 2003 har MSIS vært ett av de sentrale helseregistre med hjemmel i helseregisterloven. Siden begynnelsen av 2000-tallet har MSIS gjennomgått en datateknisk modernisering ved at det bl.a. i 2004 ble det tatt i bruk en ny MSIS-database og anonyme data derfra ble allment tilgjengelig gjennom internett ( I dag foregår meldingsgangen hovedsakelig gjennom papirmeldinger. Laboratoriene skriver i prøvesvaret til rekvirerende lege en påminnelse om at sykdommen er meldingspliktig og skal legge ved meldingsskjemaet. Dette systemet ble innført på midten av 1990-tallet og har vært en bidragende faktor til at vi har hatt en høy meldingsdekning fra norske leger. Meldingsdekningen fra landets leger har tradisjonelt vært høy, men har falt noe de senere årene. Det pågår også en prosess for å erstatte papirmeldinger med elektroniske meldinger. I første omgang gjelder dette primært meldinger fra laboratorier.. Formålet med MSIS er å bidra til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av smittsomme sykdommer. Legen som melder en smittsom sykdom til MSIS skal i henhold til MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften informere den meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de skal brukes til. Formålet med undersøkelsen Hensikten med denne brukerundersøkelsen var å kartlegge: (1) hvor fornøyd helsepersonell er med å melde tilfeller av smittsomme sykdommer, og (2) hvor fornøyd helsepersonell er med utrapportering av data fra MSIS, og (3) i hvilken grad data fra MSIS brukes i kommunene og av andre. Informasjonen fra brukerundersøkelse vil bli benyttet i arbeidet med å forbedre MSIS. Metode Studiedesign og populasjon Vi gjennomførte en brukerundersøkelse blant brukere av MSIS i landets kommuner, sykehus, statlige institusjoner, universiteter/høgskoler og leserne av nyhetsbrevet Nytt om smittevern. Rekruttering og datainnsamling Vi benyttet et webbasert spørreskjema ved hjelp av questback et verktøy for internettbaserte spørreundersøkelser. 2

3 En e-postinvitasjon med lenke til det webbaserte spørreskjemaet ble sendt til kommuneoverlegen i hver kommune (430) via kommunenes postmottak. I invitasjonen ble kommunelegen bedt om å videresende e-postinvitasjonen til kommunens fastleger. Det ble også sendt en e-post til alle medlemmer av infeksjonsmedisinsk forening. En lenke til det webbaserte spørreskjemaet ble også distribuert via Folkehelseinstituttets hjemmesider samt gjennom det elektroniske nyhetsbrevet «Nytt om smittevern». Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om synspunkter på MSIS, relevans og brukervennlighet og meldingsgang, meldefrekvens og meldemåte samt presentasjon og bruk av MSIS-statistikk. Statistikk og analyse Spørsmålene varierte mellom et- og flervalgsspørsmål samt rangeringsspørsmål hvor deltakerne måtte velge et svaralternativ på en skala fra 1-6 eller alternativet usikker. I tillegg inneholdt spørreskjema åpne spørsmål hvor det var mulighet for å gi utfyllende kommentarer. Resultatene presenteres i form av andeler og gjennomsnittsscore med standardavvik. Analysene ble utført i Microsoft Excel 2010 og SPSS (PASW statistics 17). En oppsummering av kommentarene blir presentert for de åpne spørsmålene. Etikk Deltakelse i spørreundersøkelsen var frivillig. Avsenders e-post adresse er skjult og Folkehelseinstituttet har ikke adgang til denne. Alle svar er derfor anonyme. Invitasjonen til deltakelse i undersøkelsen ble sendt Det var mulig å avgi svar inntil Det ble ikke sendt noen påminnelser. Resultater Bakgrunnsinformasjon om respondentene Totalt 250 respondenter besvarte spørreskjemaet. Smittevernleger utgjorde den største gruppen med 28 % av utvalget, de fleste av disse var både kommuneoverlege og smittevernlege i kommunen eller bydelen. Dernest fulgte fastleger (24 %) og sykehusleger (15 %). Respondenter som oppga andre hovedarbeidsoppgaver utgjorde 15 %, hvorav nær halvparten oppga å være leger som hadde flere funksjoner (tabell 1). 3

4 Tabell 1. Utvalget fordelt på hovedarbeidsoppgave (n=250) n Andel Smittevernlege 70 28,0 % Fastlege 59 23,6 % Sykehuslege (kliniker) 37 14,8 % Helsesøster 15 6,0 % Kommuneoverlege, men ikke smittevernlege 10 4,0 % Medisinsk laboratorium personell 7 2,8 % Annet helsepersonell i sykehus/spesialisthelsetjenesten 4 1,6 % Annen helsepersonell i kommunen 3 1,2 % Arbeider i statlige institusjon 3 1,2 % Forsker /universitetsansatt 3 1,2 % Arbeider i Mattilsynet 1 0,4 % Annet, spesifiser her 38 15,2 % Alle fylker var representert i utvalget. Flest respondenter arbeidet i Oslo, Hordaland, Møre og Romsdal og Akershus. Lavest representasjon kom fra Finnmark, Aust-Agder og Nord-Trøndelag (tabell 2). I forhold til folketallet i fylkene var Møre og Romsdal spesielt godt representert. Tabell 2. Utvalget fordelt på fylke til arbeidssted (n=248) n Andel Østfold 6 2,4 % Akershus 20 8,1 % Oslo 27 10,9 % Hedmark 11 4,4 % Oppland 11 4,4 % Buskerud 16 6,5 % Vestfold 8 3,2 % Telemark 10 4,0 % Aust-Agder 5 2,0 % Vest-Agder 9 3,6 % Rogaland 18 7,3 % Hordaland 25 10,1 % Sogn og Fjordane 9 3,6 % Møre og Romsdal 24 9,7 % Sør-Trøndelag 12 4,8 % Nord-Trøndelag 5 2,0 % Nordland 16 6,5 % Troms 12 4,8 % Finnmark 4 1,6 % 4

5 Melding til MSIS De aller fleste i utvalget (90%, 224/250) hadde noen gang meldt tilfeller av smittsom sykdom til MSIS eller trodde at det i deres arbeidssituasjon kunne bli aktuelt å gjøre det. Blant disse oppga 6.3 % at de meldte ukentlig eller oftere, 33.5 % at de meldte månedlig og 44.3 % at de meldte årlig. Det var 15.8 % som oppga at de meldte sjeldnere enn årlig eller aldri (figur 1). Figur 1. Utvalget fordelt etter hvor ofte de melder tilfeller av smittsom sykdom til MSIS (n=221) Respondentene fikk spørsmålet «Angi hvor stor andel av de meldingspliktige infeksjoner (A og B) som du skulle ha meldt til MSIS som du faktisk melder». De fleste (72 %) svarte at de meldte fra % av alle tilfeller med meldingspliktig sykdom, mens 10 % oppga at de meldte fra % av tilfellene de skulle ha meldt (fig 2). Figur 2. Utvalget fordelt etter hvor stor andel av tilfellene med meldingspliktig sykdom som faktisk meldes til MSIS. 5

6 Synspunkter på MSIS og brukervennlighet Respondentene ble bedt om å rangere en rekke utsagn om MSIS på en skala fra 1-6, der 6 betyr at utsagnet stemmer svært godt, mens 1 betyr at utsagnet stemmer svært dårlig. Dersom respondenten var i tvil om svaret, eller hvis utsagnet ikke var relevant for arbeidet, kunne det krysses for vet ikke. Tabell 3. Oppsummering av respondentenes rangering av utsagn om MSIS Jeg synes det er viktig å ha et system for melding av smittsomme sykdommer n Gjennomsnittscore Standardavvik 224 5,54 1,22 Jeg melder til MSIS fordi det er en lovpålagt oppgave 224 5,21 1,39 Det er lett å finne ut hvilke sykdommer som skal meldes Det er lett å finne meldingskriteriene for de ulike sykdommene 224 4,57 1, ,32 1,53 Det er lett å få tak i meldingsskjema som skal brukes 221 4,77 1,51 Det er enkelt å fylle ut nominativ meldingsskjema (gruppe A) Det er enkelt å fylle ut Meldingsskjema for tuberkulose Det er enkelt å fylle ut Meldingsskjema for seksuelt overførbare sykdommer (gruppe B) Jeg synes opplysninger som det spørres om på meldingsskjema er relevante Jeg informerer pasienten når jeg melder et tilfelle til MSIS Jeg synes det er greit at jeg ikke får noen økonomisk kompensasjon for å melde et tilfelle Jeg venter med å sende MSIS-melding til jeg får purring fra Folkehelseinstituttet 223 4,91 1, ,58 1, ,41 1, ,79 1, ,59 2, ,31 2, ,72 2,17 Nær 80 % av utvalget rangerte til 6 utsagnet om at det er viktig å ha et meldingssystem for smittsomme sykdommer (gjennomsnitt 5.54) (fig 3, tab3). Når det gjaldt utsagnet om det er lett å finne ut hvilke sykdommer som skal meldes valgte 55 % av utvalget alternativene 5 eller 6 på skalaen (gjennomsnitt 4.57) (fig 4, tab 3). Gjennomsnittet var marginalt lavere for utsagnet «det er lett å finne meldingskriterier for de ulike sykdommene». På utsagnet om det er lett å få tak i meldingsskjema som skal brukes valgte 58 % alternativene 5 eller 6 på skalaen (fig 5). Respondentene scoret høyere på at det var lett å fylle ut meldingsskjema for tuberkulose (gjennomsnitt 5.58) og seksuelt overførbare infeksjoner (gruppe B) (gjennomsnitt 5.41) enn å fylle ut Nominativt meldingsskjema (gruppe A) (gjennomsnitt 4.91) Samtidig var andelen som svarte vet ikke/ikke relevant hhv 47 % og 34 % for tuberkulose og gruppe B skjema. 60 % av respondentene svarte 5 eller 6 på at opplysningene som det spørres om på meldingsskjema er relevante (gjennomsnitt 4.79) (fig 6). Over halvparten av utvalget syntes ikke det stemte godt (gjennomsnitt 6

7 score 3.59) at de informerer pasienten når de melder et tilfelle til MSIS (fig 7). Lavest gjennomsnitt score fikk utsagnet «jeg venter med å sende MSIS melding til jeg får purring fra Folkehelseinstituttet Figur 3. Jeg synes det er viktig å ha et system for melding av smittsomme sykdommer (n=224). Figur 4. Det er lett å finne ut hvilke sykdommer som skal meldes (n=224) Figur 5. Det er lett å få tak i meldingsskjema som skal brukes (n=221) 7

8 Figur 6. Jeg synes opplysninger som det spørres om på meldingsskjema er relevante (n=222) Figur 7 Jeg informerer pasienten når jeg melder et tilfelle til MSIS (n=224) 8

9 Melding til MSIS Respondentene som sender eller tror de vil sende meldinger til MSIS ble spurt hvordan de i dag gjør dette (tab 4) Tabell 4. Vanligste måte for leger å melde tilfeller til MSIS i dag Jeg får tilsendt MSIS-skjema fra laboratoriet sammen med prøvesvar og sender skjemaet per post Jeg henter skjema gjennom internett ( og sender per post (gjelder bare for gruppe A sykdommer) n Prosentandel ,9 % 59 26,3 % Jeg fyller ut skjema i elektronisk pasientjournal (EPJ) og sender per post 42 18,8 % Jeg har et lager av MSIS-skjema som jeg bruker når jeg trenger det og sender per post 41 18,3 % Jeg fyller ut skjema via lenke sendt på det elektroniske prøvesvaret fra laboratoriet og sender dette per post 5 2,2 % Jeg må kontakte mitt lokale laboratorium hver gang jeg trenger et MSISskjema og sender skjemaet per post 1 0,4 % Annet, spesifiser 8 3,6 % Spørsmålet er ikke relevant for meg 25 11,2 % De fleste (72 %) oppga at de fikk tilsendt MSIS skjemaet fra laboratoriet sammen med prøvesvar og sender skjemaet per post % oppga at de henter skjema for gruppa A sykdommer gjennom internett og sender dette per post. Mens 18 % svarte at de fyller ut skjemaet i elektronisk pasient journal EPJ og sender det per post, eller har et lager liggende som brukes ved behov. Synspunkter på mulig nye løsninger for meldingsgangen for MSIS Folkehelseinstituttet arbeider med å fornye meldingsgangen for MSIS. Respondentene ble presentert for noen mulige løsninger som skulle rangeres på en skala fra 1-6 hvor 1 betyr en svært dårlig løsning og 6 betyr en svært god løsning. Dersom respondenten var i tvil om svaret, eller hvis utsagnet ikke er relevant for arbeidet, kunne det krysses for vet ikke. Den langt mest populære løsningen blant respondentene var alternativet som innebar å fylle ut skjema i elektronisk pasientjournal (EPJ) og sende melding elektronisk via helsenett (gjennomsnitt 5.45) (tab 5, fig 9). Etterfulgt av alternativet å fylle ut skjemaet i EPJ og sende utskrift per post (gjennomsnitt 4.0). Minst populært var løsningen som innebar selv å laste ned meldingskjema fra web, fylle ut for hånd og sende per post (gjennomsnitt 2.66) (tab 5, fig 10). 9

10 Tabell 5. Oppsumering av respondentenes rangering av mulige fremtidige løsninger for meldingsgang i msis Fylle ut skjema i elektronisk pasientjournal (EPJ) og sende utskrift per post Fylle ut skjema i EPJ og sende melding elektronisk via helsenett Fylle ut et skjema gjennom en webløsning med sikker innlogging (ingen sending påkrevd) Fylle ut papirskjema som er sendt fra laboratoriet for hånd og sende per post Ha et lager av meldingsskjema på kontoret som jeg kan bruke ved behov Selv laste ned meldingsskjema fra web ( fylle ut for hånd og sende per post n Gjennomsnittscore Standard -avvik 216 4,00 1, ,45 1, ,80 2, ,34 1, ,69 1, ,66 1,82 Figur 8. Fylle ut skjema i EPJ og sende melding elektronisk via helsenett (n= 216 ) Figur 9. Selv laste ned meldingsskjema fra web ( fylle ut for hånd og sende per post (n= 214) 10

11 I kommentarfeltet benyttet flere av respondentene anledningen til å fremheve betydningen av en elektronisk løsning for meldingsgangen til MSIS. Samt en mest mulig automatisert løsning slik at meldingsskjemaet automatisk dukket opp ved en meldingspliktig sykdom. Flere forhold ble trukket fram som ekstra nyttige ved å ha en elektronisk meldingsmulighet gjennom EPJ som at det er enkelt å begynne å fylle ut og supplere før godkjenning hvis ikke alle data er klare umiddelbart. Det er også en fordel at de andre legene kan se at et skjema er fylt ut. Bruk av MSIS statistikk Respondentene ble spurt om hvor ofte de innhenter statistikk fra MSIS, hva de bruker denne statistikken til og hvor fornøyd de er med å innhente statistikk fra MSISdatabasen via internett. Kommuneoverlegene /smittevernlegene ble også spurt om hvordan de lokalt benytter MSIS-data, hvordan de oppbevarer tilsendte meldingsskjemaer og om de har opprettet egne lokale registre over meldinger. Hele 45 % av utvalget innhenter statistikk fra MSIS månedlig eller oftere og 74 % av utvalget oppgir å innhente MSIS-statistikk årlig eller oftere. Blant respondentene var det 8 % som oppga at de aldri innhentet MSIS-statistikk (fig 10). Fig 10. Respondentene fordelt etter hvor ofte de innhenter statistikk fra MSIS (n=249) Den største andelen av utvalget (67 %) benyttet MSIS statistikk på internett ( til å innhente MSIS-statistikk ved behov. Over halvparten (53 %) fikk tak i MSIS-statistikk gjennom Folkehelseinstituttets nettsider ( og en tredjedel (33 %) av utvalget hentet MSIS-statistkk fra nyhetsbrevet «Nytt om smittevern». Nær en tredjedel fikk MSIS-statistikk gjennom årlige oversikter som publiseres av Folkehelseinstituttet og 25 % oppga å ha oversikt i sin egen kommune gjennom kopi av MSIS meldingsskjema (tab 6). Andre kilder til MSIS-statistikk som ble nevnt var kurs/seminarer/smitteverndagene, informasjon fra smittevernlegen/kommunlegen samt gjennom bladet Helserådet. 11

12 Tabell 6. Utvalget fordelt etter hvor de henter MSIS statistikk n Andel Gjennom Folkehelseinstituttets nettsider ( ,5 % Gjennom MSIS-statistikk på internett ( ,4 % Gjennom nyhetsbrevet Nytt om smittevern 81 32,7 % Gjennom årlige oversikter som publiseres av Folkehelseinstituttet Jeg har oversikt i kommunen min gjennom den kopi jeg får av MSIS meldingsskjema 75 30,2 % 63 25,4 % Gjennom tidskriftsartikler 21 8,5 % Jeg kontakter kommuneoverlegen / smittevernlegen i min kommune 9 3,6 % Ringer til Folkehelseinstituttet 8 3,2 % Sender en forespørsel per e-post til Folkehelseinstituttet 5 2,0 % Annet, spesifiser her 12 4,8 % Spørsmålet er ikke relevant for meg 12 4,8 % Respondentene fikk spørsmålet «er du fornøyd med hvordan MSIS statistikk presenteres på 60 % svarte ja og 6 % svarte nei. De øvrige svarte «vet ikke» (tab 7). Tabell 7. Utvalget fordelt etter hvor fornøyde de er med hvordan MSIS statistikk presenteres på n Andel Ja % Nei % Vet ikke % Total % På spørsmålet «Hva bruker du MSIS-statistikk til?» oppga 72 % at de ønsket å ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen. Nær en tredjedel av respondentene bruker MSIS-data til lokale rapporter og oversikter samt til å følge med på mistanke om lokale utbrudd. Bruk av MSIS-statistikk til å besvare hendelser fra publikum og media ble oppgitt fra hhv 27 % og 24 % av utvalget (tab 8). Blant respondentene som svarte andre årsaker enn de listet i tabellen (17 %) oppga de aller fleste at de benyttet MSIS-data i undervisningssammenheng. 12

13 Tabell 8. Utvalget fordelt etter hva de bruker MSIS statistikk til (n=247) n Andel Ønsker å ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen ,9 % Til lokale rapporter og oversikter for eksempel i kommunen 78 31,6 % Mistanke om lokalt utbrudd 73 29,6 % Besvare henvendelser fra publikum 66 26,7 % Besvare henvendelse fra media 60 24,3% For å utarbeide /oppdatere smittevernplaner 57 23,1 % Annet, spesifiser her 41 16,6 % Grunnlag for å skrive artikkel eller drive forskning 33 13,4 % Studentoppgave og lignende 8 3,2 % Spørsmålet er ikke relevant for meg 31 12,6 % Blant kommuneoverlegene/smittevernlegene var det 9 % som oppga at de har laget en egen database eller oversikt over tilfellene av meldingspliktige infeksjonssykdommer i sin egen kommune. Langt flere oppga (42 %) at de bruker MSIS-data til regelmessig å informere ander leger i sin kommune om den epidemiologiske situasjonen. 75 % av utvalget svarte at de bruker MSIS data til å informere mattilsynet om forekomst og utbrudd av matbårne infeksjoner. Tilsvarende andel oppbevarer papirkopier av meldingskjemaene i manuelt arkiv. Tabell 9. Kommunelegene om bruk av MSIS-data Jeg har laget en egen database / oversikt over tilfeller i min kommune (n=76) Jeg informerer regelmessig andre leger i min kommune om den epidemiologiske situasjonen (n=77) Jeg informerer mattilsynet om forekomst og utbrudd av matbårne infeksjoner (n=78) Jeg oppbevarer papirkopier av MSISmeldingsskjemaer i manuelt arkiv / mapper (n=80) Ja Nei Vet ikke n % n % n % % % % % % % % % % % % % 13

14 Konklusjon og kommentarer Den nøyaktige deltakelsesresponsen for denne undersøkelsen er ukjent ettersom vi ikke kjenner til hvor mange som har mottatt invitasjonen til undersøkelsen gjennom de ulike kanalene, blant annet videresendelse fra kommuneoverlegene og lenke på Deltakerresponsen er imidlertid lav basert utelukkende på utsendelser fra Folkehelseinstituttet. Resultatene kan derfor ikke leses uten å ta høyde for mulig seleksjonsskjevhet i utvalget. Blant de som svarte var de fleste smittevernleger og fastleger. Det var forholdsvis få klinikere på sykehus som besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen viste at det i dette utvalget er bred oppslutning om at MSIS er viktig og at det er lite problemer med å få tak i meldingsskjemaer eller fylle ut disse. Nærmere 3 av 4 får fortsatt tilsendt meldingsskjema for utfylling fra laboratoriene sammen med prøvesvaret og sender utfylt skjema per post. Det ser altså ut til at få laboratorier har sluttet med å sende skjema til rekvirenten, m.a.o de aller fleste laboratoriene følger MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften på dette punktet. De aller fleste synes det er greit at man ikke får noen økonomisk kompensasjon for å sende meldinger til MSIS. Det er få av respondentene som informerer pasientene når de melder et tilfelle til MSIS. Dette skal de iflg. MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften gjøre. Det er en utbredt oppfatning blant respondentene at man i framtiden ønsker seg en datateknisk løsning hvor man kan fylle ut MSIS-meldingsskjema i elektronisk pasientjournal (EPJ) og sende meldingen elektronisk via helsenett. Det er verdt å merke seg at ca 40 % av respondentene meldte tilfeller til MSIS hver måned eller oftere. Respondentene bruker ofte data fra MSIS. Disse dataene finner de primært på Folkehelseinstituttets nettsider og på Det er svært få som er misfornøyd med hvordan data presenteres på De aller fleste bruker dataene for å ha en oversikt over den epidemiologiske situasjonen i kommunen /bydelen, men det er mange som også bruker data i forbindelse med lokale rapporter og i kontakt med publikum og media. Av de kommuneoverlegene som svarte på undersøkelsen oppbevarte de aller fleste papirkopier av MSIS-meldinger i et manuelt arkiv på kontoret, og svært få hadde laget et eget elektronisk register for lokale tilfeller. 3 av 4 kommuneoverleger opplyste at de informerte mattilsynet om forekomst og utbrudd av matbårne infeksjoner. 14

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS

Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Resultater fra brukerundersøkelse blant brukere av MSIS Smitteverndagene 7.og 8. juni 2012 Hilde Kløvstad Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2015 I 2015 ble det diagnostisert 25 207 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Dette tilsvarer 488 diagnostiserte per 100 000 innbyggere (diagnoserate).

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2013 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013

10. april 2014 Folkehelseinstituttet 1 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE I 2013 Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Både antall

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Gonoré og syfilis i Norge i 2012

Gonoré og syfilis i Norge i 2012 Gonoré og syfilis i Norge i 2012 Antall meldte tilfeller av gonoré gikk opp i 2012, i hovedsak på grunn av økt forekomst blant menn som har sex med menn (msm). Antall meldte tilfeller av syfilis gikk noe

Detaljer

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Hanne Eriksen, seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) MSIS og tuberkuloseregister forskriften Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer 3-1.

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring 1 Utvalg og undersøkelsesopplegg Integreringsbarometeret er en holdningsundersøkelse om integrering og mangfold rettet

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

GONORÉ OG SYFILIS I NORGE 2014

GONORÉ OG SYFILIS I NORGE 2014 GONORÉ OG SYFILIS I NORGE 2014 Folkehelseinstituttet overvåker gonoré- og syfilissituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra leger til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Antall meldte

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Evaluering LandeveisBirken 2012

Evaluering LandeveisBirken 2012 Evaluering LandeveisBirken 2012 Ada Rolsdorph Braaten Evaluering LandeveisBirken Denne rapporten er utarbeidet av Birkebeinerrittet AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Vestfold, november 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HELSEDIREKTORATET. Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Ref. 626720

HELSEDIREKTORATET. Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Ref. 626720 HELSEDIREKTORATET Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Ref. 626720 1 Innhold 1 RESULTATER...3 2 UNDERSØKELSESDESIGN...6 2.1 Om undersøkelsen...6

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Behov for informasjon fra registre

Behov for informasjon fra registre Behov for informasjon fra registre Møte i referansegruppa for Smittevern i kommunene, 2.3.2016 Preben Aavitsland Krav i lovverket «Kommunelegen skal ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 folkehelseinstituttet Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Hedmark og Oppland, Biri 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett -Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse i Møre og Romsdal, Molde 2016 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Hensikten

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

MSIS i dag og i fremtiden

MSIS i dag og i fremtiden MSIS i dag og i fremtiden Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene 2015 Agenda Helseregistre Smittevernregistre Planer for samordning av smittevernregistrene

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 1 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 Folkehelseinstituttet følger hivsituasjonen i Norge gjennom anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta. Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta. Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Korleis fremme etterleving av NOISforskrifta i sjukeheim? Smitteverndag i Bergen, Hordaland 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og lovverk 1996 Forskrift om smittevern

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 I 2012 ble det diagnostisert 242 nye hivsmittede i Norge, 166 (69 %) menn og 76 kvinner. Etter et rekordhøyt antall nye hivpositive blant menn som har sex med

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk NOIS PIAHnett - Norsk overvåkingssystem for helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk Fylkeskonferanse Nordland, mars 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme-

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer