HELSEDIREKTORATET. Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Ref

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEDIREKTORATET. Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Ref. 626720"

Transkript

1 HELSEDIREKTORATET Kartlegging av personellsituasjon i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom Ref

2 Innhold 1 RESULTATER UNDERSØKELSESDESIGN Om undersøkelsen Målgruppe - utvalg Metode Spørreskjema DATAINNSAMLING Gjennomføring Respons - frafall Nettoutvalget...8 Vedlegg : Vedlegg 1 : Spørreskjemaet Vedlegg 2 : Tabellrapport (Finnes også på Excel format eget vedlegg) 2

3 1 RESULTATER Tallene er basert på informasjon fra 311 av 430 kommuner. Oslo, Trondheim og Bergen er rapportert på bydelsnivå (25 av 27 bydeler er representerte), og bydelstall er sammenslått til kommunenivå. A. Tjenestetilbud (rapporterer 1 eller flere timer): Har tilbud % Helsestasjon ,4 Skolehelsetjeneste ,8 Helsestasjon for ungdom ,1 Total én eller flere tjenester ,0 Gj. snitt antall tibud 2,7 Antall kommuner (n) B. Antall kommuner som tilbyr tjenester som del av interkommunalt samarbeid: Har tilbud som del av interkommunal % Helsestasjon Antall Ja 7,8 Skolehelsetjeneste Antall Ja 8,6 Helsestasjon for ungdom:antall Ja 19,7 Total - én eller flere tjenester Antall Ja 25,1 Gjennomsnittlig antall tilbud Gjennomsnitt 0,3 Antall kommuner Antall (n) kommuner i utvalget 311 C1. Antall timer utført for hver profesjon. Sum timer. Helsestasjon 0-5 år Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom år Total Helsesøster 25799, , , ,60 Lege 3617, ,29 544, ,07 Fysioterapeut 2391, ,57 67, ,09 Jordmor 5621,78 164,63 125, ,86 Psykolog 920,93 712,74 193, ,12 Andre (NOTER) 3231, ,27 230, ,45 Andre (NOTER) 1365,50 574,65 66, ,15 Andre (NOTER) 434,25 114,65 94,45 643,35 Sum antall timer tilbudt 43382, , , ,69 Antall kommuner (n)

4 C2. Antall timer utført for hver profesjon. Gjennomsnitt.. Helsestasjon 0-5 år Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom år Total Helsesøster 82,96 73,92 9,86 155,73 Lege 11,63 4,33 1,75 16,54 Fysioterapeut 7,69 4,64 0,22 11,72 Jordmor 18,08 0,53 0,40 17,75 Psykolog 2,96 2,29 0,62 5,49 Andre (NOTER) 10,39 5,62 0,74 15,64 Andre (NOTER) 4,39 1,85 0,21 6,02 Andre (NOTER) 1,40 0,37 0,30 1,93 Sum antall timer tilbudt 139,50 93,55 14,10 230,82 Antall kommuner D. Antall timer utført for hver profesjon relativt til målgruppe. Gjennomsnitt. Helsestasjon 0-5 år Skolehelsetjeneste Helsesøster 107,91 27,47 Lege 16,89 2,31 Fysioterapeut 8,1 2,17 Jordmor 20,58 0,53 Psykolog 1,25 0,4 Andre (NOTER) 9,65 4,03 Sum antall timer tilbudt 164,38 36,91 Antall i målgruppe Antall kommuner

5 E. Antall timer utført for hver profesjon etter fylke. Gjennomsnitt. Helsestasjon barn Skolehelse tjeneste Helsestasjon ungdom Totalt Østfold 171,62 131,04 10,85 313,51 Akershus 212,48 169,41 24,21 406,10 Oslo 6562, ,03 228, ,48 Hedmark 96,00 64,03 16,17 176,20 Oppland 105,57 54,38 7,06 167,01 Buskerud 151,70 117,06 12,95 281,70 Vestfold 202,59 154,53 7,80 364,92 Telemark 134,43 128,65 13,27 276,35 Aust-Agder 50,39 34,67 6,17 91,22 Vest-Agder 152,50 113,66 4,23 270,38 Rogaland 178,40 79,68 20,07 278,15 Hordaland 225,09 144,11 22,74 391,94 Sogn og Fjordane 72,50 33,45 5,36 111,31 Møre og Romsdal 89,08 55,76 6,96 151,80 Sør-Trøndelag 62,82 80,59 17,16 160,57 Nord-Trøndelag 69,48 53,77 8,49 131,75 Nordland 48,83 38,39 5,95 93,16 Troms 98,69 60,67 42,62 201,98 Finnmark 48,54 25,81 6,04 80,40 Total 139,50 93,55 14,11 247,15 n

6 2 UNDERSØKELSESDESIGN 2.1 Om undersøkelsen TNS Gallup har assistert Helsedirektoratet i gjennomføringen av en kartlegging av utførte timeverk i norske kommuner i helsestasjoner, skolehelsetjeneste og helsestasjoner for ungdom. Kartleggingen supplerer informasjon rapportert gjennom KOSTRA. KOSTRA spesifiserer imidelrtid ikke timeverk spesifikt på disse tre tjenesteområdene, noe som er nødvendig for den videre planlegging og tilrettelegging av disse tjenestene i kommunene. Kartleggeingens utgangspunkt er derfor som følger: 1. De årlige KOSTRA tallene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Funksjon 232) skiller ikke mellom personellinnsatsen i helsestasjonen 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 2. Helsedirektoratet har erfart at det ikke foreligger tilstrekkelige grunnlagsdata, styringsdata og indikatorer for å kunne følge med, analysere og gi nødvendige råd om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 3. Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse og omsorgsdepartementet å utarbeide en plan for styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det skal utarbeides et høringsnotat. Undersøkelsen er designet i samarbeid mellom Helsedirektaoratet og TNS Gallup, og Gallup har stått for datainnsamling og sammenstilling av resultater. 2.2 Målgruppe - utvalg Målgruppe for undersøkelsen er alle norske kommuner, representerte ved person som har ansvar foreller kjennskap til innrapportering av timebruk for KOSTRA-funksjon 232: Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Disse personene er på forhånd ikke kjente, og undersøkelsen ble derfor rettet mot kommunene, med anmodning om videreforsendelse til rette vedkommende. For Oslo, Bergen og Trondheim kommuner ble utvalget i tillegg splittet opp etter bydeler med navngitte mottakere. Den endelige målgruppen bestod av 430 kommuner og 27 bydeler. Helsedirektoratet tilrettela undersøkelsens utvalg, som ble oversendt til TNS Gallup for bruk under utsendingen: Frei kommune er sammenslått med Kristiansund (2008) og ble fjernet fra utvalget. Oslo, Bergen og Trondheim kommuner var inkludert i listen samen med lenker til de enkelte bydeler i disse kommunene. En av bydelene i hver av disse kommunene har benyttet kommunens skjema, og er i etterkant flyttet til bydelen. 2.3 Metode Ettersom alle kommuner er tilgjengelige per e-post, og har tilgang til Internett, kunne undersøkelsen sendes ut elektronisk. Det ble utarbeidet skriftlig spørreskjema, som ble sendt ut per e-post, med lenke til undersøkelsens spørreskjema. Hver kommune ble tildelt sin unike link, slik at man under feltarbeidet kunne følge innkomsten, og sende påminnelse til kommuner som per dato ikke hadde besvart. Hver kommune kunne dermed få tilsendt ett enkelt skjema, der det ble oppfordret til å samarbeide på tvers av avdelinger og yrkesgrupper etter behov, under utfyllingen. Det ville være mulig å videresende skjemaet, samt å gå ut og inn under utfyllingen. Flere personer kunne dermed samarbeide om oppgaven, og det ville være mulig å avslutte temporært, for eksempel under innhenting av tilleggsinformasjon. 6

7 Kommunene ble samtidig anmodet om å oppgi kontaktperson for utfyllingen, i fall det skulle bli nødvendig å gå tilbake til enkeltkommuner under rapporteringen. 2.4 Spørreskjema Spørreskjemaet består av en innledende instruksjon, samt svarbokser for innlegging av timetall for hver tjeneste. Timeverk er registrert som følger: Rapporteringen gjelder: avtalte (ikke utførte) brukerrettede timeverk, for en representativ uke i oktober måned 2009, og skal gi et komplett bilde av kommunens virksomhet denne uken: 1. Timer registreres enten de utføres av kommunens eget personell eller av innleiet personell. 2. Timeverk for den enkelte tjeneste registrert i ulike avdelinger/etater i kommunen, hentes inn og summeres. 3. Timer brukt til administrative oppgaver regnes ikke med. Eksempel: Dersom ledende helsesøster anvender 50% av sin tid på pasientkonsultasjoner, rapporteres kun timer brukt til konsultasjoner. 4. Overtid skal ikke medregnes. 5. Ved interkommunalt samarbeid registreres kun kommunens egen andel av disse timeverkene. 6. Timetall oppgis med to desimaler. Dersom kommunen ikke har avtalte timeverk for den angjeldende tjenesten, registreres 0 (null) timer For registrering av timer utført av privatpraktiserende leger, personer på engasjement eller arbeidsmarkedstiltak, beregning av fravær og registrering av administrasjon, henvises det til Rapportering av kommunale tjenesteproduksjonsdata i KOSTRA Veiledning til utfylling av skjema: Oppsummeringsvis for hver sektor var det også mulig for respondentene å skrive inn tekst, som kommentar til utfyllingen, eller for å forklare avvik fra normalen. Skjemaet er gjengitt i sin helhet i vedlegg 1. 3 DATAINNSAMLING 3.1 Gjennomføring Undersøkelsen ble gjennomført som følger: * Første gangs utsendelse den 10.10, 2009, etter en innledende test. * Første påminnelse den 16.11, 2009: Ordinært påminnelsesbrev per e-post. * Andre påminnelse den 07.12, 2009: Påminnelse med utvidet svarfrist. * Tredje påminnelse den 07.01, 2010: Påminnelse med ny utvidet svarfrist og tilleggspåminnelse fra Helsedirektoratet via fylkesmenn. Denne siste påminnelsen kan ha hatt noe begrenset effekt, da henvendelsen til fylkesmennene ble sendt ut fra Helsedirektoratet med direktoratets egen spørreskjemalink. Den samme linken ble da videresendt av fylkesmennene til kommunene. Dette har medført at enkelte kommuner har gått inn på samme skjemalink og skrevet oppå hverandre. Telefoniske henvendelser til TNS Gallup bekrefter at dette har forekommet, men omfanget av slik dobbeltregistrering er ikke kjent. 3.2 Respons - frafall Utsendingen av de 457 skjemaene resulterte i ulike utfall: 109 er ubesvarte 10 respondenter har kun har sett igjennom skjemaet uten å fylle inn informasjon 7

8 3 respondenter har hatt vansker med utfyllingen, da kommunen ikke skiller de tre funksjonene. 2 besvarelser er ufullstendige, da det er registrert stillingsbrøk i stedet for timeantall. 333 er besvart i sin helhet, tilsvarende 73% av antall utsendte skjema. Besvarelsene representerer 311 kommuner (inklusive bydelene) og 25 bydeler. I Oslo er 14 av 15 bydeler representert, i Bergen alle 8, og i Trondheim 3 av Nettoutvalget Med høy respons øker også sannsynligheten for at utvalget gjenspeiler alle kommuner og bydeler. Utvalgets representativitet kan vurderes i forhold til utvalgssammensetning og til timeregistreringen. Geografisk representativitet Alle landets kommuner er i utgangspunktet inviterte til å delta i kartleggingen. Utvalgets geografiske representativitet indikeres ved å sammenstille utvalgskommunenes geografiske fordeling med alle landets kommuner (Tabell 1). Tabell 1: Populasjon og brutto utvalg etter fylke (Prosent og antall). Populasjon Utvalg Kommune Kommuner/bydeler Antall innbyggere. Antall enheter. Kommuner/bydeler Antall innbyggere. Antall enheter. Antall % Gj.snitt Gj. Snitt Antall % Gj.snitt Gj. Snitt Østfold 18 3, ,8 14 4, ,8 Akershus 22 4, ,6 19 5, ,1 Oslo 1 0, ,0 1 0, ,0 Hedmark 22 4, ,0 17 5, ,5 Oppland 26 5, ,2 22 6, ,9 Buskerud 21 4, ,4 15 4, ,6 Vestfold 14 3, ,5 11 3, ,2 Telemark 18 3, ,0 13 3, ,4 Aust-Agder 15 3, ,9 9 2, ,4 Vest-Agder 15 3, ,7 11 3, ,3 Rogaland 26 5, ,3 24 7, ,3 Hordaland 33 7, ,3 19 5, ,5 Sogn og Fjordane 26 5, ,9 19 5, ,1 Møre og Romsdal 36 7, ,9 26 7, ,0 Sør-Trøndelag 25 5, ,7 21 6, ,1 Nord-Trøndelag 24 5, ,2 15 4, ,5 Nordland 44 9, ,2 28 8, ,5 Troms 25 5, ,6 15 4, ,0 Finnmark 19 4, ,3 12 3, ,5 Total , , , ,0 Bydeler 27 5,9 22 6,6 Total , ,0 Utvalget følger i det store og hele fordelingen i landet for øvrig (Tre bydeler representerer hver sin kommune i Oslo, Trondheim og Bergen). Det er noe overrepresentert i Oppland og i Rogaland, og noe underrepresentert i Hordaland og i de nordligste landsdelene. Dette betyr samtidig at det gjennomgående representerer litt større kommuner (i gjennomsnitt innbyggere per fylke mot i landet totalt) og kommuner med noe flere enheter (70,0 mot 64,9 henholdsvis) enn i landet som helhet. Rapporterte timeverk Undersøkelsen kartlegger brukerrettede timeverk for en representativ uke i oktober måned Rapporteringen kan da sammenstilles tentativt med de tallene som rapporteres gjennom KOSTRA (Tabell 2) 8

9 Tabell 2. Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste, rapportert gjennom KOSTRA. Antall Personell i alt Legar Fysioterapeutar Helsesystrer Jordmødrer Anna personell Timebruken i helsestasjons- og skolehelsetjeneste rapporteres årlig i form av årsverksrapporter. Tabellen viser det samlede antall årsverk og fordeling på profesjoner for årene Det samlede antall utgjør årsverk i Dersom vi legger til grunn at et årsverk utgjør timer, tilsvarer dette timer per uke. I utvalget er det registrert til sammen 76862,69 timer for den representative oktoberuken (Tabell 3). Tabell 3. Timeverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste i utvalget. Antall. Helsestasjon 0-5 år Helsestasjon for Skolehelsetjeneste ungdom år Total Helsesøster 25799, , , ,60 Lege 3617, ,29 544, ,07 Fysioterapeut 2391, ,57 67, ,09 Jordmor 5621,78 164,63 125, ,86 Psykolog 920,93 712,74 193, ,12 Andre (NOTER) 3231, ,27 230, ,45 Andre (NOTER) 1365,50 574,65 66, ,15 Andre (NOTER) 434,25 114,65 94,45 643,35 Sum antall timer tilbudt 43382, , , ,69 Antall kommuner (n) Utvalget fanger 72,3% av kommunene. Dersom vi antar at timebruken i kommuner som ikke har besvart undersøkelsen er den samme som blant kommunene som har besvart, tilsvarer utvalgsfordelingen en samlet timebruk i alle kommunene på anslagsvis timer. Dersom vi i tillegg tar høyde for at 1 av Oslo s- og 1 av Trondheims bydeler ikke har svart, og legger til gjennomsnittlig timetall for bydelene i disse to byene (742 timer og 754 timer henholdsvis), øker timetallet til anslagsvis Tatt i betraktning av at utvalget er svakt overrepresentert i større kommuner, antydes det anslagsvis 10-15% underrapportering av timebruken i utvalget sammenliknet med KOSTRA rapporteringen. Avvik vil kunne skyldes: Ulike rapporteringstidspunkt. Problemer med å skille mellom tjenestetyper og profesjoner, da disse inngår i tverrfaglige funksjoner og arbeider på tvers særlig i mindre kommuner. Samarbeidsavtaler med fylkeskommunale/statlige institusjoner. 9

10 Resttimer blir ikke inkludert, knyttet til f.eks folkehelsearbeid, reisevaksinering og smittevern. Etc. Kommentarer til utfyllingen av de respektive timetall i den enkelte kommune er gjengitt i rapportens datavedlegg. KOSTRA sammenstilling per kommune I tillegg til å sammenstille timerapporteringen med KOSTRA-rapporten totalt, vil kommunevis sammenstilling av antall årsverk per enhet i populasjonen gi en indikasjon på utvalgets datavaliditet. Tatt i betraktning av de ovenfor nevnte forbehold, samt endringer i populasjonens størrelse, ser vi at: Mens KOSTRA-rapporteringen for helsestasjon og skolehelsetjeneste for alle kommunene utgjør timer, utgjør de i Helsedirektoratets utvalg timer. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig timebruk per kommune på henholdsvis 8,1 og 6,3 timer. Tar vi høyde for at utvalget utgjør 72% av alle kommunene tilsvarer dettet totalt timer. Variasjonen i utvalgsrapporteringen er noe mindre enn i KOSTRA (Standardavvik 18,1 timer mot 21,5 timer). 26 av de 311 kommunene i utvalget overrapporterer timetallet, i størrelsesorden 0,3% til 426,6%. Underrapporteringen er i størrelsesorden -0,03% til -158,7%. De prosentvise avvikene uttrykker imidlertid ofte relativt små timeavvik: Den største prosentvise overrapporteringen tilsvarer f,eks. 5,6 timer rapportert i 2009-utvalget mot 1,1 timer i KOSTRA. Den nest største overrapporteringen tilsvarer 1,32 timer rapportert i utvalget mot 0,32 i KOSTRA. For 121 av de 311 kommunene er avviket mellom KOSTRA-rapporteringen og utvalget mindre enn 1 time. 10

11 Vedlegg 1 Spørreskjemaet KARTLEGGING AV PERSONELLSITUASJON I HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE OG HELSESTASJON FOR UNGDOM OM UTFYLLINGEN Rapporteringen gjelder: avtalte (ikke utførte) brukerrettede timerverk, for en representativ uke i oktober måned 2009, og skal gi et komplett bilde av kommunens virksomhet denne uken: 1. Timer registreres enten de utføres av kommunens eget personell, eller av innleiet personell. 2. Timeverk for den enkelte tjeneste registrert i ulike avdelinger/etater i kommunen, hentes inn og summeres. 3. Timer brukt til administrative oppgaver regnes ikke med. Eksempel: Dersom ledende helsesøster anvender 50% av sin tid på pasientkonsultasjoner, rapporteres kun timer brukt til konsultasjoner. 4. Overtid skal ikke medregnes. 5. Ved interkommunalt samarbeid registreres kun kommunens egen andel av disse timeverkene. 6. Timetall oppgis med to desimaler. Dersom kommunen ikke har avtalte timeverk for den angjeldende tjenesten, registreres 0 (null) timer For registrering av timer utført av privatpraktiserende leger, personer på engasjement eller arbeidsmarkedstiltak, beregning av fravær og registrering av administrasjon, henvises det til Rapportering av kommunale tjenesteproduksjonsdata i KOSTRA Klikk her for tilgang til KOSTRA-veilederen info - I tilfelle det er behov for å kontakte deg vedrørende rapporteringen, ber vi deg vennligst oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse. I tilfelle det er behov for å kontakte deg vedrørende rapporteringen, ber vi deg vennligst oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse. Navn: (1) Telefonnummer: (2) E-postadresse: (3) q1 - Vennligst finn din kommune i listen: Vennligst finn din kommune i listen: Dersom du er ansatt i Oslo, Bergen eller Trondheim, ber vi deg finne bydelen din. Halden kommune (0101) Moss kommune (0104) Båtsfjord kommune (2028) Sør-Varanger kommune (2030) q2 - Antall timeverk i helsestasjon for barn 0-5 år Antall timeverk i helsestasjon for barn 0-5 år Timetall oppgis med to desimaler. Dersom kommunen tilbyr andre tjenester, ber vi deg notere navn på disse i tillegg til timeantall. Helsesøster (1) Lege (2) 11

12 Fysioterapeut (3) Jordmor (4) Psykolog (5) Andre (NOTÉR) (6) Andre (NOTÉR) (7) Andre (NOTÉR) (8) q2b - Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: q3 - Antall timeverk i skolehelsetjenesten Antall timeverk i skolehelsetjenesten Timetall oppgis med to desimaler. Dersom kommunen tilbyr andre tjenester, ber vi deg notere navn på disse i tillegg til timeantall. Helsesøster (1) Lege (2) Fysioterapeut (3) Jordmor (4) Psykolog (5) Andre (NOTÉR) (6) Andre (NOTÉR) (7) Andre (NOTÉR) (8) q3b - Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: q4 - Antall timeverk i helsestasjon for ungdom år Antall timeverk i helsestasjon for ungdom år Timetall oppgis med to desimaler. Dersom kommunen tilbyr andre tjenester, ber vi deg notere navn på disse i tillegg til timeantall. Helsesøster (1) 12

13 Lege (2) Fysioterapeut (3) Jordmor (4) Psykolog (5) Andre (NOTÉR) (6) Andre (NOTÉR) (7) Andre (NOTÉR) (8) q4b - Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: i96 Du har til sammen registrert følgende antall timeverk: ^f( q5 )[ 1 ]^ timer q6 - Samarbeider kommunen med andre kommuner om å tilby noen av følgende tjenester - i "interkommunalt samarbeid"? Samarbeider kommunen med andre kommuner om å tilby noen av følgende tjenester - i "interkommunalt samarbeid"? Ja (1) Nei (2) Helsestasjon 0-5 år (1) Skolehelsetjeneste (2) Helsestasjon for ungdom (3) q6b - Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: Dersom du har kommentarer til utfyllingen, eller andre opplysninger av betydning for registreringen, kan du skrive dem her: CompleteSurveyScript Takk for at du deltok i undersøkelsen! 13

14 CONDITION f( screenedout ) == 1 true Question statusscreened() false ScreenedOutSurveyScript Beklager, men du er ikke i målgruppen for denne undersøkelsen. END Condition f( screenedout ) == 1 14

15 Vedlegg 2: TABELLRAPPORT Årsverk per 100/populasjon etter stillingskategori og fylke - Registreringen omfatter avtalte, brukerrettede timeverk i en representativ uke oktober Analysen er basert på 331 (av 430) kommuner og 25 (av 27) bydeler. - Årsverk er estimert med utgangspunkt i 47 arbeidsuker per år, samt et årsverk på timer. -Årsverk per 100 populasjon henter populasjonstall fra: -Antall kommuner som ligger til grunn for de fylkesvise rapporteringene varierer. 1

16 Tabell A. HELSESTASJON FOR BARN 0-5 ÅR. A.1: Rapporterte timeverk for en representativ uke i oktober, slik de er registrert av kommunene, og estimert sum antall årsverk. HELSESTASJON FOR BARN 0-5 ÅR FYLKE Helsesøster Lege Fysioterapeut Jordmor Psykolog Andre Andre Andre Sum timer/uke Sum timer/år Årsverk ØSTFOLD 1314, , ,25 280, , ,9 64,53 AKERSHUS 2094,81 369,92 144,88 514, ,65 101, , ,93 108,43 OSLO 3435,64 521,62 553,46 871,1 9,3 608,03 496,3 67, , ,3 176,26 HEDMARK 997,2 133,6 150,05 276,5 7, , ,65 43,83 OPPLAND 1424,85 114,75 172,99 271,79 57,25 193,13 86, , ,97 62,38 BUSKERUD 1441,73 206,85 175,2 251,95 33,75 104,25 58, , ,56 61,11 VESTFOLD 1319,65 212,39 223,96 225,68 86,25 160, , ,91 59,85 TELEMARK 976,36 162,5 140,2 233, , , ,32 46,93 AUST-AGDER 292, ,5 86, , ,5 12,18 VEST-AGDER 933,3 137, , , , ,09 45,05 ROGALAND 2848,82 377,8 65,13 571,53 117,11 94, ,5 4281, ,08 114,99 HORDALAND 2507,34 319,24 56,18 634, ,3 45, , ,37 114,86 SOGN OG FJORDANE 852,57 131,4 48,5 229,6 67,87 47, , ,68 36,99 MØRE OG ROMSDAL 1555,37 209,25 105,75 173, ,75 56, , ,64 62,20 SØR-TRØNDELAG 888,7 126,47 35,91 210,88 2,8 38,8 10,3 5,3 1319, ,52 35,43 NORD-TRØNDELAG 614,38 84,25 37,5 140, , , ,75 27,99 NORDLAND 849, ,02 203,6 0 75,5 37, , ,64 36,72 TROMS 1092, , , , ,8 39,76 FINNMARK 1171,4 55,45 13,6 72,2 2 42,5 18, , ,5 15,64 "LANDET" 1165,15 2

17 A.2. Estimerte årsverk per 100 av populasjonen. Årsverk per 100/populasjon Årsverk fysioterape Årsverk ut jordmor Sum årsv/100 pop FYLKE Barn 0-5 år 1 Årsverk helsesøster Årsverk Lege Årsverk psykolog Årsverk andre ØSTFOLD ,23 0,03 0,02 0,05 0,00 0,10 0,42 AKERSHUS ,15 0,03 0,01 0,04 0,01 0,05 0,29 OSLO ,21 0,03 0,03 0,05 0,00 0,07 0,41 HEDMARK ,29 0,04 0,04 0,08 0,00 0,02 0,47 OPPLAND ,38 0,03 0,05 0,07 0,02 0,08 0,62 BUSKERUD ,24 0,04 0,03 0,04 0,01 0,03 0,39 VESTFOLD ,25 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,42 TELEMARK ,26 0,04 0,04 0,06 0,00 0,06 0,47 AUST-AGDER ,30 0,04 0,03 0,09 0,00 0,02 0,47 VEST-AGDER ,23 0,03 0,05 0,06 0,00 0,04 0,41 ROGALAND ,22 0,03 0,00 0,04 0,01 0,02 0,32 HORDALAND ,24 0,03 0,01 0,06 0,03 0,04 0,40 SOGN OG FJORDANE ,34 0,05 0,02 0,09 0,03 0,02 0,55 MØRE OG ROMSDAL ,28 0,04 0,02 0,03 0,00 0,05 0,42 SØR-TRØNDELAG ,14 0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,21 NORD-TRØNDELAG ,25 0,03 0,02 0,06 0,00 0,06 0,42 NORDLAND ,29 0,05 0,01 0,07 0,00 0,04 0,47 TROMS ,30 0,03 0,02 0,04 0,00 0,02 0,41 FINNMARK ,23 0,03 0,01 0,05 0,00 0,05 0,37 "LANDET" ,23 0,03 0,02 0,05 0,01 0,05 0,39 1 Antall barn per fylke er avgrenset til kommunene som deltar i kartleggingen 3

18 Tabell B. SKOLEHELSETJENESTE B.1: Rapporterte timeverk for en representativ uke i oktober, slik de er registrert av kommunene, og estimert sum antall årsverk. SKOLEHELSETJENESTE Timer i typisk uke, oktober 2009 FYLKE Helsesøster Lege Fysioterapeut Jordmor Psykolog Andre Andre Andre Sum timer/uke Sum timer/år Årsverk ØSTFOLD 1398,13 87,65 35,00 0,00 15,00 235,75 60,00 3, , ,91 49,27 AKERSHUS 2445,36 67,13 144,00 0,00 225,75 261,50 75,00 0, , ,78 86,45 OSLO 2878,15 224,08 163,25 0,00 48,55 187,25 18,75 15, , ,41 94,94 HEDMARK 823,88 55,20 40,75 7,50 38,00 100,25 23,00 0, , ,26 29,24 OPPLAND 921,83 39,63 92,08 0,50 9,30 101,25 29,75 2, , ,98 32,13 BUSKERUD 1348,35 58,25 136,50 33,00 18,75 114,00 47,00 0, , ,95 47,16 VESTFOLD 1437,38 16,90 171,75 0,00 56,25 17,50 0,00 0, , ,66 45,65 TELEMARK 1273,67 37,50 251,50 2,50 20,00 54,75 32,50 0, , ,74 44,92 AUST-AGDER 253,00 20,50 29,50 3,00 0,00 6,00 0,00 0,00 312, ,00 8,38 VEST-AGDER 1102,50 47,00 100,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 33,58 ROGALAND 1715,31 72,22 16,73 4,50 35,75 30,75 19,50 17, , ,22 51,36 HORDALAND 2124,59 269,21 71,38 2,38 104,12 98,50 68,00 0, , ,46 73,54 SOGN OG FJORDANE 503,84 65,10 24,50 0,00 17,87 24,25 0,00 0,00 635, ,32 17,07 MØRE OG ROMSDAL 938,79 101,25 66,00 7,00 13,00 216,62 79,25 27, , ,02 38,93 SØR-TRØNDELAG 1128,25 74,96 26,66 86,50 106,40 113,90 106,40 49, , ,09 45,45 NORD-TRØNDELAG 644,05 24,01 20,50 7,75 0,00 94,75 15,50 0,00 806, ,32 21,66 NORDLAND 891,17 55,70 35,22 10,00 0,00 81,75 0,00 0, , ,48 28,84 TROMS 893,59 7,50 1,50 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 910, ,23 24,44 FINNMARK 268,25 22,50 15,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 309, ,25 8,32 "LANDET" 22990, , ,57 164,63 712, ,27 574,65 114, , ,83 781,33 4

19 B.2. Estimerte årsverk per 100 av populasjonen. Årsverk per 100/populasjon Årsverk fysioterape Årsverk ut jordmor Sum årsv/100 pop FYLKE Barn 6-19 år 1 Årsverk helsesøster Årsverk Lege Årsverk psykolog Årsverk andre ØSTFOLD ,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 AKERSHUS ,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 OSLO ,11 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,13 HEDMARK ,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 OPPLAND ,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,11 BUSKERUD ,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,12 VESTFOLD ,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 TELEMARK ,12 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,16 AUST-AGDER ,10 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 VEST-AGDER ,11 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 ROGALAND ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 HORDALAND ,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 SOGN OG FJORDANE ,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 MØRE OG ROMSDAL ,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 SØR-TRØNDELAG ,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,11 NORD-TRØNDELAG ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 NORDLAND ,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 TROMS ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 FINNMARK ,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 "LANDET" ,09 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,11 1 Antall barn per fylke er avgrenset til kommunene som deltar i kartleggingen 5

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring 1 Utvalg og undersøkelsesopplegg Integreringsbarometeret er en holdningsundersøkelse om integrering og mangfold rettet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Rapport IS-2543 Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Publikasjonens tittel: Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Utgitt: 10/2016 Bestillingsnummer: IS-2543

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Notater. Julie Kjelvik og Merete Thonstad

Notater. Julie Kjelvik og Merete Thonstad 2008/26 Notater Julie Kjelvik og Merete Thonstad Notater Undersøkelse om praktisk hjelp i hjemmet i svangerskap og spedbarnsperiode Dokumentasjons- og resultatrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2002 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 17/-.3/HBr Trondheim 1. October Yngleregistreringer av jerv i Norge i Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA Datagrunnlaget

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn

Rundskriv DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets kommuner Landets fylkesmenn Rundskriv Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 2427 19 Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 7,1 Vurdering av søknader om nye stillinger 7 8.3 Rapporteringskrav fra fylkesmannen til

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer