nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7."

Transkript

1 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva er å gi gode råd til deg som står framfor viktige val i livet. Les om andre ungdomar sine val og lær meir om spennande bedrifter i Sogn og Fjordane.

2 Mange og dyktige fagfolk skaper resultat Dette skjer! Gode råd i søkjeprosessen UTGJEVAR: Opplæringskontoret for prosess og mekanisk industri. FORMÅL: Denne informasjonen er tilrettelagt for medlemsbedriftene og andre som direkte eller indirekte er involvert i PRO sitt arbeid. PRO ynskjer å være best på utdanning av fagarbeidarar i våre fag spesielt og fagopplæring generelt. PRO skal rekruttere lærlingar til medlemsbedriftene i tråd med bedriftene sine behov for fagarbeidarar, i samsvar med bedriftene sine strategiar. PRO skal være eit fleksibelt opplæringskontor i kontinuerleg utvikling for å tilpasse seg bedriftene sine behov. ADRESSE: Concordbygget Firdavegen 6 Postboks 492, 6803 Førde Telefon: (+47) Telefax: (+47) PRO: Jorunn Eide Kirketeig Dagleg leiar / director Mob. (+47) Magne Nordeide Opplæringskonsulent Mob. (+47) Wenche Tollefsen Administrasjonssekretær Mob. (+47) Malin Skeie Lærling Kontor og administrasjon Mob. (+47) ANSVARLEG REDAKTØR: Jorunn Eide Kirketeig Mob. (+47) TEKST: Oddrun Midtbø GRAFISK PRODUKSJON: Eko-Trykk AS, PRO rundar 15 år i Godt samspel med dei beste lærebedriftene og lærlingar gir resultat i form av dyktige fagfolk til industrien. PRO vart skipa 27. februar Dagleg leiar vart tilsett 1. juli Hydro og Elkem stod bak etableringa. Eit dykk i arkivet syner at vi set spor og må ha gjort noko rett. Frå 1. juli 1998 til 31. desember 2012, har vi totalt Foto: Vegard Fimland Jorunn Kirketeig dagleg leiar PRO opplæringskontor hatt 710 lærlingar gjennom vårt system. 27 prosent har gått ut med karakteren mykje godt. Nesten ingen har slutta. 3,66 prosent har gjort omval eller avslutta lærekontrakt. Totalt i alle desse 15 åra har 1,04 prosent stroke på fagprøva ved første forsøk, men alle har kome i mål når dei har prøvd på nytt. Dette er tal til å bli både stolt og glad av. Resultat gjennom 15 år gjer at eg trygt kan seie høgt og tydeleg at våre lærebedrifter i samspel med oss er eit godt val. Særleg dersom gjennomføring og resultat betyr noko når du skal velge læreplass. Det har og ei verdi for dei bedriftene som ønsker å være blant dei beste og mest attrak tive lærebedriftene, heile tida, kvart år, for kvar enkel lærling. Det ansvaret skal vi ta i lag med våre lærebedrifter. Eg er stolt av å kunne seie at dette kan vi og vi skal bli enda betre dei neste 15 åra i lag med bedriftene. Vi skal ikkje berre ha toppkandidater. Vi skal utdanne dei beste fagfolka, med ulike evner og interesser. Det skaper mangfald og konkurranseevne. Vi utnevner ikkje årets lærling eller årets lærebedrift. Hjå oss skal alle få sitt fagbrev i godt fagleg samspel mellom dei beste lærebedriftene og lærlingane. Indu - strien skaper resultat gjen - nom dyktige fagfolk, ikkje på enkelt resultat. PRO har vakse frå to bedrifter i starten til 38 bedrifter i Vi gir dermed langt fleire både lærlingar og bedrifter mulegheit til å skape gode resultat. Vår målsetting står fast også dei neste 15 åra: Vi skal skaffe nok dyktige fagfolk gjen - nom lærlingordningar, som sikrer industribedriftene konkurranseevne gjennom dyktige fagarbeidarar. Årskonferansen 2013 Sett av datoen 21. mars Invitasjon går ut tre veker før Sjå og facebook Logistikk-kurs Starter 14.mars 2013 Industrimekaniker-kurs Oppstart 5.mars 2013 ved nok påmelde Excel-kurs Dato kjem, følg (ved stor nok interesse) PRO OPPLÆRINGS - KONTOR Ny heimeside opnar våren 2013 Brosjyre Brosjyre med alle våre lærebedrifter kjem våren 2013 PRO Aktiv Januar 2013 Læreplass Siste frist for søking til læreplasser 1.mars 2013 Årskonferansen UTVEKSLING Utveksling Norge Tyske lærlingar kjem til Norge for utveksling. Periode for utveksling: 12. januar - 09.februar Utveksling Tyskland Periode for utveksling: 23. februar mars AKTIVITETER Karrieredag på Stryn vgs mars 2013 Skihelg på Hemsedal for alle lærlingane våre. Februar/Mars Skihelg på Åre for lærlingane våre Januar/Februar 2013 Informasjonsrunde til VG2 og VG1 Lær av andre ungdomar som har vore gjennom søkjeprosessen etter å ha avslutta grunnskulen. - PRO sine sider fungerte godt som ein start, i tillegg til informasjonen vi fekk på skulen og fann på internett. Eg sende ut søknader, og fekk to napp. Det er stor rift om lærlingeplassane, så ein må berre vere open for å flytte til andre kantar av landet. Camilla Landro, frå Sotra, deler gjerne erfaringane med andre i same situasjon. Vegen vidare I dag er ho lærling i kjemiprosess ved Elkem i Svelgen. Det går fint, med oppfølgingsmøte annakvar månad der eg får informasjon og kan gi tilbakemelding, seier ho. Om nokre månader skal ho inn i ein ny søkjerunde. - Til våren er eg ferdig med lærlingeperioden, og planlegg å gå vidare på fagskule i to år anten i Kristiansund eller i Bergen. Målet er å bli teknikar. Då opnar det opp for langt fleire stillingar; til dømes driftsleiar eller lærar i vidaregåande skule om ein har bygd på eit år med pedagogikk. Fristen er i mars. Dersom ein bruker litt tid på å orientere seg i valmulegheitene blir alt mykje enklare, meiner Camilla. Ho set pris på PRO Opplæringskontoret sine tenester: minifagprøver og ulike arrangement for å auke trivselsen blant lærlingane. - Skaff deg oversikt! - Det beste rådet eg kan gi til elevar som skal søkje på vidaregåande skule er at dei må få større innblikk i alle utdanningsmulegheitene dei har, seier Ole Marius Myklebust. - Det er ikkje lett for ein 15-åring å bestemme kva han eller ho vil bli eller jobbe med i framtida. Difor er det beste rådet eg kan gi: undersøk om alle studie - mulegheitene du har. Skulelei Han sjølv var ikkje sikker på kva han ville gjere eller jobbe med då han skulle søkje. - Etter ungdomsskulen var eg, som dei fleste, ganske lei av skulen. Eg kunne tenkt meg å jobbe litt. Eg prata litt med rådgjevaren på skulen, og vi kom fram til at TAF (Teknisk allmennfag) kunne passe for meg. Det er ei 4-årig utdanningslinje som kombinerer teoretisk og praktisk opplæring. Når du går TAF har du elevstatus dei to første åra, og lærlingstatus dei to siste åra. Elevane studerer allmennfag eit par dagar i veka på skulen, og er utplassert som elev under opplæring i ei industribedrift eller helsefagleg arbeidsplass. Eleven får realfagleg studiekompetanse og fagbrev etter fire år. Elevane får også løn gjennom læretida. Perfekt kombinasjon mellom jobb og skule Han jobber no som lærling hjå Stryvo A/S i Stryn. Stryvo er ein etablert totalaktør innan mekanisk bearbeiding av metallprodukt. - Eg skal ta fagbrev som Camilla Landro Ole Marius Myklebust CNC-operatør, seier han og forklarar: - Ein CNC-operatør kan ved hjelp av ei datamaskin køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materiale. Stryvo er ein ultramoderne industriplass som gir gode mulegheiter for opplæring av lærlingar innanfor CNC og industrimekanikar - faget. Torsdagar og fredagar studerer han allmennfag på skulen i Måløy. På spørsmål om kva han liker best, svarar han: - Det som er flott med TAF-linja er at den kombinerer teori og praksis. Sidan eg jobbar og studerer samstundes, blir eg ikkje så lei av verken jobben eller skulen. Ole Marius har nådd fram til det siste året som TAF-lærling. Etter to år med status som elev under opplæring, fekk eg større innblikk i dei ulike fagbreva eg kunne ta, seier han som siktar seg inn på teknisk fagskule eller maskiningeniørfag i Bergen eller Ålesund. Camilla Landro planlegg å gå vidare på fagskule etter at ho er ferdig med lærlingeperioden i kjemiprosess. (Foto: Privat) 2 3

3 PRO-kurs PRO Opplæringskontoret samarbeider tett med bedriftene for å finne ut kva kurs som kan vere aktuelle. Det er fleire mål med kursa; mellom anna å heve kompetansen for å gjere bedriftene meir konkurransedyktige, og motivere dei tilsette til å ta fagbrev. Det er viktig for at bedrifta skal kunne halde på arbeidskrafta. Arild Hatlem frå Swire Oilfield Services Wenke Rognaldsen frå Halliburton Åge Veiesund frå EWOS Vik Ørsta: - Lærlingane er framtida Instruktørkurs - nyttig for lærebedrifter - Dette kurset burde vere obligatorisk for alle som tek inn lærlingar i bedrifta, meiner tre av deltakarane på instruktørkurset som PRO Opplæringskontoret arrangerte i november. - Sidan dette er første gongen vi har lærling hjå Halliburton Florø, var det veldig greit å få innspel og lytte til erfaringar frå andre som har hatt lærlingar i mange år, seier Wenke D. Rognaldsen. Ho er formann på basen, og har logistikk som fagområde. Gjennomgang av lovverket - Det var nyttig å få innsikt i lover og reglar, og gjennomgang av minifagprøvar. Eg tykte det var synd at det ikkje var fleire med lærling i logistikkfaget på kurset som vi kunne fått meir erfaringsoverføring frå, seier ho. Kontroll på utstyr og mannskap Rognaldsen har som arbeidsoppgåve å syte for at dei har utstyr og kjemikalier til å utføre dei ulike miksejobbane dei har til ei kvar tid. Ho fordeler óg mannskap til dei ulike arbeidsprosessane som skjer på basen. Vi har ein tankpark på 74 tankar fordelt på Mud, Brine, Slop og Tørrbulk i tillegg til kjemikalielager og sementutstyr som Centralizere og stop collar, seier ho og snakkar eit språk som lærlingar fort vil forstå. Pedagogikk Fagleg leiar for lærlingar hjå Swire Oilfield Services i Florø, Arild Hatlem, har fagområdet industrimontør. - Eg lærte nyttige ting innafor pedagogikk. Når bedriftene tek inn lærlingar er det fagleg leiar sitt ansvar å lage ein opp - følgingsplan for lærling. Dette fekk eg hjelp til, og har no laga ein knallgod plan, seier han nøgd. Han jobbar sjølv med vedlikehald og reparasjon på lasteberarar som mellom anna containerar og tankar til bruk i off shore. - Ingen dagar er like på Swire, seier han og legg til at han tykkjer alle bedrifter som vil ha lærlingar bør ta seg tid til dette kurset, for å kunne forstå korleis ein skal fungere som fagleg leiar eller instrukør. Dele kunnskapen på bedrifta Åge Veiesund frå EWOS, Forø, har fagområdet produksjonsteknikk. Han er samd med dei to andre, men skulle gjerne hatt ein dag ekstra med pedagogikk. Han vil no forbetre opplæringsrutinane og dokumentasjonen på både lærlingsida, men også eiga intern opplæring. - Ein vanleg arbeidsdag på EWOS Spesialfóravdeling handlar om å produsere EWOS sitt settefiskefór og medisinfór med pellets frå 0,6 mm til 10 mm. Elles dreier det seg om drift av automatisert fabrikk med HMI-skjermsystem, førstehands vedlikehald, reinhald, analysar, finne forbetringar i arbeidsrutinar, kvalitetsfor - betringar og generell effektivisering. - Vi fekk mange nye idéar frå Denne gjengen fullførte instruktørkurset i Førde i november Konklusjonen frå tre av deltakarane er at kurset har stor nytteverdi for lærebedrifter. andre kursdeltakarar som delte sine erfaringar og rutinar, fortel han som kjem frå ei bedrift som prioriterer å delta med fleire tilsette på instruktørkurs. medlemsbedrifter. Logistikk -kurs Logistikkfaget blir meir og meir aktuelt. Vi arrangerer kurs for å lære vekk kunsten å ha full kontroll. Ein logistikkoperatør (lager arbeidar) jobber med transport av varer; sikting av last, planlegging, lagring, produksjon og klargjering av sending av gods. Mars 2013 startar Pro Opp lærings kontoret logi - stikk-kurs i Florø. Kurset går over to se mester med eksamen desember Vi nyttar Indu striskulen sitt kursmateriale og har samlingar med støtte - undervisning. Kurset er for lær lingar med «feil bakgrunn» og tilsette i bedriftene som ønskjer å kvalifisere seg til å ta fagbrev. Les meir om kurset på - Lærlingane er svært viktige for bedrifta vår, både no og i framtida. - Spesielt om tre-fire år har vi fleire personar som går av med pensjon, og det er no vi må overføre til lærlingane den kompetansen og opplæringa som dei eldre har, seier produksjonsleiar Leif Arve Voll ved Vik Ørsta as. Industribedrifta som produserer lysmaster, og produkt til tunnel- og trafikksikring, tek inn to nye lærlingar kvart år. Dei har som regel fire lærlingar på bedrifta. Nett no er det litt spesielt då dei har seks lærlingar i Vik. Bedrifta har avdelingar i Vik og Ørsta i Møre og Romsdal. Fag ved Vik Ørsta - Faga som vi først og fremst er ute etter er sveisarar, indu - strimekanikarar, platearbeidarar og operatørar innafor CNCstyring. No har vi også to lærlingar på industriell overflatebehandling. Vi har i tillegg i samarbeid med PRO Opp - læringskontoret åtte-ti personar som skal gå opp til fag - prøve som privatistar i industriell overflatebehandling til vinteren/våren. Tett kontakt med skulane - Her i Vik har det stort sett vore greitt å få fatt i lærlingar. Litt av grunnen er nok at vi orienterer 9. og 10. klasse på skulen og fortel kva vi driv med, og kva for kompetanse vi er ute etter. Like eins har vi godt samarbeid med Sogndal Vidare gåande Skule, der vi tek imot elevar for utplassering i arbeidslivet. Då lærer dei bedrifta å kjenne og vi lærer elevane å kjenne. Det er eit samarbeid vi har hatt i mange år, seier Voll som veit å verdsetje ungdom som er avgjerande for framtida til bedrifta. Påmelding til Dette blir eit kurs som inkluderer ungdom og dei som har mange år i yrkeslivet. Kurs er gratis for lærlingar i PRO sine medlemsbedrifter. 4 5

4 Sosiale tiltak for lærlingane Som eit ledd i å skape trivsel under læretida og for å tilbakeføre deler av tilskotet pr lærling, bruker PRO ein god del ressursar på å tilrettelegge aktivitetar for lærlingane. - Dette er ikkje eit krav, men ein del av det totale biletet med det å vere lærling i PRO. Vi har i løpet av året ei rekke arrangement der vi tilbyr lærlingane våre å treffast for å gjere noko sosialt sammen. Nokre gonger reint for moro som å reise på konsert, medan andre gonger kombinerer vi sosialt med fagleg påfyll, seier Jorunn Kirketeig, dagleg leiar i PRO. PRO-lærlingar skal ha det godt Vi har som mål at det skal vere godt å vere lærling i PRO, og at alle skal føle at dei tilhøyrer det nettverket som PRO representerer. Som lærling i PRO kan du bli oppmoda om å delta på messer og vere med på skular for å informere om dei ulike faga. Du vil då bli oppfatta som representant for PRO og det blir stilt krav til deg som representant. På nettsida til PRO kan du sjå dei ulike PRO-aktivitetane. PRO tek i mot innspel for nye og artige så vel som faglege tiltak som kan vere med på å auke trivselen som lærling. PRO har arrangert skiturar til både Hemsedal og Åre; då er det fart og moro som står i fokus. Bli best på det du kan Kickoff sveisar folk saman - Målet med ei slik samling er å skape miljø og trivsel for lærlingane. Ei fin blanding av leik og moro, og fagleg stoff som går inn på den generelle læreplanen, seier den daglege leiaren i PRO. Lærlingane hadde eit tett program heile den 2.november. Kick-offen fann stad i Førde, og blandinga var sett saman av politi og vegvesen, motivator Egil Søby og Jølster Rafting. Den sistnemnde hadde aktivitetar som teambuilding i parken i Førde. Bileta syner lærlingar i tett kontakt for å løyse kompliserte oppgåver. Dagen vart avslutta med middag i Førdehuset, etterfulgt av konsert med Dum Dum Boys. - Det er ditt ansvar å bli best på det du kan. Mannen bak desse orda er Egil Søby. Han er best på å skape motivasjon for å få folk til å setje seg eigne mål i livet. - Ungdom må lære å leve med forventningspress, og hente fram det beste i seg sjølv, seier Søby. Den tidlegare olympiske meisteren i kajakk, er ein ettertrakta føredragshaldar. Han har fylt opp kalendaren for ei tid framover. I haust var han på kickoff-samling med PRO-lærlingar. MMFI i panna Han merkar fort på responsen i salen om han når fram med bodskapen. Eg fekk god kontakt med dei engasjerte ung - domane, og har fått fleire mailar og nye Facebook-vener etter møtet i Sogn og Fjordane, seier motivatøren, og røper nokre enkle grep for å få fram energi og engasjement på arbeidsplassane. - Det er avgjerande for alle folk at dei føler seg viktige. Det står MMFI i panna på alle. Bokstavane står for: Make me feel important! Humøret er det beste våpenet - Vil du nok, når du dine mål, forsikrar han og meiner det er større sjanse for å lukkast enn å mislukkast når du er overtydd om at du skal nå måla. - Bland deg med positivistane, styr unna dei negative, om du vil ha det godt i livet. Humøret er vårt beste våpen, er nokre av dei mange råda han sjenerøst deler med andre. Inviterer til 100-års dag - Kva ønskjer du med livet ditt, spør han. - For å nå måla må du seie det til deg sjølv; om att og om att til hjerna er programmert. Mannen har programmert si eiga hjerna til å føle seg ung og sprek. Og er så overtydd at han skal bli 100 år at han inviterer folk også lærlingane i Sogn og Fjordane til å kome på 100- årsdagen hans Feiringa skal skje på Telenor Arena, Fornebu. Festen startar kl , og Arve Tellefsen har sagt han vil spele gratis som 110-åring, smiler Søby. Ingen tek skade av å tenkje positivt. Egil Søby presenterer seg sjølv som ein av dei beste motivatørane i Skandinavia. Wenche Tollefsen, Jorunn Eide Kirketeig og Malin Skeie er glade for å ha han med på kickoffmøtet for lærlingane hausten (Foto: Magne Nordeide) 6 7

5 NY LÆREBEDRIFT: Swire Oilfield Services Det er stort engasjement i denne bedrifta, som gjennom 20 år har opparbeidd ein god stab i Florø. Dei jobbar godt saman, og liker å ha elevar i jobb. I fleire år har elevar frå Flora vgs. vore utplassert ved bedrifta. I 2012 tok dei inn den første lærlingen, som skal ta fagbrev i industrimontørfaget. Det om - fattar både mekanisk arbeid, vedlikehald, montering/demontering, testing, vask av utstyr og mykje dokumentasjon. I motsetning til industrimekanikarfaget omfattar industrimontørfaget ikkje opplæring i maskinering. Ein lærling ved Swire kan og bli sendt på jobb til andre basar rundt om i landet, særleg aktuelt er den store verkstaden for spesialutstyr i Stavanger. Saga Petroleum var den første kunden til Swire Oilfield Services, seinare har aktiviteten og av - delinga vokse jamt, og bedrifta driv no med utleige, vedlikehald, kontroll og sertifisering av tran - sportutstyr, vask av tankar og omlasting av kjemikaliar. Etter kvart er Statoil vorte største kunde. I dag har Swire Oilfield Services kring lasteberarar i Florø og disponerer 500 kvadratmeter verkstadlokale med kran. I 1999 var avdelinga blant dei første bedriftene i Florø som vart miljøsertifisert. I 2012 byggjer Swire i Florø eit reinseanlegg slik at vaskevatnet kan brukast fleire gonger. Dermed vert både vassforbruk og vassavfall redusert. Avdelinga vil også ta i bruk et nytt bulkanlegg ved ei ny kai på den nyaste delen av oljebasen. Anlegget skal nyttast til fylling og refylling av kjemikalie og har kapasitet også til nye kundar. Swire Oilfield Services, Statoil og den lokale bedrifta Norwegian Marine har utvikla ein kombinert kjøle- og frysekonteinar for transport av matvarer offshore. Florø-avdelinga er hovudavdeling for desse konteinarane og disponerer i dag kring 75 av dei. FAKTA Swire Oilfield Services AS Lokalisert på Fjordbase, Flora Etablert i fast tilsette og ein lærling i industrimontørfaget Produksjon: Utleige, vedlikehald, kontroll og sertifisering av transportutstyr. Vasking og omlasting. Martin Kjelsnes (til h.) skal ta fagbrev i industrimontørfaget, og er den første Swire-lærlingen i Florø. Fagansvarleg Arild Hatlem til venstre. Foto: Magvnus Helge Torvanger. NY LÆREBEDRIFT: TESS Ein lærling ved TESS har svært varierte arbeidsoppgåver i produksjonen i tillegg til å vere problemløysar for kundane i butikken. TESS er ein norskeid og landsomfattande leverandør av produkt og tenester til industridrift og vedlikehald. Kjerneprodukta er høgtrykks- og lågtrykksslangar og slangearmaturar til alle føremål, med tilhøyrande tenester i vidt omfang. TESS er den største leverandøren i landet av hydraulikkslangar, slangetilbehør og sveiseprodukt og driv med veldig mykje forskjellig, som sal av drifts- og vedlikehaldsprodukt, kle og vern, verktøy, slangar og koplingar, sveis og gass. Eit anna felt er Tess Hose Management (THM), IDmerking av slangar. TESS har 24 timars slangevakt, det vil seie ei vaktordning der nokon rykkar ut til kundar til alle døgnets tider, same om det gjeld små mutterar eller 20 meter lange bunkringsslangar. Eit stabilt personale i alle aldrar vitnar om eit godt og stimulerande miljø, der intern opplæring og rekruttering vert prioritert. Den stabile arbeidsstokken har gjort det enklare å byggje opp sørvis og kvalitet som to nøkkelomgrep. Kring kjerneprodukta har TESS bygd opp eit stort tenestetilbod lokalt og ein eigen teknisk divisjon sentralt. I sistnemnte skjer blant anna produksjon av spesialslangar og produksjon av en rekke ferdigprodukt innan hydraulikk og subsea. Marknaden er i første rekke Linn Merethe Sæle har nettopp teke fagbrev som logistikkarbeidar og jobbar hos TESS i Førde. Foto: Marit Bendz industrikundar både on- og offshore. TESS har hovudkontor utanfor Drammen. TESS er i dag til stades i alle norske fylke, og har i tillegg avdelingar i Sverige, Dan - mark, Skottland, USA og Brasil. FAKTA TESS i Sogn og Fjordane Lokalisert på Botnaneset i Florø og Øyrane i Førde Starta i 1968 Til saman 14 tilsette og ein industrimontørlærling Produksjon: Produkt og tenester til drift og vedlikehald, høgtrykks- og lågtrykksslangar og slangearmaturar NY LÆREBEDRIFT: Norway Pelagic Florø PRO-lærlingar kan no få læretida si i dei moderne anlegga til Norway Pelagic i Florø. Norway Pelagic er den største produsenten i verda av konsum - produkt av pelagisk råstoff. Anlegget i Florø har 60 tilsette, 13 filetmaskiner, og kan ta imot 600 tonn fisk - kvar dag. Råvarene er makrell, sild, hestemakrell, kolmule, lodde, sild, rogn og lodderogn. Arbeidet går ut på å vakuumpakke filetar og flaps, som er doble samanhengande filetstykker med skinn. Florøbedrifta tilbyr frysing av rundfisk og filet. Den store aktiviteten krev at den moderne maskinparken til ei kvar tid er i god stand. Dei mest spennande sidene ved bedrifta er variasjonane mellom dei ulike sesongane og dei stadig endringane avhengig NY LÆREBEDRIFT: Saint Jean Wheels Felgprodusenten i Høyanger, Saint Jean Wheels, er no lærebedrift i PRO Opplærings - kontor. Det franske selskapet Saint Jean Industries kjøpte patenten på hybridhjulet og driftsutstyret til tidlegare Fundo Wheels. Bedrifta, Saint Jean Wheel (SJW) som vart etablert i 2011 er no under oppbygging. Dei satsar på å produsere rundt bilfelgar og auke antall tilsette monaleg i Målet er at det i 2016 skal produserast ein felgar i produksjonslokala i Høyanger. Då vil bedrifta ha bruk for om lag 100 tilsette. Selskapet er 100 prosent eigd av Saint Jean Industries i Frankrike. Det er eit familieeigd av råstoff og kva type produksjonsform ein køyrer til ei kvar tid. Norway Pelagic som vart etablert i 2007, har eigarskapsinteresser i 15 produksjonsanlegg langs norskekysten. - Det unike med oss er at bedrifta er bygd opp slik at me dekker alt innanfor læreplanen, seier teknisk sjef Helge Langeland. Han trur ikkje det skal by på noko problem å få lærlingar, industriselskap etablert i 1962, som har spesialisert seg på støypte aluminumskomponentar til bilindustrien. Konsernet har om lag 1250 tilsette på verdsbasis og er etablert med produksjonseiningar i fleire land; mellom anna i Frankrike, Kroatia, Tyskland, USA og Asia. Bedrifta er i ein spennande fase med start av produksjon, vida- ettersom bedrifta har lang erfaring med å arbeide med ungdom. I fleire år har Florø vidaregåande skule hatt elevar utplassert i bedrifta; to dagar annakvar veke gjennom heile skuleåret. Det er viktig at ungdomane føler dei har meningsfulle dagar her. Dei deler raskt opplevingane dei har i sosiale medier, og når dermed ut til mange potensielle lærlingar og framtidige tilsette, seier Langeland som ser verdien av å vere på lag med den yngre generasjon. Den nye lærebedrifta i PROmiljøet har opna opp for lærlingar innafor desse fagfelta: indu - strimekanikarfaget, industrimontørfaget og logistikkfaget. 8 reutvikling av lokal organisasjon og rekruttering, finansiering og marknad. Felgane dei no utviklar har ein annan konstruksjon og er 30% lettare enn felgane som tidlegare har vore i produksjon. Det er ein lang, krevjande og spennande prosess å få testfelgane gjennom alle godkjenningar før produksjon kan ta til. 9

6 Usikker på kva du skal velje? Kombinér utdanning og jobb Prosessoperatør ved Elkem: - Perfekt for ein rastlaus sjel Du er inne i ein spennande og vanskeleg fase. Bruk nokre minuttar på desse sidene. Les om val ungdomar har gjort før deg. Kanskje vil det påverke resten av livet ditt. TIP står for Teknikk og industriell produksjon og er inngangsdøra til mange yrke med arbeidsplassar i store og små industribedrifter. Industrimontør ved TESS: Den første i fylket Industriteknologi er den breiaste av TIP-retningane. Utdan - ninga fører til 23 ulike yrkesfag. Innafor desse faga lærer du å arbeide med ulike materiale som stål, lettmetall og plast. Du lærer å skjere, kutte, sage, stanse, lokke og forme etter arbeidsteikningar, støype og forme materiale og gi produkta ei overflatebehandling etter føremål. Dette er yrket for deg som liker å bruke ny teknologi og nye materiale. Industrimekanikar ved Norway Pelagic: - Ideelt for ein som likar å skru - Jobben som prosessoperatør passar perfekt for meg som ikkje liker å sitje i ro, seier 20 år gamle Camilla Morseth ved Elkem i Svelgen. Heilt greit å tene mykje pengar óg. Informasjon fekk ho frå sitt førebilete; tanta som jobbar i oljeindustrien. Camilla visste godt kva som låg i utdanningsvalet kjemiprosess, og angrar ikkje i dag. - Svelgen er sentralt! Første året på Knarvik vidaregåande skule gikk ho på Teknikk og industriell produksjon (TIP). Der kunne dei velje oppgåvene som krev full fokus og kontroll. - Det passar meg kjempeflott, seier ho som trivst i eit arbeid der ho får brukt kroppen. Ho innrømmer ho fekk ein skikkeleg støkk for rundt eit år sidan. Sjølv om sikring og tryggleik har sterk fokus, kan det skje ulukker. Etter å ha fått ein skummel blanding av klorgass og saltsyredamp frå eit syreførande røyr ned i lungene; enda det med ambulansehelikopter og sjukehusopphald. Etter det vart det innført nye strengare reglar, seier ho som ikkje fekk varige mén. - Elkem er ein fin arbeidsplass, men det hadde ikkje skada med - Karakterane steig rett til vers då eg starta på mekanisk, fortel Steffen Kurtzhals Kjær. I dag er han den første lærlingen innafor industri mon - tørfaget i Sogn og Fjordane. 19-åringen er lærling på TESS i heimbyen sin, Florø. Det er første gongen dei har teke inn ein lærling. Avdelinga med fem tilsette har vore arbeidsplassen til Steffen det siste året. - Eg starta på elektro på vidaregåande, men følte ikkje det var rette staden for meg. Brikkene fall på plass då eg skifta over til mekanisk det andre året, og tok påbygg det tredje året. Eg søkte som industrimekanikar, men fekk tips om at det skulle opnast opp for eit nytt fagbrev. Det verka spennande, og eg fekk god informasjon gjennom opplæringskontoret. Alle dagar ulike - Det er nye utfordringar kvar dag. Vi er mest inne og lagar slangar, finne dei rette delane som skal tole viss mykje trykk, koplar og testar mykje for å vere sikre på at produktet held mål. Det følgjer mykje ansvar med å lage slangar, fortel han. Ulike serviceoppdrag fører dei TESS-tilsette ut blant kundar til lands eller til havs. Lærlingetida er over september 2014, men Steffen ser ikkje vekk frå at han går laus på eit nytt fagbrev. - Det er viktig med mest mogeleg utdanning for å få dei jobbane eg ønskjer meg i framtida. Eigentleg er lærlingetida meir jobb enn skule. Eg lærer noko nytt heile tida på ein praktisk måte. Passar meg godt, legg han til. Ikkje berre ein slange Etter å ha snakka med Steffen skjønar eg at ein slange ikkje berre er ein slange. Det ligg mykje kunnskap bak arbeidet å skreddarsy ein slange til rett bruk. Om det ikkje er knytta mykje risiko til sjølve arbeidsprosessen, er det eit arbeid som inneber krav om å vere nøyaktig og kunne sitt fag godt. Industrimontørfaget skal leggje grunnlag for arbeid innafor montering, testing og kontroll av komponentar og anlegg til landbasert industri, offshoreverksemd og skipsverft. Del - produksjon føregår internt i bedriftene og hjå eksterne leverandørar. Faget skal bidra med kompetanse til samanstilling og fullføring av mekaniske produkt med høge krav til kvalitet og funksjonalitet. Vidare skal faget bidra til å ivareta høge krav til helse, miljø og tryggleik. (www.ofir.no) - Dette er ein aller tiders plass å vere lærling, seier Anders Igland. Han pendlar frå Bremanger til Kalvåg for å mekke på maskiner i fiske - industrien. 21-åringen har budd og studert på ulike stader før han hamna ved filétmaskinene på Norway Pelagic. Første året tok han TIP i Florø, deretter det andre (industriteknologi) og tredje året (påbygg) på Eid. Etter at militærtenesta var unnagjort prøvde han seg som lærling som industrirøyrleggjar på Stord. Etter ein månad var det heimfylket som lokka, og han fekk lærlingplassen han skal vere på i to år framover. Nyttig med fagbrev - To år er ikkje lang tid, seier han. Arbeidsdagen i Kalvåg er variert. Det er all slags maskiner som skal skruast på, fin - justerast og fiksast. Ein må vere nøyaktig, seier han som den dagen han blir intervjua skriv på ein minifagprøve med tema Overhaling av vakuumpumpe. - Framtida..? Eg har mine pla- nar, men det er ikkje heilt sikker eg vil dele dei med nokon endå, seier han lurt. Uansett er det ikkje negativt å ha eit fagbrev i handa, legg han til. Industrimekanikerfaget skal leggje grunnlag for yrkesut - øving innafor tilverking, montering, vedlikehald og reparasjon i landbasert industri, offshoreverksemd og skipsverft. Indu strien er prega av kontinuerleg teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering. Faget skal bidra til stabil og optimal drift av industri tekniske maskiner og utstyr. (Kjelde: fordjuping i mekanisk eller kjemi og prosess. Ho valde det siste. Det førte ho til Elkem i Svelgen hausten Svelgen er sentralt for meg; som har venner på Stadtlandet og familie utanfor Bergen, seier ho. Camilla arbeider skift; arbeidsdagen startar av og til kl , eller Ei veke på arbeid, ei veke fri. Veksling mellom tre ulike anlegg og kontrollrommet. Spenning på arbeidsplassen Arbeidsdagen er prega av mykje rutinearbeid, men kan vere hektisk dersom det skjer havari eller lekkasje. Arbeids - fleire nye ansikt; både i og etter arbeidsdagen, seier ho som fekk seg fast stilling som fagoperatør ved bedrifta like før jul. Kjemiprosessfaget skal leggje grunnlaget for arbeid innafor styring og overvaking av produksjon i prosessindustrien samt reinsing av drikkevatn, avløpsvatn og prosessvatn. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og vidareforedle naturressursar. Faget skal medverke til ei bære - kraftig utnytting av natur - gitte verdiar og bidra til reduksjon av skadelege utslipp. (www.ofir.no) 10 11

7 50 ledige læreplassar Vi tek inn lærlingar i fag: Kjemiprosess, Produksjonsteknikk, Industrimekanikar, Sveis, Plate, Automatisering, Elektrikar, Dataelektronikar, IKT-service, CNC-maskinerings-teknikk, Logistikk, Kontor- og administrasjon, Salsfag, Industrisnikkar, Industrirørleggar, Motormekanikar, Industrimontør, Serigrafifaget, Industriell overflatebehandling, Laboratoriefaget. Lærebedrifter: BIS Høyanger, BIS Årdal, BIS Svelgen, Elkem, Ewos, Vik Ørsta, Petal, Solund Verft, Havyard Ship Technology, Stryvo, Cermaq, Teekay Petrojarl, KMI, Norway Pelagic avd. Kalvåg, Norway Pelagic avd. Florø, Nesseplast, Førde Mekaniske Industri, WIS, WISS, ITM, Klausen, Fjordpipe, Luster Mekaniske Industri, Nomek, ERAS, Hellenes, Solheim Diesel, SafeClean, PRO Opplæringskontoret, Sunnfjord Industri og Sveiseservice, Hagen, Halliburton, NTP, Rørleggar Nigardsøy, TESS, Swire Oilfield Service, Saint Jean Wheels. Sjå for korleis å søke Søknadsfrist 1. mars

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Relevans og fleksibilitet i opplæringa

Relevans og fleksibilitet i opplæringa Relevans og fleksibilitet i opplæringa - kva er viktig, og kvifor? Septik 24 - Arild Bødal 24 gruppa Nettverk av fleire selskap med gjensidig og lokalt eigarskap Leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysingar

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER

Utfordrande å bygge fiskebåtar. Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 DETTE ER Informasjon frå PRO Nr. 2 Årgang 8 2014 Foto: Utlånt av Solund Verft Utfordrande å bygge fiskebåtar Sindre Dale (22 år) frå Førde har ingen bakgrunn frå fiskeri eller sjøliv, men å bygge fiskebåtar det

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging

Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging Utvikla i samarbeid med: Planen bygger på godkjente retningsliner og opplæringsplaner frå Opplæringsplan Instrumentrøyrlegging 1 1 Innleiing Industrien har stor trong

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3

Y-vegen funkar. Omveg til prosessfaget Meir side 4. Vil ha ny skilting framover Meir side 7. Eit spark i røvi... Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 4. - februar 2010 Eit spark i røvi... Meir side 3 Omveg til prosessfaget Meir side 4 Vil ha ny skilting framover Meir side 7 DETTE ER PRO Y-vegen funkar E Elkem Bremanger

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer