Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013"

Transkript

1 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland ble igangsatt i 2009 med fokus på å øke innvandringen til fylket. Målet var økt tilgang på arbeidskraft gjennom tilflytting fra utlandet og det ble anslått et behov for nye tilflyttere. Rapport fra prosjektet er utarbeidet og følger som eget vedlegg til denne saken. Med bakgrunn i de erfaringene en har gjort, fremmes det forslag til nye tiltak i årene framover. I saken drøftes tilflytting til Nordland i et sysselsettings- og rekrutteringsperspektiv, fordi vi trenger arbeidskraft, hoder og hender. Befolkningen i Nordland blir eldre, ungdom flytter ut av fylket. Skal vi opprettholde og videreutvikle viktige næringer og offentlige tjenester, må vi få flere i yrkesaktiv alder til å flytte til fylket. Tilflytting dreier seg ikke bare om hvem og hvor mange som flytter til Nordland, men også om hvem og hvor mange som flytter fra Nordland. I et slikt perspektiv blir næringsutvikling, bolyst og trivsel, bolig, kultur og gode velferdstilbud viktig. Det er grunn til å anta at folk flytter mer og raskere bort fra Nordland enn fra andre fylker. Denne saken dreier seg om tilflytting og rekruttering fra utlandet. Skal en lykkes med økt befolkningsvekst i årene framover av noe omfang, må tiltak spisses og målrettes mer enn det vi har gjort tidligere. Den befolkningsveksten som har vært i Nordland de 2-3 siste årene, skyldes utelukkende innvandring fra utlandet. I tillegg til satsingen i denne saken, jobbes det også med tilbakeflytting og tiltak for å få ungdom til å bli, jfr. fylkesplanen. Det foreslås at tilflyttingsarbeidet videreføres og forsterkes som 4-årig prosjekt, med flere samarbeidsparter, og innen 6 hovedområder/pilarer: Norskopplæring Utdanning og kvalifisering Målrettet rekruttering Bolig Fritid frivillighet Informasjon Kommunene og næringslivet er de viktigste aktørene for å lykkes i dette arbeidet, samtidig som det er mange regionale aktører (statlige og fylkeskommunale) som har betydelig delansvar. Det nye prosjektet må derfor synliggjøre rollene godt slik at alle de regionale instansene som har delansvar for ulike tiltak, samhandler og koordinerer sin innsats mot næringsliv og kommuner. Prosjektet skal ikke ha ansvar for løpende, ordinære tiltak rettet mot innvandrere. Dette ansvaret ligger i ulike etater og organisasjoner og på ulike forvaltningsnivå. 1

2 Effektmål: Økt innvandring fra utlandet og redusert fraflytting skal gi Nordland nye innbyggere i perioden Det foreslås i tillegg følgende delmål: 1. Økt tilflytting fra utlandet skal gi arbeidslivet i Nordland nødvendig tilgang på arbeidskraft. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. 2. Økt tilflytting fra utlandet skal bidra til en mer balansert befolkningssammensetning i forhold til alder, økt internasjonalisering, og bidra til velfungerende lokalsamfunn. 3. Det skal legges til rette for at tilflyttere til Nordland har med seg familie, at de melder flytting til Nordland, og at alle tilflyttere blir boende lenger. 4. Utnytte kapasitet og kompetanse til innvandrere som allerede er bosatt i Nordland, ved å øke sysselsettingsgraden og ved å få flere tilsatt i ordinære stillinger 2. Bakgrunn I fylkestingssak 48/08 «vekst ved internasjonalisering» ble rekruttering og tilflytting fra utlandet gitt høy prioritert, og det ble anslått et mål om nye innvandrere. Bakgrunnen for dette var et stort behov for arbeidskraft i Nordland, og en forventet utvikling med stadig færre innbyggere i den aldersgruppen som rekrutteres til arbeidslivet. Fra 2009 har det vært gjennomført et prosjekt «Tilflytting i Nordland» med støtte fra KRD. Prosjektet ble avsluttet desember Det er nå behov for å gå gjennom erfaringene, og vurdere om tilflytting fra utlandet har hatt effekt på befolkningsutviklingen i Nordland, og om utenlandsk arbeidskraft har bidratt til å dekke næringslivets behov for kompetanse. Har arbeidslivet nødvendig tilgang på arbeidskraft i årene framover? Næringslivet i Nordland går godt. En stor utfordring er rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder store bransjer som bygg/anlegg, helse, omsorg, transport og sjømat. Nedenfor følger noen tall som viser sammenhenger om befolkningsutvikling og innvandring. Et detaljert og mer omfattende statistikkhefte følger saken som eget vedlegg. Alle tall og fakta i saken er hentet fra dette statistikkvedlegget. Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi, representasjon (eks, stortingsrepresentanter) og utvikling av kommuner og lokalsamfunn. Innbyggertall Prognose 2030.* Nordland Norge Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% *Prognose for Norge hentet fra SSB, alternativ MMMM Det har skjedd en betydelig regional forskyving. Trenden med folketallsreduksjon i Nordland ble først snudd i 2010 ved at 11 kommuner (25 i 2012) økte folketallet på grunn av innvandring fra utlandet. Det er bare Bodø kommune som ville ha økt innbyggertallet i noen grad uten innvandring. 2

3 Folketallsendring i Nordland Vekst Uten innvandring Sør Helgeland Ytre Helgeland Indre Helgeland Salten Lofoten Ofoten Vesterålen Nordland Norge Forholdet mellom ulike aldersgrupper i Nordland og i Norge Andel eldre i forhold til yrkesaktive er høyere i Nordland enn for landet for øvrig. «Omsorgsbyrden» defineres som forholdet mellom aldersgruppen år (yrkesaktiv alder) og de over 65 år Prognose 2030* Norge 26,8 25,9 35 Nordland 26,4 31,1 44 *Prognose for Norge hentet fra SSB, alternativ MMMM Mens Norge som helhet har blitt yngre de siste 30 åra, har Nordland blitt eldre På kommunenivå varierer dette tallet fra 22 (Bodø) til 54,9 (Bø), og forskjellene mellom kommunene og mellom Nordland og Norge øker i åra framover. Det er store forskjeller mellom kommunene, og disse øker i åra framover. Hvis ikke det skjer endringer, vil enkelte samfunn få problemer med å opprettholde kommunale tjenester og kulturelle og sosiale aktiviteter i befolkningen, samt mangle arbeidskraft til sine bedrifter. Flere lokalsamfunn opplever dette allerede i dag. Andel innvandrere - Nordland vs. Norge Andelen innvandrere i Nordland er lavere enn for resten av landet Nordland 0,7 2,5 6,3 Norge 2,3 6,3 13,1 Kjønn. Det er litt flere kvinner (7546) enn menn (7463) blant innvandrerne i Nordland. Totalt personer med innvandrerbakgrunn pr Alder. Aldersmessig skiller innvandrerne i Nordland seg hovedsakelig ut i aldersgruppen år som utgjør 52,5% av innvandrerne, og bare 30,4 av befolkningen i Nordland totalt. 2,9% av innvandreren er over 67 år, mot 15,2 av totalbefolkningen. 3

4 Hvor bor innvandrerne i Nordland Innvandrerne i Nordland ser ut til å bosette seg i fiskeri/kystkommuner og/eller kommuner som har satset spesielt Kommuner med høyest andel innvandrere Træna 17,6%, Nesna 12,9%, Herøy 11,4%, Hamarøy 10,2%, Moskenes 10,9%, Værøy 10,4% Høyest andel i et regionsenter Narvik 8,4% Lavest andel av regionsentrene Fauske 4,5%, Vefsn og Rana 4,7% Lavest andel av kommunene Bindal og Beiarn 1,9% Hovedårsak til innvandring - til Norge og Nordland Nedenstående tabell viser opprinnelig årsak til at utlendinger* fra 1990 og fram til i dag har flyttet til Norge. Ser en på hovedårsak til at de har flyttet til Norge, skiller Nordland seg ut både fra landsgjennomsnittet og fra andre distriktsfylker: Arbeid Familie Flukt Utdanning Norge 50% 30% 10% 10% Nordland 36% 31% 23% 8% Rogaland 54% 34% 6% 6% Finnmark 52% 25% 16% 5% Møre og Romsdal 56% 30% 10% 5% Troms 35% 22% 27% 15% *Omfatter ikke personer med nordisk statsborgerskap Opprinnelsesland 53% av innvandrerne i Nordland kommer fra Europa, mot 49,3 for hele landet. Ser en på hvilke enkeltland det kommer flest fra, er bildet mer nyansert. Nordland Hvilken nasjonalitet representerer innvandrerne de største Sverige 1014 Russland 834 Polen 787 Tyskland 711 Somalia 687 Thailand 627 Irak 618 Afghanistan 462 Filippinene 383 Danmark 331 Finland 305 Eritrea 305 Litauen 289 Palestina 230 Kina 218 Flyttemønster «Størst innalandsk nettoutflytting hadde nok ein gong Nordland med 600 personar». Dette er omtrent samme tall som i 2011 (668), SSB

5 Det er hovedsakelig innenlandsk flytting, som gjør at nettotallene blir så høye, i tillegg kommer også utflytting fra Nordland til utlandet. Tallene viser tydelig at utflytting er en større utfordring enn manglende tilflytting. Arbeidskraftsbehov Ifølge NAV s bedriftsundersøkelse hadde bedriftene i Nordland behov for 1950 flere ansatte, og har problemer med å finne arbeidssøkere med rette kvalifikasjoner. Det er sannsynlig at behovet vil øke ytterligere i Helse- og omsorgsarbeidere, lærere, ingeniører samt praktiske yrker innen håndverk og industri og topper oversikten over yrker med rekrutteringsproblemer. Noen enkelttall viser hvor stor bredde det er i behovet: Helsefagarbeidere 150, sykepleiere/spesialsykepleiere 100, leger 50, Sivilingeniører 50, grunnskolelærere 75, platearbeidere 50, sveisere 50, rørlegger 25, snekkere 25, tømrere 25, anleggsmaskinførere 50, elektrikere/elektronikere 50 Sysselsettingsgrad Den samlede sysselsettingsgraden for innvandrere i Norge er på 62,8%, og for Nordland 63,1%. Dette er ca. 10% lavere enn for befolkningen som helhet. Den avgjørende i forhold til sysselsetting er hvilken verdensdel innvandrerne kommer fra. Sysselsettingsgraden er 74,4% for innvandrere fra Vesten, og 20% lavere for de som kommer fra land i Asia, Latin-Amerika og Afrika. I forhold til arbeidskraftsreserve er sannsynligvis deltidsprosenten hos innvandrere viktigere. Det er vanlig at mange innvandrere går i midlertidige deltidsjobber i mange år. Mao er utfordringene for å få denne gruppen i større grad i jobb, temmelig lik den som gjelder andre grupper som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. 3. Rapport Tilflyttingsprosjektet Det er utarbeidet en rapport til KRD om Tilflyttingsprosjektet for perioden Denne følger som eget vedlegg til saken. Noen hovedkonklusjoner: Prosjektet har satt behovet for arbeidsinnvandring på kartet og har hatt fokus på evt. hindringer. På ett vis kan prosjektet betraktes som et forprosjekt, fordi det har tatt tid å få med alle de instansene som bør samarbeide om tilflytting, og fordi de utfordringene vi står overfor i Nordland tar tid å løse. Prosjektet ble bygget opp rundt 4 pilarer; Språk, bolig, rekruttering og integrering, og skulle bidra til å lage modeller for ulike tiltak. Når det gjelder språk er det gjennomført utdanning i ny metode for rask tilegning av språk (suggestopedi) med gode erfaringer. Det er foretatt en kartlegging av norskopplæringstilbudet i Nordland. Det er imidlertid ønskelig at det hadde skjedd mer når det gjelder norskopplæring. For bolig er det jobbet sammen med Husbanken og gitt veiledning til kommuner, og gitt noen tilskudd. Rekrutteringsdelen har hatt fokus på generelt påvirkningsarbeid, og rekruttering fra Filipinene spesielt. Det er gjennomført studietur, bygget opp et kontaktnett, og lagt grunnlag for en videre satsing. Integreringsarbeidet har vært konsentrert om frivillige organisasjoner, og det er laget en form for pilot gjennom et eget opplæringsprogram for kommuner/organisasjoner, som er prøvd ut i en kommune (Andøy). Prosjektet ble i utgangspunktet i hovedsak rettet mot kommunene, og det har vært gjennomført to egne kommunesamlinger med skolering. I tillegg har temaet vært tatt opp på Nordlandskonferansen og andre konferanser. Noen kommuner har vært aktive, fått tildelt midler bl.a. gjennom Bolystordningen, og oppnådd resultater, andre har i mindre grad vært opptatt av denne problemstillingen. Viktige regionale aktører har ikke vært involvert i tilstrekkelig grad, for eksempel NAV, Helse Nord, Universitet og høgskole som sentrale for å kunne iverksette tiltak. 5

6 Et annet utgangspunkt for prosjektet var utdanning, og styrking av fagopplæring spesielt. Dette har det ikke vært jobba med i prosjektet. Det viktigste prosjektet har bidratt med er at en gjennom samlinger med kommuner og regionale aktører, har bidratt til å sette tilflyttingsproblematikk på dagsorden, og fått fram hvor viktig det er å satse helhetlig for å lykkes. Temaet er også kommet inn som en vesentlig del av fylkesplanen, og i den vedtatte planen om internasjonalisering. Erfaringene fra prosjektet viser også at dette er arbeid som Tar Tid, at holdninger må endres og kunnskapsnivået økes. 4. Tilflytting og redusert fraflytting sammensatte utfordringer Skal en lykkes i få flere til å flytte til Nordland og få flere til å bli og etablere seg, er det mange og ulike aktører som må jobbe godt sammen. Vellykket rekruttering, og sysselsetting av de som allerede bor her, vil kreve at det finnes boliger, at de som kommer fort behersker norsk og samfunnskunnskap, at de får godkjent utdanningen sin raskt og at de får være aktive deltakere i et lokalsamfunn, slik at de har lyst til å bli boende. Aktørkart Kommunene er de mest sentrale aktørene i sin rolle som samfunnsutvikler, produsent av velferdstjenester, planmyndighet og som store arbeidsgivere. Alle bor i en kommune, og hvorvidt de blir boende og deltar aktivt i arbeids- og samfunnsliv, avhenger mye av de tilbud som finnes i en kommune. Kommunene må ta et aktivt eierforhold til problemstillingen. Når begrepet kommune brukes, er det kommunen som forvaltnings- og utviklingsorgan. Kommunene er også en del av arbeidslivet, men da som store arbeidsgivere, som har tilsvarende rekrutteringsutfordringer som andre. Næringslivet - arbeidslivet. Det er den enkelte bedrift og den enkelte arbeidsgiver som er ansvarlig for rekruttering og tilrettelegging for arbeidstakere. Det er den enkelte bedrift som er ansvarlig for å ha tilstrekkelig kapasitet/kompetanse til å produserer tjenester. Det gjelder privat sektor like mye som offentlig sektor hvor en bl.a. har store offentlige bedrifter som høgskoler, vegvesen, sykehus og kommuner. Næringslivet må selv involveres direkte i tiltak rettet mot rekruttering. Fylkeskommunen i kraft av sin rolle som regional utviklingsaktør, som ansvarlig for videregående skole, kompetanseutvikling generelt og forvalter av ulike virkemidler til næringsog stedsutvikling. Fylkeskommunen er også en stor kompetansearbeidsplass som har utfordringer med å rekruttere grupper med høg kompetanse. Nordland fylkeskommune har tatt ansvar for å koordinere arbeidet med tilflytting og rekruttering fra utlandet, som en oppfølging av fylkesplanen. Nav har et hovedansvar for å rekruttere til ledige stillinger og fokusere/dokumentere hvor det er mangler/asymmetri. Nav har mange individuelle virkemidler og er de som har mest kontakt med arbeidssøkere av ulike kategorier. NAV-Eures er en viktig enhet i NAV som er opprettet særskilt for å fremme mobilitet i Europa. De har egne kontorer i alle fylker og disse er knyttet sammen med et europeisk nettverk med ca. 800 euresrådgivere i hele Europa. Faste EURES-kontakter på hvert lokale NAVkontor. NAV-EURES bistår med ulike tiltak for rekruttering i alle EU/EØS-land. 6

7 Karrieresentrene Det er etablert 9 karrieresentre i Nordland. Disse samarbeider bl.a med NAV og skolene. De gir individuell veiledning mot ulike grupper som skal tilpasse et opplæringsløp og/eller ha et jobbskifte i yrkeslivet. Minoritetsspråklige har et særlig behov og denne gruppa har økt mht til henvendelser spesielt det siste året. Innovasjon Norge med kunnskap om næringslivets behov, og virkemidler for å styrke kompetanse, etablering og andre tiltak. LO, NHO, KS som er paraply/medlemsorganisasjoner for kommuner, ansatte og arbeidsgivere og som har en betydelig kontaktflate mot de som skal gjennomføre tiltak, og kompetanse om utfordringene til sine medlemmer. Regionrådene for å få flere kommuner til å samarbeide om tiltak. Fylkesmannen som statens lokale myndighet, og spesielt utdanningsavdelingen som skal sikre at rettigheter til norskopplæring ivaretas og Landbruksavdelingen som utviklingsaktør innenfor landbruksområdet. VOX statlig utviklingsaktør for voksenopplæring med spesielt ansvar for utvikling av gode tilbud til utsatte grupper Spesialisthelsetjenesten i Nordland er organisert gjennom Helse Nord og 3 helseforetak. De tre foretakene i Nordland sysselsetter. De har et betydelig arbeidskraftsbehov i årene framover og vil være en viktig aktør i forhold til alt rekrutteringsarbeid i fylket. Husbanken som er helt sentral i utvikling- og finansiering av boligbygging for utsatte grupper. Husbanken har en viktig veilederrolle for kommunene. Husbanken inngår forpliktende samarbeid med kommunene i stadig større grad. Husbanken i Nordland har også nasjonalt ansvar for forsøksordningen med tilskudd til bygging av utleieboliger. IMDI - Integrerings- og mangfolds direktoratet har overordnet ansvar for integrering av alle innvandrere i Norge, og har betydelig ekspertise. Deres hovedarbeidsområde er bosetting av flyktninger og bistå kommunene til integrering av disse. Dermed har de nær kontakt med alle bosettingskommunene. IMDI er regionalisert, og kontoret for Nord-Norge ligger i Narvik. Universitet og høgskoler. Utdanning av studenter og forskere, ansvar for etterutdanning, systemer for inntak og godkjenning av utenlandsk utdanning. Rekruttering fra utlandet til egne stillinger. Vikar- og bemanningsbyråene, som rekrutterer et betydelig antall utlendinger til arbeidslivet i Nordland. Forskningsinstitusjoner som dokumenterer virkeligheten. Distriktssenteret (kontor i Sandnessjøen), som både bestiller forskning og har en samlet oversikt over relevant kunnskap. Barometrene som måler status RKK regionale kompetansekontor. Eies og drives av kommuner i fellesskap og gjennomfører etter- og videreutdanning for kommunalt ansatte. Frivillige organisasjoner som finnes i alle kommuner og i mange og ulike varianter, og som er helt sentrale for å få folk til å trives et sted og få innflyttere til å bli kjent med de som bor der fra før. Frivillighetssentraler. Det er faktisk så mange aktører at det kan være vanskelig å ha oversikt over alle disse «gode hjelperne» Erfaringene fra Tilflyttingsprosjektet har vist at det er krevende å få så mange aktører til å dra i samme retning. Skal en komme videre i arbeidet er det avgjørende at aktørene er aktivt interesserte i å samhandle om tilflytting fra utlandet, og at de også forplikter seg til å legge både kompetanse, arbeidskraft og i noen tilfeller penger på bordet til samarbeidstiltak. Ved utarbeidelse av denne fylkestingssaken har det derfor vært avholdt mange møter for å få forankret felles mål og ideer til tiltak. Det er også opprettet en stor referansegruppe. Denne består av Innovasjon Norge, NAV, Husbanken, Fylkesmannen/landbruk, Universitetet i Nordland, NHO, LO, IMDI, Distriktssenteret, Forskningsrådet, KS. En egen intern arbeidsgruppe har utarbeidet 7

8 saken med deltakelse fra næringsavdelingen, utdanningsavdelingen, folkehelseavdelingen, personalkontoret og internasjonalt kontor. Saken har vært drøfta med disse og de har gitt innspill og tilbakemeldinger på forslagene som fremmes i saken. Uten unntak har møtene vært svært positive, og alle har sagt seg interessert i å samarbeide om tilflytting videre. 5.Problemstillinger/drøfting Den viktigste grunnen til at folk flytter til et helt nytt sted er arbeid. Men i det avgjørende valget mellom kommuner og landsdeler og arbeidsplasser om hvorfor en flytter akkurat dit, vil det være mange ulike forhold som kan være avgjørende; Boligsituasjonen, stedets omdømme og hvordan kjente omtaler stedet, skoletilbud, kommunikasjoner, kultur, sosialt nettverk og fritidstilbud. Rekruttering. Hovedutfordringen i arbeidet med rekruttering fra utlandet har vært at det er lav bevissthet og kompetanse om mulighetene, og om hvordan en går fram for å få dekket den enkelte bedrifts arbeidskraftsbehov. Norsk arbeidsliv er vant til å ha tilgang på arbeidskraft lokalt, og offentlig sektor har liten tradisjon for målrettet rekruttering. Rekruttering fra utlandet krever i tillegg en kompetanse om vanskelige juridiske forhold knyttet til godkjenning av utdanning og oppholdsregler, og ekstra tilrettelegging for bolig, intern-opplæring og arbeidslivskunnskap. Det er også skepsis til inntak av arbeidskraft fra utlandet, som kan henge sammen med at oppgaven er ny og krevende. Det er betydelig lavere arbeidsinnvandring til Nordland enn til for eksempel vestlandsfylkene. Behovet for arbeidskraft tilsier ikke at det skal være en så stor forskjell. Myter eller fakta om arbeidskraftsbehov. Alle synes å være enige om at vi mangler ingeniører og helsepersonell. Ser en på den reelle rekrutteringen fra utlandet kan det imidlertid synes som om det er andre områder som er mer akutte; hotell- og restaurant, bygningsarbeidere, transportarbeidere, fiskeri/havbruk/matproduksjon og landbruk. For eksempel er 1/3 av ansatte i fiskeindustrien nå utlendinger, og næringen forventer ytterligere økning. Landbruksnæringen oppgir at det ikke er mulig å skaffe norske avløsere lenger. Og flertallet av prester tilsatt i Norge siste året kommer fra utlandet. 1/3 av de faglig ansatte ved Institutt for institutt for biovitenskap og akvakultur ved UiN er innvandrere. Nordland har lavere innvandring enn andre fylker. Kan dette bety at det beskrevne arbeidskraftsbehovet ikke er reellt? At bedrifter heller vil forbli på det aktivitetsnivået de er nå, framfor å ekspandere gjennom tilsetting av utlendinger? Det kan være krevende å tilsette utenlandsk arbeidskraft kanskje mer krevende enn mange bedrifter er villige til å investere i. Det finnes mange utredninger som beskriver arbeidskraftsbehovet, men disse er ikke i samsvar med hva bedriftene og kommuner faktisk etterspør. Skal det legges ytterligere til rette for nyrekruttering fra utlandet, må den enkelte bedrift som deltar være helt klar på hva de trenger, og være innstilt på å bruke ekstra kapasitet for å lykkes. En må derfor kartlegge nærmere interessen før en kan sette i gang større tiltak/kampanjer. Det er ikke sikkert at det er de «objektive» behovene som er lettest å dekke først. Fra NAV-EURES årsmelding 2012 for Nordland: 2012 har vært det mest arbeidsintensive EURESåret for Nordlands del siden starten i Arbeidsmengden har til tider vært overveldende, noe som avspeiler seg når en i ettertid summerer de målbare tallene for aktivitet. Som tidligere år, er det størst etterspørsel etter arbeidskraft innen hotell- og restaurantsektoren, spesielt etter faglærte og erfarne kokker, men også servitører og 8

9 hovmestere både til sesongbaserte og faste stillinger. Ellers er det etterspørsel etter faglærte personer innen tradisjonelle håndtverks- og industrifag, helsesektoren (særlig sykepleiere, men også leger) og innen ingeniørfag. Ekteskapsinnvandrere. Antall ekteskapsinnvandrere har vært raskt økende. Som det framgikk av pkt. 2 er over 30% av innvandrerne i Nordland i denne gruppen og flertallet er kvinner. Mange fra Asia og Øst-Europa. Dette er grupper hvor mange har utdanning, men ikke i jobb, bl.a. fordi de ikke fanges opp som arbeidssøkere, eller fordi utdanningen ikke lar seg omgjøre til norske forhold. Mange har bakgrunn fra service og handel og helse. Noen få har rettigheter til norskopplæring. Vi vet lite om denne gruppa, om hvor de bor og hvilken type utdanning/bransje de kommer fra. Det er behov for mer kunnskap slik at vi kan få flere av disse raskere ut i jobb. Bærum har for eksempel tilsatt 60 helsefagarbeidere som er utdannet sykepleiere i sitt hjemland, og sørger for at de parallelt med jobb får bygget på sin kompetanse for å bli godkjente sykepleiere i Norge. Det antas at denne gruppa utgjør en arbeidskraftsreserve som ikke er tatt tilstrekkelig i bruk. Internasjonale studenter. 8% av innvandrerne i Nordland er studenter. I 2012 var det 19 studenter på Nesna, 587 i Bodø og 258 i Narvik. Antall russiske studenter er høyest i hele Norge. Disse studentene er både viktige for utviklingen av høgskolene/universitetet, men også for samfunnet som i ulik grad nyttiggjør seg studentenes kompetanse når de er ferdige. Mange av dem vil og skal reise tilbake til hjemlandet sitt, mens andre ønsker å få jobb i Norge. Det er behov for å kartlegge hvem de er, hva de studerer og hvor mange som får jobb i Norge og hvor mange som reiser hjem. En mulig strategi som bør vurderes, er å satse på økning av antall internasjonale studenter, for eksempel innenfor yrker vi kommer til å trenge flere av ingeniører og sykepleiere. Primærnæringene Det er gode grunner til at en bør se spesielt på primærnæringenes behov for arbeidskraft og innovasjon i forhold til innvandring. Fiskeindustrien og sjømat/oppdrett har spesielle rekrutteringsutfordringer. Det samme gjelder landbruk. Primærnæringene har en viktig plass i kommuner med stor fraflytting. Det foregår mye innovasjon i forhold til nye produkter, nye matvaner og ikke minst nye markeder rettet mot innvandrerne. Flyktninger. De som kom hit som flyktninger utgjør 22% av innvandrerne i Nordland. Behovet for bosetting av nye flyktninger er stort og det vil være et nasjonalt behov for bosetting av flyktninger på landsbasis i overskuelig fremtid. Også nordlandskommunene er anmodet om å ta imot et større antall enn i dag fordi det sitter mange på asylmottak som har fått innvilget opphold, men som mangler bostedskommune. I 2012 var det fattet vedtak i kommunene i Nordland om å ta imot 549 flyktninger. For 2013 har IMDI anmodet kommunene om å ta imot kommuner har imøtekommet forespørselen om å øke antallet, 4 kommuner har sagt nei til å motta flyktninger, mens de fleste vil ta imot det samme som i En årsak til at Nordland har hatt et så vidt høyt antall, kan være at mange kommuner aktivt har ønsket seg flere flyktninger for å sikre bosettingen og fordi de trenger de økonomiske virkemidler som følger med hver flyktning, og som igjen gir sysselsetting og nye tilbud. Enkelte kommuner sier de er avhengig av denne arbeidskraften for eksempel til fiskeindustrien. Vi bør derfor analysere bedre denne gruppen i et sysselsettingsperspektiv. Det kan se ut som om også denne gruppen flytter raskere bort fra Nordland enn fra andre fylker i Nord-Norge, og at de i større grad enn i Sør-Norge blir gående uten jobb. Dette innebærer at de får opplæring her i Nordland og så flytter de når «de er klare for jobb». I så fall er det en dårlig utnyttelse av Nordlandsamfunnets ressurser. 9

10 Entrepenørskap Andre land satser mer bevisst enn Norge på å utnytte entrepenørskap hos innvandrere og trekke til seg entrepenører og fagfolk som er i utvikling av nye bedrifter/nye produkter. Mange innvandrere ønsker å starte egen bedrift. De har ofte kunnskap om produkter og salg/markedsføring som vi mangler, og de utgjør også etter hvert en kjøpegruppe for nye produkter. Det bør satses på etablereropplæring mot denne gruppen. Målrettet rekruttering fra enkeltland/områder. Filippinene. Det er igangsatt et arbeid rettet mot Filipinene for økt rekruttering. Filipinene er et interessant samarbeidsland pga myndighetenes vedtatte politikk om samarbeid med andre land, og dermed større mulighet til god organisering og ryddige prosesser. Filippinerne har tradisjon for å reise ut i verden og jobbe, og de har stort overskudd på sykepleiere og sjøfolk. Norske rederier har lange tradisjoner med å tilsette Filippinere. Landet får store inntekter tilbake gjennom immigrasjon. Nordland fylkeskommune har et internasjonalt engasjement bl.a. rettet mot Asia, hvor også den globale situasjonen på arbeidsmarkedet er sentral. Det må vurderes hvorvidt dette arbeidet skal forsterkes og evt. hvilke yrkesgrupper det bør rettes mot. EU/EØS og Norden. Det er også gode grunner for å satse sterkere på enkeltland innenfor EU/EØS og Norden. Både fordi utdanningene innen EU kan brukes i Norge, fordi Norden har språkfellesskap og fordi den store arbeidsledigheten i enkelte EØS-land bør være en selvstendig årsak til at Norge legger mer til rette for arbeidsinnvandring fra disse landene. En mer målrettet rekruttering fra enkeltland vil sannsynligvis gi bedre resultater for både arbeidsinnvandrerne og de bedriftene som har behov, fordi en da kan legge til rette for en mer samordnet tiltakskjede. Rekruttering er arbeidsgivers ansvar, men rekruttering fra utlandet er så vidt krevende at det er behov for koordinering og samarbeid om felles tiltak. NAV-EURES er opprettet for å bidra med slikt rekrutteringsarbeid i Europa og har et system med kontor i alle EU/EØS-land. Det synes å være behov for forsterking av samarbeidet med NAV-EURES, og utvikle et samarbeid som går lenger enn å reise ut å hente folk. Språkopplæring og vurdering av kompetanse i forkant, samfunnskunnskap og oppfølging av bedriftene i etterkant og supplering av utdanning, kan synes å være viktige tiltak for å få opp aktiviteten til NAV-Eures. Da må instanser som fylkeskommunen, universitet/høgskole, private bedrifter, kommuner og helseforetak trekkes inn i et mer forpliktende samarbeid. Språk Nøkkelen for å kunne bidra i arbeids- og samfunnsliv er norsk- og samfunnskunnskap. I dag er det store grupper innvandrere som ikke får tilbud om norskopplæring. Tilbudet er i stor grad tilrettelagt for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet og som går på skole på dagtid for å lære norsk. Dette imøtekommer ikke de behovene innvandrere som gruppe har, i og med at flertallet er i jobb eller utdanning, og må lære seg norsk fort. Mange lærer det på egenhånd, men har behov for støtteundervisning, noe tilrettelagt studiemateriell, samtaletrening, eller opplæring direkte på arbeidsplassen i «yrkesnorsk». Mange har behov for intensive kveldskurs. Enkelte lærer seg norsk før de kommer til Norge som arbeidssøkere, gjennom kurs i hjemlandet. Mange bedrifter oppgir dette som det største problemet med å ta inn utenlandsk arbeidskraft. Alle synes å være enige om at tilbudet om norskopplæring må bli betydelig bedre. Flyktninger og enkelte andre grupper har rett på norskopplæring, mens store grupper innvandrere ikke har slike rettigheter. En del av dem får likevel et opplæringstilbud, for eksempel gjennom kommunen eller arbeidsgiver. Hvem har rett og/eller plikt til norskopplæring? 10

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3%

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi,

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Tilflytting fra utlandet

Tilflytting fra utlandet Tilflytting fra utlandet Kirsten Hasvoll Dato 18.03.13 Foto: Bjørn Erik Olsen Bakteppe Norge er i stor endring større enn mange tar inn over seg. Tenk bare i egen hverdag/familie/jobb Studier i utlandet,

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Journalpost:16/99059 Saksnummer Utvalg/komite Dato 030/2017 Fylkesrådet 31.01.2017 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - pilotkommuner Sammendrag I Tilflyttingsprosjektet skal innsatsen framover rettes

Detaljer

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Journalpost:15/20843 Saksnummer Utvalg/komite Dato 185/2015 Fylkesrådet 23.06.2015 Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Sammendrag Utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune søker om

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - Halvvegsrapport

Tilflytting og rekruttering fra utlandet - Halvvegsrapport Journalpost:15/53504 Saksnummer Utvalg/komite Dato 311/2015 Fylkesrådet 13.11.2015 181/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Tilflytting og rekruttering fra utlandet - Halvvegsrapport

Detaljer

Innspill til stortingsmelding om livslang læring

Innspill til stortingsmelding om livslang læring Vår dato: 21.05.2015 Vår referanse: 15/21367 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Innspill til stortingsmelding om livslang læring Det vises til

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet startkonferanse

Tilflytting og rekruttering fra utlandet startkonferanse Tilflytting og rekruttering fra utlandet startkonferanse Kirsten Hasvoll Dato 22.10.13 Hva jeg skal snakke om: Prosjekt «Tilflytting og rekruttering fra utlandet» - som Nordland fylkeskommune nå satser

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet

Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet Journalpost:15/56627 Saksnummer Utvalg/komite Dato 366/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - TILFAG Fagopplæring for tilflyttere fra utlandet Sammendrag Kunnskapssenteret i Gildeskål

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Kjell Hugvik, fylkesdirektør NAV Nordland Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Arbeidsmarkedet i Nordland 3.380 helt ledige 2,8 % av arbeidsstyrken 251 helt ledige fra OECD

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner

Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner Intervjuguide: Kartlegging av kommuners arbeid med tilskuddsordning til innvandrerorganisasjoner 1. Om kommunen og det lokale integreringsarbeidet Hva er din stilling og ansvarsområder i kommunen? - Rådgiver

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Rådmannens innstilling: 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Plankonferansen Kirsten Springer Hasvoll, prosjektleder «Tilflytting og rekruttering», NFK, avd. for næring og regional utvikling.

Plankonferansen Kirsten Springer Hasvoll, prosjektleder «Tilflytting og rekruttering», NFK, avd. for næring og regional utvikling. Plankonferansen 2017 29.11.2017. Kirsten Springer Hasvoll, prosjektleder «Tilflytting og rekruttering», NFK, avd. for næring og regional utvikling. Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Rapportering om oppfølging fra Virke Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Virke 1 Tiltak 4: Videreutvikle samarbeidet mellom opplærings- og utdanningstilbydere og arbeidslivet, for å gjøre utdanningen relevant

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Bosetting, integrering og planlegging for mangfold

Bosetting, integrering og planlegging for mangfold Bosetting, integrering og planlegging for mangfold KOMØKNETT 2014 Marit Elin Eide, IMDi Midt-Norge 1 Tema Bosetting økonomi Integrering Planlegging for mangfold 2 Hva er vårt samfunnsoppdrag? Bærekraftig

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 17/994

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 17/994 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 17/994 HELHETLIG ARBEID MED TILFLYTTING OG INNVANDRING - TILFLYTTERPROSJEKTET UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Flyktningsituasjonen og NAV Kommunekonferanser i regi av IMDi og fylkesmannen

Flyktningsituasjonen og NAV Kommunekonferanser i regi av IMDi og fylkesmannen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Lisbeth Fransplass // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Tilflytting og integrering. i Herøy

Tilflytting og integrering. i Herøy Tilflytting og integrering i Herøy «Tilflytterprosjektet» PROSJEKTSKISSE 1 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Sammendrag... 5 3. Mål og delmål... 6 4. Organisering av prosjektet... 7 5. Samarbeid med eksterne...

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Presentasjonen gir relevant informasjon til kommuner som ønsker å søke finansiering til sine prosjekt innenfor ordningen. Presentasjonen inneholder

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Folk møter folk Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Kommuner og regioner som ser innvandring som en mulighet for å oppnå god samfunnsutvikling vil lykkes best

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

Rekruttering og kvalifisering. av utenlandsk arbeidskraft, for å dekke fremtidige behov i Nordland

Rekruttering og kvalifisering. av utenlandsk arbeidskraft, for å dekke fremtidige behov i Nordland Rekruttering og kvalifisering av utenlandsk arbeidskraft, for å dekke fremtidige behov i Nordland Hvem er utlendingene? o Minoritetsspråklige - en gruppe som i antall er mindre enn et lands befolkning

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Etnedal kommune 3. Søknadsbeløp: 600 000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

«Hvordan kan landbruket bidra?»

«Hvordan kan landbruket bidra?» Fagsamling Inn På Tunet, Norges Bondelag. 4.nov. 2016 «Hvordan kan landbruket bidra?» BOSETTINGSSYSTEMET, jf. UDIs og IMDis regelverk DUF Individuell kartlegging -------- Styringsansvar Økonomi Anmoder

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

«Derfor blir vi her», hva skal til for at innflyttere blir boende? Dialogseminar Campus Helgeland 08.04.2014 Mona Ward Handeland, Kompetansesenter

«Derfor blir vi her», hva skal til for at innflyttere blir boende? Dialogseminar Campus Helgeland 08.04.2014 Mona Ward Handeland, Kompetansesenter «Derfor blir vi her», hva skal til for at innflyttere blir boende? Dialogseminar Campus Helgeland 08.04.2014 Mona Ward Handeland, Kompetansesenter for distriktsutvikling Hovedfunn: «Derfor blir vi her»

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011 NAV EURES Rekruttering fra utlandet Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy

Detaljer

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Orkdal kommune Bosetting av flyktninger Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Innvandrer Definisjoner Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge Asylsøker

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Samfunnskurs. for innvandrere. - et tiltak for inkludering

Samfunnskurs. for innvandrere. - et tiltak for inkludering Samfunnskurs for innvandrere - et tiltak for inkludering Visjon Samfunnskurs er en effektiv metode for å gi innvandrere en god innføring i det norske samfunnet. Denne håndboken gir en enkel oppskrift på

Detaljer

Kristian Rose Tronstad Forsker @KTronstad

Kristian Rose Tronstad Forsker @KTronstad Hvem er innvandrerne som bosetter seg i distriktene, og hvordan få utnyttet den ressursen de representerer i samfunns- og næringsutviklingen? Frøya 20/10-2014. Fagsamling for bolystprosjekter med innvandring

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til:

Frist: 24. april Sendes til: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KRD Fra: KUN senter for kunnskap og likestilling Dato: 01.12.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Årlig rapport BOLYST Hadsel, Sortland, Bø,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer