Ombudsmøte 25. november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ombudsmøte 25. november 2005"

Transkript

1 Ombudsmøte 25. november 2005

2 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Opland skyttersamlag. SAKSLISTE Konstituering av ombudsmøte. Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av fullmaktskomité Høringssaker / referatsaker Opprop fremmøtte lag Årsberetning 2005 Opland skyttersamlag Årsberetning 2005 Ungdomsutvalget Årsberetning 2005 Ungdomsutvalget UK Årsberetning 2005 Samlagsinstuktøren Årsberetning 2005 Utdanningskontakten Sak 10. Regnskap 2005 Sak 11. Budsjett 2005 Sak 12. Terminliste 2005 Sak 13 Sak 14. Innkommet sak fra Vestre Toten skytterlag. Stevneinnskudd 2005 like priser Sak 15. Ombudsmøte 2005 Sak 16. Valg på skyttertinget 2005 Sak 17. Sak 18. Valg Avsluttning Utdeling av ærespriser Utdeling av Organisasjonsmedaljer Nye medlemmer i 350 klubben

3 Ombudsmøte nov SAK NR. 1 KONSTITUERING AV OMBUDSMØTE KUNNGJØRING Ombudsmøtet 2005 er vedtatt som sak 15/04 på ombudsmøtet 20. nov Alle lag er tilskrevet 15. oktober Møtet er også kunngjort i lokalpressen ved annonsering den 11. nov SAKSLISTE Styret har i møte den 15. nov vedtatt saksliste for ombudsmøtet. Saksmappe er utsendt før møtet. Vedlegg: Innkalling til ombudsmøte 2005 INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner styrets innkalling til ombudsmøtet samt styrets forslag til saksliste. Nils Erik Lundon, formann

4 Ombudsmøte nov SAK NR. 2 VALG AV FULLMAKTSKOMITE I SKYTTERBOKA, lover for skytterlag 2-11 heter det: Ombud velges av skytterlaget med basis i antallet aktive skyttere (30-skuddsskyttere ) slik: Skytterlag med inntill 50 aktive skyttere velger 2 ombud, velger 4, velger 5, velger 6, 501 og flere velger 7 På bakgrunn av lagenes årsmeldinger er det fullmaktskomiteens oppgave å kontrollere at skytterlagene stiller med rett antall ombudsmenn. INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Toten krets: Hadeland krets: Land krets: Nils Erik Lundon, formann Ombudsmøte 2005.

5 25. nov SAK NR. 3. Høringer / referatsaker Banekontakten orienterer om en del nye regler. Leder orienterer om Landslotteriet 2006 Følgende saker er sendt samlagene til høring. - Skifelt / skogsløp - Superfinale på LS - Struktur / grensejusteringer av samlagsgrenser Nils Erik Lundon, formann DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Til samlagene

6 Vår ref: Rundskriv nr. 16/2005 Tidl ref: Dato: 10. oktober 2005 Høring skifeltsektorens framtid Skyttertinget 2005 behandlet forslag fra Hardanger og Voss skyttersamlag om nedlegging av skifelt og skogsløp med feltskyting i DFS. Tinget vedtok å gi DFS/Utvalget for skifelt i oppdrag å utrede sektorens framtid og sende saken til høring i samlagene. Samlaget bes drøfte hovedspørsmålet om sektorens framtid på årets ombudsmøte og besvare svarskjema 1. Under forutsetning av samlaget går inn for at hele eller deler av sektoren videreføres, anmoder utvalget om at samlagsstyret drøfter spørsmålene i svarskjema 2, og gir sin innstilling. Svarfrist til Skytterkontoret 1. februar Hilsen Kurt Arne Berglund Generalsekretær Vedlegg 1: Skifeltsektorens vurdering Svarskjema 1: Skifeltsektorens framtid Svarskjema 2: Tiltak for utvikling av sektoren

7 Vedlegg 1 DFS/Utvalget for skifelt - vurdering av sektorens virksomhet i DFS med vekt på framtidig innretning for skifelt og skogsløp med feltskyting. Bakgrunn: Hardanger og Voss skyttersamlag fremmet forslag for Skyttertinget 2005 om nedlegging av skifelt og skogsløp med feltskyting i DFS. Tinget vedtok å utsette saken og sende den til høring i samlagene. DFS/Utvalget for skifelt ble gitt i oppdrag å utrede sektorens framtid med vurderinger av profil, aktiviteter, betydning for DFS, muligheter/konsekvenser, aktuelle tiltak og kostnader. Basert på høringen vil Skyttertinget ta forslaget om nedlegging opp til ny drøfting i DFS/Utvalget for skifelt vurdering og utredning: Innledning Helt fra skyttersakens opprinnelse finnes historiske beretninger om at det ble konkurrert i øvelser som kombinerte bruk av ski og våpen. Etter hvert ble dette til langrenn med skyting. Etter 2. verdenskrig utviklet disiplinen seg til to hovedøvelser, skifelt og skiskyting. Første offisielle NM i skifelt ble arrangert i 1958 med Kongepokal fra Skogsløp med feltskyting ble offisiell øvelse fra Betydning i/for DFS Utvalget vil innledningsvis bemerke at øvelsene er svært relevante sett i lys av formålsparagrafen. I den senere tid har GIHV også signalisert at skogsløp med feltskyting er en øvelse han vil vektlegge mer i Heimevernets trening. Det bør derfor være grunnlag for å ta opp igjen et nærmere samarbeid mellom HV og DFS om denne øvelsen. I en tid der den fysiske formen generelt i befolkningen går ned vil det være et dårlig signal å legge ned de aktivitetene i DFS som bygger opp om dette. DFS bør her vise seg som en samfunnsbevisst organisasjon, og heller støtte mer opp om DFS fysiske aktiviteter framfor å legge disse ned! Hvilket signal gir organisasjonen til samfunnet rundt oss, og ikke minst til egne medlemmer om betydningen av å ivareta egen fysikk! Forsvarets ledelse må vel også bli forundret hvis vi legger ned alt som bygger opp om fysiske ferdigheter. DFS mandat er tross alt dyktiggjøring for forsvar av landet!

8 Ambisjon Dagens situasjon er at det er få lag som arrangerer skifelt eller skogsløp konkurranser. Utvalgets visjon er at slike konkurranser skal bli naturlige aktiviteter i skytterlagene flest, og slik at alle kan få et tilbud om disse konkurranseformene. Profil Av øvelsene skifelt og skogsløp vurderes skogsløp å ha størst potensial for oppslutning. Dette fordi skogsløpsarrangementer lar seg gjennomføre over hele landet, samtidig som det er mindre arbeidskrevende, og ikke minst fordi det krever mindre utstyr hos utøveren. Imidlertid ser utvalget det som viktig at skifelt også opprettholdes som øvelse, slik at det kan gis et tilbud året rundt. Deltakelse/oppslutning Utvalget har forståelse for at det i lys av oppslutning og kostnader kan stilles spørsmål ved sektorens berettigelse. Høyere oppslutning i sentrale konkurransene er selvsagt ønskelig, men trolig meget vanskelig å oppnå med dagens form. Et eget NM i Stang eller felthurtig, som ikke er en del av Landsskytterstevnet, ville trolig heller ikke fått det! Aktivitet i skytterlagene er langt viktigere enn oppslutning i sentrale konkurranser. Det er lokalt grunnlaget legges for å skape bredde. Sektoren arbeider aktivt for å oppmuntre skytterlagene til å tilrettelegge for aktivitet, spesielt gjennom konseptet aktivitetskonkurransen i skogsløp med feltskyting At det er interesse blant skytterne viser også den stadig økende oppslutningen som skogsløpskonkurransen under LS får. Det finnes en rekke forskjellige andre idrettsgrener som har relativt beskjeden oppslutning. I en stor organisasjon som DFS bør det også være rom for øvelser som ikke nødvendigvis tiltaler den store massen, men som er aktiviteten for en mindre gruppe av DFS medlemsmasse. I spørreundersøkelser gjort av DFSU blant ungdom svarer mange at de ønsker et bredere aktivitetstilbud. I denne sammenheng er skogsløp konkret blitt nevnt som et aktuelt tilbud. Tilbakemeldinger fra lag som arrangerer slike konkurranser er at mange ungdommer prøver seg i konkurransene, og at de er positive til aktiviteten. Økonomi Økonomi blir benyttet som et hovedargument for nedlegging av sektoren. Utvalget vil bemerke at sektorens budsjett dekker alle kostnader innen skifelt og skogsløp, unntak for sekretærens arbeide innenfor ordinær arbeidstid. Sammenligningsvis er kostnadene for 20 skyttere til Nordisk mesterskap det samme som det koster å drifte skifeltsektoren totalt sett! Å legge ned skifelt og beholde skogsløp vil ikke gi vesentlige innsparelser, ettersom merarbeidet/merkostnadene for dette er minimale så lenge den øvrige administrasjon opprettholdes. Utvalget er av den mening at sektorens kostnader sett i et helhetlig lys er relativt beskjedne.

9 Framtidige tiltak/muligheter Utvalget har over tid drøftet en del tiltak og virkemidler for sektorens fremme. De viktigste er: Mange hevder at sektorens virksomhet i større grad bør rettes mot skogsløp, da det er denne øvelsen som har størst potensial. Utvalget støtter dette, og har allerede igangsatt tiltak som eksempelvis Aktivitetskonkurransen knyttet til lagmesterskap i skogsløp. Stadig flere deltar i den uhøytidlige konkurransen i skogsløp under LS. Et NM i skogsløp lagt til LS ville garantert gitt betydelig større oppslutning enn dagens NM som går separat, men å tilpasse dette til det allerede tettpakkede LS programmet synes vanskelig. Derimot kan det være muligheter for å legge NM til en arrangør i nærheten av LS, noe som også garantert ville gitt betydelig større oppslutning. Regelverket for sektoren er omfattende og det bør foretas forenklinger, herunder i krav til arrangement, klasseinndeling og program. Et diskusjonstema er hvorvidt skiskyttergevær med avtrekksvekt 0,5kg skal godkjennes for å lette overgangen til vår aktivitet for de mange som etter hvert gir seg med skiskyting. De fleste skytterlag trenger å bli motivert og veiledet før de tar skrittet og prøver nye aktiviteter. I dette arbeidet vil samlagenes skifeltkontakter være sentrale bidragsytere. De siste årene har det ikke blitt gjennomført møter/oppfølging med disse, men fra 2005 planlegges å avholde idémøter med 2 års mellomrom. Det planlegges å utvikle et eget opplegg for skifelt og skogsløp som en del at skyteskolekonseptet Dette som påbyggingsmoduler tilsvarende de som i dag benyttes. Det er tatt initiativ ovenfor FSR(Sverige) og DDS(Danmark) for å undersøke interessen for et Nordisk mesterskap i skogsløp med skyting. FSR har meldt at de heller vil satse på dagens landskamp i skifelt, og DDS ønsker i så fall at dette utelukkende blir en finkaliberkonkurranse. Selv om det er svært forskjellige interesser i de Nordiske landene ønsker utvalget å arbeide videre for et Nordisk mesterskap. Avslutning Avslutningsvis vil utvalget bemerke at deler av DFS medlemsmasse trives med skifelt og/eller skogsløp, og at dette er viktige tilbud for deres tilhørighet i DFS. Videre vil det for framtiden være viktig at en så stor organisasjon som DFS viser samfunnsansvar og stimulerer til fysisk aktivitet i tider da dette jevnt over går tilbake blant befolkningen, og ikke minst at vi beholder de aktivitetene som i absolutt størst grad oppfyller vårt formål.

10 På de neste sidene er to skjema som samlagene besvarer slik: Svarskjema 1 Skifeltsektorens framtid. Samlagene tar saken opp til drøfting i ombudsmøter. Svarskjema 2: Tiltak for utvikling av sektoren. Under forutsetning av at samlaget innstiller på fortsatt virksomhet innen sektoren, ønsker DFS/utvalget for skifelt at samlagsstyret besvarer spørsmålene om framtidig tiltak og innretning. DFS/Utvalget for skifelt Reidar Helland Formann i DFS/SFU Ole Per Strædet Medlem i DFS/SFU

11 Svarskjema 1 Drøftes av ombudsmøtet. Skifeltsektorens framtid : 1 Skifelt og skogsløp beholdes som offisielle øvelser i DFS. Ja Nei 2 Kun skogsløp beholdes som offisiell øvelse. Ja Nei 3 Kun skifelt beholdes som offisiell øvelse. Ja Nei 4 Hele sektoren legges ned. Ja Nei Samlag: Underskrift

12 Til samlagene Vår ref: Rundskriv nr 15/2005 Tidl ref: Dato: 10. oktober 2005 Høring - innføring av Superfinale i NM felt fra 2006 Norges Skytterstyre har som en videreføring av Tingsak 14/2005, forslag om nytt NM i feltskyting, drøftet tiltak for å øke status og fokus på NM felt i fbm. Landsskytterstevnet, og overveier i den sammenheng å foreslå at det innføres en Superfinale i grovfelt slik: Superfinalen i NM felt gjennomføres med et begrenset antall skyttere(anslagsvis 10 15) fra arenaen for Stang- og felthurtigfinaler. Dagens 42 skudd feltrunde beholdes uendret, og gjelder som kvalifisering til Superfinalen. Det benyttes innertreff og rangering for alle skudd i Superfinalen, dvs. at maksimalt resultat vil være 54/12. Medaljer og stjerner i NM felt deles ut etter 42 skudd slik som i dag. Norgesmesteren i felt kåres på 54 skudd, og tildeles de trofé som i dag tilfaller Norgesmesteren. Norges Skytterstyre ønsker å kåre Norgesmesteren i felt iht. foreslått ordning, men ser samtidig at dette er en så stor endring i forhold til regler og praksis at det er nødvendig å innhente kommentarer fra samlagene på forhånd. Støtter samlagene opp om forslaget vil Styret vedta ordningen gjeldende allerede fra Blir det fra samlagene innsigelser vil saken først bli tatt opp til drøfting av Skyttertinget 2006 med forslag om innføring fra Samlagene bes ta saken opp til drøfting på årets ombudsmøter, og besvare hvilket av forslagene nedenfor samlaget støtter. 1 Samlaget støtter prinsipielt forslaget om Superfinale i NM felt. Styret gis fullmakt til å iverksette ordningen fra Samlaget støtter prinsipielt forslaget om Superfinale i NM felt. Saken tas opp til drøfting på Skyttertinget 2006, med forslag om iverksetting fra Samlaget støtter ikke forslaget. Svarfrist til Skytterkontoret 1. februar Hilsen Kurt Arne Berglund

13 Generalsekretær Landsdelskretsene Samlagene Vår ref: 111/2005 Tidl ref: Dato: 3. august 2008 Høringsbrev samlags- og landsdelskretsgrenser Bakgrunn Norges Skytterstyre tar med dette initiativ til en generell debatt i organisasjonen hvor tema er landsdelskrets- og samlagsgrensene. Herunder særlig vurdering av grenser i forhold til endringer i kommunikasjonsmønsteret lokalt/regionalt. Reduksjon av antall samlag, for mer rasjonell drift, vil eventuelt være et sekundært tema. Kort historikk Sist det var en endring i samlagsgrenser var da Bergen skyttersamlag ble slått sammen med Hordaland (Vedtatt på Skyttertinget 1990, virkning fra1.jan 1991 ). Etter det har det vært noen få skytterlag som har flyttet til annet samlag. På Skyttertinget 1990 ble det vedtatt satt ned et utvalg (senere kalt Organisasjonsutvalget) på fem medlemmer som sitat: --- får i oppdrag å vurdere DFS organisasjon ut fra organisasjonens grunnprinsipper og de strategier og målsettinger som er nedfelt i Handlingsplan for DFS sitat slutt. Det skulle legges fram en skisse våren 1991 slik at en plenumsdebatt på Tinget 1991 kunne gjenspeile organisasjonens oppfatning av forslaget. På Tinget 1991 ble det ikke fattet vedtak om organisasjonsendringer, men utvalgets innstilling ble tatt til etterretning og sett på som et første utspill i et videre arbeid med denne omfattende saken. Organisasjonsutvalget la fram sin innstilling til Tinget Innstillingen, som var ganske omfattende, refereres ikke her, men det var den gang ikke særlig interesse i organisasjonen for organisasjonsendringer. Den eneste vedtatte endring på tinget ble at ungdomslederne på alle nivåer ble fullverdige medlemmer av styrene.

14 Ny tid - nye utfordringer Med bakgrunn i bedrede (og endrede) kommunikasjonsforhold (E-post, generelt forbedret samferdsel) vil det underhånden være berettiget å spørre om de samlede tilskudd vil gi større effekt ved noe større/færre enheter (samlag). Samfunnsstrukturen med tanke på kommuner/fylker er også endret/under endring. Vår viktige samarbeidspartner, Heimevernet, har allerede gjennomført en reform i sin lokale og regionale struktur, med større distriktsenheter. I de senere møter i Norges Skytterstyre, hvor bl.a.budsjettet for 2005 ble drøftet, var det enighet i styret om et arbeid for forbedret økonomisk situasjon lokalt og regionalt i organisasjonen. En metode/tiltak kan være færre enheter, en annen å etablere kommunikasjonsmessig mer naturlige regioner i forhold til dagens samferdselsmønster, fylkes- og kommunegrenser osv. Norges Skytterstyre legger til grunn at endringer i organisasjonens struktur bare bør finne sted dersom det uttrykkes vilje/interesse for dette fra flertallet på grunnplanet (lag /samlag) i organisasjonen. Det være seg lokale endringer eller en mer generell endring. Et arbeid for å vurdere strukturendringer må derfor starte med en høring og tilbakemelding fra samlagenes ombudsmøter. Dersom det ikke kan dokumenteres positiv innstilling til noen av nedenforstående spørsmål bør etter all sannsynlighet saken, inntil videre, legges bort. 1. Er det i Deres samlag interesse for justering av grensene vis a vis nabosamlag? Har det evt vært drøftinger med de aktuelle samlag/lag om dette? Har det vært stilt spørsmål om dette på de involverte samlags ombudsmøter? Har samlaget forslag til eventuelle endringer? Bør Norges Skytterstyre være delaktig i et slikt arbeid, annet enn å drøfte saken og innstille i den til Skyttertinget? 2. Mener samlaget at Norges Skytterstyre bør ta initiativ til en generell gjennomgang av samlagsgrenser med den målsetting å redusere antall samlag? 3. Mener samlaget at det bør foretas en gjennomgang av grensene for landsdelskretsene? Bør dette kunne skje uavhengig av resultatet på de foranstående spørsmål? Har samlaget forslag til eventuelle endringer? Etter fullmakt Kurt Arne Berglund Generalsekretær

15 Ombudsmøte nov SAK NR. 4 OPPROP FREMMØTTE LAG Oversikt over skytterlagenes medlemstall og antall ombudsmenn ved ombudsmøte 2005: Skytterlag Medlemstall 2005 Ombudsmenn 2005 i.h.t. innsendte årsmeldinger Møterett Biri Bjoneroa 76 4 Brandbu Eina 76 4 Fluberg 83 4 Gjøvik & Brusveen Kolbu 0 0 Lunner Madstuen 11 2 Nohr 0 0 Nordre Land Randsfjord Skude Snertingdal Søndre Land Tingelstad Torpa Vestre Brandbu Vestre Toten Viken Østre Toten 91 4 Øvre Snertingdal Nils Erik Lundon, formann

16 Ombudsmøte nov SAK NR. 5 ÅRSBERETNING 2005 OPLAND SKYTTERSAMLAG Samlagsstyrets årsberetning gir en grei og nøktern fremstilling av samlagets virksomhet i Årsmeldingen oppsummerer de viktigste hendelser innen ulike felt i organisasjonene og gir klare signaler på samlagsstyrets tanker om det videre arbeidet i samlaget. Styret i Opland Skyttersamlag slutter seg til formannens berettning som anbefales lagt fram for Ombudsmøtet INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde Ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner styrets årsmelding for 2005 Nils Erik Lundon, formann

17 Årsberetning 2005 Styret i Opland skyttersamlag har i 2005 bestått av: Samlagsformann Nils Erik Lundon Land krets Nestformann Tom Stephanenko Hadeland krets Kasserer Kjell Inge Hauge Hadeland krets Sekretær Roy Aage Grenheim Toten krets Styremedlem Sverre Nordsveen Toten krets Styremedlem Torstein Dynna Hadeland krets Formann OSSU Roger Storløkken OSSU Medlem OSSU Vegard Øftaas OSSU Banekontakt Thorleiv Rossow Samlagsinstuktør Bjørn Einar Andersen Innledning: Styret i Opland skyttersamlag har i 2005 avholdt 5 styremøter og behandlet 38 saker. Vi har i beretningsåret slitt med kommunikasjonen med skytterlagene. Har dessverre hatt dårlig med tilbakemeldinger/respons på både terminliste og Hedersbevisninger. Dette er vi klar over at i stor grad skylles samlaget selv. Håper dette vil bedre seg betraktelig da vi nå fra tar i bruk epost som kommunikasjonsverktøy. I 2005 er det en stor ære å kunne tildele Oddbjørn Øftaas, Svein Olav Olsen og Onar Onsrud Opland Skyttersamlags Hederstegn. Likeledes er det en stor ære å kunne utnevne Thorleiv Rossow til æresmedlem av Opland skyttersamlag. Skyttertinget på Lesja gikk for seg i en rolig tone, men engasjerte. Det som ble den heteste poteten i år ble ikke uventet saken om eget NM i feltskyting. Dette ble meget jevn, men forslaget falt mot 4 stemmer. Også i år har det vært avviklet OA skyting. Dette var igjen en suksess. Det er gledelig at skytingen hadde en økning på 10 % i antall registrerte skyttere. Finalen ble i år arrangert av Gjøvik & Brusveen skytterlag. Vi vil igjen takke Oppland Arbeiderblad for det gode samarbeidet i forbindelse med OAskytingen. Sportslig sett har Opland skyttersamlag også i år hevdet seg i ulike sammenhenger. Viser her til resultater senere i meldingen, men ønsker selvfølgelig å fremheve noen ekstra. Roger Ottosen som i år er tilbake i Opland sine rekker skøt meget gått under Landskytterstevnet på Lesja. Der skøt han seg til tre finaler. Dette var kongelaget i feltskyting, felthurtigfinalen, og sammen med Ola Tore Dokken skøt han kongelaget. Ingen av de hevdet seg helt i toppen, men det var store prestasjoner. Ole Jan Engeli måtte i sommer bytte klasse pga. sykdom, og hadde derfor lite trening bak seg da han kom til Lesja, men fikk en fantastisk bra 3. plass i klasse V55.

18 En meget fornøyd Odd Rossing gikk helt til topps i feltskytingen klasse V73. Marit Stensvold Berntsen tok også i år hjem NM titler. Hun vant denne gangen to NM-gull i skifelt. Baneanlegg: Snertingdal prosjekterer i disse dager 200 meters bane. De har revet ned standplassen, og det har vært gjort mye gravearbeider. Vi ser frem til at den nye banen kommer på plass. Søndre Land har innhentet godkjenning av grunneiere til å rydde den gamle feltarenaen oppe på Kongen. Arbeidet er i gang, og de tar sikte på å arrangere samlagsstevnet der. Vestre Toten arrangerte i år for første gang stevne på full elektronikk 100 og 200 meter. Det samme gjorde Bjoneroa. På Lunner jobber de med å finne nytt område til banen som de mister pga Golfanlegg. Østre Toten bygger på skytterhuset sitt. På Randsfjord er det montert elektronikk på 100 meter. Ellers er det stadig uavklart hvordan fremtiden blir i forhold til forsvaret.. Økonomi: Som det vil fremgå av det reviderte regnskapet har Opland skyttersamlag i år et overskudd på kr ,53 mot budsjettert underskudd på kr Ungdomsutvalget har et overskudd på 5.827,96 mot budsjettert resultat på 0,- Trekket av statsbidrag fra lagene utgjorde kr ,80 Gjennom den kursaktiviteten vi hadde i desember 2003 fikk vi ut kursstøtte fra DFS på kr ,00 Representasjon: Samlagsformannen og Utdanningskontakten deltok i november på Regional samling på Hamar. I juni deltok formannen på Landsdelskretsens årlige møte. I år avholdt på Sjusjøen. Der samordnet vi tingsakene, og diskuterte strategi for valget. I juni deltok formannen også på møte for Østlandet. Dette ble avholdt på Skytterkontoret. Dette er stort sett et møte for å diskutere sakene som skal opp på tinget. Der dreide det meste av møtet seg om NM i felt og valg. Formannen var Opland skyttersamlags representant under årets skytterting i Lesja. Saken som skapte mest diskusjon var NM i felt.. Samlagsformannen har vært samlagets representant ved samlagsstevnene, Fylkesmesterskapet og Landsdelskretsstevnene. Banekontakten deltok i november på Landskonferanse for banekontakter.

19 Arrangement: Samlagsstevnene hadde følgende arrangører: 15m Gjøvik & Brusveen Felt Gjøvik & Brusveen Bane Vestre Toten Fylkesstevnet i bane ble i år arrangert av Søndre Land. De gjennomførte et meget godt stevne på Kongen. Gjøvik & Brusveen var arrangør av OA finalen i Dette ble en meget fin finale. Samlaget har i år arrangert en rekke samlinger og instruksjoner. Se egne meldinger fra Utdanningskontakten og Samlagsinstruktøren. Resultater: Av resultater i 2005 er det nok mest gledelig med Odd Rossing sin triumf på Lesja, med seieren i V73`s feltmesterskap. Det var også meget gledelig at Roger Ottosen endelig fikk et kongelag. I tillegg var han i det siste finalelaget i felt med 30 treff, og om ikke det var nok kvalifiserte han seg også til felthurtigfinalen. Dessverre holdt det ikke til noen tittel, men det var allikevel meget sterkt. Ola Tore Dokken skøt også i år på kongelaget uten å gjenta fjorårets bedrift- I tillegg til Roger og Ola Tore fikk også Stein Hallvard Wollheim mesterskapsstjerne. Mens Ole Martin Eng fikk medalje. Ole Jan Engeli fikk en meget fin 3. plass i banemesterskapet i klasse V55. I samlagskytingene ble veteranene våre i år nr 14 på Landskytterstevnet i Lesja. Mens vi i klasse 2-5 kom på en delt 10. plass. Marita Sollien ble beste kvinne på 30 skudden, og tok med det sitt første napp i Dalapokalen. I Nordisk mesterskap hadde vi i år to deltagere. Roger ble nummer 4 i feltskytingen, mens Ola Tore ble nummer seks. Den samme plasseringen fikk Ola Tore i baneskytingen. På LKS bane ble Oddvar Staxrud vår beste med en tredjeplass. I tillegg fikk Ola Tore Dokken og Rune Øversveen stjerne. I samlagskytingene ble veteranene nr 2, mens 2-5 ble nr 3.

20 På LKS i felt vant Thorleiv Rossow i V55 foran Hillmar Bekkemellom. I samlagskytingene ble veteranene nr 3, mens 1-5 og V55 ble nr 2. På Fylkesmesterskapet ble Ola Tore Dokken mester, mens Stein Hallvard Wollheim ble nummer tre. Karl Emil Grina vant klasse V55. I samlagskytingen klasse 2-5 ble Opland nummer 2, og veteranene vant. OA finalen ble også i år vunnet av Ola Tore Dokken. Marit Stensvold Berntsen vant i år både normaldistansen og sprint i NM skifelt. Av resultater fra ungdomsskytterne refererer jeg til årsmeldingen fra OSSU. Samlagsmestere 2005 Klasse 2-5 V65 V73 V55 15 m Stein H. Wollheim Oddmund Skredderbakken Bjørn Gulbrandsen Jan Willy Myhre Felt Ola Tore Dokken Oddmund Skredderbakken Odd Rossing Hillmar Bekkemellom Bane Rune Øversveen Arnold Kristiansen Odd Rossing Jan Willy Myhre 2006: Det vil i 2006 bli stor aktivitet i vårt samlag. Det er gledelig at så mange lag arrangerte feltskyting. De samme tar nytt tak i I tillegg får vi gleden av å igjen kunne skyte felt i den gamle runden oppe på Kongen. Randsfjord jobber også med å kunne arrangere et feltstevne i fra Vi håper dette er med på å kunne øke aktiviteten enda mer, og at vi kan fortsette å spore prestasjonsmessige fremganger som vi gjorde i de siste årene. Vi håper feltkarusellen vil få økt oppslutning. Her ligger det mye ansvar i lagene også for å motivere skytterne til å bli med. Tingelstad skal arrangere LKS i felt. 15 meter karusellen er også et tiltak vi håper kan skape aktivitet, og ønsker å videreføre i Organisasjonsmedaljen hadde i 2005 den største oppslutningen på mange år. Totalt var nærmere 80 skytterer som skøt om den Norske skyttermedaljen. Samlagstyret mener at å legge skytingen til Kretsstevnene er en stor suksess. Vi ønsker å videreføre ordningen også i På utdanningssektoren har vi planer for fortsatt stor aktivitet. Viser til melding fra Utdanningskontakt, OSSU og Samlagsinstruktøren. Ola Tore Dokken viderefører prosjektet Oplandstier.

21 I henhold til handlingsplanen som ble vedtatt på ombudsmøtet i 2004 skal alle lag ta i bruk epost. Samlagsstyret har vedtatt at alle må ha ei adresse oppe å gå fra Dette vil hjelpe samlaget stort i kommunikasjonene med lagene. Virksomheten i samlaget er fult på høyde med resten av skytternorge, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre det bedre. Hovedvekten av aktivitet foregår ute i lagene, og det er derfor viktig at lagene stimuleres til å fortsette sitt gode arbeid. Vi vil særlig oppfordre til videre rekrutteringsarbeid. Både for nye, og for å få flere av våre gamle skyttere med igjen. Avslutning: Styret i Opland skyttersamlag vil takke for tilliten i 2005, og ønske alle et godt skytterår i Vi gjerne rette en spesiell takk for innsatsen til de som nå har valgt å tre ut av samlagsstyret. For styret i Opland skyttersamlag Nils Erik Lundon, formann

22 Ombudsmøte nov SAK NR. 6 ÅRSBERETNING 2005 UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalgets årsberetning gir en klar beskrivelse av ungdomsutvalgets virksomhet i Styret i Opland Skyttersamlag slutter seg til Ungdomsutvalgets beretning som anbefales lagt fram for Ombudsmøtet INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner Ungdomsutvalgets årsmelding for 2005 Nils Erik Lundon, formann

23 Årsberetning for ungdomsutvalget (OSSU) 2005 Styret i OSSU har i 2005 bestått av: Roger Storløkken Leder Land krets Vegard Øfstaas Nestleder Hadeland krets Unni Svarstad Kasserer Hadeland krets Kai Henning Nyhus Sekretær Land krets Simund Myrstuen Medlem Land krets Bjørn Sivesind Medlem Toten krets Styrets arbeid Styret i OSSU har i 2005 hatt 5 møter og behandlet 26 saker, hvorav ingen er innkomne saker fra skytterlagene. Av saker kan planlegging av ungdomssamlingene trekkes frem som de viktigste som er behandlet i år. OSSU har også i år arrangert tre instruksjonssamlinger. Den første ble arrangert for aspiranter og rekrutter og ble ledet av samlagsinstruktøren. Den andre samlingen var rettet mot eldre rekrutter, juniorer og førsteårs seniorer. Samlingen ble ledet av Ola Tore Dokken som hadde satt i sammen et variert opplegg som for det meste fokuserte på justering av stillinger, men skytterne fikk også blant annet en introduksjon i mental trening. Den tredje samlingen gikk over to dager hvor samlagsinstruktøren stod for instruksjon sammen flere hjelpeinstruktører. Utover kvelden stod det flere aktiviteter på programmet, som grilling og pistolskyting i regi Gjøvik Pistolklubb. På hver samling deltok det 25 deltakere. OSSU har stått bak initiativet om å få startet en innendørskarusell i samlaget. Dette har vi gjort i håp om å øke aktiviteten blant skytterne på vinterstid. Vi tror at karusellen, arrangert kretsvis, vil lette terskelen for nye skyttere å bli med ut på konkurranser og at karusellen vil heve nivået på skytterne i samlaget. Skoleskyting Snertingdal, Nordre Land og Søndre Land har i 2005 arrangert skyting i forbindelse med landskonkurransen i skoleskyting. Dokka videregående skole vant konkurransen for videregående skoler på 100m, og ble nr to på 15m. Søndre Land ungdomsskole ble nr to i konkurransen for ungdomsskoler på 15m Økonomi

24 OSSUs har i 2005 mottatt kr i driftstilskudd fra Oppland fylkeskommune, og denne støtten bidrar sterkt til at OSSU kan opprettholde årets aktivitetsnivå også neste år.. Det reviderte regnskapet viser at OSSU i 2005 hadde et underskudd på kr , OSSU ønsker å fortsette satsningen på instruksjonssamlinger og vil også neste år arrangere tre instruksjonssamlinger, en samling innendørs for aspiranter og rekrutter, en samling innendørs for eldre rekrutt og junior samt en samling ute med overnatting for rekrutter og juniorer. OSSU har foreslått at formannskonferansen gjeninnføres fra og med neste sesong. Grunnen er at vi ser at det gjøres mye godt rekrutteringsarbeid i flere av samlagets lag, men det er også mange lag fortsatt har mye å hente på rekrutteringsarbeidet. Vi håper derfor at formannskonferansen kan bli et forum for erfaringsutveksling mellom lagene. Vi mener også at et kurs for nye tillitsvalgte bør legges til formannskonferansen. Resultater Samlagsmestere 2005 Innendørs: Rekrutt: Eldre Rekrutt: Junior: Vemund Finstuen, N. Land, 248p Henrik Larsen, Gjøvik & Brusveen og Morten Lund, N. Land, 250p Kjersti Dyrud, Tingelstad, 247p Felt Rekrutt: Vemund Finstuen, N. Land, 41/4 Eldre Rekrutt: Henrik Larsen, Gjøvik & Brusveen, 42/10 Junior: Hanne B. Øverlier, N. Land 41/7 Bane Rekrutt: Eldre Rekrutt: Junior: Isabel Nordli Øfstaas, Tingelstad, 349p Marius Ulsakerhaugen, N. Land, 348p Nicolai Thoresen, Gjøvik & Brusveen, 347p Landsdelskretsstevnet felt, Vestre Trysil Cristian Torneby, Gjøvik & Brusveen, ble nr 2 etter omskyting i Eldre Rekrutt med 42/9 Landsdelskretsstevnet bane, Åsheim Isabel Nordli Øfstaas, Tingelstad, ble nr 2 i Rekrutt med 344p

25 Fylkesmesterskapet, Søndre Land Vemund Finstuen, N. Land, Fylkesmester i klasse Rekrutt med 345p Henrik Larsen, Gjøvik & Brusveen, nr 2 i klasse Eldre Rekrutt med 350p Cristian Torneby, Gjøvik & Brusveen, nr 2 i klasse Eldre Rekrutt med 350p Kjersti Dyrud, Tingelstad, Fylkesmester i klasse Junior med 345p Marius Sogn Nedrud, Fluberg, nr 2 i klasse Junior med 344p Andreas Sivesind, Gjøvik & Brusveen, nr 3 i klasse Junior 343p Landskytterstevnet Lesja To skyttere klarte å skyte seg til ungdomsmedalje: Nicolai Thoresen, Gjøvik & Brusveen, nr 3 i Junior felt med 42/8 Marius Ulsakerhaugen, N. Land, nr 19 i Eldre Rekrutt med 350p Følgende skyttere nådde finalen: Isabel Nordli Øfstaas, Tingelstad (Rekrutt, bane og felt), Vemund Finstuen, N. Land (Rekrutt, bane), Henrik Larsen, Gjøvik & Brusveen (E. Rekrutt, bane og felt), Morten Lund, N. Land (E. Rekrutt, felt) og Anne Ingeborg Øiom, Randsfjord (E. Rekrutt, felt) Roger Ritter Storløkken, leder

26 Ombudsmøte nov SAK NR. 7 ÅRSBERETNING 2005 UNGDOMSUTVALGETS UK Ungdomsutvalgets årsberetning gir en klar beskrivelse av ungdomsutvalgets virksomhet i Styret i Opland Skyttersamlag slutter seg til Ungdomsutvalgets UKs beretning som anbefales lagt fram for Ombudsmøtet INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner Ungdomsutvalgets uttagningskomités årsmelding for 2005 Nils Erik Lundon, formann

27 Årsberetning fra Uttakskomiteen UK for RekruttI Junior har i 2005 bestått av: Vegard Øfstaas Leder OSSU Per Villy Nygård Medlem Toten Krets Rune Haugom Medlem Hadeland krets Svein Solheim Medlem Hadeland Krets Formann i OSSU har i tillegg bistått ved uttaket, samt at vi har fått assistanse fra samlagsinstruktør til gjennomføring av samlingene. UK har i 2004 hatt 3 møter, alle i forbindelse med samlingene på bane. Det har ut over dette hvert kontakter pr. telefon og e-post mellom komiteens medlemmer. For uttaket til feltskytingen ble resultater fra Feltkarusellen i Oppland lagt til grunn. Til samlingene ble det tatt ut 16 skyttere til første samling på Søndre Land og 11 skyttere til samlingene på Nordre Land og Gjøvik. Dessverre møtte bare 7 av de kvalifiserte til samlingen på Gjøvik. Deltakerne levert til dels glimrende skyting på samlingene, og gjorde ikke jobben enkel for UK. Samlingene beviste at det er mange gode ungdomsskyttere i Opland Det ble tatt ut et firemannslag til LKS i felt, 2 firemannslag og 2 reserver til LKS og FM på bane og det ble att ut et 4 manns lag med 2 reserver til LSS. Resultater: LKS felt i Vestre Trysil. Opland ble nummer 3 med totatlt 114/77, 12 innertreff bak nummer 2 Hedemark og 3 treff bak Nord-Østerdal som vant: Junior: Lars Myrstuen, Flunerg 29/20 og Kjersti Dyrud, Tingelstad 26/16 Eldre Rekrutt: Christian Thorneby, Gjøvik & Brusveen 30/21 og Henrik Larsen, Gjøvik & Brusveen 29/20.

28 LKS Bane på Åsheim Her ble det unormalt svake plasseringer, bla på grunn av et skudd i feil skive. 8 Opland Henrik Larsen, Gjøvik & Bruseveen (ER) 97 Kai Tore Solheim (ER), Nordre Land 98 Ørjan Larsen (J), Fluberg 97 Lars Myrstuen (J), Fuberg 95 9 Opland Christian K Torneby (ER), Gjøvik & Brusveen 99 Isabell Nordli Øfstaas (R), Tingelstad 100 Kjersti Dyrud (J), Tingelstad 88 Nicolai Thoresen (J), Gjøvik & Brusveen 99 Fylkesmesterskap på Søndre Land Oplands lag ble nummer 2 og med 492 og 491 poengm. Gudbrandsdal vant med 493 poeng. Lag 1 Christian K Torneby ER Gjøvik &Brusveen 100 Henrik Larsen ER Gjøvik &Brusveen 100 Hanne B Øverlier J Nordre Land 93 Kjerst Dyrud J Tingelstad 99 Lag 2 Marius Ulsakerhaugen ER Nordre Land 100 Kai Tore Solheim ER Nordre Land 100 Marius Sogn Nedrud J Fluberg 95 Lars Myurstuen J Fluberg 96

29 Landsskytterstevnet Dette var ingen helt god dag for Oplandsskytterene, og vi endte på en 23 plass med 392 poeng. Christian K Torneby, Gjøvik og Brusveen, ER 99 Kai Tore Solheim, Nordre Land, ER 99 Kjersti Dyrud, Tingelstad, J 96 Nicolai Thoresen, Gjøvik og Brusveen, J 98 UK vil med dette få rette en takk til samlagsinstruktøren og arrangørlagende for et godt samarbeid i året som har gått. Vi vil også spesielt takke Nammo som sponset samlagslaget denne sesongen. For UK i OSSU sesongen Vegard Øfstaas, leder UK

30 Ombudsmøte nov SAK NR. 8 ÅRSBERETNING 2005 FOR SAMLAGSINSTRUKTØREN Samlagsinstruktørens årsberetning gir en grei fremstilling av samlagets virksomhet i Årsmeldingen oppsummerer de viktigste hendelser i 2005 Styret i Opland Skyttersamlag slutter seg til samlagsinstruktørens beretning som anbefales lagt fram for Ombudsmøtet INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde Ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner samlagsinstruktørens årsmelding for 2005 Nils Erik Lundon, formann

31 Samlagsinstruktørens rapport 2005 Samlagets trenings- og samlingsvirksomhet har vært god i sesongen Samlagets instruktører har gitt instruksjon for rekrutteringsskytterne og deltatt på OSSU`s samlagssamlinger. Foruten dette har vi arbeidet med en plan for kommende instruksjon for de klasseførte i samlaget. Deltakelsen fra våre rekrutteringsskyttere har også i år vært gledelig stor. Vi dro i fjor lærdom av de samlinger som omfattet et for stort antall skyttere pr. samling, og har med dette delt det noe mer opp i denne sesongen. Dette har gjort instruksjonen lettere for våre instruktører og vi håper og tror at den enkelte skytter har fått et bedre utbytte av våre samlinger. Samlagsinstruktøren vil sammen med OSSU finne løsninger for dette også fremover. Når det gjelder instruksjon av våre klasseførte skyttere er det også ting på trappene. Ingen samlinger er bestemt i skrivende stund, men det arbeides med å få til treningssamlinger også for våre klasseskyttere. Svarene på spørreundersøkelsen, og hva den ga oss av ønsker fra skytterlagene, vil bygge strukturen rundt disse samlingene. Samlagsinstruktøren vil gjerne få takke lagene for god og hurtig besvarelse på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i begynnelsen av dette skytterår. Samlagsinstruktøren har heller ikke i år mottatt spesielt mange henvendelser fra de enkelte lag. Forklaringene er sikkert mange, men vi håper på større aktivitet fra lagene når det gjelder dette kommende sesong. Det har også i år vært problemer med å skaffe nok instruksjonskrefter til de forskjellige samlingene som er arrangert. Det er noen som, nesten alltid, stiller opp på forespørsel, men som samlagsinstruktør er jeg redd for å brenne opp disse. Samlagsinstruktøren er klar over at instruksjon for organisasjonen forgår på et frivillig plan og at vi dermed ikke kan kreve at våre listeførte stiller opp, men en noe videre fordeling av instruksjonspotten ville ta mye av byrden vekk fra enkeltes skuldre. Jeg vil berømme våre trofaste instruktører for innsatsen de har lagt ned gjennom sesongen Deres innsats er av største betydning for vår virksomhet. Med dette vil jeg takke for samarbeidet gjennom sesongen 2005, og ønsker vel møtt til et nytt skytterår i Bjørn Einar Andersen, samlagsinstruktør.

32 Ombudsmøte nov SAK NR. 9 ÅRSBERETNING 2005 FRA UTDANNINGSKONTAKTEN Utdanningskontaktens årsberetning gir en grei fremstilling av samlagets virksomhet i Årsmeldingen oppsummerer de viktigste hendelser i 2005 Styret i Opland Skyttersamlag slutter seg til Utdanningskontaktens beretning som anbefales lagt fram for Ombudsmøtet INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde Ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner Utdanningskontaktens årsmelding for 2005 Nils Erik Lundon, formann

33 Utdanningskontaten 2005 Sesongen 2005 har vært et aktivt år for skyttere og tillitsvalgte i opland skyttersamlag. Skytteråret begynte med samling for rekrutt og aspiranter på Reviholen skytebaneanlegg. Det ble skutt på 15m innendørs.der møtte det opp mange skyttere. Oplandstiern ble i år startet opp igjen i regi Ola Tore. Det har blitt avholdt 2 samlinger, Anne Grete Jeppesen var foredragsholder på den første, hvor emnet var mental trening. Øivind Sirevåg var instruktør på den andre samlingen. Temaet der var skytetrening. Svein Olav Olsen holdt et meget interessant ladekurs på Reviholen. Den tradisjonelle Randsfjordsamlinga samlet i år med og den ble avholdt i Mai, men denne gang foregikk den på Reviholen. Alle våre kurs har vært meget godt besøkt. Styret i Opland skyttersamlag var samlet til kurs på Beitostølen i slutten av okt. Jarle Gården fra Akershus var invitert dit. Vi i Opland Skyttersamlag vil få takke alle som har bidratt med sin ekspertise i året som har gått og vi ser fram til skytteråret Sverre Nordsveen utdanningsontakt

34 Ombudsmøte nov SAK NR. 10 REGNSKAP Som det fremgår av vedlagt revidert regnskap har Opland Skyttersamlag et overskudd på kr 7.537,55 mot et budsjettert resultat på kr. 0 Statsbidrag lagene er netto kr ,25 av dette er kr ,10 trukket til samlaget og kr 39,171,15 overført lagene. Totalt bidrag til Opland var kr ,25 Kursaktiviteten har vært betydelig lavere i 2005 enn budsjettert. Det er ikke tatt ut honorarer for styrets medlemmer. Ungdomsutvalget har et underskudd på kr ,35. Dette skyldes et etterslep av premier fra 2004 på ca kr 5.000, at man ennå ikke har fått dekket kurs/samlinger for rek/juniorskyttere med kr og at underskuddet føres mot samlagets regnskap hvor det er avsatt kr til ungdomsutvalgets drift. I tillegg har man ikke fått inn betaling for Dugleiksmerker Totalt sett går ungdomsutvalgets drift for 2005 i 0,- INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenner fremlagt revidert regnskap for 2005 Kjell Inge Hauge, Kasserer Nils Erik Lundon, formann

35 Resultatrapport Konto Navn Resultat 2005 Budsjett Statsbidrag DFS , , Støtte DFS , , Trekk til samlaget , , Renteinntekte Regnskap OSSU , Inntekter lotteri/spill , Div inntekter Stevneavgift 8.853, , Reiseutgifter 2.550, , Telefon/Porto 861, , Kontormateriell 1.520, , Styremøter 0 500, Kurs 5.885, , Div./Renteutg./ Gebyr 399,00 500, Honorar , Utmerkelser 750, , Diverse 600, , Gavepremier 1.200, , Medaljer / merke 4.586, , Vandrepremier/Gravering 2.600, , Feltkarusell 760, Lagskytinger 5.000, , Instruksjon , Reise for Samlagsinstruktøren , Tapte fordringer 1.690, Statsbidrag til lagene , U-utvalget , Ombudsmøte 4.519, ,00 Resultat: 7.537,55

36 Balanse pr Aktiva Passiva 1022 Bankkonto , Medaljer og gavepremier 2.338, Bank Ungdomsutvalget , Fond Ungdomsutvalget , Kundefordringer 6.135, Kortsiktig gjeld 4.000, Egenkapital pr ,61 Årets resultat 7.537, , , ,16 Brandbu november 2005

37 Ombudsmøte nov SAK NR. 11 BUDSJETT FOR 2005 Budsjettet er satt opp etter et noe høyere aktivitetsnivå enn i Det er planer om å få til bingospill i løpet av Dette regner vi med vil gi kr OSSU skal administrere noe mer av kursaktiviteten i samlaget mot rekrutteringsskyttere og ungdomsledere slik at det overføres noe midler til OSSU. Vi sattser på å skape stor kursaktiviteten i samlaget i 2006, og styrke muligheten til samlagsinstruktøren til å leie inn hjelp til instruksjon. Videre er det satt av midler i budsjettet i henhold til strategiplan om økt fokus på informasjon. INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2006 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 godkjenne det fremlagte budsjettet. Kjell Inge Hauge, Kasserer Nils Erik Lundon, formann

38 Budsjett for Opland skyttersamlag 2006 Konto Navn Resultat 2005 Budsjett 2005 Budsjett Statsbidrag DFS , , , Støtte DFS , , , Trekk til samlaget , , , Renteinntekte Regnskap OSSU , Inntekter lotteri/spill , , Div inntekter Stevneavgift 8.853, , , , Reiseutgifter 2.550, , , Opland.net og epost , Telefon/Porto 861, , , Kontormateriell 1.520, , , Styremøter 0 500,00 500, Kurs/Oplandstier n 5.885, , , Div./Renteutg./ Gebyr 399,00 500,00 500, Honorar , , Utmerkelser 750, , , Diverse 600, , , Gavepremier 1.200, , , Medaljer / merke 4.586, , , Vandrepremier/Gravering 2.600, , , Feltkarusell 760, Lagskytinger 5.000, , , Instruksjon , , Reise for Samlagsinstruktøren , , Tapte fordringer 1.690, Statsbidrag til lagene , U-utvalget , , Ombudsmøte 4.519, , , ,

39 Ombudsmøte nov SAK NR. 12 TERMINLISTE 2006 Arbeidet med terminlisten har pågått siden juni, og alle lag har blitt bedt om å søke om å få arrangere stevner i Tilbakemeldingen har vært svært treg. Det er også i år gledelig at så mange feltstevner vil bli arrangert. Samlagsstyret laget flere utkast som ble sendt ut til høring i alle lag. Samlaget fikk tilbake merknader som siden er blitt korrigert. Etter å ha fått de siste korrigeringene på plass skulle terminlisten således være i samsvar med de ønsker lagene har. INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: Ombudsmøtet 2005 vedtar fremlagte terminliste gjeldende for Opland skyttersamlag Nils Erik Lundon, formann

40 Terminliste 2006 DATO STEVNE KLASSE ARRANGØR INNENDØRS 30/12-05 Karusellfinale Alle klasser Gjøvik & Bru 13-14/1 Samlagsstevnet Alle klasser Gjøvik & Bru 30/12 06 Karusellfinale Alle klasser Gjøvik & Bru FELT Kretsen avgjør Kretsmesterskap Alle klasser Hadl./Land/Toten 11/2 Totenfelten Finfelt Vestre Toten 12/2 Totenfelten Grovfelt Vestre Toten 19/2 Sagmesterskapet Grov/finfelt Bjoneroa 19/2 Tjernsmyrfelten Grov/finfelt Skude/S. Land 26/2 Gjøvikfelten Grov/finfelt Gjøvik & Bru / Østre Toten 5/3 Samlagsmesterskap Grov/finfelt S. Land 11-12/3 Landsdelskretsstevnet Grov/finfelt Tingelstad 18/3 ØM felt Klasse 1-5 Hedmark 25/3 Landingsfelten Grov/finfelt Nordre Land/ Fluberg 1/4 Lygnafelten Grov/finfelt Tingelstad BANE 23/4 Buttentjernstevnet 200 m Randsfjord 23/4 Vårstevnet 200 m Tingelstad 13/5 Jubileumsstevne Alle klasser Viken* 25 /5 Krystallstevnet Alle klasser Randsfjord 25 /5 Lygnastevnet Alle klasser Tingelstad 27/5 Kretsstevner Alle klasser Hadl./Land/Toten (Den norske skyttermedalje) 28/5 Skytingens Dag 31/5 og 1/6 Nammostevnet Alle klasser Vestre Toten 5 /6 Bjoneroastevnet Alle klasser Bjoneroa 10-11/6 Landsdelskretsstevnet Alle klasser Valdres/Etnedal 23-24/6 Fylkesmesterskap Alle klasser Ringebu 28/6-1-2/7 Raufosstevnet Alle klasser Vestre Toten 30/6 og 1-2/7 Gjøvikstevnet Alle klasser Gjøvik & Bru* /7 Fløyterstevnet Alle klasser Nordre Land /7 Kongestevnet Alle klasser Søndre Land* 28/7 5/8 Landsskytterstevnet Alle klasser Målselv 11-12/8 Samlagsmesterskap Alle klasser Nordre Land* 27/8 Høsttreffen 100 m Gjøvik & Bru 9/9 OA-finalen Alle klasser Nordre Land

41 Karusellskyting 2006: Tidsramme for avvikling av runden Hadeland Land Toten 13-19/11 RANDSFJORD SØNDRE LAND VESTRE TOTEN 27/11-3/12 LUNNER FLUBERG GJØVIK&BRUSVEEN 11-16/12 BJONEROA TORPA VIKEN Feltkarusell: 11/2 Totenfelten Finfelt Vestre Toten 12/2 Totenfelten Grovfelt Vestre Toten 19/2 Sagmesterskapet Grov/finfelt Bjoneroa 19/2 Tjernsmyrfelten Grov/finfelt Skude/S. Land 25/2 Øyerfelten Grov/finfelt Øyer/Tretten 26/2 Gjøvikfelten Grov/finfelt Gjøvik & Bru 4/3 Fagernesfelten Grov/finfelt Fagernes 19/3 Bleikmyrfelten Grov/finfelt Vinstra 19/3 Sør Fronfelten Grov/finfelt Sør Fron 25/3 Landingsfelten Grov/finfelt Nordre Land/ Fluberg 1/4 Lygnafelten Grov/finfelt Tingelstad Det vil da bli 6 tellende stevner av de 10 som teller med i karusellen.

42 Kurs og samlinger 7/1 Lederkonferanse Leder og ungdomsleder i alle lag.? 28/1 Asp/rek samling Alle aspiranter og rekrutter Revhiholen 29/1 ER/Jun Alle E-rekrutt og juniorer Revhiholen 22/3 Aktivsamling Alle aktive seniorer i alle lag. Nordre Land 5/4 Ledermøte Ledere og ungdomsleder i alle lag. Lygna 5-6/5 Overnattingssamling Alle Asp Junior i samlaget 13/9 Ledermøte Ledere og ungdomsleder i alle lag. Kongen 24/11 Ombudsmøte Ombudsmenn fra alle lag Fluberg 3/12 Årsavsluttning Alle Asp Junior i samlaget Revhiholen Uk-samlinger rek/junior: - 7. juni Vestre Toten juli Tingelstad juli Gjøvik Uk-samlinger senior: - 8. juni Søndre Land juli Gjøvik Karusellstevner: Land 22.5 Søndre Land Skude Nordre Land Fluberg Torpa Hadeland 30.5 Lunner Tingelstad 18.00

43 27.6 Bjoneroa Randsfjord Toten 22.5 Vestre Toten Gjøvik & Brusveen Østre Toten Biri Viken Snertingdal Stevner som teller til æresprisen: ( merket med * i terminlisten ) 13/5 Jubileumsstevne Viken 1-2/7 Gjøvikstevnet Gjøvik & Brusveen 22-23/7 Kongestevnet Søndre Land 11-12/8 Samlagsstevnet Nordre Land

44 Ombudsmøte nov SAK NR. 13 FORSLAG FRA VESTRE TOTEN SKYTTERLAG Vestre Toten skytterlag ønsker at vi tar opp til diskusjon klassen nybegynner i lys av DFS sine regler. Styret ønsker å høre ombudsmøtets synspunkter. INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag legger saken frem som en ren diskusjonssak uten noen innstilling for ombudsmøtet Nils Erik Lundon, formann

45 Ombudsmøte nov Sak 14 Stevneinnskudd 2006 Like priser i samlaget. I Skytterboka kap. 10 Premiering/Rangering pkt står følgende: -Samlagenes ombudsmøte fastsetter satser for premieinnskudd og arrangementsavgift. Satsene gjelder for alle åpne stevner innen samlaget. Mesterskapsmedaljer, stjerner etc. dekkes av arrangementsavgiften. INNSTILLING: Styret i Opland skyttersamlag vil råde ombudsmøtet 2005 til å fatte følgende vedtak: STEVNEINNSKUDD I OPLAND SKYTTERSAMLAG 2004: Bane Felt Innendørs Insk. A/P Insk. A/P Insk. A/P 300 m kr /45 kr /45 kr / m kr /25 kr /25 kr /25 NB! På samlagsstevnene kan arrangøren ta kr 10 mer i arrangementsavgift for å dekke inn kostnaden til medaljer på senior og veteran. Innskuddet blir da kr Stevneinnskuddet er uendret fra Veteraner betaler stevneavgift som seniorer. Stevneinnskuddet gjelder for både papp og elektronikk. Prisene gjelder for sesongen 2006 og er maks.priser. På stevner med spesiell premiering/skyting kan samlagsstyret etter søknad gi anledning til å benytte høyere premieinnskudd. Nils Erik Lundon, formann

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

OMBUDSMØTE 16. NOVEMBER

OMBUDSMØTE 16. NOVEMBER OMBUDSMØTE 16. NOVEMBER 2012 Randsfjord Side 1 SAKSLISTE OMBUDSMØTET 2012 1. Konstituering av ombudsmøtet. 1.1. Godkjenning av innkalling. 1.2. Godkjenning av saksliste. 1.3. Valg av ordstyrer. 1.4. Valg

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 16. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Johannes Linnerud,

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmelding ungdomsutvalget 2015

Årsmelding ungdomsutvalget 2015 Ungdomsutvalget: Leder: Roger Lehn Medlem: John Olav Kulsli Medlem: Espen Kjelaas Medlem: Jo Morten Lyng Medlem: Herolf Nordaune Medlem: Øystein Leverås. Samlagsinstruktører: Ina R. Tønne Charlotte Kristiansen

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

OMBUDSMØTE 20. NOVEMBER

OMBUDSMØTE 20. NOVEMBER OMBUDSMØTE 20. NOVEMBER 2015 Tingelstad dfs.no/opland/ Side 1 av 41 opland@samlag.no SAKSLISTE OMBUDSMØTET 2015 1. Konstituering av ombudsmøtet. 1.1. Godkjenning av innkalling. 1.2. Godkjenning av saksliste.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 30. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Utvalget for skifelt (DFS/SFU)

Utvalget for skifelt (DFS/SFU) Møte i DFS/SFU Januar 2007 Side 1 Utvalget for skifelt (DFS/SFU) Møtereferat Møtedag: Fredag 19. januar 2007 Tidspunkt: Fra kl. 1030 Sted: Deltakere: Kopi av referat til: Skytterkontoret Reidar Helland,

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TORSDAG 21.01.2016, KL. 18.30 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen (vara for Harald Johansen), Birger Nyheim (fra Sak 3-16), Pål Fredriksen, Børge Kristoffersen,

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2013

Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2013 Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2013 Sendes til: Skytterlagene innen samlaget Samlagsstyrets medlemmer Kretsformennene Lederen i Opplandskretsen Opplandske HV-distrikt

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BLØRDAG 17. NOVEMBER 8BOSLO MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte Olav

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 1. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Romsdal skyttersamlag. Strategi

Romsdal skyttersamlag. Strategi Romsdal skyttersamlag Strategi 2004-2007 Hvorfor strategi - arbeid? Jo, fordi: skyttersporten og DFS går ikke på skinner vi sliter med rekruttering vi sliter med å fylle tillitsverv vi må øke trivselen

Detaljer

Møtereferat 2017 Ofoten Skyttersamlag

Møtereferat 2017 Ofoten Skyttersamlag Styremøter 2017 Side 2 Innhold Styremøte 1 12.01.2017... 3 Sak 1: Konstituering av styret.... 3 Sak 2: Valg Skytebanekontakt, Ungdomsleder og Utdanningskontakt... 3 Sak 3: Andor orienterer om Office 365...

Detaljer

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig?

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig? PROSJEKT TOPP 10 Økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag Regionsamling DFS, Oslo 01.11.2009 Innhold: John Melvin Tveiten, samlagsleder Bakgrunn Hva er TOPP 10 Målsetting med TOPP 10 Hvem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

Konstituerende Ombudsmøte

Konstituerende Ombudsmøte Konstituerende Ombudsmøte Sammenslåing av: Aust-Telemark Skyttersamlag og Grenland Skyttersamlag Sandvin Ungdomshus, lørdag 3. desember 2005. Aust-Telemark: Atrå Austbygde Bolkesjø Bø Gransherad/Heddal

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT SØNDAG 19. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Innkalling til møte i DFS/SFU

Innkalling til møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Innkalling til møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 26. november Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet

Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT FREDAG 09. APRIL HV STABEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Tid (dato, klokkeslett): Lør 05.10.02 kl 1000 Sted: Gavelstad Hotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øyvind Kjøll, leder Steinar Berget, nestleder May-Britt Nordli, sekretær Svein Lobben,

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

Referat fra Ombudsmøte 2012

Referat fra Ombudsmøte 2012 Referat fra Ombudsmøte 2012 Troms skyttersamlag - Brenna skytterhus, Storfjord søndag 8. desember 2013 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Nedre Nordreisa: Helge Sandmo, Ingebrigt Larsen, Pål

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

OMBUDSMØTE 25. NOVEMBER

OMBUDSMØTE 25. NOVEMBER Opland Skyttersamlag OMBUDSMØTE 25. NOVEMBER 2016 Snertingdal Foto: Tom Vegard Feltstykket, Norsk Skyttertidende dfs.no/opland/ Side 1 av 47 opland@samlag.no SAKSLISTE OMBUDSMØTET 2016 1. Konstituering

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 09. MARS OLAVGAARD MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE ADMINISTRASJON Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer