Rapport fra Faglig råd for design og håndverk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Faglig råd for design og håndverk, 2008-2012"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Vår dato: Vårreferanse :12/192 Deres dato: Deres referanse: Utdanningsdirektoratet Rapport fra Faglig råd for design og håndverk, Innledning og sammensetning av det faglige rådet Faglig råd for design og håndverk (FRDH) er med bakgrunn i opplæringslovens 12-2 og forslag til representanter fra partene i arbeidslivet oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Rådet hadde sitt konstituerende møte , og har bestått av 11 medlemmer og 1 observatør. Rådet besluttet at leder og nestledervervet gikk på omgang mellom arbeidsgiver, arbeidstagerorganisasjonene og lærerorganisasjonene. Alle tre var representert i arbeidsutvalget. Se vedlegg 1 og sammensetning av FRDH. 2. Møteaktivitet og studieturer i inn- og utland med begrunnelser og læringsutbytte Tabellen under viser rådets aktivitet i perioden. År Antall rådsmøter Antall saker Fylkesbesøk Utenlandsbesøk Dialogmøte 2008 (fra sept) Møre og Romsdal X Troms X Sør-Trøndelag Tyskland (Berlin) 2012 pr 1. juni 3 14 Buskerud I tillegg til rådsmøtene har rådets arbeidsutvalg avholdt møter i forkant av hvert rådsmøte. Det har vært nedsatt egne arbeidsgrupper når det har vært saker som har krevet det (for eksempel større høringer). Rådet har tatt initiativ til og gjennomført to dialogmøter i løpet av perioden. Temaene var: 1. Fremtidens fagopplæring i småhåndverks fag hva er fagenes utfordringer innen Utdanningsprogram for design og håndverk? med hovedinnlegg og presentasjon av Econs undersøkelse Status - små håndverksfag (2009). Her inviterte FRDH representanter fra forbund, organisasjoner, foreninger og myndigheter. Se program i vedlegg Utfordringer knyttet til kunst og håndverk i grunnopplæringen, Evaluering av Kunnskapsløftet - Hvordan er søkningen og gjennomføringen i utdanningsprogrammet design og håndverkog endringer i tilbudsstrukturen? Her inviterte FRDH representanter fra andre faglige råd (BA, TIP), yrkesfaglærere, interesseorganisasjoner og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Se program i vedlegg 3. Besøkene hos fylkeskommunene gir de faglige rådene verdifull innsikt i den lokale organiseringen av fagopplæring både i skole og lærebedrift innen eget utdanningsprogram. Vedlegg 4 viser temaer rådet har særlig vært opptatt av i forberedelsen av disse besøkene. Rådet har i tillegg gjennomført en studietur til Tyskland/Berlin i 2011, hvor rådet hadde møter med Håndverkskammeret og Den Norske ambassaden. Under oppholdet ble fellesverkstedet for Berlins teatre og operaer, som har et stort omfang av lærlinger i ulike håndverksfag, besøkt. Leder og nestleder har deltatt på fellesmøter mellom faglige råd og SRY. I tillegg har rådsmedlemmer deltatt på relevante konferanser og nettverkssamlinger i fylkeskommuner for DH-fagene i løpet av oppnevningsperioden. 3. Saker som er blitt behandlet Faglig råd for design og håndverk har i perioden behandlet 145 saker fordelt på 21 møter totalt. I all hovedsak har sakene som er blitt behandlet vært knyttet til temaer som læreplaner, dimensjonering, struktur, små fag, fag- og svenneprøver og høringer. Rådet velger å skissere hovedsakene pr år nedenfor. 2008: Diverse høringssaker (f.eks. NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden), Oppfølging av rapport fra oppnevningsperioden Skolering av nye rådsmedlemmer Utarbeidelse av visjonsplan for FRDH for oppnevningsperioden - Hvordan møter utdanningsprogrammet design og håndverk fremtiden? Design og håndverk - tradisjon og nyvinning møter fremtiden i Norge og med fokus på mobilitet og internasjonalisering. Med sentrale underpunkter. 2009:

2 Side 2 av 8 Diverse høringssaker (f.eks. NOU 2009:18 Rett til læring og endringer i forskrift til opplæringsloven om individvurdering) Planlegging og gjennomføring av dialogmøte i mars 2009 Opplæring i ur- og instrumentamakerfagene Pulsmåling av læreplaner- FRDH meldte inn behov for gjennomgang av VG1 læreplan og prosjekt til fordypning. Frisørfaget og omfang/ gjennomføring av svenneprøven Endringer i tilbudsstrukturen (kryssløp og landsdekkende tilbud/landslinjer) Behandling av innspill fra Oslo håndverks- og industriforening med utgangspunkt i gullsmed og møbelsnekker. Vurdering av fag- eller svennebrev for duodjifagene Oppfølging av Econ rapporten Små håndverksfag status gjennomgang. 2010: 2011: Strukturendringer: - Rådet opprettet i møtet 23.aug 2010 et utvalg for å se på en generell strukturendring knyttet til om studiespesialisering med formgivning og utdanningsprogrammet design og håndverk skal/bør slås sammen. - BNLs forslag om sammenslåing av snekkerfagene - små fag regionale sentre (BNL) - børsemakerfaget - vurdert å foreslå et Vg3 design og håndverk med studiekompetanse Læremidler for små og smale fag i videregående opplæring. Diverse høringssaker Oppfølging av Pulsmålingen- Revidering av læreplan for Vg1 design og håndverk. Oppfølging av oppsummering fra fellesmøtet 18.og 19.mai 2010 og FRDHs innlegg på fokusområdene: Småfagsproblematikk, voksne og lik rett til studiekompetanse for yrkesfag og studiespesialiserende fag. Oppnevning av klagenemnder. Forslag sendt fra FRDH om en bredere sammensatt klagenemnd ut fra tekstil, metall og tre. Smedfaget og Vg2 tilbud Modist faget endring av omfanget på svenneprøven i faget Rådets oppfølging og arbeid med nye retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, FR og Utdanningsdirektoratet. Faget nautisk instrumentmaker i tilbudsstrukturen Diverse høringssaker Oppdrag til faglige råd - Innspill til endring av klagebestemmelser Kap. 5 i forskrift til opplæringsloven Oppfølging av Utdanningsdirektoratets forslag til et helhetlig kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen Studietur til Berlin Blomsterdekoratørfaget endring i omfang for gjennomføring av svenneprøven. Informasjonssystem for læreplaner i fag (tidligere Pulsmåling, FRDH fokus på Vg1 læreplan) Organisering av faglige råd i neste oppnevningsperiode 2012: Organisering av faglige råd i neste oppnevningsperiode Endring av tilbudsstrukturen for nautisk instrumentmaker og optroniker egen initiert sak! Kartlegging av læremiddelbehov Diverse høringssaker Oppfølging av de nye retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet Statistikk og analyse for utdanningsprogrammet design og håndverk Innspill til ny Stortingsmelding om Kunnskapsløftet 2013 Rapport fra oppnevningsperioden Vurdering av oppnevningsperioden Rådet har i løpet av oppnevningsperioden nedlagt et betydelig arbeid i omfattende saker spesielt knyttet til tilretteleggingen av tilbudsstrukturen for utdanningsprogrammet design og håndverk. (se pkt 3) Rådsmøtene kunne vært bedre tilrettelagt i forhold til videooverføring for medlemmer som ikke har anledning til å reise til møtene, særlig de som bor lengst nord i landet. Vi har i løpet av perioden prøvd det ut, og da har det fungert meget godt. Arbeidsutvalget har fungert meget godt. De har planlagt aktivitetene til rådet og forberedt sakslisten før hvert rådsmøte. Rådets sammensetning. Rådsmedlemmene har ikke kunnet ivareta alle fagene på en tilfredsstillende måte gjennom partsystemet da mange av fagene ikke er knyttet til en tariffpart. Med så mange fag og med ulike utfordringer var rådet meget avhengig av et godt sekretariat og sekretær. Denne perioden har fungert meget godt da vi har hatt samme sekretær i hele perioden. Dette gir kontinuitet i saker og oppfølging. Rammefaktorene for rådsarbeidet medførte at rådsmøtene ble fylt opp av mange saker til behandling og i enkelte tilfeller uttrykte rådsmedlemmene misnøye med at tidsfristene ble for korte til å kunne gi gode og tilstrekkelige anbefalinger og råd.

3 Side 3 av 8 Fellesmøter for alle råd og egne rådsmøter samtidig er meget positivt. De gangene det har vært gjennomført i denne perioden, har dette fungert meget godt. Rådet har innkalt fagpersoner når det har vært aktuelt (for eksempel gullsmed, frisør, blomsterdekoratør, møbelsnekker). Det har fungert meget godt. Dialogmøter hvor andre organisasjoner og faglig råd kan møtes har vært positivt. I slutten av perioden og nå i forbindelse med nyoppnevning av rådene ser rådet at det skjer forbedringer og positive endringer i samarbeidet med Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder bl.a. - positivt at rådet i neste periode utvides med to rådsmedlemmer, 1 fra arbeidsgiver og 1 fra arbeidstaker - positivt at rådet har mulighet til å få inn observatører fra andre relevante departement og interesseorganisasjoner (KKD, MD, ) - positivt at det gis mulighet til å nedsette arbeidsutvalg under neste periode I gjennom hele perioden har faglig råd for design og håndverk vært fornøyd med fellesmøtene med leder/nestleder faglige råd og leder/nestleder SRY. 5. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer skissert i Soria Moria og Hafjell 2010 Temaene som ble sendt inn til Utdanningsdirektoratet i 2010 gjengis nedenfor og i korte trekk, og rådets oppfølging av disse. 5.1 Fokus på småfags problematikk - Har vært tema på fylkesbesøkene til rådet - Rådet har i perioden behandlet søknader om kryssløp, endret opplæringsmodell (børsemaker og nautiskinstrumentmaker og optroniker) og nye lærefag (reipslager og felemaker) - Rådet har holdt seg oppdatert på nordisk prosjekt for små håndverksfag via Nordisk ministerråd/nss - Rådet har diskutert om det bør gjøres endringer i tilbudsstrukturen, men ikke valgt å gå videre med dette i denne perioden 5.2 Voksne - Rådet sendte brev til KD og fremmet saken muntlig i møte med statsråden fellesmøte med SRY Faglig råd for design og håndverk ser ingen forskjell mellom såkalte rettighetselever og voksne som skal ha tilgang til våre fag. Vi mener derfor at alle skal ha en lik rett til utdanning. - Sendt innspill på dette temaet i svar på ny stortingsmelding 2013 til Kunnskapsdepartementet 5.3 Rett til påbygning til generell studiekompetanse etter fag- og svennebrev - Sendt innspill på dette temaet i svar på ny stortingsmelding 2013 til Kunnskapsdepartementet - Rådet har hatt temaet på dagsorden flere ganger i oppnevningsperioden 5.4 Andre temaer som rådet er opptatt av Lærerkrefter/ kompetanse - Kunnskapsdepartementet. Sendt innspill på dette temaet i svar på ny stortingsmelding 2013 til Yrkesretting- tatt med i diverse høringssvar og sendt innspill på dette temaet i svar på ny stortingsmelding 2013 til Kunnskapsdepartementet. Samarbeid skole bedrift tatt med som tema på fylkesbesøk, dialogmøte og i høringssaker. Læremidler og utstyr- gjennomgang av prioriteringer av nye læremidler i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Tema knyttet til utstyr og verkstedene på skolen ble tatt med i innspill på dette temaet i svar på ny stortingsmelding 2013 til Kunnskapsdepartementet Behov for regionale kompetansesentre Sendt innspill på dette temaet i svar på ny stortingsmelding 2013 til Kunnskapsdepartementet Gjennomføring og frafall tema i mange saker behandlet i rådet i oppnevningsperioden. Endringer i tilbud, elevenes søkemønstre og dimensjonering et tema i innspill til ny stortingsmelding 2013.

4 Side 4 av 8 6. Framtidige utfordringer I løpet av oppnevningsperioden har det skjedd dramatiske endringer innen utdanningsprogrammet design og håndverk. Dette gjelder elevenes søkemønstre og dimensjonering av tilbud. FRDH er bekymret for denne utviklingen. Det er betydelig færre som søker til Vg1 og det dimensjoneres for færre valg for elevene på Vg2 og Vg3. De største fagene pr i dag er frisør, design og tekstil og interiør- og utstillingsdesign. Betydelig mange elever som velger Vg3 påbygning til generell studiekompetanse (60 % fra Vg2 design og tekstil). En utfordring for neste oppnevningsperiode er bl.a. for rådet å ta tak i disse problemstillingene, og følge opp eventuelle tiltak som kommer i ny stortingsmelding Rådet viser til innpill oversendt Kunnskapsdepartementet En hovedutfordring er hvordan FRDH kan påvirke og delta i sterkere grad. Hva kan gjøres? Rådet oppfordrer at det i den neste oppnevningsperioden holdes fokus på følgende temaer: - Framsnakke yrkesfagene - Utvide retten til videregående opplæring økt mulighet for elevene å gjøre flere valg uavhengig av alder - Lærernes kompetanse i håndverk er avgjørende for elevenes opplæring på skole og videre yrkesvalg - Oppfordre til tettere samarbeid mellom fylkene på dimensjonering av tilbud - Begrepet design bør tones ned, vurdere å endre navn på utdanningsprogrammet - Elevenes karriereveiledning må bli bedre - Kan elevenes første valg bli vektlagt i for stor grad i forhold til fylkeskommunenes dimensjonering av tilbud? - Samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv må bli bedre, her ligger det mulighet for praksisopplæring, karriereveiledning osv. Rådet har ulike utfordringer og problemstillinger å ta tak I knyttet til dette. Innen utdanningsprogrammet er det store variasjoner i fagene, fra store fag og bransjer, store fag uten bransjer til små fag og små bransjer. - I prosjekt til fordypning må det etableres et godt tilbud ut fra intensjonen som var at elevene her skulle få jobbe med yrket/faget de ønsket å utdanne seg til, eller prøve ut yrker som kunne være av interesse slik at valget av Vg2 skulle bli mer riktig i forhold til elevenes ønsker og samfunnets behov. - Læreplanene og innhold må gås igjennom, og det må gjennomføres nasjonale undersøkelser på hvordan læreplanene spesielt knyttet til Vg1 design og håndverk brukes. - Tilbudsstruktur regionale sentre, sammenslåing av programfag på tvers av utdanningsprogram, landslinjer/ landsdekkende tilbud - Se på muligheter og løsninger som gjør at elevene som velger Vg3 med studiespesialisering får en sammenheng i de tre årene knyttet til DH-fagene på lik linje med tilbudet innen medier og kommunikasjon og naturbruk. Om dette kan løses ved å knytte studiespesialiserende utdanningsprogram med formgivningsfag til utdanningsprogrammet for design og håndverk bør vurderes og diskuteres videre med organisasjonene, partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. - Fortsatt ha et fokus på kvalitet i opplæringen og omfang på fag- og svenneprøver

5 Side 5 av 8 Vedlegg 1 Rådets sammensetning Faglig råd for design og håndverk Medlem Representerer Vara Representerer 1 Morten Klemp NHO Håndverk 1 Lise Ramsøy NHO Håndverk 2 Elin Marie Haraldsø Spekter 2 Aslaug Undheim KS 3 Torger Korpberget/ Ragnvald Nore Virke 3 Ragnvald Nore Virke 4 Niels Killi/ Eli Ljungren Fellesforbundet 4 Arbeidstaker Fellesforbundet 5 Signe Solhaug/ Janne O. Fraas/Carl Fagforbundet 5 Janne O Fraas Ivar Delingsrud Fagforbundet 6 Anne Kristin Modell YS, Delta 6 Marit Vamråk YS, Delta 7 Marianne Monsrud Utdanningsforbundet 7 Anne Marie Gottchalk Utdanningsforbundet 8 Gunleik Rostøl/Roar Aune Utdanningsforbundet 8 Øyvind Engh Utdanningsforbundet 9 Trond Håvard Gamst Skolenes Landsforbund 9 Ninni Jensen Skolenes Landsforbund Jessie S 1 Festervoll/Stein 0 Kristiansen KS 10 Stein Kristiansen KS Gry Fors Landsorganisasjonen Samiid duodji 11 Inga Hermansen Hætta Landsorganisasjonen Samiid duodji Kristine Gulbrandsen Elevorganisasjonen 12 - Elevorganisasjonen Leder Signe Solhaug (Fagforbundet) Leder Morten Klemp (NHO håndverk) Nestleder Roar Aune (Utdanningsforbundet) Nestleder Marianne Monsrud (Utdanningsforbundet)

6 Side 6 av 8 Vedlegg 2 Program for dialogmøte 10.mars 2009 Sted: Fagforbundet, Apotekergata 8, Oslo Målgruppe: Interessenter av små håndverksfag innen utdanningsprogrammet for design og håndverk Hensikt: Få en dialog mellom interessepartene i forhold til de små håndverksfagene Tema:Fremtidens fagopplæring i småhåndverksfag hva er fagenes utfordringer? Møteleder: Signe Solhaug, leder for faglig råd for design og håndverk Kl Registrering og kaffe Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen og informasjon om faglig råd for design og håndverk v/ rådsleder Signe Solhaug Spor i Norden utdanningsveier for små håndverksfag i Norden v/ Econ-rapportens betydning for de små håndverksfagene v/lisa Reiakvam Lunch Fremtidens fagopplæring i små håndverksfag hva er utfordringene? Rekruttering, læremidler, formidling, nordisk samarbeid, bedrifts opplæring? Innleder Inger Smedsrud - SSV. Hun vil også kort belyse Norges ratifisering av konvensjonen om immateriell kulturarv og status for dette arbeidet Representanter fra 4 fag får 10 minutter hver: - Gjørtlerfaget ved Gjørtler Ramberg - Seilmakerfaget ved Fredrik Brogersen - Tredreierfaget ved Jørgen Bleken - Profileringsdesignfaget ved Jan Gunnar Fjeldberg Kl Diskusjon om temaet ledes av rådsmedlem Roar Aune panel med fagrepresentantene og SSV Kl Oppsummering og avslutning v/ nestleder i rådet, Morten Klemp

7 Side 7 av 8 Vedlegg 3 PROGRAM DIALOGMØTE 20.MAI 2010 Kl Velkommen v/ Morten Klemp (leder FRDH) Kl Utfordringer knyttet til kunst og håndverk i grunnopplæringen v/ Nasjonalt senter for kunst og kultur, Liv Klakegg Dahlin Presentasjon av forskningsrapporten Kunst og kultur i opplæringen -Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesseri grunnskolens opplæring, med tanke på elevers helhetlige læring og utvikling (Sæbø, 2009) Spørsmål, innspill og diskusjon Kl Pause Kl Evaluering av Kunnskapsløftet Presentasjon av funn knyttet til forskningsprosjektet Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse NifuStep v/ Håkon Høst Hvordan er søkningen og gjennomføringen i utdanningsprogrammet design og håndverk? Kl Lunsj, serveres i New Orleans Restaurant & Cajun Cafe Kl Endringer i tilbudsstrukturen - diskusjon mellom FRDH, FRBA, FRTIP Det er behov for en gjennomgang av utdanningsprogrammet design og håndverk og enkelte programområder for å se på muligheter for sammenslåing av fag eller flere kryssløp. Dette bør gjøres i samarbeid med de relevante rådene og før 1.september 2010 hvis forslag til endringer skal behandles i SRY. Retningslinjer for endringer i tilbudsstrukturen Diskusjon. Ledes av rådsleder Morten Klemp. Kl Oppsummering/ avslutning v/ Morten Klemp

8 Side 8 av 8 Vedlegg 4 Temaer under fylkesbesøkene Møre og Romsdal: Samarbeid skole bedrift - fra Utdanningsvalg, prosjekt til fordypning til lærlingeordningen - ut fra ståstedet til fylkeskommunen, videregående skoler (skoleledelse og lærere), bedrifter (instruktører og lærlinger), opplæringskontor (gjennomføring og tilrettelegging av opplæringen) Undertema kan være kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, i tillegg til entrepenørskap I tillegg er det mulig for dere å komme forslag til tema som dere eventuelt ønsker å legge frem for rådet. Rådet ønsker gjerne et møte med de i fylkeskommunen som arbeider med fag- og yrkesopplæring, eventuelle relevante opplæringskontor og mulighet for å besøke videregående skoler og lærebedrifter som tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammet design og håndverk (aktuelle fag kan være - frisør og aktivitør, evt. design og trearbeid) Troms 1. Møte/diskusjon med representanter fra fylkeskommunen/yrkesopplæringsnemnda 2. Besøk ved en skole og en lærebedrift 3. Evt. møte med prøvenemnder, opplæringskontorer og andre fagmiljøer innen programområdet Problemstillinger de faglige rådene kan ønske å drøfte er: Tilbudsstrukturen innen utdanningsprogrammet, er den tilpasset arbeidslivets behov? Hvordan er erfaringene med vg1 og vg2 og vg3-læreplanene innen utdanningsprogrammet? Hvordan fungerer skolenes bruk av prosjekt til fordypning? Hvordan er inntaket av lærlinger innen bygg- og anleggsteknikk? Benyttes opplæringsmulighetene i arbeidslivet? Har yrkesopplæringsnemnda måltall for inntak av lærlinger innen programområdet? Har fylkeskommunen forslag til tiltak som kan øke kvaliteten og omfanget på opplæringen innen utdanningsprogrammet (kvalitetsfremmende tiltak i lærebedriftene, hvordan skaffe flere læreplasser, finanskrise, rekruttering av søkere til programområdet osv)? Erfaringer med avleggelse av fag- og svenneprøver, teori- og praktisk del, både for lærlinger og praksiskandidater. Sør- Trøndelag Samarbeid skole bedrift - fra Utdanningsvalg, prosjekt til fordypning til lærlingeordningen - ut fra ståstedet til fylkeskommunen, videregående skoler (skoleledelse og lærere), bedrifter (instruktører og lærlinger), opplæringskontor (gjennomføring og tilrettelegging av opplæringen) Undertema kan være kvalitet i fag- og yrkesopplæringen og dimensjonering av tilbud innen design og håndverksfagene. I tillegg er det mulig for dere å komme forslag til tema som dere eventuelt ønsker å legge frem for rådet. Rådet ønsker gjerne et møte med de i fylkeskommunen som arbeider med fag- og yrkesopplæring, eventuelle relevante opplæringskontor og mulighet for å besøke videregående skoler og lærebedrifter som tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammet design og håndverk (aktuelle fag kan være - keramiker, duodji, børsemaker, gjørtler, taksidermist, aktivitør, frisør) Et foreløpig forslag fra rådet er at de for eksempel starter besøket i Røros med besøk i bedrift innenfor keramiker og et møte med representanter for duodjifagene. Det er i tillegg et ønske om besøk til Gauldal vgs (børsemaker) og Brundalen vgs. Buskerud Samarbeid skole bedrift - fra Utdanningsvalg, prosjekt til fordypning til lærlingeordningen - ut fra ståstedet til fylkeskommunen, videregående skoler (skoleledelse og lærere), bedrifter (instruktører og lærlinger), opplæringskontor (gjennomføring og tilrettelegging av opplæringen) Undertema kan være kvalitet i fag- og yrkesopplæringen og dimensjonering av tilbud innen design og håndverksfagene. I tillegg er det mulig for dere å komme forslag til tema som dere eventuelt ønsker å legge frem for rådet. Rådet ønsker gjerne et møte med de i fylkeskommunen som arbeider med fag- og yrkesopplæring, yrkesopplæringsnemnda, eventuelle relevante opplæringskontor og mulighet for å besøke videregående skoler og lærebedrifter som tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammet design og håndverk (aktuelle fag kan være Vg2 Ur- og instrumentmaker på Kongsberg vgs, aktivitør, blomsterdekoratør, frisør)

Referat rådsmøte 3. Desember 2012

Referat rådsmøte 3. Desember 2012 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/194 Deres referanse: Til Medlemmer i Faglig

Detaljer

Svar Organisering av faglige råd i perioden

Svar Organisering av faglige råd i perioden Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 1.2.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/192 Deres referanse: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Referat fra møte i Faglig råd for design og håndverk 26. november 2013

Referat fra møte i Faglig råd for design og håndverk 26. november 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 26.10.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Dato : Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk

Dato : Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte t lf: 2330 1283 E-post : kari.fyhn @utdanningsdirektoratet.no Dato : 10.7.2012 Rapport fra Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk 2008 2012 1. Innledning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte Side 1 av 9 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 12.4.2012 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 27. april

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/247

Vår dato: Vår referanse: 2012/247 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 23.04.2012 Vår referanse: 2012/247 Deres dato: Deres referanse: Rapport for oppnevningsperioden 2008-2012 1. Innledning og sammensetning Faglig

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM

Vår dato: Vår referanse: 1760 MSM Vår saksbehandler: Marianne Seim Morken Tlf: 23 30 12 67 Mail: msm@udir.no Vår dato: 22.04.2014 Vår referanse: 1760 MSM Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte 9. april 2014 i Faglig råd for

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.11.2010 Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5 2010 Dato: 9. desember

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 28.1.2014 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 5. februar 2014 10:00

Detaljer

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.4.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Rapport fra oppnevningsperioden

Rapport fra oppnevningsperioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 18.06.2012 Vår referanse: 2012/404 Deres dato: Deres referanse: Utdanningsdirektoratet Schweigaardsgate

Detaljer

Rapport for oppnevningsperioden 2008-2012

Rapport for oppnevningsperioden 2008-2012 Vår saksbehandler: Hafsa Nadeem Direkte tlf: 23 30 12 13 E-post: hafsa.nadeem@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.06.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/515 Deres referanse: Rapport for oppnevningsperioden

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Dagfinn Hertzberg, Opplæringsavdelingen KD Kjeller HIOA, 16. mai 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Opplæringsavdelingen KD Plaza, 1. juni 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter fra fem yrkesfaglig

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Dato: 12.02.13 Tid:

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 20.12.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. desember 2013 13:00

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6/12

Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.10.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i faglig råd Referat fra rådsmøte nr. 6/12 Dato: 12.12.12 Tid: 11:00 16:00

Detaljer

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk

Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Vår saksbehandler: Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 28.11.2017 Vår referanse: 2017/145 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte i Faglig råd bygg- og anleggsteknikk Onsdag 6. desember 2017 kl.

Detaljer

Hva er SRY og faglige råd?

Hva er SRY og faglige råd? Hva er SRY og faglige råd? Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Marion Dahl Schjelderup 1 Partsamarbeidet i fag-

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1

Innkalling til rådsmøte nr 1/2012 i Faglig råd for helse - og sosialfag 8. februar 2012 kl 10-15, Utdanningsdirektoratet, møterom 1 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: aina.helen.bredesen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.1.2012 Vår referanse: 2012/402 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Referat fra rådsmøte 6. september 2012

Referat fra rådsmøte 6. september 2012 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 10.9.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/194 Deres referanse: Til Medlemmer i Faglig

Detaljer

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 40 E-post: tbr@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.09.2006 Deres dato: Vår referanse: 2006/3107 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? - Forbundet Kystens landsdekkende seminar, Tromsø 29. mars 2014 Solveig Torgersen Grinder - Kurs og kompetanseutvikler - Norges Husflidslag Båtbyggerfaget

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/503

Vår dato: Vår referanse: 2012/503 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 21.06.2012 Vår referanse: 2012/503 Deres dato: Deres referanse: Rapport for oppnevningsperioden

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 09.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 1/2012 Dato: 16.02.12 Tid:

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato:

Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/50 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Høringssvar NOU 2008: 18 - Fagopplæring for framtida

Høringssvar NOU 2008: 18 - Fagopplæring for framtida Til Kunnskapsdepartementet Oslo, 27.januar 2009 Høringssvar NOU 2008: 18 - Fagopplæring for framtida Faglig råd for design og håndverk (FRDH) har behandlet NOU 2008:18 og mener utvalget foreslår mange

Detaljer

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 3.5.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/5148 Deres referanse: Arbeidsgiverorganisasjonene (NHO,

Detaljer

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget

Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Vedlegg til notat om helhetlig kvalitetsvurderingssystem - kunnskapsgrunnlaget Det er behov for mer kunnskap om fag- og yrkesopplæring på en rekke områder. Nedenfor følger en oversikt over de indikatorer

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

-Torbjørn Røe Isaksen

-Torbjørn Røe Isaksen FORSIDE MED BILDE «Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene

Detaljer

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring 2010 2012 Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Program 10:00-10:30 Velkommen, informasjon om rammer for utprøvingen v/ Anne-Ma Grønlie og Åge Risdal

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet 25.11.08 Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen,

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget)

Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref: 200806239 Oslo, 19. juni 2008 Høringsuttalelse innstillingen til utvalget for fagog yrkesopplæringen (Karlsenutvalget) Vi viser til departementets

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt VGS, studiested Lista Skoleår 2016/2017 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 03.07.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte onsdag 14. juni - møte 3/2017

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@udir.no Dato: 13.5.2014 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 9. april 2014 10:00 15:00 Udir, 1. etasje,

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017

Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Mari Bakke Ingebrigtsen Vår dato: 19.04.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte torsdag 6.april - møte 2/2017

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter..

Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. Design & Håndverk - et mangfold av muligheter.. v. Hege B. Gjerdevik Osebakken, Yrkesfaglærer i Design & Håndverksfag Frisørmester i Dame og Herre frisørfagene. Mulighetene er mange i Design & Håndverk..

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo/Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 18.06.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr

Innkalling til rådsmøte nr Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 03.04.2013 Vårreferanse : 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 2 2013 Dato: 18.-19.04.13

Detaljer

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen?

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Grete Haaland HiOA - Høringsutkast om ny struktur 1 INNSTRUK - Forskningsprosjekt om INNHOLD og STRUKTUR i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser

Detaljer

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 04.06.2015 Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Tirsdag 7. april 2015

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel

Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Vår dato: 10.08.2011 Vår referanse: 2011/84 Deres dato: Deres referanse: Innkalling til møte nr. 4/2011 i Faglig råd for service og samferdsel Dato: 25.08.11 Tid: 11:00 15:00 Sted: Rica Oslo Hotell, Europarådetsplass

Detaljer

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Innkalling møte Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Maiken Patricia Ek E-post: maiken.patricia.ek@utdanningsdirektorate.no Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 2017/104 Deres dato: Deres referanse: Innkalling møte 3-2017 Faglig ra d for

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015

REGLEMENT FOR YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I TROMS GJELDENDE FRA DESEMBER 2015 Dok.id.: 2.1.1.2.2.1 IOVLSP-S-Reglement for yrkesopplæringsnemnda i Troms Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 02.01.2017 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017

Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017 Vår saksbehandler: Avdeling for fag- og yrkesopplæring, Stine Viddal Øi Vår dato: 21.11.2017 Vår referanse: 2017/100 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte torsdag 2. november møte 6/2017 Sted:

Detaljer

Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: 13.10.2016 Vår referanse: 2016/145 Deres dato: Deres referanse: Referat, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Torsdag 29. september 2016 klokken 10:00

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Referat fra SRY-møte

Referat fra SRY-møte Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 5.3.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2012 Dato:

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 4.10.2012 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 6. september 2012 kl.

Detaljer

FRDH Faglig råd for Design og håndverksfag Kolstadgata OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO

FRDH Faglig råd for Design og håndverksfag Kolstadgata OSLO. Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO Leder Morten Ø. Klemp Sekretær: Harald E. Bue Telefon: + 47 23 30 12 63 Telefaks: + 47 23 30 13 86 E-post: harald.bue@utdanningsdirektoratet.no Dato: 10.03.2006 Utdanningsdirektoratet Her Høring utkast

Detaljer

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken . Sak 10/2006 YON Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn for saken Det foreligger en forskningsrapport fra Fafo, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen-kartlegging av kunnskapsstatus, ved

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe?

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsråder for yrkesfagene- SRY Faglige råd Yrkesopplæringsnemnda i fylkene Prøvenemnder

Detaljer

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 3.10.2012 Innkalling til møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. oktober 2012 kl.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2012

Referat fra SRY-møte 4 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 26.9.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2012 Dato: 6.9.2012 Sted:

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) Elevorganisasjonen: Erna Hamrum (Skolenes landsforbund) - Kristin Bergundhaugen (KS)

Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Merete Helland (NNN) Elevorganisasjonen: Erna Hamrum (Skolenes landsforbund) - Kristin Bergundhaugen (KS) Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 22.06.2015 Vårreferanse : 2015/32 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 3 2015 Dato: 27.05.15 Tid: 09:00 14:00 Sted: NHO Tilstede:

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt

Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt Fagfornyelse i skolen Eli-Karin Flagtvedt 20.04.17 Grunnlaget 2015 NOU: Fremtidens skole Fornyelse av fag og kompetanser 2016 Stortingsmelding: Fag Fordypning Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Beredskapsplan for inntak av lærlinger i lavkonjunktur Vår saksbehandler: Knut Maarud Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@udir.no Vår dato: 24.05.2012 Vår referanse: SRY-møte 3-2012 Dato: Fredag 8. juni 2012 Sted: Kunnskapsdepartementet SRY-sak 20-03-2012

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 28.03.2011 Vår referanse: 2009/2446 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 1-2011 Dato: 24.02.2011

Detaljer