STATISTISK FYLKESHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK FYLKESHEFTE"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HORDALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN

3

4 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som norsk statistikk er delt inn i. Ulike geografiske einingar er nytta. Der det er mogeleg og høveleg, er likevel kommune nytta som minste geografiske område. Det vert gjeve ut eitt hefte for kvart fylke med unnatak av Oslo og Akershus, som det er laga eit samlehefte for. Hefta er delte opp i kapittel som mest følgjer Statistisk Sentralbyrå si gruppering av statistikkområde. Fyrst i kvart kapittel er det gjort greie for dei definisjonane som er nytta. samband med dei einskilde tabellane er det vist til spesialpublikasjonar som meir utførleg dekkjer dei ulike statistikkområda. Tekniske grunnar ved produksjonen gjer at det er same tabellnummerering i alle hefta. Då einskilde statistikkområde vantar (til domes fiskeristatistikk for Hedmark og Oppland), blir det difor sprang i tabellnummereringa i nokre fylkeshefte. Det har tidlegare kome ut to seriar med fylkeshefte, Statistisk fylkeshefte 1973 og 1977, og det er meininga A sende ut ei ny utgåve om 3-4 år. I mellomtida vil tabellar i Statistisk fylkeshefte 1980 verte ajourforte i Byrået sin publikasjonsserie "Nye distriktstall". Bak tabellregisteret er det gjeve eit oversyn over tabellar i tidlegare seriar som ikkje er med i denne serien. Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp frå andre offentlege og private institusjonar til å lage nokre av tabellane. Konsulentane Magne. Nilsen, Håkon Berby og BjOrn Telle har stått for arbeidet med hefta. Av tekniske grunnar har ein diverre i denne utgåva mått nytta bokmål både i overskrift og tekst til tabellane og figurane og i tabell- og figurregisteret. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 28. november 1979 Petter Jakob Bjerve Eivind Hoffmann

5

6 INNHALD Side Figurregister 7. Tabellregister 8 Tabellar i tidlegare seriar Statistiske fylkeshefte som ikkje er med i denne serien 12 Innleiing 15 Oversiktstabell ' 16 Oversiktskart Areal, luft og vatn Folkesetnad og helsetilhove Arbeidsmarknad Nasjonalrekneskap Jordbruk, skogbruk og jakt Fiske og fangst Bergverksdrift, industri, kraft- og vatnforsyning, byggje- og anleggsverksemd Utanrikshandel Innanlandsk handel SjOtransport Annan samferdsel Offentlege finansar Pengar og kreditt Inntekt og formue Sosiale tilhove RettstilhOve Utdanning Val 212 Vedlegg 1. Oversyn over geografiske inndelingar Merknader til tabell Spesifikasjon av Ikke-sosialistiske felleslister, Upolitiske og lokale lister.og Andre lister i tabellane 18.3 og Utkomne publikasjonar Utkomne for innan emneområdet 228 Publikasjonar sende ut frå Statistisk Sentralbyrå sidan 1. juli Utvalde publikasjonar i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) 234 Standardteikn i tabellar Tal er umogleg Oppgåve mangler Tal kan ikkje offentleggjerast Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte eininga 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga

7

8 7 FIGURREGISTER 1. AREAL, LUFT OG VANN Side 1.1 Areal over 600 m.o.h. i prosent av samlet areal. Kommune Folkemengde pr. km 2 samlet areal. Kommune. 31/ BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.1 Folkemengden 31/ og prosentvis årlig endring i perioden Kommune Kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år. Kommune. 31/ Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt. Kommune. 31/ Nettoflytting pr innbyggere. Kommune Årlig gjennomsnitt Levendefødte pr kvinner år. Kommune Årlig gjennomsnitt Hjemmehørende folkemengde Handelsdistrikt Folkemengden i fylket etter kjønn og alder. Prosent. 31/ ARBEIDSMARKED 3.1 Registrerte helt arbeidsløse pr innbyggere år. Kommune JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.1 Tallet på husdyr. Relative tall. Fylket. 1959, 1969 og = INNENLANDSK HANDEL 9.1 Omsetning i detaljhandel pr. innbygger. Kommune ANNEN SAMFERDSEL 11.1 Personer pr. personbil. Kommune. 31/ OFFENTLIGE FINANSER 12.1 Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter pr. innbygger Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Kommuneregnskaper Samlet lånegjeld pr. innbygger INNTEKT OG FORMUE 14.1 Nettoinntekt pluss særfradrag pr. innenbygds/-bys personlig skattyter. Kommune SOSIALE FORHOLD 15.1 Uførepensjonister pr innbyggere 20 år og over. Kommune Barn i barnehager pr barn 0-6 år. Kommune RETTSFORHOLD 16.1 Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd pr innbyggere. Åstedsfylke. 1968, 1971, 1974 og UTDANNING 17.1 Elever i videregående skoler i aldersgruppen år i prosent av alle personer i gruppen. Kommune VALG 18.1 Valgdeltaking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Fylket 213

9 8 TABELLREGISTER 1. AREAL, LUFT OG VANN Side 1.1 Samlet åreal, landareal, ferskvannsareal og lengde strandlinje. Kommune Samlet areal etter hyde over havet. Kommune Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal og NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal og Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved værstasjoner. Normal og Konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner. Halvårsperioder. Oktober 1976 til mars Konsentrasjon av sot i luft ved målestasjoner. Utvalgte måneder. Februar 1976 til februar Kloakkrenseanlegg 31. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.1 Folkemengden Kommune Folkemengden etter kjonn og alder. Absolutte og relative tall. Kommune. 31. desember Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket Årlig gjennomsnitt Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjønn og alder. Kommune Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjønn og alder. Kommune FOdte, dode, innflytting, utflytting og folketilvekst. Kommune Årlig gjennomsnitt Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjønn og alder. Kommune. Alternativ H179 og L179, Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjønn og alder. Kommune. Alternativ H079 og L079, Personer med medisinsk embetseksamen og arbeid på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde. Legedistrikt. 20. januar Leger, tannleger, sykepleiere og hjelpepleiere ved utgangen av Legedistrikt Sykesenger og personale ved sykehus, sykestuer og sykehjem. Kommune Aldershjem og somatiske sykehjem. Kommune ARBEIDSMARKED 3.1 Sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet etter kjonn. Arbeidskontordistrikt. Årsgjennomsnitt og Statsansatte og ansatte i skoleverket, etter kjønn. Arbeidsstedskommune Statsansatte etter kjønn og næring og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidslose, etter kjønn og alder. Kommune. Årsgjennomsnitt og månedstall for januar og juli og NASJONALREGNSKAP 4.1 Produksjon og faktorinntekt. Fylket Bruttoprodukt etter anvendelse. Fylket Privat konsum pr. innbygger etter formålsgruppe. Fylket Bruttoprodukt etter produksjonssektor. Fylket Statlig konsum etter formålsgruppe. Fylket Kommunalt konsum etter formålsgruppe. Fylket Bruttoinvestering i fast realkapital. Fylket

10 9 5. JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Side 5.1 Avgang av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket) ved omdisponering etter jordloven, ved regulering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon. Absolutte og relative tall Jorddyrking, grofting og planering med statstilskott. Absolutte og relative tall = Bruken av jordbruksareal i drift. Absolutte og relative tall og Bruk etter størrelsen av jordbruksareal i drift. Absolutte og relative tall og Bruk med husdyr etter dyreslag og Tallet på husdyr. Absolutte og relative tall og = Personlige brukere etter bruket som levevei og etter alder. Utførte dagsverk på brukene. Absolutte og relative tall. 1959, 1969, 1972 og Traktorer, skurtreskere og forhostere i jordbruket og Avling av de enkelte jord- og hagebruksvekstene. Avling i tonn og pr. dyrkingsenhet Skogavvirking til salg og industriell produksjon. Kommune og Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer og skokulturarbeid. Kommune og Storviltjakt. Kommune og FISKE OG FANGST 6.1 Fiskebåter ved utgangen av året etter type/lengde. Kommune og Fiskebåter ved utgangen av året etter type og byggeår. Kommune og Ilandbrakt fangst etter grupper av fiskeslag. Kommune og BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 7.1 Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Relative tall = Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter Bedrifter og sysselsatte i bergverksdrift og industri, etter sysselsettingsgruppe. Store bedrifter Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Kommune Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringsundergruppe. Store bedrifter Hovedtall for kraftforsyning og Nyttbar og utbygd vannkraft 31. desember Kraftverk Hovedtall for bygge- og anleggsdrift, etter næringsgruppe. Alle bedrifter og Fullførte bygg: Boliger og boligflate. Annen golvflate etter brukerens næring. Kommune og Fullførte leiligheter etter byggets art. Kommune og Fullførte leiligheter etter tallet på rom. Kommune og UTENRIKSHANDEL 8.1 Innførsel og utførsel, ettervaregruppe. Tollsted INNENLANDSK HANDEL 9.1 Bedrifter, sysselsetting og omsetning i varehandel, etter næringsgruppe. Handelsdistrikt og Bedrifter, sysselsetting og omsetning i detaljhandel. Kommune

11 SJOTRANSPORT Side 10.1 Godstransport på kysten med skip bruttotonn innen og mellom handelsdistrikter og mellom handelsdistrikter og utlandet. Leie- og egentransport Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Tallet på anløp og samlet tonnasje kommet til fylket. Kommune Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Godsmengde losset etter type last. Kommune tonn Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Godsmengde lastet etter type last. Kommune tonn ANNEN SAMFERDSEL 11.1 Passasjertrafikken med jernbane mellom fylket og andre fylker og utlandet Vognlastgods med jernbane mellom fylket og andre fylker og utlandet Offentlige veier. Kommune. 1. januar Veianlegg etter største tillatte akseltrykk Registrerte kjøretøyer ved utgangen av aret. Kommune og Biler vraket mot pant. Kommune Prognoser for trafikken med motorkjøretøyer på riksveier. Veirute Passasjerer og motorkjøretøyer transportert med bilruteferjer i offentlig veisamband Ferjestrekning og Passasjertrafikk og godstrafikk med rutebiler Registrerte kjøretøyer for lastebiltransport ved utgangen av året og deres nyttelast Alle kjøretøyer Registrerte kjøretøyer for lastebiltransport ved utgangen av året og deres nyttelast Dieseldrevne kjøretøyer Kjørelengde pr. dieseldrevet kjøretøy i de enkelte kjøretøygrupper Veitrafikkulykker og drepte eller skadde personer, etter trafikantgruppe. Kommune og Passasjer-, gods- og posttrafikk på flyplasser med ruteanløp og Tallet på hoteller, tallet på senger, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Godkjente hoteller. Handelsdistrikt og Overnattinger ved klassifiserte leirplasser. Kommune. Juni-august og , OFFENTLIGE FINANSER 12.1 Kommuneregnskaper Kommuneregnskaper Fordeling av brutto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter på hovedkapitler. Prosent Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper Renter, avdrag, skatter og avgifter, skatteutjamningsmidler og lånegjeld PENGER OG KREDITT 13.1 Utestående lån fra offentlige banker og Forretnings- og sparebanker. Årsregnskap. Hovedkontorets fylke kroner INNTEKT OG FORMUE 14.1 Oversikt over skattelikningen. Kommune Personlige skattytere etter inntekt. Absolutte og relative tall. Kommune

12 SOSIALE FORHOLD Side 15.1 StOnadsmottakere etter trygdeart. Ytelser fra folketrygdens pensjonsdel. Kommune og Hjelpeordninger for hjemmene. Kommune og Sosialhjelp. StOnadstilfelle etter ytelsens art, formal og forsorgelsesbyrde. StOnadskommune og Barnehager. Institusjoner etter eierforhold, ansatte og barn etter foreldreforhold. Kommune og RETTSFORHOLD 16.1 Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd, kommune/ politiets innstilling eller avgjørelse. Asted og Siktede etter forbrytelsens art, handelsdistrikt/kjønn/alder. Bosted og Reaksjoner for forbrytelser. Personenes kjønn og reaksjonens art, etter handelsdistrikt/personenes alder. Bosted og Sivile saker etter avgjørelse. Forliksråd og UTDANNING 18. VALG 17.1 Elever ved skoler i fylket etter kjønn og skoleslag. Skolekommune og Elever i videregående skoler i fylket, etter kjønn og utdanningens art og Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler, etter skolested. Bostedskommune og Elever og studenter som er bosatt i fylket og registrert ved videregående skole eller universitet og høgskole, etter skoleslag/alder. Bostedskommune Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler,etterskoleslag. Skolefylke og Studenter som er bosatt i fylket og studerer ved universiteter og høgskoler, etter skoleslag. Skolefylke Kurs, deltakere og timer ved voksenopplæring,etter kurssted. Kommune. Skoleåret Deltakere ved voksenopplæring etter arrangør og kurssted. Kommune. Skoleåret Fylkestingsvalget Stemmerett og valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Fylkestingsvalget Valgte representanter,etter kjønn og parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget Valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget Valgte representanter, etter kjønn og parti/valgliste. Kommune 220

13 12 TABELLER I TIDLIGERE SERIER STATISTISKE FYLKESHEFTER SOM IKKE ER MED I DENNE SERIEN Seriens Tabellårgang nr. Tabelltekst AREAL, LUFT OG VANN Arealtall og regnskapstall for kommunale anlegg. Kommuner Vannforsyning. Kommuner Avløp. Kommuner Renovasjon. Kommuner BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Areal og folketall i 1960 og 1970 i tettsteder med minst innbyggere i Personer som var med både i folketellingen 1960 og 1970, etter bostedskommune pa de to tidspunktene 73 7 Folkemengden i tettbygde og spredtbygde strok, etter kjønn, alder og kommune ARBEIDSMARKED 8 Folkemengden i tettbygde og spredtbygde strøk, etter kjønn, alder og kommune Folkemengden etter kjønn, alder og kommunetype. Absolutte og relative tall. 31. desember Familier og personer, etter familietype og kommune Personer 16 år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring og kjønn. Bostedskommuner If 3.2 Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i grupper for alder og kjønn i prosent av personer i alt i hver gruppe. Kommuner Personer 15 år og over 1. november 1960 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold ved folketellingene i 1960 og Personer med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene fordelt på næring. Kommuner 3.4 Folkemengden etter kjønn, og personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter næring. Tettsteder Personer 16 år og over i arbeid, etter bosteds- og arbeidsstedskommunene 1. november Ansatte 16 år og over med minst 100 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune Selvstendige 16 år og over med minst 100 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune If 33 Arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger, etter kjønn og arbeidskontordistrikt og 1972 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Landareal, jordbruksareal i drift, skogareal og annet areal. Absolutte og relative tall. Kommuner 4.6 Veksthus og benkegartnerier. Bruk med minst 100 m 2 under glass/plast. 1959, 1969 og Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær. 1949, 1959, 1969 og Veksthus og benkegartnerier, grønnsakdyrking på friland, bær- og fruktdyrking. Kommuner Husdyrproduksjon og Jordbruksareal i drift etter bruken, dyrkbar jord og produktivt skogareal tilknyttet jordbruket, etter kommune. 1959, 1969 og Bruk etter størrelsen av jordbruksareal i drift og bruk med skog, etter kommune. 1959, 1969 og Bruk og jordbruksareal, etter eie- og leieforhold og kommune og 1969

14 13 Seriens Tabellårgang nr. Tabelltekst JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT (forts.) Bruk med husdyr etter dyreslag og kommune. 1959, 1969 og FISKE OG FANGST 45 Husdyr etter dyreslag og kommune. 1959, 1969 og Levevei og alder til mannlige brukere, og utførte dagsverk av mannlig arbeidskraft på brukene, etter kommune og Driftsmidler i jordbruket. Traktorer, skurtreskere, forhostere, mjølkemaskinanlegg og utgifter til kraftfor og kunstgjødsel, etter kommune. 1959, 1969 og Skogeiendomner etter størrelsen av produktivt skogareal og kommune. Samlet produktivt skogareal etter eierforhold og kommune Produktivt skogareal etter bonitet og etter hogstklasse for hvert takstområde 50 Kubikkmasse og tilvekstmasse i produktiv skog, etter takstområde Fiskere etter fiskerstatus og kommune og Fiskere etter fiskerstatus, alder og kommune og 1971 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsgruppe If 6.2 Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsområde og sysselsettingsgruppe Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. Store bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter bedriftsstørrelse. Store bedrifter i alt og utvalgte næringsgrupper. Fylket SJØTRANSPORT Tallet på kaier og samlet kailengde. Kommuner Tallet på kaier etter kailengde og dybde Innførsel og utførsel, etter transportmåte og tollsted og ANNEN SAMFERDSEL 70 Registrerte skip ved utgangen av året, etter hjemsted og Godstransport på kysten med skip i innenlandsk rutefart, etter handelsdistrikt Transportmengde med lastebil innen og fra/til fylket, etter vareslag If 10.8 Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Transporter 30 km og over Transportarbeidet (tonnkm) med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Frimerkesalg og sendte vanlige brevpostsendinger, etter kommune INNTEKT OG FORMUE Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter husholdningstype og alder. Husholdningene prosentvis fordelt etter husholdningens disponible likningsinntekt. Bostedsfylke If 13.4 Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter hovedpersonens yrkesstatus. Bostedskommuner. 1970

15 14 Seriens Tabellårgang nr. Tabelltekst BOLIGER OG BOFORHOLD Privatboliger, bosatte etter hustype og bosatte etter boligens utstyr. Absolutte og relative tall. Kommuner Leiligheter, hytter og fritidshus. Kommuner Personer 16 år og over etter alder, ekteskapelig status, kjønn og kommune. Boligfrekvenser for personer 16 år og over innen aldersgrupper og grupper for ekteskapelig status og kjønn, for hver kommune SOSIALE FORHOLD 24 Bebodde boliger og bosatte, etter hustype og kommune Hus og bosatte, etter husets byggeår og kommune Bebodde boliger etter tallet på ram, eksklusive kjøkken og kommune Bosatte etter boligtetthet og kommune Bebodde boliger og bosatte, etter boligens utstyr og kommune Barnetrygd. StOnadsmottakere, barn og ytelser i alt, etter kommune og 1972 UTDANNING Voksenopplæring i skoleverket og yrkesopplæring for voksne, etter arrangør og utdanningens art. Kurs og deltakere. Skoleåret Voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene. Kurs og deltakere, etter fag og Personer år etter kjønn, høyeste utdanning og kommune FERIE OG FRILUFTSLIV 98 Studenter i høstsemesteret med hjemsted i fylket, etter kjønn, lærested og studium og Elever og privatister som aysluttet en utdanningsaktivitet, etter kjønn, utfall og utdanningens art. Skolefylke. Skoleåret Kommunale fritidsanlegg og godkjente campingplasser. Kommuner Bosatte i boliger med fritidshus, og fritidshus etter beliggenhet. Kommuner VALG Personer med stemmerett, valgdeltaking og godkjente stemmer i alt med prosentvis fordeling etter parti ved Stortingsvalget 1973, for hver kommune Godkjente stemmer, valgte representanter etter kjønn, mandat i rekkefølge og manglende stemmetall til siste mandat ved Stortingsvalget 1973, etter parti/ valgliste. Fylket

16 15 INNLEIING Statistiske fylkeshefte inneheld mest tal for kommunar, handelsdistrikt og fylke. Gjennomgåande er kommunen den minste geografiske eininga som det vert gjeve tal for. For nokre emne, der vi ikkje kan gje tal for kommune, har vi teke med tabellar som har fylket som einaste geografiske eining. Kommuneinndelinga 1. januar 1979 er nytta. I tabellar som inneheld kommunetal for 1976 og 1977 er det i tillegg gjeve tal for dei kommunane som vart delte 1. januar I alle tabellane er det gjeve tal for siste år/periode som vi har oppgåver for. Tidsseriar er gjevne i skiftande omfang. Nokre tabellar gjev tal for to eller fleire år. Andre tabellar gjev oppgåver på kommunenivå for siste år vi har oppgåver for, og dessutan oppgåver på fylkesnivå for tidlegare år. Nokre tabellar gjev tal for "Pst. 4v hele landet" som seier kor stor del fylket har av tilsvarande tal for heile landet. Mindre avvik mellom sumtala for fylket i einskilde tabellar i denne publikasjonen og tilsvarande tal som er gjevne i andre publikasjonar, kjem frå avrundingar i deltala eller seinare korreksjonar av tala.

17 Oversiktstabell. Relative tall for fylkene og for kommunene i Hordaland Fylke Kommune Areal over 600 m.o.h. i'prosent av samlet areal Folke- Relativ mengde årlig pr. km2 endring samlet i folkeareal mengden 31/ Prosent fiprosent i Prosent Kvinner pr. Personer Netto LevendefOdte Registrerte 100 menn 67 år og flytting pr helt arbeidsi alders- over i pro- pr kvinner lose pr. gruppen sent av innbyggere år inn ar folkemengden byggere 31/12 i altårlig Årlig år / gj.snitt gj.snitt 1978 Hele landet , , Hele fylket , , Andre fylker 01 Østfold , , Akershus , , Oslo , , Hedmark , , Oppland , , Buskerud , , Vestfold , , Telemark , , Aust-Agder , , Vest-Agder , , Rogaland , , Sogn og Fjordane.. 6 0, , MOre og Romsdal , , Sør-TrOndelag , , Nord-TrOndelag , , Nordland , , Troms , , Finnmark 5 2 0,5 86 7, Våler Lille- Bale- (Østfold) Kommune med hoyest ROros Tonsberg Vestby hammer strand Vestby Fitjar Nesseby tall i landet , , Kauto- Lar- Rælingen Hemsedal Kommune med lavest Mange keino vik Utsira Båtsfjord Lebesby Åseral Forsand tall i landet 0-2,5 54 5, Fylkets kommuner 1201 Bergen 1211 Etne 1214 Olen 1216 Sveio 1219 Bomlo 1221 Stord 1222 Fitjar 1223 Tysnes 1224 Kvinnherad Jondal 1228 Odda 1231 Ullensvang Eidfjord 1233 Ulvik 1234 Granvin 1235 Voss 1238 Kvam 1241 Fusa 1242 Samnanger 1243 Os 1244 Austevoll 1245 Sund 1246 Fjell 1247 AskOy 1251 Vaksdal 1252 Modalen 1253 OsterOY 1256 Meland 1259 Øygarden 1260 RadOy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden Se tabell Se figur , , , , , , , , , , ,5 92 6, ,8 84 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 95 7, , , , , ,4 92 7, ,7 94 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , K i 1 d e: Materiale i Byrået.

18 17 Omset- Perfling i soner detalj- pr. handel personpr. inn- bil bygger 31/ Kr I Kommunens brutto driftsutgifter pr. innbygger , , Kommunens Komar- Netto inntekt UfOrepen- Barn i Elever i viderebrutto drifts- munens pluss sær- sjonister barne- gående skoler i utgifter til samlede fradrag pr. pr hager aldersgruppen sosial omsorg låne- innenby(gd)s innbyggere pr år i pro- Nr. og sosial trygd gjeld pr. personlig 20 år barn sent av alle perpr. innbygger innbygger skattyter og over 0-6 år soner i gruppen Kr 1 1 Prosent I Q , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOnsberg Trama ,1 Oslo ROyrvik Rollag Bærum Klæbu 172 Vang (Oppland) 548 Frosta 71 Klæbu TOnsberg Sula Hyllestad Etnedal Trysil Hemsedal Mange ROst , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 1 2 HORDALAND TEGNFORKLARING FYLKESGRENSE IMO ND GRENSE FOR HANDELSDI*TRIKT/ KOMMUNE KOMMUNEGRENSE 1/ NR. på HANDELSDISTRIKT OS KOWUNENAVN Det. NAVN PÅ TETTSTED TETTSTEDER innb si dipor og flere RIKSVEI BILFERJE JERNBANE FLYPLASS

20 19 1. AREAL, LUFT OG VATN Figur 1.1 Figuren byggjer på arealmålingar somnorges geografiske oppmåling har gjort. Topografiske kart målstokk 1: eller 1: er nytta ved målingane. Kvaliteten på karta er skiftande slik at tala kan verte endra ved nyare og betre kartgrunnlag. Figur 1.2 Folkemengda ved utgangen av 1978 er dividert med arealet i kommunen rekna i km2. Dei høgaste tala har bykommunar som har lite areal, medan kommunar med stor part ubygd område har låge tal. Tabellane 1.1 og 1.2 Tabellane er sette etter arealmålingar som Norges geografiske oppmåling har gjort. Målingane er gjort på dei nyaste tilgjengelege topografiske karta i målstokk 1: eller 1: Tabellane Meteorologisk institutt har laga tala til tabellane. Tabellane 1.3 og 1.5 gjev oppgåver for alle verstasjonar i fylket i I tabell 1.4 er det også gjeve tal for nedborstasjonane i fylket. Det er gjeve opplysning om namnet på kommunen der stasjonen ligg. I tabell 1.3 er normaltemperatur rekna som eit gjennomsnitt av målingar i perioden Det normale talet på dogn med medeltemperatur over 0 C og +6 C er teke ut av kurver som er rekna ut frå normalane for månadene. Normal varmesum for dogn med medeltemperatur over 0 C er også teke ut av desse kurvene. Dei tilsvarande tala for 1978 er komne fram ut frå kvart døgn sin medeltemperatur. Medeltemperaturen i døgnet er rekna som gjennomsnittet av temperaturen kl. 7(8), kl. 19 og minimums- og maksimumstemperaturen i døgnet. I fastsetjinga av tidspunkta for når medeltemperaturen i døgnet stig over 0 C om våren og fell under 0 C om hausten, er det for fleire av stasjonane bruka eit visst skjøn. I tabell 1.4 er normal nedbor rekna som eit gjennomsnitt av nedboren i perioden Tabell 1.5 gjev opplysningar om talet på døgn med visse meteorologiske hendingar. Når det gjeld nedbormengda, vert døgnet rekna frå kl. 7(8) til kl. 7(8), elles vert det rekna frå kl. 19 til kl. 19. Skylaget vert malt etter ein skala med verde frå 0 til 8. Eit døgn har klarver dersom summen av tala for skylaget kl. 7(8), 13 og 19 er 4 eller mindre. Er summen av tala for skylaget 20 eller meir, er dognet skya. Eit dogn har snodekkje dersom 3/4 eller meir av bakken er dekt med sn. Eit dogn har skodde dersom synsvidda kl. 7 er mindre enn 1 km. Tabellane 1.6 og 1.7 Tabellane byggjer på oppgåver frå Norsk institutt for luftforskning som sia 1971 har målt innhaldet av svoveldioksyd og sot i lufta for nokre tettstader. Svoveldioksyd vert i stor mon danna ved forbrenning av svovelhaldig olje og kol. Etter nokre timar eller dagar i atmosfmra vert svoveldioksyd oksydert til svoveltrioksyd som saman med vatn gjev svovelsyre. Jordoverflata vert tilfort svovel med nedbøren. Svovel valdar skade på material og vegetasjon og gjer dessutan vatn og jord surare. Dette kan indirekte gje skade på dyre- og planteliv. Det er gjort framlegg om norske rettleiande normer for svoveldioksyd (SO 2) og sot i luft: Vilkårleg periode på 6 månader: SO 2 60 pg/m 3 og Døgnmedel: SO pg/m3 Sot 120 pg/m3 Sot 40 pem 3 kan ikkje verta hogare enn 2 prosent av tida (3 dagar) på 6 månader. Skal heller ikkje verta hogare på dagar som folgjer etter kvarandre.

21 20 Innhaldet av sot i lufta er fastsett ved ein metode der sverting på filter er avgjerande (reflektrometrisk metode). Metoden gjev eit mål for innhaldet av morke partiklar i lufta. Kurva for kalibrering er sett opp etter den typen av stov som ein vanleg finn i byområde. Difor er det vanskeleg å samanlikne konsentrasjonen av sot frå stad til stad. Ein kan likevel til ein viss mon samanlikne stasjonane innan kvar kommune seg imellom og frå år til Ar. Tabell 1.8 Tabellen byggjer på oppgåver som er henta inn i samarbeid med Statens forureiningstilsyn. Tabellen tek ikkje med anlegg som er dimensjonerte for mindre enn 20 personekvivalentar. Ein personekvivalent svarar til forureininga frå ein person i eitt dogn. Utslepp frå til domes sjukehus, restaurantar og industri er rekna om til denne eininga. DA det ikkje ligg fore oppgåver for 1978, har vi i staden gitt siste kjende tal.

22 21 Figur 1.1. Areal over 600 meter over havet i prosent av samlet areal. Kommune Landsgjennomsnitt: 40 Fylkesgjennomsnitt: og under og over

23 22 Figur 1.2. Folkemengde pr. km 2 samlet areal. Kommune. 31/12-78 Landsgjennomsnitt : 13 Fylkesgjennomsnitt : :i \ 10-19, A WWwit og over

24 23 TABELL 1.1. SAMLET AREAL, LANDAREAL, FERSKVANNSAREAL OG LENGDE STRANDLINJE. KOMMUNE HANDELSDISTRIKT SAMLET AREAL ØYER I SALTVANN KOMMUNE I ALT FAST- LAND AN- AREAL TALL 2 2 KM KM HELE FYLKET LANDAREAL FERSKVANN KYSTLINJENS LENGDE AV DETTE ØYER I I ALT VARIG FERSKVANN AN- AREAL FAST-ØYER DEKT TALL LAND AV SNO AN- AREAL OG IS rtall 2 K M21 KM KM ,0 323 SONDRE SUNN- HORDLAND H.D , ETNE OLEN SVEIO , , ,1 312, ,4 103,0 8 0, ,1 58, , ,0 15,0 25,0 324 NORDRE SUNN- HORDLAND H.D , , BOMLO 231, STORD 143, FITJAR 160, ,9 152, TYSNES KVINNHERAD , , , , ,8-59 0, , , , ,3 207, ,0 100, ,5 325 ODDA H D , JONDAL 208,4 208,2 9 0, ODDA ,9 1 OA 1583, ULLENSVANG , EIDFJORD 1502,0 1502, ,4 3,8 195,7 22,0 71, ,2 208,0 26 OA 200 9,4 40, ,2 25, , , ,0 3, BERGEN H.D. 3767, , BERGEN , KVAM ,1 66 0, FUSA 378, , SAMNANGER OS , , AUSTEVOLL , SUND 99, ,2 94, FJELL ,0 141, ASKØY ,5 93, VAKSDAL OOOOOO , MODALEN OSTERØY ,2 247, ØYGARDEN ,0-1,0 2, , ,1 643, , , , , ,8 137, ,8 45,0 34 OA , ,5 4, : 62 0 P ,7 40 0, , ,4 92, , ,3 33 0, ,6 1436,0 30,5 3,5 15,0-70, :0 288,0 212,5 25,0 105,; 239,0 332 VOSS H D 2749,4 2749, , ULVIK 722,3 722, , GRANVIN , VOSS , YTRE NORD- HORDLAND N.D 1299, , MELAND , RADØY , LINDAS 474,1 444, , AUSTRHEIM FEDJE 9, ,4 8, MASFJORDEN KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING. 58,0 54, , , , ,5 45,5 16 0, , ,3 12,0 0,5 0, , ,3 400,0 710,0 48 0,1 66 5,4-86,0 28 0, , ,3 266,0 117, ,5 15,0 191,0 7 0,1 43 0, , , ,7 119,0 72,0

25 24 TABELL 1.2. SAMLET AREAL ETTER HØYDE OVER HAVET. KOMMUNE HANDELSDISTRIKT SAMLET AREAL M.O.H. KOMMUNE M.O.H. M.O.H. M.O.H. M.O.H. M.O.H. M.O.H. M.O.H. OG OVER HELE FYLKET 15633,7 2057,8 1187,4 1302,5 2438,0 2725,4 2632,0 2941,4 349,3 323 SONDRE SUNN- HORDLAND H.D 1139,7 256,7 132,5 118,1 250,6 249,7 110,8 21, ETNE ,4 44,8 43,5 61,6 181, ,0 21, OLEN 184,6. 36,3 36;0 41,9 66,2 4, SVEIO 246,7 175,7 53,1 14,7 3, NORDRE SUNN- HORDLAND H.D 1926,8 532,1 258,9 244,0 320,9 243,7 168,4 112,2 46, BOMLO 231,1 194,7 32,4 3,2 0, STORD ,8 58,0 31,1 20,0 28,7 6, FITJAR 160,9 83,0 18,8 24,6 33,5 0, TYSNES 255,4 81,8 62,9 68, , KVINNHERAD ,6 114,6 113,6 128,0 219,7 232,5 168,4 112,2 46,5 325 ODDA H.D 4750,9 45,1 60,9 86,2 267,5 448,7 1288,0 2322,8 231, JONDAL 208,4 8,9 13,1 18,8 54,8 55,1 47,8 9,4 0, ODDA. 1647,9 4,2 12,9 18,1 119,2 233,4 436,5 703,3 120, ULLENSVANG 1392,7 18,5 24,9 34,1 63,6 77,3 363,8 776,2 34, EIDFJORD 1502,0 13,5 10,0 15,2 30,3 82,8 440,0 834,0 76,7 331 BERGEN H D 3767,5 757,0 436,2 570,5 860,9 819,6 311,4 11, BERGEN 465,3 117,7 116,9 109,4 102,9 18,0 0, KVAM 615,8 34,9 34,5 63,5 166,4 184,8 123,4 8, FUSA 378,8 59, ,2 111,2 47,8 10,9 1, SAMNANGER 265,5 14,5 18,4 43, ,1 23,9 0, OS.. 139,5 49,1 37,0 31,9 19,1 2, AUSTEVOLL 114,3 92,5 16,5 5, SUND 99,2 77,4 16,0 5, FJELL 147,0 108,9 29,5 8,2 0, ASKØY 99,5 74, , VAKSDAL 737'7 17,9 23,0 90,4 189,9 334,9 80,0 1, MODALEN 385,0 9,7 13,6 35,7 108,1 144,6 73,0 0, OSTERØY 254, ,7 88,0 72,5 13, ØYGARDEN , VOSS H.D 2749,4 47,4 61,2 134,3 491,0 731,0 740,1 473,4 71, ULVIK 722,3 13,0 8,2 17,9 48,5 69,5 155,9 339,4 69, GRANVIN 211,6 11,6 9,2 15,7 66,5 67,5 30,6 10,1 0, VOSS. 1815,6 22,8 43,9 100,8 375,9 594,0 553,7 124,0 0,6 333 YTRE NORD- HORDLAND H.D 1299,5 419,7 237,6 149,3 247,2 232,7 13, MELAND 91,3 59,7 22,6 8,8 0, RADOY 110,7 96,3 13,4 1, LINDAS ,1 131,9 145,3 66,3 80,5 48,3 1, AUSTRHEIM 55,9 55,6 0, FEDJE 9,4 9, MASFJORDEN 558,2 66,8 56,1 73,2 166,4 184,3 11,4 KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING. 2 KM

26 25 1) TABELL 1.3. LUFTTEMPERATUR VED VNRSTASJONER. NORMAL OG 1978 VIRSTASJON (KOMMUNE) HOYDE OVER HAVET VARME- TALLET TALLET PA SUM MIDDELTEMPERATUR DATO DØGNETS PA DØGN MED FOR GRADER CELSIUS MIDDELTEM-DØGN MIDDELTEM- DØGN (DOGNMIDDEL) PERATUR GAR MED PERATUR MED MINI MID- MUMS- DEL- TEM- TEM- OVER UNDER PERA- OVER 0 OVER 6 PERA- SEP- 0 0 TUR GRADER GRADER TUR ARET JANUAR MAI JULI TEM- GRADER GRADER UNDER CEL- CEL-- OVER 0 BER CEL- CEL- 0 SIUS SIUS GRADER SIUS SIUS GRADER CEL- (VAR) (HOST) CEL- 2) SIUSSJUS SLATTEROY FYR 15 NORM. 7,8 2,3 8,8 14,3 12, (1222 FITJAR) ,5 8,9 13,0 10, UPSANGERVATN 64 NORM..... (1224 KVINNHERAD) ,9 2,2 10,5 13,8 9,8 22/ 2 8/ MIDTLNGER 1079 NORM. (1228 ODDA) , ,5 8,1 3,1 1/ 5 3/ ULLENSVANG FORSOKSG. 748 NORM. 6,9-0,7 10,4 15,7 10, (1231 ULLENSVANG) BERGEN-4REDRIKSBERG 40 NORM. 7,8 1, ,0 12, (1201 BERGEN) ,3 2,6 10,7 13,9 10,3 19/ 2 12/ FANAFORSØKSSTASJON 50 NORM. 7,0-0,2 9,7 14,6 11,4 15/ (1201 BERGEN) ,4 1,4 10,3 13,4 9,6 1/ 3 8/ FLESLAND 48 NORM. 7,2 0,8 9,5 14,5 11, (1201 BERGEN) ,7 1,9 9,9 13,3 9,7 24/ 2 10/ OMASTRAND NORM. 7,4 0,5 10,2 15,5 11,4 (1238 KVAM) ,2 14,5 10,2 26/ 2 10/ KVAMSKOGEN 408 NORM. 4,4-3,1 7,5 13,1 9, 0 30/3 29/ (1242 SAMNANGER) ,9-1,6 8,0 11,7 7,1 25/ 3 25/ MODALEN 104 NORM. 5,7 2,1 9,0 14,7 10,2 18/3 10/ (1252 MODALEN) , ,1 8,4 11/ 3 29/ FINSE 1224 NORM. -1, ,9 8,0 3,8 12/5 12/ (1233 ULVIK) , ,4 6,9 1,2 14/ 5 19/ REIMEGREND 560 NORM. 3,7-4,2 7,0 13,0 8,4 3/4 16/ (1235 VOSS) ,0 7,5 12,1 6,3 10/ 4 18/ VOSS-B0 125 NORM , ,8 9, (1235 VOSS) ,6-1,9 9,9 14,2 8,5 13/ 3 21/ HELLISOY FYR 20 NORM. 7, ,6 13,8 12, (1265 FEDJE) ,0 3, KILDE : METEOROLOGISK INSTITUTT. 1) BEREGNET PA GRUNNLAG AV OBSERVASJONER ) MIDDELTEMPERATUR MULTIPLISERT MED TALLET PA DØGN.

27 26 1) TABELL 1.4. NEDBOR I DE ENKELTE MANE DER VED VARSTASJ ONER OG UTVALGTE NE DBORSTASJONER. NORMAL OG 1978 VRS TASJ ON HOV DE SEP- OK- NO- DE- NEDBORSTASJ ON OVER I ALT JA- FEB- MARS APRIL MAI JUNI JULI AU- TEM- TOBER VEM- SEM- (KOMMUME) HAVET NUAR RUAR GUST BER BER BER 2) EIKEMO 178 NORM (1211 ETNE) ) ETNE 35NORM (1211 ETNE) , ) LI TLEDAL83NORM (1211 ETNE) , ) BORTVEIT PA STORD 4 NORM (1221STORD) ) LITLABØ -DALE 35NORM (1221STORD) ) FITJAR20 NORM (1222 FITJAR) SLATTEROY FYR15NORM (1222 FITJAR) ) HATLESTRAND45NORM (1224 KVINNHERAD) ) HUSNES 12NORM (1224KVINNHERAD) ) MATRE18NORM (1224 KVINNHERAD) ) MATRE KRAFTSTASJON 6 NORM (1224 KVINNHERAD) ) OPSTVEIT 38 NORM (1224 KVINNHERAD) ) ROSENDAL54 NORM (1224 KVINNHERAD) ) MAUR ANGER KRAFTSTASJON 45 NORM (1224 KVINNHERAD) U PSANGERVATN 64 NORM (1224 KVINNHERAD) ) KVALE 342 NORM (1227 JONDAL) MIDTLÆGER1079 NORM (1228 ODDA) ) ROLD AL KRAFTVERK 390 NORM (1228 ODDA) ) SKJEGGEDALII 417NORM (1228 ODDA) ) TYSSEDAL I 32 NORM (1228 ODDA) TYSSEDALII I 860 NORM (1228 ODDA) TYSSEDAL IV 1088 NORM (1228 ODDA) ) RØLDAL393 NORM (1228 ODDA) ) VINTERTUN395 NORM (1228 ODDA) ) KINSARVIK108NORM (1231 ULLENSVANG) ) LISET 748 NORM (1231 ULLENSVANG) ULLENSVANG FORSØKSGARD12NORM (1231 ULLENSVANG) ) VIVELIEN I EIDFJORD 876 NORM (1232EIDFJORD) KILDE :METEOROLOGISK INSTITUTT. 1) BEREGNET PA GRUNNLAG AV OBSERVASJONER ) NEDBORSTASJON.

28 27 1) TABELL 1.4 FORTS. NEDBOR I DE ENKELTE MANEDER VED VÆRSTASJONER OG UTVAL GTE NEDBORSTA SJONER. NORMAL OG 1978 VARS TASJ ON HØY DE SEP- OK- NO- DE- NEDBORST ASJ ON OVER I ALT JA- FEB- MARS APRIL MAI JUNI JULI AU- TEM- TOBER VEM- SEM- (KOMMUME) HAV ET NUAR RUAR GUST BER BER BER Ml 2) EIDFJORD 5 NORM (1232EIDFJORD) BERGEN-F RED R IKSBERG 40 NORM (1201 BERGEN) FANAFORSØKSSTASJON 50 NORM (1201 BERGEN) , ) FANA-STEND 54 NORM (1201 BERGEN) FLES LAND 48 NORM (1201 BERGEN) ) NEDRE ALVIK 18 NORM (1238 KVAM) OMASTRAND 2 NORM (1238 KVAM) ) ØYSTESE -MO 68 NORM (1238 KVAM) KVAMSKOGEN 408 NORM (1242SAMNANGER) ) SAMNANGER 370 NORM (1242 SAMNANGER) ) TYSSE 68 NORM (1242 SAMNANGER) ) EKSINGEDAL 450 NORM (1251VAKSDAL) ) FJELLANGERII 456 NORM.... (1251 VAKSDAL) ) FOSSE I BERGS DAL 409 NORM (1251 VAKSDAL) ) GULLBRA 579 NORM (1251 VAKSDAL) ) KALDESTAD 514 NORM... (1251 VAKSDAL) MODALEN 104 NORM (1252 MODALEN) ) OSTERØY-GJERSTAD 60 NORM (1253 OSTERØY) FINSE 1224 NORM , (1233 ULVIK) ). GRANVIN 352 NORM (1234GRANVIN) ) BRAN DSET 457 NORM... ea, le* moo (1235 VOSS) ) BREKKHUS 202 NORM (1235 VOSS) ) BULKEN 319 NORM (1235 VOSS) , ) JORDALEN-NASEN 614 NORM (1235 VOSS) REIMEGREND 560 NORM (1235 VOSS) VOSS-B0 125 NORM (1235 VOSS) ) ØVSTEDAL 316 NORM (1235 VOSS) ) HOLSNOY-LANDSVIK 27 NORM (1256 MELAND) ) EIKANGER-MYR 70 NORM (1263 LINDA S) ) BEREGNET PM GRUNNLAG AV OBSERVASJONER ) NEDBORSTASJON.

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 0 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1028-3 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 352 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718683 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B53 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1021-6 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE '1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 4 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1022-4 . FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 7 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 TROMS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1036-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 8 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1026-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 357 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORDTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718748 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AKERSHUS OG OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1020-8 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 849 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0680-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 348 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 VESTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82-537-854-0 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 350 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1866-7 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 854 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 MØRE OG ROMSDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0685-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 351 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 VEST-AG DER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1867-5 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 865 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0698-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 863 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0696-0 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 346 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 828378624 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 SOGN OG FJORDANE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1030-5 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 345 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1861-6 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k.

Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k. Tabell F-k Kriteriedata. Kommunane. Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k. Kolonne 1 Innbyggjartal per 1. januar 2015 Statistikk frå Statistisk

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Osterøy Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Osterøy? Har Osterøy vært attraktiv for næringsliv og bosetting?

Osterøy Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Osterøy? Har Osterøy vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Osterøy Hva er attraktivitet? Hvordan har utviklingen vært i Osterøy? Har Osterøy vært attraktiv for næringsliv og bosetting? Hva er framtidsutsiktene for Osterøy? Hvordan skal Osterøy bli en attraktiv

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 / 2007 Forord Temaet for dette nummeret av Hordaland i tal er næring, innovasjon og kompetanse. Vi presenterer her offentleg tilgjengeleg

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1019-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

STATUS ØH SENGER MAI 2015

STATUS ØH SENGER MAI 2015 SAMARBEID OM ØH SENGER I KOMMUNANE I HELSE BERGEN STATUS ØH SENGER MAI 2015 Oversikt over status innfasing av kommunale ØH senger i HB Pr mai 2015, til saman 56 senger starta og under planlegging. Samnanger

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

STATIST1SK FYLKESHEFTE

STATIST1SK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 59 STATIST1SK FYLKESHEFTE 1980 VEST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1027-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Nordhordland 26.04.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer