STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK FYLKESHEFTE 1983"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 357 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORDTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

3 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall

4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike geografiske inndelinger er nyttet. Men der det er mulig og formålstjenlig, er imidlertid statistikken gitt for kommune som minste område. De blir gitt ut ett hefte for hvert fylke med unntak av Oslo og Akershus, som det er laget et samlehefte for. Publikasjonen er delt opp i kapitler som hovedsakelig følger Statistisk Sentralbyrås standardgruppering i statistikkområder. Forst i hvert kapittel er det gjort greie for de definisjoner som er brukt. I tilknytning til de enkelte tabellene er det vist til spesialpublikasjoner som mer utførlig dekker de forskjellige statistikkområder. Av produksjonstekniske grunner er det samme tabellnummerering i alle hefter. Noen fylkeshefter får derfor sprang i nummereringen av tabellene fordi enkelte statistikkområder mangler (f.eks. fiskeristatistikk i Hedmark og Oppland). Det har tidligere kommet ut tre serier med fylkeshefter, Statistisk fylkeshefte 1973, 1977 og 1980 og det er meningen å sende ut neste utgave i løpet av 34 år. I mellomtida vil Byråets publikasjonsserie Nye distrikstall bli brukt til å ajourføre tabeller i Statistisk fylkeshefte Bak tabellregisteret er det gitt en oversikt over tabeller i tidligere serier som ikke er med i denne serien. 1983serien har forholdsvis mange tabeller med statistikk fra Landbruksteljing 1979 og Folkeog boligtelling Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til å utarbeide noen av tabellene. Arbeidet med heftene har vært ledet av førstesekretær Ida Bremserud. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 25. mars 1983 Arne Oien Jan Byfuglien

5

6 INNHOLD Side Figurregister 7 Tabellregister 8 Tabeller i tidligere serier Statistiske fylkeshefter som ikke er med i denne serien 13 Innledning 16 Oversiktstabell 18 Oversiktskart Areal, luft og vann Befolkning og helseforhold Arbeidsmarked Nasjonalregnskap Jordbruk, skogbruk og jakt Fiske og fangst Bergverksdrift, industri, kraft og vannforsyning, bygge og anleggsvirksomhet Utenrikshandel Innenlandsk handel, tjenesteyting my SjOtransport Annen samferdsel Offentlige finanser Penger og kreditt Inntekt og formue Boliger og boforhold Sosiale forhold Rettsforhold Utdanning Valg 235 Vedlegg 1. Oversikt over geografiske inndelinger Merknader til tabell Spesifikasjon av ikkesosialistiske felleslister, upolitiske og lokale lister og andre lister i tabellene 19.3 og Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 248 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 254 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres Null 0 Hindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

7

8 7 1. AREAL, LUFT OG VANN FIGURREGISTER 1.1. Areal over 600 meter over havet i prpsent av samlet areal. Kommune Folkemengde pr. km 2 landareal. Kommune. 31. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.1. Folkemengde 1. november 1980 og prosentvis årlig endring i perioden Kommune Kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen 2039 år. Kommune. 31. desember Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt. Kommune. 31. desember Nettoflytting pr innbyggere. Kommune Årlig gjennomsnitt Levendefødte pr kvinner 1544 år. Kommune Årlig gjennomsnitt Folkemengden i fylket etter kjønn og alder. Prosent. 31/ ARBEIDSMARKED 3.1. Yrkesaktive kvinner 16 år og over med minst arbeidstimer i prosent av alle kvinner 16 år og over. Kommune. 1. november oktober Registrerte helt arbeidsløse pr innbyggere 1666 år. Kommune JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.1. Jordbruksareal i drift og produktivt skogareal i prosent av brukenes areal i alt. Kommune INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV Omsetning i detaljhandel pr. innbygger. Kommune kr ANNEN SAMFERDSEL Personer pr. personbil. Kommune. 31. desember OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter pr. innbygger Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Kommuneregnskaper Samlet lånegjeld pr. innbygger INNTEKT OG FORMUE Netto inntekt pluss særfradrag pr. innenbygds/bys personlig skattyter. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD Andel av husholdninger som har telefon. Kommune. 1. november SOSIALE FORHOLD Barn i barnehager pr barn 06 år. Kommune UTDANNING 19. VALG Elever i videregående skoler i aldersgruppen 1619 år i prosent av alle personer i gruppen. Kommune Valgdeltaking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Fylket 236 Side

9 8 TABELLREGISTER Side 1. AREAL, LUFT OG VANN 1.1. Samlet areal, landareal, ferskvannsareal og lengde kystlinje. Kommune Samlet areal etter hoyde over havet. Kommune Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal og NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal og Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved værstasjoner. Normal og Kloakkrenseanlegg 1. januar BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.1. Folkemengden Kommune Folkemengden etter kjønn og alder. Kommune. Absolutte tall og prosent. 31. desember Folkemengden i tettbygde og spredtbygde strok, etter kjonn og alder. Kommune. 1. november Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket Årlig gjennomsnitt Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjonn og alder. Kommune Fodte, dode, innflytting, utflytting og folketilvekst. Kommune Årlig gjennomsnitt Personer som var med både i folketellingen i 1970 og folketellingen i 1980, etter bostedskommune på de to tidspunktene Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjønn og alder. Kommune. Alternativ K182 og K Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap. 31. desember Familier etter familietype og tallet på barn under 20 år. Kommune Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Legedistrikt. Februar Leger, tannleger, sykepleiere og hjelpepleiere. Legedistrikt. Februar Sykesenger og personale ved sykehus, sykestuer og sykehjem. Kommune Aldershjem og somatiske sykehjem. Kommune ARBEIDSMARKED 3.1. Yrkesaktive 16 år og over, i grupper for alder og kionn i prosent ay alle personer i hver gruppe. Kommune. 1. november oktober Personer 16 år og over etter ekteskapelig status, yrkesaktivitet og arbeidstid. Prosent. Kommune. I. november oktober Yrkesaktive 16 år og over etter kjønn, næring og yrkesstatus. Bostedskommune. 1. november oktober Andel av personer 16 år og over som er yrkesaktive, etter næring. Prosent. Bostedskommune. 1. november oktober Andel av personer 16 år og over som er yrkesaktive, etter yrkesfelt. Prosent. Bostedskommune. 1. november oktober Folkemengden etter kjonn og yrkesaktive 16 år og over, etter næring. Tettsteder.. 1. november oktober Yrkesaktive 16 år og over etter bosteds og arbeidstedskommune oktober Yrkesaktive 16 år og over med reisetid over 45 minutter til arbeidsstedet, etter bosteds og arbeidsstedskommune oktober Personer 15 år og over 1. november 1970 som var yrkesaktive ved folketellingene både i 1970 og Yrkesaktive med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene, etter næring. Kommune 98

10 9 Side 3. ARBEIDSMARKED (forts.) Sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge og anleggsvirksomhet, etter kjønn. Arbeidskontordistrikt. Arsgjennomsnitt og Statsansatte etter kjønn. Arbeidsstedskommune og Statsansatte etter kjønn og næring og Ansatte i skoleverket etter kjønn. Arbeidsstedskommune og Personer meldt til arbeids og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder. Kommune. Arsgjennomsnitt og månedstall for januar og juli og NASJONALREGNSKAP 4.1. Produksjon og faktorinntekt. Fylket Bruttoprodukt etter anvendelse. Fylket Privat konsum pr. innbygger etter konsumgruppe. Fylket Bruttoprodukt etter produksjonssektor. Fylket Statlig konsum etter formålsgruppe. Fylket Kommunalt konsum etter formålsgruppe. Fylket Bruttoinvestering i fast realkapital. Fylket JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.1. Avgang av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket) ved omdisponering etter jordloven, ved regulering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon. Absolutte tall og prosent Jorddyrking, grofting og planering med statstilskott. Nasolutte tall og prosent = , Avling av de enkelte jord og hagebruksvekstene. Avling i tonn og pr. dyrkingsenhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon. Kommune og Jordbruksareal i drift, produktivt skogareal og annet areal. Absolutte tall og prosent. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal, etter størrelsen på jordbruksarealet. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter størrelsen på skogarealet. Handelsdistrikt og kommune Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og produktivt skogareal Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og jordbruksareal i drift Driftsenheter etter storrelsen på jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune Jordleie. Handelsdistrikt og kommune Driftsenheter med husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune Husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune Driftsenheten som inntektskilde. Mannlige brukere etter alder. Kvinnelige brukere. Handelsdistrikt og kommune Bruken av jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune. Dekar Skogtakst, avvirkning, produksjonsevne, skogsveier. Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Handelsdistrikt og kommune FISKE OG FANGST 6.1. Ilandført fangst og fangstverdi, etter fiskeslag Fangst etter fiskeslag. Kommune Tonn (rund vekt) Fangstverdi etter fiskeslag. Kommune kr Dekte fiskebåter etter lengste lengde/brutto tonnasje. Kommune og BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET 7.1. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Prosent. Fylket =

11 10 Side 7. BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET (forts.) 7.3. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Fylket Bedrifter og sysselsatte i bergverksdrift og industri, etter sysselsettingsgruppe. Store bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Kommune Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringsundergruppe. Store bedrifter Hovedtall for kraftforsyning. Fylket og Nyttbar og utbygd vannkraft 31. desember Kraftverk Hovedtall for bygge og anleggsdrift, etter næringsgruppe. Alle bedrifter og FullfOrte bygg. Boliger og boligflate. Annen golvflate etter brukerens næring. Kommune og FullfOrte leiligheter etter byggets art. Kommune og FullfOrte leiligheter etter tallet pa ram. Kommune og UTENRIKSHANDEL 8.1. InnfOrsel og utforsel, etter varegruppe. Tollsted INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV Bedrifter, sysselsetting og omsetning i varehandel, etter næringsgruppe. Handelsdistrikt og Bedrifter, sysselsetting og omsetning i detaljhandel. Kommune Hovedtall for forretningsmessig tjenesteyting og utleie av maskiner og utstyr. Fylket Hovedtall for kloakkvesen, reingjøring og vinduspussing, vaskeri og rensevirksomhet Fylket SJØTRANSPORT Godstransport på kysten med skip bruttotonn. Leie og egentransport. Transportytelser innenlands. Handelsdistrikt og viktigste kommuner Rutefart på kysten. Godsmengde lastet og losset, etter ruteslag. Handelsdistrikt Tonn Rutefart på kysten. Passasjerer gått om bord og gått i land, etter ruteslag. Handelsdistrikt passasjerer Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Tallet på skipsanløp og samlet tonnasje kommet til fylket. Kommune Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Godsmengde losset etter type last. Kommune Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Godsmengde lastet etter type last. Kommune ANNEN SAMFERDSEL Passasjertrafikken med jernbane mellom NordTrøndelagogandre fylker og utlandet Vognlastgods med jernbane mellom NordTrøndelag og andre fylker og utlandet Offentlige veier. Kommune. 1. januar Veianlegg etter storste tillatte akseltrykk Registrerte kjoretoyer ved utgangen av året. Kommune og Biler vraket mot pant. Kommune FOrerkort etter klasse og innehaverens kjønn og alder. Fylket Person og varebiler. Kjørte kilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent. Fylket Person og varebiler. Personkilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent. Fylket

12 11 Side 11. ANNEN SAMFERDSEL (forts.) Passasjerer og motorkjøretøyer transportert med bilruteferjer i offentlig veisamband. Absolutte tall og prosent. Ferjestrekning og Passasjertrafikk og godstrafikk med rutebiler Registrerte kjøretøyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Alle kjøretøyer. Fylket Registrerte kjøretøyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Dieseldrevne kjøretøyer. Fylket KjOrelengde pr. dieseldrevet kjøretøy i de enkelte kjøretøygrupper. Fylket Veitrafikkulykker og drepte eller skadde personer, etter trafikantgruppe. Kommune 1980 og Passasjer, gods og posttrafikk på flyplasser med ruteanlop og Tallet på hoteller, tallet på senger, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Godkjente hoteller. Handelsdistrikt og Overnattinger ved klassifiserte leirplasser. Kommune. Juniaugust og OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Kommuneregnskaper Fordeling av brutto driftsutgift er pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter på hovedkapitler. Prosent Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper Renter, avdrag, skatteutjamningsmidler, skatter og avgifter og lånegjeld PENGER OG KREDITT Utestående lån fra offentlige banker Mill.kr og prosent Sparebanker. Årsregnskap. Hovedkontorets fylke kroner INNTEKT OG FORMUE Oversikt over skattelikningen. Kommune Personlige skattytere etter inntekt. Absolutte tall og prosent. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD Boliger etter tallet på rom/areal i kvadratmeter og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune. 1. november Boliger etter botetthet og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune. 1. november , Boliger etter sanitærutstyr/kjokken og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune. 1. november Boliger etter hustype/byggeår. Prosent. Kommune. 1. november SOSIALE FORHOLD Hjelpeordninger for hjemmene. Kommune. 1978, 1979 og Stonadstilfelle etter familietype. Kommune StOnadstilfelle etter ytelsens art og formal. Kommune Barnehager. Institusjoner etter eierforhold, ansatte og barn etter foreldreforhold. Kommune og RETTSFORHOLD Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd. Åstedskommune

13 RETTSFORHOLD (forts.) Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd og politiets avgjorelse eller innstilling. Fylket Siktede etter forbrytelsens art og handelsdistrikt/kjenn/alder. Bosted Reaksjoner for forbrytelser, etter personens kjenn/type reaksjon og handelsdistrikt, kommune/personens alder. Astedskommune. Absolutte tall og pr innbyggere 14 år og over Tvistemål behandlet av forliksrådene, etter avgjorelse. Kommune Sivile saker aysluttet ved by og herredsrettene, etter avgjorelse. Domssogn 222 Side 18. UTDANNING Elever ved skoler i fylket, etter kjenn og skoleslag. Skolekommune og Elever i videregående skoler i fylket, etter kjenn og utdanningens art og Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler, etter skolested. Absolutte tall og prosent. Bostedskommune og Elever og studenter som er bosatt i fylket og er registrert ved videregående skole eller universitet og hogskole, etter skoleslag/alder. Bostedskommune Elever som er bosatt i fylket og går i vidergående skoler, etter skoleslag. Skolefylke og Studenter som er bosatt i fylket og studerer ved universiteter og hogskoler, etter skoleslag. Skolefylke Kurs, deltakere og timer ved voksenopplæring, etter kurssted. Kommune. Skoleåret Deltakere ved voksenopplæring etter arranger og kurssted. Kommune. Skoleåret Personer 1666 år, etter heyeste fullforte utdanning og kjenn. Boligstrek og kommune. I. november VALG Fylkestingsvalget Stemmerett og valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Fylkestingsvalget Valgte representanter etter kjonn og parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget Valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget Valgte representanter etter kjenn og parti/valgliste. Kommune 240

14 13 TABELLER I TIDLIGERE SERIER STATISTISKE FYLKESHEFTER SOM IKKE ER MED I DENNE SERIEN Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift AREAL, LUFT OG VANN Arealtall og regnskapstall for kommunale anlegg. Kommuner IV 1.9Vannforsyning. Kommuner Avløp. Kommuner Renovasjon. Kommuner BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Personer med medisinsk embetseksamen og arbeid på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde. Legedistrikt. 20. januar Areal og folketall i 1960 og 1970 i tettsteder med minst innbyggere i Folkemengden etter kjønn, alder og kommunetype. Absolutte og relative tall. 31. desember Familier og personer, etter familietype og kommune ARBEIDSMARKED Personer 16 år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring og kjønn. Bostedskommuner Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i grupper for alder og kjønn i prosent av personer i alt i hver gruppe. Kommuner Personer 15 år og over 1. november 1960 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold ved folkete1lingene i 1960 og Personer med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene fordelt på næring. Kommuner 3.4 Folkemengden etter kjønn, og personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter næring. Tettsteder Ansatte 16 år og over med minst 100 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune Selvstendige 16 år og over med minst 100 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune Arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger, etter kjønn og arbeidskontordistrikt og 1972 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Personlige brukere etter bruket som levevei og etter alder. Utførte dagsverk på brukene. Absolutte og relative tall. 1959, 1969, 1972 og Traktorer, skurtreskere og forhostere i jordbruket og Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer og skogkulturarbeid. Kommune og Storviltjakt. Kommune og Veksthus og benkegartnerier. Bruk med minst 100 m2 under glass/plast. 1959, 1969 og Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær. 1949, 1959, 1969 og 1974 fl 4.8 Veksthus og benkegartnerier, grønnsakdyrking på friland, bær og fruktdyrking. Kommuner Husdyrproduksjon og Levevei og alder til mannlige brukere, og utførte dagsverk av mannlig arbeidskraft på brukene, etter kommune og Skogeiendommer etter størrelsen av produktivt skogareal og kommune. Samlet produktivt skogareal etter eierforhold og kommune Produktivt skogareal etter bonitet og etterhogstklassefor hvert takstområde 50 Kubikkmasse og tilvekstmasse i produktiv skog, etter takstområde

15 14 Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift FISKE OG FANGST Fiskebåter ved utgangen av året etter type/lengde. Kommune og 1978 VT 6.2Fiskebåter ved utgangen av Aret etter type og byggeår. Kommune og Fiskere etter fiskerstatus og kommune og 1971 IT 55 Fiskere etter fiskerstatus, alder og kommune og 1971 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET Hovedtall for utvalgtenæringer etter næringsgruppe Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsområde og sysselsettingsgruppe Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. Store bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter bedriftsstørrelse. Store bedrifter i alt og utvalgte næringsgrupper. Fylket SJØTRANSPORT Godstransport på kysten med skip bruttotonn innen og mellom handelsdistrikter og mellom handelsdistrikter og utlandet. Leie og egentransport Tallet på kaier og samlet kailengde. Kommuner Tallet på kaier etter kailengde og dybde Innførsel og utforsel, etter transportmåte og tollsted og Registrerte skip ved utgangen av året, etter hjemsted og Godstransport på kysten med skip i innenlandsk rutefart, etter handelsdistrikt ANNEN SAMFERDSEL Prognoser for trafikken med motorkjøretøyer på riksveier. Veirute Transportmengde med lastebil innen og fra/til fylket, etter vareslag Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Transportmengde med lastebil innen og mellomhandelsdistrikter. Transporter 30 km og over Transportarbeidet (tonnkm) med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Frimerkesalg og sendte vanlige brevpostsendinger, etter kommune INNTEKT OG FORMUE Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter husholdningstype og alder. Husholdningene prosentvis fordelt etter husholdningens disponible likningsinntekt. Bostedsfylke Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter hovedpersonens yrkesstatus. Bostedskommuner BOLIGER OG BOFORHOLD Leiligheter, hytter og fritidshus. Kommuner Personer 16 år og over etter alder, ekteskapelig status, kjønn og kommune. Boligfrekvenser for personer 16 år og over innen aldersgrupper og grupper for ekteskapelig status og kjønn, for hver kommune SOSIALE FORHOLD StOnadsmottakere etter trygdeart. Ytelser fra folketrygdens pensjonsdel. Kommune og Barnetrygd. StOnadsmottakere, barn og ytelser i alt, etter kommune og 1972 UTDANNING Voksenopplæring i skoleverket og yrkesopplæring for voksne, etter arrangør og utdanningens art. Kurs og deltakere. Skoleåret

16 15 Seriens Tabellårgang nr, Tabelloverskrift UTDANNING (forts.) Voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene. KUrs og deltakere, etter fag og Studenter i høstsemesteret med hjemsted i fylket, etter kjønn, lærested og studium og Elever og privatister som aysluttet en utdanningsaktivitet, etter kjonn, utfall og utdanningens art. Skolefylke. Skoleåret FERIE OG FRILUFTSLIV Kommunale fritidsanlegg og godkjente campingplasser. Kommuner Bosatte i boliger med fritidshus, og fritidshus etter beliggenhet. Kommuner VALG Personer med stemmerett, valgdeltaking og godkjente stemmer i alt med prosentvis fordeling etter parti ved Stortingsvalget 1973, for hver kommune 105 Godkjente stemmer, valgte representanter etter kjonn, mandat i rekkefølge og manglende stemmetall til siste mandat ved Stortingsvalget 1973, etter parti/ valgliste. Fylket

17 16 INNLEDNING Statistiske fylkeshefter inneholder hovedsakelig tall for kommuner, handelsdistrikter og fylker. Gjennomgående er kommunen den minste geografiske enhet som det blir gitt tall for. For noen emner, der vi ikke kan gi tall for kommune, har vi tatt med tabeller som har fylket som eneste geografiske enhet. Kommuneinndelingen 1. januar 1982 er brukt. I alle tabeller er det gitt tall for siste ar/periode som vi har oppgaver for. Tidsserier er gitt i varierende omfang. Noen tabeller gir tall for to eller flere år. Andre tabeller gir oppgaver på kommunenivå for siste år vi har oppgaver for, og dessuten oppgaver på fylkesnivå for tidligere gr. Noen tabeller gir tall for "Pst. av hele landet" som uttrykker fylkets andel av tilsvarende tall for hele landet. Mindre avvik mellom sumtallene for fylket i enkelte tabeller i denne publikasjonen og tilsvarende tall som er gitt i andre publikasjoner, kommer av avrundinger i deltallene eller seinere korreksjoner av tallene.

18

19 18 Oversiktstabell. Relative tall for fylkene og for kommunene i NordTrøndelag Fylke Kommune Areal Folkeover 600 mengde m.o.h. pr. km2 i pro landsent av areal samlet 31/12 areal 1981 Prosent Personer Relativ Kvinner 67 år årlig pr. 100 og over end menn i i proring i alders sent av folke gruppen folkemengden 2039 år mengden /12 i alt / Prosent fprosent Netto Levendeflytting fødte pr pr inn kvinner byggere 1544 år Årlig Årlig gj.snitt gj.snitt Registrerte helt arbeidsløse pr innbyggere 1666 år Hele landet Andre fylker 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 10 VestAgder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane.. 15 Møre og Romsdal SørTrøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark , , , , , , ,3 98 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 86 8, øystre Slidre Balk Audnedal Kommune med høyest Mange TOnsberg Vestby FOrde stiand Bykle Utsira Kåfjord tall i landet , , Larvik Kauto Nams Kauto Utsira Kommune med lavest Mange keino skogan Utsira Rælingen Eidfjord keino Forsand tall i landet 0 2,3 58 5, Fylkets kommuner 1702 Steinkjer , , Namsos , , Meråker , , Stjørdal , , Frosta 34 0, , Leksvik 9 1, , Levanger , , Verdal , , Mosvik 5 1, , Verran 0 6 1, , Namdalseid 0 3 0, , InderOY 38 1, , Snåsa , , Lierne , , Røyrvik , , Namsskogan ,3 86 8, Grong , , Høylandet , , Overhalla 1 5 0, , Fosnes 5 2 0, , Flatanger 0 4 0, , Vikna 12 0, , NærOY 2 6 0, , Leka 9 0, , Se tabell Se figur K i 1 d e: Materiale i Byrået.

20 19 Omset Perfling i soner detalj pr. handel personpr. inn bil bygger 31/ kroner I Kom Kommunens munens brutto brutto driftsdrifts utgifter ut til sosial gifter omsorg og pr. sosial inn trygd pr. bygger innbygger Kroner Kommunens samlede lånegjeld pr. innbygger 1980 Nettoinntekt pluss S ærfradrag pr. innenby(gd)s personlig skattyter 1980 Barn i Elever i barne videregående hager skoler i pr. alddrsgruppen år i barn, prosent av 06 år alle personer 1980 i gruppen 1980 Prosent Nr. 20,0 3, ,3 3, ,4 3, ,2 3, ,0 3, ,3 3, ,1 3, ,4 2, ,7 2, ,2 2, ,0 3, ,4.3, ,4 3, ,3 3, ,4 3, ,0 3, ,9 3, ,3 3, ,4 3, ,0 4, Tønsberg Træna Røyrvik Vega Modalen Sola Hamarøy Dovre 94,8 17, Ramnes Tønsberg Kråkerøy Hole Oyestad Trysil Mange Berlevåg 2,3 2, ,4 2, ,5 3, ,7 3, ,3 3, ,8 3, ,9 3, ,9 3, ,0 3, ,4 3, ,9 3, ,0 3, ,0 3, ,1 3, ,9 3, ,6 2, ,8 3, ,3. 2, ,0 3, ,3 2, ,0 4, ,0 4, ,3 4, ,1 3, ,0 4,

21 20 17 NORDTRØNDELAG Nordland Foldereidi NAMSS..... '"""...'"."ii. 0.4 (c) /4 1,/24 / /: 4 4 // /RØYRVIK 4 4 GA N::: 4 434\10... Skage / \ 1 angsund OVERHALLA% 1 ll GRONG J."N1 o. A r...i ao 0i LI ERNE : SNÅSA Velde S nnan TEI NKJER VERDAL km. a vikan HemFe TETTSTEDER INNB ;426! b ygda 9 opperå.ir TEGNFORKLARING ++ + RIKSGRENSE FYLKESGRENSE... GRENSE FOR HANDELSDISTRIKT/KOMMUNE MERÅKER... KOMMUNEGRENSE 1/ NR.PÅ HANDELSDISTRIKT VIKNA KOMMUNENAVN.ksen NAVN PÅ TETTSTED RIKSVEI BILFERJE JERNBANE FLYPLASS

22 21 1. AREAL, LUFT OG VANN Figur 1.1 Figuren bygger på arealmålinger som Norges geografiske oppmåling har gjort. Topografiske kart i målestokk 1: eller 1: er brukt ved målingene. Kvaliteten på kartene er varierende slik at tallene kan bli endret ved nyere og bedre kartgrunnlag. Figur 1.2 Folkemengden ved utgangen av 1978 er dividert med arealet i kommunen regnet i km 2. De hoyeste tallene har bykommuner som har lite areal, mens kommuner med stor andel ubebodd område har lave tall. Tabellene 1.1 og 1.2 Tabellene er satt opp på grunnlag av arealmålinger som Norges geografiske oppmåling har gjort. Målingene er gjort på de nyeste tilgjengelige topografiske kart i målestokk 1: eller 1: Tabellene Meteorologisk institutt har laget tallene til tabellene. Tabellene 1.3 og 1.5 gir oppgaver for alle værstasjoner i fylket i I tabell 1.4 er det også gitt tall for nedborstasjonene i fylket. Det er gitt opplysning om navnet på kommunen der stasjonen ligger. I tabell 1.3 er normaltemperaturen beregnet som et gjennomsnitt av malinger i perioden Det normale tallet på dogn med middeltemperatur over henholdsvis 0 C og +6 0C er tatt ut av kurver som er beregnet ut fra månedsnormalene. Normal varmesum for dogn med middeltemperatur over 0 C er også tatt ut av disse kurvene. De tilsvarende tall for 1978 er framkommet på grunnlag av hvert enkelt dogns middeltemperatur. Døgnets middeltemperatur er beregnet som gjennomsnitt av temperaturen kl. 7 (8), kl. 19 og dognets minimums og maksimumstemperatur. I bestemmelsen av tidspunktene for når dognmiddeltemperaturen stiger over 0 C om våren og synker under 0 C om hosten, er det for flere av stasjonene brukt et visst skjonn I tabell 1.4 er nedborsnormalene beregnet som et gjennomsnitt av nedboren i perioden 1931 Tabell 1.5 gir opplysninger om antall dogn med visse meteorologiske fenomener. Når det gjelder nedbormengden, regnes dognet fra kl. 7 (8) til kl. 7 (8), ellers regnes det fra kl. 19 til kl. 19. Skydekket måles etter en skala med verdier fra 0 til 8. Et dogn har klarvær dersom summen av skydekketallene kl. 7 (8), 13 og 19 er 4 eller mindre. Er summen av skydekketallene 20 eller mer, er dognet overskyet. Et dogn har snodekke dersom 3/4 eller mer av bakken er dekket med sn. Antall døgn med tåke kl. 7 er antall tilfeller med synsvidde mindre enn 1 km. Tabell 1.6 fylket. Tabellen som viser konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner mangler for dette Tabell 1.7 Tabellen som viser luftens innhold av sot mangler for dette fylket.

23 22 Tabell 1.8 Tabellen bygger på oppgaver som er innhentet i samarbeid med Statens forurensningstilsyn. Tabellen omfatter ikke anlegg som er dimensjonert for mindre enn 20 personekvivalenter. En personekvivalent tilsvarer forurensningen fra en person i ett dogn. Utslipp fra f.eks. sykehus, restauranter og industri er omregnet til denne enheten.

24 23 Figur 1.1. Areal over 600 meter over havet i prosent av samlet areal. Kommune Landsgjennomsnitt: 40 Fylkesgjenromsnitt: 22 Under 16 prosent og over

25 Figur 1.2 Folkemengde pr. km2 landareal. Kommune. 31. desember 1981 Landsgjennomsnitt: 78 Fylkesgjennomsnitt: og over

26 25 TALL 1.1. SAMLET AREAL, LANDAREAL, FERSKVANNSAREAL OG LENGDE KYSTLINJE. KOMMUNE SAMLET AREAL LANDAREAL FERSKVANN KYSTLINJENS LENGDE HANDELSDISTRIKT DYER I SALTVANN AV DETTE ØYER I KOMMUNEI ALT FAST I ALT VARIG FERSKVANN AN AREAL FAST OYER LAND AN AREAL DEKT TALL LAND TALL AV SNO AN AREAL I OG IS TALL 2 2 KM KM KM KM I 2I HELE FYLKET , ,1 3, , , STJØRDALSHALSEN H D 2241,2 2240, MERAKER 1294,3 1294,3 1239, STJØRDAL LEVAWGER H.D , , FROSTA , , LEKSVIK , LEVANGER 649, , VERDAL 1542,8 1542,8 1 0,0 1467, MOSVIK 217, INDERY ,7 31 0,6 145,6 432 STEINKJER H.D 4485, , STEINKJER 1563,9 1562,3 6 1, VERRAN ,2 1 0, SNESA ,7 2172, ,7 433 NAMSOS H.D , ,9 3858, ,9 420,0 592, NAMSOS 804, ,4 783, ,7 144, NAMDALSEID 775, ,2 750, , HØYLANDET 771,7 771,6 1 OA 728,8 19 0, , OVERHALLA ,4 682,6 47 0, , FOSNES 546,7 475, ,0 480,0 48 1, ,7 33, FLATANGER 451,6 407, , ,0 255, GRONG H.D , LIERNE ,7 2671, , , ROYRVIK ,1 1371, , NAMSSKOGAN 1419,5 1419,5 1367, , GRONG 1131,7 1131, , RORVIK H.D. 1496, ,9 1443, VIKNA , NAROY 1072,3 936, LEKA 107, , KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING. 0, , ,5 0, ,4 31,0 3,0 4, , , , ,0 45, , ,0 1, ,0 15, ,1 59,0 1,0 8 0,8 84,0 10,0 3, , , , ,4 10,0 8, , ,4 434, , , ,0 368,0 0,

27 26 TABELL 1.2. SAMLET AREAL ETTER HØYDE OVER HAVET. KOMMUNE HANDELSDISTRIKT KOMMUNE SAMLET AREAL 0 60 M.O.H M.O.H M.O.H M.O.H. 2 KM M.O.H M.O.H M.O.H. M.O.H. OG OVER HELE FYLKET ,8 2350,3 4140,7 9000, ,2 18,2 0,1 426 STJORDALSHALSEN H.D ,7 930,1 712,3 81,6 0, MERAKER 1294,3 13,7 36,2 492,1 672,1 79,3 0,8 1714STJØRDAL 946,9 77, ,9 40,2 2, LEVANGER H.D ,2 459, ,3 264, FROSTA ,0 33,2 15,0 0 r LEKSVIK 431,2 13,1 38,9 160, LEVANGER 649,3 112,0 169,9 161,2 199,7 6,5 1721VERDAL , , MOSVIK 217,8 17,2 41,1 130,0 29,6 1729INDERØY 146,3 51,9 69, STEINKJER H D 4485, ,4 882,7 2125,6 663,0 17, STEINKJER ,4 337,3 465,9 516, VERRAN 589,3 20,1 37,4 129,5 399, SNASA ,8 287,3 1210,1 631,9 17,7 433 NAMSOS H.D ,9 815,1 1322,5 1136,7 158,0 1, NAMSOS 804,4 158,6 203,9 279,3 160,9 1, NAMDALSEID ,8 193,8 293,9 230,5 0, H YLANDET ,4 112,7 238,4 234,5 124,7 1, OVERHALLA 717, , ,2 4, FOSNES 546,6 139, ,2 26, FLATANGER 451,6 106,0 98,0 137,0 110,4 0,1 434 GRONG H D 7109, ,1 2705, , LIERNE ,9 1387, , RØYRVIK 1585,1 0,8 698, ,7 10,6 0, NAMSSKOGAN 1419,5 15,0 273, , GRONG 1131,7 24,2 134,8 321,1 488,6 156, RORVIK H.D , ,2 0, VIKNA 317,3 270,5 46,1 0, NAM 1072,3 281,3 266, ,9 21,2 0, LEKA 107,4 60,5 19,6 14,7 12,7... KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING.

28 Tabell 1.3. Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal l) og 1981 Værstasjon (Kommune) 27 Middeltemperatur grader celsius (døgnmiddel) Dato dognets Tallet Tallet pa dogn Varmemiddeltem på med middel sum peratur går dogn temperatur for med dogn mini med mums mid Over 0 Under 0 tem del Hyde over Over 0 Over 6 Sep grader grader pera temhavet grader grader Aret Januar Mai Juli tem eelcel tur peraeelcelber sius sius under tur sius sius (vår) (host) 0 over 0 grader grader cel celsius 2 ) sius MeråkerKrogstad 146 Norm..4 O. S. S O (1711 Meråker) ,8 5,5 10,0 13,1 10,4 6/4 5/ Værnes 12 Norm. 5,3 3,4 8,4 15,0 10,2 22/3 30/ (1714 StjOrdal) ,4 3,0 12,0 13,5 11,7 25/3 16/ L evanger Eggen 95 Norm SO SI (1719 Levanger) ,7 3,7 11,5 13,0 10,7 2/4 12/ Sulstua 251 Norm. 3,0 6,6 6,4 13,8 8,1 9/4 7/ (1721 Verdal) 1981 S. 6,0 9,1 S. 21/ KjObli i Snåsa 195 Norm. 3,4 6,4 6,8 14,3 8,7 6/4 10/ (1736 Snåsa) ,7 6,9 9,8 12,5 9,8 11/4 28/ NamdalseidBOgset 85 Norm. 3,9 5,9 7,4 14,5 9,0 00 SS (1725 Namdalseid) ,2 5,8 10,5 12,4 9,6 7/4 30/ NordliBrattvoll 462 Norm. 1,3 9,7 4,1 12,6 7,0 OS 04 S. 00 S. 00 (1738 Lierne) ,3 8,9 7,2 11,4 7,4 19/4 22/ Nordoyan fyr 262 Norm. 6,0 0,5 6,8 12,9 10, (1750 Vikna) , ,1 22/3 28/11.. SO Leka 50 Norm. 5,3 1,6 7,2 13,7 10,0 18/3 15/ (1755 Leka) ,0 2,0 11,1 11,8 10,4 1/4 16/ Sklinna fyr 23 Norm (1755 Leka) ,1 0,0 9,5 11,3 11,0 23/3 29/ ) Beregnet på grunnlag av observasjoner ) Middeltemperatur multiplisert med tallet på dogn. K i 1 d e: Meteorologisk institutt.

29 Tabell 1.4. NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal I) og 1981 Værstasjon NedbOrstasjon (Kommune) HOyde over havet alt 28 Ok No De Ja Feb. Au Sep Mars April Mai Juni Jun_ tem vein semnuar ruar gust tober ber ber ber.2) Kopperå (1711 Meråker) Kvarme 2) (1711 Meråker) 00 MeråkerKrogstad 146 Norm (1711 Meråker) Rotvoll 2) (1711 Meråker) 584 Norm Hegra 11 2 ) (1714 Stjørdal) Værnes (1714 Stjørdal) Østås i Hegra 2) (1714 Stjordal) LeksvikMyran 2) (1718 Leksvik) Buran 2) (1719 Levanger) Levanger Eggen (1719 Levanger) Skjækerfossen 2) (1721 Verdal) Sulstua (1721 Verdal) Vera 2) (1721 Verdal) Mmre 2) (1702 Steinkjer) Utgard 2) (1702 Steinkjer) 2) Brattingfoss (1724 Verran) Holden (1724 Verran) Selavatn 2) (1724 Verran) KjObli i Snåsa (1736 Snåsa) Bangdalen 2) (1703 Namsos) OtterOY 2) (1703 Namsos) Namdalseid 2) (1725 Namdalseid) NamdalseidBogset (1725 Namdalseid) OverhalfaUnnset 2) (1744 Overhalla) NordliBrattvoll (1738 Lierne) Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm a * O * ) Beregnet på grunnlag av observasjoner K i 1 d e: Meteorologisk institutt. 2) Nedbørstasjon.

30 29 Tabell 1.4 (forts.). NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal' ) og 1981 Værstasjon HOyde Sep No De Ja Feb Au Ok NedbOrstasjon over I alt Mars April Mai Juni Juli gust ven m t sen nuar ruar ober (Kommune) havet ber ber ber Sorli 2) (1738 Lierne) Tunnsjø 2) (1738 Lierne) Limingen 2) (1739 ROyrvik) Namsvatn 2) (1739 Røyrvik) Kjelemoen 2) (1740 Namsskogan) Sandamo 2) (1740 Namsskogan) Nordøyan fyr (1750 Vikna) ROrvikEngan 2) (1750 Vikna) Liafoss 2) (1751 NærOY) Leka (1755 Leka) Sklinna fyr (1755 Leka) 369 Norm Norm Norm, , Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm O M ) Beregnet på grunnlag av obervasjoner ) NedbOrstasjon. Tabell 1.5. Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved værstasjoner. Normall) og 1981 Værstasjon (Kommune) Tallet på doen med Maksimal Maksimal Nedbør Forekomst av vind HOyde nedbørhøyde styrke over hoyde i større Overstorre Klarhavet løpet av eller skyet eller vær Mr ett degnlik vær lik 6 10,0 mm Beaufort MeråkerKrogstad 146 Norm... (1711 Meråker) ,2 Værnes 12 Norm... (1714 Stjørdal) ,1 LevangerEggen 95 Norm... (1719 Levanger) ,8 KjObli i Snåsa 195 Norm... (1736 Snåsa) ,3 NamdalseidBogset 85 Norm. 00 (1725 Namdalseid) ,3 NordliBrattvoll 462 Norm. 0. (1738 Lierne) ,3 Leka 50 Norm... (1755 Leka) , O Sklinna fyr 23 Norm (1755 Leka) , ) Beregnet på grunnlag av observasjoner Kilde: Meteorologisk institutt.

31 30 TABELL 1.8. KLOAKKRENSEANLEGG 1. JANUAR 1979 KOMMUNE RENSEANLEGG DRIFT START (AR) RENSEPRINSIPP HOVED PRIN METODE SIPP KAPASI TET I PERSON EKVIVA LENTER PERSON EKVIVA LENTER TIL KNYTTET TYPE RESI PIENT TYPE SLAM DEPO NERING HELE FYLKET STEINKJER ASPHAUGEN 1970 BIOL AKTIVSLAM INNSJØ FYLLPLASS BINDE 1974 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS BYAFOSSEN 1976 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS SUNNAN 1978 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS 1714STJØRDAL HEGRA 1976 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS LANKE 1972 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV FYLLPLASS NORDDYBVAD 1972 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV LAGUNE SKJELSTADMARK 1975 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS 1719 LEVANGER MARKABYGD BIOL AKTIVSLAM INNSJO RINNLEIRET BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV 1721 VERDAL LYSTHAUGEN 1975 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS 1725 NAMDALSEID NAMDALSEID SENTRUM 1972 BIOL AKTIVSLAM ELV JORDBRUK SJØASEN 1976 BIOL AKTIVSLAM ELV JORDBRUK 1736 SNASA JØRSTAD 1972 BIOL AKTIVSLAM ELV JORDBRUK 1738 LIERNE SANDVIKEN 1978 BIOL AKTIVSLAM INNSJØ LAGUNE JULE BIOL AKTIVSLAM KYST LAGUNE 1739 ROYRVIK GRONG GRUBER BIOL AKTIVSLAM INNSJØ 1743 HOYLANDET HOYLANDET 1971 BIOL AKTIVSLAM ELV 1744 OVERHALLA RANEMSLETTA.. BIOL AKTIVSLAM ELV JORDBRUK SKAGE BIOL AKTIVSLAM ELV JORDBRUK ØYSLETTA 1978 BIOL AKTIVSLAM ELV JORDBRUK KILDE: STATENS FORURENSNINGSTILSYN.

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B53 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1021-6 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 350 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1866-7 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 352 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718683 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 348 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 VESTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82-537-854-0 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 0 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1028-3 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 351 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 VEST-AG DER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1867-5 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 8 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1026-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 346 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 828378624 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 7 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 TROMS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1036-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE '1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 4 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1022-4 . FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AKERSHUS OG OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1020-8 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HORDALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1029-1 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 854 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 MØRE OG ROMSDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0685-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 849 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0680-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 865 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0698-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 345 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1861-6 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 863 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0696-0 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjett etter en rådmanns hjerte Forutsigbart følger opp kommuneprop en og «revidert» Mye

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 449 STATISTISK FYLKESHEFTE 97 AUSTAG DER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97 ISBN 8 537 004 7 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en ny regionalstatistisk publikasjon:

Detaljer

STATIST1SK FYLKESHEFTE

STATIST1SK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 59 STATIST1SK FYLKESHEFTE 1980 VEST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1027-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1019-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Demografi Folketall 010115 21650 2547 2153 6770 14809 19474 2624 1644 Relativt 2020, 2014=100 104 92 99 101 106 106 107 98 Relativt 2030,

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299

Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299 1 2 3 4 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Demografi Folketall 010115 33120 30967 26350 34764 Relativt 2020, 2014=100 102 102 102 102 Relativt 2030, 2014=100 109 109 110 108 Relativt 2040, 2014=100

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 SOGN OG FJORDANE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1030-5 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nord-Trøndelag Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nord-Trøndelag

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Matrikkelen status og planer

Matrikkelen status og planer Matrikkelen status og planer Lillbjørg Leirbekkhei Geodatastyrelsen (KMS), København. Foto: Olav Jenssen Agenda Status matrikkelenhet Midlertidige forretninger Ikke fullført oppmålingsforretning Status

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 852 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 NORD-TRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 IS B N 82-537-0683-9 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Del 1 - Befolkningsforhold

Del 1 - Befolkningsforhold Del 1 - Befolkningsforhold Innhold 1 Befolkningsforholdene i Nord -Trøndelag... 2 1.1 Folketallsutviklingen... 2 1.2 Fødselstall, dødstall og flytting... 4 1.3 Befolkningsstruktur: Kjønns- og aldersfordeling...

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 30/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

1. Landbruk. hovedregel regnes alt som eies av samme eier innenfor en kommune, som én landbrukseiendom.

1. Landbruk. hovedregel regnes alt som eies av samme eier innenfor en kommune, som én landbrukseiendom. et i Norge 2009 1. Begrepet landbruk kan ha ulik betydning; dels brukes det om jordbruk, dels brukes det som fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk. I denne publikasjonen brukes landbruk som fellesbetegnelse

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 80 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 0901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 0901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 090 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer