STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK FYLKESHEFTE 1983"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN

3 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall

4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste omrader av norsk statistikk. Ulike geografiske inndelinger er nyttet. Men der det er mulig og formålstjenlig, er imidlertid statistikken gitt for kommune som minste område. Det blir gitt ut ett hefte for hvert fylke med unntak av Oslo og Akershus, som det er laget et samlehefte for. Publikasjonen er delt opp i kapitler som hovedsakelig følger Statistisk Sentralbyrås standardgruppering i statistikkområder. Først i hvert kapittel er det gjort greie for de definisjoner som er brukt. I tilknytning til de enkelte tabellene er det vist til spesialpublikasjoner som mer utførlig dekker de forskjellige statistikkområder. Av produksjonstekniske grunner er det samme tabellnummerering i alle hefter. Noen fylkeshefter får derfor sprang i nummereringen av tabellene fordi enkelte statistikkområder mangler (f.eks. fiskeristatistikk i Hedmark og Oppland). Det har tidligere kommet ut tre serier med fylkeshefter, Statistisk fylkeshefte 973, 977 og 980 og det er meningen å sende ut neste utgave i løpet av 34 år. I mellomtida vil Byråets publikasjonsserie Nye distrikstall bli brukt til å ajourføre tabeller i Statistisk fylkeshefte 983. Bak tabellregisteret er det gitt en oversikt over tabeller i tidligere serier som ikke er med i denne serien. 983serien har forholdsvis mange tabeller med statistikk fra Landbruksteljing 979 og Folkeog boligtelling 980. Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til å utarbeide noen av tabellene. Arbeidet med heftene har vært ledet av førstesekretær Ida Bremserud. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 25. mars 983 Arne Oien Jan Byfuglien

5

6 INNHOLD Side Figurregister 7 Tabellregister 8 Tabeller i tidligere serier Statistiske fylkeshefter som ikke er med i denne serien 3 Innledning 6 Oversiktstabell 8 Oversiktskart 20. Areal, luft og vann 2 2. Befolkning og helseforhold Arbeidsmarked Nasjonalregnskap Jordbruk, skogbruk og jakt 2 6. Fiske og fangst Bergverksdrift, industri, kraft og vannforsyning, bygge og anleggsvirksomhet Utenrikshandel Innenlandsk handel, tjenesteyting my Sjotransport 62. Annen samferdsel Offentlige finanser 8 3. Penger og kreditt Inntekt og formue Boliger og boforhold Sosiale forhold Rettsforhold Utdanning Valg 239 Vedlegg. Oyersiktoyer geografiske inndelinger Merknader til tabell Spesifikasjon av ikkesosialistiske felleslister, upolitiske og lokale lister og andre lister i tabellene 9.3 og Utkorne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 252 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 258 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Tall kan ikke offentliggjores Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

7

8 7 FIGURREGISTER Side. AREAL, LUFT OG VANN.. Areal over 600 meter over havet i prosent av samlet areal. Kommune Folkemengde pr. km 2 landareal. Kommune. 3. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.. Folkemengden. november 980 og prosentvis årlig endring i perioden Kvinner pr. 00 menn i aldersgruppen 2039 år. Kommune. 3. desember Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt. Kommune. 3. desember Nettoflytting pr. 000 innbyggere. Kommune Årlig gjennomsnitt Levendefødte pr. 000 kvinner 544 år. Kommune Årlig gjennomsnitt Folkemengden i fylket etter kjønn og alder. Prosent. 3/ ARBEIDSMARKED 3.. Yrkesaktive kvinner 6 år og over med minst 000 arbeidstimer i prosent av alle kvinner 6 år og over. Kommune. I. november oktober Registrerte helt arbeidslose pr. 000 innbyggere 666 år. Kommune JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.. Jordbruksareal i drift og produktivt skogareal i prosent av brukenes areal i alt. Kommune INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV. 9.. Omsetning i detaljhandel pr. innbygger. Kommune kr. ANNEN SAMFERDSEL.. Personer pr. personbil. Kommune. 3. desember OFFENTLIGE FINANSER 2.. Kommuneregnskaper 980. Brutto driftsutgifter pr. innbygger Kommuneregnskaper 980. Brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Kommuneregnskaper 980. Samlet lånegjeld pr. innbygger INNTEKT OG FORMUE 4.. Netto inntekt pluss særfradrag pr. innenbygds/bys personlig skattyter. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD 5.. Andel av husholdninger som har telefon. Kommune.. november SOSIALE FORHOLD 6.. Barn i barnehager pr. 000 barn 06 år. Kommune UTDANNING 9. VALG 8.. Elever i videregående skoler i aldersgruppen 69 år i prosent av alle personer i gruppen. Kommune Valgdeltaking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Fylket 240

9 8 TABELLREGISTER Side. AREAL, LUFT OG VANN.. Samlet areal, landareal, ferskvannsareal og lengde kystlinje. Kommune Samlet areal etter hoyde over havet. Kommune Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal og NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal og Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved værstasjoner. Normal og Konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner. Halvårsperioder. Oktober 979 til mars Konsentrasjon av sot i luft ved målestasjoner. Februar 977 august Kloakkrenseanlegg. januar BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.. Folkemengden Kommune Folkemengden etter kjønn og alder. Kommune. Absolutte tall og prosent. 3. desember Folkemengden i tettbygde og spredtbygde strøk, etter kjønn og alder. Kommune.. november Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket Årlig gjennomsnitt Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjønn og alder. Kommune. 98. Fylket FOdte, dode, innflytting, utflytting og folketilvekst. Kommune Årlig gjennomsnitt Personer som var med både i folketellingen i 970 og folketellingen i 980, etter bostedskommune på de to tidspunktene Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjønn og alder. Kommune. Alternativ K82 og K Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap. 3. desember Familier etter familietype og tallet på barn under 20 år. Kommune Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Legedistrikt. Februar Leger, tannleger, sykepleiere og hjelpepleiere. Legedistrikt. Februar Sykesenger og personale ved sykehus, sykestuer og sykehjem. Kommune Aldershjem og somatiske sykehjem. Kommune ARBEIDSMARKED 3.. Yrkesaktive 6 år og over, i grupper for alder og kjønn i prosent av alle personer i hver gruppe. Kommune.. november oktober Personer 6 år og over etter ekteskapelig status, yrkesaktivitet og arbeidstid. Prosent. Kommune.. november oktober Yrkesaktive 6 år og over etter kjønn, næring og yrkesstatus. Bostedskommune.. november oktober Andel av personer 6 år og over som er yrkesaktive, etter næring. Prosent. Bostedskommune.. november oktober Andel av personer 6 år og over som er yrkesaktive, etter yrkesfelt. Prosent. Bostedskommune.. november oktober Folkemengden etter kjønn og yrkesaktive 6 år og over, etter næring. Tettsteder.. november oktober Yrkesaktive 6 år og over etter bosteds og arbeidstedskommune oktober Yrkesaktive 6 år og over med reisetid over 45 minutter til arbeidsstedet, etter bosteds og arbeidsstedskommune oktober Personer 5 år og over. november 970 som var yrkesaktive ved folketellingene både i 970 og 980. Yrkesaktive med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene, etter næring. Kommune 00

10 9 Side 3. ARBEIDSMARKED (forts.) 3.0. Sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge og anleggsvirksomhet, etter kjønn. Arbeidskontordistrikt. Arsgjennomsnitt 980 og Statsansatte etter kjonn. Arbeidsstedskommune. 980 og Statsansatte etter kjønn og næring. 980 og Ansatte i skoleverket etter kjonn. Arbeidsstedskommune. 980 og Personer meldt til arbeids og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder. Kommune. Arsgjennomsnitt og månedstall for januar og juli. 980 og NASJONALREGNSKAP 4.. Produksjon og faktorinntekt. Fylket Bruttoprodukt etter anvendelse. Fylket Privat konsum pr. innbygger etter konsumgruppe. Fylket Bruttoprodukt etter produksjonssektor. Fylket Statlig konsum etter formålsgruppe. Fylket Kommunalt konsum etter formålsgruppe. Fylket Bruttoinvestering i fast realkapital. Fylket JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.. Avgang av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket) ved omdisponering etter jordloven, ved regulering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon. Absolutte tall og prosent Jorddyrking, grofting og planering med statstilskott. Apsolutte tall og prosent = Avling av de enkelte jord og hagebruksvekstene. Avling i tonn og pr. dyrkingsenhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon. Kommune og Jordbruksareal i drift, produktivt skogareal og annet areal. Absolutte tall og prosent. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal, etter storrelsen på jordbruksarealet. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter størrelsen på skogarealet. Handelsdistrikt og kommune Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og produktivt skogareal Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og jordbruksareal i drift Driftsenheter etter størrelsen på jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune Jordleie. Handelsdistrikt og kommune Driftsenheter med husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune Husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune Driftsenheten som inntektskilde. Mannlige brukere etter alder. Kvinnelige brukere. Handelsdistrikt og kommune Bruken av jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune. Dekar Skogtakst, avvirkning, produksjonsevne, skogsveier. Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Handelsdistrikt og kommune FISKE OG FANGST 6.. Ilandført fangst og fangstverdi, etter fiskeslag Fangst etter fiskeslag. Kommune Tonn (rund vekt) Fangstverdi etter fiskeslag. Kommune kr Dekte fiskebåter etter lengste lengde/brutto tonnasje. Kommune. 980 og BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET 7.. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Prosent. Fylket = 00 38

11 0 Side 7. BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET (forts.) 7.3. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Fylket Bedrifter og sysselsatte i bergverksdrift og industri, etter sysselsettingsgruppe. Store bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Kommune Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringsundergruppe. Store bedrifter Hovedtall for kraftforsyning. Fylket. 979 og Nyttbar og utbygd vannkraft 3. desember 977. Kraftverk Hovedtall for bygge og anleggsdrift, etter næringsgruppe. Alle bedrifter. 979 og FullfOrte bygg. Boliger og boligflate. Annen golvflate etter brukerens næring. Kommune. 979 og Fullførte leiligheter etter byggets art. Kommune. 979 og FullfOrte leiligheter etter tallet på rom. Kommune. 979 og UTENRIKSHANDEL 8.. Innførsel og utførsel, etter varegruppe. Tollsted INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV. 9.. Bedrifter, sysselsetting og omsetning i varehandel, etter næringsgruppe. Handelsdistrikt. 979 og Bedrifter, sysselsetting og omsetning i detaljhandel. Kommune Hovedtall for forretningsmessig tjenesteyting og utleie av maskiner og utstyr. Fylket Hovedtall for kloakkvesen, reingjøring og vinduspussing, vaskeri og rensevirksomhet Fylket 6 0. SJØTRANSPORT 0.. Godstransport pa kysten med skip bruttotonn. Leie og egentransport. Transportytelser innenlands. Handelsdistrikt og viktigste kommuner Rutefart på kysten. Godsmengde lastet og losset, etter ruteslag. Handelsdistrikt Tonn Rutefart på kysten. Passasjerer gått om bord og gått i land, etter ruteslag. Handelsdistrikt passasjerer Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Tallet på skipsanløp og samlet tonnasje kommet til fylket. Kommune Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Godsmengde losset etter type last. Kommune Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Godsmengde lastet etter type last. Kommune ANNEN SAMFERDSEL.. Passasjertrafikken med jernbane mellom SørTrøndelag og andre fylker og utlandet Vognlastgods med jernbane mellom SørTrøndelag og andre fylker og utlandet Offentlige veier. Kommune.. januar Veianlegg etter største tillatte akseltrykk Registrerte kjøretøyer ved utgangen av året. Kommune. 980 og Biler vraket mot pant. Kommune Førerkort etter klasse og innehaverens kjønn og alder. Fylket Person og varebiler. Kjørte kilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent Person og varebiler. Personkilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent

12 Side. ANNEN SAMFERDSEL (forts.).0. Passasjerer og motorkjoretoyer transportert med bilruteferjer i offentlig veisamband. Absolutte tall og prosent. Ferjestrekning. 980 og Passasjertrafikk og godstrafikk med rutebiler Registrerte kjoretoyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Alle kjoretoyer. Fylket Registrerte kjoretøyer for godstransport ved utgangen av Aret og deres nyttelast. Dieseldrevne kjoretøyer. Fylket Kjorelengde pr. dieseldrevet kjøretøy i de enkelte kjoretoygrupper. Fylket Veitrafikkulykker og drepte eller skadde personer, etter trafikantgruppe. Kommune 980 og Passasjer, gods og posttrafikk på flyplasser med ruteanlop. 980 og Tallet på hoteller, tallet på senger, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Godkjente hotelier. Handelsdistrikt. 980 og Overnattinger ved klassifiserte leirplasser. Kommune. Juniaugust. 980 og OFFENTLIGE FINANSER 2.. Kommuneregnskaper Kommuneregnskaper 980. Fordeling av brutto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr 2.3. Kommuneregnskaper 980. Fordeling av netto driftsutgifter på hovedkapitler. Prosent 2.4. Kommuneregnskaper 980. Fordeling av netto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr 2.5. Kommuneregnskaper 980. Renter, avdrag, skatteutjamningsmidler, skatter og avgifter og lånegjeld PENGER OG KREDITT 3.. Utestående lån fra offentlige banker Mill.kr og prosent Sparebanker. Arsregnskap. Hovedkontorets fylke kroner INNTEKT OG FORMUE 4.. Oversikt over skattelikningen. Kommune Personlige skattytere etter inntekt. Absolutte tall og prosent. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD 5.. Boliger etter tallet på rom/areal i kvadratmeter og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune.. november Boliger etter botetthet og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune.. november Boliger etter sanitærutstyr/kjokken og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune.. november Boliger etter hustype/bygger. Prosent. Kommune. I. november SOSIALE FORHOLD 6.. Hjelpeordninger for hjemmene. Kommune. 978, 979 og StOnadstilfelle etter familietype. Kommune StOnadstilfelle etter ytelsens art og formål. Kommune Barnehager. Institusjoner etter eierforhold, ansatte og barn etter foreldreforhold. Kommune. 979 og RETTSFORHOLD 7.. Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd. Astedskommune

13 2 7. RETTSFORHOLD (forts.) 7.2. Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd og politiets avgjørelse eller innstilling. Fylket Siktede etter forbrytelsens art og handelsdistrikt/kjønn/alder. Bosted Reaksjoner for forbrytelser, etter personens kjønn/type reaksjon, handelsdistrikt og kommune/personens alder. Astedskommune. Absolutte tall og pr. 000 innbyggere 4 år og over Tvistemål behandlet av forliksrådene, etter avgjørelse. Kommune Sivile saker aysluttet ved by og herredsrettene, etter avgjørelse. Domssogn 226 Side 8. UTDANNING 8.. Elever ved skoler i fylket, etter kjønn og skoleslag. Skolekommune. 979 og Elever i videregående skoler i fylket, etter kjønn og utdanningens art. 979 og Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler, etter skolested. Absolutte tall og prosent. Bostedskommune. 979 og Elever og studenter som er bosatt i fylket og er registrert ved videregående skole eller universitet og hogskole, etter skoleslag/alder. Bostedskommune Elever som er bosatt i fylket og går i vidergående skoler, etter skoleslag. Skolefylke. 979 og Studenter som er bosatt i fylket og studerer ved universiteter og høgskoler, etter skoleslag. Skolefylke Kurs, deltakere og timer ved voksenopplæring, etter kurssted. Kommune. Skoleåret Deltakere ved voksenopplæring etter arrangør og kurssted. Kommune. Skoleåret Personer 666 år, etter høyeste fullforte utdanning og kjønn. Boligstrøk og kommune. I. november VALG 9.. Fylkestingsvalget 979. Stemmerett og valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Fylkestingsvalget 979. Valgte representanter etter kjønn og parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget 979. Valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget 979. Valgte representanter etter kjønn og parti/valgliste. Kommune 244

14 3 TABELLER I TIDLIGERE SERIER STATISTISKE FYLKESHEFTER SOM IKKE ER MED I DENNE SERIEN Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift AREAL, LUFT OG VANN 77.3 Arealtall og regnskapstall for kommunale anlegg. Kommuner Vannforsyning. Kommuner Avløp. Kommuner Renovasjon. Kommuner. 975 BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Personer med medisinsk embetseksamen og arbeid på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde. Legedistrikt. 20. januar Areal og folketall i 960 og 970 i tettsteder med minst 000 innbyggere i Folkemengden etter kjønn, alder og kommunetype. Absolutte og relative tall. 3. desember Familier og personer, etter familietype og kommune. 970 ARBEIDSMARKED Personer 6 år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring og kjønn. Bostedskommuner. 970 if 3.2 Personer 6 'Ar og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i grupper for alder og kjønn i prosent av personer i alt i hver gruppe. Kommuner Personer 5 år og over. november 960 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold ved folketellingene i 960 og 970. Personer med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene fordelt på næring. Kommuner 3.4 Folkemengden etter kjønn, og personer 6 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter næring. Tettsteder Ansatte 6 år og over med minst 00 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune. 970 TI TV 8 Selvstendige 6 år og over med minst 00 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune Arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger, etter kj0nn 02 arbeidskontordistrikt. 970 og 972 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Personlige brukere etter bruket som levevei og etter alder. Utførte dagsverk på brukene. Absolutte og relative tall. 959, 969, 972 og 976 TI 5.8 Traktorer, skurtreskere og forhostere i jordbruket. 959 og Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer og skogkulturarbeid. Kommune. 976 og Storviltjakt. Kommune. 977 og Veksthus og benkegartnerier. Bruk med minst 00 m 2 under glass/plast. 959, 969 og 974 it 4.7 Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær. 949, 959, 969 og Veksthus og benkegartnerier, grønnsakdyrking på friland, bær og fruktdyrking. Kommuner Husdyrproduksjon. 969 og Levevei og alder til mannlige brukere, og utførte dagsverk av mannlig arbeidskraft på brukene, etter kommune. 959 og 969 TV TI 48 Skogeiendommer etter størrelsen av produktivt skogareal og kommune. Samlet produktivt skogareal etter eierforhold og kommune Produktivt skogareal etter bonitet og etterhogstklassefor hvert takstomr:lde 50 Kubikkmasse og tilvekstmasse i produktiv skog, etter takstområde

15 4 Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift FISKE OG FANGST Fiskebåter ved utgangen av året etter type/lengde. Kommune. 977 og Fiskebåter ved utgangen av året etter type og byggeår. Kommune. 977 og Fiskere etter fiskerstatus og kommune. 960 og Fiskere etter fiskerstatus, alder og kommune. 960 og 97 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsgruppe Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsområde og sysselsettingsgruppe Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. Store bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter bedriftsstorrelse. Store bedrifter i alt og utvalgte næringsgrupper. Fylket. 97 SJØTRANSPORT Godstransport på kysten med skip bruttotonn innen og mellom handelsdistrikter og mellom handelsdistrikter og utlandet. Leie og egentransport Tallet på kaier og samlet kailengde. Kommuner Tallet på kaier etter kailengde og dybde InnfOrsel og utforsel, etter transportmåte og tollsted. 969 og Registrerte skip ved utgangen av året, etter hjemsted. 969 og Godstransport på kysten med skip i innenlandsk rutefart, etter handelsdistrikt. 969 ANNEN SAMFERDSEL SO.7 Prognoser for trafikken med motorkjoretoyer på riksveier. Veirute Transportmengde med lastebil innen og fra/til fylket, etter vareslag Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Transporter 30 km og over Transportarbeidet (tonnkm) med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Frimerkesalg og sendte vanlige brevpostsendinger, etter kommune. 972 INNTEKT OG FORMUE Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter husholdningstype og alder. Husholdningene prosentvis fordelt etter husholdningens disponible likningsinntekt. Bostedsfylke Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter hovedpersonens yrkesstatus. Bostedskommuner. 970 BOLIGER OG BOFORHOLD Leiligheter, hytter og fritidshus. Kommuner Personer 6 år og over etter alder, ekteskapelig status, kjønn og kommune. Boligfrekvenser for personer 6 år og over innen aldersgrupper og grupper for ekteskapelig status og kjønn, for hver kommune. 970 SOSIALE FORHOLD StOnadsmottakere etter trygdeart. Ytelser fra folketrygdens pensjonsdel. Kommune. 976 og Barnetrygd. StOnadsmottakere, barn og ytelser i alt, etter kommune. 968 og 972 UTDANNING Voksenopplæring i skoleverket og yrkesopplæring for voksne, etter arrangør og utdanningens art. Kurs og deltakere. Skoleåret 97475

16 5 Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift UTDANNING (forts.) Voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene. Kurs og deltakere, etter fag. 973 og Studenter i høstsemesteret med hjemsted i fylket, etter kjonn, lærested og studium. 969 og Elever og privatister som aysluttet en utdanningsaktivitet, etter kjønn, utfall og utdanningens art. Skolefylke. Skoleåret 9772 FERIE OG FRILUFTSLIV Kommunale fritidsanlegg og godkjente campingplasser. Kommuner. 975 Bosatte i boliger med fritidshus, og fritidshus etter beliggenhet. Kommuner. 970 VALG Personer med stemmerett, valgdeltaking og godkjente stemmer i alt med prosentvis fordeling etter parti ved Stortingsvalget 973, for hver kommune Godkjente stemmer, valgte representanter etter kjønn, mandat i rekkefølge og manglende stemmetall til siste mandat vedstortingsvalget973, etter parti/ valgliste. Fylket

17 6 INNLEDNING StatIstiske fylkeshefter inneholder hovedsakelig tall for kommuner, handelsdistrikter og fylker. Gjennomgående er kommunen den minste geografiske enhet som det blir gitt tall for. For noen emner, der vi ikke kan gi tall for kommune, har vi tatt med tabeller som har fylket som eneste geografiske enhet. Kommuneinndelingen. januar 982 er brukt. I alle tabeller er det gitt tall for siste år/periode som vi har oppgaver for. Tidsserier er gitt i varierende omfang. Noen tabeller gir tall for to eller flere år. Andre tabeller gir oppgaver pa kommunenivå for siste år vi har oppgaver for, og dessuten oppgaver pa fylkesnivå for tidligere år. Noen tabeller gir tall for "Pst. av hele landet" som uttrykker fylkets andel av tilsvarende tall for hele landet. Mindre avvik mellom sumtallene for fylket i enkelte tabeller i denne publikasjonen og tilsvarende tall som er gitt i andre publikasjoner, kommer av avrundinger i deltallene eller seinere korreksjoner av tallene.

18

19 Oversiktstabell. Relative tall for fylkene og for kommunene i SørTrøndelag Fylke Kommune Hele landet Hele fylket Areal over 600 m.o.h. i prosent av samlet areal Folkemengde pr. km 2 landareal 3/ Relativ Kvinner årlig pr. 00 end menn i ring i aldersfolke gruppen mengden 2039 år 970 3/ Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt 3/2 98 Prosent I I Prosent i Prosent Netto flytting pr. 000 innbyggere Årlig gj.snitt Levendefødte pr. 000 kvinner 544 år Arlig gj.snitt Registrerte helt arbeidsløse pr. 000 innbyggere 666 år ,5 93 3, ,5 94 2, Andre fylker 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 0 VestAgder Rogaland 2 Hordaland 4 Sogn og Fjordane... 5 Møre og Romsdal 7 NordTrøndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark 60 0,6 95 3, ,3 98 8, ,6 0 7, ,5 94 4, ,5 95 4, ,8 96 3, ,7 94 3, ,4 94 4, ,2 93 4, ,0 95, ,3 94 0, ,5 92 2, ,5 87 5, ,5 90 3, ,7 9 3, ,2 88 2, ,8 90 0, ,3 86 8, Kommune med høyest tall i landet Mange øystre Vestby Slidre FOrde 5, , TOnsberg Balestrand Audne Bykle dal Utsira Klfjord 93 Kommune med lavest tall i landet Mange Kautokeino Namsskogan Larvik Rælingefjorkeino Eid Kauto Utsira 0 2,3 58 5, Utsira Forsand Fylkets kommuner 60 Trondheim 62 Hemne 63 Snillfjord 67 Hitra 620 Frøya 62 Orland 622 Agdenes 624 Rissa 627 Bjugn 630 Åfjord 632 Roan 633 Osen 634 Oppdal 635 Rennebu 636 Meldal 638 Orkdal 640 ROros 644 Holtålen 648 Midtre Gauldal Melhus 657 Skaun 662 Klæbu 663 Malvik 664 Selbu 665 Tydal Se tabell Se figur 49 0,6 98, ,7 88 4, ,0 79 9, ,4 86 6, ,8 78 6, ,8 87 0, ,5 83 8, ,2 84 7, , 89 4, ,5 86 6, ,3 84 7, ,4 79 7, ,5 95 4, ,8 97 7, ,4 93 8, ,4 93 5, ,4 97 7, , , ,2 86 7, ,8 90, , 99 3, ,9 94 6, ,6 96 9, , , ,2 83 3, Kilde: MaterialeiByrhet.

20 9 Omsetning i detaljhandel pr. innbygger 980 Personer pr. personbil 3/2 98 Kdmmunens brutto driftsutgifter pr. innbygger 980 Kommunens brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger 980 Kommunens samlede lånegjeld pr. innbygger 980 Netto inntekt Barn i pluss barnesærfra hager drag pr. pr. innen 000 by(gd)s barn personlig 06 år skattyter Elever i videregående skoler i aldersgruppen 69 år i prosent av alle personer i gruppen kr Kr Prosent Nr. 20,0 3, ,9 3, ,4 3, ,2 3, ,0 3, ,3 3, , 3, ,4 2, ,7 2, ,2 2, ,0 3, ,4 3, ,4 3, ,3 3, ,4 3, ,0 3, ,3 3, ,3 3, ,4 3, ,0 4, TOnsberg Træna Røyrvik Vega 94,8 7, Ramnes TOnsberg KråkerOY Hole Modalen Sola HamarOY Dovre Oyestad Trysil Mange Berlevåg 2,3 2, ,2 3, ,0 3, ,8 4, ,9 4, , 6, ,6 3, ,0 3, I ,5 3, ,6 3, ,9 3, ,8 4, ,0 3, ,9 3, ,7 3, ,8 3, ,6 3, ,7 3, , 3, ,6 3, ,8 3, ,3 3, I ,9 3, ,9 3, ,8 3, ,8 3,

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB

Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB Regionale utviklingstrekk i Rogaland 5. mars 2012 Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB Kartgrunnlag for

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

1. utgave (08.04.2013) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag

1. utgave (08.04.2013) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag 1. utgave (08.04.2013) Kommunestatistikken 2013 Sør-Trøndelag Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Sør-Trøndelag Ureviderte tall pr. 15.03.2013 Innledning 2 Innhold KOMMUNESTATISTIKKEN 2013 OM HEFTET 4

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 6/02. SusHomes Bakgrunn, relevante prosjekter og viktige perspektiver UNIVERSITETET I OSLO. Erling Holden

Rapport. Rapport nr. 6/02. SusHomes Bakgrunn, relevante prosjekter og viktige perspektiver UNIVERSITETET I OSLO. Erling Holden UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/02 SusHomes Bakgrunn, relevante prosjekter og viktige perspektiver Erling Holden Rapport Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn Senter for utvikling

Detaljer