STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK FYLKESHEFTE 1983"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 345 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

3 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall

4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike geografiske inndelinger er nyttet. Men der det er mulig og formålstjenlig, er imidlertid statistikken gitt for kommune som minste område. Det blir gitt ut ett hefte for hvert fylke med unntak av Oslo og Akershus, som det er laget et samlehefte for. Publikasjonen er delt opp i kapitler som hovedsakelig følger Statistisk Sentralbyrås standardgruppering i statistikkområder. Først i hvert kapittel er det gjort greie for de definisjoner som er brukt. I tilknytning til de enkelte tabellene er det vist til spesialpublikasjoner som mer utførlig dekker de forskjellige statistikkområder. Av produksjonstekniske grunner er det samme tabellnummerering i alle hefter. Noen fylkeshefter får derfor sprang i nummereringen av tabellene fordi enkelte statistikkområder mangler (f.eks. fiskeristatistikk i Hedmark og Oppland). Det har tidligere kommet ut tre serier med fylkeshefter, Statistisk fylkeshefte 1973, 1977 og 1980 og det er meningen a sende ut neste utgave i løpet av 3-4 år. I mellomtida vil Byråets publikasjonsserie Nye distriktstall bli brukt til å ajourføre tabeller i Statistisk fylkeshefte Bak tabellregisteret er det gitt en oversikt over tabeller i tidligere serier som ikke er med i denne serien serien har forholdsvis mange tabeller med statistikk fra Landbruksteljing 1979 og Folke- og boligtelling Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til å utarbeide noen av tabellene. Arbeidet med heftene har vært ledet av førstesekretær Ida Bremserud. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger 25. mars 1983 Arne Oien Jan Byfuglien

5

6 INNHOLD Figurregister 7 Tabellregister 8 Side Tabeller i tidligere serier Statistiske fylkeshefter som ikke er med i denne serien 13 Innledning 16 O versiktstabell... OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO 18 Oversiktskart Areal, luft og vann OOOOO O... O OOOOO... OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO Befolkning og helseforhold Arbeidsmarked Nasjonalregnskap OOOOOOO jordbruk, skogbruk og jakt... OOOOOOO Fiske og fangst _ Bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet Utenrikshandel Innenlandsk handel, tjenesteyting mv SjOtransport Annen samferdsel Offentlige finanser Penger og kreditt Inntekt og formue Boliger og boforhold Sosiale forhold Rettsforhold Utdanning Valg 221 Vedlegg 1. Oversiktover geografiske inndelinger Merknader til tabell Spesifikasjon av ikke-sosialistiske felleslister, upolitiske og lokale lister og andre lister i tabellene 19.3 og Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneomradet 234 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra etter 1. juli Standarder for norsk statistikk (SNS) 239 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomne. Oppgave mangler Tall kan ikke offentliggjores Null 0 Hindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

7

8 7 FIGURREGISTER 1. AREAL, LUFT OG VANN Areal over 600 meter over havet i present av samlet areal. Kommune 1.2. Folkemengde pr. km 2 landareal. Kommune. 31. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Folkemengden 1. november 1980 og prosentvis årlig endring i perioden Kommune Kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år. Kommune. 31. desember Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt. Kommune. 31. desember Netto flytting pr innbyggere. Kommune Årlig gjennomsnitt 2.5. LevendefOdte pr kvinner år. Kommune Årlig gjennomsnitt Folkemengden i fylket etter kjonn og alder. Prosent. 31. desember ARBEIDSMARKED 3.1. Yrkesaktive kvinner 16 år og over med minst arbeidstimer i prosent av alle kvinner 16 år og over. Kommune. 1. november oktober Registrerte helt arbeidslose pr innbyggere år. Kommune JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.1. Jordbruksareal i drift og produktivt skogareal i prosent av landareal i alt. Kommune INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV Omsetning i detaljhandel pr. innbygger. Kommune kr ANNEN SAMFERDSEL Personer pr. personbil. Kommune. 31. desember OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter pr. innbygger Kommuneregnskaper Brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Kommuneregnskaper Samlet lånegjeld pr. innbygger INNTEKT OG FORMUE Netto inntekt pluss særfradrag pr. innenbygdsi-bys personlig skattyter. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD Andel av husholdninger som har telefon. Kommune. 1. november SOSIALE FORHOLD Barn i barnehager pr barn 0-6 år. Kommune UTDANNING 19. VALG Elever i videregående skoler i aldersgruppen år i prosent av alle personer i gruppen. Kommune Valgdeltaking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Fylket 222 Side 23 39

9 8 TABELLREGISTER 1. AREAL, LUFT OG VANN Side 1.1. Samlet areal, landareal, ferskvannsareal og lengde kystlinje. Kommune Samlet areal etter hyde over havet. Kommune Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal og Nedbor i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal og Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved veerstasjoner. Normal og Konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner. Halvårsperioder. Oktober 1979 til mars Konsentrasjon av sot i luft ved målestasjoner. Utvalgte områder. Februar august Kloakkrenseanlegg 31. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.1. Folkemengden Kommune Folkemengden etter kjonn og alder. Kommune. Absolutte tall og prosent. 31. desember Fylket Folkemengden i tettbygde og spredtbygde strok, etter kjonn og alder. Kommune. 1. november Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket Årlig gjennomsnitt Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjonn og alder. Kommune Fylket FOdte, dode, innflytting, utflytting og folketilvekst. Kommune Årlig gjennomsnitt Personer som var med i folketellingen både i 1970 og folketellingen i 1980, etter bostedskommune på de to tidspunktene Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjønn og alder. Kommune. Alternativ K182 og K Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap. Kommune. 31. desember Familier etter familietype og tallet på barn under 20 år. Kommune Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Legedistrikt. Februar Leger, tannleger, sykepleiere og hjelpepleiere. Legedistrikt. Februar Sykesenger og personale ved sykehus, sykestuer og sykehjem. Kommune Aldershjem og somatiske sykehjem. Kommune ARBEIDSMARKED 3.1. 'Yrkesaktive 16 år og over, i grupper for alder og kjønn i prosent av alle personer i hver gruppe. Kommune. 1. november oktober Personer 16 år og over etter ekteskapelig status, yrkesaktivitet og arbeidstid. Prosent. Kommune. 1. november oktober Yrkesaktive 16 år og over etter kjonn, næring og yrkesstatus. Bostedskommune. 1. november oktober Andel av personer 16 år og over som er yrkesaktive, etter næring. Prosent. Bostedskommune. 1. november oktober Andel av personer 16 år og over som er yrkesaktive, etter yrkesfelt. Prosent. Bostedskommune. 1. november oktober Folkemengden etter kjønn og yrkesaktive 16 år og over, etter næring. Tettsteder. 1. november oktober Yrkesaktive 16 år og over etter bosteds- og arbeidstedskommune oktober Yrkesaktive 16 år og over med reisetid over 45 minutter til arbeidsstedet, etter bosteds- og arbeidsstedskommune oktober Personer 15 år og over 1. november 1970 som var yrkesaktive ved folketellingene både i 1970 og Yrkesaktive med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene, etter næring. Kommune 96

10 9 Side 3. ARBEIDSMARKED (forts.) Sysselsatte i.bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet, etter kjønn. Arbeidskontordistrikt. Årsgjennomsnitt og Statsansatte etter kjønn. Arbeidsstedskommune og Statsansatte etter kjønn og næring og Ansatte i skoleverket etter kjønn. Arbeidsstedskommune og Personer meldt til arbeids- og sjomannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder. Kommune. Arsgjennomsnitt og månedstall for januar og juli og NASJONALREGNSKAP 4.1. Produksjon og faktorinntekt. Fylket Bruttoprodukt etter anvendelse. Fylket Privat konsum pr. innbygger etter konsumgruppe. Fylket Bruttoprodukt etter produksjonssektor. Fylket Statlig konsum etter formålsgruppe. Fylket Kommunalt konsum etter formålsgruppe. Fylket Bruttoinvestering i fast realkapital. Fylket JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.1. Avgang av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket) ved omdisponering etter jordloven, ved regulering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon. Absolutte tall og prosent Jorddyrking, grofting og planering med statstilskott. A.3solutte tall og prosent = Avling av de enkelte jord- og hagebruksvekstene. Avling i tonn og pr. dyrkingsenhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon. Kommune og Jordbruksareal i drift, produktivt skogareal og annet areal. Absolutte tall og prosent. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal, etter størrelsen PA jordbruksarealet. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter størrelsen på skogarealet. Handelsdistrikt og kommune Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og produktivt skogareal Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og jordbruksareal i drift Driftsenheter etter storrelsen på jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune Jordleie. Handelsdistrikt og kommune Driftsenheter med husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune Husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune Driftsenheten som inntektskilde. Mannlige brukere etter alder. Kvinnelige brukere. Handelsdistrikt og kommune Bruken av jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune. Dekar Skogtakst, avvirkning, produksjonsevne, skogsveier. Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Handelsdistrikt og kommune BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 7.1. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Prosent. Fylket =

11 10 Side 7. BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (forts.) 7.3. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Fylket Bedrifter og sysselsatte i bergverksdrift og industri, etter sysselsettingsgruppe. Store bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Kommune Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringsundergruppe. Store bedrifter Hovedtall for kraftforsyning. Fylket og Nyttbar og utbygd vannkraft 31. desember Kraftverk Hovedtall for bygge- og anleggsdrift, etter næringsgruppe. Alle bedrifter og FullfOrte bygg. Boliger og boligflate. Annen golvflate etter brukerens næring. Kommune og FullfOrte leiligheter etter byggets art. Kommune og FullfOrte leiligheter etter tallet på rom. Kommune og UTENRIKSHANDEL 8.1. InnfOrsel og utforsel, etter varegruppe. Tollsted INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV Bedrifter, sysselsetting og omsetning i varehandel, etter næringsgruppe. Handelsdistrikt og Bedrifter, sysselsetting og omsetning i detaljhandel. Kommune Hovedtall for forretningsmessig tjenesteyting og utleie av maskiner og utstyr. Fylket Hovedtall for kloakkvesen, reingjoring og vinduspussing, vaskeri- og rensevirksomhet Fylket ANNEN SAMFERDSEL Passasjertrafikken med jernbane mellom Hedmark og andre fylker og utlandet Vognlastgods med jernbane mellom Hedmark og andre fylker og utlandet Offentlige veier. Kommune. I. januar Veianlegg etter storste tillatte akseltrykk Registrerte kjøretøyer ved utgangen av året. Kommune og Biler vraket mot pant. Kommune FOrerkort etter klasse og innehaverens kjonn og alder. Fylket. KjOnn Person- og varebiler. Kjørte kilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent. Fylket Person- og varebiler. Personkilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent. Fylket Passasjertrafikk og godstrafikk med rutebiler Registrerte kjøretøyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Alle kjøretøyer. Fylket Registrerte kjoretoyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Dieseldrevne kjoretoyer. Fylket KjOrelengde pr. dieseldrevet kjoretøy i de enkelte kjoretøygrupper. Fylket Veitrafikkulykker og drepte eller skadde personer, etter trafikantgruppe. Kommune og Tallet på hoteller, tallet på senger, ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting. Godkjente hoteller. Handelsdistrikt og Overnattinger ved klassifiserte leirplasser. Kommune. Juni-august og

12 11 Side 12. OFFENTLIGE FINANSER Kommuneregnskaper Kommuneregnskaper Fordeling av brutto driftsutgift er pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter på hovedkapitler. Prosent Kommuneregnskaper Fordeling av netto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper Renter, avdrag, skatteutjamningsmidler, skatter og avgifter og lånegjeld PENGER OG KREDITT Utestående lån fra offentlige banker Mill.kr og prosent Sparebanker. Årsregnskap. Hovedkontorets fylke kroner INNTEKT OG FORMUE Oversikt over skattelikningen. Kommune Personlige skattytere etter inntekt. Absolutte tall og prosent. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD Boliger etter tallet på rom/areal i kvadratmeter og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune. 1. november Boliger etter botetthet og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune. 1. novdmber Boliger etter sanitærutstyr/kjøkken og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune. 1. november Boliger etter hustype/byggeår. Prosent. Kommune. 1. november SOSIALE FORHOLD Hjelpeordninger for hjemmene. Kommune. 1978, 1979 og StOnadstilfelle etter familietype. Kommune StOnadstilfelle etter ytelsens art og formal. Kommune Barnehager. Institusjoner etter eierforhold, ansatte og barn etter foreldreforhold. Kommune og RETTSFORHOLD Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd. Åstedskommune Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd og politiets avgjørelse eller innstilling. Fylket Siktede etter forbrytelsens art og handelsdistrikt/kjønn/alder. Bosted Reaksjoner for forbrytelser, etter personens kjønn/type reaksjon og handelsdistrikt, kommune/personens alder. Åstedskommune. Absolutte tall og pr innbyggere 14 år og over Tvistemål behandlet av forliksrådene, etter avgjørelse. Kommune Sivile saker aysluttet ved by- og herredsrettene, etter avgjørelse. Domsogn 208

13 12 Side 18. UTDANNING Elever ved skoler i fylket, etter kjonn og skoleslag. Skolekommune og Elever i videregående skoler i fylket, etter kjønn og utdanningens art og Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler, etter skolested. Absolutte tall og prosent. Bostedskommune og Elever og studenter som er bosatt i fylket og er registrert ved videregående skole eller universitet og hogskole, etter skoleslag/alder. Bostedskommune Elever som er bosatt i fylket og går i vidergående skoler, etter skoleslag. Skolefylke og Studenter som er bosatt i fylket og studerer ved universiteter og hogskoler, etter skoleslag. Skolefylke Kurs, deltakere og timer ved voksenopplæring, etter kurssted. Kommune. Skoleåret Deltakere ved voksenopplæring etter arranger og kurssted. Kommune. Skoleåret Personer år, etter hoyeste fullforte utdanning og kjonn. Boligstrøk og kommune. 1. november VALG Fylkestingsvalget Stemmerett og valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Fylkestingsvalget Valgte representanter etter kjorin og parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget Valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget Valgte representanter etter kjønn og parti/valgliste. Kommune 226

14 13 TABELLER I TIDLIGERE SERIER STATISTISKE FYLKESHEFTER SOM IKKE ER MED I DENNE SERIEN Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift AREAL, LUFT OG VANN Arealtall og regnskapstall for kommunale anlegg. Kommuner Vannforsyning. Kommuner Avløp. Kommuner Renovasjon. Kommuner BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Personer med medisinsk embetseksamen og arbeid på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde. Legedistrikt. 20. januar Areal og folketall i 1960 og 1970 i tettsteder med minst innbyggere i Folkemengden etter kjønn, alder og kommunetype. Absolutte og relative tall. 31. desember Familier og personer, etter familietype og kommune ARBEIDSMARKED Personer 16 år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring og kjønn. Bostedskommuner It 3.2 Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i grupper for alder og kjønn i prosent av personer i alt i hver gruppe. Kommuner Personer 15 år og over 1. november 1960 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold ved folketellingene i 1960 og Personer med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene fordelt på næring. Kommuner 3.4 Folkemengden etter kjønn, og personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter næring. Tettsteder Ansatte 16 år og over med minst 100 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune It 18 Selvstendige 16 år og over med minst 100 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune Arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger, etter kjonn og arbeidskontordistrikt og 1972 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT fl If fl It It Personlige brukere etter bruket som levevei og etter alder. Utførte dagsverk på brukene. Absolutte og relative tall. 1959, 1969, 1972 og 1976 Traktorer, skurtreskere og forhøstere i jordbruket og Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer og skogkulturarbeid. Kommune og 1977 Storviltjakt. Kommune og 1978 Veksthus og benkegartnerier. Bruk med minst 100 m 2 under glass/plast. 1959, 1969 og 1974 Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær. 1949, 1959, 1969 og 1974 Veksthus og benkegartnerier, grønnsakdyrking på friland, bær- og fruktdyrking. Kommuner Husdyrproduksjon og 1974 Levevei og alder til mannlige brukere, og utførte dagsverk av mannlig arbeidskraft på brukene, etter kommune og Skogeiendommer etter størrelsen av produktivt skogareal og kommune. Samlet produktivt skogareal etter eierforhold og kommune Produktivt skogareal etter bonitet og etterhogstklassefor hvert takstområde 50 Kubikkmasse og tilvekstmasse i produktiv skog, etter takstområde

15 14 Seriens Tabellårgangnr. Tabelloverskrift FISKE OG FANGST Fiskebåter ved utgangen av året etter type/lengde. Kommune og Fiskebåter ved utgangen - av året etter type og byggeår. Kommune og Fiskere etter fiskerstatus og kommune og Fiskere etter fiskerstatus, alder og kommune og 1971 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT- OG VANNFORSYNING, BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Hovedtall for utvalgtenæringer etter næringsgruppe Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsområde og sysselsettingsgruppe Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. Store bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter bedriftsstørrelse. Store bedrifter i alt og utvalgte næringsgrupper. Fylket SJØTRANSPORT Godstransport på kysten med skip bruttotonn innen og mellom handelsdistrikter og mellom handelsdistrikter og utlandet. Leie- og egentransport Tallet på kaier og samlet kailengde. Kommuner Tallet på kaier etter kailengde og dybde Innførsel og utforsel, etter transportmåte og tollsted og Registrerte skip ved utgangen av året, etter hjemsted og 1972 If 71 Godstransport på kysten med skip i innenlandsk rutefart, etter handelsdistrikt ANNEN SAMFERDSEL Prognoser for trafikken med motorkjøretøyer på riksveier. Veirute Transportmengde med lastebil innen og fra/til fylket, etter vareslag Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Transportmengde med lastebil innen og mellomhandelsdistrikter. Transporter 30 km og over Transportarbeidet (tonnkm) med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Frimerkesalg og sendte vanlige brevpostsendinger, etter kommune INNTEKT OG FORMUE Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter husholdningstype og alder. Husholdningene prosentvis fordelt etter husholdningens disponible likningsinntekt. Bostedsfylke VI 13.4 Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter hovedpersonens yrkesstatus. Bostedskommuner BOLIGER OG BOFORHOLD Leiligheter, hytter og fritidshus. Kommuner Personer 16 år og over etter alder, ekteskapelig status, kjønn og kommune. Boligfrekvenser for personer 16 år og over innen aldersgrupper og grupper for ekteskapelig status og kjønn, for hver kommune SOSIALE FORHOLD StOnadsmottakere etter trygdeart. Ytelser fra folketrygdens pensjonsdel. Kommune og Barnetrygd. StOnadsmottakere, barn og ytelser i alt, etter kommune og 1972 UTDANNING Voksenopplæring i skoleverket og yrkesopplæring for voksne, etter arrangør og utdanningens art. Kurs og deltakere. Skoleåret

16 15 Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift UTDANNING (forts.) Tt 99 Voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene. Kurs og deltakere, etter fag og 1974 Studenter i høstsemesteret med hjemsted i fylket, etter kjønn, lærested og studium og 1970 Elever og privatister som aysluttet en utdanningsaktivitet, etter kjønn, utfall og utdanningens art. Skolefylke. Skoleåret FERIE OG FRILUFTSLIV Kommunale fritidsanlegg og godkjente campingplasser. Kommuner Bosatte i boliger med fritidshus, og fritidshus etter beliggenhet. Kommuner VALG Vt 105 Personer med stemmerett, valgdeltaking og godkjente stemmer i alt med prosentvis fordeling etter parti ved Stortingsvalget 1973, for hver kommune Godkjente stemmer, valgte representanter etter kjønn, mandat i rekkefølge og manglende stemmetall til siste mandat ved Stortingsvalget 1973, etter parti/ valgliste. Fylket

17 16 INNLEDNING Statistiske fylkeshefter inneholder hovedsakelig tall for kommuner, handelsdistrikter og fylker. Gjennomgående er kommunen den minste geografiske enhet som det blir gitt tall for. For noen emner, der vi ikke kan gi tall for kommune, har vi tatt med tabeller som har fylket som eneste geografi ske enhet. Kommuneinndelingen 1. januar 1982 er brukt. I alle tabeller er det gitt tall for siste år/periode som vi har oppgaver for. Tidsserier er gitt i varierende omfang. Noen tabeller gir tall for to eller flere år. Andre tabeller gir oppgaver på kommunenivå for siste år vi har oppgaver for, og dessuten oppgaver på fylkesnivå for tidligere år. Noen tabeller gir tall for "Pst. av hele landet" som uttrykker fylkets andel av tilsvarende tall for hele landet. Mindre avvik mellom sumtallene for fylket i enkelte tabeller i denne publikasjonen og tilsvarende tall som er gitt i andre publikasjoner, kommer av avrundinger i deltallene eller seinere korreksjoner av tallene.

18

19 18 Oversiktstabell. Relative tall for fylkene og for kommunene i Hedmark. Fylke Kommune Areal Folkeover 600 mengde 2 m.o.h. pr. km i pro- landsent av areal samlet 31/12 areal 1981 Prosent Personer Relativ Kvinner 67 år årlig pr. 100 og over end- menn i i proring i alders- sent av folke- gruppen folkemengden år mengden /12 i alt / Prosent I I Prosent 1 Hele landet ,5 93 Hele fylket ,5 94 Andre fylker 01 Østfold , Akershus , Oslo , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , MOre og Romsdal , SOr-TrOndelag , Nord-Trondelag , Nordland , Troms , Finnmark 5 2 0,3 86 Netto flytting pr innbyggere Årlig gj.snitt Levendef0dte pr kvinner år Årlig gj.snitt Registrerte helt arbeidslose pr innbyggere år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fylkets kommuner Øystre Audne- TOns- Bale- Kommune med hoyest Mange Vestby Slidre, Bykle dal, Kåfjord berg strand tall i landet FOrde Utsira , , Kautokeino Namsskogan Utsira tall i landet Larvik, Kommune med lavest Mange -2,30 58 Reelingen 5,1 Eidfjord -42 Kautokeino 40 Utsira, Forsand 0401 Hamar , , Kongsvinger , , Ringsaker , , Vang , , LOten , , Stange , , Nord-Odal , , SOr-Odal , , Eidskog , , Grue - 8-0, , Åsnes 0 9-0, , Våler 2 7-0, , Elverum , , Trysil , , Åmot , , Stor-Elvdal , , Rendalen , , Engerdal , , Tolga , , Tynset 91 3,0, , Alvdal , , Folldal , , Os , , Se tabell Se figur K i 1 d e: Materiale i Byrået.

20 19 Omsetning i detaljhandel pr. innbygger 1980 Personer pr. personbil 31/ Kommunens brutto driftsutgifter pr. innbygger 1980 Kommunens brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger 1980 Kommunens samlede lanegjeld pr. innbygger 1980 Nettoinntekt pluss særfradrag pr. innenby(gd)s personlig skattyter 1980 Barn i barnehager pr barn 0-6 år 1980 Elever i videregående skoler i aldersgruppen år i prosent av alle personer i gruppen kr i Kr Prosent I Nr. 20,0 3, ,3 3, ,4 3, ,2 3, ,0 3, ,1 3, ,4 2, ,7 2, ,2 2, ,0 3, ,4 3, ,4 3, ,3 3, ,4 3, ,0 3, ,9 3, ,3 3, ,3 3, ,4 3, ,0 4, TOnsberg Træna Røyrvik Vega Modalen Sola Hamarøy Dovre 94,8 17, Ramnes TOnsberg KråkerOY Hole Oyestad Trysil Mange Berlevåg 2,3 2, ,5 2, ,7 2, ,1 3, ,2 3, ,1 2, ,5 3, ,9 3, ,5 2, ,2 2, ,9 2, ,8 2, ,5 2, ,5 2, ,1 3, ,1 3, ,7 3, ,0 3, ,3 3, ,1 3, ,9 3, ,0 2, , ,4 3, ,9 3,

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/21 BARNETALL I EKTESKAP STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2689-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 31 Folketelling ANDRE EMNEORD Demografi Fruktbarhet

Detaljer

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar ØF-rapport nr. 09/2009 Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar av Per Kristian Alnes, Svein Erik Hagen, Arne Vasaasen, Morten Ørbeck ØF-rapport nr. 09/2009 Befolkning, næringsliv og attraktivitet

Detaljer

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark ØF-rapport nr. 11/2003 Pendling, flytting og bolyst i Hedmark av Espen Køhn, Pelle Engesæter og Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING I. NOVEMBER 970 0806 SKIEN i STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 0806 SKIEN STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB

Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB Regionale utviklingstrekk i Rogaland 5. mars 2012 Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB Kartgrunnlag for

Detaljer

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter ØF-rapport nr.: 06/2005 Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter Av Birgitta Ericsson og Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 93/2 Januar 1993 Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 av Mads Ivar Kirkeberg Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn INNHOLD Side 900 1. BEREGNING AV DISPONIBELINNTEKT.......

Detaljer