Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00."

Transkript

1

2 FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med fokus på Buskerud. Heftet er under stadig revisjon og blir forhåpentlig bedre fra til år. Målgruppene for heftet er i første rekke kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre offentlige instanser i Buskerud, men vi vil også forsøke å nå andre interesserte. For at heftet skal bli enda bedre i forhold til brukergruppene er vi imidlertid avhengig av tilbakespill fra brukerne på områder som kan forbedres/bør tillegges. Vi er også takknemlig for å bli gjort oppmerksom på eventuelle feil som oppdages i det statistiske materialet. Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf Prosjektleder for denne utgaven av Buskerud statistikk har vært Amarjit Singh. Vi tar forbehold om at feil kan ha oppstått gjennom behandling av tallene. Statistikken ligger på internett på adressen Flere eksemplarer av statistikkheftet kan fåes ved henvendelse til: Buskerud fylkeskommune Regionalavdelingen Fylkeshuset 3020 Drammen Faks: Kopiering fra heftet er tillatt med kildeangivelse. Drammen, desember Hans Petter Christensen Regionalsjef

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det er her fylkeskommunen framstår som en viktig del av vår forvaltning. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling, næringsliv-, kraft- og miljøsaker. I tillegg har ansvar for tannhelsetjenesten. Buskerud fylkeskommune er fylkets største "bedrift" med sine årsverk ved utgangen av De fleste arbeider i helsesektoren og i de videregående skolene. Regnskapet for 2001 er på ca. 4,2873 milliarder kroner (brutto driftsutgifter). Fylkeskommunens samlede utgifter tilsvarer ca kr. pr. innbygger i Buskerud. Det er derfor av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Regionalavdelingen i Buskerud ble etablert 1. april Avdelingen består av en utviklings-, en samferdsel-, en kommuneseksjon og en stabsenhet. Samferdselsseksjonen har ansvar for samferdselsplanlegging, kollektivtransport og løyvebehandling. Kommuneseksjonen har ansvaret for samarbeid og veiledning overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og for utvikling av GIS-verktøyet. Utviklingsseksjonen har ansvaret for fagområdene næring, ressursforvalting, overordnet planlegging og det koordinerende arbeidet inn mot regioner. I tillegg vil seksjonen ha ansvar for etatens prosjektrettede arbeid. Avdelingen betjener et hovedutvalg; Hovedutvalg for regionalutvikling

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 5 INNHOLD 1. AREAL OG MILJØ... 8 Tabell 1.1 Arealfordeling og kystlinjen i Buskerud... 8 Figur 1.1 Areal etter kommuner. Km ² Tabell 1.2 Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng Figur 1.2 Jordbruksareal i drift i alt. Dekar Tabell 1.3 Kommunalt avfall Figur 1.3 Kommunalt avfall pr. innbygger i kg BEFOLKNING Tabell 2.1 Befolkning i Norge, fordelt på fylker Tabell 2.2 Folketallet i Buskerud. 1980, 1985, 1990, 1995 og Tabell 2.3 Befolkningen i Buskerud fordelt på alder Figur 2.1 Befolkningen mellom 0-19 år og over 69 år i prosent Tabell 2.4 Antall barn og unge i alderen 0-18 år etter årsklasser Figur 2.2 Personer 67 år og over i prosent av folkemengden Kart 2.1 Folketettheten i Buskerud Figur 2.3 Endring i folketallet. Prosent pr. år Figur 2.4 Endring i folketallet. Prosent Tabell 2.5 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Kart 2.2 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Tabell 2.6 Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap Figur 2.5 Utenlandske statsborgere pr innbyggere UTDANNING Tabell 3.1 Antall elever i grunnskolen Figur 3.1 Antall grunnskoler i Buskerud Figur 3.2 Antall elever pr. klasse i grunnskolen Tabell 3.2 Antall elever under utdanning ved videregående skoler. 1990, 1995, 1999 og Figur 3.3 Elever ved vid. skoler i alderen år i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.3 Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler. 1990, 1995, 1999 og Figur 3.4 Studenter år ved univ. og høyskoler i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning Figur 3.5 Prosent av befolkningen med grunnskole og Tabell 3.5 Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning og Figur 3.6 Prosent av befolkningen med universitet og høyskole og HELSETJENESTER Tabell 4.1 Faktiske netto driftsutgifter pr. sykehusopphold og pr. liggedag etter sykehuseier Figur 4.1 Faktiske netto driftsutgifter pr. liggedag etter sykehuseier Tabell 4.2 Fylkeskommunenes netto og forventede driftsutgifter pr. innbygger til somatiske sykehustj Figur 4.2 Fylkeskommunenes netto driftsutgifter pr. innbygger Tabell 4.3 Ant. sykehusopphold, gj.snittlig liggetid, og antall sykehus etter sykehuseier Figur 4.3 Antall sykehusopphold etter sykehuseier Tabell 4.4 Beleggsprosent og sykehusopphold pr. årsverk etter sykehuseier Figur 4.4 Beleggsprosent etter sykehuseier

5 6 INNHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 5. SOSIALE FORHOLD Tabell 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Figur 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Tabell 5.2 Antall barn i barnehage mellom 1-5 år, dekningsgrad Figur 5.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år Tabell 5.3 Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak Figur 5.3 Barn med barneverntiltak pr barn 0-17 år Tabell 5.4 Sosialhjelp etter kommuner. 1990, Figur 5.4 Antall stønadstilfeller pr innbyggere og Tabell 5.5 Boligbygging etter boligtype KULTUR Tabell 6.1 Museum og samlinger. Besøk og utstillinger Tabell 6.2 Samlingenes størrelse Figur 6.1 Enheter i alt Tabell 6.3 Økonomi, ansatte og årsverk Figur 6.2 Inntekter av norske museum og samlinger etter fylke Tabell 6.4 Samlet bokutlån til barn og voksne i folke og grunnskolebibliotek SYSSELSETTING Tabell 7.1 Arbeidstakere år etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå. Buskerud. 1990, 1998, 2000 og Tabell 7.2 Arbeidstakere år etter utdanningsnivå og bostedskommune og Figur 7.1 Arbeidstakere år etter kjønn og fagfelt Figur 7.2 Arbeidstakere år etter kjønn og utdanningsnivå Tabell 7.3 Andel av arbeidstakere år etter utdanningsnivå og bostedskommune og Figur 7.3 Prosent av arbeidstakere år med universitet og høyskole og Tabell 7.4 Antall sysselsatte i Buskerud etter kommune og næring. 4.kvartal Tabell 7.5 Antall helt arbeidsledige etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.4 Antall helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt og Tabell 7.6 Antall personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.5 Antall personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn og NÆRINGSLIV Tabell 8.1 Antall bedrifter og ansatte, omsetning, gjennomsnittlig omsetning pr. ansatt. 2.halvår Figur 8.1 Andel bedrifter etter størrelse. 2.halvår Tabell 8.2 Antall bedrifter fordelt på hovednæringer i Buskerud. 2.halvår Tabell 8.3 Åpnede konkurser etter sysselsatte, omsetning og næring i Buskerud og Figur 8.2 Åpnede konkurser i Buskerud etter antall bedrifter og næring Tabell 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bransje Figur 8.3 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bedrifter og bransje Tabell 8.5 Antall industribedrifter, ansatte og bruttoproduksjonsverdi etter næring. Buskerud Tabell Detaljhandel. Bedrifter, sysselsetting, omsetning og lønnskostnader etter næring Tabell 8.7 Antall husdyr og antall bruk med husdyr Tabell 8.8 Skogsavvirkning til salg og industriell produksjon og Figur 8.5 Skogsavvirkningens bruttoverdi og Tabell 8.9 Gjestedøgn og kapasitetsutnytting på hoteller og overnattingsbedrifter. Fylke og Tabell 8.10 Gjestedøgn på hoteller og overnattingsbedrifter fordelt etter formål. Fylke og Tabell 8.11 Antall campingplasser, kapasitet og overnattinger. Fylke Figur 8.6 Antall sysselsatte i hotell - og restaurantdrift og Tabell 8.12 Hotell- og restaurantdrift

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 7 9. SAMFERDSEL Tabell 9.1 Offentlig veg i Buskerud Tabell 9.2 Tillatt aksellast. Prosent av vegnettet Figur 9.1 Endring i trafikkutviklingen. Prosent og Tabell 9.3 Avlagte førerprøver Tabell 9.4 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Kommune Tabell 9.5 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Fylke Tabell 9.6 Pendling i Buskerud. 4.kvartal Tabell 9.7 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud Figur 9.2 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud ENERGISTATISTIKK 60 Tabell 10.1 Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylket/eiergruppe Tabell 10.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft. GWH OFFENTLIG FORVALTNING Tabell 11.1 Kommunale avgifter. Vannavgift for en bolig Figur 11.1 Vann- og kloakkavgifter i kommunene Tabell 11.2 Kommunale avgifter. Kloakkavgift for en bolig Figur 11.2 Gjennomsnittlige vann- og kloakkavgifter i Buskerud Tabell 11.3 Kommunale avgifter. Renovasjonsavgift. Tømming av sekk/stativ 1 gang pr. uke Figur 11.3 Endring i kommunenes renovasjonsavgift i prosent Tabell 11.4 Fylkeskommunenes nettodriftsutgifter pr. innbygger Figur 11.4 Fylkeskommunenes driftsutgifter pr. innbygger. Kroner Tabell 11.5 Kommunenes driftsutgifter pr. innbygger etter hovedformål i følge kostra Figur 11.5 Kommunenes driftsutgifter i alt. Kroner pr. innbygger Tabell 11.6 Driftsutgifter til kommunale grunnskoler og barnehager. Kroner Figur 11.6 Driftsutgifter til kommunale grunnskoler. Kroner Tabell 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til helse, sosial og pleie/omsorg. Kroner Figur 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelse, sosialtjenesten, pleie/omsorg og barnevern. Kroner Tabell 11.8 Innbetalt og fordelt skatt. Mill. kroner. Januar - desember Figur 11.8 Skatteinngang i alt. Mill. kroner. Januar - desember Tabell 11.9 Stortingsvalget Personer med stemmerett, valgdeltakelse, godkjente / forkastede stemmesedler Figur 11.9 Samlet valgdeltakelse i prosent Tabell Personer med stemmerett, valgdeltakelse, godkjente / forkastede stemmesedler Tabell Godkjente stemmesedler etter parti / valgliste Tabell Godkjente stemmesedler etter parti / valgliste. Prosent TEGNFORKLARING I TABELLENE: Standardtegn: Symbol: Tall kan ikke forekomme. Tall kan ikke offentliggjøres : Null -

7 8 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.1 AREALFORDELING OG KYSTLINJEN I BUSKERUD Arealfordeling og kystlinjens lengde Areal Areal i % Arealfordeling land - vann Km² - Land ,8 - Ferskvann ,2 Arealfordeling fastland - øyer - Fastland ,0 - Øyer i saltvann 2 0,0 Arealfordeling høydelag m o. h , m o. h , m o. h ,5-900 m o. h og over ,2 Kystlinje Km - Fastland Øyer 33. Totalt ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2001, s.53 FIGUR 1.1 AREAL ETTER KOMMUNER. KM² Nore og Uvdal Hol Ringerike Ål Sigdal Nes Kongsberg Hemsedal Flå Flesberg Gol Modum Øvre Eiker Rollag Krødsherad Lier Hole Hurum Drammen Nedre Eiker Røyken Km² Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok s.77

8 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE AREAL OG MILJØ 9 TABELL 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT FORDELT PÅ ÅPEN ÅKER OG ENG Åker og hage Eng til slått og beite Jordbruks- Korn Annen Antall areal og åker bruk i drift olje- og Full- Annen i alt i alt I alt vekster hage I alt dyrka eng Dekar Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal FIGUR 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT I ALT. DEKAR Ringerike Modum Øvre Eiker Lier Kongsberg Sigdal Ål Hole Gol Hemsedal Nore og Uvdal Hol Røyken Nes Hurum Drammen Flesberg Rollag Krødsherad Nedre Eiker Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt.

9 10 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL. 1995, 1998 & KILO PER INNBYGGER Kommunalt husholdningsavfall Kilo per innbygger Kg Kg Kg Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER I KG Kongsberg Nedre Eiker Gol Krødsherad Flå Hol Nes Ål Hemsedal Drammen Sigdal Buskerud Røyken Hole Ringerike Øvre Eiker Lier Nore og Uvdal Flesberg Hurum Rollag Modum Kilde:Statistisk sentralbyrå,

10 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FOLKNING 11 Tabell 2.1 Befolkningen i Norge, fordelt på fylker Folketal pr. 31. desember Endring i folketalet, % Østfold ,4 7,7 5,3 0,7 Akershus ,2 28,9 12,9 1,1 Oslo ,9-4,1 10,2 0,8 Hedmark ,5 4,5 0,4 0,0 Oppland ,5 5,9 0,5-0,1 Buskerud ,3 13,3 6,0 0,4 Vestfold ,4 13,1 8,4 0,7 Telemark ,8 3,9 1,7 0,1 Aust-Agder ,6 20,4 5,5 0,2 Vest-Agder ,1 16,8 8,1 0,6 Rogaland ,0 25,8 11,0 1,6 Hordaland ,2 9,9 6,6 0,0 Sogn og Fjordane ,3 5,6 0,9-0,3 Møre og Romsdal ,7 6,5 2,3 0,0 S. Trøndelag ,4 7,3 5,5 0,6 N. Trøndelag ,3 7,8 0,0 0,2 Nordland ,6-0,6-0,5-0,3 Troms ,4 7,3 3,4-0,1 Finnmark ,3-2,3-0,7-0,5 RIKET ,5 9,3 6,0 0,5 Kilde: SSB; Statistisk årbok,

11 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 12 TABELL 2.2 FOLKETALLET I BUSKERUD 1980, 1985, 1990, 1995 og Antall innbyggere pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,30 % 5,30 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 4/94, 4/96, 3/99, 5/99 og

12 13 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.3 BEFOLKNINGEN I BUSKERUD FORDELT PÅ ALDER Årsklasser og > Totalt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.1 BEFOLKNING MELLOM 0-19 ÅR OG OVER 80 ÅR I PROSENT % 30 % 25 % 20 % 15 % 0-19 år 80 år og over 10 % 5 % 0 % Røyken Nedre Eiker Lier Ål Hurum Nore og Uvdal Hole Øvre Eiker Flesberg Hemsedal Nes Buskerud Rollag Hol Gol Kongsberg Modum Drammen Sigdal Ringerike Krødsherad Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå,

13 TABELL 2.4 ANTALL BARN OG UNGE I ALDEREN 0-18 ÅR ETTER ÅRSKLASSER Alder Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal 0-1 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Kilde: PANDA

14 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 15 FIGUR 2.2 PERSONER 67 ÅR OG OVER I PROSENT AV FOLKEMENGDEN Flå Nore og Uvdal Rollag Sigdal Nes Ål Krødsherad Hol Ringerike Gol Modum Flesberg Drammen Øvre Eiker BUSKERUD Hurum HELE LANDET Kongsberg Hemsedal Hole Lier Nedre Eiker Røyken Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå, KART 2.1 FOLKETETTHETEN I BUSKERUD Kilder: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 1998

15 16 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BUSKERUD FIGUR 2.3 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR Hemsedal Røyken Lier Hole Nedre Eiker Hurum Drammen Kongsberg BUSKERUD Gol Øvre Eiker Ringerike Modum Nes Rollag Flesberg Hol Ål Nore og Uvdal Sigdal Krødsherad -0,9 Flå % -0,1 % -0,2 % -0,3 % -0,4 % -0,4 % -0,5 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % FIGUR 2.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT Hole Hurum Nedre Eiker Drammen Røyken Kongsberg Gol BUSKERUD Modum Lier Nore og Uvdal Flå Flesberg Øvre Eiker Ringerike Sigdal Ål Rollag Krødsherad Hol Nes Hemsedal-4,7-2,7-1,9-0,9-1,0-0,6-0,7 0,0 0,0-0,1-0,1-0,2-0,4 0,5 0,4 0,4 1,4 1,0 0,8 1,0 1,9 1,8-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

16 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 17 TABELL 2.5 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet KART 2.2 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Kilder: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 3/94, 10/94, 1/96, 3/97, 5/98, 3/99 og 4/00,

17 18 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE ETTER STATSBORGERSKAP Uoppgitt/ Europa Afrika Asia Amerika Oseania statsløse I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.5 UTENLANDSKE STATSBORGERE PR INNBYGGERE Hemsedal Drammen Hol Gol Lier Buskerud Nes Hole Ål Røyken Kongsberg Nedre Eiker Hurum Øvre Eiker Flå Ringerike Modum Rollag Krødsherad Flesberg Nore og Uvdal Sigdal Antall pr innbyggere Kilde: Statistisk sentralbyrå,

18 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 19 TABELL 3.1 ANTALL ELEVER I GRUNNSKOLEN Elever i alt Fremmedspråklige elever Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal : - Modum Øvre Eiker Krødsherad : : Ringerike Hole Flå : - Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg : Rollag Nore og Uvdal : : Buskerud FIGUR 3.1 ANTALL GRUNN- SKOLER I BUSKERUD FIGUR 3.2 ANTALL ELEVER PR. KLASSE I GRUNNSKOLEN Ringerike Drammen Lier Kongsberg Røyken Nedre Eiker Øvre Eiker Ål Modum Hurum Hol Nore og Uvdal Hole Sigdal Flesberg Hemsedal Gol Nes Rollag Krødsherad Flå Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Hole Modum Kongsberg Hurum Lier BUSKERUD Gol Røyken Sigdal Ringerike Nes Ål Hol Rollag Flesberg Krødsherad Nore og Uvdal Hemsedal Flå

19 20 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.2 ANTALL ELEVER UNDER UTDANNING VED VIDEREGÅENDE SKOLER. 1990, 1995, 1999 og 2000 ¹ I alderen år i % Elever i alt av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet ¹ Elever bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.3 ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLE I ALDEREN ÅR I PROSENT AV ALLE PERSONER I GRUPPEN. 1/ OG 1/ Rollag Hole Hurum Nes Sigdal Flesberg Ringerike Ål Hol HELE LANDET Modum Lier Røyken BUSKERUD Flå Nore og Uvdal Gol Krødsherad Øvre Eiker Nedre Eiker Kongsberg Drammen Hemsedal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/97, og 1/00 spesialbestilt.

20 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 21 TABELL 3.3 ANTALL STUDENTER UNDER UTDANNING VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER. 1990, 1995, 1999 og 2000 * I alderen år i Studenter i alt % av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet * Studenter bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.4 STUDENTER ÅR VED UNIV./HØYSKOLE I % AV ALLE I GRUPPEN OG Nore og Uvdal Hole Kongsberg Lier Flå HELE LANDET Hurum Ål Røyken Gol Modum Nes BUSKERUD Ringerike Hemsedal Flesberg Drammen Rollag Øvre Eiker Nedre Eiker Hol Sigdal Krødsherad Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/97, 10/98 og 1/00 samt spesial bestilt.

21 22 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.4 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Utdanning pr Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Uoppgitt I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.5 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Hole Kongsberg Hemsedal Lier Røyken Hele landet Ål Drammen Rollag Buskerud Flesberg Hol Nes Gol Hurum Ringerike Øvre Eiker Nedre Eiker Nore og Uvdal Krødsherad Modum Sigdal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

22 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 23 TABELL 3.5 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 3.6 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Prosent Kongsberg Hole Lier Røyken HELE LANDET Drammen BUSKERUD Ringerike Ål Hurum Hemsedal Nes Øvre Eiker Nedre Eiker Hol Gol Rollag Modum Flesberg Krødsherad Flå Nore og Uvdal Sigdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

23 24 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.1 FAKTISKE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. SYKEHUSOPPHOLD OG PR. LIGGEDAG ETTER SYKEHUSEIER PROSENTVIS ENDRING 1999 TIL Faktiske netto driftsutgifter alle sykehus Kroner pr sykehusopphold Kroner pr liggedag Sykehuseier Kroner Pst av Pst Kroner Pst av landsgj.- endring landsgj.- snitt * snitt Buskerud % 5,4 % Østfold % 6,7 % Akershus % -11,9 % Oslo % 5,1 % Hedmark % 2,6 % Oppland % 1,2 % Vestfold % -0,5 % Telemark % 0,9 % Aust-Agder % 6,1 % Vest-Agder % 4,7 % Rogaland % 3,6 % Hordaland % 4,4 % Sogn og Fjordane % 3,7 % Møre og Romsdal % 1,6 % Sør-Trøndelag % 4,7 % Nord-Trøndelag % 3,9 % Nordland % 4,3 % Troms % -2,2 % Finnmark % 3,2 % Fylkeskomm. sykehus % 3,5 % Staten/private % 17,2 % Sykehusene samlet % 4,8 % *Tallene er ikke direkte sammenlignbare. FIGUR 4.1 FAKTISKE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. LIGGEDAG ETTER SYKEHUSEIER Kroner Finnmark Akershus Hedmark Sogn og Troms Østfold Oslo Nordland Buskeru Møre og Vestfold Oppland Telemar Hordalan Nord- Aust- Sør- Vest- Rogalan Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, samdatarapport 2000 (tabell 8.4 og 8.5).

24 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 25 TABELL 4.2 FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOMATISKE SYKEHUS. KRONER PR. INNBYGGER 1999 OG Fylke Pst avvik Prosentvis fra landsgj.- endring Totalt Kroner per Totalt Kroner per snitt (1000 kr) innbygger (1000 kr) innbygger Buskerud ,9 Akershus ,7 Oslo ,1 Hedmark ,0 Oppland ,4 Østfold ,5 Vestfold ,6 Telemark ,1 Aust-Agder ,8 Vest-Agder ,5 Rogaland ,4 Hordaland ,0 Sogn og Fjordane ,3 Møre og Romsdal ,9 Sør-Trøndelag ,1 Nord-Trøndelag ,1 Nordland ,5 Troms ,3 Finnmark ,1 Totalt ,3 Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, samdatarapport 2000 (tabell 4.3). FIGUR 4.2 FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOMATISKE SYKEHUS PR. INNBYGGER Oslo Finnmark Troms Sogn og Fjordane Hedmark Østfold Nord-Trøndelag Nordland Oppland Telemark Møre og Romsdal Aust-Agder Sør-Trøndelag Rogaland Akershus Buskerud Vestfold Vest-Agder Hordaland Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 3.6).

25 26 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.3 ANTALL SYKEHUSOPPHOLD, GJENNOMSNITTLIG LIGGETID, OG ANTALL SYKEHUS ETTER SYKEHUSEIER Sykehusopphold Gj.sn. liggetid Antall Antall Endring Antall Endring sykehus Sykehuseier dager Prosent Prosent Buskerud ,2 % 5,7 3,2 3 Østfold ,8 % 6,1 3,0 4 Akershus ,5 % 5,2-6,7 5 Oslo ,5 % 7,6-9,1 5 Hedmark ,1 % 5,8 1,9 3 Oppland ,5 % 5,1-6,7 4 Vestfold ,6 % 6,1-3,9 4 Telemark ,7 % 5,3-5,6 5 Aust-Agder ,1 % 5,8 1,6 1 Vest-Agder ,9 % 5,5-3,8 4 Rogaland ,1 % 6,5 0,8 3 Hordaland ,0 % 6,4 1,9 6 Sogn og Fjordane ,4 % 5,4 1,4 3 Møre og Romsdal ,8 % 6,1 6,5 4 Sør-Trøndelag ,6 % 7,4 4,0 2 Nord-Trøndelag ,5 % 5,7 4,1 2 Nordland ,1 % 5,9 5,5 7 Troms ,4 % 6,3 5,8 2 Finnmark ,9 % 5,1-0,4 2 Fylkeskomm. sykehus ,9 % 6,2-0,6 69 Staten/private ,0 % 3,4-51,8 9 Sykehusene samlet ,0 % 6,0-4,5 78 FIGUR 4.3 ANTALL SYKEHUSOPPHOLD ETTER SYKEHUSEIER Oslo Hordaland Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Nordland Østfold Møre og Romsdal Buskerud Troms Oppland Telemark Hedmark Vestfold Vest-Agder Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Aust-Agder Finnmark Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2000 (tabell 8.5 og 8.6).

26 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 27 TABELL 4.4 BELEGGSPROSENT OG SYKEHUSOPP. PR ÅRSVERK ETTER SYKEHUSEIER Sykehusopphold pr årsverk Beleggs- Endring Endring Sykehuseier prosent Antall Prosentpoeng Prosent Buskerud ,9 3,2 % Østfold ,4-13,4 % Akershus ,4-11,2 % Oslo ,4-5,8 % Hedmark ,1-7,1 % Oppland ,1-1,1 % Vestfold ,6-9,1 % Telemark ,8 4,3 % Aust-Agder ,8-3,7 % Vest-Agder ,4-2,3 % Rogaland ,3 0,9 % Hordaland ,9-5,4 % Sogn og Fjordane ,8-7,1 % Møre og Romsdal ,4-3,2 % Sør-Trøndelag ,8-10,2 % Nord-Trøndelag ,9-5,5 % Nordland ,0-1,8 % Troms ,7-0,6 % Finnmark ,9-1,1 % Fylkeskomm. sykehus ,4-4,8 % Staten/private ,5-0,2 % Sykehusene samlet ,0-4,3 % FIGUR 4.4 BELEGGSPROSENT ETTER SYKEHUSEIER Rogaland Sør- Trøndelag Østfold Buskerud Møre og Romsdal Akershus Nordland Hordaland Aust-Agder Nord- Trøndelag Telemark Hedmark Oslo Troms Vestfold Vest-Agder Sogn og Fjordane Oppland Finnmark Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2000.(tabell 8.1,8.2)

27 28 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER 17 ÅR Bruttoinntekt pr. innb. Alle Menn Kvinner Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER Hole Røyken Lier Sigdal Hemsedal Kongsberg Drammen Hurum Øvre Eiker Nedre Eiker Ringerike Gol Hol Flesberg Modum Ål Krødsherad Nes Rollag Flå Nore og Uvdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. KommuneFakta, mai 2002.

28 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 29 TABELL 5.2 ANTALL BARN I BARNEHAGER OG DEKNINGSGRAD 2001 Antall barn i barnehage Dekningsgrad I alt 1-2 år 1-5 år 1-2 år Drammen ,8 37,4 Nedre Eiker ,4 27,1 Lier ,6 40,5 Røyken ,6 19,9 Hurum ,8 41,2 Sigdal ,8 51,9 Modum ,6 38,6 Øvre Eiker ,5 39,8 Krødsherad ,1 40,8 Ringerike ,1 27,0 Hole ,4 48,5 Flå ,0 27,3 Nes ,9 37,4 Gol ,7 41,9 Hemsedal ,2 33,8 Ål ,8 42,6 Hol ,7 75,3 Kongsberg ,7 45,4 Flesberg ,3 38,2 Rollag ,8 56,8 Nore og Uvdal ,3 48,0 Buskerud ,2 36,7 FIGUR 5.2 DEKNINGSGRAD FOR BARN 1-5 ÅR ,0 Dekningsgrad 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hol Nore og Uvdal Sigdal Rollag Gol Hole Flesberg Kongsberg Hemsedal Ål Lier Nedre Eiker Krødsherad Modum Øvre Eiker Hurum Buskerud Drammen Flå Nes Ringerike Røyken Kilde: Statistisk sentralbyrå.

29 30 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BARNEVERNSTILTAK. TABELL 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I løpet av året Ved utgangen av året I alt Hjelpetiltak Hjelpetiltak Omsorgstiltak Omsorgstiltak Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag 17 : Nore og Uvdal Buskerud I alt FIGUR 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR Lier Øvre Eiker Ål Røyken Hemsedal Rollag Ringerike Flesberg Drammen BUSKERUD Hol Nedre Eiker Kongsberg Hurum Modum Nore og Uvdal Gol Hole Flå Krødsherad Sigdal Nes Kilde: Statistisk sentralbyrå.

30 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 31 ØKONOMISK SOSIALHJELP. TABELL 5.4 SOSIALHJELP ETTER KOMMUNER. 1990, Stønadstilfelle pr innbyggere Gjennomsnittlig bidragsbeløp pr. tilfelle Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet * * *Tallene er for år 2000 FIGUR 5.4 ANTALL STØNADSTILFELLER PR INNBYGGERE OG Nes Gol Kongsberg Flå Hurum Nedre Eiker Krødsherad Øvre Eiker Hele landet Drammen Modum Buskerud Ål Sigdal Rollag Nore og Uvdal Flesberg Ringerike Hole Lier Hol Røyken Hemsedal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 1/96, 3-8/97, 1/99, 8/99, 10/00 og Kostra

31 TABELL 5.5 BOLIGBYGGING ETTER BOLIGTYPE Boligtype Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sum Enebolig 1 roms Enebolig 2 roms Enebolig 3 roms Enebolig 4 roms Enebolig 5+ roms Enebolig uspes Rekkehus 1 roms Rekkehus 2 roms Rekkehus 3 roms Rekkehus 4 roms Rekkehus 5+ roms Rekkehus uspes Blokk 1 roms Blokk 2 roms Blokk 3 roms Blokk 4 roms Blokk 5+ roms Blokk uspes Uspes. 1 roms Uspes. 2 roms Uspes. 3 roms Uspes. 4 roms Uspes. 5+ roms Uspes. uspes Sum Kilde: PANDA

32 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 33 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.1 BESØK OG UTSTILLINGER Besøk Utstillinger Av dette Basis- Tempo- Vandre- Enheter som en- Betalende utstilling- rære utstilli alt I alt kelt besøk besøkende I alt er utstill. inger MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. mus FYLKE Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt Kilde: Statistisk sentralbyrå.

33 34 KULTUR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.2 SAMLINGENES STØRRELSE Gjenstander / objekt Enheter Verneverdige Kunst- Kultur- Naturi alt bygninger historiske historiske historiske Fotografi MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. museum FYLKE Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt FIGUR 6.1 ENHETER I ALT Hordaland Oslo Nordland Rogaland Hedmark Sør- Trøndelag Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Buskerud Østfold Akershus Vest-Agder Oppland Aust-Agder Telemark Vestfold Troms Finnmark Sogn og Fjordane Svalbard Kilde:Statistisk sentralbyrå,

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Buskerudstatistikk 2012 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 234 246 229 233 220 224 240 243 224 224 228 251 256 241 269 742 680 667 647 667 636 689

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Bosted Besøk Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 4 593 4 636 4 490 4 393 4 169 3 976 3 984

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud... 2 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket...

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Buskerud

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Buskerud Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Buskerud KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 26/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Buskerud.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Hemsedal i NæringsNM Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt støttet

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT

1. Hvor tilbys tjenesten? o Rogaland o Buskerud o Lindesnes-regionen o Oslo o I et fengsel SIDESKIFT Tegnforklaring: o = ett svaralternativ = flere svaralternativ mulig = nytt skjermbilde tekst i gult = forklaring på routing - = nedtrekksmeny der ett forhåndsdefinert svaralternativ kan velges = fritekstfelt

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS

Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi. Siri Westgård, KS Stolte og unike: Velferdsutvikling i kommunal regi Siri Westgård, KS 2 Barnehagesektoren har blitt stor 120 100 80 60 40 20 53,9 90,6 92,8 94,4 95,5 96,2 74,7 77,1 69,3 61,8 0 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Utfordringer og reformer

Utfordringer og reformer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer og reformer Departementsråd Eivind Dale Buskerud 25. april 2017 Lavere oljeinntekter Eldre befolkning Migrasjon og proteksjonisme Digitalisering og

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015 VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE Tyrifjord 17. november 2015 Nesten 3 år etter ny folkehelselov Hva er jeg stolt av at vi har fått til i min kommune. Hva er de 3 største utfordringene i min kommune?

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010

Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Nyhetsbrev fra Scandlynx Østafjells august 2010 Scandlynx har siden 2006 samlet inn økologiske data på gaupe i Buskerud, Telemark og Vestfold (Rovviltregion 2) ved å følge gauper med GPShalsbånd. I år

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Landbruks- og næringsavdelingen. Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver

Landbruks- og næringsavdelingen. Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver Landbruks- og næringsavdelingen Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver 2012 INNHOLD REGNSKAPSOVERSIKTER 2012 1. Regnskapsoversikt skogfond 2. Spesifikasjon av tilskudd 3. Regnskapsoversikt tilbakebetalt

Detaljer