STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK FYLKESHEFTE 1983"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 346 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 983 ISBN

3 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall

4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike geografiske inndelinger er nyttet. Men der det er mulig og formålstjenlig, er imidlertid statistikken gitt for kommune som minste område. Det blir gitt ut ett hefte for hvert fylke med unntak av Oslo og Akershus, som det er laget et samlehefte for Publikasjonen er delt opp i kapitler som hovedsakelig følger Statistisk Sentralbyrås standardgruppering i statistikkområder. FOrst i hvert kapittel er det gjort greie for de definisjoner som er brukt. I tilknytning til de enkelte tabellene er det vist til spesialpublikasjoner som mer utforlig dekker de forskjellige statistikkområder. Av produksjonstekniske grunner er det samme tabellnummerering i alle hefter. Noen fylkeshefter får derfor sprang i nummereringen av tabellene fordi enkelte statistikkområder mangler (f.eks. fiskeristatistikk i Hedmark og Oppland). Det har tidligere kommet ut tre serier med fylkeshefter, Statistisk fylkeshefte 973, 977 og 980 og det er meningen å sende ut neste utgave i lopet av 34 Ar. I mellomtida vil Byråets publikasjonsserie Nye distrikstall bli brukt til a ajourføre tabeller i Statistisk fylkeshefte 983. Bak tabellregisteret er det gitt en oversikt over tabeller i tidligere serier som ikke er med i denne serien. 983serien har forholdsvis mange tabeller med statistikk fra Landbruksteljing 979 og Folkeog boligtelling 980. Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til A utarbeide noen av tabellene. Arbeidet med heftene har vært ledet av forstesekretær Ida Bremserud. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 25. mars 983 Arne Men Jan Byfuglien

5

6 INNHOLD Side Figurregister Tabellregister Tabeller i tidligere serier Statistiske fylkeshefter som ikke er med i denne serien Innledning Oversiktstabell Oversiktskart. Areal, luft og vann 2. Befolkning og helseforhold 3. Arbeidsmarked 4. Nasjonalregnskap 5. Jordbruk, skogbruk og jakt 6. Fiske og fangst 7. Bergverksdrift, industri, kraft og vannforsyning, bygge og anleggsvirksomhet 8. Utenrikshandel 9. Innenlandsk handel, tjenesteyting mv. 0. SjOtransport. Annen samferdsel 2. Offentlige finanser 3. Penger og kreditt 4. Inntekt og formue 5. Boliger og boforhold 6. Sosiale forhold 7. Rettsforhold 8. Utdanning 9. Valg Vedlegg I. Oversiktover geografiske inndelinger 2. Merknader til tabell Spesifikasjon av ikkesosialistiske felleslister, upolitiske og lokale lister og andre lister i tabellene 9.3 og 9.4 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter. juli 982 OOOOOOOOOO 0... Standarder for norsk statistikk (SNS) Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet'

7

8 7. AREAL, LUFT OG VANN FIGURREGISTER.. Areal over 600 meter over havet i prosent av samlet areal. Kommune Folkemengde pr. km 2 landareal. Kommune. 3. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.. Folkemengden. november 980 og prosentvis årlig endring i perioden Kommune Kvinner pr. 00 menn i aldersgruppen 2039 år. Kommune. 3. desember Personer 67 år og over i prosent av folkemengden i alt. Kommune. 3. desember Netto flytting pr. 000 innbyggere. Kommune Årlig gjennomsnitt Levendefødte pr. 000 kvinner 544 år. Kommune Årlig gjennomsnitt Folkemengden i fylket etter kjønn og alder. Prosent. 3. desember ARBEIDSMARKED 3.. Yrkesaktive kvinner 6 år og over med minst 000 arbeidstimer i prosent av alle kvinner 6 år og over. Kommune.. november oktober Registrerte helt arbeidsløse pr. 000 innbyggere 666 år. Kommune JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT 5.. Jordbruksareal i drift og produktivt skogareal i prosent av landareal i alt. Kommune INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV. 9.. Omsetning i detaljhandel pr. innbygger. Kommune kr 5. ANNEN SAMFERDSEL.. Personer pr. personbil. Kommune. 3. desember OFFENTLIGE FINANSER 2.. Kommuneregnskaper 980. Brutto driftsutgifter pr. innbygger Kommuneregnskaper 980. Brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Kommuneregnskaper 980. Samlet lånegjeld pr. innbygger INNTEKT OG FORMUE 4.. Netto inntekt pluss særfradrag pr. innenbygds/bys personlig skattyter. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD 5.. Andel av husholdninger som har telefon. Kommune.. november SOSIALE FORHOLD 6.. Barn i barnehager pr. 000 barn 06 år. Kommune UTDANNING 9. VALG 8.. Elever i videregående skoler i aldersgruppen 69 år i prosent av alle personer i gruppen. Kommune Valgdeltaking i prosent ved stortingsvalgene og ved kommunevalgene Oppland 233 Side

9 8 TABELLREGISTER. AREAL, LUFT OG VANN Side.. Samlet areal, landareal, ferskvannsareal og lengde kystlinje. Kommune Samlet areal etter hoyde over havet. Kommune Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal og NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal og Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved værstasjoner. Normal og Konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner. Halvårsperioder. Oktober 979 til mars Konsentrasjon av sot i luft ved målestasjoner. Februar 977 august Kloakkrenseanlegg 3. desember BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD 2.. Folkemengden Kommune Folkemengden etter kjonn og alder. Kommune. Absolutte tall og prosent. 3. desember Folkemengden i tettbygde og spredtbygde strok, etter kjonn og alder. Kommune.. november Flyttinger fra/til kommunene i fylket og utvalgte områder utenfor fylket Årlig gjennomsnitt Fraflytting, tilflytting og nettoflytting, etter kjønn og alder. Kommune. 98.., Fodte, dode, innflytting, utflytting og folketilvekst. Kommune Årlig gjennomsnitt Personer som var med både i folketellingen i 970 og folketellingen i 980, etter bostedskommune på de to tidspunktene Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter kjorin og alder. Kommune. Alternativ K82 og K Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap. Kommune. 3. desember Familier etter familietype og tallet på barn under 20 år. Kommune Yrkesaktive leger etter næringsgruppe. Legedistrikt. Februar Leger, tannleger, sykepleiere og hjelpepleiere. Legedistrikt. Februar Sykesenger og personale ved sykehus, sykestuer og sykehjem. Kommune Aldershjem og somatiske sykehjem. Kommune ARBEIDSMARKED 3.. Yrkesaktive 6 år og over i grupper for alder og kjonn i prosent av alle personer i hver gruppe. Kommune.. november oktober Personer 6 år og over etter ekteskapelig status, yrkesaktivitet og arbeidstid. Prosent. Kommune.. november oktober Yrkesaktive 6 år og over etter kjonn, næring og yrkesstatus. Bostedskommune.. november oktober Andel av personer 6 år og over som er yrkesaktive, etter næring. Prosent. Bostedskommune.. november oktober Andel av personer 6 ir og over som er yrkesaktive, etter yrkesfelt. Prosent. Bostedskommune.. november oktober Folkemengden etter kjonn og yrkesaktive 6 år og over, etter næring. Tettsteder.. november oktober Yrkesaktive 6 år og over etter bosteds og arbeidstedskommune oktober Yrkesaktive 6 år og over med reisetid over 45 min. til arbeidsstedet, etter bosteds og arbeidsstedskommune oktober Personer 5 år og over. november 970 som var yrkesaktive ved folketellingene både i 970 og 980. Yrkesaktive med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene, etter næring. Kommune 00

10 9 Side 3. ARBEIDSMARKED (forts.) 3.0. Sysselsatte i bergverksdrift, industri og bygge og anleggsvirksomhet, etter kjønn. Arbeidskontordistrikt. Årsgjennomsnitt 980 og Statsansatte etter kjønn. Arbeidsstedskommune. 980 og Statsansatte etter kjønn og næring. 980 og Ansatte i skoleverket etter kjønn. Arbeidsstedskommune. 980 og Personer meldt til arbeids og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder. Kommune. Arsgjennomsnitt og månedstall for januar og juli. 980 og NASJONALREGNSKAP 4.. Produksjon og faktorinntekt. Fylket Bruttoprodukt etter anvendelse. Fylket Privat konsum pr. innbygger etter konsumgruppe. Fylket Bruttoprodukt etter produksjonssektor. Fylket Statlig konsum etter formålsgruppe. Fylket Kommunalt konsum etter formålsgruppe. Fylket Bruttoinvestering i fast realkapital. Fylket JORDBRUK, SYOGBRUK OG JAKT 5.. Avgang av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket) ved omdisponering etter jordloven, ved regu_ering etter bygningsloven og ved ekspropriasjon. Absolutte tall og prosent Jorddyrking, grofting og planering med statstilskott. Absolutte tall og prosent = Avling av de enkelte jord og hagebruksvekstene. Avling i tonn og pr. dyrkingsenhet Skogavvirkning til salg og industriell produksjon. Kommune og Jordbruksareal i drift, produktivt skogareal og annet areal. Absolutte tall og prosent. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal, etter størrelsen på jordbruksarealet. Handelsdistrikt og kommune Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter storrelsen på skogarealet. Handelsdistrikt og kommune 5.8. Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og produktivt skogareal Oppgaveenheter etter eget jordbruksareal og jordbruksareal i drift Driftsenheter etter storrelsen på jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune 5.. Jordleie. Handelsdistrikt og kommune 5.2. Driftsenheter med husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune 5.3. Husdyr etter dyreslag. Handelsdistrikt og kommune 5.4. Driftsenheten som inntektskilde. Mannlige brukere etter alder. Kvinnelige brukere. Handelsdistrikt og kommune 5.5. Bruken av jordbruksareal i drift. Handelsdistrikt og kommune. Dekar 5.6. Skogtakst, avvirkning, produksjonsevne, skogsveier. Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Handelsdistrikt og kommune BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET 7.. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Prosent. Fylket =

11 0 Side 7. BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET (forts.) 7.3. Hovedtall for bergverksdrift og industri. Alle bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Fylket ' 7.5. Bedrifter og sysselsatte i bergverksdrift og industri, etter sysselsettingsgruppe. Store bedrifter. Fylket Hovedtall for bergverksdrift og industri. Store bedrifter. Kommune Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringsundergruppe. Store bedrifter Hovedtall for kraftforsyning. Fylket. 979 og Nyttbar og utbygd vannkraft 3. desember 977. Kraftverk Hovedtall for bygge og anleggsdrift, etter næringsgruppe. Alle bedrifter. 979 og FullfOrte bygg. Boliger og boligflate. Annen golvflate etter brukerens næring. Kommune. 979 og FullfOrte leiligheter etter byggets art. Kommune. 979 og FullfOrte leiligheter etter tallet på rom. Kommune. 979 og UTENRIKSHANDEL 8.. Innførsel og utførsel, etter varegruppe. Tollsted INNENLANDSK HANDEL, TJENESTEYTING MV. 9.. Bedrifter, sysselsetting og omsetning i varehandel, etter næringsgruppe. Handelsdistrikt. 979 og Bedrifter, sysselsetting og omsetning i detaljhandel. Kommune Hovedtall for forretningsmessig tjenesteyting og utleie av maskiner og utstyr. Fylket Hovedtall for kloakkvesen, reingjøring og vinduspussing, vaskeri og rensevirksomhet Fylket ANNEN SAMFERDSEL.. Passasjertrafikken med jernbane mellom Oppland og andre fylker og utlandet Vognlastgods med jernbane mellom Oppland og andre fylker og utlandet Offentlige veier. Kommune. I. januar Veianlegg etter største tillatte akseltrykk Registrerte kjøretøyer ved utgangen av året. Kommune. 980 og Biler vraket mot pant. Kommune Førerkort etter klasse og innehaverens kjønn og alder. Fylket Person og varebiler. Kjørte kilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent. Fylket Person og varebiler. Personkilometer etter reiseformål de enkelte ukedager. Prosent. Fylket

12 Side. ANNEN SAMFERDSEL (forts.).0. Passasjerer og motorkjøretoyer transportert med bilruteferjer i offentlig veisamband. Absolutte tall og prosent. Ferjestrekning. 980 og Passasjertrafikk og godstrafikk med rutebiler Registrerte kjoretoyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Alle kjøretoyer, Fylket Registrerte kjoretoyer for godstransport ved utgangen av året og deres nyttelast. Dieseldrevne kjøretøyer. Fylket KjOrelengde pr. dieseldrevet kjørety i de enkelte kjøretøygrupper. Fylket Veitrafikkulykker og drepte eller skadde personer, etter trafikantgruppe. Kommune 980 og Tallet på hoteller, tallet på senger, ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting. Godkjente hoteller. Handelsdistrikt. 980 og Overnattinger ved klassifiserte leirplasser. Kommune. Juniaugust. 980 og OFFENTLIGE FINANSER 2.. Kommuneregnskaper Kommuneregnskaper 980. Fordeling av brutto driftsutgifter er pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper 980. Fordeling av netto driftsutgifter på hovedkapitler. Prosent Kommuneregnskaper 980. Fordeling av netto driftsutgifter pr. innbygger på hovedkapitler. Kr Kommuneregnskaper 980. Renter, avdrag, skatteutjamningsmidler, skatter og avgifter og lånegjeld PENGER OG KREDITT 3.. Utestående lån fra offentlige banker Mill.kr og prosent 3.2. Sparebanker. Årsregnskap. Hovedkontorets fylke kr INNTEKT OG FORMUE 4.. Oversikt over skattelikningen. Kommune Personlige skattytere etter inntekt. Absolutte tall og prosent. Kommune BOLIGER OG BOFORHOLD 5.. Boliger etter tallet på rom/areal i kvadratmeter og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune.. november Boliger etter botetthet og type boligstrok/handelsdistrikt og kommune.. november Boliger etter sanitærutstyr/kjokken og type boligstroldhandelsdistrikt og kommune. I. november Boliger etter hustype/byggeår. Prosent. Kommune.. november SOSIALE FORHOLD 6.. Hjelpeordninger for hjemmene. Kommune. 978, 979 og StOnadstilfelle etter familietype. Kommune StOnadstilfelle etter ytelsens art og formal. Kommune Barnehager. Institusjoner etter eierforhold, ansatte og barn etter foreldreforhold. Kommune. 979 og RETTSFORHOLD 7.. Forbrytelser etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd. Åstedskommune

13 2 Side 7. RETTSFORHOLD (forts.) 7.2. Forbrytelser ferdig etterforsket av politiet, etter arten av lovbrudd og politiets avgjørelse eller innstilling. Fylket Siktede etter forbrytelsens art og handelsdistrikt/kjønn/alder. Basted Reaksjoner for forbrytelser, etter personens kjønn/type reaksjon og handelsdistrikt, kommune/personens alder. Åstedskommune. Absolutte tall og pr. 000 innbyggere 4 år og over Tvistemål behandlet av forliksrådene, etter avgjørelse. Kommune Sivile saker aysluttet ved by og herredsrettene, etter avgjørelse. Domssogn UTDANNING 8.. Elever ved skoler i fylket, etter kjønn og skoleslag. Skolekommune. 979 og Elever i videregående skoler i fylket, etter kjønn og utdanningens art. 979 og Elever som er bosatt i fylket og går i videregående skoler, etter skolested. Absolutte tall og prosent. Bostedskommune. 979 og Elever og studenter som er bosatt i fylket og er registrert ved videregående skole eller universitet og hogskole, etter skoleslag/alder. Bostedskommune Elever som er bosatt i fylket og går i vidergående skoler, etter skoleslag. Skolefylke. 979 og Studenter som er bosatt i fylket og studerer ved universiteter og høgskoler, etter skoleslag. Skolefylke Kurs, deltakere og timer ved voksenopplæring, etter kurssted. Kommune. Skoleåret _ Deltakere ved voksenopplæring etter arrangør og kurssted. Kommune. Skoleåret Personer 666 år etter høyeste fullforte utdanning og kjønn. Boligstrøk og kommune.. november VALG 9.. Fylkestingsvalget 979. Stemmerett og valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Fylkestingsvalget 979. Valgte representanter etter kjønn og parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget 979. Valgdeltaking. Godkjente stemmesedler etter parti/valgliste. Kommune Kommunestyrevalget 979. Valgte representanter etter kjønn og parti/valgliste. Kommune 236

14 3 TABELLER I TIDLIGERE SERIER STATISTISKE FYLKESHEFTER SOM IKKE ER MED I DENNE SERIEN Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift AREAL, LUFT OG VANN 77.3 it tt.9.0. Arealtall og regnskapstall for kommunale anlegg. Kommuner. 975 Vannforsyning. Kommuner. 975 Avløp. Kommuner. 975 Renovasjon. Kommuner. 975 BEFOLKNING OG HELSEFORHOLD Personer med medisinsk embetseksamen og arbeid på medisinske yrkesområder, etter yrkesområde. Legedistrikt. 20. januar Areal og folketall i 960 og 970 i tettsteder med minst 000 innbyggere i Folkemengden etter kjønn, alder og kommunetype. Absolutte og relative tall. 3. desember Familier og personer, etter familietype og kommune. 970 ARBEIDSMARKED Personer 6 år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring og kjønn. Bostedskommuner. 970 T TT 3.2 Personer 6 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold i grupper for alder ogkjønn i prosent av personer i alt i hver gruppe. Kommuner Personer 5 år og over. november 960 med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold ved folketellingene i 960 og 970. Personer med forskjellig bostedskommune på de to tellingstidspunktene fordelt på næring. Kommuner 3.4 Folkemengden etter kjønn, og personer 6 år og over med innt ekt av eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold, etter næring. Tettsteder Ansatte 6 år og over med minst 00 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune. 970 TT 8 Selvstendige 6 år og over med minst 00 arbeidstimer, etter kjønn, næring og bostedskommune Arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger, etter kjønn og arbeidskontordistrikt. 970 og 972 JORDBRUK, SKOGBRUK OG JAKT Personlige brukere etter bruket som levevei og etter alder. Utførte dagsverk på brukene. Absolutte og relative tall. 959, 969, 972 og Traktorer, skurtreskere og f8rhøstere i jordbruket. 959 og Nybygde skogsveier for motorkjøretøyer og skogkulturarbeid. Kommune. 976 og 977 IT 5.2 Storviltjakt. Kommune. 977 og Veksthus og benkegartnerier. Bruk med minst 00 m2 under glass/plast. 959, 969 og 974 IT 4.7 Fruktdyrking. Bruk med minst 50 frukttrær. 949, 959, 969 og Veksthus og benkegartnerier, grønnsakdyrking på friland, bær og fruktdyrking. Kommuner Husdyrproduksjon. 969 og Levevei og alder til mannlige brukere, og utførte dagsverk av mannlig arbeidskraft på brukene, etter kommune. 959 og Skogeiendommer etter størrelsen av produktivt skogareal og kommune. Samlet produktivt skogareal etter eierforhold og kommune Produktivt skogareal etter bonitet og etterhogstklassefor hvert takstomrade 50 Kubikkmasse og tilvekstmasse i produktiv skog, etter takstområde

15 4 Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift FISKE OG FANGST Fiskebåter ved utgangen av året etter type/lengde. Kommune. 977 og Fiskebåter ved utgangen av året etter type og byggeår. Kommune. 977 og Fiskere etter fiskerstatus og kommune. 960 og Fiskere etter fiskerstatus, alder og kommune. 960 og 97 BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI, KRAFT OG VANNFORSYNING, BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET Hovedtall for utvalgtenæringer etter næringsgruppe Hovedtall for utvalgte næringer etter næringsområde og sysselsettingsgruppe Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter næringshovedgruppe. Store bedrifter. Fylkets prosentandel av hele landet Hovedtall for bergverksdrift og industri, etter bedriftsstorrelse. Store bedrifter i alt og utvalgte næringsgrupper. Fylket. 97 SJØTRANSPORT Godstransport på kysten med skip bruttotonn innen og mellom handelsdistrikter og mellom handelsdistrikter og utlandet. Leie og egentransport Tallet på kaier og samlet kailengde. Kommuner Tallet på kaier etter kailengde og dybde InnfOrsel og utforsel, etter transportmåte og tollsted. 969 og Registrerte skip ved utgangen av året, etter hjemsted. 969 og Godstransport på kysten med skip i innenlandsk rutefart, etter handelsdistrikt. 969 ANNEN SAMFERDSEL 80.7 Prognoser for trafikken med motorkjoretoyer pl riksveier. Veirute Transportmengde med lastebil innen og fra/til fylket, etter vareslag Transportmengde med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Transportmengde med lastebil innen og mellomhandelsdistrikter. Transporter 30 km og over Transportarbeidet (tonnkm) med lastebil innen og mellom handelsdistrikter. Alle transporter Frimerkesalg og sendte vanlige brevpostsendinger, etter kommune. 972 INNTEKT OG FORMUE Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter husholdningstype og alder. Husholdningene prosentvis fordelt etter husholdningens disponible likningsinntekt. Bostedsfylke. 970 IT 3.4 Slektshusholdninger og gjennomsnittlig disponibel likningsinntekt pr. husholdning og pr. husholdningsmedlem, etter hovedpersonens yrkesstatus. Bostedskommuner. 970 BOLIGER OG BOFORHOLD Leiligheter, hytter og fritidshus. Kommuner Personer 6 år og over etter alder, ekteskapelig status, kjonn og kommune. Boligfrekvenser for personer 6 år og over innen aldersgrupper og grupper for ekteskapelig status og kjonn, for hver kommune. 970 SOSIALE FORHOLD StOnadsmottakere etter trygdeart. Ytelser fra folketrygdens pensjonsdel. Kommune. 976 og Barnetrygd. Stonadsmottakere, barn og ytelser i alt, etter kommune. 968 og 972 UTDANNING Voksenopplæring i skoleverket og yrkesopplæring for voksne, etter arranger og utdanningens art. Kurs og deltakere. Skoleåret 97475

16 5 Seriens Tabellårgang nr. Tabelloverskrift UTDANNING (forts.) Voksenopplæring og folkeopplysning arrangert av folkeopplysningsorganisasjonene. Kurs og deltakere, etter fag. 973 og Studenter i høstsemesteret med hjemsted i fylket, etter kjønn, lærested og studium. 969 og Elever og privatister som aysluttet en utdanningsaktivitet, etter kjønn, utfall og utdanningens art. Skolefylke. Skoleåret 9772 FERIE OG FRILUFTSLIV Kommunale fritidsanlegg og godkjente campingplasser. Kommuner. 975 Bosatte i boliger med fritidshus, og fritidshus etter beliggenhet. Kommuner. 970 VALG Personer med stemmerett, valgdeltaking og godkjente stemmer i alt med prosentvis fordeling etter parti ved Stortingsvalget 973, for hver kommune Godkjente stemmer, valgte representanter etter kjønn, mandat i rekkefølge og manglende stemmetall til siste mandat ved Stortingsvalget 973, etter parti/ valgliste. Fylket

17 6 INNLEDNING StatIstiske fylkeshefter inneholder hovedsakelig tall for kommuner, handelsdistrikter og fylker. Gjennomgående er kommunen den minste geografiske enhet som det blir gitt tall for. For noen emner, der vi ikke kan gi tall for kommune, har vi tatt med tabeller som har fylket som eneste geografiske enhet. Kommuneinndelingen. januar 982 er brukt. I alle tabeller er det gitt tall for siste år/periode som vi har oppgaver for. Tidsserier er gitt i varierende omfang. Noen tabeller gir tall for to eller flere år. Andre tabeller gir oppgaver på kommunenivå for siste år vi har oppgaver for, og dessuten oppgaver på fylkesnivå for tidligere år. Noen tabeller gir tall for "Pst. av hele landet" som uttrykker fylkets andel av tilsvarende tall for hele landet. Mindre avvik mellom sumtallene for fylket i enkelte tabeller i denne publikasjonen og tilsvarende tall som er gitt i andre publikasjoner, kommer av avrundinger i deltallene eller seinere korreksjoner av tallene.

18

19 Oversiktstabell. Relative tall for fylkene og for kommunene i Oppland Fylke Kommune 8 Personer Regist Netto Levende Relativ Kvinner 67 år rerte Areal Folke flytting fodte årlig pr. 00 ag over helt over 600 mengde pr. 000 pr end menn i i pro arbeidsfolke gruppen folke P:s.el 000 m.o.h. pr. km kvinner ring i alders sent av i pro land byggere 544 år. sent av areal mengden 2039 år mengden innsamlet 3/ /2 i alt byggere areal 98 Årlig Årlig /2 666 år. gj.snitt gj.snitt Prosent Prosent Prosent Hele landet Hele fylket Andre fylker 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 0 VestAgder Rogaland 2 Hordaland 4 Sogn og Fjordane 5 MOre og Romsdal 6 SrTrOndelag 7 NordTrondelag.. 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark ,5 93 3, ,5 95 4, ,6 95 3, ,3 98 8, ,6 0 7, ,5 94 4, ,8 96 3, ,7 94 3, ,4 94 4, ,2 93 4, ,0 95, ,3 94 0, ,5 92 2, ,5 87 5, ,5 90 3, ,5 94 2, ,7 9 3, ,2 ' 88 2, ,8 90 0, ,3 86 8, Kommune med hoyest tall i landet Tens Man ge berg Ostre Vestby Slidre, Forde 5, , Balestrand Audne Bykle dal, Kåfjord Utsira Kommune med lavest tall i landet Fylket kommuner 050 Lillehammer Gjøvik 05 Dovre 052 Lesja 053 Skjåk 054 Lem 055 Vågå 056 NordFron 057 Sel 059 SOrFron 0520 Ringebu 052 Oyer 0522 Gausdal 0528 Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker 0533 Lunner 0534 Gran 0536 SOndre Land Nordre Land SOrAurdal 054 Etnedal 0542 NordAurdal 0543 Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Se tabell Se figur Mange Kautokeino Utsira ingen Larvik, Namsskogan Eidfjord Kautokeino 0 2,3 58 5, Utsira, Forsand ,7 06 3, ,4 97 3, ,4 93 4, ,3 87 7, ,4 88 6, ,4 84 5, ,2 85 5, ,7 0 3, ,7 97 3, , 84 5, ,4 93 7, ,4 86 4, ,4 95 5, ,3 92 5, , 93 2, ,7 97 6, ,2 97 2, ,2 89 5, ,0 92 6, , 92 5, , 83 9, ,4 78 9, ,9 02 6, ,4 9 7, ,9 09 6, , 94 7, Kilde: MaterialeiByrået.

20 9 Omsetning i detaljhandel pr. innbygger kr I Personer pr. personbil 3/2 98 Kommunens brutto driftsutgifter pr. innbygger Kommunens brutto driftsutgifter til sosial omsorg og sosial trygd pr. innbygger Netto Kom Elever i inntekt Barn i munens videregående pluss barnesamlede skoler i særfra hager låne aldersgruppen drag pr. pr. gjeld. 69 år i innenav 000 by(gd)s barn inn alle personer personlig 06 år. bygger i gruppen skattyter Kr Prosent Nr. 20,0 3, , 3, ,4 3, ,2 3, ,0 3, ,3 3, ,4 2, ,7 2, ,2 2, ,0 3, ,4 3, ,4 3, ,3 3, ,4 3, ,0 3, ,9 3, ,3 3, ,3 3, ,4 3, ,0 4, Tønsberg Træna Røyrvik Vega 94,8 7, Modalen Sola Hamarøy Dovre' Ramnes Tønsberg Kråkerøy Hole Øyestad Trysil Mange Berlevåg 2,3 2, ,9 3, ,3 2, ,3 3, ,0 3, ,0 3, ,2 3, ,8 3, ,4 3, ,9 3, ,2 3, ,9 3, ,6 2, ,4 3, ,7 2, , 3, ,2 3, , 3, ,8 2, ,3 3, ,7 3, ,7 3, ,9 3, ,6 2, ,7 3, ,6 3, , 3,

21 05 OPPLAND.qko SørTrønde lag \No e LESJA _ Lesja 4 ombas.... SKJÅK../.. Bismo gå mo f. DOV RE rd %Dale 43 Otto de'....0 vom : V i Si re. Hundo r. SØR. FRON Lia 42 Syror,. /VEST \S LI ORE Q0, ee /NORDA LLEHAMMER o,, so km. TEGN FORKLARI NO FY LK ES GRE NSE andbu.... GRENSE FOR HANDELSDISTRIKT/ KOMMUNE KOMMUNEGRENSE / 980 aren tran.j.r Ill E'R & 25 NR. PÅ HANDELSDISTRIKT TETTSTEDER 980,, Gru t7 oa f...k. J EVA R GRAN KOMMUNENAVN INNB. larestua Jaren NAVN PÅ TETTSTED' ) RIKSVEI " JERNBANE 5000 og flere Oslo ) Enkelte mindre steder er sloyfet av plasshensyn.

22 2. AREAL, LUFT OG VANN Figur. Figuren bygger på arealmålinger som Norges geografiske oppmåling har gjort. Topografiske kart i målestokk : eller : er brukt ved målingene. Kvaliteten på kartene er varierende slik at tallene kan bli endret ved nyere og bedre kartgrunnlag. Fivir.2 Folkemengden ved utgangen av 98 er dividert med landarealet i kommunen regnet i km 2. De høyeste tallene har bykommuner som har lite areal, mens kommuner med stor andel ubebodd område har lave tall. Tabellene. og.2 Tabellene er satt opp på grunnlag av arealmalinger som Norges geografiske oppmåling har gjort. Målingene er gjort på de nyeste tilgjengelige topografiske kart i målestokk : eller : Tabellene.3.5 Meteorologisk institutt har laget tallene til tabellene. Tabellene.3 og.5 gir oppgaver for alle værstasjoner i fylket i 98. I tabell.4 er det også gitt tall for nedborstasjonene i fylket. Det er gitt opplysning om navnet på kommunen der stasjonen ligger. I tabell.3 er normaltemperaturen beregnet som et gjennomsnitt av målinger i perioden Det normale tallet på døgn med middeltemperatur over henholdsvis 0 C og +6 C er tatt ut av kurver som er beregnet ut fra månedsnormalene. Normal varmesum for dogn med middeltemperatur over 0 C er også tatt ut av disse kurvene. De tilsvarende tall for 98_er framkommet på grunnlag av hvert enkelt dogns middelte:iperatur. DOgnets middeltemperatur er beregnet som gjennomsnitt av temperaturen kl. 7 (8), kl. 9 og døgnets minimums og maksimumstemperatur. I bestemmelsen av tidspunktene for når dognmiddeltemperaturen stiger over 0 C om våren og synker under 0 C om hosten, er det for flere av stasjonene brukt et visst skjonn. I tabell.4 er nedborsnormalene beregnet som et gjennomsnitt av nedboren i perioden Tabell.5 gir opplysninger om antall døgn med visse meteorologiske fenomener. Når det gjelder nedbormengden, regnes dognct fra kl. 7 (8) til kl. 7 (8), ellers regnes det fra kl. 9 til kl. 9. Skydekket måles etter en skala med verdier fra 0 til 8. Et dogn har klarvær dersom summen av skydekketallene kl. 7 (8), 3 og 9 er 4 eller mindre. Er summen av skydekketallene 20 eller mer, er dognet overskyet. Et dogn har snodekke dersom 3/4 eller mer av bakken er dekket med sno. Antall døgn med tåke kl. 7 er antall tilfeller med synsvidde mindre enn km. Tabellene.6 og.7 Tabellene bygger på oppgaver fra Norsk institutt for luftforskning som siden 97 har målt luftens innhold av svoveldioksyd og sot for noen tettsteder. Svoveldioksyd dannes i stor utstrekning ved forbrenning av svovelholdig olje og kull. Etter noen timer eller dager i atmosfæren oksyderes svoveldioksyd til svoveltrioksyd som sammen med vann gir svovelsyre. Svovelforbindelsene blir tilfort jordoverflaten med nedboren. De påforer materialer og vegetasjon skader og gjør dessuten vann og jordsmonn surere. Dette kan indirekte gi skader på dyre og planteliv. Det er foreslått norske veiledende normer for svoveldioksyd (50 2) og sot i luft: Vilkårlig 6månedersperiode: SO 2 60 g/m3 og DOgnmiddel: SO ug/m3 Sot 20 pg/m3 Sot 40 pg/m3 ) kan ikke overskrides mer enn 2 prosent av tiden (3 dager) i lopet av 6 måneder. Overskridelsene skal heller ikke skje på påfolgende dager.

23 22 Innholdet av sot i luften er bestemt ved en metode der svertning på filtre er avgjørende (reflektometrisk metode). Metoden gir et mål for innholdet av morke partikler i luften. Kalibreringskurven er satt opp etter den type støv som en vanligvis finner i byområder. Derfor er det vanskelig å sammenlikne sotkonsentrasjoner fra sted til sted. En kan imidlertid til en viss grad sammenlikne stasjonene innen hver kommune innbyrdes og fra år til år. Tabell.8 Tabellen bygger på oppgaver som er innhentet i samarbeid med Statens forurensningstilsyn. Tabellen omfatter ikke anlegg som er dimensjonert for mindre enn 20 personekvivalenter. En personekvivalent tilsvarer forurensningen fra en person i ett døgn. Utslipp fra f.eks. sykehus, restauranter og industri er omregnet til denne enheten.

24 23 Figur.. Areal over 600 meter over havet i prosent av samlet areal. Kommune Landsgjennomsnitt: 40 Fylkesgjennomsnitt: km Urider 6 prosent Alt prosent og over

25 Figur.2. Folkemengde pr. km 2 landareal. kommune. 3. desember 98 Landsgjennomsnitt: 78 Fylkesgjennomsnitt: km. ===i== =i=====...i C og over

26 25 TAELL.. SAMLET AREAL. LANDAREAL, FERSKVANNSAREAL OG LENGDE KYSTLINJE. KOMMUNE SAMLET AREAL LANDAREAL FERSKVANN KYSTLINJENS HANDELSDISTRIKT OYER I SALTVANN AV DETTE OYER I LENGDE KOMMUNE I ALT FAST I ALT VARIG FERSKVANN AN AREAL FASTØYER LAND AN AREAL DEKT TALL LAND TALL AV SNO AN AREAL OG IS TALL 2 2 KM KM KM2 KM2 KM HELE FYLKET , , BRAND9U N.D ,7 _ 93,6 79 0, , 0533 LUNNER 290,4 290,4 27, , GRAN 760,2 760,2 _ 660, , LILLEHAMMER H.D 2305,9 2305, LILLEHAMMER. 480,7 480, , ,3 052 ØYER , 98 20, GAUSDAL ,7 49, r , 42 VINSTRA/VRLEBRU H D 328,9 328,9 3032, , ,5 056 NORDFRON 57,5 57,5 _ , , 059 SØRFRON 720,6 720,6 _ 692,9 59 0, , RINGEBU 250,8 250, , ,7 43 OTTA H D _ 9673,4 72, , ,9 05 DOVRE 43, ,2 0,8 0, 63 8,7 052 LESJA 228, , , SKJAK 240,5 240,5 2066, 443,3 20 2, ,4 054 LOM 95,4 95, , 57 0, ,8 055 VEGA 30,0 30, , 6 0, ,5 057 SEL 880,5 880,5 _ 865,6 56, ,0 5 GJOVIK H.D. 496,7 496,7 369,0 20 0, , GJØVIK 680,9 680,9 _ 643,3 3 0, OSTRE TOTEN.. 547, 547, 473,8 7 0,0 8 73, VESTRE TCTEN. 268,7 268,7 25,9 0 0, 39 6,8 52 DOKKA H D 236,5 236,5 _ 2029,5 85, , SONDRE LAND ,6 _ 66,7 60 0, NORDRE LAND ,0 935, ,7 054 ETNEDAL 447,9 447,9 432,5 68 0, ,4 53 FAGERNES H.D. 4983, _ 468,4 53, , SR AURDAL 09, _ 072, 35 0, , 0542 NORDAURDAL 909,5 909,5 34 0, , VESTRE SLIDRE 463,8 463,8 8.6 / , OYSTRE SLIDRE 867, ,8 0, VANG , ,3 28, , 62 JEVNAKER M.D. 225,5 225,5 96, ,8 053? JEVNAKER , , 72 28,8 KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPRM4LING.

27 26 TABELL.2. SAMLET AREAL ETTER HYDE OVER HAVET. KOMMUNE HANDELSDISTRIKT KOMMUNE SAMLET C) AREAL EG M.O.H M.O.H. 5n 300 M.O.H M.O.H M.O.H. 900, 200,.O. H M.O.H. 500 M.O.H. OG OVER 2 KM HELE FYLKET 25259,6 32, ,5 577,2 7530,3 4399, BRANDBU H D 050,7 _ 74, ,9 4, LUNNER 290,4 29,8 250,2 0, GRAN 760,2 74, ,7 03,6 4 LILLEHAMMER H D 2305,9 7,9 00,4 296, ,6 32,0 0,2 050 LILLEHAMMER 480,7 7,2 38, 08,2 98,8 8,4 052ØYER 639, , 58, ,0 0, 0522 GAUSDAL 85,7 8,2 30, 52, 484, VINSTRA/VALEBRU H D _ 05,3 77,7 93,5 654, , 056 NORDFRON ,6 69,7 363,9 530,2 46,8 5,3 059SØR FRCN 720, , , RINGEBU 250,8 46,8 69, ,6 47, 43 OTTA H D 9932, ,4 200,0 2805, 327, DOVRE 430,9 _ 50,8 86,3 607,7 538, LESJA 228,8 _ , , 376,7 053 SKJAK 240, ,7 480,5 82, LOM 95,4 7,5 26,2 33,5 623,4 86,7 055 VEGA 30.0 _ 75, 229, SEL 880,5 22,0 96,0 237,6 352, ,4 5 GJOVIK H D 496, ,6 95,4 308,4 0502GJØVIK ,0 62,8 404, OSTRE TOTEN 547, _ ,4 255,0 24, VESTRE TOTEN 268,7 _,4 255, DOKKA H D 236,5 73,2 29, 7804, , 7, SONDRE LAND 724,6 _ 6,7 75, , NORDRE LAND 964,0,5 44,3 237,9 539,4 3,6 7,3 054 ETNEDAL 447,9 9,6 6,2 269, FAGERNES H D 4983,3,3 53, , ,4 242,8 0540SØRAURDAL 09,2,3 53,0 274,9 536,8 242,2, 0542 NORDAURDAL ,5 0,2 352,7 447, VESTRESLIDRE 463,8 _ 7,6 62,5 2,9 5,8 2, 0544 OYSTRE SLIDRE 867,9 44,3 95,5 545,3 7,3, VANG ,9 26,3 486,6 728, JEVNAKER H D 225,5 29,2 40,3 45,7 0,4 ^ 0532 JEVNAKER 225, ,3 45,7 0,4 KILDE : NORGES GEOGRAFISKE OPPMALING.

28 Tabell.3. Lufttemperatur ved værstasjoner. Normal ) og 98 Tallet Tallet på Varme Middeltemperatur Dato dognets g dogn med sum grader Celsius middeltem :4' middeltem for (døgnmiddel) peratur går )gn med peratur dogn mini med mums mid Hyde Værstasjon Over Under tem delover (Kommune) 0 0 pera Over 0 Over 6 temhavet Sepgrader grader tur grader grader pera Aret Januar Mai Juli tem Cel Cel under Cel Cel tur ber. sius sius 0 sius sius over 0 (vår) (host) grader grader Cel Celsius sius2) 27 [ Lillehammer III 3) 27 Norm. 3,2 8,9 8,4 5, (050 Lillehammer) 98 9,2 0,0 3,9 SkåbuStorslåen 865 Norm. 0,7 9,7 5,0,8 (056 NordFron) 98 0,3 8, 6,6 0,8 Fokstua II 974 Norm. 0,2 8,9 3,7,0 (05 Dovre) 98,0 8, 5,5 9,8 Bråtå 70 Norm.,6 8,4 5,8 2, (053 Skjåk) 98 0, 7,4 6,6,3 Geilo i Skjåk 378 Norm. 00 (053 Skjåk) 98,3 7,7 9,5 3,8 Ovre Tessa 4) 746 Norm. (055 Vågå) 98. 8,4 7,3,5 O. Toten 264 Norm. 4, 7,0 9,0 5,6 (0528 Ostre Toten) 98 2,8 7,4 0,6 4,5 AbjOrsbråten 634 Norm.,7 8,7 6, 2,9 (0542 Nord Aurdal) 98 0,4 7,4 7,3,6 LOken i Volbu 525 Norm.,8 0,2 6,9 3,9 (0544 Oystre Slidre) 98 0,7 8,2 8, 2,7 8,7 6/4 5, ,5 9/4 2/ ,9. 4 6,5 25/4 3/ , Se 00 *0 7,9 9/4 8/ W. 0,. 0, / ,0 8/ ,7 2/4 / ,2 6/4 6/ , 4/4 27/ ,6 5/4 20/ ,7 /4 27/ ,2 2/4 2/ ) Beregnet på grunnlag av observasjoner ) Middeltemperatur multiplisert med tallet på dogn. 3) Nedlagt september 98. 4) Nedlagt oktober 98. K i d e: Meteorologisk institutt.

29 28 Tabell.4. Nedbor i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal l) og 98 Værstasjon Hyde NedbOrstasjon over I alt (Kommune) havet Januar Februar Mars April Mai Juni Sep No Degust tober Au Ok Juli temven senber ber ber Lunner 2) 372 Norm. 768 (0533 Lunner) Brandbu 2) 460 Norm. 792 (0534 Gran) Lillehammer III 27 Norm... (050 Lillehammer) 98 2) GausdalSkogli 645 Norm... (0522 Gausdal) Vestre Gausda 580 2) Norm. 57 (0522 Gausdal) lstappenNorm. 2).. (056 NordFron) SkåbuStorslåen 865 Norm. 523 (056 NordFron) EspedaenNorm. 2) 625 (059 SrFron) Norm. Hovdgrenda 2) (0520 Ringebu) Sore Brekkom Norm. 2).. (0520 Ringebu) i; 64 Imsdalen 2) Norm (0520 Ringebu) Fokstua II 974 Norm. (05 Dovre) Kjoremsgrendi 2) 630 Norm. (052 Lesja) io LesjaSvanborg 2)55 Norm. (052 Lesja) LoraLeirmo Norm. 2)...0 (052 Lesja) Bråtå 70 Norm (053 Skjåk) Geilo i Skjåk 378 Norm. (053 Skjåk) Skjåk 2) Norm (053 Skjåk) Skjåk II 2) Norm (053 Skjåk) OM OM OS.0 4. O O O O P $ ep SO O ;(; VikhO 50 Norm. O..4 (053 Skjåk) Boverdal 2) 70 (054 Lom) Lom 2) 382 (054 Lom) Grov 2) 808 (055 Vågå) Preststulen 2) 823 (055 Vågå) Ovre Tessa 746 (055 Vågå) Hovringen 2)930 (057 Sel) OttaBredvangen 285 (057 Sel) o Tolstadasen 2) 656 (057 Sel) Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm O Ot (; ) Beregnet på grunnlag av observasjoner ) NedbOrstasjon. K i d e: Meteorologisk institutt.

30 29 Tabell.4 (forts.). NedbOr i de enkelte måneder ved værstasjoner og utvalgte nedborstasjoner. Normal l) og 98 VærstasjonHyde Sep No De Ja Feb. Au Ok NedbOrstasjon over I alt Mars April Mai Juni Jun. tem vem sennuar ruar gust tober (Kommune) havet ber ber ber Biri 2) (0502 GjOvik) GjOvik 2) (0502 GjOvik) 0. Toten (0528 Ostre Toten) Einavatn 2) (0529 Vestre Toten) Odnes 2) (0538 Nordre Land) Nord Torpa Staum2) (0538 Nordre Land) EtnedaOyen 2) (054 Etnedal) Hedal i Valdres 2) (0540 Sr Aurdal) Reini 2) (0540 Sor Aurdal) NordAurdal II 2) (0542 Nord Aurdal) Abjorsbraten (0542 Nord Aurdal) ROn 2) (0543 Vestre Slidre) Beito 2) (0544 Oystre Slidre) BjOrnhOen 2) (0544 Oystre Slidre) LOken i Volbu (0544 Øystre Slidre) Bygdin 2) (0545 Vang) Vang i Vadres 2) (0545 Vang) 90 Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm le Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm ) Beregnet på grunnlag av observasjoner ) NedbOrstasjon.

31 Tabell.5. Maksimal nedborhoyde og tallet på dogn med visse meteorologiske fenomener ved værstasjoner. Normal') og Værstasjon (Kommune) Tallet på dogn med Maksimal Maksimal Nedbør Forekomst av vind HOyde nedbør hoyde styrke over hd i større storre havet Over løpet av eller Klareller skyet ett dogn lik vær lik 6 vær 0,0 mm Beaufort min SkåbuStorslåen 865 Norm. (056 NordFron) 98 22, Fokstua II (05 Dovre) Bråtå (053 Skjåk) Geilo i Skjåk (053 Skjåk) O. Toten (0528 Ostre Toten) Abjørsbråten (0542 NordAurdal) LOken i Volbu (0544 Øystre Slidre) 974 Norm. 00 OS , Norm ,5 378 Norm , 264 Norm , Norm. 98 Norm. 98 ) Beregnet på grunnlag av observasjoner Kilde: Meteorologisk institutt. 22,7 9, Tabell.6. Konsentrasjon av svoveldioksyd i luft ved målestasjoner. Halvårsperioder. Oktober 979 til mars 982 Kommune Målestasjon Prosent Antall Maksi andel Område Halvårs Middelobsertypel) periode2) verdier mums dogn vasjoner verdier over 200 ug /m i ug/m3 I 050 Lillehammer Brannstasjon S V V S V GjOvik Blinken S,T V S V , Sal V GjOvik Syrehaugen B,I V ,4 S ,4 V ,5 S V 882 ) I: Stasjonen ligger i nærheten av eller kan vere påvirket av forurensende utslipp fra storre industrivirksomhet, B: Stasjonen ligger i et område vesentlig dekket av boliger (villastrok), S: Stasjonen ligger i et område vesentlig preget av sentrumsfunksjoner, dvs. forretninger, kontorvirksomhet, T: Stasjonen ligger i et område der utslipp fra biltrafikken vil gi et merkbart bidrag til forurensingene. 2) V: Månedene fra og med oktober til og med mars, S: Månedene fra og med april til og med september. K i d e: Norsk institutt for luftforskning.

32 Tabell.7. Konsentrasjon av sot i luft ved målestasjoner. Februar 977 til august Kommune Målestasjon Område a typel) Februar August Antall Maksi Maksi Middelverdieover verdier dogn Middelmumsverdieverdiemums 20 ug/m 3 ug/m 3 ug/m 3 Antall dogn over 20 ug/m3 050 Lillehammer Brannstasjon S _ GjOvik Blinken 0502 GjOvik Syrehaugen S,T , ) Se note, tabell.6. Kilde: Norsk institutt for luftforskning. 982

33 32 TABELL.8. KLOAKKRENSEANLEGG 3. DESEMBER 978 KOMMUNE.RENSEANLEGG DRIFT START (AR) RENSEPRINSIPP HOVED PRIN METODE SI PP KAPASI TET I PERSON EKVIVA LENTER PERSON EKVIVA LENTER TIL KNYTTET TYPE RESI PIENT TYDE SLAM DEPO NERING HELE FYLKET LILLEHAMMER HOVEMOEN 974 BIOL/KJEM SIMULTANFELL 2oon 600 ELV JORD9RUK NORDSETER 972 MEK/KJEM SEKUNDARFELL ELV LILLEHAMMER 978 MEK/KJEM SEKUNDARFELL INNSJO JORDBRUK 0502GJØVIK BIRI 973 MEK/KJEM SEKUNDARFELL IANSJO JORDBRUK RAMBEKK. MEK/KJEM SEKUNDARFELL INNSJO JORDBRUK SNERTINGDAL 973 BIOL/KJEM SIMULTANFELL INNSJO JORDBRUK BRASTAD 978 MEK/KJEM SEKUNDARFELL ELV JORDBRUK 053 SKJAK 00C 00 BISMO 976 BICL ELV 054 LCM LOAR 967 BIOL AKTIVSLAM ELV 055 VAGA VAGAMO 976 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS KLONES JORD BRUKSSKOLE 978 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV FYLLPLASS 056 NORDFRON RONDABLIKK TURISTSENTER BIOL/KJEM SIMULTANFELL JORD FYLLPLASS 057 SEL RONDANE FJELLSHOTELL. 977 MEK/KJEM SEKUNDARFELL ELV FYLLPLASS NORDSEL 974 BICL/KJEM SIMULTANFELL ELV FYLLPLASS RAPHAM, JERN BANEPERS. FERIEHJEM A/S 967 BIOL/KJEM SIMULTANFELL JORD FYLLPLASS 059SØRFRON HARPEFCSS. BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS HUNDORP 977 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV FYLLPLASS 0520 RINGEBU VENABUHØY FJELLSHOTELL 977 BIOL/KJEM ETTERFELLING JORD FYLLPLASS 052ØYER GRANRUDMOEN 973 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS HORNSJØHØY FJELLSHOTELL, BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV FYLLPLASS 0522 GAUSDAL FOLLEBU 969 BICL AKTIVSLAM ELV SEGALSTAD BRU 972 BIOL AKTIVSLAM ELV. VOLL VIDERE GAENDE SKOLE 969 BIOL AKTIVSLAM ELV LAGUNE FORSET 978 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV LAGUNE 0528 OSTRETCTEN FJELLVOLD 975 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV.. LENA. 973 BIOL/KJEM SIMULTANFELL ELV FYLLPLASS TOTENASEN 972 BIOL AKTIVSLAM ELV FYLLPLASS KAPP 977 BIOL/KJEM SIMULTANFELL INNSJØ JORDBRUK NORDLIA 978 BIOL/KJEM SIMULTANFELL INNSJØ VESTRETETEN BLAKORS HJEMMET, EINA 975 BIOL/KJEM SIMULTANFELL INNSJO LAGUNE GAUKOM ARBEIDSHJEM 972 BIOL AKTIVSLAM ELV LAGUNE BREISKALLEN 977 MEK/KJEM SEKUNDARFELL ELV JCRD9RUK 0532 JEVNAKER JEVNAKER 977 MEK/KJEM SEKUNDARFELL ELV. HALVORSBOLE 968 BIOL AKTIVSLAM INNSJØ FYLLPLASS SØSTERNINAS SYKEHJEM 970 BIOL AKTIVSLAM INNSJØ JORDBRUK 0533 LUNNER VOLLA 977 BICL/KJEM ETTERFELLING ELV JORDBRUK HARESTUA " 974 MEK/KJEM SEKUNDARFELL ELV JORDBRUK SOLHEIM SKOLE 97 BIOL AKTIVSLAM INNSJO JORDBRUK KILDE: STATENS FORURENSNINGSTILSYN.

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE '1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 4 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1022-4 . FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 357 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORDTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718748 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B53 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1021-6 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 352 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 8253718683 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 0 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ROGALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1028-3 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 863 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 OPPLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0696-0 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 348 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 VESTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82-537-854-0 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 8 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1026-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 350 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 AUST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1866-7 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 351 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 VEST-AG DER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO --- KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1867-5 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 7 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 TROMS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1036-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 AKERSHUS OG OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1020-8 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark

STATISTISK FYLKESHEFTE. Finnmark NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 849 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0680-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 865 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0698-7 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 854 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 MØRE OG ROMSDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0685-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 HORDALAND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1029-1 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 345 STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1861-6 EMNEGRUPPE Oversikter STIKKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND

REGIONALSTATISTIKK. Statistisk. sentralbyrå. Del C Oversikt over kommuner og handelsdistrikt. Del D OPPLAND Del D REGIONALSTATISTIKK Oslo: Postboks 83 Dep., 0033 Oslo Tlf.(0) *4 38 0 Kongsvinger: Postittak 0 Kongsvinger Tlf.(066) *85 MO Nr. /89 August 989 OPPLAND INNHOLD Emne 40 3 3 4 46 5 5 5 6 6 4 6 Flyttinger,

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 1 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 ØSTFOLD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1019-4 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATIST1SK FYLKESHEFTE

STATIST1SK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 59 STATIST1SK FYLKESHEFTE 1980 VEST-AGDER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1027-5 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting SINTEF A6262 RAPPORT Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Mai 2004 Forord Denne rapporten

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK Oppland

FYLKESSTATISTIKK Oppland FYLKESSTATISTIKK 2015 Oppland Innhold 1. Demografi Befolkningsutvikling...6 Flytting...12 Innvandring...15 Barn og unge...18 Folketilvekst, fertilitet og fødselsoverskudd..21 Aldersbæreevnen... 23 2. Oppvekst

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland.

Detaljer

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE

OPPLAND REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE- TUPPE 1/84 2. januar 1984 OPPLAND INNHOLD NE- TUPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE?8 Nye distriktstall. Innhold 1983 1 _6 Banker. Norges Postsparebank, forretnings - og sparebanker. Disponerte utlån til og bankinnskott

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Næringsutvikling i Hedmark

Næringsutvikling i Hedmark Foto: Jo Michael Næringsutvikling i Hedmark Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 527 500 årsverk i medlemsbedriftene

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik

Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik Befolkning, innenlands flytting, utdanning og sysselsetting Delrapport fra prosjektet: Inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES O FFISIELLE STATISTIKK A 858 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 VEST-AGDER I s BN 82-537-0690-1 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk. Ulike geografiske

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 6 2 STATISTISK FYLKESHEFTE 1980 SOGN OG FJORDANE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-1030-5 FØREORD Statistiske fylkeshefte inneheld tal frå dei fleste områda som

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 449 STATISTISK FYLKESHEFTE 97 AUSTAG DER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97 ISBN 8 537 004 7 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en ny regionalstatistisk publikasjon:

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 1728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 1728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Industri og bergverksdrift. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Lom /Nord Gudbrandsdal Merethe Lerfald 29.april 2013 Litt om Østlandsforskning Regionalt

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OLBU 0531 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERWDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellin resultatgsr Tilbakeende u.l - Prognoser"

Detaljer

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk...

1. Innledning Utdanning Inntekt Valgdeltakelse Holdninger til innvandrere og innvandringspolitikk... 1. Innledning... 11 2. Innvandrerbefolkningen... 17 2.1. Befolkningsstruktur... 17 2.2. Demografiske endringer... 34 2.3. Flyktninger... 46 3. Utdanning... 55 4. Arbeid... 73 5. Inntekt... 89 6. Valgdeltakelse...

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978

OPPLAND INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1978 Nr. 1/79 8.. januar 1979 OPPLAND INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1978 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 3. kvartal 1978 Avlingane i hagebruket

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 860 STATISTISK FYLKESHEFTE 1977 TELEMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0693-6 FORORD Statistiske fylkeshefter inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0528 Østre Toten Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 626. des. 90... 0 696. feb. 80...

Detaljer