BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1

2

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det er her fylkeskommunen framstår som en viktig del av vår forvaltning. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling, næringsliv-, kraft- og miljøsaker. Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største bedriftene med sine årsverk ved utgangen av De fleste arbeider i de videregående skolene. Regnskapet for 2009 er på ca. 2,300 milliarder kroner (brutto driftsutgifter). Fylkeskommunens samlede utgifter tilsvarer ca kr. pr. innbygger i Buskerud. Det er derfor av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Utviklingsavdelingen er teamorganisert til syv tverfaglige team. Teamene er organisert med hensyn til avdelingens hovedoppgaver. Utviklingsavdelingen betjener to hovedutvalg; Hovedutvalg for regionalutvikling Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 5 INNHOLD 1. AREAL OG MILJØ... 8 Tabell 1.1 Arealfordeling og kystlinjen i Buskerud... 8 Figur 1.1 Areal etter kommuner. Km ² Tabell 1.2 Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng Figur 1.2 Jordbruksareal i drift i alt. Dekar Tabell 1.3 Kommunalt husholdningsavfall Figur 1.3 Kommunalt avfall pr. innbygger i kg BEFOLKNING Tabell 2.1 Befolkning i Norge, fordelt på fylker Tabell 2.2 Folketallet i Buskerud Tabell 2.3 Befolkningen i Buskerud fordelt på alder Figur 2.1 Befolkningen mellom 0-19 år og over 69 år i prosent Tabell 2.4 Antall barn og unge i alderen 0-18 år etter årsklasser Figur 2.2 Personer 67 år og over i prosent av folkemengden Figur 2.3 Folketettheten i Buskerud Figur 2.4 Endring i folketallet. Prosent pr. år Figur 2.5 Endring i folketallet. Prosent Tabell 2.5 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Tabell 2.6 Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap Figur 2.6 Utenlandske statsborgere pr innbyggere UTDANNING Tabell 3.1 Antall skoler og elever i grunnskolen Figur 3.1 Antall grunnskoler i Buskerud Tabell 3.2 Buskerud elever ved videregående skoler fordelt på kommuner Tabell 3.3 Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler. 1990, 2000, 2007 og Figur 3.2 Studenter år ved univ. og høyskoler i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning Figur 3.3 Prosent av befolkningen med grunnskole og Tabell 3.5 Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning og Figur 3.4 Prosent av befolkningen med universitet og høyskole og HELSETJENESTER Tabell 4.1 Levekårsindeksen for kommunene i Buskerud Figur 4.1 Levekårsindeksen for kommunene i Buskerud Tabell 4.2 Forbruk av somatiske sykehustjenester, heldøgnsopphold og liggedager Tabell 4.3 Plasser i og kjennetegn ved institusjoner for heldøgns pleie og omsorg Tabell 4.4 Patienter under tilsyn i % av totalt antall Tabell 4.5 Resultater - personer undersøkt og behandlet Tabell 4.6 Resultater og måloppnåelse - personer under tilsyn... 28

5 6 INNHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 5. SOSIALE FORHOLD Tabell 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Figur 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Tabell 5.2 Antall barn i barnehage og dekningsgrad Figur 5.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år Tabell 5.3 Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak Figur 5.3 Barn med barneverntiltak pr barn 0-17 år Tabell 5.4 Sosialhjelp etter kommuner. 1990, 1999, 2005, 2007 og Figur 5.4 Antall stønadstilfeller pr innbyggere og Tabell 5.5 Boligbygging etter boligtype KULTUR Tabell 6.1 Besøk og utstillinger Tabell 6.2 Samlingenes størrelse Figur 6.1 Enheter i alt Tabell 6.3 Økonomi, ansatte og årsverk Tabell 6.4 Samlet bokutlån til barn og voksne i folke og grunnskolebibliotek SYSSELSETTING Tabell 7.1 Sysselsatte år etter arbeidssted, fagfelt og utdanningsnivå. Buskerud Tabell 7.2 Sysselsatte år etter arbeidsstedskommune og utdanningsnivå og Figur 7.1 Sysselsatte år etter kjønn og fagfelt Figur 7.2 Sysselsatte år etter kjønn og utdanningsnivå Tabell 7.3 Andel av sysselsatte år etter arbeidsstedskommune og utdanningsnivå og Figur 7.3 Prosent av sysselsatte år med universitet og høyskole og Tabell 7.4 Antall sysselsatte i Buskerud etter arbeidsstedskommune og næring. 4.kvartal Tabell 7.5 Antall helt arbeidsledige etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.4 Antall helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt og Tabell 7.6 Registrerte arbeidsledige i % av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 2007 og Figur 7.5 Registrerte arbeidsledige i % av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 2007 og NÆRINGSLIV Tabell 8.1 Antall bedrifter fordelt etter ansatte. 2.halvår 2008 og 1.halvår Figur 8.1 Andel bedrifter etter størrelse. 1.halvår Tabell 8.2 Antall bedrifter fordelt på hovednæringer i Buskerud Tabell 8.3 Åpnede konkurser etter antall bedrifter og næring i Buskerud. 2007, 2008 og Figur 8.2 Åpnede konkurser i Buskerud etter antall bedrifter og næring Tabell 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bransje. 2004, 2005, 2006, 2007 og Figur 8.3 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bedrifter og bransje Tabell 8.5 Antall industribedrifter, ansatte og bruttoproduksjonsverdi etter næring. Buskerud. 2005, 2006 og Tabell 8.6 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region i Tabell Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Figur 8.4 Omsetning pr. innbygger Tabell Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Tabell Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Tabell 8.10 Antall husdyr og antall bruk med husdyr Tabell 8.11 Skogsavvirkning til salg og industriell produksjon. 2006, 2007 og Figur 8.5 Skogsavvirkningens bruttoverdi og Tabell 8.12 Gjestedøgn og kapasitetsutnytting på hoteller og overnattingsbedrifter. Fylke og Tabell 8.13 Gjestedøgn på hoteller og overnattingsbedrifter fordelt etter formål. Fylke og

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 7 FYLKESSTATISTIKK 2008 Tabell 8.14 Antall campingplasser, kapasitet og overnattinger. Fylke Figur 8.6 Antall sysselsatte i hotell - og restaurantdrift og Tabell 8.15 Bedrifter innen hotell- og restaurantvirksomhet SAMFERDSEL Tabell 9.1 Bilbestand, befolkning og biler per 1000 innbyggere fordelt på fylker Tabell 9.2 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Tabell 9.3 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Fylke Tabell 9.4 Pendling i Buskerud. 4.kvartal Tabell 9.5 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud Figur 9.1 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud ENERGISTATISTIKK 64 Tabell 10.1 Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylket/eiergruppe Tabell 10.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft etter forbrukergruppe. GWH OFFENTLIG FORVALTNING Tabell 11.1 Kommunale avgifter. Vannavgift for en bolig Figur 11.1 Vann- og kloakkavgifter i kommunene Tabell 11.2 Kommunale avgifter. Kloakkavgift for en bolig Figur 11.2 Gjennomsnittlige vann- og kloakkavgifter i Buskerud Tabell 11.3 Kommunale avgifter. Renovasjonsavgift. Tømming av sekk/stativ 1 gang pr. uke Figur 11.3 Endring i kommunenes renovasjonsavgift i prosent Tabell 11.4 Fylkeskommunenes nettodriftsutgifter pr. innbygger Figur 11.4 Fylkeskommunenes driftsutgifter pr. innbygger. Kroner Tabell 11.5 Kommunenes driftsutgifter pr. innbygger etter hovedformål i følge kostra Figur 11.5 Kommunenes brutto driftsutgifter i alt pr innbygger Tabell 11.6 Netto driftsutgifter til grunnskoler og barnehager. Kroner og Figur 11.6 Netto driftsutgifter til grunnskoler. Kroner Tabell 11.7 Netto driftsutgifter til helse, sosialtjenesten, pleie/omsorg, barnevern pr. innbygger Figur 11.7 Netto driftsutgifter til helse, sosialtjenesten, pleie/omsorg, barnevern pr. innbygger Tabell 11.8 Innbetalt og fordelt skatt. Mill. kroner. Januar - desember Figur 11.8 Skatteinngang i alt. Mill. kroner. Januar - desember TEGNFORKLARING I TABELLENE: Standardtegn: Symbol: Tall kan ikke forekomme. Tall kan ikke offentliggjøres : Null -

7 8 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.1 AREALFORDELING OG KYSTLINJEN I BUSKERUD Arealfordeling og kystlinjens lengde Areal Areal i % Arealfordeling land - vann Km² - Land ,0 - Ferskvann ,0 Arealfordeling fastland - øyer - Fastland ,0 - Øyer i saltvann 2 0,0 Arealfordeling høydelag m o. h , m o. h , m o. h ,5-900 m o. h og over ,2 Kystlinje Km - Fastland Øyer 33. Totalt ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2008, tabell 20 FIGUR 1.1 AREAL ETTER KOMMUNER. KM² Hol Nes Flå Km² Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2008, tabell 56

8 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESSTATISTIKK AREAL OG MILJØ 9 TABELL 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT FORDELT PÅ ÅPEN ÅKER OG ENG Pr Åker og hage Eng til slått og beite Jordbruks- Korn Annen Antall areal og åker bruk i drift olje- og Full- Annen i alt i alt I alt vekster hage I alt dyrka eng Dekar Flå Nes Hol FIGUR 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT I ALT. DEKAR Hol Nes Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt.

9 10 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL. 1995, 2005, 2006, 2007 OG ANTALL KILO PER INNBYGGER Kommunalt husholdningsavfall Kilo per innbygger Kg Kg Kg Kg Kg Flå Nes Hol Buskerud FIGUR 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER I KG Flå Hol Nes Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå,

10 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FOLKNING Befolkning Tabell 2.1 Befolkningen i Norge, fordelt på fylker Folketal pr. 31. desember Årlig endringer i folketalet, % Østfold ,0 0,4 0,5 1,2 Akershus ,9 1,4 1,3 1,7 Oslo ,5-0,2 1,0 2,7 Hedmark ,2 0,2 0,0 0,4 Oppland ,4 0,3 0,0 0,4 Buskerud ,4 0,7 0,6 1,4 Vestfold ,7 0,7 0,8 1,2 Telemark ,7 0,2 0,2 0,5 Aust-Agder ,3 1,0 0,6 1,2 Vest-Agder ,4 0,8 0,8 1,4 Rogaland ,4 1,3 1,1 1,9 Hordaland ,0 0,5 0,7 1,5 Sogn og Fjordane ,2 0,3 0,1 0,2 Møre og Romsdal ,8 0,3 0,2 0,8 S. Trøndelag ,9 0,4 0,5 1,3 N. Trøndelag ,4 0,4 0,0 0,7 Nordland ,4 0,0 0,0 0,2 Troms ,8 0,4 0,3 0,6 Finnmark ,9-0,1-0,1 0,1 RIKET ,9 0,5 0,6 1,3 Kilde: SSB;

11 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 12 TABELL 2.2 FOLKETALLET I BUSKERUD FORDELT PÅ KOMMUNER Antall personer pr Flå Nes Hol Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,30 % 5,31 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk og

12 13 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.3 BEFOLKNINGEN I BUSKERUD FORDELT PÅ ALDER Årsklasser og > Totalt Flå Nes Hol Buskerud FIGUR 2.1 BEFOLKNING MELLOM 0-19 ÅR OG OVER 80 ÅR I PROSENT % 30 % 0-19 år 80 år og over 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Buskerud Nes Hol Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå, og PANDA

13 TABELL 2.4 ANTALL BARN OG UNGE I ALDEREN 0-18 ÅR ETTER ÅRSKLASSER Alder Flå Nes Hol 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Kilde: SSB - statistikkbanken

14 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 15 FIGUR 2.2 PERSONER 67 ÅR OG OVER I PROSENT AV FOLKEMENGDEN Flå Nes Hol BUSKERUD HELE LANDET Prosent Kilde:SSB. Statistikkbanken FIGUR 2.3 FOLKETETTHETEN I BUSKERUD Befolkningstetthet i Buskerud Innb. pr. km Flå Hol Nes Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2008, tabell 56

15 16 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BUSKERUD FIGUR 2.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR BUSKERUD Nes 0,0 % -0,1 % -0,3 % -0,3 % Hol -0,3 % -0,6 % -0,7 % Flå -0,8 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 1,7 % 1,6 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % FIGUR 2.5 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT Flå BUSKERUD Nes Hol -1,2-1,0-0,2-0,3-0,1 2,1 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 0,9 0,8 0,8 0,4 0,3 0,1 2,8 3,8 4,3-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

16 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 17 TABELL 2.5 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Antall pr Flå Nes Hol Buskerud Hele landet Kilder: Statistisk sentralbyrå. og PANDA

17 18 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE ETTER STATSBORGERSKAP Sør- og Nord- Uoppgitt/ mellom Europa Afrika Asia* Amerika Oseania statsløse I alt Amerika Flå Nes Hol Buskerud *inkludert Tyrkia FIGUR 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE PR INNBYGGERE Hol Buskerud Nes Flå Antall pr innbyggere Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt

18 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 19 TABELL 3.1 ANTALL SKOLER OG ELEVER I GRUNNSKOLEN Elever i alt Antall Antall pr Skoler Barnetrintrinn Ungdoms Flå Nes Hol Buskerud FIGUR 3.1 ANTALL GRUNNSKOLER I BUSKERUD Hol Nes Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå.

19 20 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.2 BUSKERUD ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER FORDELT PÅ KOMMUNER PR , 2005, 2006, 2007 OG 2008 Elever i alt Flå Nes Hol Buskerud Kilde: Buskerud fylkeskommune- Utdanningsavd.

20 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 21 TABELL 3.3 ANTALL STUDENTER UNDER UTDANNING VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER. 1990, 2000, 2007 og I alderen år i Studenter i alt % av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Flå Nes Hol Buskerud Hele landet Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.2 STUDENTER ÅR VED UNIV./HØYSKOLE I % AV ALLE I GRUPPEN OG Nes HELE LANDET BUSKERUD Hol Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, og spesial besti

21 22 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.4 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Grunnskol enivå Videre gående skolenivå Universitetsog høyskole nivå kort Universitetsog høyskole nivå lang Uoppgitt Totalt Flå Nes Hol Buskerud FIGUR 3.3 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Hele landet Hol Buskerud Nes Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

22 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 23 TABELL 3.5 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent Flå Nes Hol Buskerud Hele landet FIGUR 3.4 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Prosent HELE LANDET BUSKERUD Nes Hol Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

23 24 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.1 LEVEKÅRSINDEKSEN* FOR KOMMUNENE I BUSKERUD ,9 7,0 7,0 7,0 7,3 7,0 7,0 7,0 6,9 7,1 7,8 6,5 4,1 3,9 4,0 4,0 4,2 4,5 3,3 3,1 3,4 3,6 3,5 2,7 5,3 5,3 5,3 5,7 5,8 6,2 2,3 2,9 2,6 2,6 2,7 3,3 6,6 6,4 6,7 6,7 7,0 6,7 7,0 7,0 7,7 7,6 7,8 6,0 6,9 6,9 6,3 6,9 7,0 7,0 6,7 6,3 6,4 6,1 6,7 6,8 4,3 3,7 3,4 3,9 3,3 3,7 Flå 4,1 3,3 5,1 5,1 6,2 6,8 Nes 4,1 3,0 3,1 2,9 2,7 2,7 4,3 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 2,0 2,0 2,3 2,7 2,0 2,7 3,7 3,9 3,9 4,0 4,3 4,8 Hol 2,6 2,7 2,7 3,3 2,5 1,8 4,6 4,7 4,7 5,0 4,5 4,3 4,1 4,6 5,0 5,3 5,3 4,5 4,0 4,9 3,7 4,0 4,5 5,2 4,6 5,1 4,0 4,0 4,2 3,3 *Jo høyere indeksverdi, jo større levekårsproblemer er registrert. FIGUR 4.1 LEVEKÅRSINDEKSEN FOR KOMMUNENE I BUSKERUD ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Flå Nes Hol Kilde: SSB

24 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 25 TABELL 4.2 FORBRUK AV SOMATISKE SYKEHUSTJENESTER. HELDØGNSOPPHOLD OG LIGGEDAGER. BOSTEDSKOMMUNE 2008 DØGNSOPPHOLD I ALT ÅR 80 ÅR OG OVER LIGGEDAGER I ALT ÅR 80 ÅR OG OVER Flå Nes Hol Buskerud Kilde: SSB/Norsk pasientregister (Spesialbestilt)

25 26 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.3 PLASSER I OG KJENNETEGN VED INSTITUSJONER FOR HELDØGNS PLEIE OG OMSORG Plasser i Plasser i Plasser i Plasser i Døgnsbeboe Antall beboere alt sykehjem aldershjem skjermet en per år, pr : : : 0 29 : : : : 6 23 : : 37 : Flå : 5 10 : Nes : 0 10 : : : 7 20 : : : Hol : : 8 20 : : 0 23 : : : Buskerud Kilde: SSB Foreløpige tall, KOSTRA grunnlagsdata, Statistikkbanken tab 04685

26 27 HELSETJENESTER TANNHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.4 PATIENTER UNDER TILSYN I % AV TOTALT ANTALL GRUPPE Landsgj.snitt MÅL 2008 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede c I) Eldre og langtidssyke i institusjon # 62 c II) Eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie d) Ungdom år e) 1-3 Andre grupper* f) Voksne 5 6,9 6,6 7,2 6,9 6,3 7 : For gruppe e) er det for årene 2005 til 2008 absolutte tall #: 94/53 % av dem som har sagt ja til tilbudet. Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten TABELL 4.5 RESULTATER - PERSONER UNDERSØKT OG BEHANDLET Gruppe Resultat Bestilling 2008 % måloppnåelse Antall a) ,8 b) ,2 c I) ,9 c II) ,1 d) ,7 e) ,0 E 4) Vakt ,3 Fengsel ,8 Betalende ,0 Totalt ,4 Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten

27 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 28 TABELL 4.6 RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE - PERSONER UNDER TILSYN Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,1 b) ,1 C I) ,7 C II) ,7 d) ,3 E 1-3) ,6 E 4) Voksne ,7 Total ,8 Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten

28 29 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER 17 ÅR Bruttoinntekt pr. innb Flå Nes Hol Buskerud FIGUR 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER Hol Flå Nes Kilde: Statistisk sentralbyrå

29 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 30 TABELL 5.2 ANTALL BARN I BARNEHAGER OG DEKNINGSGRAD 2008 Antall barn i barnehage Dekningsgrad i % 0-5 år 1-2 år 1-5 år 1-2 år ,3 68, ,7 77, ,9 83, ,4 79, ,1 88, ,7 68, ,7 73, ,9 77, ,2 81, ,4 74, ,7 85,2 Flå ,6 73,3 Nes ,3 69, ,3 72, ,0 69, ,1 72,3 Hol ,4 90, ,1 78, ,3 75, ,5 91, ,6 84,1 Buskerud ,5 75,9 Kilde: Statistisk sentralbyrå barnehage FIGUR 5.2 DEKNINGSGRAD FOR BARN 1-5 ÅR ,0 Dekningsgrad 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 Hol Flå Buskerud Nes Kilde: Statistisk sentralbyrå. i barnehage

30 31 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BARNEVERNSTILTAK. TABELL 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I løpet av året Ved utgangen av året I alt Hjelpetiltak Hjelpetiltak Omsorgstiltak Omsorgstiltak Flå Nes Hol Buskerud I alt FIGUR 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR. PR Buskerud Nes (Busk.) Hol Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå.

31 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 32 ØKONOMISK SOSIALHJELP. TABELL 5.4 SOSIALHJELP ETTER KOMMUNER. 1990, 1999, 2006, 2007 OG 2008 Stønadstilfelle pr innbyggere Gjennomsnittlig bidragsbeløp pr. tilfelle Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Flå Nes Hol Buskerud Hele landet Tallene er ikke sammenlignbare pga. introduksjonsstønad er med fra og med 2003 FIGUR 5.4 ANTALL STØNADSTILFELLER PR INNBYGGERE OG Flå Hele landet Buskerud Hol Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 10/00 og Tabell 05073, 05074

32 TABELL 5.5 BOLIGBYGGING ETTER BOLIGTYPE Boligtype Flå Nes Hol Sum Enebolig 1 roms Enebolig 2 roms Enebolig 3 roms Enebolig 4 roms Enebolig 5+ roms Enebolig uspes Rekkehus 1 roms Rekkehus 2 roms Rekkehus 3 roms Rekkehus 4 roms Rekkehus 5+ roms Rekkehus uspes Blokk 1 roms Blokk 2 roms Blokk 3 roms Blokk 4 roms Blokk 5+ roms Blokk uspes Uspes. 1 roms Uspes. 2 roms Uspes. 3 roms Uspes. 4 roms Uspes. 5+ roms Uspes. uspes Sum Kilde: PANDA

33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 34 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.1 BESØK OG UTSTILLINGER Besøk Utstillinger Av dette Basis- Tempo- Vandre- Enheter som en- Betalende utstilling- rære utstilli alt I alt kelt besøk besøkende I alt er utstill. inger MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. mus Blanda kunst- og kulturhis FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt Kilde: Statistisk sentralbyrå.

34 35 KULTUR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.2 SAMLINGENES STØRRELSE Gjenstander / objekt Kultur Enheter I alt Kunst- Arkeolo- Kultur- Natur- historiske i alt historiske giske historiske historiske Fotografi bygninge MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk mus Kulturhistorisk mus Naturhistorisk mus Kultur- og nat.hist Blanda kunst- og k FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt FIGUR 6.1 ENHETER I ALT Oslo Sør- Trøndelag Rogaland Hordaland Oppland Nordland Finnmark Hedmark Troms Sogn og Fjordane Buskerud Akershus Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Vestfold Vest-Agder Østfold Aust-Agder Telemark Svalbard Kilde:Statistisk sentralbyrå,

35 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 36 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.3 ØKONOMI, ANSATTE OG ÅRSVERK Inntekter Utgifter Årsverk av dette av disse Årsverk i Enheter offentlig lønna faste stilli alt I alt støtte I alt I alt årsverk inger i alt MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk ,1 370,9 486,6 389,3 387,8 300,5 Kulturhistorisk , , , , , ,3 Naturhistorisk 9 255,0 139,6 235,7 241,3 238,5 165,3 Kultur- og nat.hist ,6 489,1 667,7 826,7 802,2 600,1 Blanda kunst- og ku ,3 200,4 260,8 373,5 359,4 243,8 FYLKE Østfold 5 67,1 52,5 66,2 79,1 72,4 56,6 Akershus 7 102,1 74,8 100,7 147,0 125,2 79,7 Oslo ,5 655,4 931,8 903,7 888,7 688,7 Hedmark 7 105,1 78,4 106,1 165,9 152,8 119,4 Oppland ,1 120,2 180,7 229,7 219,1 162,1 Buskerud 7 98,5 61,5 101,3 134,0 119,2 68,6 Vestfold 6 53,3 45,4 53,4 83,4 58,7 47,2 Telemark 3 47,3 37,3 47,8 58,8 55,5 43,6 Aust-Agder 4 35,1 31,9 34,4 52,9 48,7 42,7 Vest-Agder 6 79,6 54,6 77,3 108,4 104,6 93,7 Rogaland ,5 147,7 196,0 256,5 241,3 194,2 Hordaland ,9 260,3 423,0 496,8 488,0 340,9 Sogn og Fjordane 7 40,2 30,5 41, ,9 40,3 Møre og Romsdal 6 98, ,2 142,6 129,1 81,3 Sør-Trøndelag ,8 219,5 303,5 371,6 358,5 250,2 Nord-Trøndelag 6 92,6 69,9 90,9 110,0 95,3 71,9 Nordland ,4 79,5 131,3 189,9 175,6 128,5 Troms 7 129,3 98,6 122,7 162,1 159,4 100,8 Finnmark 9 51,5 39,7 46,1 87,2 86,1 59,3 Svalbard 2 11,9 6,6 12,9 5,6 5,6 5,2 I alt , , , , , ,9 Kilde: SSB.

36 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 37 TABELL 6.4 SAMLET BOKUTLÅN TIL BARN OG VOKSNE I FOLKE- OG GRUNNSKOLEBIBLIOTEK 2008 Innbyggere Utlån folkebibliotek Utlån skolebibliotek Samlet bokutlån i folke- og grunnskolebibliotek barn* totalt bøker for barn bøker for voksne fag skjønn fag skjønn fag skjønn fag skjønn totalt per innb , , , ,8 Flå ,7 Nes , , , ,6 Hol , , , , , , , , , , , ,4 Buskerud ,9 Spesialbestilt fra ABM ved Erlend Ra

37 38 SYSSELSETTING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 7.1 SYSSELSATTE ÅR ETTER ARBEIDSSTED, FAGFELT OG UTDANNINGSNIVÅ. BUSKERUD FYLKE. 4. KVARTAL 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 OG 2008 Utdanningens fagfelt og nivå Allment fagfelt Grunnskole Videregående skole Humanistiske og estetiske fag Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Undervisning Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Administrasjon, økonomi samfunnsvitenskap og jus Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Samferdsel, sikkerhet og service Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Helse-, sosial og idrettsfag Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Jordbruk, skogbruk og fiske Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Uoppgitt Buskerud Kilde: Statistisk sentral byrå.

38 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SYSSELSETTING 39 TABELL 7.2 SYSSELSATTE ÅR ETTER ARBEIDSSTEDSKOMMUNE OG UTDANNINGSNIVÅ. 4. KVARTAL 2000 OG Utdanningsnivå Sysselsatte Grunn- Videre- Universitet og høgskole i alt skole gående 1-4 år 5 år og mer Uoppgitt Flå Nes Hol Buskerud Kilde: SSB

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Buskerudstatistikk 2012 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer