I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok."

Transkript

1

2 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale, arbeider med lokal og regional planlegging eller underviser. Nye brukergrupper er kommet til underveis og statistikkheftet har vist seg å være et nyttig verktøy for mange folkevalgte. Til tross for at stadig mer informasjon finnes tilgjengelig på internet og andre elektroniske medier, har vi foreløpig funnet det riktig å videreføre dette tilbudet. Vi vurderer imidlertid både innhold og form løpende og er naturligvis mottakelige for tilbakemeldinger, ønsker og korreksjoner fra leserne. Drammen, februar 2011 Kjersti Bærug Hulbakk Utviklingssjef Utgitt av: Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Kontaktadresse: Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN E-post: Telefon: Internet: Prosjektleder: Amarjit Singh Kopiering fra heftet er tillatt med kildeangivelse.

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det er her fylkeskommunen framstår som en viktig del av vår forvaltning. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling, næringsliv-, kraft- og miljøsaker. Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største bedriftene med sine årsverk fordelt på ansatte ved utgangen av De fleste arbeider i de videregående skolene. Regnskapet for 2010 er på ca. 2,507 milliarder kroner (brutto driftsutgifter). Fylkeskommunens samlede utgifter tilsvarer ca kr. pr. innbygger i Buskerud. Det er derfor av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Utviklingsavdelingen er teamorganisert til seks tverfaglige team. Teamene er organisert med hensyn til avdelingens hovedoppgaver. Utviklingsavdelingen betjener to hovedutvalg; Hovedutvalg for regionalutvikling Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 5 INNHOLD 1. AREAL OG MILJØ... 8 Tabell 1.1 Arealfordeling og kystlinjen i Buskerud... 8 Figur 1.1 Areal etter kommuner. Km ² Tabell 1.2 Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng Figur 1.2 Jordbruksareal i drift i alt. Dekar Tabell 1.3 Kommunalt husholdningsavfall Figur 1.3 Kommunalt avfall pr. innbygger i kg BEFOLKNING Tabell 2.1 Befolkning i Norge, fordelt på fylker Tabell 2.2 Folketallet i Buskerud Tabell 2.3 Befolkningen i Buskerud fordelt på alder Figur 2.1 Befolkningen mellom 0-19 år og over 69 år i prosent Tabell 2.4 Antall barn og unge i alderen 0-18 år etter årsklasser Figur 2.2 Personer 67 år og over i prosent av folkemengden Figur 2.3 Folketettheten i Buskerud Figur 2.4 Endring i folketallet. Prosent pr. år Figur 2.5 Endring i folketallet. Prosent Tabell 2.5 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Tabell 2.6 Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap Figur 2.6 Utenlandske statsborgere pr innbyggere UTDANNING Tabell 3.1 Antall skoler og elever i grunnskolen Figur 3.1 Antall grunnskoler i Buskerud Tabell 3.2 Buskerud elever ved videregående skoler fordelt på kommuner Tabell 3.3 Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler. 1990, 2000, 2008 og Figur 3.2 Studenter år ved univ. og høyskoler i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning Figur 3.3 Prosent av befolkningen med grunnskole og Tabell 3.5 Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning og Figur 3.4 Prosent av befolkningen med universitet og høyskole og HELSETJENESTER Tabell 4.1 Institusjonsplasser pr innbygger over 80 år i % Tabell 4.2 Forbruk av somatiske sykehustjenester, heldøgnsopphold og liggedager Tabell 4.3 Plasser i og kjennetegn ved institusjoner for heldøgns pleie og omsorg Tabell 4.4 Patienter under tilsyn i % av totalt antall Tabell 4.5 Resultater - personer undersøkt og behandlet Tabell 4.6 Resultater og måloppnåelse - personer under tilsyn... 28

5 6 INNHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 5. SOSIALE FORHOLD Tabell 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Figur 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Tabell 5.2 Antall barn i barnehage og dekningsgrad Figur 5.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år Tabell 5.3 Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak Figur 5.3 Barn med barneverntiltak pr barn 0-17 år Tabell 5.4 Sosialhjelp etter kommuner. 1990, 2000, 2007, 2008 og Figur 5.4 Antall stønadstilfeller pr innbyggere og Tabell 5.5 Boligbygging etter boligtype KULTUR Tabell 6.1 Besøk og utstillinger Tabell 6.2 Samlingenes størrelse Figur 6.1 Enheter i alt Tabell 6.3 Økonomi, ansatte og årsverk Tabell 6.4 Samlet bokutlån til barn og voksne i folke og grunnskolebibliotek SYSSELSETTING Tabell 7.1 Sysselsatte år etter arbeidssted, fagfelt og utdanningsnivå. Buskerud Tabell 7.2 Sysselsatte år etter arbeidsstedskommune og utdanningsnivå og Figur 7.1 Sysselsatte år etter kjønn og fagfelt Figur 7.2 Sysselsatte år etter kjønn og utdanningsnivå Tabell 7.3 Andel av sysselsatte år etter arbeidsstedskommune og utdanningsnivå og Figur 7.3 Prosent av sysselsatte år med universitet og høyskole og Tabell 7.4 Antall sysselsatte i Buskerud etter arbeidsstedskommune og næring. 4.kvartal Tabell 7.5 Antall helt arbeidsledige etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.4 Antall helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt og Tabell 7.6 Registrerte arbeidsledige i % av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 2007 og Figur 7.5 Registrerte arbeidsledige i % av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 2008 og NÆRINGSLIV Tabell 8.1 Antall bedrifter fordelt etter ansatte. 1.halvår 2010 og 1.halvår Figur 8.1 Andel bedrifter etter størrelse. 1.halvår Tabell 8.2 Antall bedrifter fordelt på hovednæringer i Buskerud Tabell 8.3 Åpnede konkurser etter antall bedrifter og næring i Buskerud. 2008, 2009 og Figur 8.2 Åpnede konkurser i Buskerud etter antall bedrifter og næring Tabell 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bransje. 2005, 2006, 2007, 2009 og Figur 8.3 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bedrifter og bransje Tabell 8.5 Antall industribedrifter, ansatte og bruttoproduksjonsverdi etter næring. Buskerud. 2006, 2007 og Tabell 8.6 Hovedtall for næringslivets FoU-virksomhet etter fylke og økonomisk region i Tabell Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Figur 8.4 Omsetning pr. innbygger Tabell Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Tabell Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Tabell 8.10 Antall husdyr og antall bruk med husdyr Tabell 8.11 Skogsavvirkning til salg og industriell produksjon. 2007, 2008 og Figur 8.5 Skogsavvirkningens bruttoverdi og Tabell 8.12 Gjestedøgn og kapasitetsutnytting på hoteller og overnattingsbedrifter. Fylke og Tabell 8.13 Gjestedøgn på hoteller og overnattingsbedrifter fordelt etter formål. Fylke og

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 7 Tabell 8.14 Antall campingplasser, kapasitet og overnattinger. Fylke Figur 8.6 Antall sysselsatte i hotell - og restaurantdrift og Tabell 8.15 Bedrifter innen hotell- og restaurantvirksomhet SAMFERDSEL Tabell 9.1 Bilbestand, befolkning og biler per 1000 innbyggere fordelt på fylker Tabell 9.2 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Tabell 9.3 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Fylke Tabell 9.4 Pendling i Buskerud. 4.kvartal Tabell 9.5 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud Figur 9.1 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud ENERGISTATISTIKK 65 Tabell 10.1 Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylket/eiergruppe Tabell 10.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft etter forbrukergruppe. GWH OFFENTLIG FORVALTNING Tabell 11.1 Kommunale avgifter. Vannavgift for en bolig Figur 11.1 Vann- og kloakkavgifter i kommunene Tabell 11.2 Kommunale avgifter. Kloakkavgift for en bolig Figur 11.2 Gjennomsnittlige vann- og kloakkavgifter i Buskerud Tabell 11.3 Kommunale avgifter. Renovasjonsavgift. Tømming av sekk/stativ 1 gang pr. uke Figur 11.3 Endring i kommunenes renovasjonsavgift i prosent Tabell 11.4 Fylkeskommunenes nettodriftsutgifter pr. innbygger Figur 11.4 Fylkeskommunenes driftsutgifter pr. innbygger. Kroner Tabell 11.5 Kommunenes driftsutgifter pr. innbygger etter hovedformål i følge kostra Figur 11.5 Kommunenes brutto driftsutgifter i alt pr innbygger Tabell 11.6 Netto driftsutgifter til grunnskoler og barnehager. Kroner og Figur 11.6 Netto driftsutgifter til grunnskoler. Kroner Tabell 11.7 Netto driftsutgifter til helse, sosialtjenesten, pleie/omsorg, barnevern pr. innbygger Figur 11.7 Netto driftsutgifter til helse, sosialtjenesten, pleie/omsorg, barnevern pr. innbygger Tabell 11.8 Innbetalt og fordelt skatt. Mill. kroner. Januar - desember Figur 11.8 Skatteinngang i alt. Mill. kroner. Januar - desember TEGNFORKLARING I TABELLENE: Standardtegn: Symbol: Tall kan ikke forekomme. Tall kan ikke offentliggjøres : Null -

7 8 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.1 AREALFORDELING OG KYSTLINJEN I BUSKERUD Arealfordeling og kystlinjens lengde Areal Areal i % Arealfordeling land - vann Km² - Land ,0 - Ferskvann ,0 Arealfordeling fastland - øyer - Fastland ,0 - Øyer i saltvann 2 0,0 Arealfordeling høydelag m o. h , m o. h , m o. h ,5-900 m o. h og over ,2 Kystlinje Km - Fastland Øyer 33. Totalt ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2009, tabell 20 FIGUR 1.1 AREAL ETTER KOMMUNER. KM² Nore og Uvdal Hol Ringerike Ål Sigdal Nes Kongsberg Hemsedal Flå Flesberg Gol Modum Øvre Eiker Krødsherad Lier Hole Hurum Drammen Nedre Eiker Røyken Km² Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2009, tabell 56

8 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FYLKESSTATISTIKK AREAL OG MILJØ 9 TABELL 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT FORDELT PÅ ÅPEN ÅKER OG ENG Pr Åker og hage Eng til slått og beite Jordbruks- Korn Annen Antall areal og åker bruk i drift olje- og Full- Annen i alt i alt I alt vekster hage I alt dyrka eng Dekar Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal FIGUR 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT I ALT. DEKAR Ringerike Modum Øvre Eiker Ål Lier Kongsberg Sigdal Gol Hemsedal Hole Nore og Uvdal Hol Nes Røyken Hurum Flesberg Drammen Krødsherad Nedre Eiker Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt.

9 10 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL. 1995, 2005, 2007, 2008 OG ANTALL KILO PER INNBYGGER Kommunalt husholdningsavfall Kilo per innbygger Kg Kg Kg Kg Kg Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER I KG Krødsherad Nore og Uvdal Hurum Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Røyken Lier Drammen Buskerud Flå Hol Hemsedal Nes Ål Gol Ringerike Hole Sigdal Kongsberg Flesberg Kilde: Statistisk sentralbyrå,

10 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FOLKNING Befolkning Tabell 2.1 Befolkningen i Norge, fordelt på fylker Folketal pr. 31. desember Årlig endringer i folketalet, % Østfold ,0 0,4 0,5 1,1 Akershus ,9 1,4 1,3 1,7 Oslo ,5-0,2 1,0 2,0 Hedmark ,2 0,2 0,0 0,3 Oppland ,4 0,3 0,0 0,5 Buskerud ,4 0,7 0,6 1,2 Vestfold ,7 0,7 0,8 0,9 Telemark ,7 0,2 0,2 0,4 Aust-Agder ,3 1,0 0,6 1,1 Vest-Agder ,4 0,8 0,8 1,3 Rogaland ,4 1,3 1,1 1,8 Hordaland ,0 0,5 0,7 1,6 Sogn og Fjordane ,2 0,3 0,1 0,6 Møre og Romsdal ,8 0,3 0,2 1,0 S. Trøndelag ,9 0,4 0,5 1,3 N. Trøndelag ,4 0,4 0,0 0,6 Nordland ,4 0,0 0,0 0,4 Troms ,8 0,4 0,3 0,6 Finnmark ,9-0,1-0,1 0,5 RIKET ,9 0,5 0,6 1,2 Kilde: SSB; statistikkbanken

11 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 12 TABELL 2.2 FOLKETALLET I BUSKERUD FORDELT PÅ KOMMUNER Antall personer pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,31 % 5,30 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk og

12 13 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.3 BEFOLKNINGEN I BUSKERUD FORDELT PÅ ALDER Årsklasser og > Totalt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.1 BEFOLKNING MELLOM 0-19 ÅR OG OVER 80 ÅR I PROSENT % 25 % 0-19 år 80 år og over 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Røyken Lier Nedre Eiker Hemsedal Hole Hurum Øvre Eiker Ål Flesberg Buskerud Gol Kongsberg Drammen Nore og Uvdal Sigdal Ringerike Nes Modum Hol Flå Krødsherad Kilde: Statistisk sentralbyrå, og PANDA

13 TABELL 2.4 ANTALL BARN OG UNGE I ALDEREN 0-18 ÅR ETTER ÅRSKLASSER Alder Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Nore og Uvdal 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Kilde: SSB - statistikkbanken

14 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 15 FIGUR 2.2 PERSONER 67 ÅR OG OVER I PROSENT AV FOLKEMENGDEN Flå Nore og Uvdal Nes Sigdal Ål Gol Hol Flesberg Krødsherad Ringerike Modum Øvre Eiker BUSKERUD Drammen Hurum Kongsberg HELE LANDET Hole Hemsedal Lier Nedre Eiker Røyken Prosent Kilde:SSB. Statistikkbanken FIGUR 2.3 FOLKETETTHETEN I BUSKERUD Befolkningstetthet i Buskerud Innb. pr. km Nore og Uvdal Flå Hol Hemsedal Sigdal Ål Nes Flesberg Krødsherad Gol Buskerud Ringerike Modum Kongsberg Øvre Eiker Hole Hurum Lier Røyken Nedre Eiker Drammen Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2009, tabell 56

15 16 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BUSKERUD FIGUR 2.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR Hole Røyken Hemsedal Lier Nedre Eiker Drammen Kongsberg BUSKERUD Hurum Øvre Eiker Gol Ringerike Modum Flesberg Nes Krødsherad Nore og Uvdal -0,2 % Ål -0,2 % -0,3 % Hol -0,3 % -0,6 % -0,7 % Flå -0,8 % Sigdal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % FIGUR 2.5 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT Hemsedal Hole Drammen Lier Øvre Eiker Nedre Eiker Kongsberg Flesberg BUSKERUD Røyken Ål Ringerike Hurum Nore og Uvdal Modum Krødsherad Hol Sigdal Gol Nes Flå -2,0-0,2-0,6-0,8-1,2-1,3 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 4,6-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

16 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 17 TABELL 2.5 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud Hele landet Kilder: Statistisk sentralbyrå. og PANDA

17 18 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE ETTER STATSBORGERSKAP Sør- og Nord- Uoppgitt/ mellom Europa Afrika Asia* Amerika Oseania statsløse I alt Amerika Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud *inkludert Tyrkia FIGUR 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE PR INNBYGGERE Hemsedal Hol Drammen Gol Lier Hole Buskerud Kongsberg Røyken Hurum Nedre Eiker Ål Nes Øvre Eiker Ringerike Flå Modum Krødsherad Nore og Uvdal Flesberg Sigdal Antall pr innbyggere Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt

18 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 19 TABELL 3.1 ANTALL SKOLER OG ELEVER I GRUNNSKOLEN Elever i alt Antall Antall pr Skoler Barnetrintrinn Ungdoms- Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.1 ANTALL GRUNNSKOLER I BUSKERUD Drammen Ringerike Kongsberg Lier Røyken Nedre Eiker Øvre Eiker Modum Hurum Ål Hol Hole Nore og Uvdal Sigdal Hemsedal Gol Nes Flesberg Krødsherad Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. grunnlagsdata kommu

19 20 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.2 BUSKERUD ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER FORDELT PÅ KOMMUNER PR , 2006, 2007, 2009 OG 2010 Elever i alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud Kilde: Buskerud fylkeskommune- Utdanningsavd.

20 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 21 TABELL 3.3 ANTALL STUDENTER UNDER UTDANNING VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER. 1990, 2000, 2008 og I alderen år i Studenter i alt % av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud Hele landet Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.2 STUDENTER ÅR VED UNIV./HØYSKOLE I % AV ALLE I GRUPPEN OG Kongsberg Lier Hemsedal Sigdal Hole Røyken Nes HELE LANDET Ringerike Drammen BUSKERUD Krødsherad Modum Nedre Eiker Gol Hol Ål Hurum Øvre Eiker Flå Nore og Uvdal Flesberg Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, og spesial besti

21 22 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.4 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Grunnskol enivå Videre gående skolenivå Universitetsog høyskole nivå kort Universitetsog høyskole nivå lang Uoppgitt Totalt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.3 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Hole Kongsberg Hemsedal Røyken Ål Lier Hele landet Hol Flesberg Buskerud Drammen Gol Hurum Nes Ringerike Nore og Uvdal Øvre Eiker Modum Nedre Eiker Sigdal Krødsherad Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

22 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 23 TABELL 3.5 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 3.4 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Prosent Kongsberg Hole Lier Røyken HELE LANDET Drammen BUSKERUD Hurum Ringerike Hemsedal Ål Øvre Eiker Nes Nedre Eiker Hol Modum Gol Krødsherad Flesberg Nore og Uvdal Flå Sigdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

23 24 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.1 INSTITUSJONSPLASSER PR INNBYGGER OVER 80 ÅR I % Drammen 18,1 17,6 17,5 17,3 17,3 17,2 Nedre Eiker 16,6 15,3 12,4 12,2 13,2 12,7 Lier 21,8 15,4 13,6 13,9 13,6 13,3 Røyken 14 12,7 26,4 25,5 15,9 23,8 Hurum 7,7 5,8 5,6 6,6 7,3 7,6 Sigdal 18,4 17, ,6 15,2 15,4 Modum 17 15,9 13,7 11,7 11,9 12,4 Øvre Eiker 21,3 15,3 13,9 13,8 13,3 13,3 Krødsherad 20,7 20,8 20, ,3 20,3 Ringerike 18,5 17,6 13,7 15,8 16,1 14,4 Hole 10,7 12,8 12,6 11,7 14,7 14,5 Flå 14,1 14,7 16,1 14,1 12,3 12 Nes 14,5 13,2 12,4 11,7 11,9 11,5 Gol 14,3 14,4 14,2 14,5 9,8 12 Hemsedal 27,2 28,4 24,2 24,7 26,1 25 Ål 20,4 17, ,1 17,2 17 Hol 27,1 26,4 25,6 23,4 23,3 23,3 Kongsberg 19,3 21,3 19,6 17,4 18,1 17,8 Flesberg 18 18, ,2 16,3 16,9 20,5 20,2 20,3 20,2 20,7 21,4 Nore og Uvdal 27,2 27,1 26,4 20,6 20,6 21,1 Buskerud 18, ,1 15,9 15,6 15,7 Kilde: Helsedirektoratet;

24 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 25 TABELL 4.2 FORBRUK AV SOMATISKE SYKEHUSTJENESTER. HELDØGNSOPPHOLD OG LIGGEDAGER. BOSTEDSKOMMUNE 2008 DØGNSOPPHOLD I ALT ÅR 80 ÅR OG OVER LIGGEDAGER I ALT ÅR 80 ÅR OG OVER Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud Kilde: SSB/Norsk pasientregister (Spesialbestilt)

25 26 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.3 PLASSER I OG KJENNETEGN VED INSTITUSJONER FOR HELDØGNS PLEIE OG OMSORG Plasser i Plasser i Plasser i Plasser i alt sykehjem aldershjem skjermet enhet Drammen Nedre Eiker Lier : 46 Røyken : 32 Hurum : : Sigdal : 10 Modum : 15 Øvre Eiker Krødsherad : 6 Ringerike : Hole : Flå : 5 Nes : 0 Gol : 8 Hemsedal : 7 Ål : 14 Hol Kongsberg Flesberg : : 0 Nore og Uvdal : 17 Buskerud Kilde: SSB, KOSTRA grunnlagsdata,

26 27 HELSETJENESTER TANNHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.4 PATIENTER UNDER TILSYN I % AV TOTALT ANTALL GRUPPE Landsgj.snitt MÅL 2009 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede c I) Eldre og langtidssyke i institusjon # 62 c II) Eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie d) Ungdom år e) 1-3 Andre grupper* f) Voksne 5 6,6 7,2 6,3 6,8 6,9 7 : For gruppe e) er det for årene 2006 til 2009 absolutte tall #: 94/53 % av dem som har sagt ja til tilbudet. Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten TABELL 4.5 RESULTATER - PERSONER UNDERSØKT OG BEHANDLET Gruppe Resultat Bestilling 2009 % måloppnåelse Antall a) ,1 b) ,1 c I) ,5 c II) ,1 d) ,8 e) ,5 E 4) Vakt ,9 Fengsel ,8 Betalende ,7 Totalt ,1 Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten

27 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJESTER 28 TABELL 4.6 RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE - PERSONER UNDER TILSYN Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,8 b) ,7 C I) ,1 C II) ,3 d) ,1 E 1-3) ,5 E 4) Voksne ,6 Total Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten

28 29 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER 17 ÅR Bruttoinntekt pr. innb Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER Hole Røyken Lier Kongsberg Hemsedal Hurum Drammen Hol Nedre Eiker Øvre Eiker Gol Flesberg Sigdal Ringerike Krødsherad Modum Nes Ål Flå Nore og Uvdal Kilde: Statistisk sentralbyrå

29 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 30 TABELL 5.2 ANTALL BARN I BARNEHAGER OG DEKNINGSGRAD 2009 Antall barn i barnehage Dekningsgrad i % 0-5 år 1-2 år 1-5 år 1-2 år Drammen ,0 70,8 Nedre Eiker ,1 73,6 Lier ,7 86,0 Røyken ,9 84,8 Hurum ,7 91,6 Sigdal ,6 61,6 Modum ,4 79,7 Øvre Eiker ,9 71,3 Krødsherad ,0 92,7 Ringerike ,6 74,5 Hole ,2 87,3 Flå ,6 76,9 Nes ,1 78,5 Gol ,3 80,0 Hemsedal ,1 79,7 Ål ,8 87,0 Hol ,6 87,3 Kongsberg ,9 82,0 Flesberg ,9 68, ,5 66,7 Nore og Uvdal ,5 84,6 Buskerud ,4 77,5 Kilde: Statistisk sentralbyrå barnehage FIGUR 5.2 DEKNINGSGRAD FOR BARN 1-5 ÅR ,0 Dekningsgrad 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Krødsherad Ål Hurum Nore og Uvdal Hol Hole Gol Lier Kongsberg Modum Nes Røyken Flå Buskerud Ringerike Hemsedal Drammen Sigdal Nedre Eiker Øvre Eiker Flesberg Kilde: Statistisk sentralbyrå. i barnehage

30 31 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BARNEVERNSTILTAK. TABELL 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I løpet av året Ved utgangen av året I alt Hjelpetiltak Hjelpetiltak Omsorgstiltak Omsorgstiltak Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud I alt FIGUR 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR. PR Nes (Busk.) Sigdal Kongsberg Røyken Modum Lier Drammen Nedre Eiker Ringerike Øvre Eiker Buskerud Nore og Uvdal Gol Hol Ål Hole Flå Hurum Krødsherad Hemsedal Flesberg Kilde: Statistisk sentralbyrå.

31 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 32 ØKONOMISK SOSIALHJELP. TABELL 5.4 SOSIALHJELP ETTER KOMMUNER. 1990, 2000, 2007, 2008 OG 2009 Stønadstilfelle pr innbyggere Gjennomsnittlig bidragsbeløp pr. tilfelle Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Nore og Uvdal Buskerud Hele landet Tallene er ikke sammenlignbare pga. introduksjonsstønad er med fra og med 2003 FIGUR 5.4 ANTALL STØNADSTILFELLER PR INNBYGGERE OG Krødsherad Nedre Eiker Gol Flå Hurum Drammen Modum Ål Kongsberg Ringerike Hemsedal Hele landet Buskerud Øvre Eiker Flesberg Lier Nore og Uvdal Sigdal Hole Hol Røyken Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 10/00 og Tabell 05073, 05074

32 TABELL 5.5 BOLIGBYGGING ETTER BOLIGTYPE Boligtype Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Nore og Uvdal Sum Enebolig 1 roms Enebolig 2 roms Enebolig 3 roms Enebolig 4 roms Enebolig 5+ roms Enebolig uspes Rekkehus 1 roms Rekkehus 2 roms Rekkehus 3 roms Rekkehus 4 roms Rekkehus 5+ roms Rekkehus uspes Blokk 1 roms Blokk 2 roms Blokk 3 roms Blokk 4 roms Blokk 5+ roms Blokk uspes Uspes. 1 roms Uspes. 2 roms Uspes. 3 roms Uspes. 4 roms Uspes. 5+ roms Uspes. uspes Sum Kilde: PANDA

33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 34 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.1 BESØK OG UTSTILLINGER Besøk Utstillinger Av dette Basis- Tempo- Vandre- Enheter som en- Betalende utstilling- rære utstilli alt I alt kelt besøk besøkende I alt er utstill. inger MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. mus Blanda kunst- og kulturhis FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt Kilde: Statistisk sentralbyrå.

34 35 KULTUR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.2 SAMLINGENES STØRRELSE Gjenstander / objekt Kultur Enheter I alt Kunst- Arkeolo- Kultur- Natur- historiske i alt historiske giske historiske historiske Fotografi bygninge MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk mus Kulturhistorisk mus Naturhistorisk mus Kultur- og nat.hist Blanda kunst- og k FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt FIGUR 6.1 ENHETER I ALT Oslo Rogaland Hordaland Oppland Nordland Sør- Trøndelag Troms Finnmark Hedmark Buskerud Nord- Trøndelag Akershus Møre og Romsdal Østfold Vest-Agder Aust-Agder Sogn og Fjordane Telemark Vestfold Svalbard Kilde:Statistisk sentralbyrå,

35 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 36 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.3 ØKONOMI, ANSATTE OG ÅRSVERK Inntekter Utgifter Årsverk av dette av disse Årsverk i Enheter offentlig lønna faste stilli alt I alt støtte I alt I alt årsverk inger i alt MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk ,3 375,0 452,0 312,6 310,9 244,9 Kulturhistorisk , , , , , ,4 Naturhistorisk 9 256,2 156,5 225,9 246,9 244,1 172,5 Kultur- og nat.hist ,3 512,8 721,7 849,4 827,3 608,3 Blanda kunst- og ku ,9 434,4 538,5 539,7 506,2 386,5 FYLKE Østfold 5 84,6 63,2 79,9 88,7 69,4 56,7 Akershus 5 111,6 85,9 111,2 156,1 135,7 87,6 Oslo ,5 688,5 951,4 894,3 875,7 669,7 Hedmark 7 119,7 90,4 115,5 164,3 149,8 114,3 Oppland ,4 157,0 206,5 233,0 225,2 164,8 Buskerud 7 104,8 66,8 105,8 132,0 117,2 72,2 Vestfold 2 80,8 71,5 74,8 104,3 89,7 62 Telemark ,2 52,4 65,8 61,7 45,3 Aust-Agder 4 46,8 41,7 45,9 56, ,6 Vest-Agder 7 75, ,2 102,9 97,8 86 Rogaland ,7 154,0 208,5 251,1 236,9 193,2 Hordaland ,6 282,2 447,7 483,9 471,4 357,4 Sogn og Fjordane 3 45,4 35,9 41,7 55,4 54,4 42,8 Møre og Romsdal 5 84,3 62, ,0 100,6 75,6 Sør-Trøndelag 8 377,8 280,9 388,3 376,9 370,0 258,5 Nord-Trøndelag 6 97,3 74,1 94,4 111,4 95,8 73,6 Nordland ,4 110,2 153,1 200,5 185,4 137,9 Troms 8 139,0 108,1 133,1 158,2 157,3 104,5 Finnmark ,7 82,9 81,6 62 Svalbard 2 12,8 7,7 12,4 6,9 6,9 5,9 I alt , , , , , ,6 Kilde: SSB.

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Buskerudstatistikk 2012 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 234 246 229 233 220 224 240 243 224 224 228 251 256 241 269 742 680 667 647 667 636 689

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Bosted Besøk Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 4 593 4 636 4 490 4 393 4 169 3 976 3 984

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud... 2 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket...

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden

Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden Om næringsanalyser og Attraktivitetspyramiden For samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen 19 november, Notodden Knut Vareide Telemarksforsking 1 NæringsNM Kongsbergregionen har framgang i NæringsNM,

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner

Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud. 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Konferanse for ordførere og rådmenn i Buskerud 25. mai 2016 Lisbet K. Smedaas Wølner Økonomiforvaltning Ny kommunelov på høring Forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Utfordringer og reformer

Utfordringer og reformer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer og reformer Departementsråd Eivind Dale Buskerud 25. april 2017 Lavere oljeinntekter Eldre befolkning Migrasjon og proteksjonisme Digitalisering og

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD MIDTFYLKET DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid. Presentasjonen

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Landbruks- og næringsavdelingen. Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver

Landbruks- og næringsavdelingen. Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver Landbruks- og næringsavdelingen Skogfondsregnskapet og statistikkoppgaver 2012 INNHOLD REGNSKAPSOVERSIKTER 2012 1. Regnskapsoversikt skogfond 2. Spesifikasjon av tilskudd 3. Regnskapsoversikt tilbakebetalt

Detaljer

Tjenesteytingsindikatorer 1994-1997

Tjenesteytingsindikatorer 1994-1997 Side 1 Fylkesmannen i Buskerud Tjenesteytingsindikatorer 1994-1997 Samlet av Lisbet Kari Wølner og stilt til disposisjon for publisering på internett på Hole kommunes web www.hole.kommune.no Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer