Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00."

Transkript

1

2 FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med fokus på Buskerud. Heftet er under stadig revisjon og blir forhåpentlig bedre fra til år. Målgruppene for heftet er i første rekke kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre offentlige instanser i Buskerud, men vi vil også forsøke å nå andre interesserte. For at heftet skal bli enda bedre i forhold til brukergruppene er vi imidlertid avhengig av tilbakespill fra brukerne på områder som kan forbedres/bør tillegges. Vi er også takknemlig for å bli gjort oppmerksom på eventuelle feil som oppdages i det statistiske materialet. Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf Prosjektleder for denne utgaven av Buskerud statistikk har vært Amarjit Singh. Vi tar forbehold om at feil kan ha oppstått gjennom behandling av tallene. Statistikken ligger på internett på adressen Flere eksemplarer av statistikkheftet kan fåes ved henvendelse til: Buskerud fylkeskommune Regionalavdelingen Fylkeshuset 3020 Drammen Faks: Kopiering fra heftet er tillatt med kildeangivelse. Drammen, november Hans Petter Christensen Regionalsjef

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det er her fylkeskommunen framstår som en viktig del av vår forvaltning. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen driver sykehus, helseinstitusjoner og den offentlige tannhelsetjenesten. Den har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling, næringsliv-, kraft- og miljøsaker. Buskerud fylkeskommune er fylkets største "bedrift" med sine ansatte ved utgangen av De fleste arbeider i helsesektoren og i de videregående skolene. Regnskapet for 2000 er på ca. 3, milliarder kroner (brutto driftsutgifter). Fylkeskommunens samlede utgifter tilsvarer ca kr. pr. innbygger i Buskerud. Det er derfor av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Regionalavdelingen i Buskerud ble etablert 1. april Avdelingen består av en utviklings-, en samferdsel-, en kommuneseksjon og en stabsenhet. Samferdselsseksjonen har ansvar for samferdselsplanlegging, kollektivtransport og løyvebehandling. Kommuneseksjonen har ansvaret for samarbeid og veiledning overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og for utvikling av GIS-verktøyet. Utviklingsseksjonen har ansvaret for fagområdene næring, ressursforvalting, overordnet planlegging og det koordinerende arbeidet inn mot regioner. I tillegg vil seksjonen ha ansvar for etatens prosjektrettede arbeid. Avdelingen betjener et hovedutvalg; Hovedutvalg for regionalutvikling

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 5 INNHOLD 1. AREAL OG MILJØ... 8 Tabell 1.1 Arealfordeling og kystlinjen i Buskerud... 8 Figur 1.1 Areal etter kommuner. Km ² Tabell 1.2 Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng. 31. juli Figur 1.2 Jordbruksareal i drift i alt. Dekar. 31. juli Tabell 1.3 Kommunalt avfall Figur 1.3 Kommunalt avfall pr. innbygger i kg BEFOLKNING Tabell 2.1 Befolkning i Norge, fordelt på fylker Tabell 2.2 Folketallet i Buskerud. 1980, 1985, 1990, 1995 og Tabell 2.3 Befolkningen i Buskerud fordelt på alder Figur 2.1 Befolkningen mellom 0-19 år og over 69 år i prosent Tabell 2.4 Antall barn og unge i alderen 0-18 år etter årsklasser Figur 2.2 Personer 67 år og over i prosent av folkemengden Kart 2.1 Folketettheten i Buskerud Figur 2.3 Endring i folketallet. Prosent pr. år Figur 2.4 Endring i folketallet. Prosent Tabell 2.5 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Kart 2.2 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Tabell 2.6 Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap Figur 2.5 Utenlandske statsborgere pr innbyggere UTDANNING Tabell 3.1 Antall elever i grunnskolen Figur 3.1 Antall grunnskoler i Buskerud Figur 3.2 Antall elever pr. klasse i grunnskolen Tabell 3.2 Antall elever under utdanning ved videregående skoler. 1990, 1995, 1998 og Figur 3.3 Elever ved vid. skoler i alderen år i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.3 Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler. 1990, 1995, 1998 og Figur 3.4 Studenter år ved univ. og høyskoler i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning Figur 3.5 Prosent av befolkningen med grunnskole og Tabell 3.5 Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning og Figur 3.6 Prosent av befolkningen med universitet og høyskole og HELSETJENESTER Tabell 4.1 Faktiske netto driftsutgifter pr. sykehusopphold og pr. liggedag etter sykehuseier Figur 4.1 Faktiske netto driftsutgifter pr. liggedag etter sykehuseier Tabell 4.2 Fylkeskommunenes netto og forventede driftsutgifter pr. innbygger til somatiske sykehustj Figur 4.2 Fylkeskommunenes netto driftsutgifter pr. innbygger Tabell 4.3 Ant. sykehusopphold, gj.snittlig liggetid, poliklinisk inntekter og antall sykehus etter sykehuseier Figur 4.3 Antall sykehusopphold etter sykehuseier Tabell 4.4 Beleggsprosent og sykehusopphold pr. årsverk etter sykehuseier Figur 4.4 Beleggsprosent etter sykehuseier SOSIALE FORHOLD Tabell 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Figur 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Tabell 5.2 Antall barn i barnehage mellom 1-5 år, dekningsgrad Figur 5.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år Tabell 5.3 Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak Figur 5.3 Barn med barneverntiltak pr barn 0-17 år

5 6 INNHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Tabell 5.4 Sosialhjelp etter kommuner. 1990, Figur 5.4 Antall stønadstilfeller pr innbyggere og Tabell 5.5 Boligbygging etter boligtype KULTUR Tabell 6.1 Museum og samlinger. Besøk og utstillinger Tabell 6.2 Samlingenes størrelse Figur 6.1 Enheter i alt Tabell 6.3 Økonomi, ansatte og årsverk Figur 6.2 Inntekter av norske museum og samlinger etter fylke Tabell 6.4 Samlet bokutlån til barn og voksne i folke og grunnskolebibliotek SYSSELSETTING Tabell 7.1 Arbeidstakere år etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå. Buskerud. 1990, 1997, 1998 og Tabell 7.2 Arbeidstakere år etter utdanningsnivå og bostedskommune og Figur 7.1 Arbeidstakere år etter kjønn og fagfelt Figur 7.2 Arbeidstakere år etter kjønn og utdanningsnivå Tabell 7.3 Andel av arbeidstakere år etter utdanningsnivå og bostedskommune og Figur 7.3 Prosent av arbeidstakere år med universitet og høyskole og Tabell 7.4 Antall sysselsatte i Buskerud etter kommune og næring Tabell 7.5 Antall helt arbeidsledige etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.4 Antall helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt og Tabell 7.6 Antall personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.5 Antall personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn og NÆRINGSLIV Tabell 8.1 Antall bedrifter og ansatte, omsetning, gjennomsnittlig omsetning pr. ansatt Figur 8.1 Andel bedrifter etter størrelse Tabell 8.2 Antall bedrifter fordelt på hovednæringer i Buskerud. 2.halvår Tabell 8.3 Åpnede konkurser etter sysselsatte, omsetning og næring i Buskerud Figur 8.2 Åpnede konkurser i Buskerud etter antall bedrifter og næring Tabell 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bransje Figur 8.3 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bedrifter og bransje Figur 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter ansatte og bransje Tabell 8.5 Antall industribedrifter, ansatte og bruttoproduksjonsverdi etter næring. Buskerud Tabell Detaljhandel. Bedrifter, sysselsetting, omsetning og lønnskostnader etter næring Tabell 8.7 Antall husdyr og antall bruk med husdyr Tabell 8.8 Skogsavvirkning til salg og industriell produksjon og Figur 8.5 Skogsavvirkningens bruttoverdi og Tabell 8.9 Gjestedøgn og kapasitetsutnytting på hoteller og overnattingsbedrifter. Fylke og Tabell 8.10 Gjestedøgn på hoteller og overnattingsbedrifter fordelt etter formål. Fylke og Tabell 8.11 Antall campingplasser, kapasitet og overnattinger. Fylke Figur 8.6 Antall sysselsatte i hotell - og restaurantdrift og Tabell 8.12 Hotell- og restaurantdrift

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 7 9. SAMFERDSEL Tabell 9.1 Offentlig veg i Buskerud Tabell 9.2 Tillatt aksellast. Prosent av vegnettet Figur 9.1 Endring i trafikkutviklingen. Prosent og Tabell 9.3 Avlagte førerprøver Tabell 9.4 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Kommune Tabell 9.5 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Fylke Tabell 9.6 Pendling i Buskerud Tabell 9.7 Antall kollektivreiser innen, til og fra "Ny-giv"-regionen Figur 9.2 Antall kollektivreiser innen, til og fra "Ny-giv"-regionen Figur 9.3 Prosentvis endring i antall kollektivreiser i "Ny-giv"-regionen ENERGISTATISTIKK 60 Tabell 10.1 Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylket/eiergruppe Tabell 10.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft. GWH OFFENTLIG FORVALTNING Tabell 11.1 Kommunale avgifter. Vannavgift for en bolig Figur 11.1 Vann- og kloakkavgifter i kommunene Tabell 11.2 Kommunale avgifter. Kloakkavgift for en bolig Figur 11.2 Gjennomsnittlige vann- og kloakkavgifter i Buskerud Tabell 11.3 Kommunale avgifter. Renovasjonsavgift. Tømming av sekk/stativ 1 gang pr. uke Figur 11.3 Endring i kommunenes renovasjonsavgift i prosent Tabell 11.4 Fylkeskommunenes bevilgningsregnskap. Driftsutgifter pr. innbygger etter hovedkapittel Figur 11.4 Fylkeskommunenes driftsutgifter pr. innbygger. Kroner Tabell 11.5 Kommunenes driftsutgifter pr. innbygger etter kommuneregnskapenes hovedkapittel Figur 11.5 Kommunenes driftsutgifter i alt. Kroner pr. innbygger Tabell 11.6 Driftsutgifter til kommunale grunnskoler og barnehager. Kroner Figur 11.6 Driftsutgifter til kommunale grunnskoler og barnehager. Kroner Tabell 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til helse- og sosial. Kroner Figur 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til helse- og sosialadministrasjon. Kroner Tabell 11.8 Innbetalt og fordelt skatt. Mill. kroner. Januar - desember Figur 11.8 Skatteinngang i alt. Mill. kroner. Januar - desember Tabell 11.9 Stortingsvalget Personer med stemmerett, valgdeltakelse, godkjente / forkastede stemmesedler Figur 11.9 Samlet valgdeltakelse i prosent Tabell Personer med stemmerett, valgdeltakelse, godkjente / forkastede stemmesedler Tabell Godkjente stemmesedler etter parti / valgliste Tabell Godkjente stemmesedler etter parti / valgliste. Prosent TEGNFORKLARING I TABELLENE: Standardtegn: Symbol: Tall kan ikke forekomme. Tall kan ikke offentliggjøres : Null -

7 8 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.1 AREALFORDELING OG KYSTLINJEN I BUSKERUD Arealfordeling og kystlinjens lengde Areal Areal i % Arealfordeling land - vann Km² - Land ,8 - Ferskvann ,2 Arealfordeling fastland - øyer - Fastland ,0 - Øyer i saltvann 2 0,0 Arealfordeling høydelag m o. h , m o. h , m o. h ,5-900 m o. h og over ,2 Kystlinje Km - Fastland Øyer 23. Totalt ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2000, s.27 FIGUR 1.1 AREAL ETTER KOMMUNER. KM² Nore og Uvdal Hol Ringerike Ål Sigdal Nes Kongsberg Hemsedal Flå Flesberg Gol Modum Øvre Eiker Rollag Krødsherad Lier Hole Hurum Drammen Nedre Eiker Røyken Km² Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok s.72

8 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE AREAL OG MILJØ 9 TABELL 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT FORDELT PÅ ÅPEN ÅKER OG ENG Åker og hage Eng til slått og beite Jordbruks- Korn Annen Antall areal og åker bruk i drift olje- og Full- Annen i alt i alt I alt vekster hage I alt dyrka eng Dekar Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål : Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal : FIGUR 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT I ALT. DEKAR Ringerike Øvre Eiker Modum Lier Kongsberg Sigdal Ål Hole Gol Hemsedal Nore og Uvdal Røyken Hol Nes Hurum Drammen Flesberg Rollag Krødsherad Nedre Eiker Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå, ssb.no

9 10 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL. 1998*. Kommunalt husholdningsavfall I alt Pr. innbygger Tonn Kg Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud *Tallene for 1999 blir ikke produsert av SSB. FIGUR 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER I KG Kongsberg Gol Krødsherad Flå Hol Nes Ål Hemsedal Nedre Eiker Hole Ringerike Drammen Buskerud Flesberg Sigdal Røyken Lier Nore og Uvdal Hurum Øvre Eiker Rollag Modum Kilde:Statistisk sentralbyrå

10 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FOLKNING 11 Tabell 2.1 Befolkningen i Norge, fordelt på fylker Folketal pr. 31. desember Endring i folketalet, % Østfold ,4 7,7 5,3 1,1 Akershus ,2 28,9 12,9 1,1 Oslo ,9-4,1 10,2 0,2 Hedmark ,5 4,5 0,4 0,5 Oppland ,5 5,9 0,5 0,4 Buskerud ,3 13,3 6,0 0,9 Vestfold ,4 13,1 8,4 1,1 Telemark ,8 3,9 1,7 0,3 Aust-Agder ,6 20,4 5,5 0,5 Vest-Agder ,1 16,8 8,1 0,8 Rogaland ,0 25,8 11,0 0,5 Hordaland ,2 9,9 6,6 0,7 Sogn og Fjordane ,3 5,6 0,9 0,0 Møre og Romsdal ,7 6,5 2,3 0,3 S. Trøndelag ,4 7,3 5,5 0,8 N. Trøndelag ,3 7,8 0,0 0,1 Nordland ,6-0,6-0,5-0,3 Troms ,4 7,3 3,4 0,4 Finnmark ,3-2,3-0,7 0,0 RIKET ,5 9,3 6,0 0,6 Kilde: SSB; Statistisk årbok,

11 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 12 TABELL 2.2 FOLKETALLET I BUSKERUD 1980, 1985, 1990, 1995 og Antall innbyggere pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,29 % 5,30 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 4/94, 4/96, 3/99, 5/99 og

12 13 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.3 BEFOLKNINGEN I BUSKERUD FORDELT PÅ ALDER Årsklasser og > Totalt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.1 BEFOLKNING MELLOM 0-19 ÅR OG OVER 80 ÅR I PROSENT % 25 % 20 % 15 % 0-19 år 80 år og over 10 % 5 % 0 % Røyken Lier Nedre Eiker Hemsedal Ål Hurum Øvre Eiker Nes Flesberg Hole Nore og Uvdal Buskerud Hol Rollag Modum Kongsberg Gol Ringerike Drammen Krødsherad Sigdal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå,

13 TABELL 2.4 ANTALL BARN OG UNGE I ALDEREN 0-18 ÅR ETTER ÅRSKLASSER Alder Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal 0-1 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Kilde: PANDA

14 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 15 FIGUR 2.2 PERSONER 67 ÅR OG OVER I PROSENT AV FOLKEMENGDEN Flå Nore og Uvdal Sigdal Rollag Ål Nes Krødsherad Hol Ringerike Modum Gol Flesberg Drammen Øvre Eiker BUSKERUD HELE LANDET Hurum Kongsberg Hemsedal Hole Nedre Eiker Lier Røyken Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå, KART 2.1 FOLKETETTHETEN I BUSKERUD Kilder: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 1998

15 16 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BUSKERUD FIGUR 2.3 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR Hemsedal Røyken Lier Hole Nedre Eiker Drammen BUSKERUD Kongsberg Hurum Nes Gol Øvre Eiker Ringerike Rollag Modum Flesberg Hol Ål Sigdal Nore og Uvdal Krødsherad Flå -0,9 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % -0,4 % -0,4 % -0,5 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 2,1 % -1,50 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % FIGUR 2.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT Hemsedal 2,9 Røyken 2,1 Flesberg Nes 1,8 1,3 Lier 1,1 Modum 1,0 Hurum 1,0 Hole Øvre Eiker 0,9 0,9 Drammen 0,9 Kongsberg BUSKERUD 0,9 0,9 Nedre Eiker 0,7 Hol Ringerike 0,5 0,4 Sigdal 0,2 Gol 0,0 Krødsherad 0,0 Rollag Nore og Uvdal -0,1-0,3 Ål -0,6 Flå -3,3-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

16 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 17 TABELL 2.5 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet KART 2.2 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Kilder: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/93, 3/94, 10/94, 1/96, 3/97, 5/98, 3/99 og 4/00,

17 18 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE ETTER STATSBORGERSKAP Uoppgitt/ Europa Afrika Asia Amerika Oseania statsløse I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.5 UTENLANDSKE STATSBORGERE PR INNBYGGERE Hemsedal Hol Drammen Gol Nes Lier Buskerud Kongsberg Røyken Ål Nedre Eiker Hole Øvre Eiker Ringerike Hurum Flå Rollag Krødsherad Modum Flesberg Nore og Uvdal Sigdal Antall pr innbyggere Kilde: Statistisk sentralbyrå. Oppdragsstatistikk mai 2001

18 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 19 TABELL 3.1 ANTALL ELEVER I GRUNNSKOLEN Elever i alt Fremmedspråklige elever Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.1 ANTALL GRUNN- SKOLER I BUSKERUD FIGUR 3.2 ANTALL ELEVER PR. KLASSE I GRUNNSKOLEN Lier Kongsberg Røyken Nedre Eiker Øvre Eiker Ål Modum Hurum Hol Nore og Uvdal Hole Sigdal Flesberg Hemsedal Gol Nes Rollag Krødsherad Flå Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Modum Kongsberg Lier BUSKERUD Gol Røyken Ringerike Nes Ål Hol Rollag Flesberg Krødsherad Nore og Uvdal Hemsedal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå.

19 20 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.2 ANTALL ELEVER UNDER UTDANNING VED VIDEREGÅENDE SKOLER. 1990, 1995, 1998 og 1999 ¹ I alderen år i % Elever i alt av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet ¹ Elever bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.3 ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLE I ALDEREN ÅR I PROSENT AV ALLE PERSONER I GRUPPEN. 1/ OG 1/ Hole Sigdal Nes Krødsherad Rollag Ringerike Gol Lier Kongsberg Ål Røyken Hol Hurum HELE LANDET BUSKERUD Flesberg Øvre Eiker Modum Nedre Eiker Drammen Nore og Uvdal Hemsedal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/97, 10/98 og 1/00.

20 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 21 TABELL 3.3 ANTALL STUDENTER UNDER UTDANNING VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER. 1990, 1995, 1998 og 1999 * I alderen år i Studenter i alt % av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet * Studenter bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.4 STUDENTER ÅR VED UNIV./HØYSKOLE I % AV ALLE I GRUPPEN OG Hole Kongsberg Lier Nes HELE LANDET Røyken Ål Gol Modum Nore og Uvdal BUSKERUD Hurum Flå Hemsedal Drammen Ringerike Øvre Eiker Flesberg Rollag Nedre Eiker Sigdal Hol Krødsherad Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/97, 10/98 og 1/00 samt spesial bestilt.

21 22 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.4 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Utdanning pr Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Uoppgitt I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.5 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Hole Kongsberg Hemsedal Lier Røyken Hele landet Rollag Ål Drammen Buskerud Flesberg Gol Hol Nes Hurum Ringerike Nedre Eiker Øvre Eiker Nore og Uvdal Modum Krødsherad Sigdal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92 og 10/99, samt spesial bestillt.

22 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 23 TABELL 3.5 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 3.6 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Prosent Kongsberg Hole Lier Røyken HELE LANDET Drammen BUSKERUD Ål Ringerike Nes Hurum Hemsedal Øvre Eiker Gol Rollag Nedre Eiker Hol Flesberg Modum Flå Nore og Uvdal Krødsherad Sigdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92 og 10/99 samt spesial bestilt

23 24 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.1 FAKTISKE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. SYKEHUSOPPHOLD OG PR. LIGGEDAG ETTER SYKEHUSEIER PROSENTVIS ENDRING 1998 TIL Faktiske netto driftsutgifter alle sykehus Kroner pr sykehusopphold Kroner pr liggedag Sykehuseier Kroner Pst av Pst Kroner Pst av landsgj.- endring landsgj.- snitt * snitt Buskerud % -18,6 % Østfold % -13,6 % Akershus % -16,0 % Oslo % -32,3 % Hedmark % -20,4 % Oppland % -14,8 % Vestfold % -25,7 % Telemark % -27,9 % Aust-Agder % -17,8 % Vest-Agder % -28,1 % Rogaland % -16,6 % Hordaland % -22,5 % Sogn og Fjordane % -10,5 % Møre og Romsdal % -28,5 % Sør-Trøndelag % -27,0 % Nord-Trøndelag % -19,8 % Nordland % -22,6 % Troms % -27,9 % Finnmark % -11,1 % Fylkeskomm. sykehus % -22,8 % Staten/private % -27,1 % Sykehusene samlet % -23,2 % *Tallene er ikke direkte sammenlignbare. FIGUR 4.1 FAKTISKE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. LIGGEDAG ETTER SYKEHUSEIER Kroner Finnmark Troms Akershus Hedmark Sogn og Østfold Nordland Oslo Møre og Buskeru Vestfold Oppland Hordalan Telemar Rogalan Nord- Aust- Sør- Vest- Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 8.9 og 8.11).

24 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 25 TABELL 4.2 FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOMATISKE SPESIALISTHELSETJENESTER. KRONER PR. INNBYGGER Somatiske sykehus Annen somatisk virksomhet Samlede utgifter til somatisk virksomhet Kroner % avvik fra Kroner % avvik fra Kroner % avvik fra pr. innb landsgj.snitt pr. innb landsgj.snitt pr. innb landsgj.snitt Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Landsgjennomsnitt FIGUR 4.2 FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER Finnmark Oslo Troms Nordland Sogn og Fjordane Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Møre og Romsdal Aust-Agder Østfold Telemark Buskerud Vestfold Akershus Vest-Agder Sør-Trøndelag Hordaland Rogaland Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 3.6).

25 26 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.3 ANTALL SYKEHUSOPPHOLD, GJENNOMSNITTLIG LIGGETID, OG ANTALL SYKEHUS ETTER SYKEHUSEIER Sykehusopphold Gj.sn. liggetid Antall Antall Endring Antall Endring sykehus Sykehuseier dager Prosent Prosent Buskerud ,1 % 5,5-2,7 3 Østfold ,6 % 5,9 1,3 4 Akershus ,4 % 5,7-2,2 5 Oslo ,9 % 7,8-5,5 5 Hedmark ,7 % 5,7 1,8 3 Oppland ,8 % 5,6-3,4 4 Vestfold ,4 % 5,8 0,8 4 Telemark ,2 % 5,8-0,9 5 Aust-Agder ,2 % 5,7 1,5 1 Vest-Agder ,5 % 5,7-1,1 4 Rogaland ,0 % 6,5-1,5 3 Hordaland ,1 % 6,1-1,4 6 Sogn og Fjordane ,7 % 5,4 2,8 3 Møre og Romsdal ,0 % 5,7-2,0 4 Sør-Trøndelag ,2 % 7,1-1,0 2 Nord-Trøndelag ,7 % 5,4-1,6 2 Nordland ,3 % 5,5-3,8 7 Troms ,2 % 6,0-0,6 2 Finnmark ,2 % 5,0-8,3 2 Fylkeskomm. sykehus ,2 % 6,1-1,1 69 Staten/private ,1 % 6,9-1,9 9 Sykehusene samlet ,2 % 6,2-1,9 78 FIGUR 4.3 ANTALL SYKEHUSOPPHOLD ETTER SYKEHUSEIER Oslo Hordaland Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Nordland Østfold Møre og Romsdal Buskerud Troms Oppland Vestfold Telemark Hedmark Vest-Agder Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Aust-Agder Finnmark Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 8.9).

26 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 27 TABELL 4.4 BELEGGSPROSENT OG SYKEHUSOPP. PR ÅRSVERK ETTER SYKEHUSEIER Sykehusopphold pr årsverk Beleggs- Endring Endring Sykehuseier prosent Antall Prosentpoeng Prosent Buskerud ,3-0,4 % Østfold ,2-9,0 % Akershus ,0-7,1 % Oslo ,2 3,3 % Hedmark ,5-4,3 % Oppland ,9-2,4 % Vestfold ,0 0,6 % Telemark ,5 2,3 % Aust-Agder ,2-0,7 % Vest-Agder ,7-0,4 % Rogaland ,1-0,7 % Hordaland ,4-1,2 % Sogn og Fjordane ,0-5,7 % Møre og Romsdal ,9 0,6 % Sør-Trøndelag ,6-3,4 % Nord-Trøndelag ,3-2,8 % Nordland ,2-0,2 % Troms ,8 0,1 % Finnmark ,7 5,0 % Fylkeskomm. sykehus ,8-1,4 % Staten/private ,6 0,9 % Sykehusene samlet ,4-1,2 % FIGUR 4.4 BELEGGSPROSENT ETTER SYKEHUSEIER Akershus Rogaland Sør- Trøndelag Telemark Oslo Østfold Buskerud Hordaland Aust-Agder Møre og Romsdal Nordland Vestfold Vest-Agder Nord- Trøndelag Hedmark Oppland Troms Sogn og Fjordane Finnmark Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00.(tabell 8.2,8.9)

27 28 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER 17 ÅR Bruttoinntekt pr. innb. Alle Menn Kvinner Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER Hole Lier Røyken Kongsberg Drammen Hurum Ringerike Nedre Eiker Øvre Eiker Flesberg Hol Gol Hemsedal Krødsherad Modum Nes Rollag Ål Sigdal Flå Nore og Uvdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. KommuneFakta, mai 2001.

28 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 29 TABELL 5.2 ANTALL BARN I BARNEHAGER MELLOM 1-5 ÅR, DEKNINGSGRAD 1999 Antall barn i barnehage Dekningsgrad I alt Med heldagsplass 1-5 år 1-2 år Drammen ,8 37,6 Nedre Eiker ,6 27,8 Lier ,5 50,0 Røyken ,0 22,8 Hurum ,0 36,2 Sigdal ,8 55,7 Modum ,8 32,6 Øvre Eiker ,4 45,9 Krødsherad ,3 42,9 Ringerike ,6 29,2 Hole ,6 47,8 Flå ,4 54,5 Nes ,4 31,3 Gol ,1 39,0 Hemsedal ,1 38,0 Ål ,3 47,5 Hol ,4 69,1 Kongsberg ,3 40,7 Flesberg ,6 50,9 Rollag ,7 50,0 Nore og Uvdal ,3 46,7 Buskerud ,1 37,9 FIGUR 5.2 DEKNINGSGRAD FOR BARN 1-5 ÅR ,0 Dekningsgrad 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hol Sigdal Flesberg Flå Nore og Uvdal Rollag Ål Gol Lier Krødsherad Hole Kongsberg Øvre Eiker Hemsedal Modum Nedre Eiker Buskerud Drammen Hurum Nes Ringerike Røyken Kilde: Statistisk sentralbyrå.

29 30 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BARNEVERNSTILTAK. TABELL 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I løpet av året Ved utgangen av året I alt Hjelpetiltak Hjelpetiltak Omsorgstiltak Omsorgstiltak Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal 33 : : Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå 0 : : 7-7 Nes 41 : : Gol Hemsedal 11 : : Ål Hol Kongsberg Flesberg 14 : : 9-9 Rollag 0 : : 7-7 Nore og Uvdal Buskerud I alt FIGUR 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR Øvre Eiker Ål Lier Hemsedal Nore og Uvdal Flesberg Røyken Rollag Kongsberg BUSKERUD Hole Ringerike Modum Drammen Nedre Eiker Gol Flå Hurum Sigdal Krødsherad Hol Nes Kilde: Statistisk sentralbyrå. ssb.no/hjulet 2000 og barnevernsstatistikk.

30 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 31 ØKONOMISK SOSIALHJELP. TABELL 5.4 SOSIALHJELP ETTER KOMMUNER. 1990, Stønadstilfelle pr innbyggere Gjennomsnittlig bidragsbeløp pr. tilfelle Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 5.4 ANTALL STØNADSTILFELLER PR INNBYGGERE OG Nes Nedre Eiker Gol Øvre Eiker Flå Hele landet Hurum Drammen Kongsberg Krødsherad Buskerud Ringerike Lier Modum Hol Rollag Ål Sigdal Hole Røyken Nore og Uvdal Flesberg Hemsedal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 1/96, 3-8/97, 1/99, 8/99 og 10/00.

31 TABELL 5.5 BOLIGBYGGING ETTER BOLIGTYPE Boligtype Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sum Enebolig 1 roms Enebolig 2 roms Enebolig 3 roms Enebolig 4 roms Enebolig 5+ roms Enebolig uspes Rekkehus 1 roms Rekkehus 2 roms Rekkehus 3 roms Rekkehus 4 roms Rekkehus 5+ roms Rekkehus uspes Blokk 1 roms Blokk 2 roms Blokk 3 roms Blokk 4 roms Blokk 5+ roms Blokk uspes Uspes. 1 roms Uspes. 2 roms Uspes. 3 roms Uspes. 4 roms Uspes. 5+ roms Uspes. uspes Sum Kilde: PANDA

32 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 33 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.1 BESØK OG UTSTILLINGER Besøk Utstillinger Av dette Basis- Tempo- Vandre- Enheter som en- Betalende utstilling- rære utstilli alt I alt kelt besøk besøkende I alt er utstill. inger MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. mus FYLKE Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt Kilde: Statistisk sentralbyrå.

33 34 KULTUR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.2 SAMLINGENES STØRRELSE Gjenstander / objekt Enheter Verneverdige Kunst- Kultur- Naturi alt bygninger historiske historiske historiske Fotografi MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. museum FYLKE Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt FIGUR 6.1 ENHETER I ALT Hordaland Oslo Nordland Rogaland Hedmark Sør- Trøndelag Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Akershus Vest-Agder Østfold Buskerud Oppland Aust-Agder Telemark Vestfold Troms Finnmark Sogn og Fjordane Svalbard Kilde:Statistisk sentralbyrå,

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 27. mai 998 Aktuell utdanningsstatistikk Utdanning i Norge Nøkkeltall 998 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 2 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller

SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller SAMDATA PSYKISK HELSEVERN Tabeller Sammenligningsdata for psykisk helsevern 2001 Johan Håkon Bjørngaard (red) SINTEF Unimed 7465 TRONDHEIM Telefon: 73 59 25 90 Telefaks: 73 59 63 61 Rapport 1/02 ISBN 82-446-0836-6

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB

Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB Regionale utviklingstrekk i Rogaland 5. mars 2012 Regionene i Rogaland Befolkning pr. 1. januar 2012 Dalane 23654 Jæren 291999 Ryfylke 31991 Haugalandet 95471 Rogaland 443115 Kilde: SSB Kartgrunnlag for

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06 Fylkeskommune Kartlegging av helsetilstanden i Dato: 2012-02-06 Kartlegging av helsetilstanden i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fylkeskommune Rapportnavn: Kartlegging av helsetilstanden i Utgave/dato:

Detaljer

Innhold. Sammenslåing av kommuner: Gevinster å hente Audun Langørgen og Rolf Aaberge... 2. Fruktbarhet i kommune-norge Aslaug Hurlen Foss...

Innhold. Sammenslåing av kommuner: Gevinster å hente Audun Langørgen og Rolf Aaberge... 2. Fruktbarhet i kommune-norge Aslaug Hurlen Foss... Innhold Sammenslåing av kommuner: Gevinster å hente Audun Langørgen og Rolf Aaberge... 2 Fruktbarhet i kommune-norge Aslaug Hurlen Foss... 8 Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001: Andelen

Detaljer

Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold

Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Del 2 Oppvekst- og levekårsforhold Innhold Næringsstruktur og tilknytning til arbeidslivet... 2. Næringsstruktur... 2.2 Sysselsetting og arbeidsledighet... 3.3 Sykefravær, arbeidsavklaring og uførepensjon...

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer