Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00."

Transkript

1

2 FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med fokus på Buskerud. Heftet er under stadig revisjon og blir forhåpentlig bedre fra til år. Målgruppene for heftet er i første rekke kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre offentlige instanser i Buskerud, men vi vil også forsøke å nå andre interesserte. For at heftet skal bli enda bedre i forhold til brukergruppene er vi imidlertid avhengig av tilbakespill fra brukerne på områder som kan forbedres/bør tillegges. Vi er også takknemlig for å bli gjort oppmerksom på eventuelle feil som oppdages i det statistiske materialet. Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf Prosjektleder for denne utgaven av Buskerud statistikk har vært Amarjit Singh. Vi tar forbehold om at feil kan ha oppstått gjennom behandling av tallene. Statistikken ligger på internett på adressen Flere eksemplarer av statistikkheftet kan fåes ved henvendelse til: Buskerud fylkeskommune Regionalavdelingen Fylkeshuset 3020 Drammen Faks: Kopiering fra heftet er tillatt med kildeangivelse. Drammen, november Hans Petter Christensen Regionalsjef

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det er her fylkeskommunen framstår som en viktig del av vår forvaltning. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen driver sykehus, helseinstitusjoner og den offentlige tannhelsetjenesten. Den har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling, næringsliv-, kraft- og miljøsaker. Buskerud fylkeskommune er fylkets største "bedrift" med sine ansatte ved utgangen av De fleste arbeider i helsesektoren og i de videregående skolene. Regnskapet for 2000 er på ca. 3, milliarder kroner (brutto driftsutgifter). Fylkeskommunens samlede utgifter tilsvarer ca kr. pr. innbygger i Buskerud. Det er derfor av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Regionalavdelingen i Buskerud ble etablert 1. april Avdelingen består av en utviklings-, en samferdsel-, en kommuneseksjon og en stabsenhet. Samferdselsseksjonen har ansvar for samferdselsplanlegging, kollektivtransport og løyvebehandling. Kommuneseksjonen har ansvaret for samarbeid og veiledning overfor kommunen etter plan- og bygningsloven og for utvikling av GIS-verktøyet. Utviklingsseksjonen har ansvaret for fagområdene næring, ressursforvalting, overordnet planlegging og det koordinerende arbeidet inn mot regioner. I tillegg vil seksjonen ha ansvar for etatens prosjektrettede arbeid. Avdelingen betjener et hovedutvalg; Hovedutvalg for regionalutvikling

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 5 INNHOLD 1. AREAL OG MILJØ... 8 Tabell 1.1 Arealfordeling og kystlinjen i Buskerud... 8 Figur 1.1 Areal etter kommuner. Km ² Tabell 1.2 Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng. 31. juli Figur 1.2 Jordbruksareal i drift i alt. Dekar. 31. juli Tabell 1.3 Kommunalt avfall Figur 1.3 Kommunalt avfall pr. innbygger i kg BEFOLKNING Tabell 2.1 Befolkning i Norge, fordelt på fylker Tabell 2.2 Folketallet i Buskerud. 1980, 1985, 1990, 1995 og Tabell 2.3 Befolkningen i Buskerud fordelt på alder Figur 2.1 Befolkningen mellom 0-19 år og over 69 år i prosent Tabell 2.4 Antall barn og unge i alderen 0-18 år etter årsklasser Figur 2.2 Personer 67 år og over i prosent av folkemengden Kart 2.1 Folketettheten i Buskerud Figur 2.3 Endring i folketallet. Prosent pr. år Figur 2.4 Endring i folketallet. Prosent Tabell 2.5 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Kart 2.2 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Tabell 2.6 Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap Figur 2.5 Utenlandske statsborgere pr innbyggere UTDANNING Tabell 3.1 Antall elever i grunnskolen Figur 3.1 Antall grunnskoler i Buskerud Figur 3.2 Antall elever pr. klasse i grunnskolen Tabell 3.2 Antall elever under utdanning ved videregående skoler. 1990, 1995, 1998 og Figur 3.3 Elever ved vid. skoler i alderen år i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.3 Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler. 1990, 1995, 1998 og Figur 3.4 Studenter år ved univ. og høyskoler i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning Figur 3.5 Prosent av befolkningen med grunnskole og Tabell 3.5 Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning og Figur 3.6 Prosent av befolkningen med universitet og høyskole og HELSETJENESTER Tabell 4.1 Faktiske netto driftsutgifter pr. sykehusopphold og pr. liggedag etter sykehuseier Figur 4.1 Faktiske netto driftsutgifter pr. liggedag etter sykehuseier Tabell 4.2 Fylkeskommunenes netto og forventede driftsutgifter pr. innbygger til somatiske sykehustj Figur 4.2 Fylkeskommunenes netto driftsutgifter pr. innbygger Tabell 4.3 Ant. sykehusopphold, gj.snittlig liggetid, poliklinisk inntekter og antall sykehus etter sykehuseier Figur 4.3 Antall sykehusopphold etter sykehuseier Tabell 4.4 Beleggsprosent og sykehusopphold pr. årsverk etter sykehuseier Figur 4.4 Beleggsprosent etter sykehuseier SOSIALE FORHOLD Tabell 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Figur 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Tabell 5.2 Antall barn i barnehage mellom 1-5 år, dekningsgrad Figur 5.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år Tabell 5.3 Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak Figur 5.3 Barn med barneverntiltak pr barn 0-17 år

5 6 INNHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Tabell 5.4 Sosialhjelp etter kommuner. 1990, Figur 5.4 Antall stønadstilfeller pr innbyggere og Tabell 5.5 Boligbygging etter boligtype KULTUR Tabell 6.1 Museum og samlinger. Besøk og utstillinger Tabell 6.2 Samlingenes størrelse Figur 6.1 Enheter i alt Tabell 6.3 Økonomi, ansatte og årsverk Figur 6.2 Inntekter av norske museum og samlinger etter fylke Tabell 6.4 Samlet bokutlån til barn og voksne i folke og grunnskolebibliotek SYSSELSETTING Tabell 7.1 Arbeidstakere år etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå. Buskerud. 1990, 1997, 1998 og Tabell 7.2 Arbeidstakere år etter utdanningsnivå og bostedskommune og Figur 7.1 Arbeidstakere år etter kjønn og fagfelt Figur 7.2 Arbeidstakere år etter kjønn og utdanningsnivå Tabell 7.3 Andel av arbeidstakere år etter utdanningsnivå og bostedskommune og Figur 7.3 Prosent av arbeidstakere år med universitet og høyskole og Tabell 7.4 Antall sysselsatte i Buskerud etter kommune og næring Tabell 7.5 Antall helt arbeidsledige etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.4 Antall helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt og Tabell 7.6 Antall personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.5 Antall personer på arbeidsmarkedstiltak etter kjønn og NÆRINGSLIV Tabell 8.1 Antall bedrifter og ansatte, omsetning, gjennomsnittlig omsetning pr. ansatt Figur 8.1 Andel bedrifter etter størrelse Tabell 8.2 Antall bedrifter fordelt på hovednæringer i Buskerud. 2.halvår Tabell 8.3 Åpnede konkurser etter sysselsatte, omsetning og næring i Buskerud Figur 8.2 Åpnede konkurser i Buskerud etter antall bedrifter og næring Tabell 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bransje Figur 8.3 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bedrifter og bransje Figur 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter ansatte og bransje Tabell 8.5 Antall industribedrifter, ansatte og bruttoproduksjonsverdi etter næring. Buskerud Tabell Detaljhandel. Bedrifter, sysselsetting, omsetning og lønnskostnader etter næring Tabell 8.7 Antall husdyr og antall bruk med husdyr Tabell 8.8 Skogsavvirkning til salg og industriell produksjon og Figur 8.5 Skogsavvirkningens bruttoverdi og Tabell 8.9 Gjestedøgn og kapasitetsutnytting på hoteller og overnattingsbedrifter. Fylke og Tabell 8.10 Gjestedøgn på hoteller og overnattingsbedrifter fordelt etter formål. Fylke og Tabell 8.11 Antall campingplasser, kapasitet og overnattinger. Fylke Figur 8.6 Antall sysselsatte i hotell - og restaurantdrift og Tabell 8.12 Hotell- og restaurantdrift

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 7 9. SAMFERDSEL Tabell 9.1 Offentlig veg i Buskerud Tabell 9.2 Tillatt aksellast. Prosent av vegnettet Figur 9.1 Endring i trafikkutviklingen. Prosent og Tabell 9.3 Avlagte førerprøver Tabell 9.4 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Kommune Tabell 9.5 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Fylke Tabell 9.6 Pendling i Buskerud Tabell 9.7 Antall kollektivreiser innen, til og fra "Ny-giv"-regionen Figur 9.2 Antall kollektivreiser innen, til og fra "Ny-giv"-regionen Figur 9.3 Prosentvis endring i antall kollektivreiser i "Ny-giv"-regionen ENERGISTATISTIKK 60 Tabell 10.1 Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylket/eiergruppe Tabell 10.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft. GWH OFFENTLIG FORVALTNING Tabell 11.1 Kommunale avgifter. Vannavgift for en bolig Figur 11.1 Vann- og kloakkavgifter i kommunene Tabell 11.2 Kommunale avgifter. Kloakkavgift for en bolig Figur 11.2 Gjennomsnittlige vann- og kloakkavgifter i Buskerud Tabell 11.3 Kommunale avgifter. Renovasjonsavgift. Tømming av sekk/stativ 1 gang pr. uke Figur 11.3 Endring i kommunenes renovasjonsavgift i prosent Tabell 11.4 Fylkeskommunenes bevilgningsregnskap. Driftsutgifter pr. innbygger etter hovedkapittel Figur 11.4 Fylkeskommunenes driftsutgifter pr. innbygger. Kroner Tabell 11.5 Kommunenes driftsutgifter pr. innbygger etter kommuneregnskapenes hovedkapittel Figur 11.5 Kommunenes driftsutgifter i alt. Kroner pr. innbygger Tabell 11.6 Driftsutgifter til kommunale grunnskoler og barnehager. Kroner Figur 11.6 Driftsutgifter til kommunale grunnskoler og barnehager. Kroner Tabell 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til helse- og sosial. Kroner Figur 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til helse- og sosialadministrasjon. Kroner Tabell 11.8 Innbetalt og fordelt skatt. Mill. kroner. Januar - desember Figur 11.8 Skatteinngang i alt. Mill. kroner. Januar - desember Tabell 11.9 Stortingsvalget Personer med stemmerett, valgdeltakelse, godkjente / forkastede stemmesedler Figur 11.9 Samlet valgdeltakelse i prosent Tabell Personer med stemmerett, valgdeltakelse, godkjente / forkastede stemmesedler Tabell Godkjente stemmesedler etter parti / valgliste Tabell Godkjente stemmesedler etter parti / valgliste. Prosent TEGNFORKLARING I TABELLENE: Standardtegn: Symbol: Tall kan ikke forekomme. Tall kan ikke offentliggjøres : Null -

7 8 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.1 AREALFORDELING OG KYSTLINJEN I BUSKERUD Arealfordeling og kystlinjens lengde Areal Areal i % Arealfordeling land - vann Km² - Land ,8 - Ferskvann ,2 Arealfordeling fastland - øyer - Fastland ,0 - Øyer i saltvann 2 0,0 Arealfordeling høydelag m o. h , m o. h , m o. h ,5-900 m o. h og over ,2 Kystlinje Km - Fastland Øyer 23. Totalt ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2000, s.27 FIGUR 1.1 AREAL ETTER KOMMUNER. KM² Nore og Uvdal Hol Ringerike Ål Sigdal Nes Kongsberg Hemsedal Flå Flesberg Gol Modum Øvre Eiker Rollag Krødsherad Lier Hole Hurum Drammen Nedre Eiker Røyken Km² Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok s.72

8 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE AREAL OG MILJØ 9 TABELL 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT FORDELT PÅ ÅPEN ÅKER OG ENG Åker og hage Eng til slått og beite Jordbruks- Korn Annen Antall areal og åker bruk i drift olje- og Full- Annen i alt i alt I alt vekster hage I alt dyrka eng Dekar Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål : Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal : FIGUR 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT I ALT. DEKAR Ringerike Øvre Eiker Modum Lier Kongsberg Sigdal Ål Hole Gol Hemsedal Nore og Uvdal Røyken Hol Nes Hurum Drammen Flesberg Rollag Krødsherad Nedre Eiker Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå, ssb.no

9 10 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL. 1998*. Kommunalt husholdningsavfall I alt Pr. innbygger Tonn Kg Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud *Tallene for 1999 blir ikke produsert av SSB. FIGUR 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER I KG Kongsberg Gol Krødsherad Flå Hol Nes Ål Hemsedal Nedre Eiker Hole Ringerike Drammen Buskerud Flesberg Sigdal Røyken Lier Nore og Uvdal Hurum Øvre Eiker Rollag Modum Kilde:Statistisk sentralbyrå

10 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FOLKNING 11 Tabell 2.1 Befolkningen i Norge, fordelt på fylker Folketal pr. 31. desember Endring i folketalet, % Østfold ,4 7,7 5,3 1,1 Akershus ,2 28,9 12,9 1,1 Oslo ,9-4,1 10,2 0,2 Hedmark ,5 4,5 0,4 0,5 Oppland ,5 5,9 0,5 0,4 Buskerud ,3 13,3 6,0 0,9 Vestfold ,4 13,1 8,4 1,1 Telemark ,8 3,9 1,7 0,3 Aust-Agder ,6 20,4 5,5 0,5 Vest-Agder ,1 16,8 8,1 0,8 Rogaland ,0 25,8 11,0 0,5 Hordaland ,2 9,9 6,6 0,7 Sogn og Fjordane ,3 5,6 0,9 0,0 Møre og Romsdal ,7 6,5 2,3 0,3 S. Trøndelag ,4 7,3 5,5 0,8 N. Trøndelag ,3 7,8 0,0 0,1 Nordland ,6-0,6-0,5-0,3 Troms ,4 7,3 3,4 0,4 Finnmark ,3-2,3-0,7 0,0 RIKET ,5 9,3 6,0 0,6 Kilde: SSB; Statistisk årbok,

11 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 12 TABELL 2.2 FOLKETALLET I BUSKERUD 1980, 1985, 1990, 1995 og Antall innbyggere pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,29 % 5,30 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 4/94, 4/96, 3/99, 5/99 og

12 13 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.3 BEFOLKNINGEN I BUSKERUD FORDELT PÅ ALDER Årsklasser og > Totalt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.1 BEFOLKNING MELLOM 0-19 ÅR OG OVER 80 ÅR I PROSENT % 25 % 20 % 15 % 0-19 år 80 år og over 10 % 5 % 0 % Røyken Lier Nedre Eiker Hemsedal Ål Hurum Øvre Eiker Nes Flesberg Hole Nore og Uvdal Buskerud Hol Rollag Modum Kongsberg Gol Ringerike Drammen Krødsherad Sigdal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå,

13 TABELL 2.4 ANTALL BARN OG UNGE I ALDEREN 0-18 ÅR ETTER ÅRSKLASSER Alder Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal 0-1 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Kilde: PANDA

14 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 15 FIGUR 2.2 PERSONER 67 ÅR OG OVER I PROSENT AV FOLKEMENGDEN Flå Nore og Uvdal Sigdal Rollag Ål Nes Krødsherad Hol Ringerike Modum Gol Flesberg Drammen Øvre Eiker BUSKERUD HELE LANDET Hurum Kongsberg Hemsedal Hole Nedre Eiker Lier Røyken Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå, KART 2.1 FOLKETETTHETEN I BUSKERUD Kilder: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 1998

15 16 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BUSKERUD FIGUR 2.3 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR Hemsedal Røyken Lier Hole Nedre Eiker Drammen BUSKERUD Kongsberg Hurum Nes Gol Øvre Eiker Ringerike Rollag Modum Flesberg Hol Ål Sigdal Nore og Uvdal Krødsherad Flå -0,9 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % -0,4 % -0,4 % -0,5 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 2,1 % -1,50 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % FIGUR 2.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT Hemsedal 2,9 Røyken 2,1 Flesberg Nes 1,8 1,3 Lier 1,1 Modum 1,0 Hurum 1,0 Hole Øvre Eiker 0,9 0,9 Drammen 0,9 Kongsberg BUSKERUD 0,9 0,9 Nedre Eiker 0,7 Hol Ringerike 0,5 0,4 Sigdal 0,2 Gol 0,0 Krødsherad 0,0 Rollag Nore og Uvdal -0,1-0,3 Ål -0,6 Flå -3,3-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

16 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 17 TABELL 2.5 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet KART 2.2 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Kilder: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/93, 3/94, 10/94, 1/96, 3/97, 5/98, 3/99 og 4/00,

17 18 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE ETTER STATSBORGERSKAP Uoppgitt/ Europa Afrika Asia Amerika Oseania statsløse I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.5 UTENLANDSKE STATSBORGERE PR INNBYGGERE Hemsedal Hol Drammen Gol Nes Lier Buskerud Kongsberg Røyken Ål Nedre Eiker Hole Øvre Eiker Ringerike Hurum Flå Rollag Krødsherad Modum Flesberg Nore og Uvdal Sigdal Antall pr innbyggere Kilde: Statistisk sentralbyrå. Oppdragsstatistikk mai 2001

18 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 19 TABELL 3.1 ANTALL ELEVER I GRUNNSKOLEN Elever i alt Fremmedspråklige elever Antall pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.1 ANTALL GRUNN- SKOLER I BUSKERUD FIGUR 3.2 ANTALL ELEVER PR. KLASSE I GRUNNSKOLEN Lier Kongsberg Røyken Nedre Eiker Øvre Eiker Ål Modum Hurum Hol Nore og Uvdal Hole Sigdal Flesberg Hemsedal Gol Nes Rollag Krødsherad Flå Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Modum Kongsberg Lier BUSKERUD Gol Røyken Ringerike Nes Ål Hol Rollag Flesberg Krødsherad Nore og Uvdal Hemsedal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå.

19 20 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.2 ANTALL ELEVER UNDER UTDANNING VED VIDEREGÅENDE SKOLER. 1990, 1995, 1998 og 1999 ¹ I alderen år i % Elever i alt av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet ¹ Elever bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.3 ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLE I ALDEREN ÅR I PROSENT AV ALLE PERSONER I GRUPPEN. 1/ OG 1/ Hole Sigdal Nes Krødsherad Rollag Ringerike Gol Lier Kongsberg Ål Røyken Hol Hurum HELE LANDET BUSKERUD Flesberg Øvre Eiker Modum Nedre Eiker Drammen Nore og Uvdal Hemsedal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/97, 10/98 og 1/00.

20 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 21 TABELL 3.3 ANTALL STUDENTER UNDER UTDANNING VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER. 1990, 1995, 1998 og 1999 * I alderen år i Studenter i alt % av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet * Studenter bosatt i utlandet, og uoppgitt bostedskommune er ikke medregnet. Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.4 STUDENTER ÅR VED UNIV./HØYSKOLE I % AV ALLE I GRUPPEN OG Hole Kongsberg Lier Nes HELE LANDET Røyken Ål Gol Modum Nore og Uvdal BUSKERUD Hurum Flå Hemsedal Drammen Ringerike Øvre Eiker Flesberg Rollag Nedre Eiker Sigdal Hol Krødsherad Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 3/97, 10/98 og 1/00 samt spesial bestilt.

21 22 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.4 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Utdanning pr Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Uoppgitt I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 3.5 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Hole Kongsberg Hemsedal Lier Røyken Hele landet Rollag Ål Drammen Buskerud Flesberg Gol Hol Nes Hurum Ringerike Nedre Eiker Øvre Eiker Nore og Uvdal Modum Krødsherad Sigdal Flå Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92 og 10/99, samt spesial bestillt.

22 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 23 TABELL 3.5 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 3.6 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Prosent Kongsberg Hole Lier Røyken HELE LANDET Drammen BUSKERUD Ål Ringerike Nes Hurum Hemsedal Øvre Eiker Gol Rollag Nedre Eiker Hol Flesberg Modum Flå Nore og Uvdal Krødsherad Sigdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92 og 10/99 samt spesial bestilt

23 24 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.1 FAKTISKE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. SYKEHUSOPPHOLD OG PR. LIGGEDAG ETTER SYKEHUSEIER PROSENTVIS ENDRING 1998 TIL Faktiske netto driftsutgifter alle sykehus Kroner pr sykehusopphold Kroner pr liggedag Sykehuseier Kroner Pst av Pst Kroner Pst av landsgj.- endring landsgj.- snitt * snitt Buskerud % -18,6 % Østfold % -13,6 % Akershus % -16,0 % Oslo % -32,3 % Hedmark % -20,4 % Oppland % -14,8 % Vestfold % -25,7 % Telemark % -27,9 % Aust-Agder % -17,8 % Vest-Agder % -28,1 % Rogaland % -16,6 % Hordaland % -22,5 % Sogn og Fjordane % -10,5 % Møre og Romsdal % -28,5 % Sør-Trøndelag % -27,0 % Nord-Trøndelag % -19,8 % Nordland % -22,6 % Troms % -27,9 % Finnmark % -11,1 % Fylkeskomm. sykehus % -22,8 % Staten/private % -27,1 % Sykehusene samlet % -23,2 % *Tallene er ikke direkte sammenlignbare. FIGUR 4.1 FAKTISKE NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. LIGGEDAG ETTER SYKEHUSEIER Kroner Finnmark Troms Akershus Hedmark Sogn og Østfold Nordland Oslo Møre og Buskeru Vestfold Oppland Hordalan Telemar Rogalan Nord- Aust- Sør- Vest- Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 8.9 og 8.11).

24 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 25 TABELL 4.2 FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL SOMATISKE SPESIALISTHELSETJENESTER. KRONER PR. INNBYGGER Somatiske sykehus Annen somatisk virksomhet Samlede utgifter til somatisk virksomhet Kroner % avvik fra Kroner % avvik fra Kroner % avvik fra pr. innb landsgj.snitt pr. innb landsgj.snitt pr. innb landsgj.snitt Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Landsgjennomsnitt FIGUR 4.2 FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. INNBYGGER Finnmark Oslo Troms Nordland Sogn og Fjordane Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Møre og Romsdal Aust-Agder Østfold Telemark Buskerud Vestfold Akershus Vest-Agder Sør-Trøndelag Hordaland Rogaland Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 3.6).

25 26 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.3 ANTALL SYKEHUSOPPHOLD, GJENNOMSNITTLIG LIGGETID, OG ANTALL SYKEHUS ETTER SYKEHUSEIER Sykehusopphold Gj.sn. liggetid Antall Antall Endring Antall Endring sykehus Sykehuseier dager Prosent Prosent Buskerud ,1 % 5,5-2,7 3 Østfold ,6 % 5,9 1,3 4 Akershus ,4 % 5,7-2,2 5 Oslo ,9 % 7,8-5,5 5 Hedmark ,7 % 5,7 1,8 3 Oppland ,8 % 5,6-3,4 4 Vestfold ,4 % 5,8 0,8 4 Telemark ,2 % 5,8-0,9 5 Aust-Agder ,2 % 5,7 1,5 1 Vest-Agder ,5 % 5,7-1,1 4 Rogaland ,0 % 6,5-1,5 3 Hordaland ,1 % 6,1-1,4 6 Sogn og Fjordane ,7 % 5,4 2,8 3 Møre og Romsdal ,0 % 5,7-2,0 4 Sør-Trøndelag ,2 % 7,1-1,0 2 Nord-Trøndelag ,7 % 5,4-1,6 2 Nordland ,3 % 5,5-3,8 7 Troms ,2 % 6,0-0,6 2 Finnmark ,2 % 5,0-8,3 2 Fylkeskomm. sykehus ,2 % 6,1-1,1 69 Staten/private ,1 % 6,9-1,9 9 Sykehusene samlet ,2 % 6,2-1,9 78 FIGUR 4.3 ANTALL SYKEHUSOPPHOLD ETTER SYKEHUSEIER Oslo Hordaland Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Nordland Østfold Møre og Romsdal Buskerud Troms Oppland Vestfold Telemark Hedmark Vest-Agder Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Aust-Agder Finnmark Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00 (tabell 8.9).

26 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 27 TABELL 4.4 BELEGGSPROSENT OG SYKEHUSOPP. PR ÅRSVERK ETTER SYKEHUSEIER Sykehusopphold pr årsverk Beleggs- Endring Endring Sykehuseier prosent Antall Prosentpoeng Prosent Buskerud ,3-0,4 % Østfold ,2-9,0 % Akershus ,0-7,1 % Oslo ,2 3,3 % Hedmark ,5-4,3 % Oppland ,9-2,4 % Vestfold ,0 0,6 % Telemark ,5 2,3 % Aust-Agder ,2-0,7 % Vest-Agder ,7-0,4 % Rogaland ,1-0,7 % Hordaland ,4-1,2 % Sogn og Fjordane ,0-5,7 % Møre og Romsdal ,9 0,6 % Sør-Trøndelag ,6-3,4 % Nord-Trøndelag ,3-2,8 % Nordland ,2-0,2 % Troms ,8 0,1 % Finnmark ,7 5,0 % Fylkeskomm. sykehus ,8-1,4 % Staten/private ,6 0,9 % Sykehusene samlet ,4-1,2 % FIGUR 4.4 BELEGGSPROSENT ETTER SYKEHUSEIER Akershus Rogaland Sør- Trøndelag Telemark Oslo Østfold Buskerud Hordaland Aust-Agder Møre og Romsdal Nordland Vestfold Vest-Agder Nord- Trøndelag Hedmark Oppland Troms Sogn og Fjordane Finnmark Kilde: SINTEF - SAMDATA Norsk institutt for sykehusforskning, Rapport 2/00.(tabell 8.2,8.9)

27 28 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER 17 ÅR Bruttoinntekt pr. innb. Alle Menn Kvinner Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER Hole Lier Røyken Kongsberg Drammen Hurum Ringerike Nedre Eiker Øvre Eiker Flesberg Hol Gol Hemsedal Krødsherad Modum Nes Rollag Ål Sigdal Flå Nore og Uvdal Kilde: Statistisk sentralbyrå. KommuneFakta, mai 2001.

28 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 29 TABELL 5.2 ANTALL BARN I BARNEHAGER MELLOM 1-5 ÅR, DEKNINGSGRAD 1999 Antall barn i barnehage Dekningsgrad I alt Med heldagsplass 1-5 år 1-2 år Drammen ,8 37,6 Nedre Eiker ,6 27,8 Lier ,5 50,0 Røyken ,0 22,8 Hurum ,0 36,2 Sigdal ,8 55,7 Modum ,8 32,6 Øvre Eiker ,4 45,9 Krødsherad ,3 42,9 Ringerike ,6 29,2 Hole ,6 47,8 Flå ,4 54,5 Nes ,4 31,3 Gol ,1 39,0 Hemsedal ,1 38,0 Ål ,3 47,5 Hol ,4 69,1 Kongsberg ,3 40,7 Flesberg ,6 50,9 Rollag ,7 50,0 Nore og Uvdal ,3 46,7 Buskerud ,1 37,9 FIGUR 5.2 DEKNINGSGRAD FOR BARN 1-5 ÅR ,0 Dekningsgrad 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hol Sigdal Flesberg Flå Nore og Uvdal Rollag Ål Gol Lier Krødsherad Hole Kongsberg Øvre Eiker Hemsedal Modum Nedre Eiker Buskerud Drammen Hurum Nes Ringerike Røyken Kilde: Statistisk sentralbyrå.

29 30 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BARNEVERNSTILTAK. TABELL 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I løpet av året Ved utgangen av året I alt Hjelpetiltak Hjelpetiltak Omsorgstiltak Omsorgstiltak Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal 33 : : Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå 0 : : 7-7 Nes 41 : : Gol Hemsedal 11 : : Ål Hol Kongsberg Flesberg 14 : : 9-9 Rollag 0 : : 7-7 Nore og Uvdal Buskerud I alt FIGUR 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR Øvre Eiker Ål Lier Hemsedal Nore og Uvdal Flesberg Røyken Rollag Kongsberg BUSKERUD Hole Ringerike Modum Drammen Nedre Eiker Gol Flå Hurum Sigdal Krødsherad Hol Nes Kilde: Statistisk sentralbyrå. ssb.no/hjulet 2000 og barnevernsstatistikk.

30 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 31 ØKONOMISK SOSIALHJELP. TABELL 5.4 SOSIALHJELP ETTER KOMMUNER. 1990, Stønadstilfelle pr innbyggere Gjennomsnittlig bidragsbeløp pr. tilfelle Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 5.4 ANTALL STØNADSTILFELLER PR INNBYGGERE OG Nes Nedre Eiker Gol Øvre Eiker Flå Hele landet Hurum Drammen Kongsberg Krødsherad Buskerud Ringerike Lier Modum Hol Rollag Ål Sigdal Hole Røyken Nore og Uvdal Flesberg Hemsedal Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 1/96, 3-8/97, 1/99, 8/99 og 10/00.

31 TABELL 5.5 BOLIGBYGGING ETTER BOLIGTYPE Boligtype Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sum Enebolig 1 roms Enebolig 2 roms Enebolig 3 roms Enebolig 4 roms Enebolig 5+ roms Enebolig uspes Rekkehus 1 roms Rekkehus 2 roms Rekkehus 3 roms Rekkehus 4 roms Rekkehus 5+ roms Rekkehus uspes Blokk 1 roms Blokk 2 roms Blokk 3 roms Blokk 4 roms Blokk 5+ roms Blokk uspes Uspes. 1 roms Uspes. 2 roms Uspes. 3 roms Uspes. 4 roms Uspes. 5+ roms Uspes. uspes Sum Kilde: PANDA

32 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 33 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.1 BESØK OG UTSTILLINGER Besøk Utstillinger Av dette Basis- Tempo- Vandre- Enheter som en- Betalende utstilling- rære utstilli alt I alt kelt besøk besøkende I alt er utstill. inger MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. mus FYLKE Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt Kilde: Statistisk sentralbyrå.

33 34 KULTUR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.2 SAMLINGENES STØRRELSE Gjenstander / objekt Enheter Verneverdige Kunst- Kultur- Naturi alt bygninger historiske historiske historiske Fotografi MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. museum FYLKE Buskerud Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt FIGUR 6.1 ENHETER I ALT Hordaland Oslo Nordland Rogaland Hedmark Sør- Trøndelag Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Akershus Vest-Agder Østfold Buskerud Oppland Aust-Agder Telemark Vestfold Troms Finnmark Sogn og Fjordane Svalbard Kilde:Statistisk sentralbyrå,

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud

Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Vedlegg til ØF-rapport 15/2012 Framtidsretta kompetansebehov for landbruket på Sør-Østlandet Statistikk Buskerud Innhold 1 Strukturendringer i landbruket - Buskerud... 2 1.1 Utviklingstrekk i jordbruket...

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kommunesider for Buskerud

Kommunesider for Buskerud Kommunesider for Buskerud Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Buskerud. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Store kommuner gir bedre service

Store kommuner gir bedre service Valg 2011: Store kommuner gir bedre service Fem store kommunetester fra Forbrukerrådet viser at størrelsen betyr mer enn politikken for kommunenes service. I Buskerud er det Hol og Hemsedal som deler førsteplassen.

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Buskerud Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Tjenesteytingsindikatorer 1994-1997

Tjenesteytingsindikatorer 1994-1997 Side 1 Fylkesmannen i Buskerud Tjenesteytingsindikatorer 1994-1997 Samlet av Lisbet Kari Wølner og stilt til disposisjon for publisering på internett på Hole kommunes web www.hole.kommune.no Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Næringsanalyse Buskerud

Næringsanalyse Buskerud Næringsanalyse Buskerud Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal

Sigdal. Strategisk samling i Sigdal Sigdal Strategisk samling i Sigdal Bolk 1: Sigdals utvikling og status. Er Sigdal en attraktiv kommune? Hva er attraktivitet? Bolk 2: Målsettingen for Sigdal om 1,5 % vekst i folketallet. Hva må til for

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer