BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1

2

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det er her fylkeskommunen framstår som en viktig del av vår forvaltning. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling, næringsliv-, kraft- og miljøsaker. Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største bedriftene med sine årsverk ved utgangen av De fleste arbeider i de videregående skolene. Regnskapet for 2006 er på ca. 1,794 milliarder kroner (brutto driftsutgifter). Fylkeskommunens samlede utgifter tilsvarer ca kr. pr. innbygger i Buskerud. Det er derfor av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Fra ble Utviklingsavdelingen teamorganisert til fem tverfaglige team, 1. Stedsutvikling by 2. Stedsutvikling distrikt, 3. Kultur, næring, reiseliv 4. Kompetanse, innovasjon, næring 5. Den kulturelle skolesekken og en stabsseksjon. Utviklingsavdelingen betjener to hovedutvalg; Hovedutvalg for regionalutvikling Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

4 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 5 INNHOLD 1. AREAL OG MILJØ... 8 Tabell 1.1 Arealfordeling og kystlinjen i Buskerud... 8 Figur 1.1 Areal etter kommuner. Km ² Tabell 1.2 Jordbruksareal i drift fordelt på åpen åker og eng Figur 1.2 Jordbruksareal i drift i alt. Dekar Tabell 1.3 Kommunalt husholdningsavfall Figur 1.3 Kommunalt avfall pr. innbygger i kg BEFOLKNING Tabell 2.1 Befolkning i Norge, fordelt på fylker Tabell 2.2 Folketallet i Buskerud Tabell 2.3 Befolkningen i Buskerud fordelt på alder Figur 2.1 Befolkningen mellom 0-19 år og over 69 år i prosent Tabell 2.4 Antall barn og unge i alderen 0-18 år etter årsklasser Figur 2.2 Personer 67 år og over i prosent av folkemengden Figur 2.3 Folketettheten i Buskerud Figur 2.4 Endring i folketallet. Prosent pr. år Figur 2.5 Endring i folketallet. Prosent Tabell 2.5 Antall kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år Tabell 2.6 Utenlandske statsborgere etter statsborgerskap Figur 2.6 Utenlandske statsborgere pr innbyggere UTDANNING Tabell 3.1 Antall skoler og elever i grunnskolen Figur 3.1 Antall grunnskoler i Buskerud Tabell 3.2 Buskerud elever ved videregående skoler fordelt på kommuner Tabell 3.3 Antall studenter under utdanning ved universiteter og høyskoler. 1990, 2000, 2005 og Figur 3.2 Studenter år ved univ. og høyskoler i prosent av alle personer i gruppen og Tabell 3.4 Personer 16 år og over, etter høyeste utdanning Figur 3.3 Prosent av befolkningen med grunnskole og Tabell 3.5 Andel av befolkningen 16 år og over, etter høyeste utdanning og Figur 3.4 Prosent av befolkningen med universitet og høyskole og HELSETJENESTER Tabell 4.1 Levekårsindeksen for kommunene i Buskerud Figur 4.1 Levekårsindeksen for kommunene i Buskerud Tabell 4.2 Forbruk av somatiske sykehustjenester, heldøgnsopphold og liggedager Tabell 4.3 Plasser i og kjennetegn ved institusjoner for heldøgns pleie og omsorg Tabell 4.4 Patienter under tilsyn i % av totalt antall Tabell 4.5 Resultater - personer undersøkt og behandlet Tabell 4.6 Helse og sosialsektorens andel av totale utgifter og Figur 4.2 Brutto driftsutgifter til helsesektor i % av totale utgifter

5 6 INNHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 5. SOSIALE FORHOLD Tabell 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Figur 5.1 Bruttoinntekt pr. innbygger 17år Tabell 5.2 Antall barn i barnehage og dekningsgrad Figur 5.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år Tabell 5.3 Barn med barneverntiltak i løpet av året og ved utgangen av året, etter tiltak Figur 5.3 Barn med barneverntiltak pr barn 0-17 år Tabell 5.4 Sosialhjelp etter kommuner. 1990, 1999, 2004, 2005 og Figur 5.4 Antall stønadstilfeller pr innbyggere og Tabell 5.5 Boligbygging etter boligtype KULTUR Tabell 6.1 Besøk og utstillinger Tabell 6.2 Samlingenes størrelse Figur 6.1 Enheter i alt Tabell 6.3 Økonomi, ansatte og årsverk Tabell 6.4 Samlet bokutlån til barn og voksne i folke og grunnskolebibliotek SYSSELSETTING Tabell 7.1 Sysselsatte år etter arbeidssted, fagfelt og utdanningsnivå. Buskerud Tabell 7.2 Sysselsatte år etter arbeidsstedskommune og utdanningsnivå og Figur 7.1 Sysselsatte år etter kjønn og fagfelt Figur 7.2 Sysselsatte år etter kjønn og utdanningsnivå Tabell 7.3 Andel av sysselsatte år etter arbeidsstedskommune og utdanningsnivå og Figur 7.3 Prosent av sysselsatte år med universitet og høyskole og Tabell 7.4 Antall sysselsatte i Buskerud etter arbeidsstedskommune og næring. 4.kvartal Tabell 7.5 Antall helt arbeidsledige etter kjønn. Årsgjennomsnitt og Figur 7.4 Antall helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt og Tabell 7.6 Registrerte arbeidsledige i % av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 2006 og Figur 7.5 Registrerte arbeidsledige i % av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 2006 og NÆRINGSLIV Tabell 8.1 Antall bedrifter fordelt etter ansatte. 2.halvår 2006 og januar Figur 8.1 Andel bedrifter etter størrelse. januar Tabell 8.2 Antall bedrifter fordelt på hovednæringer i Buskerud. 2004, 2005, 2006 og Tabell 8.3 Åpnede konkurser etter antall bedrifter og næring i Buskerud. 2005, 2006 og Figur 8.2 Åpnede konkurser i Buskerud etter antall bedrifter og næring Tabell 8.4 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bransje. 2004, 2005, 2006 og Figur 8.3 Etablering av aksjeselskaper i Buskerud etter bedrifter og bransje Tabell 8.5 Antall industribedrifter, ansatte og bruttoproduksjonsverdi etter næring. Buskerud. 2003, 2004 og Tabell Detaljhandel. Bedrifter, sysselsetting og omsetning etter næring Figur 8.4 Omsetning pr. innbygger Tabell 8.7 Antall husdyr og antall bruk med husdyr Tabell 8.8 Skogsavvirkning til salg og industriell produksjon. 2004, 2005 og Figur 8.5 Skogsavvirkningens bruttoverdi og Tabell 8.9 Gjestedøgn og kapasitetsutnytting på hoteller og overnattingsbedrifter. Fylke og Tabell 8.10 Gjestedøgn på hoteller og overnattingsbedrifter fordelt etter formål. Fylke og Tabell 8.11 Antall campingplasser, kapasitet og overnattinger. Fylke Figur 8.6 Antall sysselsatte i hotell - og restaurantdrift og Tabell 8.12 Bedrifter innen hotell- og restaurantvirksomhet

6 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE INNHOLD 7 9. SAMFERDSEL Tabell 9.1 Bilbestand, befolkning og biler per 1000 innbyggere fordelt på fylker Tabell 9.2 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Tabell 9.3 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd. Fylke Tabell 9.4 Pendling i Buskerud. 4.kvartal Tabell 9.5 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud Figur 9.1 Antall kollektivreiser (buss) innen Buskerud ENERGISTATISTIKK 61 Tabell 10.1 Produksjon av elektrisk kraft, etter art og fylket/eiergruppe Tabell 10.2 Nettoforbruk av elektrisk kraft etter forbrukergruppe. GWH OFFENTLIG FORVALTNING Tabell 11.1 Kommunale avgifter. Vannavgift for en bolig Figur 11.1 Vann- og kloakkavgifter i kommunene Tabell 11.2 Kommunale avgifter. Kloakkavgift for en bolig Figur 11.2 Gjennomsnittlige vann- og kloakkavgifter i Buskerud Tabell 11.3 Kommunale avgifter. Renovasjonsavgift. Tømming av sekk/stativ 1 gang pr. uke Figur 11.3 Endring i kommunenes renovasjonsavgift i prosent Tabell 11.4 Fylkeskommunenes nettodriftsutgifter pr. innbygger Figur 11.4 Fylkeskommunenes driftsutgifter pr. innbygger. Kroner Tabell 11.5 Kommunenes driftsutgifter pr. innbygger etter hovedformål i følge kostra Figur 11.5 Kommunenes driftsutgifter i alt. Kroner pr. innbygger Tabell 11.6 Netto driftsutgifter til grunnskoler og barnehager. Kroner og Figur 11.6 Netto driftsutgifter til grunnskoler. Kroner Tabell 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til helse, sosial og pleie/omsorg. Kroner Figur 11.7 Brutto driftsutgifter pr. innbygger til kommunehelse, sosialtjenesten, pleie/omsorg og barnevern Tabell 11.8 Innbetalt og fordelt skatt. Mill. kroner. Januar - desember Figur 11.8 Skatteinngang i alt. Mill. kroner. Januar - desember TEGNFORKLARING I TABELLENE: Standardtegn: Symbol: Tall kan ikke forekomme. Tall kan ikke offentliggjøres : Null -

7 8 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.1 AREALFORDELING OG KYSTLINJEN I BUSKERUD Arealfordeling og kystlinjens lengde Areal Areal i % Arealfordeling land - vann Km² - Land ,5 - Ferskvann ,5 Arealfordeling fastland - øyer - Fastland ,0 - Øyer i saltvann 2 0,0 Arealfordeling høydelag m o. h , m o. h , m o. h ,5-900 m o. h og over ,2 Kystlinje Km - Fastland Øyer 33. Totalt ,0 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok. 2006, s.43 FIGUR 1.1 AREAL ETTER KOMMUNER. KM² e Km² Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok s.75

8 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE AREAL OG MILJØ 9 TABELL 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT FORDELT PÅ ÅPEN ÅKER OG ENG Pr Åker og hage Eng til slått og beite Jordbruks- Korn Annen Antall areal og åker bruk i drift olje- og Full- Annen i alt i alt I alt vekster hage I alt dyrka eng Dekar e FIGUR 1.2 JORDBRUKSAREAL I DRIFT I ALT. DEKAR e Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt.

9 10 AREAL OG MILJØ BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL. 1995, 2003, 2004, 2005 OG ANTALL KILO PER INNBYGGER Kommunalt husholdningsavfall Kilo per innbygger Kg Kg Kg Kg Kg e Buskerud FIGUR 1.3 KOMMUNALT HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER I KG e Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå,

10 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FOLKNING Befolkning Tabell 2.1 Befolkningen i Norge, fordelt på fylker Folketal pr. 31. desember Årlig endringer i folketalet, % Østfold ,0 0,4 0,5 0,8 Akershus ,9 1,4 1,3 1,6 Oslo ,5-0,2 1,0 1,9 Hedmark ,2 0,2 0,0 0,1 Oppland ,4 0,3 0,0-0,1 Buskerud ,4 0,7 0,6 1,0 Vestfold ,7 0,7 0,8 0,8 Telemark ,7 0,2 0,2 0,0 Aust-Agder ,3 1,0 0,6 0,6 Vest-Agder ,4 0,8 0,8 0,9 Rogaland ,4 1,3 1,1 1,8 Hordaland ,0 0,5 0,7 0,9 Sogn og Fjordane ,2 0,3 0,1-0,4 Møre og Romsdal ,8 0,3 0,2 0,2 S. Trøndelag ,9 0,4 0,5 1,2 N. Trøndelag ,4 0,4 0,0 0,3 Nordland ,4 0,0 0,0-0,3 Troms ,8 0,4 0,3 0,4 Finnmark ,9-0,1-0,1-0,4 RIKET ,9 0,5 0,6 0,9 Kilde: SSB;

11 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 12 TABELL 2.2 FOLKETALLET I BUSKERUD FORDELT PÅ KOMMUNER Antall innbyggere pr e Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,28 % 5,29 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk og

12 13 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.3 BEFOLKNINGEN I BUSKERUD FORDELT PÅ ALDER Årsklasser og > Totalt e Buskerud FIGUR 2.1 BEFOLKNING MELLOM 0-19 ÅR OG OVER 80 ÅR I PROSENT % 30 % 0-19 år 80 år og over 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % e Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå, og PANDA

13 TABELL 2.4 ANTALL BARN OG UNGE I ALDEREN 0-18 ÅR ETTER ÅRSKLASSER Alder e 0-1 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Totalt Kilde: SSB - statistikkbanken

14 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 15 FIGUR 2.2 PERSONER 67 ÅR OG OVER I PROSENT AV FOLKEMENGDEN BUSKERUD HELE LANDET e Prosent Kilde: PANDA FIGUR 2.3 FOLKETETTHETEN I BUSKERUD Befolkningstetthet i Buskerud Innb. pr. km Buskerud e Kilde: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årbok side 75

15 16 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I BUSKERUD FIGUR 2.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR e BUSKERUD -0,1 % -0,2 % -0,3 % -0,3 % -0,4 % -0,7 % -0,8 % -1,0 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % -1,50 % -1,00 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,00 % FIGUR 2.5 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT e BUSKERUD -2,7-1,9-0,6-0,8-0,9-0,1-0,2-0,3-0,4 0,2 0,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,0 1,4 1,3 1,8 1,7 2,4-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

16 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BEFOLKNING 17 TABELL 2.5 ANTALL KVINNER PR. 100 MENN I ALDERSGRUPPEN ÅR Antall pr e Buskerud Hele landet Kilder: Statistisk sentralbyrå. og PANDA

17 18 BEFOLKNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE ETTER STATSBORGERSKAP Uoppgitt/ Europa Afrika Asia* Amerika Oseania statsløse I alt : : : : e : : Buskerud *inkludert Tyrkia FIGUR 2.6 UTENLANDSKE STATSBORGERE PR INNBYGGERE Buskerud e Antall pr innbyggere Kilde: Statistisk sentralbyrå, spesialbestilt

18 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 19 TABELL 3.1 ANTALL SKOLER OG ELEVER I GRUNNSKOLEN Elever i alt Antall Antall pr Skoler Barnetrintrinn Ungdoms e Buskerud FIGUR 3.1 ANTALL GRUNNSKOLER I BUSKERUD e Kilde: Statistisk sentralbyrå.

19 20 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.2 BUSKERUD ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER FORDELT PÅ KOMMUNER 2004, 2005, 2006 OG 2007 Elever i alt e Buskerud Kilde: Buskerud fylkeskommune- Utdanningsavd.

20 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 21 TABELL 3.3 ANTALL STUDENTER UNDER UTDANNING VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER. 1990, 2000, 2005 og I alderen år i Studenter i alt % av alle pers. i gruppen Utdanning pr % % % % e Buskerud Hele landet Folketallet pr , , og er benyttet ved beregningene. FIGUR 3.2 STUDENTER ÅR VED UNIV./HØYSKOLE I % AV ALLE I GRUPPEN OG e HELE LANDET BUSKERUD Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, og spesial bestilt.

21 22 UTDANNING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 3.4 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Utdanning pr Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Uoppgitt I alt e Buskerud FIGUR 3.3 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG e Hele landet Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

22 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTDANNING 23 TABELL 3.5 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent e Buskerud Hele landet FIGUR 3.4 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Prosent e HELE LANDET BUSKERUD Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

23 24 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.1 LEVEKÅRSINDEKSEN* FOR KOMMUNENE I BUSKERUD ,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,3 6,1 7,0 7,0 6,9 7,1 7,8 4,3 4,1 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,3 3,1 3,4 3,6 3,5 5,6 5,3 5,3 5,3 5,7 5,8 3,3 2,3 2,9 2,6 2,6 2,7 6,6 6,6 6,4 6,7 6,7 7,0 6,7 7,0 7,0 7,7 7,6 7,8 6,4 6,9 6,9 6,3 6,9 7,0 6,1 6,7 6,3 6,4 6,1 6,7 e 4,3 4,3 3,7 3,4 3,9 3,3 4,4 4,1 3,3 5,1 5,1 6,2 4,6 4,1 3,0 3,1 2,9 2,7 4,7 4,3 3,7 3,6 3,6 3,5 2,6 2,0 2,0 2,3 2,7 2,0 3,4 3,7 3,9 3,9 4,0 4,3 3,0 2,6 2,7 2,7 3,3 2,5 4,6 4,6 4,7 4,7 5,0 4,5 3,6 4,1 4,6 5,0 5,3 5,3 4,4 4,0 4,9 3,7 4,0 4,5 3,9 4,6 5,1 4,0 4,0 4,2 *Jo høyere indeksverdi, jo større levekårsproblemer er registrert. FIGUR 4.1 LEVEKÅRSINDEKSEN FOR KOMMUNENE I BUSKERUD ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 e Kilde: SSB

24 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 25 TABELL 4.2 FORBRUK AV SOMATISKE SYKEHUSTJENESTER. HELDØGNSOPPHOLD OG LIGGEDAGER. BOSTEDSKOMMUNE 2005 HELDØGNSOPPHOLD I ALT ÅR 80 ÅR OG OVER LIGGEDAGER I ALT ÅR 80 ÅR OG OVER e Buskerud Kilde: SSB;

25 26 HELSETJENESTER BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.3 PLASSER I OG KJENNETEGN VED INSTITUSJONER FOR HELDØGNS PLEIE OG OMSORG Plasser i Plasser i Plasser i Plasser i Heldøgnsbeb Antall beboere alt sykehjem aldershjem skjermet en per per e Buskerud Kilde: SSB;

26 27 HELSETJENESTER TANNHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 4.4 PATIENTER UNDER TILSYN I % AV TOTALT ANTALL GRUPPE Landsgj.snitt MÅL 2007 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede c I) Eldre og langtidssyke i institusjon c II) Eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie d) Ungdom år e) 1-3 Andre grupper* f) Voksne 5 6,4 6,9 6,6 6,4 6,1 7 *For gruppe e) er det for årene 2005 til 2007 absolutte tall Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten TABELL 4.5 RESULTATER - PERSONER UNDERSØKT OG BEHANDLET Gruppe Resultat Bestilling 2007 % måloppnåelse Antall a) ,8 b) ,2 c I) ,9 c II) ,1 d) ,7 e) ,0 E 4) Vakt ,3 Fengsel ,8 Betalende ,0 Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten

27 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE HELSETJENESTER 28 TABELL 4.6 HELSE OG SOSIALSEKTORENS ANDEL AV TOTALE DRIFTSUTGIFTER. SEKTORENS BRUTTO OG NETTO DRIFTSUTGIFTER I PROSENT AV KOMMUNENS TOTALE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER og 2005 Brutto driftsutgifter i % av Netto driftsutgifter i % av totale utgifter totale utgifter e Buskerud FIGUR 4.2 BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL HELSESEKTOR I % AV TOTALE UTGIFTER Buskerud e Kilde: SSB

28 29 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER 17 ÅR Bruttoinntekt pr. innb e Buskerud FIGUR 5.1 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER e Kilde: Statistisk sentralbyrå

29 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 30 TABELL 5.2 ANTALL BARN I BARNEHAGER OG DEKNINGSGRAD 2006 Antall barn i barnehage Dekningsgrad i % 0-5 år 1-2 år 1-5 år 1-2 år ,8 55, ,7 45, ,3 73, ,2 54, ,4 82, ,5 56, ,7 56, ,0 59, ,2 63, ,6 47,8 e ,3 84, ,3 73, ,0 71, ,3 70, ,0 81, ,0 70, ,9 72, ,0 71, ,7 68, ,7 85, ,0 66,0 Buskerud ,8 66,7 FIGUR 5.2 DEKNINGSGRAD FOR BARN 1-5 ÅR ,0 Dekningsgrad 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 e Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå.

30 31 SOSIALE FORHOLD BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BARNEVERNSTILTAK. TABELL 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I alt I løpet av året Hjelpetiltak Hjelpetiltak Ved utgangen av året Omsorgstiltak Omsorgstiltak e Buskerud I alt FIGUR 5.3 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR e Buskerud Kilde: Statistisk sentralbyrå.

31 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SOSIALE FORHOLD 32 ØKONOMISK SOSIALHJELP. TABELL 5.4 SOSIALHJELP ETTER KOMMUNER. 1990, 1999, 2004, 2005 OG 2006 Stønadstilfelle pr innbyggere Gjennomsnittlig bidragsbeløp pr. tilfelle Kr. Kr. Kr. Kr. Kr e Buskerud Hele landet Tallene er ikke sammenlignbare pga. introduksjonsstønad er med fra og med 2003 FIGUR 5.4 ANTALL STØNADSTILFELLER PR INNBYGGERE OG Hele landet Buskerud e Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92, 10/00 og

32 TABELL 5.5 BOLIGBYGGING ETTER BOLIGTYPE Boligtype e Sum Enebolig 1 roms Enebolig 2 roms Enebolig 3 roms Enebolig 4 roms Enebolig 5+ roms Enebolig uspes Rekkehus 1 roms Rekkehus 2 roms Rekkehus 3 roms Rekkehus 4 roms Rekkehus 5+ roms Rekkehus uspes Blokk 1 roms Blokk 2 roms Blokk 3 roms Blokk 4 roms Blokk 5+ roms Blokk uspes Uspes. 1 roms Uspes. 2 roms Uspes. 3 roms Uspes. 4 roms Uspes. 5+ roms Uspes. uspes Sum Kilde: PANDA

33 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 34 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.1 BESØK OG UTSTILLINGER Besøk Utstillinger Av dette Opne kultur Basis- Tempo- Vandre- Enheter som en- Betalende historiske utstilling- rære utstilli alt I alt kelt besøk besøkende bygg I alt er utstill. inger MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. mus FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trondelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt Kilde: Statistisk sentralbyrå.

34 35 KULTUR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.2 SAMLINGENES STØRRELSE Kultur Gjenstander / objekt Enheter historiske I alt Kunst- Kultur- Naturi alt bygninger historiske historiske historiske Fotografi MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk museum Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Kultur- og nat.hist. museu FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard I alt FIGUR 6.1 ENHETER I ALT Oslo Rogaland Hordaland Sør- Trøndelag Nordland Finnmark Hedmark Oppland Troms Sogn og Fjordane Buskerud Nord- Trøndelag Akershus Vestfold Møre og Romsdal Vest-Agder Østfold Aust-Agder Telemark Svalbard Kilde:Statistisk sentralbyrå,

35 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 36 STATISTIKK FOR NORSKE MUSEUM OG SAMLINGER. TABELL 6.3 ØKONOMI, ANSATTE OG ÅRSVERK Inntekter Utgifter Årsverk av dette av disse Årsverk i Enheter offentlig lønna faste stilli alt I alt støtte I alt I alt årsverk inger i alt MUSEUMSTYPE Kunsthistorisk ,6 376, ,1 418,7 346,7 Kulturhistorisk ,5 985,6 1494,1 2235,9 2088,6 1549,5 Naturhistorisk 6 196, ,8 222,9 215,4 128,2 Kultur- og nat.hist ,2 371,6 507,7 698,6 674,4 492,7 FYLKE Østfold 5 53,9 43,5 53, ,2 49,5 Akershus 6 82,2 62,8 83,3 114, ,5 Oslo ,9 579,1 906,2 896,9 881,8 662,4 Hedmark 10 97,8 68,7 95,7 164,8 149,6 115,4 Oppland ,2 102,1 142,5 199,9 187,6 150,9 Buskerud , ,6 113,7 64,9 Vestfold 6 48,2 41,1 46,9 63, ,3 Telemark 4 43,3 31,7 43,8 59,9 55,6 41,8 Aust-Agder 5 34,2 25,8 30,6 51,2 46,5 38,3 Vest-Agder 6 76,7 44,1 72,7 121,1 115,6 95,8 Rogaland ,3 108,4 155,3 226,7 215,3 171 Hordaland ,4 220,1 330, ,5 302,7 Sogn og Fjordane 8 42,2 25,4 33,8 60,2 57,2 41,3 Møre og Romsdal 6 72,5 49,4 71,2 107,6 95,4 77 Sør-Trøndelag ,3 161,6 245,9 342,7 326,9 217,8 Nord-Trøndelag ,7 85,3 118,1 105,9 80,8 Nordland ,4 71,2 107, ,2 109,3 Troms 9 113,8 86,8 105,4 158,2 154,6 111,9 Finnmark 10 40,2 29,3 42,3 84,5 82,6 56,8 Svalbard 2 8,2 5,7 7 5,9 5,9 3,8 I alt , , , , , ,2 Kilde: SSB.

36 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE KULTUR 37 TABELL 6.4 SAMLET BOKUTLÅN TIL BARN OG VOKSNE I FOLKE- OG GRUNNSKOLEBIBLIOTEK 2006 Innbyggere Utlån folkebibliotek Utlån skolebibliotek Samlet bokutlån i folke- og grunnskolebibliotek barn* totalt bøker for barn bøker for voksne fag skjønn fag skjønn fag skjønn fag skjønn totalt per innb , , , , , , , , ,8 e , , , , , , , , , , , ,5 Buskerud ,8 *t.o.m. 14 år per

37 38 SYSSELSETTING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE TABELL 7.1 SYSSELSATTE ÅR ETTER ARBEIDSSTED, FAGFELT OG UTDANNINGSNIVÅ. BUSKERUD FYLKE. 4. KVARTAL 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 OG 2006 Utdanningens fagfelt og nivå Allment fagfelt Grunnskole Videregående skole Humanistiske og estetiske fag Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Undervisning Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Samferdsel, sikkerhet og service Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Helse-, sosial og idrettsfag Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Jordbruk, skogbruk og fiske Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Uoppgitt Buskerud Kilde: Statistisk sentral byrå.

38 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SYSSELSETTING 39 TABELL 7.2 SYSSELSATTE ÅR ETTER ARBEIDSSTEDSKOMMUNE OG UTDANNINGSNIVÅ. 4. KVARTAL 2000 OG Utdanningsnivå Sysselsatte Grunn- Videre- Universitet og høgskole i alt skole gående 1-4 år 5 år og mer Uoppgitt e Buskerud Kilde: SSB

39 40 SYSSELSETTING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE FIGUR 7.1 SYSSELSATTE ÅR, BOSATT I BUSKERUD, ETTER KJØNN OG FAGFELT Menn Kvinner Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk Allment fagfelt Økonomiske og administrative fag Uoppgitt Samferdsel Helsevesen Undervisning Jordbruk, skogbruk og fiske Humanistiske og estetiske fag Samfunnsfag, juridisk, FIGUR 7.2 SYSSELSATTE ÅR ETTER KJØNN OG UTDANNINGSNIVÅ Menn Kvinner Grunnskole Videregående skole Universitetsnivå, 1-4 år Universitetsnivå, 5 år og mer Uoppgitt Kilde: SSB.

40 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE SYSSELSETTING 41 TABELL 7.3 ANDEL AV SYSSELSATTE ÅR ETTER ARBEIDSSTEDSKOMMUNE OG UTDANNINGSNIVÅ. 4. KVARTAL 2000 OG 2006 Grunnskole Videregående sk. Univ. og høyskole Uoppgitt Prosent e Buskerud FIGUR 7.3 PROSENT AV SYSSELSATTE ÅR MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE. 4. KVARTAL 2000 OG Prosent e Buskerud 2006 Kilde: SSB.

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Buskerudstatistikk 2012 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015 Forord I følge Folkehelseloven

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015

Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 Inntektssystemet for fylkeskommunene 2015 KMD ved underdirektør Grete Lilleschulstad og seniorrådgiver Sigurd S. Pedersen Disposisjon Reformbehov Nye kostnadsnøkler: VGO, kollektivtransport, fylkesveier,

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset

Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset Status i barneverntjenesten Frokostseminar Litteraturhuset 14.Desember 2017 Mari Trommald Direktør, Bufdir Hvorfor en kommunemonitor for barnevernet? Kommunens øverste politiske og administrative ledelse

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer