Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer. Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015"

Transkript

1 Vedlegg til folkehelseoversikt Tabeller og figurer Helsetilstand, levekår og levevaner - Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2015

2 Forord I følge Folkehelseloven (2012) plikter Buskerud fylkeskommune å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Dette tabell- og figurvedlegget utgjør sammen med rapporten "Helsetilstand, levekår og levevaner" (BFK 2015) fylkeskommunens fireårige folkehelseoversikt I tillegg er tabell- og figurvedlegget et hjelpemiddel for de som jobber med folkehelse både lokalt og regionalt, for de som trenger bakgrunnsmateriale, arbeider med lokal og regional planlegging, for de som underviser og for våre folkevalgte. Statistikkvedlegget kan oversendes elektronisk (xlsx-fil) på forespørsel. Vi vurderer både innhold og form og er naturligvis mottakelige for tilbakemeldinger og korreksjoner fra leserne. Drammen, 15. desember 2015 Kjersti Bærug Hulbakk Utviklingssjef Utgitt av: Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Kontaktadresse: Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN E-post: Telefon: Internet: Prosjektledere: Espen Karstensen Kopiering fra heftet er tillatt med kildeangivelse.

3 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Fylkeskommunen tar seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers av kommunegrensene. Det har vist seg at folk flest ikke kjenner fylkeskommunen særlig godt. Likevel betyr den mye for folks tilgang på offentlige tjenester og goder. Fylkeskommunen har ansvar for videregående skoler og yrkesopplæring, arbeider for kulturvern og for et aktivt kulturliv i fylket, tilrettelegger og bekoster offentlig kommunikasjon og driver et omfattende arbeid med regional planlegging og utvikling,næringsliv-, kraft- og miljøsaker. Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største virksomheter med sine nærmere årsverk. Det er av stor betydning for befolkningen at fylkeskommunen forvalter sine midler på beste måte, slik at resultatet blir mange og gode offentlige tjenester. Folkehelseoverikt Folkehelseloven (2012) stiller krav til et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god helse og utgjevner sosiale helseforskjeller. En god oversikt over helsen og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressursene i fylket, og får å lykkes med å jobbe systematisk med folkehelsen. I tillegg er en god oversikt nødvendig ut fra et planleggingsperspektiv og i forholdt til gjennomføring av tiltak. Statistikkvedlegget tar for seg de seks hovedemnene som Folkehelseloven: 1. Demografi 2. Oppvekst og levekår 3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 4. Skader og ulykker 5. Helserelatert adferd 6. Helsetilstand Kildene Tallene i dette vedlegget er i stor grad hentet fra offentlige statistikkleverandøerer som Statistisk sentalbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet (FHI). Det er i tillegg supplert med andre kilder, som for eksempel tall fra Tannhelsetjenesten. Både dette statistikkvedlegget og oversiktsdokumentet er skrevet høsten 2015 og er basert på det mest oppdaterte tallmaterialet. Det er kildehenvisning ved hver tabell/figur. Folkehelsearbeid i Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunen skal jobbe med folkehelse innenfor de oppgaver og med de virkemidler som er lagt til fylkeskomunen. Dette skjer gjennom regionalt utviklingsarbeid, overordnede regionale strategier og planer, samt innnenfor tjeneste og ansvarsområdene som tilhører fylkeskommunen. Eksempler på sentrale tjenesteområder er tannhelsetjenesten, videregående skoler og samferdsel. Om utviklingsavdelingen Utviklingsavdelingen er teamorganisert til fem tverfaglige team. Teamene er organisert med hensyn til avdelingens hovedoppgaver. Utviklingsavdelingen betjener to hovedutvalg;

4 INNHOLDSFORTEGNELSE DEMOGRAFI TABELL 1.1 FOLKETALLET I BUSKERUD FORDELT PÅ KOMMUNER 8 TABELL 1.2 BEFOLKNINGEN FORDELT PÅ ALDER, PROGNOSER 9 FIGUR 1.1 BEFOLKNINGSPYRAMIDE FOR BUSKERUD 9 TABELL 1.3 FRAMSKREVET BEFOLKNINGSMENGDE, ALDERSFORDELTE ANDELER 10 TABELL 1.4 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I YRKESAKTIV ALDER 11 FIGUR 1.2 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I YRKESAKTIV ALDER 11 FIGUR 1.3 FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST PÅ ØSTLANDET FRAM MOT FIGUR 1.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR FIGUR 1.5 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT TABELL 1.5 FØDSELSOVERSKUDD (KOMMUNER) 14 FIGUR 1.6 FØDSELSOVESKUDD, FIGUR 1.7 UT- OG INNFLYTTING TIL BUSKERUD, TABELL 1.6 FORVENTET LEVEALDER 16 FIGUR 1.8 FORVENTET LEVEALDER, TABELL 1.7 FORVENTET LEVALDER, FYLKE OG KJØNN 17 FIGUR 1.9 FORVENTET LEVEALDER, KJØNN OG FYLKE 17 TABELL 1.8 FORVENTET LEVALDER ETTER UTDANNING 18 TABELL 1.9 KVINNER PER 100 MENN 19 TABELL 1.10 INNVANDRERE OG NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE, 20 FIGUR 1.10 INNVANDRERANDEL I BUSKERUD, TABELL 1.11 INNVANDRERE OG NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE, 21 FIGUR 1.11 INNVANDRERANDEL ETTER FYLKE, OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.1 PRIVATHUSHOLDNINGER, ETTER HUSHOLDNINGSTYPE, ANDEL, FIGUR 2.1 ANDELEN ALENEBOENDE HUSLDNINGER, TABELL 2.2 ANDEL PERSONER SOM BOR ALENE, 45 ÅR OG ELDRE 23 TABELL 2.3 SYSSELSATTE MENN ETTER AVTALT ARBEIDSTID, FIGUR 2.2 SYSSELSATTE MENN ETTER ARBEIDSTID, TABELL 2.4 SYSSELSATTE KVINNER ETTER AVTALT ARBEIDSTID, FIGUR 2.3 SYSSELSATTE KVINNER ETTER ARBEIDSTID, TABELL 2.5 INN- OG UTPENDLING FIGUR 2.4 INN - OG UTPENDLING I KOMMUNENE, TABELL 2.6 REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE I % AV ARBEIDSSTYRKEN 27 FIGUR 2.5 REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE I % AV ARBEIDSSTYRKEN 27 TABELL 2.7 UFØRETRYGDEDE SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN (18-44 ÅR) 28 FIGUR 2.6 UFØRETRYGDEDE SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN (18-44 ÅR), TABELL 2.8 SOSIALHJELPSMOTTAKERE 29 FIGUR 2.7 SOSIALHJELPSMOTTAKERE, ÅR 29 TABELL 2.9 ANDEL GRADERT SYKEMELDING (16-69 ÅR) 30 FIGUR 2.8 BRUK AV GRADERT SYKEMELDING, ANDEL AV TOTALE SYKEMELDINGER TABELL 2.10 LEGEMELDT SYKEFRÆVÆR, ANDEL AV AREIDSTAKERE, 31 FIGUR 2.9 LEGEMELDT SYKEFRAVÆR, SOM ANDEL AV ARBEIDSTAKERE, 31 TABELL 2.11 LEGEMELDT SYKEFRÆVÆR, ANDEL AV AREIDSTAKERE, 32 FIGUR 2.10 LEGEMELDT SYKEFRAVÆR, SOM ANDEL AV ARBEIDSTAKERE, 32 TABELL 2.12 BRUTTOINNTEKT, GJENNOMSNITT 33 FIGUR 2.11 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER TABELL 2.13 MEDIANINNTEKT (HUSHOLDNINGER) 34 FIGUR 2.12 MEDIANINNTEKT (HUSHOLDNINGER), TABELL 2.14 BRUTTOINNTEKT, HOVEDPOSTER FRA LIGNINGA FIGUR 2.13 GJENNOMSNITTLIG BRUTTOINNTEKT FOR KVINNER 35 TABELL 2.15 INNTEKTSULIKEHET, GINI-KOEFFISIENT 36 FIGUR 2.14 INNTEKTSULIKEHET 36

5 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.16 ANDEL BARN (0-17 ÅR)I HUSHOLDNINGER MED LAV INNEKT, 3 ÅRS GLIDENDE SNITT 37 FIGUR 2.15 ANDEL BARN (0-17 ÅR) I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER 37 TABELL 2.17 ANDEL BARN (0-17 ÅR)I HUSHOLDNINGER MED LAV INNEKT, 3 ÅRS GLIDENDE SNITT 38 FIGUR 2.16 ANDEL BARN (0-17 ÅR) I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER 38 TABELL 2.18 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING. 39 FIGUR 2.17 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG TABELL 2.19 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING FIGUR 2.18 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG TABELL 2.20 PERSONER MED VIDEREGÅENDE ELLER HØYERE UTDANNING, ÅR, PROSENT 41 FIGUR 2.19 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG TABELL 2.21 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, KOMMUNER 42 FIGUR 2.20 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, KOMMUNER 42 TABELL 2.22 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, FYLKER 43 FIGUR 2.21 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, FYLKER 43 TABELL 2.23 ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD 44 TABELL 2.24 INDIKATOR FOR MOBBING, 10. TRINN, KJØNN SAMLET, 45 FIGUR 2.22 MOBBING I 10. TRINN, TABELL 2.25 INDIKATOR FOR TRIVSEL, 10. TRINN, KJØNN SAMLET, 46 FIGUR 2.23 TRIVSEL, 10. TRINN, TABELL 2.26 LESEFERDIGHET PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 47 FIGUR 2.24 LESEFERDIGEHT PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 47 TABELL 2.27 REGNEFERDIGHET PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 48 FIGUR 2.25 REGNEFERDIGHET PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 48 TABELL 2.28 ANTALL SKILLSMISSER OG SEPARASJONER 49 FIGUR 2.26 ANTALL SKILLSMISSER, TABELL 2.29 BARN BERØRT AV SKILLSMISSER, ETTER FAMILIESTØRRELSE, FIGUR 2.27 ANTALL BARN BERØRT AV SKILLSMISSER 50 TABELL 2.30 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET 51 FIGUR 2.28 BARN MED BARNEVERNTILTAK 51 TABELL 2.31 ANDEL ENEFORSØRGERE UNDER 45 ÅR, 3 ÅRS GLIDENDE SNITT 52 FIGUR 2.29 ANDEL ENEFORSØRGERE UNDER 45 ÅR, TABELL 2.32 ANTALL LOVBRUDD PER INNBYGGERE, FIGUR 2.30 ANTALL LOVBRUDD I BUSKERUD, PER INNBYGGERE 53 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.1 ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNINGSSTED, 54 FIGUR 3.1 ANTALL ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNNINGSTED, TABELL 3.2 ANTALL LOVBRUDD PER INNBYGGERE, ETTER LOVBRUDDSTYPE 55 TABELL 3.3 ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNINGSSTED OG LOVBRUDDSTYPE 55 TABELL 3.4 ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNINGSSTED OG LOVBRUDDSTYPE 56 FIGUR 3.2 ANTALL ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNNINGSTED, TABELL 3.5 BOLIGMASSE, ETTER BOLIGTYPE, BEBODDE OG UBEBODDE 57 TABELL 3.6 BOLIGMASSE, ANDEL AV TOTALT ANTALL BOLIGER 57 FIGUR 3.3 BOLIGBYGGING I BUSKERUD, ETTER BOLIGTYPE 58 FIGUR 3.4 BOLIGBYGGING I BUSKERUD, ETTER KOMMUNEREGION, ANTALL BOLIGER 58 TABELL 3.7 ANDEL MED TRYGG TILGANG TIL REKREASJONSAREAL, 59 FIGUR 3.5 ANDEL UNDER 20 ÅR MED TRYGG TILGANG TIL REKREASJONSAREAL 59 TABELL 3.8 DRIKKEVANNSKVALITET I BUSKERUD 60 FIGUR 3.6 DRIKKEVANNSKVALITET I BUSKERUD 60 TABELL 3.9 ANDEL PERSONER STØYUTSATT VED BOLIG, OVER 55 DB, 61 FIGUR 3.7 ANDEL STØYUTSATTE, 61 TABELL 3.10 SOSIAL STØTTE, ANDEL PERSONER, FYLKER 62 FIGUR 3.8 SOSIAL STØTTE, FYLKER 62 TABELL 3.11 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER 62 FIGUR 3.9 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER 63 TABELL 3.12 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER, 64 FIGUR 3.10 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER, 64 TABELL 3.13 ANTALL REGISTRERTE IDRETTSANLEGG (I BRUK), FIGUR 3.11 ANTALL INNBYGGER PER IDRETTSANLEGG, TABELL 3.14 ANTALL IDRETTSANLEGG ETTER TYPE, BUSKERUD, FIGUR 3.12 ANTALL INNBYGGERE PER ANLEGGSTYPE, BUSKERUD, TABELL 4.1 HOVEDTALL FOR BIBLIOTEKENE FORDELT PÅ KOMMUNER 67 TABELL 4.2 HOVEDTALL FOR BIBLIOTEKENE I BUSDKERUD -NØKKELTALL 67

6 SKADER OG ULYKKER TABELL 4.3 PERSONSKADER ETTER ULYKKER OG HOFTEBRUDD 68 FIGUR 4.1 PERSONSKADER ETTER ULYKKER, PER 1000 INNBYGGER 68 TABELL 4.4 VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ANTALL OG SKADEGRAD 69 FIGUR 4.2 ANTALL DREPTE OG SKADDE I BUSKERUD 69 TABELL 4.5 VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ETTER ULYKKESTYPE 70 FIGUR 4.3 VEITRAFIKKULYKKER ETTER ULYKKESTYPE 70 TABELL 4.6 PERSONER DREPT I VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ETTER TRAFIKKANTGRUPPE 71 TABELL 4.7 TOTALT ANTALL PERSONER SKADD ELLER DREPT 71 TABELL 4.8 ANTALL SELVMORD, MENN, PER INNBYGGER 72 TABELL 4.9 ANTALL SELVMORD,KVINNER, PER INNBYGGER 72 FIGUR 4.4 SELVMORD PER , ETTER KJØNN 72 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.1 ANDEL RØYKENDE KVINNER VED SVANGERSKAPSKONTROLL 73 FIGUR 5.1 ANDEL RØYKENDE KVINNER VED SVANGERSKAPSKONTROLL, TABELL 5.2 SNUSVANER, DAGLIGSNUSERE, MENN år 74 FIGUR 5.2 SNUSVANER, DAGLIGSNUSERE, MENN ÅR 74 TABELL 5.3 ANDEL DAGLIG RØYKERE, ÅR 75 FIGUR 5.3 ANDEL DAGLIGRØYKERE, ÅR 75 TABELL 5.4 FYSISK AKTIVITETSNIVÅ, ÅR 76 FIGUR 5.4 FYSISK AKTIVITETSNIVÅ, ÅR, TABELL 5.5 GRØNNSAKER OG FRUKT, DAGLIG, ÅR, ANDEL 77 FIGUR 5.5 GRØNNSAKER OG FRUKT, DAGLIG, ÅR, ANDEL 77 TABELL 5.6 DAGLIG INNTAK AV SUKKERHOLDIGE DRIKKER, 78 FIGUR 5.6 DAGLIG INNTAK AV SUKKERHOLDIGE DRIKKER, ÅR, TABELL 5.7 OVERVEKT/FEDME, ANDEL KVINNER VED 1. SVANGERSKAPSKONTROLL 79 FIGUR 5.7 OVERVEKT/FEDME, ANDEL KVINNER VED 1. SVANGERSKAPSKONTROLL 79

7 HELSETILSTAND TABELL 6.1 TANNHELSE, KOMMUNER 80 FIGUR 6.1 ANDEL 18-ÅRINGER MED MINDRE ENN 5 HULL (DMTF 0-4), KOMMUNER 80 TABELL 6.2 TANNHELSEN I NORGE, FYLKER 81 FIGUR 6.2 TANNHELSEN i NORGE, FYLKER, GJENNOMSNITTLIG 81 TABELL 6.3 TANNHELSE I BUSKERUD, PASIENTER UNDER TILSYN I PROSENT AV TOTALT ANTALL 82 TABELL 6.4 RESULTATER - PERSONER UNDERSØKT OG BEHANDLET 82 TABELL 6.5 RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE - PERSONER UNDER TILSYN 83 TABELL 6.6 TANNHELSEN I NORGE 2013, 18-ÅRINGER, 83 TABELL 6.7 ANDEL UTEN KARIESERFARING (DMTF = 0), 84 FIGUR 6.3 ANDEL UTEN KARIESERFARING I BUSKERUD, 84 TABELL 6.8 EGENVURDERT HELSE, ÅR, 85 FIGUR 6.4 ANDEL ÅR SOM VURDERE HELSEN TIL Å VÆRE GOD/MEGET GOD 85 TABELL 6.9 PSYKISK HELSE, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, 86 FIGUR 6.5 PSYKISKE SYMTPOMER, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, 86 TABELL 6.10 PSYKISK HELSE, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, 87 FIGUR 6.8 PSYKISKE SYMTPOMER, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, 87 TABELL 6.11 INDIKATORER PÅ HELSE, PER 1000 INNBYGGERE, 88 FIGUR 6.9 ANDELEN TYPE 2-DIABETES, BRUKERE AV LEGEMIDLER, 88 TABELL 6.12 INDIKATORER PÅ HELSE, PER 1000 INNBYGGERE, STANDARDISERT 89 FIGUR 6.10 ANDELEN TYPE 2-DIABETES, BRUKERE AV LEGEMIDLER, 89 TABELL 6.13 KOLS OG ASTMA, LEGEMIDDELBRUKERE, 90 FIGUR 6.9 LEGEMIDDELBRUKERE; KOLS OG ASTMA 90 TABELL 6.14 KREFT, NYE TILFELLER PER ÅR 91 FIGUR 6.10 ANDELEN NYE KREFTTILFELLER, TOTALT 91 TABELL 6.15 TIDLIG DØD (FØR 75 ÅR) SOM FØLGE AV KREFT, 92 FIGUR 6.11 TIDLIG DØD SOM FØLGE AV KREFT, PER INNBYGGER 92 FIGUR 6.12 FOLKEHELSEPROFIL FOR BUSKERUD

8 8 DEMOGRAFI TABELL 1.1 FOLKETALLET I BUSKERUD FORDELT PÅ KOMMUNER Antall personer pr Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud i % av hele landet 5,24 % 5,29 % 5,31 % 5,25 % 5,29 % 5,33 % 5,32 % Hele landet Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk og

9 9 DEMOGRAFI TABELL 1.2 BEFOLKNING I BUKSERUD, FORDELT PÅ ALDER, 2015 OG PROGNOSE FOR Prosent vekst per aldersgruppe Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 0-4 år % 12 % 5-9 år % 13 % år % 15 % år % 10 % år % 6 % år % 6 % år % 12 % år % 16 % år % 7 % år % 4 % år % 10 % år % 19 % år % 23 % år % 8 % år % 28 % år % 58 % år % 88 % år % 56 % år % 10 % år % 8 % Kilde: og egne prognosekjøringer i PANDA, MMMM-forutsetninger FIGUR 1.1 BEFOLKNINGSPYRAMIDE FOR BUSKERUD, 2015 OG PROGNOSE FOR 2030 Mann 2013 Kvinne 2013 Mann 2030 Kvinne år år år år år år år år år år år år år år år år år år 5-9 år 0-4 år Kilde: og egne prognosekjøringer i PANDA, MMMM-forutsetninger Se kapittel 2 for mer informasjon om befolkning i Buskerud

10 10 DEMOGRAFI TABELL 1.3 FRAMSKREVET BEFOLKNINGSMENGDE, ALDERSFORDELTE ANDELER 2020 Alder 0-14 år år år år år år 80 år+ Hele landet 17,85 12,25 27,19 25,54 9,79 3,22 4,16 Buskerud 17,47 11, ,75 10,5 3,39 4,3 Drammen 17,75 11,05 28,83 25,07 9,64 3,29 4,37 Kongsberg 17,66 11,56 27,08 25,62 10,55 3,31 4,21 Ringerike 16,15 11,12 24,64 27,65 11,82 3,64 4,98 Hole 18,44 11,94 25,02 27,63 10,16 3,03 3,78 Flå 12,4 10,96 23,27 27,6 13,08 5,29 7,4 Nes (Buskerud) 15 11,34 20,99 28,82 13,55 4,07 6,23 Gol 15,86 11,49 22,15 28,86 11,46 4,22 5,97 Hemsedal 17,46 12,23 29,88 26,1 7,99 2,52 3,82 Ål 16,9 12,51 20,78 27,69 12,28 3,86 5,97 Hol 13,45 10,83 23,76 28,6 13,29 4,68 5,38 Sigdal 15,48 11,39 20,06 28,68 14,04 4,24 6,11 Krødsherad 17,55 9,92 25,02 26,95 12,01 4,02 4,54 Modum 16,76 10,77 24,8 27,31 12,03 3,58 4,75 Øvre Eiker 17,85 11,7 27,24 26,12 9,98 3,01 4,08 Nedre Eiker 18,56 12,45 26,05 26,91 9,52 2,97 3,54 Lier 18,71 11,99 25,51 27,4 9,61 3,27 3,51 Røyken 18,69 12,48 25,05 28,3 9,31 3,08 3,09 Hurum 15,29 12,1 21,82 29,13 13,09 4,11 4,46 Flesberg 18,42 12,37 23,23 26,34 11,58 3,46 4,6 Rollag 13,02 11,94 18,26 29,97 14,71 5,16 6,93 Nore og Uvdal 14,31 12,72 20,58 28,67 12,91 4,12 6, Alder 0-14 år år år år år år 80 år+ Hele landet 17,53 11,61 26,75 24,48 9,86 3,94 5,83 Buskerud 16,79 11,08 25,53 25,99 10,33 4,11 6,17 Drammen 17,56 10,69 27,59 25,3 9,33 3,6 5,92 Kongsberg 16,33 11,65 26,03 25,65 9,94 4,17 6,24 Ringerike 15,83 10,53 23,79 26,3 11,76 4,88 6,91 Hole 16,93 11,96 25,01 26,77 10,17 4,02 5,14 Flå 14,1 8,61 23,46 25,64 13,62 5,87 8,7 Nes (Buskerud) 15,11 10,19 20,64 25,91 13,7 6,29 8,17 Gol 14,51 10,69 21,56 27,58 12,83 4,53 8,3 Hemsedal 17,28 10,98 28,42 28,11 7,97 3,01 4,23 Ål 16,11 11,88 21,22 24,41 13,27 5,5 7,61 Hol 13,36 8,99 22,32 27,54 13,4 5,74 8,65 Sigdal 14,46 10,49 21,49 25,7 12,84 6,42 8,6 Krødsherad 17,37 11,45 23,71 24,21 11,91 4,97 6,38 Modum 15,77 10,85 24,24 25,63 11,54 5,05 6,9 Øvre Eiker 17,43 11,06 27,28 25,47 9,5 3,89 5,37 Nedre Eiker 17,63 11,73 25,47 26,35 9,71 3,65 5,46 Lier 17,41 11,73 25,31 26,49 9,93 3,6 5,53 Røyken 17,14 11,63 25,34 27,37 9,76 3,56 5,2 Hurum 14,33 10,27 23,31 26,74 12,01 4,98 8,37 Flesberg 18,64 11,95 23,45 24,24 10,56 4,28 6,88 Rollag 14,91 8,52 19,16 24,41 15,89 6,88 10,24 Nore og Uvdal 14,77 10,17 22,64 25,06 13,06 5,61 8,69 Kilde:

11 Rollag Ål Sigdal Nes Gol Nore og Uvdal Hurum Flå Modum Krødsherad Hol Flesberg Ringerike Kongsberg Hole Buskerud Lier Øvre Eiker Røyken Drammen Nedre Eiker Hemsedal 11 DEMOGRAFI TABELL 1.4 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I YRKESAKTIV ALDER Buskerud 68,3 67,4 66,5 65,8 Drammen 68,5 68,0 67,5 66,9 Kongsberg 68,2 66,6 66,0 65,4 Ringerike 68,9 67,3 66,0 65,2 Hole 68,5 67,3 66,2 65,6 Flå 65,5 64,3 63,5 63,6 Nes 67,6 66,1 63,5 61,7 Gol 66,1 64,8 63,6 61,8 Hemsedal 68,8 68,1 67,8 67,9 Ål 65,2 63,7 61,8 60,0 Hol 68,9 67,9 65,8 64,4 Sigdal 65,9 64,4 62,6 61,1 Krødsherad 69,0 66,9 65,5 64,4 Modum 68,2 67,1 65,5 64,3 Øvre Eiker 68,6 67,9 67,4 66,6 Nedre Eiker 68,7 68,0 67,5 67,1 Lier 68,0 67,2 66,6 66,0 Røyken 69,1 68,5 67,7 66,8 Hurum 67,8 65,8 64,2 63,0 Flesberg 67,0 66,1 65,5 64,6 Rollag 66,3 64,1 60,5 57,4 Nore og Uvdal 67,0 66,7 64,7 62,5 Kilde: FIGUR 1.2 ANDEL AV BEFOLKNINGEN I YRKESAKTIV ALDER Kilde: PANDA/

12 12 DEMOGRAFI FIGUR 1.3 FORVENTET BEFOLKNINGSVEKST PÅ ØSTLANDET FRAM MOT 2040 Kilde:

13 13 DEMOGRAFI FIGUR 1.4 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT PR. ÅR Røyken Lier Nedre Eiker Øvre Eiker Hurum Ringerike Flesberg Ål Hol Sigdal Flå -0,15-0,20-0,22-0,22-0,24-0,50-0,55 1,41 1,16 1,14 1,04 0,91 0,89 0,70 0,46 0,36 0,34 0,19 0,00 1,97 1,93 1, ,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 FIGUR 1.5 ENDRING I FOLKETALLET. PROSENT Røyken Nedre Eiker Kongsberg Lier Øvre Eiker Hol Sigdal Krødsherad Flå Nore og Uvdal Gol -0,4-0,6-0,9-0,9 1,6 1,4 1,2 1,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 2,1 2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilder: Statistisk sentralbyrå,

14 Drammen Nedre Eiker Røyken Kongsberg Lier Hemsedal Øvre Eiker Modum Hole Krødsherad Rollag Hol Hurum Nes Hemsedal Ål Flesberg Flå Sigdal Gol Nore og Uvdal Ringerike 14 DEMOGRAFI TABELL 1.5 FØDSELSOVERSKUDD (KOMMUNER) ANTALL (FØDTE - DØDE INNBYGGERE) Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: FIGUR 1.6 FØDSELSOVESKUDD, Kilde:

15 KILDE: SSB/PANDA 15 DEMOGRAFI FIGUR 1.7 SAMLET FLYTTING ETTER ALDER, UT- OG INNFLYTTING TIL BUSKERUD, Samlet flytting etter alder, Utflytting Innflytting Nettoflytting Alder Kilde: / PANDA

16 Rollag Gol Hemsedal Sigdal Flesberg Nes Hol Kongsberg Ål Røyken Lier Nore og Hele landet Hole Flå Buskerud Hurum Modum Drammen Øvre Eiker Ringerike Nedre Eiker Krødsherad 16 DEMOGRAFI TABELL 1.6 FORVENTET LEVEALDER Menn Kvinner Menn Kvinner Hele landet 77,6 82,4 77,9 82,6 Buskerud 77,3 82,3 77,6 82,4 Drammen 77,0 81,8 77,1 82,0 Kongsberg 78,4 82,9 78,9 83,0 Ringerike 76,9 81,8 77,4 81,9 Hole 78,2 82,6 78,6 82,6 Flå 75,3 82,8 75,1 82,5 Nes (Buskerud) 79,2 83,6 79,0 83,9 Gol 78,5 83,0 78,8 84,3 Hemsedal 79,5 84,2 79,6 84,2 Ål 77,4 83,2 77,9 82,8 Hol 78,6 83,0 78,6 83,1 Sigdal 77,0 84,2 77,1 84,1 Krødsherad 74,0 81,6 74,2 81,0 Modum 76,9 82,1 77,0 82,3 Øvre Eiker 76,6 81,8 76,9 82,0 Nedre Eiker 76,8 81,6 77,1 81,6 Lier 77,7 82,5 77,7 82,7 Røyken 77,8 82,8 78,1 82,8 Hurum 76,9 82,3 77,2 82,4 Flesberg 79,2 83,8 79,3 84,0 Rollag 79,7 83,6 79,1 85,0 Nore og Uvdal 75,7 82,7 76,2 82,7 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt FIGUR 1.8 FORVENTET LEVEALDER, Menn Kvinner Se kapittel 2 for ytterligere informasjon om befolkning i Buskerud

17 17 DEMOGRAFI TABELL 1.7 FORVENTET LEVALDER, FYLKE OG KJØNN menn kvinner menn kvinner hele landet 78,8 83,2 79,0 83,3 Østfold 77,9 82,6 78,1 82,6 Akershus 79,8 83,9 80,0 84,0 Oslo 78,5 82,7 78,8 83,0 Hedmark 77,9 82,4 78,1 82,5 Oppland 78,4 82,6 78,6 82,6 Buskerud 78,5 83,0 78,8 83,2 Vestfold 78,6 82,8 78,9 83,0 Telemark 78,2 82,4 78,3 82,5 Aust-Agder 77,9 82,6 78,3 82,9 Vest-Agder 78,6 83,0 78,8 83,1 Rogaland 79,2 83,6 79,4 83,7 Hordaland 79,3 84,1 79,4 84,2 Sogn og Fjordane 79,9 84,4 80,0 84,6 Møre og Romsdal 79,5 84,3 79,7 84,4 Sør-Trøndelag 79,2 83,1 79,5 83,4 Nord-Trøndelag 79,0 83,3 79,1 83,4 Nordland 78,4 83,0 78,5 83,0 Troms 78,6 83,0 78,9 83,3 Finnmark 76,4 81,7 76,7 81,8 Kilde: FIGUR 1.9 FORVENTET LEVEALDER, KJØNN OG FYLKE menn kvinner

18 18 DEMOGRAFI TABELL 1.8 FORVENTET LEVALDER ETTER UTDANNING År Grunnskole Videregående Universitet eller høyskole Hele landet 78,3 81,8 84,5 Buskerud 78,1 81,9 84,5 Drammen 77,0 81,3 84,2 Kongsberg 78,7 82,2 85,2 Ringerike 77,5 81,4 84,4 Hole 78,1 82,0 86,5 Flå : : : Nes (Buskerud) 79,9 83,5 : Gol 80,2 84,1 : Hemsedal : : : Ål 79,1 82,1 : Hol 79,6 83,4 : Sigdal 78,7 84,6 : Krødsherad : : : Modum 78,4 81,9 83,0 Øvre Eiker 78,0 82,2 83,9 Nedre Eiker 78,6 81,4 83,6 Lier 78,0 81,7 84,6 Røyken 77,6 82,0 84,3 Hurum 78,2 81,8 86,2 Flesberg : 82,6 : Rollag : : : Nore og Uvdal : 81,9 : Kilde: kommunehelsa

19 19 DEMOGRAFI TABELL 1.9 KVINNER PER 100 MENN År hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde:

20 Drammen Hemsedal Nedre Eiker Lier Buskerud Gol Hol Hele landet Kongsberg Hole Røyken Øvre Eiker Nes (Buskerud) Ringerike Hurum Krødsherad Ål Modum Flå Flesberg Nore og Uvdal Rollag Sigdal 20 DEMOGRAFI TABELL 1.10 INNVANDRERE OG NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE, SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN Hele landet 9,7 10,6 11,4 12,2 13,1 14,1 14,9 Buskerud 10,8 11,7 12,6 13,5 14,7 15,8 16,8 Drammen 19,3 20,3 21,5 22,6 23,6 24,9 26,2 Kongsberg 8,2 9,3 10,1 11,1 12,4 13,7 14,8 Ringerike 7,2 7,8 8,6 9,3 10,3 11,1 11,8 Hole 7,1 8,4 9,2 10,9 12,3 13,7 13,9 Flå 5,2 7,2 7,2 8,8 9,7 9,8 8,8 Nes (Buskerud) 6,3 7,7 7,8 9,4 10,0 10,6 12,1 Gol 9,7 10,9 11,7 12,9 14,1 15,4 15,7 Hemsedal 11,4 12,2 14,7 16,2 17,5 18,0 20,1 Ål 6,1 6,6 7,0 8,1 8,9 9,8 9,7 Hol 9,7 11,0 12,0 13,5 14,2 15,1 15,5 Sigdal 2,5 2,9 3,2 4,0 4,8 5,4 6,0 Krødsherad 3,5 4,5 5,1 6,5 8,3 9,8 11,2 Modum 5,7 6,2 6,6 7,2 8,0 8,9 9,7 Øvre Eiker 6,3 7,3 8,0 8,9 10,2 11,0 12,2 Nedre Eiker 11,6 12,5 13,5 14,7 15,9 17,2 18,2 Lier 12,0 12,6 13,4 14,5 15,7 17,0 18,0 Røyken 8,2 8,9 9,3 9,9 10,8 12,2 13,5 Hurum 6,6 6,9 7,9 8,7 9,4 10,5 11,5 Flesberg 3,2 3,6 4,2 5,3 6,4 7,5 8,8 Rollag 4,0 3,6 4,0 4,3 5,5 5,7 7,2 Nore og Uvdal 2,9 3,5 4,6 5,7 7,1 7,5 8,4 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 1.10 INNVANDRERANDEL I BUSKERUD, Kilde: kommunehelsa statistikkbank

21 21 DEMOGRAFI TABELL 1.11 INNVANDRERE OG NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE, SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN Hele landet 10,6 11,4 12,2 13,1 14,1 Østfold 10,6 11,4 12,1 13,0 13,9 Akershus 12,3 13,1 14,0 15,2 16,1 Oslo 26,4 27,3 28,4 29,6 30,4 Hedmark 5,7 6,2 6,8 7,4 8,1 Oppland 5,8 6,3 6,9 7,6 8,2 Buskerud 11,7 12,6 13,5 14,7 15,8 Vestfold 8,9 9,6 10,2 11,0 11,7 Telemark 7,9 8,5 9,2 9,9 10,6 Aust-Agder 7,7 8,4 9,1 9,9 10,6 Vest-Agder 9,7 10,4 11,1 11,7 12,4 Rogaland 10,5 11,4 12,5 13,5 14,8 Hordaland 8,1 8,9 9,8 10,6 11,6 Sogn og Fjordane 5,6 6,5 7,3 7,9 8,9 Møre og Romsdal 5,8 6,7 7,7 8,6 9,7 Sør-Trøndelag 7,2 7,9 8,4 9,2 10,1 Nord-Trøndelag 4,1 4,5 4,9 5,6 6,4 Nordland 4,5 5,1 5,6 6,3 7,2 Troms 5,8 6,3 6,8 7,5 8,4 Finnmark 7,1 7,9 8,8 9,8 11,0 Kilde: norgeshelsa statistikkbank FIGUR 1.11 INNVANDRERANDEL ETTER FYLKE, Kilde: kommunehelsa statistikkbank

22 22 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.1 PRIVATHUSHOLDNINGER, ETTER HUSHOLDNINGSTYPE, ANDEL, 2014 Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år) Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: FIGUR 2.1 ANDELEN ALENEBOENDE HUSLDNINGER,

23 23 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.2 ANDEL PERSONER SOM BOR ALENE, 45 ÅR OG ELDRE År Hele landet 25,9 25,8 25,8 25,6 25,6 25,6 Buskerud 25,2 25,3 25,3 25,2 25,3 25,3 Drammen 29,7 29,7 29,3 29,2 29,1 29,2 Kongsberg 25,0 24,8 24,6 24,4 24,4 24,6 Ringerike 26,4 26,8 26,7 26,6 27,0 26,8 Hole 20,4 21,7 20,9 21,6 20,8 21,2 Flå 33,5 32,1 34,3 33,8 32,7 34,0 Nes (Buskerud) 27,1 27,2 27,3 27,3 27,0 26,6 Gol 27,6 27,9 27,7 28,5 27,8 28,1 Hemsedal 24,4 25,5 23,5 24,3 24,0 24,2 Ål 26,9 27,0 27,2 27,3 27,0 26,7 Hol 26,2 26,4 27,3 27,6 27,5 28,0 Sigdal 26,1 25,6 26,5 26,7 27,1 25,9 Krødsherad 25,8 27,0 28,1 28,3 28,5 30,4 Modum 25,1 25,5 25,5 26,2 26,5 26,9 Øvre Eiker 23,2 23,8 23,9 23,5 23,6 23,9 Nedre Eiker 21,9 21,6 22,3 21,9 21,5 21,7 Lier 21,8 21,7 21,7 21,5 21,7 21,7 Røyken 19,2 19,2 19,2 19,2 19,8 20,0 Hurum 22,7 22,8 23,2 22,9 23,0 22,8 Flesberg 20,6 21,1 21,1 21,5 21,1 20,8 Rollag 25,7 26,0 26,8 27,7 28,1 27,5 Nore og Uvdal 27,5 27,4 27,1 27,7 27,1 26,7 Kilde:

24 Hemsedal Nore og Uvdal Rollag Hol Flå Ål Gol Krødsherad Ringerike Nes (Buskerud) Hele landet Hurum Flesberg Drammen Buskerud Kongsberg Øvre Eiker Lier Nedre Eiker Modum Sigdal Hole Røyken 24 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.3 SYSSELSATTE MENN ETTER AVTALT ARBEIDSTID, 2014 År 1-19 timer timer 30 timer eller mer Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: tabell FIGUR 2.2 SYSSELSATTE MENN ETTER ARBEIDSTID, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1-19 timer timer 30 timer eller mer

25 Rollag Nore og Uvdal Sigdal Flesberg Hemsedal Nes (Buskerud) Krødsherad Ål Flå Modum Gol Ringerike Hol Øvre Eiker Hurum Kongsberg Buskerud Hele landet Nedre Eiker Lier Drammen Røyken Hole 25 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.4 SYSSELSATTE KVINNER ETTER AVTALT ARBEIDSTID, 2014 År 1-19 timer timer 30 timer eller mer Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: tabell FIGUR 2.3 SYSSELSATTE KVINNER ETTER ARBEIDSTID, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1-19 timer timer 30 timer eller mer

26 26 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.5 INN- OG UTPENDLING Utpendling Innpendling Flå Rollag Nore og Uvdal Hemsedal Krødsherad Hol Nes (Busk.) Gol Sigdal Ål Flesberg Hole Hurum Kongsberg Modum Ringerike Øvre Eiker Røyken Nedre Eiker Lier Drammen Kilde: FIGUR 2.4 INN - OG UTPENDLING I KOMMUNENE, 2014 Drammen Lier Nedre Eiker Røyken Øvre Eiker Ringerike Modum Kongsberg Hurum Hole Flesberg Ål Sigdal Gol Nes (Busk.) Hol Krødsherad Hemsedal Nore og Uvdal Rollag Flå Utpendling Innpendling

27 27 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.6 REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE I % AV ARBEIDSSTYRKEN ÅRSGJENNOMSNITT 2013 OG Begge Menn Kvinner Begge Menn Kvinner kjønn kjønn Drammen 3,2 3,2 3,1 3,8 3,9 3,7 Nedre Eiker 2,5 2,3 2,8 3,4 3,3 3,6 Lier 2,0 2,0 1,9 2,1 2,3 1,9 Røyken 1,7 1,7 1,7 2,3 2,6 2,1 Hurum 2,5 3,1 1,9 3,5 3,8 3,1 Sigdal 1,0 1,2 0,9 1,4 1,1 1,7 Modum 2,5 2,4 2,5 3,1 3,4 2,9 Øvre Eiker 2,6 2,5 2,7 3,1 3,0 3,3 Krødsherad 2,4 2,6 2,2 2,5 2,5 2,4 Ringerike 3,1 3,5 2,6 3,4 3,9 2,9 Hole 2,2 2,4 2,0 2,6 2,9 2,2 Flå 1,2 1,0 1,4 2,1 2,3 1,7 Nes 2,3 2,6 2,0 1,8 2,3 1,3 Gol 1,9 1,9 2,0 1,7 2,0 1,5 Hemsedal 2,1 2,1 2,0 2,5 2,9 2,1 Ål 1,1 1,3 0,9 1,2 1,3 1,1 Hol 1,9 2,2 1,5 1,3 1,3 1,3 Kongsberg 1,3 1,3 1,2 2,0 2,0 2,0 Flesberg 1,9 2,2 1,6 2,2 2,6 1,7 Rollag 1,1 0,9 1,4 1,5 2,1 0,8 Nore og Uvdal 1,5 1,9 1,1 1,5 1,8 1,1 Buskerud 2,4 2,5 2,3 2,9 3,0 2,8 Norge 2,6 2,8 2,4 2,8 3,0 2,6 FIGUR 2.5 REGISTRERTE ARBEIDSLEDIGE I % AV ARBEIDSSTYRKEN ÅRSGJENNOMSNITT 2013 OG ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kilde: Statistisk sentralbyrå. (tabell 10596)

28 28 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.7 UFØRETRYGDEDE SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN (18-44 ÅR) Hele landet 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 Buskerud 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Drammen 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 Kongsberg 2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 Ringerike 3,2 3,0 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 Hole 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 Flå : : : : : : : Nes (Buskerud) 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4 Gol 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 Hemsedal : : : : : : : Ål 3,1 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Hol 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,5 Sigdal 1,6 1,5 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 Krødsherad : : : : : : : Modum 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 Øvre Eiker 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1 3,3 3,4 Nedre Eiker 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 Lier 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 Røyken 1,9 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 Hurum 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 Flesberg 3,0 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 Rollag 3,0 3,3 3,5 3,6 3,4 3,6 3,6 Nore og Uvdal : : : : : : : Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt FIGUR 2.6 UFØRETRYGDEDE SOM ANDEL AV BEFOLKNINGEN (18-44 ÅR), ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt

29 29 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.8 SOSIALHJELPSMOTTAKERE år år år år år år Hele landet 5,8 3,3 5,9 3,3 5,8 3,3 Buskerud 6,4 3,4 6,6 3,5 6,4 3,4 Drammen 7,3 3,8 7,5 3,9 7,2 3,8 Kongsberg 6,7 3,3 6,2 3,3 5,8 3,1 Ringerike 7,0 3,4 7,1 3,6 7,3 3,8 Hole 3,0 2,3 3,4 2,3 3,6 2,5 Flå : 5,2 : 5,2 : 4,5 Nes (Buskerud) 4,5 2,3 5,1 2,6 4,8 2,9 Gol 7,0 4,4 5,8 4,5 5,1 4,6 Hemsedal : 2,7 : 3,0 : 2,7 Ål 5,8 4,0 6,6 4,1 6,8 4,1 Hol 2,4 1,6 2,3 1,8 2,5 1,8 Sigdal 2,5 3,1 3,2 3,2 3,9 3,3 Krødsherad 8,4 5,1 9,6 5,5 8,2 5,4 Modum 7,2 3,6 7,9 3,9 8,4 4,0 Øvre Eiker 6,4 3,3 7,6 3,4 7,7 3,4 Nedre Eiker 7,5 4,2 7,6 4,1 7,0 3,7 Lier 4,9 3,1 5,1 3,2 4,9 3,2 Røyken 3,3 1,4 3,6 1,4 3,9 1,4 Hurum 9,5 4,2 8,6 4,3 7,6 4,5 Flesberg 4,9 3,2 5,3 3,5 5,5 3,4 Rollag 3,7 2,7 4,3 2,9 6,0 2,5 Nore og Uvdal 4,7 2,6 6,6 2,8 7,7 3,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt FIGUR 2.7 SOSIALHJELPSMOTTAKERE, ÅR 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt

30 30 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.9 ANDEL GRADERT SYKEMELDING (16-69 ÅR) SOM ANDEL AV ALLE SYKEMELDINGER Hele landet 16,1 16,6 16,8 17,0 17,8 18,9 20,7 Buskerud 17,0 17,3 17,3 17,3 18,0 19,2 21,0 Drammen 16,2 16,6 16,3 16,2 17,2 18,5 20,3 Kongsberg 21,5 22,0 22,1 21,5 22,0 22,5 24,5 Ringerike 15,3 15,2 15,3 15,3 16,0 17,1 19,0 Hole 17,9 18,7 19,1 19,8 21,0 22,2 24,2 Flå 18,6 20,0 17,7 19,4 20,9 22,8 24,0 Nes (Buskerud) 19,6 20,1 20,4 20,4 21,8 21,7 22,3 Gol 20,1 20,2 19,7 18,8 18,9 21,0 24,8 Hemsedal 22,1 25,3 27,3 25,7 25,7 26,3 29,3 Ål 22,1 23,5 24,4 23,7 23,2 24,6 27,9 Hol 21,4 21,6 21,0 20,4 23,2 25,5 27,0 Sigdal 16,1 16,4 17,9 18,3 20,4 21,9 25,4 Krødsherad 20,7 18,5 17,9 17,0 18,5 20,4 22,7 Modum 18,4 19,4 20,6 20,6 20,9 21,5 23,3 Øvre Eiker 15,4 16,1 15,7 15,8 16,5 17,7 20,0 Nedre Eiker 16,1 15,9 15,4 15,3 15,3 16,3 18,5 Lier 16,5 17,0 17,4 17,4 18,1 19,2 20,4 Røyken 16,7 17,0 17,6 17,8 19,2 19,9 21,5 Hurum 15,8 15,3 14,8 15,4 16,4 17,7 19,6 Flesberg 16,0 18,5 19,0 19,8 19,2 21,8 25,1 Rollag 15,4 15,9 17,7 19,9 21,2 21,4 27,5 Nore og Uvdal 18,4 18,2 17,1 16,5 16,8 17,7 21,5 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt FIGUR 2.8 BRUK AV GRADERT SYKEMELDING, ANDEL AV TOTALE SYKEMELDINGER Kilde: kommunehelsa statistikkbank, tre-års glidende gjennomsnitt

31 31 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.10 LEGEMELDT SYKEFRÆVÆR, ANDEL AV AREIDSTAKERE, UTGANGEN AV 4. KVARTAL 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 Hele landet : : 6,0 5,4 5,6 5,4 5,4 Buskerud 6,4 6,9 6,4 5,7 5,9 5,7 5,7 Drammen 6,6 7,2 6,8 5,9 6,1 5,8 5,6 Kongsberg 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 4,6 5,0 Ringerike 6,6 6,9 6,6 6,3 6,8 6,4 6,4 Hole 6,6 6,1 5,7 5,2 4,9 4,8 4,2 Flå 3,6 7,1 5,7 5,0 4,4 4,7 5,4 Nes (Buskerud) 5,9 5,3 5,6 5,3 5,3 4,2 5,6 Gol 5,5 4,7 5,4 4,0 4,3 4,6 4,3 Hemsedal 3,8 4,6 3,3 3,7 3,9 3,7 3,9 Ål 5,2 5,6 4,7 4,4 4,3 3,8 4,3 Hol 5,1 5,4 4,7 4,8 5,1 4,5 4,8 Sigdal 6,3 6,0 5,2 4,8 5,1 5,5 4,7 Krødsherad 6,0 8,0 6,4 5,7 6,5 5,3 4,2 Modum 6,8 7,4 6,5 5,7 5,9 5,9 5,5 Øvre Eiker 7,2 7,7 6,9 5,7 6,3 6,1 6,1 Nedre Eiker 7,3 7,8 7,7 6,3 6,9 7,1 6,8 Lier 6,1 6,8 6,7 5,6 5,5 5,7 5,1 Røyken 6,7 7,1 6,5 6,1 6,4 6,3 6,4 Hurum 6,2 7,0 6,5 5,9 6,7 5,7 5,9 Flesberg 5,3 6,0 5,6 5,2 4,7 5,5 5,4 Rollag 5,1 5,9 4,7 4,9 5,2 5,7 6,7 Nore og Uvdal 4,3 4,5 4,4 3,5 4,4 3,4 4,8 Kilde: tabell FIGUR 2.9 LEGEMELDT SYKEFRAVÆR, SOM ANDEL AV ARBEIDSTAKERE, UTGANGEN AV 4. KVARTAL ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: tabell 03128

32 32 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.11 LEGEMELDT SYKEFRÆVÆR, ANDEL AV AREIDSTAKERE, UTGANGEN AV 4. KVARTAL 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4 Hele landet : : 6,0 5,4 5,6 5,4 5,4 Østfold 6,9 7,5 7,0 6,2 6,7 6,6 6,6 Akershus 5,8 6,2 5,7 5,2 5,4 5,2 5,1 Oslo 5,2 5,6 5,1 4,7 4,9 4,6 4,6 Hedmark 6,7 7,2 6,7 6,2 6,2 5,5 5,6 Oppland 6,8 7,4 6,8 6,2 6,5 6 5,9 Buskerud 6,4 6,9 6,4 5,7 5,9 5,7 5,7 Vestfold 5,9 6,2 5,8 5,3 5,6 5,4 5,4 Telemark 6,4 6,7 6,1 5,8 5,8 5,5 5,7 Aust-Agder 6,2 6,7 6,0 5,6 5,8 5,7 5,8 Vest-Agder 5,9 6,6 6,0 5,5 5,5 5,3 5,3 Rogaland 4,8 5,2 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 Hordaland 6,0 6,2 6,0 5,6 5,7 5,4 5,6 Sogn og Fjordane 5,5 5,4 5,3 4,9 5,0 5 4,9 Møre og Romsdal 5,9 6,4 6,0 5,5 5,5 5,4 5,4 Sør-Trøndelag 6,2 6,4 6,1 5,5 5,6 5,4 5,5 Nord-Trøndelag 6,6 7,2 6,6 6,0 6,4 6,1 6,2 Nordland 6,6 6,9 6,7 6,3 6,3 6,2 6,2 Troms Romsa 7,3 7,5 7,1 6,4 6,8 6,3 6,3 Finnmark Finnmárku 7,4 8,0 7,1 6,3 6,6 6,6 6,8 Kilde: tabell FIGUR 2.10 LEGEMELDT SYKEFRAVÆR, SOM ANDEL AV ARBEIDSTAKERE, UTGANGEN AV 4. KVARTAL ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: tabell 03128

33 33 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.12 BRUTTOINNTEKT, GJENNOMSNITT Bruttoinntekt pr. innb Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken FIGUR 2.11 BRUTTOINNTEKT PR. INNBYGGER Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken

34 Røyken Hole Lier Hurum Flesberg Kongsberg Nedre Eiker Øvre Eiker Buskerud Hele landet Rollag Modum Sigdal Drammen Hemsedal Ringerike Ål Krødsherad Gol Hol Nore og Uvdal Nes (Buskerud) Flå 34 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.13 MEDIANINNTEKT (HUSHOLDNINGER) Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 2.12 MEDIANINNTEKT (HUSHOLDNINGER), Kilde: kommunehelsa statistikkbank

35 35 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.14 BRUTTOINNTEKT, HOVEDPOSTER FRA LIGNINGA 2013 Bruttoinntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt (median) Begge kjønn Menn Kvinner Gj.br. inntekt i % landsgj.sn. Kvinners brutto gj.snittsinnt. som % av menn Hele landet ,0 66,9 Buskerud ,3 66,6 Drammen ,3 66,4 Kongsberg ,5 61,3 Ringerike ,7 70,8 Hole ,9 63,8 Flå ,6 70,9 Nes (Buskerud) ,7 66,5 Gol ,9 71,1 Hemsedal ,1 67,2 Ål ,4 69,3 Hol ,4 71,4 Sigdal ,2 64,3 Krødsherad ,4 63,3 Modum ,2 67,9 Øvre Eiker ,6 66,4 Nedre Eiker ,5 66,9 Lier ,5 66,6 Røyken ,6 67,1 Hurum ,2 66,5 Flesberg ,1 64,3 Rollag ,6 70,8 Nore og Uvdal ,5 75,5 Kilde: tabell og FIGUR 2.13 GJENNOMSNITTLIG BRUTTOINNTEKT FOR KVINNER SOM ANDEL AV GJ.BRUTTOINNTEKT TIL MENN 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 Kilde: tabell og 03068

36 36 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.15 INNTEKTSULIKEHET, GINI-KOEFFISIENT År Hele landet 0,23 0,24 0,24 0,24 Buskerud 0,22 0,23 0,23 0,23 Drammen 0,25 0,25 0,25 0,26 Kongsberg 0,22 0,23 0,23 0,23 Ringerike 0,21 0,21 0,21 0,22 Hole 0,24 0,24 0,24 0,25 Flå 0,20 0,21 0,20 0,20 Nes (Buskerud) 0,22 0,22 0,22 0,23 Gol 0,20 0,20 0,21 0,22 Hemsedal 0,24 0,26 0,24 0,23 Ål 0,20 0,20 0,21 0,21 Hol 0,22 0,23 0,26 0,24 Sigdal 0,20 0,20 0,21 0,21 Krødsherad 0,19 0,22 0,23 0,23 Modum 0,20 0,20 0,20 0,20 Øvre Eiker 0,21 0,21 0,21 0,22 Nedre Eiker 0,21 0,21 0,21 0,21 Lier 0,23 0,24 0,24 0,25 Røyken 0,21 0,21 0,21 0,22 Hurum 0,21 0,21 0,21 0,21 Flesberg 0,20 0,20 0,19 0,21 Rollag 0,17 0,18 0,19 0,18 Nore og Uvdal 0,20 0,21 0,20 0,21 Kilde: FIGUR 2.14 INNTEKTSULIKEHET Drammen Lier Hole Hol Hele landet Krødsherad Hemsedal Nes (Buskerud) Kongsberg Buskerud Røyken Øvre Eiker Gol Ringerike Nore og Uvdal Flesberg Hurum Nedre Eiker Sigdal Ål Modum Flå Rollag 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28

37 Drammen Nore og Uvdal Ål Ringerike Modum Gol Krødsherad Flesberg Buskerud Hol Hemsedal Hele landet Nes (Buskerud) Nedre Eiker Lier Hurum Øvre Eiker Hole Kongsberg Sigdal Røyken Rollag 37 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.16 ANDEL BARN (0-17 ÅR)I HUSHOLDNINGER MED LAV INNEKT, 3-ÅRS GLIDENDE GJ.SNITT, EU60-SKALA Hele landet 9,4 8,9 9,0 9,5 10,2 Buskerud 10,0 9,7 9,9 10,6 11,2 Drammen 15,3 14,8 14,8 16,0 16,8 Kongsberg 6,9 6,0 6,3 6,9 7 Ringerike 10,9 10,9 10,7 11,4 13,2 Hole 6,8 7,7 6,0 7,8 8,2 Flå : : : : : Nes (Buskerud) 11,0 6,9 10,9 10,0 10,2 Gol 11,4 10,3 11,3 13,0 11,4 Hemsedal 9,6 12,0 9,9 9,5 10,9 Ål 10,6 10,1 10,6 11,9 13,5 Hol 6,8 8,8 9,2 10,1 11,2 Sigdal 6,6 6,5 9,0 8,8 6,9 Krødsherad 6,9 5,0 6,4 8,1 11,3 Modum 9,5 9,6 10,3 10,4 12,3 Øvre Eiker 9,8 8,5 8,1 9,4 8,8 Nedre Eiker 7,9 9,2 9,1 9,6 10 Lier 7,5 7,5 7,7 9,1 8,9 Røyken 6,3 5,4 5,6 5,0 5,8 Hurum 7,4 7,2 8,5 7,1 8,9 Flesberg 9,5 11,0 14,9 13,7 11,3 Rollag 8,7 7,9 : 5,6 5,4 Nore og Uvdal 9,6 7,7 10,8 9,8 15,4 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 2.15 ANDEL BARN (0-17 ÅR) I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank

38 38 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.17 ANDEL BARN (0-17 ÅR)I HUSHOLDNINGER MED LAV INNEKT, 3-ÅRS GLIDENDE GJ.SNITT, EU60-SKALA Hele landet 9,4 8,9 9,0 9,5 10,2 Østfold 12,3 11,9 12,1 12,9 13,5 Akershus 7,1 6,6 6,7 7,1 7,6 Oslo 17,8 16,0 16,1 16,7 17,1 Hedmark 10,2 9,6 10,3 10,9 12 Oppland 9,3 9,1 9,5 10,0 10,9 Buskerud 10,0 9,7 9,9 10,6 11,2 Vestfold 10,1 9,9 10,4 10,8 11,8 Telemark 10,8 10,2 10,6 11,2 12,5 Aust-Agder 10,1 9,5 10,0 11,0 11,6 Vest-Agder 9,2 9,0 9,4 10,0 10,4 Rogaland 6,6 6,3 6,5 6,9 7 Hordaland 7,7 7,2 7,3 7,8 8,4 Sogn og Fjordane 6,8 6,3 6,3 7,0 7,7 Møre og Romsdal 6,7 6,6 6,9 7,1 7,7 Sør-Trøndelag 7,9 7,7 7,4 7,2 7,9 Nord-Trøndelag 9,2 8,4 8,7 9,1 9,4 Nordland 8,3 7,4 7,4 7,7 9,1 Troms 7,3 7,0 6,9 7,4 8 Finnmark 7,1 7,2 6,7 6,9 7,8 FIGUR 2.16 ANDEL BARN (0-17 ÅR) I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER Kilde: kommunehelsa statistikkbank

39 Kongsberg Hole Lier Røyken HELE Drammen BUSKERUD Hemsedal Hurum Ringerike Ål Hol Øvre Eiker Nedre Eiker Krødsherad Nes Gol Rollag Flesberg Modum Flå Nore og Sigdal 39 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.18 ANDEL AV BEFOLKNINGEN 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING OG Grunnskole Videregående skole Universitet og høyskole Utdanning pr Prosent Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Hele landet FIGUR 2.17 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED UNIVERSITET OG HØYSKOLE OG Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

40 Hole Kongsberg Hemsedal Røyken Ål Lier Hele landet Hol Flesberg Buskerud Rollag Drammen Gol Hurum Ringerike Krødsherad Nes Nore og Uvdal Øvre Eiker Sigdal Nedre Eiker Modum Flå 40 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.19 PERSONER 16 ÅR OG OVER, ETTER HØYESTE UTDANNING Grunn- Videregåe Universitets- og Universitets- høyskole Uoppgit I alt Grunnskolenivå gående og høyskole og høyskole Uoppgitt Totalt skolenivå nivå kort nivå lang Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.18 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Kilde: Statistisk sentralbyrå. Regionalstatistikk 1/92,

41 Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Rogaland Sogn og Vest-Agder Nord-Trøndelag Akershus Hele landet Møre og Troms Aust-Agder Oppland Vestfold Buskerud Telemark Hedmark Østfold Nordland Finnmark 41 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.20 PERSONER MED VIDEREGÅENDE ELLER HØYERE UTDANNING, ÅR, PROSENT 2008 Grunn- Videregåe 2009 Universitet 2010 og høyskole I alt Hele landet 83,2 83,0 83,0 83,1 83,0 82,6 Østfold 77,6 77,9 77,6 78,0 77,6 77,0 Akershus 82,8 82,6 82,5 82,8 83,0 82,7 Oslo 86,1 86,0 85,8 85,7 85,6 85,2 Hedmark 79,6 79,5 79,6 79,4 78,9 78,2 Oppland 82,0 81,7 81,5 81,6 81,2 80,6 Buskerud 80,5 80,3 80,1 80,4 80,1 79,8 Vestfold 81,7 81,2 81,1 81,1 80,8 80,5 Telemark 80,7 80,4 80,0 79,7 79,5 79,0 Aust-Agder 81,6 81,1 81,3 81,0 81,3 80,7 Vest-Agder 83,2 83,0 83,2 83,5 83,3 83,2 Rogaland 84,5 84,6 84,6 85,0 85,0 84,6 Hordaland 85,1 85,0 85,2 85,4 85,3 85,0 Sogn og Fjordane 85,6 85,1 85,3 84,6 84,2 83,6 Møre og Romsdal 83,1 82,9 82,9 82,7 82,7 82,2 Sør-Trøndelag 86,3 86,2 86,5 86,5 86,5 86,3 Nord-Trøndelag 85,4 84,9 84,5 84,1 83,7 82,9 Nordland 79,8 79,1 78,9 78,3 77,6 77,0 Troms 82,8 82,4 82,3 81,9 81,9 81,2 Finnmark 76,6 76,0 75,9 76,3 75,9 75,4 FIGUR 2.19 PROSENT AV BEFOLKNINGEN MED GRUNNSKOLE OG Kilde: norgeshelsa statistikkbank

42 42 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.21 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, KOMMUNER TRE ÅRS GLIDENDE SNITT Hele landet 26,0 25,9 25,4 25,1 24,6 Buskerud 27,4 27,3 27,5 27,0 26,1 Drammen 30,1 29,2 30,8 29,8 29,3 Kongsberg 21,7 21,5 23,0 25,3 24,7 Ringerike 23,0 25,7 27,3 27,6 27,2 Hole 18,9 17,5 18,2 19,4 17,9 Flå 24,8 25,9 26,6 36,0 38,4 Nes (Buskerud) 27,7 25,8 23,4 28,4 28,0 Gol 20,2 22,9 21,0 23,9 25,8 Hemsedal 17,5 17,6 16,7 14,4 19,0 Ål 23,8 26,4 24,7 23,1 18,4 Hol 29,8 28,3 23,0 26,1 24,4 Sigdal 19,5 20,0 21,1 20,4 23,7 Krødsherad 23,6 24,7 23,3 26,6 23,6 Modum 31,2 30,7 31,5 27,9 25,8 Øvre Eiker 33,2 30,3 29,3 30,1 30,6 Nedre Eiker 31,9 32,5 34,4 32,4 31,0 Lier 24,1 24,5 23,1 22,3 20,3 Røyken 27,0 26,8 24,8 23,6 22,8 Hurum 31,1 33,4 31,4 26,8 26,2 Flesberg 25,9 24,9 27,1 20,4 23,2 Rollag 32,6 28,9 23,0 25,8 24,7 Nore og Uvdal 34,8 32,8 29,7 25,1 18,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på fylkeskommunenes VIGO-system FIGUR 2.20 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, KOMMUNER GJENNOMSNITT FOR Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på fylkeskommunenes VIGO-system

43 Finnmark Troms Nordland Østfold Hedmark Vestfold Oppland Hele landet Buskerud Aust-Agder Nord-Trøndelag Oslo Sør-Trøndelag Hordaland Vest-Agder Telemark Rogaland Møre og Romsdal Akershus Sogn og Fjordane 43 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.22 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, FYLKER, TRE ÅRS GLIDENDE SNITT Hele landet 25,5 24,9 24,8 23,7 Østfold 30,6 29,0 29,5 28,4 Akershus 22,9 21,0 21,3 20,3 Oslo 24,0 22,0 21,9 22,4 Hedmark 28,8 25,4 23,5 25,7 Oppland 27,1 26,8 27,1 24,0 Buskerud 26,8 26,6 26,0 23,6 Vestfold 26,6 27,8 27,3 25,7 Telemark 25,1 25,2 24,9 21,5 Aust-Agder 26,4 26,1 25,3 23,5 Vest-Agder 24,3 24,2 23,7 21,6 Rogaland 23,0 21,8 22,7 21,1 Hordaland 23,5 22,2 23,3 22,1 Sogn og Fjordane 18,4 19,0 17,4 17,0 Møre og Romsdal 20,5 22,4 22,0 20,8 Sør-Trøndelag 21,4 22,6 22,9 22,4 Nord-Trøndelag 24,8 25,3 22,6 23,2 Nordland 29,1 29,3 30,3 29,1 Troms 32,0 31,7 29,9 30,2 Finnmark 37,3 39,8 38,4 34,2 Kilde: norgeshelsa statistikkbank, fylkeskommunenes VIGO-system FIGUR 2.21 FRAFALLSPROSENT I VIDEREGÅENDE SKOLE, FYLKER,

44 44 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.23 ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD FORDELT PÅ KOMMUNER (PR ) Elever i alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud Kilde: Buskerud fylkeskommune- Utdanningsavd.

45 45 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.24 INDIKATOR FOR MOBBING, 10. TRINN, KJØNN SAMLET, STANDARDISERT ANDEL, 5-ÅRS GLIDENDE SNITT 2007/ / / / / /15 Hele landet 8,9 8,1 7,2 Buskerud 9,5 8,3 7,2 Drammen 8,4 7,4 7,1 Kongsberg 9,1 8,1 6,7 Ringerike 10,2 8,5 7,5 Hole 7,5 6,6 4,9 Flå 11,9 8,7 6 Nes (Buskerud) 9,8 9,1 7,4 Gol 19,5 17,9 15,5 Hemsedal 9,2 9,0 9,6 Ål 4,8 4,0 3,2 Hol 14,6 12,5 8,9 Sigdal 3,5 6,7 4,9 Krødsherad 6,3 7,5 7,4 Modum 8,6 8,0 6,3 Øvre Eiker 11,9 9,9 8,7 Nedre Eiker 9,7 8,1 7,1 Lier 9,5 8,3 7,2 Røyken 9,9 8,8 7,3 Hurum 10,4 10,0 8,1 Flesberg : : : Rollag 12,2 9,1 3,7 Nore og Uvdal 9,2 6,6 4,1 : Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på Elevundersøkelsen (UDIR) FIGUR 2.22 MOBBING I 10. TRINN, ,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på Elevundersøkelsen (UDIR)

46 46 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.25 INDIKATOR FOR TRIVSEL, 10. TRINN, KJØNN SAMLET, STANDARDISERT ANDEL, 5-ÅRS GLIDENDE SNITT 2007/ / / /14* 2009/ /15 gutter jenter gutter jenter gutter jenter Hele landet 81,5 85,8 83,1 86,0 84,5 85,9 Buskerud 83,9 86,4 85,3 87,0 86,2 86,7 Drammen 86,4 88,2 87,8 89,2 87,7 89,1 Kongsberg 84,5 85,0 85,1 85,2 85,7 85,9 Ringerike 80,6 87,2 82,7 87,0 85,1 87,4 Hole 85,3 89,5 84,5 89,7 87,3 89,7 Flå 83,7 88,7 79,6 91,2 79,3 84,3 Nes (Buskerud) 85,3 81,4 88,4 85,2 90,8 86,5 Gol 84,8 86,3 86,4 84,8 88,8 83,8 Hemsedal 77,2 92,2 83,3 89,5 80,0 85,6 Ål 82,5 90,2 87,3 88,8 87,9 89,7 Hol 85,6 80,1 85,3 81,3 90,3 81,5 Sigdal 77,5 85,9 75,0 89,1 77,5 91,7 Krødsherad 75,1 78,1 66,0 81,4 62,6 76,3 Modum 82,7 83,1 84,6 85,8 87,5 83,7 Øvre Eiker 78,7 80,2 80,5 79,5 82,6 79,8 Nedre Eiker 89,3 88,3 90,4 89,3 90,6 88,2 Lier 83,3 85,5 86,0 87,5 85,8 86,3 Røyken 82,2 86,1 82,4 84,2 81,8 83,3 Hurum 86,7 89,3 86,3 88,6 88,1 90,0 Flesberg 87,7 94,0 : : 93,0 93,1 Rollag 71,6 87,3 86,6 92,2 87,0 90,9 Nore og Uvdal 83,5 90,5 84,9 92,1 90,8 88,8 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på Elevundersøkelsen (UDIR) FIGUR 2.23 TRIVSEL, 10. TRINN, gutter jenter Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på Elevundersøkelsen (UDIR)

47 47 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.26 LESEFERDIGHET PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 2007/ / / / / / / / / /14 Hele landet 25,9 25,8 25,9 26,2 25,4 Buskerud 25,7 25,0 25,4 26,3 26,4 Drammen 28,4 26, ,1 28,5 Kongsberg 22,6 22,9 21,5 20,4 19,2 Ringerike 26,4 23,4 23,1 24,3 25,3 Hole 23,1 22,1 18,9 18,5 22 Flå : : : : : Nes (Buskerud) 20,9 25,7 27,9 25,2 23,3 Gol 28,7 29,6 29,4 34,8 31,2 Hemsedal 25,5 26,2 31,5 31,5 28,6 Ål 27,3 26,4 29,1 28,5 31,7 Hol 26,9 23,8 21,8 23,2 25,7 Sigdal 23,3 16,1 18,6 27,2 26,2 Krødsherad : : : : : Modum 25,7 23,3 22,8 23,5 32,1 Øvre Eiker 25,6 27,0 28,9 31,2 29,7 Nedre Eiker 27,9 24, ,1 25 Lier 20,5 23,5 25,1 26,8 23,2 Røyken 22,0 24,1 26,1 26,9 26,1 Hurum 31,1 22,7 20, Flesberg 35,6 40,3 45,4 37,2 35,8 Rollag : : : : : Nore og Uvdal 25,3 32,3 33,4 34,7 34,7 : Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 2.24 LESEFERDIGEHT PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 2011/ /14 38,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank

48 48 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.27 REGNEFERDIGHET PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 2007/ / / / / / / / / /14 Hele landet 26,9 27,2 27,6 27,7 27,2 Buskerud 26,9 26,4 26,2 26,6 28,4 Drammen 28,8 27,8 27,8 27,5 31,0 Kongsberg 23,5 23,2 21,2 21,8 22,3 Ringerike 27,5 24,9 23,1 23,9 25,3 Hole 26,5 25,3 19,9 17,5 28,1 Flå : : : : : Nes (Buskerud) 26,5 26, ,8 22,4 Gol 32,7 36,8 34,8 35,4 29,5 Hemsedal 33,9 32,4 35,6 30,9 28,2 Ål 21,1 22, ,3 21,7 Hol 19,7 22,3 19,2 21,6 20,2 Sigdal 31,0 24,0 25,8 26,4 33,7 Krødsherad : : : : : Modum 26,0 23, ,7 38,0 Øvre Eiker 25,0 25,4 26,5 28,6 31,0 Nedre Eiker 26,7 23,6 21,6 21,4 22,2 Lier 23,0 25,1 25,6 26,3 22,8 Røyken 27,5 29, ,4 33,9 Hurum 29,8 25,9 25,2 23,6 32,9 Flesberg 33,7 43,4 52, ,6 Rollag : : : : : Nore og Uvdal 38,5 42,4 32, ,9 : Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 2.25 REGNEFERDIGHET PÅ LAVESTE MESTRINGSNIVÅ, 5. TRINN, ANDEL 2011/ /14 53,0 48,0 43,0 38,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank

49 49 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.28 ANTALL SKILLSMISSER OG SEPARASJONER Skilsmisser Separasjoner Skilsmisser Separasjoner Buskerud 567,0 657,0 586,0 611,0 Drammen 154,0 157,0 151,0 158,0 Kongsberg 50,0 58,0 50,0 55,0 Ringerike 53,0 73,0 61,0 73,0 Hole 7,0 18,0 15,0 15,0 Flå 0,0 3,0 3,0 0,0 Nes (Buskerud) 7,0 10,0 12,0 5,0 Gol 7,0 5,0 8,0 6,0 Hemsedal 4,0 8,0 3,0 3,0 Ål 6,0 5,0 7,0 10,0 Hol 7,0 4,0 6,0 4,0 Sigdal 10,0 6,0 5,0 9,0 Krødsherad 4,0 4,0 4,0 3,0 Modum 29,0 31,0 26,0 32,0 Øvre Eiker 35,0 51,0 40,0 36,0 Nedre Eiker 46,0 66,0 60,0 62,0 Lier 72,0 59,0 56,0 63,0 Røyken 42,0 60,0 48,0 40,0 Hurum 24,0 28,0 23,0 23,0 Flesberg 4,0 5,0 4,0 5,0 Rollag 3,0 3,0 0,0 3,0 Nore og Uvdal 3,0 3,0 4,0 6,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på fylkeskommunenes VIGO-system FIGUR 2.26 ANTALL SKILLSMISSER, Kilde: kommunehelsa statistikkbank, basert på fylkeskommunenes VIGO-system

50 50 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.29 BARN BERØRT AV SKILLSMISSER, ETTER FAMILIESTØRRELSE, 2014 Barn i alt 1 barn 2 barn 3 barn eller flere Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kilde: tabell FIGUR 2.27 ANTALL BARN BERØRT AV SKILLSMISSER

51 Røyken Rollag Lier Sigdal Kongsberg Hemsedal Ringerike Buskerud Ål Drammen Øvre Eiker Flå Hol Hole Nedre Eiker Gol Nes (Busk.) Flesberg Hurum Krødsherad Modum Nore og Uvdal 51 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.30 BARN MED BARNEVERNTILTAK I LØPET AV ÅRET OG VED UTGANGEN AV ÅRET, ETTER TILTAK I alt I løpet av året Ved utgangen av året Omsorgs- Omsorgs- Hjelpe- Hjelpe- I alt Drammen Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Sigdal Modum Øvre Eiker Krødsherad Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Buskerud FIGUR 2.28 BARN MED BARNEVERNTILTAK PR BARN 0-17 ÅR, Kilde: Statistisk sentralbyrå.

52 52 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.31 ANDEL ENEFORSØRGERE UNDER 45 ÅR, 3 ÅRS GLIDENDE SNITT Hele landet 19,0 19,0 19,0 18,0 Buskerud 19,0 19,0 19,0 18,0 Drammen 20,0 20,0 19,0 19,0 Kongsberg 19,0 19,0 18,0 17,0 Ringerike 23,0 23,0 22,0 21,0 Hole 14,0 15,0 14,0 14,0 Flå 22,0 23,0 22,0 21,0 Nes (Buskerud) 20,0 21,0 23,0 25,0 Gol 15,0 14,0 15,0 16,0 Hemsedal 14,0 15,0 16,0 16,0 Ål 16,0 15,0 14,0 14,0 Hol 17,0 17,0 17,0 16,0 Sigdal 15,0 15,0 16,0 16,0 Krødsherad 23,0 22,0 20,0 20,0 Modum 22,0 23,0 23,0 22,0 Øvre Eiker 22,0 22,0 21,0 20,0 Nedre Eiker 19,0 19,0 18,0 18,0 Lier 17,0 17,0 16,0 15,0 Røyken 17,0 18,0 18,0 17,0 Hurum 19,0 19,0 19,0 19,0 Flesberg 21,0 22,0 22,0 21,0 Rollag 16,0 15,0 13,0 12,0 Nore og Uvdal 16,0 17,0 18,0 19,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 2.29 ANDEL ENEFORSØRGERE UNDER 45 ÅR, ,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank

53 53 OPPVEKST OG LEVEKÅR TABELL 2.32 ANTALL LOVBRUDD PER INNBYGGERE, 2014 I alt Forbrytelser Forseelser Hele landet 70,4 47,2 23,2 01 Østfold 74,8 48,6 26,2 02 Akershus 62,9 41,9 20,9 03 Oslo 117,4 87,9 29,5 04 Hedmark 63,5 37,4 26,2 05 Oppland 45,6 28,3 17,3 06 Buskerud 60,0 40,4 19,6 07 Vestfold 72,5 49,0 23,5 08 Telemark 83,0 53,9 29,1 09 Aust-Agder 78,3 51,6 26,7 10 Vest-Agder 81,2 54,6 26,6 11 Rogaland 69,2 48,1 21,1 12 Hordaland 67,3 44,3 23,0 14 Sogn og Fjordane 43,3 21,2 22,1 15 Møre og Romsdal 45,0 26,3 18,6 16 Sør-Trøndelag 62,4 41,9 20,5 17 Nord-Trøndelag 47,8 28,9 18,8 18 Nordland 55,3 33,6 21,7 19 Troms Romsa 54,5 34,0 20,5 20 Finnmark Finnmárku 72,0 41,1 30,9 Kilde: tabell FIGUR 2.30 ANTALL LOVBRUDD I BUSKERUD, PER INNBYGGERE Forbrytelser Forseelser

54 54 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.1 ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNINGSSTED, PER INNBYGGERE, ÅRLIG GJENNOMSNITT Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: FIGUR 3.1 ANTALL ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNNINGSTED, ,0 163,0 143,0 123,0 103,0 83,0 63,0 43,0 23,0 3,0

55 55 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.2 ANTALL LOVBRUDD PER INNBYGGERE, ETTER LOVBRUDDSTYPE N O R G E B U S K E R U D I alt Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Narkotikakriminalitet Trafikkriminalitet Annen kriminalitet * Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Narkotikakriminalitet Trafikkriminalitet Annen kriminalitet * * Inkl. Økonomisk, Seksual, Skadeverk, Miljø, Arbeidsmiljø Kilde: tabell TABELL 3.3 ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNINGSSTED OG LOVBRUDDSTYPE PER INNBYGGERE, ÅRLIG GJENNOMSNITT, 2014 Annen vinningskriminalitet Voldskriminalitet Narkotikakriminalitet Trafikkriminalitet Annen kriminalitet * Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal

56 56 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.4 ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNINGSSTED OG LOVBRUDDSTYPE PER INNBYGGERE, ÅRLIG GJENNOMSNITT, 2014 Annen vinningskriminalitet Volds-kriminalitet Narkotikakriminalitet Trafikkriminalitet Annen kriminalitet * Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal * (inkl. Økonomisk, Seksual, Skadeverk, Miljø, Arbeidsmiljø) Kilde: FIGUR 3.2 ANTALL ANMELDTE LOVBRUDD ETTER GJERNNINGSTED, ,0 163,0 143,0 123,0 103,0 83,0 63,0 43,0 23,0 3,0

57 57 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.5 BOLIGMASSE, ETTER BOLIGTYPE, BEBODDE OG UBEBODDE 2014 Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: statistikkbanken tabell TABELL 3.6 BOLIGMASSE, ANDEL AV TOTALT ANTALL BOLIGER, 2014 Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal

58 58 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ FIGUR 3.3 BOLIGBYGGING I BUSKERUD, ETTER BOLIGTYPE Enebolig Rekkehus Blokk Uspesifisert Kilde: og PANDA FIGUR 3.4 BOLIGBYGGING I BUSKERUD, ETTER KOMMUNEREGION, ANTALL BOLIGER Drammensregionen Ringerike og Hole Midt-Buskerud Hallingdal Kongsbergregionen Vestviken

59 Flesberg Hol Nore og Uvdal Hurum Gol Rollag Hemsedal Sigdal Krødsherad Hole Ringerike Nes (Buskerud) Hele landet Ål Øvre Eiker Røyken Buskerud Nedre Eiker Modum Drammen Kongsberg Lier Flå 59 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.7 ANDEL MED TRYGG TILGANG TIL REKREASJONSAREAL, BOSATT I TETTSTEDER, Alle aldre Under 20 år Alle aldre Under 20 år Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: SSB, statistikkbanken tabell På grunn av endringer i metode for 2013-tall og endringer i datagrunnlag er ikke tallene sammenlignbare mellom årgangene. For mer info se FIGUR 3.5 ANDEL UNDER 20 ÅR MED TRYGG TILGANG TIL REKREASJONSAREAL, ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kilde: SSB, statistikkbanken tabell 09579

60 60 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.8 DRIKKEVANNSKVALITET I BUSKERUD, TILFREDSSTILLENDE ANALYSERESULTATER MHT. E.COLI, PROSENTANDEL Hele landet 90,5 93,7 95,9 96,4 Buskerud 96,5 97,7 96,2 96,9 Drammen 100,0 100,0 99,9 99,9 Kongsberg 100,0 99,0 99,1 100,0 Ringerike 90,5 99,3 90,6 99,3 Hole 100,0 100,0 100,0 100,0 Flå 90,0.. : Nes (Buskerud) 100,0 100,0 100,0 0,0 Gol 100,0 100,0 100,0 100,0 Hemsedal 92,8 95,3 78,4 14,4 Ål 100,0 97,5 97,5 95,7 Hol 87,1 87,1 87,2 63,2 Sigdal 60,6 73,2 19,0 87,4 Krødsherad 100,0 100,0 100,0 100,0 Modum 96,0 95,9 96,0 93,8 Øvre Eiker 100,0 100,0 100,0 100,0 Nedre Eiker 99,5 99,5 100,0 100,0 Lier 94,9 95,1 95,6 100,0 Røyken 100,0 100,0 100,0 0,0 Hurum 100,0 100,0 100,0 99,3 Flesberg. 29,3 34,3 : Rollag... : Nore og Uvdal. 56,3. : Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 3.6 DRIKKEVANNSKVALITET I BUSKERUD 2013, TILFREDSSTILLENDE ANALYSERESULTATER MHT. E.COLI, PROSENTANDEL 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank

61 61 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.9 ANDEL PERSONER STØYUTSATT VED BOLIG, OVER 55 DB, ETTER STØYKILDE, 2011 Veitrafikk Jernbane Luftfart Hele landet 25,0 2,0 1,0 Østfold 34,0 1,0 1,0 Akershus 20,0 3,0 0,0 Oslo 32,0 4,0 - Hedmark 20,0 2,0 0,0 Oppland 24,0 1,0 0,0 Buskerud 27,0 3,0 - Vestfold 31,0 1,0 0,0 Telemark 17,0 1,0 - Aust-Agder 25,0 0,0 - Vest-Agder 28,0 1,0 0,0 Rogaland 29,0 1,0 2,0 Hordaland 33,0 0,0 1,0 Sogn og Fjordane 16,0 0,0 0,0 Møre og Romsdal 16,0 0,0 1,0 Sør-Trøndelag 21,0 1,0 0,0 Nord-Trøndelag 20,0 1,0 1,0 Nordland 16,0 0,0 5,0 Troms 16,0 0,0 3,0 Finnmark 16,0 0,0 1,0 Kilde: norgeshelsa statistikkbank /SSB FIGUR 3.7 ANDEL STØYUTSATTE, VEITRAFIKKSTØY OVER 55 DB VED BOLIG 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kilde: norgeshelsa statistikkbank /SSB

62 Buskerud Telemark Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nordland Hele landet Oslo Hedmark Vestfold Vest-Agder Hordaland Troms Østfold Oppland Aust-Agder Rogaland Akershus Nord-Trøndelag 62 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.10 SOSIAL STØTTE, ANDEL PERSONER, FYLKER 2012 Lite støtte Moderat støtte Sterk støtte Hele landet 6,0 38,0 56,0 Østfold 5,0 39,0 57,0 Akershus 3,0 36,0 61,0 Oslo 6,0 40,0 54,0 Hedmark 6,0 38,0 56,0 Oppland 5,0 36,0 60,0 Buskerud 9,0 34,0 56,0 Vestfold 6,0 32,0 62,0 Telemark 7,0 36,0 57,0 Aust-Agder 5,0 42,0 52,0 Vest-Agder 6,0 36,0 58,0 Rogaland 4,0 42,0 54,0 Hordaland 6,0 39,0 55,0 Sogn og Fjordane 7,0 43,0 50,0 Møre og Romsdal 7,0 39,0 54,0 Sør-Trøndelag 7,0 38,0 55,0 Nord-Trøndelag - 39,0 59,0 Nordland 7,0 37,0 56,0 Troms 6,0 41,0 52,0 Finnmark Kilde: norgeshelsa statistikkbank /SSB FIGUR 3.8 SOSIAL STØTTE, FYLKER ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Lite støtte Moderat støtte Sterk støtte Kilde: norgeshelsa statistikkbank /SSB

63 63 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.11 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER, Buskerud 1748 Drammen 380 Flesberg 25 Flå 9 Gol 42 Hemsedal 20 Hol 47 Hole 33 Hurum 69 Kongsberg 179 Krødsherad 13 Lier 126 Modum 83 Nedre Eiker 81 Nes 35 Nore og Uvdal 28 Ringerike 229 Rollag 16 Røyken 115 Sigdal 33 Øvre Eiker 125 Ål 60 Kilde: Frivillighetsregisteret, bearbeidet av BFK FIGUR 3.9 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER,

64 Idrett Rekr. og sos. foreninger Kultur og kunst Interesseorg. Lokalsamf. utv. Barne- og ungdomsorg. Tros- og livssynsorg. Sosiale tjenester Annet Andre helsetjenester Intern. aktiviteter Mangfold og inkl. Politiske org. Krisehjelp mm. Natur- og miljøvern Øk. og mater. støtte 64 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.12 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER, ETTER PRIMÆR AKTIVITET, Totalt for Buskerud 1748 Andre helsetjenester 30 Barne- og ungdomsorg. 75 Idrett 447 Interesseorg. 182 Intern. aktiviteter 30 Krisehjelp mm. 14 Kultur og kunst 305 Lokalsamf. utv. 99 Mangfold og inkl. 22 Natur- og miljøvern 14 Politiske org. 15 Rekr. og sos. foreninger 337 Sosiale tjenester 52 Tros- og livssynsorg. 70 Øk. og mater. støtte 10 Annet 46 Kilde: Frivillighetsregisteret, bearbeidet av BFK FIGUR 3.10 ANTALL REGISTRERTE FRIVILLIGE ORGANISASJONER, ETTER PRIMÆR AKTIVITET,

65 Drammen Nedre Eiker Røyken Ringerike Lier Øvre Eiker Hurum Kongsberg Buskerud Modum Hole Sigdal Ål Flesberg Nes (Buskerud) Krødsherad Gol Hemsedal Nore og Uvdal Rollag Hol Flå 65 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.13 ANTALL REGISTRERTE IDRETTSANLEGG (I BRUK), 2015 Antall anlegg Innbyggere per anlegg Buskerud Drammen Flesberg Flå Gol Hemsedal Hol Hole Hurum Kongsberg Krødsherad Lier Modum Nedre Eiker Nes (Buskerud) Nore og Uvdal Ringerike Rollag Røyken Sigdal Øvre Eiker Ål Kilde: Frivillighetsregisteret, bearbeidet av BFK FIGUR 3.11 ANTALL INNBYGGER PER IDRETTSANLEGG,

66 Bowlinganlegg Turnanlegg Luftsportanlegg Squashanlegg Isanlegg Vannsportanlegg Golfanlegg Motorsportanlegg Tennisanlegg Diverse anlegg Friidrettsanlegg Hestesportanlegg Flerbrukshall Bad og svømmeanlegg Kulturbygg Aktivitetssal Skyteanlegg Idrettshus Fotballanlegg Kart Friluftsliv Skianlegg Aktivitetsanlegg 66 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 3.14 ANTALL IDRETTSANLEGG ETTER TYPE, BUSKERUD, 2015 Antall anlegg Innbyggere per anleggstype Totalt for Buskerud Aktivitetsanlegg Aktivitetssal Bad og svømmeanlegg Bowlinganlegg Diverse anlegg Flerbrukshall Fotballanlegg Friidrettsanlegg Friluftsliv Golfanlegg Hestesportanlegg Idrettshus Isanlegg Kart Kulturbygg Luftsportanlegg Motorsportanlegg Skianlegg Skyteanlegg Squashanlegg Tennisanlegg Turnanlegg Vannsportanlegg Kilde: Idrettsanleggregisteret (DIFI), bearbeidet av BFK FIGUR 3.12 ANTALL INNBYGGERE PER ANLEGGSTYPE, BUSKERUD,

67 67 FYSISK, BIOLOGISK, KJEMISK OG SOSIALT MILJØ TABELL 4.1 HOVEDTALL FOR BIBLIOTEKENE FORDELT PÅ KOMMUNER 2013 Årsverk pr Kommune Innbygger 1000 innb. Utlån totalt Utlån pr innb. Besøk totalt Besøk pr innb Drammen , , ,00 Kongsberg , , ,90 Ringerike , , ,10 Hole , , ,70 Flå , , ,90 Nes , , ,20 Gol , , ,30 Hemsedal , , ,90 Ål , , ,20 Hol , , ,10 Sigdal , , ,30 Krødsherad , , ,70 Modum , , ,90 Øvre Eiker , , ,00 Nedre Eiker , , ,80 Lier , , ,60 Røyken , , ,20 Hurum , , ,80 Flesberg , , ,00 Rollag , , ,70 Nore og Uvdal , , ,00 Buskerud , , ,49 TABELL 4.2 HOVEDTALL FOR BIBLIOTEKENE I BUSDKERUD -NØKKELTALL Innbyggere Årsverk totalt Utlån Besøk Arrangementer Frammøte på arrang. Utstillinger , , , * , Kilde: Kostra / Nasjonalbiblioteket * Tallene for 2013 er ikke offisielle, men basert på tilgjengelig rådata

68 68 SKADER OG ULYKKER TABELL 4.3 PERSONSKADER ETTER ULYKKER OG HOFTEBRUDD, PER 1000 INNBYGGER, STANDARDISERT Personskader etter ulykker (tot) Hoftebrudd Personskader etter ulykker (tot) Hoftebrudd Hele landet 13,2 2,1 13,1 2,1 Buskerud 11,5 2,1 11,4 2,1 Drammen 10,7 2,1 10,5 2,1 Kongsberg 13 2,1 12,5 2,1 Ringerike 12,3 2,3 12,7 2,2 Hole ,8 2,4 Flå 9,6 1,3 10,9 1,4 Nes (Buskerud) 10,9 1,6 10,7 1,8 Gol 10,8 1,7 11,3 1,7 Hemsedal 18,2 1,3 19 1,7 Ål 11,7 2 12,3 2 Hol 13,6 2 12,3 2 Sigdal 9,5 1,9 10,7 2,1 Krødsherad 14,9 2,4 13,1 1,7 Modum 11,4 2,1 11,7 2,1 Øvre Eiker 13,3 2,2 13 2,1 Nedre Eiker 10,1 2,2 9,9 2,1 Lier 11,4 2 10,8 2 Røyken 9, ,1 Hurum 10,4 2,1 10,9 2,4 Flesberg 11,7 2,2 12,6 2,2 Rollag 11,9 1,7 10,2 1,4 Nore og Uvdal 12,6 2,1 10,6 1,9 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 4.1 PERSONSKADER ETTER ULYKKER, PER 1000 INNBYGGER, ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank

69 SKADER OG ULYKKER TABELL 4.4 VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ANTALL OG SKADEGRAD Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd Antall ulykker Kilde: - tabell FIGUR 4.2 ANTALL DREPTE OG SKADDE I BUSKERUD Drept Meget alvorlig skadd Alvorlig skadd FIGUR X ANTALL ULYKKER I BUSKERUD Antall ulykker

70 70 SKADER OG ULYKKER TABELL 4.5 VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ETTER ULYKKESTYPE Drepte Hardt skadde Drepte Hardt skadde Drepte Hardt skadde Drepte Hardt skadde Drepte Hardt skadde A. Påkjøring bakfra B. Andre ulykker med samme kjøreretning C. Møting ved forbikjøring D. Andre møteulykker E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging F. Kryssende kjøreretning G. Fotgjenger krysset kjørebanen H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen I. Akende o.l J. Enslig kjøretøy utfor veien K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv L. Andre ulykker Kilde: - tabell FIGUR 4.3 VEITRAFIKKULYKKER ETTER ULYKKESTYPE Akende o.l. 0 % Andre ulykker med samme 1 % Møting ved forbikjøringsamme og motsatt 2 % kjørere 3 % Fotgjenger krysset kjørebanen 3 % Fotgjenger gikk langs kjørebanen 4 % Påkjøring bakfra 5 % Andre møteulykker 34 % Enslig kjøretøy veltet i kjørebane 5 % Andre ulykker 5 % Enslig kjøretøy utfor veien 32 % Kryssende kjøreretning 6 %

71 71 SKADER OG ULYKKER TABELL 4.6 PERSONER DREPT I VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ETTER TRAFIKKANTGRUPPE Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på lett motorsykkel Førere og passasjerer på annen motorsykkel Førere og passasjerer på moped Førere og passasjerer på sykkel Fotgjengere Akende o.l Andre trafikanter Sum drepte Kilde: - tabell TABELL 4.7 TOTALT ANTALL PERSONER SKADD ELLER DREPT I VEITRAFIKKULYKKER I BUSKERUD, ETTER ALDER OG TRAFIKKANTGRUPPE, 2014 Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på lett motorsykkel Førere og passasjerer på annen motorsykkel Førere og passasjerer på moped Førere og passasjerer på sykkel Fotgjengere Akende o.l. Andre trafikanter 0-5 år år år år år år år år år år år år eller eldre Uoppgitt alder Total for trafikantgruppe Kilde: - tabell 09011

72 72 SKADER OG ULYKKER TABELL 4.8 ANTALL SELVMORD, MENN, PER INNBYGGER Norge Buskerud 0-74 år år år år TABELL 4.9 ANTALL SELVMORD,KVINNER, PER INNBYGGER Norge Buskerud 0-74 år år år år FIGUR 4.4 SELVMORD PER , ETTER KJØNN Menn - Buskerud 15 Menn - Norge Kvinner - Norge Kvinner - Buskerud Menn - Norge Menn - Buskerud Kvinner - Norge Kvinner - Buskerud Kilde:

73 73 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.1 ANDEL RØYKENDE KVINNER VED SVANGERSKAPSKONTROLL Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: kommunehelsa statistikkbank, 10-års glidende snitt FIGUR 5.1 ANDEL RØYKENDE KVINNER VED SVANGERSKAPSKONTROLL, ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kilde: kommunehelsa statistikkbank, 10-års glidende snitt

74 74 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.2 SNUSVANER, DAGLIGSNUSERE, MENN år Hele landet 19,0 20,0 Østfold 19,0 21,0 Akershus 20,0 21,0 Oslo 19,0 20,0 Hedmark 25,0 27,0 Oppland 20,0 19,0 Buskerud 21,0 21,0 Vestfold 20,0 22,0 Telemark - - Aust-Agder - - Vest-Agder 17,0 19,0 Rogaland 15,0 17,0 Hordaland 18,0 20,0 Sogn og Fjordane - - Møre og Romsdal 17,0 19,0 Sør-Trøndelag 22,0 20,0 Nord-Trøndelag - - Nordland 25,0 23,0 Troms Romsa 20,0 22,0 Finnmark Finnmárku - - Kilde: FIGUR 5.2 SNUSVANER, DAGLIGSNUSERE, MENN ÅR 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Kilde: Buskerud fylkeskommune, Tannhelsetjenesten og - statistikkbanken/kostra, tabell 04163

75 75 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.3 ANDEL DAGLIG RØYKERE, ÅR Buskerud Norge Begge kjønn 23,0 22, Menn 23,0 21, Kvinner 24,0 24, Begge kjønn 22,0 21, Menn 22,0 21, Kvinner 22,0 21, Kilde: FIGUR 5.3 ANDEL DAGLIGRØYKERE, ÅR 30,00 25,00 20,00 15,00 10, ,00 0,00 Menn Menn Kvinner Kvinner Buskerud Norge Buskerud Norge Kilde: Buskerud fylkeskommune, Tannhelsetjenesten og - statistikkbanken/kostra, tabell 04163

76 Finnmark Hedmark Vest-Agder Rogaland Østfold Akershus Hele landet Oslo Telemark Hordaland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Vestfold Troms Buskerud Oppland Aust-Agder Sogn og Fjordane 76 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.4 FYSISK AKTIVITETSNIVÅ, ÅR Under én time per uke 1-3 timer per uke 3 timer i uka eller mer Hele landet 26,0 27,0 47,0 Østfold 28,0 27,0 44,0 Akershus 27,0 26,0 47,0 Oslo 26,0 27,0 47,0 Hedmark 33,0 26,0 41,0 Oppland 20,0 30,0 51,0 Buskerud 22,0 29,0 50,0 Vestfold 25,0 24,0 52,0 Telemark 26,0 27,0 48,0 Aust-Agder 20,0 26,0 54,0 Vest-Agder 29,0 23,0 49,0 Rogaland 29,0 28,0 44,0 Hordaland 26,0 27,0 47,0 Sogn og Fjordane 19,0 29,0 52,0 Møre og Romsdal 26,0 27,0 47,0 Sør-Trøndelag 26,0 26,0 48,0 Nord-Trøndelag 26,0 28,0 46,0 Nordland 26,0 27,0 47,0 Troms 25,0 22,0 53,0 Finnmark Kilde: FIGUR 5.4 FYSISK AKTIVITETSNIVÅ, ÅR, ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3 timer i uka eller mer 1-3 timer per uke Under én time per uke

77 Finnmark Sogn og Fjordane Buskerud Rogaland Vestfold Akershus Oslo Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Hele landet Hordaland Østfold Hedmark Telemark Nordland Vest-Agder Troms Oppland Nord-Trøndelag Aust-Agder 77 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.5 GRØNNSAKER OG FRUKT, DAGLIG, ÅR, ANDEL Hele landet 48,0 50,0 Østfold 43,0 49,0 Akershus 52,0 51,0 Oslo 50,0 51,0 Hedmark 45,0 49,0 Oppland 42,0 44,0 Buskerud 49,0 55,0 Vestfold 57,0 53,0 Telemark 43,0 48,0 Aust-Agder 39,0 41,0 Vest-Agder 47,0 47,0 Rogaland 48,0 54,0 Hordaland 50,0 50,0 Sogn og Fjordane 53,0 57,0 Møre og Romsdal 45,0 51,0 Sør-Trøndelag 46,0 51,0 Nord-Trøndelag 51,0 44,0 Nordland 46,0 48,0 Troms 39,0 47,0 Finnmark 44,0 - Kilde: levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt Andel voksne som oppgir at de daglig spiser frukt og grønt. FIGUR 5.5 GRØNNSAKER OG FRUKT, DAGLIG, ÅR, ANDEL, ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

78 Finnmark Aust-Agder Telemark Buskerud Nord-Trøndelag Vest-Agder Vestfold Nordland Hele landet Akershus Hedmark Rogaland Møre og Romsdal Østfold Oslo Hordaland Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Troms Oppland 78 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.6 DAGLIG INNTAK AV SUKKERHOLDIGE DRIKKER, ÅR, ANDEL Hele landet 18,0 16,0 12,0 Østfold 17,0 22,0 11,0 Akershus 18,0 15,0 12,0 Oslo 13,0 12,0 11,0 Hedmark 19,0 17,0 12,0 Oppland 16,0 15,0 9,0 Buskerud 19,0 19,0 16,0 Vestfold 16,0 17,0 14,0 Telemark 17,0 19,0 18,0 Aust-Agder 19,0 13,0 22,0 Vest-Agder 22,0 20,0 15,0 Rogaland 19,0 17,0 12,0 Hordaland 19,0 16,0 11,0 Sogn og Fjordane 16,0 21,0 10,0 Møre og Romsdal 23,0 18,0 12,0 Sør-Trøndelag 20,0 16,0 11,0 Nord-Trøndelag 21,0 24,0 16,0 Nordland 16,0 16,0 13,0 Troms 13,0 11,0 10,0 Finnmark 24,0 13,0 - Kilde: levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt Andel voksne som oppgir at de drikker brus eller saft med sukker. FIGUR 5.6 DAGLIG INNTAK AV SUKKERHOLDIGE DRIKKER, ÅR, ,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

79 79 HELSERELATERT ADFERD TABELL 5.7 OVERVEKT/FEDME, ANDEL KVINNER VED 1. SVANGERSKAPSKONTROLL, KMI>25, 3-ÅRS GLIDENDE GJENNOMSNITT Hele landet Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå : : : : Nes (Buskerud) Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kilde: kommunehelsa statistikkbank, 3-års glidende snitt FIGUR 5.7 OVERVEKT/FEDME, ANDEL KVINNER VED 1. SVANGERSKAPSKONTROLL, 3-ÅRS GLIDENDE SNITT, KMI> Kilde: kommunehelsa statistikkbank, 10-års glidende snitt

80 80 HELSETILSTAND TABELL 6.1 TANNHELSE, KOMMUNER, åringer 5-åringer 12-åringer 15-åringer 18-åringer Buskerud 99 % 95 % 97 % 82 % 70 % Drammen 99 % 94 % 97 % 85 % 65 % Nedre Eiker 99 % 93 % 98 % 79 % 61 % Røyken 99 % 98 % 100 % 89 % 76 % Hurum 99 % 95 % 99 % 90 % 76 % Lier 99 % 95 % 97 % 57 % 77 % Øvre Eiker 99 % 97 % 95 % 80 % 59 % Ringerike 100 % 98 % 98 % 86 % 74 % Hole 100 % 100 % 100 % 79 % 71 % Sigdal 98 % 93 % 94 % 79 % 63 % Modum 98 % 96 % 96 % 84 % 66 % Krødsherad 100 % 89 % 96 % 77 % 54 % Hemsedal 100 % 91 % 92 % 73 % 71 % Gol 98 % 100 % 98 % 86 % 85 % Nes 99 % 93 % 98 % 79 % 61 % Flå 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ål 98 % 92 % 94 % 89 % 78 % Hol 96 % 100 % 100 % 95 % 77 % Kongsberg 98 % 96 % 98 % 86 % 71 % Flesberg 97 % 94 % 100 % 83 % 65 % Rollag 100 % 100 % 100 % 88 % 93 % Nore og Uvdal 100 % 95 % 90 % 90 % 43 % Kilde: Buskerud fylkeskommune, Tannhelsetjenesten Andel barn med mindre enn 5 hull (DMTF 0-4), aldersfordelt FIGUR 6.1 ANDEL 18-ÅRINGER MED MINDRE ENN 5 HULL (DMTF 0-4), KOMMUNER, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Buskerud fylkeskommune, Tannhelsetjenesten

81 Finnmark Finnmárku Møre og Romsdal Troms Romsa Nordland Vest-Agder Rogaland Hordaland Vestfold Telemark Nord-Trøndelag Hele landet Aust-Agder Sør-Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Østfold Buskerud Oslo Akershus Hedmark 81 HELSETILSTAND TABELL 6.2 TANNHELSEN I NORGE, FYLKER GJENNOMSNITTLIG ANTALL HULL, 2014 Gjennomsnitlig antall tenner med hull 5-åringer 12-åringer 18-åringer Hele landet 0,7 1,0 4,0 Østfold 0,7 0,9 3,5 Akershus 0,7 0,8 3,3 Oslo 1,2 1,0 3,4 Hedmark 0,6 0,6 3,0 Oppland 0,5 1,0 3,8 Buskerud 0,6 0,8 3,5 Vestfold 0,7 1,0 4,3 Telemark 0,6 1,2 4,2 Aust-Agder 0,6 1,0 4,0 Vest-Agder 0,6 1,1 4,4 Rogaland : 1,0 4,4 Hordaland 0,6 1,0 4,4 Sogn og Fjordane 0,6 0,8 3,7 Møre og Romsdal 0,6 1,1 4,6 Sør-Trøndelag 0,5 0,9 4,0 Nord-Trøndelag 0,6 1,0 4,2 Nordland 0,5 1,1 4,5 Troms Romsa 0,6 1,0 4,6 Finnmark Finnmárku 0,8 1,5 5,2 Kilde: Buskerud fylkeskommune, Tannhelsetjenesten og - statistikkbanken/kostra, tabell FIGUR 6.2 TANNHELSEN i NORGE, FYLKER, GJENNOMSNITTLIG ANTALL HULL BLANT 18-ÅRINGER 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Kilde: Buskerud fylkeskommune, Tannhelsetjenesten og - statistikkbanken/kostra, tabell 04163

82 82 HELSETILSTAND TABELL 6.3 TANNHELSE I BUSKERUD, PASIENTER UNDER TILSYN I PROSENT AV TOTALT ANT. GRUPPE Landsgj.snitt 2013 Resultat 2014 MÅL 2014 a) Barn og unge 1-18 år b) Psykisk utviklingshemmede c I) Eldre og langtidssyke i institusjon # 62 c II) Eldre og langtidssyke i hjemmesykepleie # d) Ungdom år e) 1-3 Andre grupper* f) Voksne 5 6,9 7,4 7,2 7,2 8 6 : For gruppe e) er det for årene 2006 til 2012 absolutte tall #: 94/53 % av dem som har sagt ja til tilbudet. Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten TABELL 6.4 RESULTATER - PERSONER UNDERSØKT OG BEHANDLET Gruppe Resultat Bestilling 2014 % måloppnåelse Antall a) ,2 b) ,0 c I) ,3 c II) ,9 d) ,6 e) ,1 Vakt ,0 Fengsel ,6 Betalende ,9 Totalt ,4 Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten

83 83 HELSETILSTAND TABELL 6.5 RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE - PERSONER UNDER TILSYN Gruppe Resultat Bestilling Antall % måloppnåelse a) ,1 b) ,8 C I) ,4 C II) ,2 d) ,7 E 1-3) ,2 Voksne ,8 Totalt ,3 Kilde: Buskerud fylkeskommune ved Tannhelsetjenesten TABELL 6.6 TANNHELSEN I NORGE 2013, 18-ÅRINGER, ANDEL BEHANDLET MED DMFT>9 18-åringer, andel behandlet med mer enn 9 hull Hele landet 9,9 Østfold 7,9 Akershus 6,4 Oslo 7,6 Hedmark 6,7 Oppland 8,2 Buskerud 7,4 Vestfold 11,5 Telemark 10,8 Aust-Agder 10,6 Vest-Agder 11,3 Rogaland 11,1 Hordaland 11,3 Sogn og Fjordane 9 Møre og Romsdal 12,8 Sør-Trøndelag 9,7 Nord-Trøndelag 11,5 Nordland 12,9 Troms 12,9 Finnmark 14,9 Kilde: Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF og statistikkbanken/kostra, tabell:06139

84 84 HELSETILSTAND TANNHELSE I BUSKERUD TABELL 6.7 ANDEL UTEN KARIESERFARING (DMTF = 0), I PROSENT AV TOTALT UNDERSØKT år år år Kilde: SSB, KOSTRA, tabell FIGUR 6.3 ANDEL UTEN KARIESERFARING I BUSKERUD, I PROSENT AV TOTALT UNDERSØKT år 12 år 18 år Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 04163

85 85 HELSETILSTAND TABELL 6.8 EGENVURDERT HELSE, ÅR, ANDEL MED HELSE SOM ER GOD/MEGET GOD Hele landet 81,0 81,0 81,0 78,0 Østfold 80,0 77,0 78,0 76,0 Akershus 83,0 81,0 80,0 82,0 Oslo 86,0 84,0 85,0 79,0 Hedmark 80,0 82,0 80,0 75,0 Oppland 80,0 78,0 84,0 74,0 Buskerud 79,0 85,0 83,0 79,0 Vestfold 80,0 81,0 82,0 78,0 Telemark 83,0 83,0 81,0 79,0 Aust-Agder 84,0 81,0 80,0 79,0 Vest-Agder 78,0 79,0 82,0 81,0 Rogaland 81,0 85,0 81,0 78,0 Hordaland 80,0 80,0 84,0 79,0 Sogn og Fjordane 83,0 79,0 81,0 79,0 Møre og Romsdal 77,0 77,0 80,0 78,0 Sør-Trøndelag 84,0 82,0 81,0 80,0 Nord-Trøndelag 80,0 84,0 84,0 82,0 Nordland 79,0 77,0 74,0 74,0 Troms 77,0 78,0 82,0 77,0 Finnmark 73,0 72,0 80,0 - Kilde: norgeshelsa statistikkbank FIGUR 6.4 ANDEL ÅR SOM VURDERE HELSEN TIL Å VÆRE GOD/MEGET GOD Hele landet Buskerud Kilde: norgeshelsa statistikkbank

86 86 HELSETILSTAND TABELL 6.9 PSYKISK HELSE, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, PER 1000 INNBYGGERE, STANDARDISERT Psykiske symptomer og lidelser Angst og depresjon, symptomer Affektive og depressive lidelser Angstlidelser Hele landet 138,5 50,2 38,3 19,1 Buskerud 145,7 48,6 45,2 21,2 Drammen 150,7 51,4 46,6 22,8 Kongsberg 147,5 49,6 45,0 20,7 Ringerike 152,6 48,8 54,1 20,8 Hole 135,5 46,8 49,9 13,4 Flå 140,5 35,0 46,9 25,1 Nes (Buskerud) 134,1 48,6 32,9 15,7 Gol 112,6 33,7 36,2 16,8 Hemsedal 107,2 37,0 29,0 12,8 Ål 95,6 33,6 25,5 13,7 Hol 120,8 39,7 27,3 17,0 Sigdal 101,4 17,8 47,5 21,1 Krødsherad 148,7 41,1 44,7 22,7 Modum 173,0 49,1 59,9 32,7 Øvre Eiker 156,7 50,4 46,0 23,8 Nedre Eiker 148,9 52,8 40,0 22,5 Lier 137,5 51,7 36,7 15,6 Røyken 150,2 56,4 47,4 21,2 Hurum 139,3 34,6 46,7 21,7 Flesberg 135,5 36,7 52,2 17,8 Rollag 123,8 30,4 46,3 20,3 Nore og Uvdal 79,7 25,0 24,6 14,3 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 6.5 PSYKISKE SYMTPOMER, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, PER 1000 INNBYGGERE, Kilde: kommunehelsa statistikkbank

87 87 HELSETILSTAND TABELL 6.10 PSYKISK HELSE, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, PER 1000 INNBYGGERE, STANDARDISERT 2013 Psykiske symptomer og lidelser Angst og depresjon, symptomer Affektive og depressive lidelser Angstlidelser Hele landet 140,5 51,2 38,1 19,6 Østfold 160,8 56,9 48,2 24,1 Akershus 129,1 48,3 36,1 17,6 Oslo 132,8 47,0 38,3 18,6 Hedmark 152,1 56,6 43,1 22,6 Oppland 151,6 54,6 43,0 21,7 Buskerud 148,5 50,1 45,5 21,5 Vestfold 159,1 52,5 44,8 23,5 Telemark 155,4 53,7 42,1 24,8 Aust-Agder 163,0 55,0 43,4 25,0 Vest-Agder 151,1 49,1 37,5 18,7 Rogaland 132,4 45,0 36,6 18,0 Hordaland 138,1 51,4 39,3 18,7 Sogn og Fjordane 113,6 44,5 27,8 14,9 Møre og Romsdal 131,0 51,8 29,7 16,0 Sør-Trøndelag 135,1 57,3 29,4 17,4 Nord-Trøndelag 138,0 53,7 36,9 18,6 Nordland 141,7 54,1 35,1 20,7 Troms 136,1 55,4 30,3 17,9 Finnmark 143,1 57,7 34,4 21,0 Kilde: norgeshelsa statistikkbank FIGUR 6.6 PSYKISKE SYMTPOMER, BRUKERE I PRIMÆRHELSETJENESTEN, PER 1000 INNBYGGERE, Kilde: norgeshelsa statistikkbank

88 88 HELSETILSTAND TABELL 6.11 INDIKATORER PÅ HELSE, PER 1000 INNBYGGERE, STANDARDISERT Brukere av primærhelsetjenesten Muskel- og skjelettplager Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, totalt Brukere av legemidler Type 2-diabetes (45-74 år) Hele landet 177,9 104,8 57,4 58,4 Buskerud 177,2 116,2 63,5 64,6 Drammen 183,1 111,1 68,2 69,5 Kongsberg 160,0 118,2 57,0 59,4 Ringerike 178,9 123,9 66,3 68,8 Hole 179,3 106,3 54,0 54,5 Flå 223,2 125,0 56,5 57,0 Nes (Buskerud) 177,6 109,1 72,4 70,9 Gol 165,1 104,6 67,9 67,7 Hemsedal 202,3 96,2 46,3 47,3 Ål 179,6 85,8 56,4 57,7 Hol 187,3 117,0 66,4 65,4 Sigdal 138,6 125,5 61,9 61,5 Krødsherad 180,1 122,1 64,6 66,0 Modum 157,9 142,1 71,5 72,2 Øvre Eiker 170,5 114,4 59,9 60,5 Nedre Eiker 198,1 116,3 72,0 72,3 Lier 175,7 106,4 56,9 58,1 Røyken 178,4 118,3 50,1 50,2 Hurum 184,3 134,7 72,0 71,1 Flesberg 147,8 126,7 60,9 62,9 Rollag 152,0 117,6 : : Nore og Uvdal 157,1 98,7 55,7 56,4 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 6.7 ANDELEN TYPE 2-DIABETES, BRUKERE AV LEGEMIDLER, PER 1000 INNBYGGERE, Kilde: kommunehelsa statistikkbank

89 89 HELSETILSTAND TABELL 6.8 INDIKATORER PÅ HELSE, PER 1000 INNBYGGERE, STANDARDISERT Brukere av primærhelsetjenesten Muskel- og skjelett, totalt 2013 Hjerte- og karsykdomsdiagnoser, totalt Brukere av legemidler Type 2-diabetes (45-74 år) Hele landet 259,5 103,3 34,0 34,0 Østfold 283,6 118,3 38,0 39,0 Akershus 247,8 100,8 31,0 32,0 Oslo 216,6 90,8 39,0 39,0 Hedmark 279,3 115,6 41,0 42,0 Oppland 275,3 111,4 32,0 32,0 Buskerud 269,6 115,3 37,0 38,0 Vestfold 266,4 107,4 33,0 34,0 Telemark 262,9 96,3 33,0 34,0 Aust-Agder 267,1 101,8 30,0 30,0 Vest-Agder 273,5 105,4 31,0 32,0 Rogaland 238,1 106,8 30,0 30,0 Hordaland 244,1 104,9 31,0 32,0 Sogn og Fjordane 266,6 101,6 28,0 28,0 Møre og Romsdal 276,9 96,7 31,0 31,0 Sør-Trøndelag 269,3 90,0 32,0 33,0 Nord-Trøndelag 283,3 101,0 38,0 38,0 Nordland 290,5 103,4 33,0 34,0 Troms 287,4 103,0 36,0 35,0 Finnmark 294,3 104,3 40,0 40,0 Kilde: norgeshelsa statistikkbank FIGUR 6.8ANDELEN TYPE 2-DIABETES, BRUKERE AV LEGEMIDLER, PER 1000 INNBYGGERE, Kilde: kommunehelsa statistikkbank

90 90 HELSETILSTAND TABELL 6.13 KOLS OG ASTMA, LEGEMIDDELBRUKERE, PER 1000 INNBYGGGER, STANDARDISERT Hele landet 82,0 85,0 84,0 81,0 80, Østfold 85,0 87,0 88,0 85,0 85, Akershus 87,0 92,0 90,0 88,0 86, Oslo 81,0 85,0 83,0 79,0 76, Hedmark 90,0 95,0 93,0 89,0 86, Oppland 80,0 85,0 84,0 81,0 80, Buskerud 84,0 90,0 89,0 86,0 86, Vestfold 85,0 90,0 90,0 87,0 87, Telemark 87,0 88,0 90,0 89,0 87, Aust-Agder 92,0 97,0 99,0 97,0 101, Vest-Agder 87,0 88,0 88,0 83,0 83, Rogaland 69,0 71,0 70,0 68,0 67, Hordaland 83,0 87,0 86,0 82,0 82, Sogn og Fjordane 70,0 73,0 72,0 70,0 70, Møre og Romsdal 82,0 84,0 83,0 79,0 77, Sør-Trøndelag 71,0 72,0 72,0 69,0 68, Nord-Trøndelag 85,0 83,0 85,0 82,0 80, Nordland 76,0 80,0 81,0 79,0 79, Troms 82,0 84,0 85,0 83,0 85, Finnmark 88,0 88,0 90,0 86,0 85, Kilde: norgeshelsa statistikkbank FIGUR 6.9 LEGEMIDDELBRUKERE; KOLS OG ASTMA 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 Hele landet Buskerud

91 91 HELSETILSTAND TABELL 6.14 KREFT, NYE TILFELLER PER ÅR, PER , STANDARDISERT Totalt alle krefttyper (C00-96) Kreft i fordøyelsesorganer (C15-26) Tykk- og endetarmskreft (C18-21) Lungekreft (C33-34) Kreft i lymfatisk og bloddannende vev (C81-96) Brystkreft (C50) Prostatakreft (C61) menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner Hele landet 615,3 533,5 123,9 114,0 78,1 77,2 63,5 46,2 53,7 43,1 0,8 118,4 178,2 : Buskerud 635,9 564,0 119,2 113,3 78,4 79,2 59,8 45,6 57,2 46,4 0,8 123,6 189,4 : Drammen 640,0 588,0 115,8 120,1 83,2 82,6 63,9 48,4 53,5 52,5 : 133,6 194,2 : Kongsberg 682,7 573,4 124,7 111,4 79,4 72,6 54,7 32,6 70,2 44,5 : 129,2 202,6 : Ringerike 602,2 563,5 121,1 114,7 77,6 83, ,3 45,8 38,3 : 128,6 157,7 : Hole 599,4 592,9 115,6 89,9 66,1 48,5 49,2 64,5 46,5 66,1 : 86,6 197,6 : Flå 465,9 441,4 120,6 93,8 : 80,7 : : : : : 97,1 119,8 : Nes (Buskerud) 479,6 505,5 73,6 102,9 50,5 71,8 60,6 : 48,2 : : ,5 : Gol 775,9 490,4 108,3 79,1 57,7 55,5 69,5 32,2 90,4 36,5 : 144,7 233,5 : Hemsedal 427,2 508,2 78,9 66,0 49,3 : : : : : : 118,1 131,9 : Ål 532,1 530,4 85,6 84,5 53,4 70, ,5 55,6 36,5 : 114,9 175,2 : Hol 588,9 453,4 126,1 121,7 75,6 94,3 43,5 : 89,9 : : 89,4 144,2 : Sigdal 597,8 527,1 113,8 110,1 59,1 80,8 41,3 : 66,3 49,4 : 121,2 192,8 : Krødsherad 750,0 402,3 124,3 91,8 99,6 69 : : 92,9 : : : 238,6 : Modum 678,3 548,4 124,7 114,9 74,3 78,1 63,2 41,3 67,1 54,6 : 107,8 218,1 : Øvre Eiker 639,1 551,4 112,5 116,7 73,0 73,9 67,2 41,8 51,5 49,1 : ,5 : Nedre Eiker 661,4 589,8 129,8 112,4 88,0 85,3 67, ,9 47,4 : ,2 : Lier 638,9 572,1 131,5 114,7 87,5 81,7 62,6 47,3 52,7 47,9 : 127,3 191,4 : Røyken 633,7 587,3 121,3 139,0 85,3 99, ,9 67,7 44,6 : 126,4 164,6 : Hurum 671,0 559,0 129,8 114,3 73,1 77,6 38,1 58,8 57,6 38,8 : ,7 : Flesberg 694,8 508,2 122,0 55,9 : : : : 86,2 43 : 130,6 216,8 : Rollag 551,7 564,7 40,4 117,2 : : : : : : : 129,3 175,6 : Nore og Uvdal 518,8 504,1 143,4 82,0 108,6 70,5 34,7 : : : : 155,5 146,5 : Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 6.10 ANDELEN NYE KREFTTILFELLER, TOTALT FOR ALLE KREFTTILFELLER, PER , STANDARDISERT menn kvinner Kilde: kommunehelsa statistikkbank

92 92 HELSETILSTAND TABELL 6.15 TIDLIG DØD (FØR 75 ÅR) SOM FØLGE AV KREFT, PER INNBYGGER, STANDARDISERT Hele landet 118,7 117,5 116,1 115,3 114,4 113,3 Buskerud 114,0 113,6 111,5 111,6 112,0 111,8 Drammen 117,2 116,3 113,1 113,0 115,4 113,6 Kongsberg 106,3 108,2 108,0 108,4 107,5 108,3 Ringerike 117,1 118,7 118,4 118,3 118,9 117,7 Hole 106,6 105,6 103,9 99,8 95,9 92,9 Flå 71,7 79,9 79,9 82,2 98,7 106,9 Nes (Buskerud) 106,3 97,4 91,7 88,8 83,0 77,5 Gol 122,8 137,1 120,1 106,0 104,4 96,5 Hemsedal 84,4 83,5 82,9 76,4 81,5 75,5 Ål 95,9 90,1 84,5 93,0 99,2 115,7 Hol 107,1 105,1 105,0 104,6 108,4 107,5 Sigdal 119,1 106,7 104,7 104,7 99,1 92,8 Krødsherad 106,2 119,7 119,4 123,4 130,6 141,2 Modum 110,3 111,8 114,1 118,6 119,1 121,6 Øvre Eiker 126,2 121,4 121,3 120,5 118,9 117,3 Nedre Eiker 128,9 125,9 122,8 123,5 122,7 125,2 Lier 119,6 120,1 112,4 113,6 112,0 114,2 Røyken 105,4 105,0 105,3 111,0 109,2 110,2 Hurum 98,8 96,5 101,9 99,2 101,9 102,4 Flesberg 94,6 86,0 85,7 88,8 98,0 92,5 Rollag 88,7 101,6 94,3 85,3 84,5 83,7 Nore og Uvdal 106,8 103,6 97,5 78,3 72,8 62,5 Kilde: kommunehelsa statistikkbank FIGUR 6.11 TIDLIG DØD SOM FØLGE AV KREFT, PER INNBYGGER, Kilde: kommunehelsa statistikkbank

93 93 HELSETILSTAND FIGUR 6.12 FOLKEHELSEPROFIL FOR BUSKERUD 2015

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 Buskerudstatistikk 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling januar 2014 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 Buskerudstatistikk 2015 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2016 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling april 2018

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling april 2018 Buskerudstatistikk 2018 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling april 2018 Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2018

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2018 Buskerudstatistikk 2017 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2018 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017

Buskerudstatistikk. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 Buskerudstatistikk 2016 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2017 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013

FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 FOLKEHELSE I BUSKERUD 2013 MIDT-BUSKERUD DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid.

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 MIDT-BUSKERUD OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2014 TALL FOR NOEN UTVALGTE KOMMUNER I FYLKET OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 HALLINGDAL OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD MIDTFYLKET DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid. Presentasjonen

Detaljer

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN

FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN FOLKEHELSEN I BUSKERUD 2016 VESTVIKEN OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER DEMOGRAFI LEVEKÅR MILJØ SKOLE HELSE SKADER OG ULYKKER Innledning I denne presentasjonen finner du statistikk og

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013

Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Buskerudstatistikk 2012 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdeling februar 2013 Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement til Statistisk Sentralbyrås

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKE VARIASJON I KOMMUNER DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning I denne presentasjonen vises statistikk og folkhelseindikatorer for Buskerud fylke. For å gi et

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00.

Spørsmål og kommentarer til statistikkheftet kan rettes til Regionalavdelingen, utviklingsseksjonen, tlf. 32 80 87 00. FORORD Buskerud fylkeskommune v/regionalavdelingen utgir en ny utgave av statistikkheftet. for Buskerud. Heftet utgis en gang for året og er ment å være supplement til Statistisk sentralbyrås årbok med

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 234 246 229 233 220 224 240 243 224 224 228 251 256 241 269 742 680 667 647 667 636 689

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Bosted Besøk Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 4 593 4 636 4 490 4 393 4 169 3 976 3 984

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 405 2017 Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2017 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men: Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016

Innspill høring inntektssystemet. Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Innspill høring inntektssystemet Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune Januar 2016 Flå Hemsedal Krødsherad Hol Hole Kongsberg Drammen Nes Ringerike Stavanger Oslo Modum Hurum Gol Øvre Eiker Lier Trondheim

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok.

I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Kjære leser! I mange år har Buskerud fylkeskommune gitt ut et statistikkhefte ment som et supplement ti Statistisk Sentralbyrås årbok. Dette er i første rekke et hjelpemiddel for deg som trenger bakgrunnsmateriale,

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse Demografi påvirkningsfaktorer helse 5.211 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER, ARBEIDSLIV OG BOLIGBEHOV AVSLUTNINGSKONFERANSE VELKOMMEN TIL OSS Espen Karstensen, Norefjell 6. mars 2014 Beregningsmetode / verktøy Plan og Analysesystem for Næring, Demografi

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Waterhole Kongsberg 6. mai 2011

Waterhole Kongsberg 6. mai 2011 Waterhole Kongsberg 6. mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 30000 25000 Årlig vekst Folketall 3,0 2,5 2,0 20000 15000 1,5 1,0 10000 0,5 0,0 5000 0 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Eldrerådets medlemmer Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/86 LMR.. 31023030 033 30.01.2018 Innkalling til møte i Eldrerådet onsdag 07.02.2018 kl 14:00

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Glåmdalsregionen i tall

Glåmdalsregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune er leddet mellom stat og kommuner. Enkelt sagt tar fylkeskommunen seg av oppgaver i fylket som kan være for store for kommunene eller oppgaver som går på tvers

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Viken. Drøfting om kunnskapsgrunnlaget for en planstrategi for den nye fylkeskommunen

Viken. Drøfting om kunnskapsgrunnlaget for en planstrategi for den nye fylkeskommunen Viken Drøfting om kunnskapsgrunnlaget for en planstrategi for den nye fylkeskommunen Kunnskapsgrunnlaget: Hva trenger vi? Hvordan gjøre kunnskapsgrunnlaget tilgjengelig? Geografisk nivå: Viken Fylkene

Detaljer

Nye krav til det kommunale planarbeidet

Nye krav til det kommunale planarbeidet Nye krav til det kommunale planarbeidet Kommunen bestemmer gjennom vedtak av kommunal planstrategi om kommunen skal gjennomføre en full kommuneplanrevisjon av alle delene, eller om bare deler av kommuneplanen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI STATUS OG UTFORDRINGER FOR BUSKERUDSAMFUNNET. Buskerudtinget 14. november 2016

REGIONAL PLANSTRATEGI STATUS OG UTFORDRINGER FOR BUSKERUDSAMFUNNET. Buskerudtinget 14. november 2016 REGIONAL PLANSTRATEGI 2017-2020 STATUS OG UTFORDRINGER FOR BUSKERUDSAMFUNNET Buskerudtinget 14. november 2016 Regional planstrategi et verktøy for å ta stilling til hvilke spørsmål som er viktige å ta

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Utfordringer og reformer

Utfordringer og reformer Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringer og reformer Departementsråd Eivind Dale Buskerud 25. april 2017 Lavere oljeinntekter Eldre befolkning Migrasjon og proteksjonisme Digitalisering og

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget. Anni Skipstein, Folkehelseseksjonen, Østfold fylkeskommune Galleri Oslo,

Kunnskapsgrunnlaget. Anni Skipstein, Folkehelseseksjonen, Østfold fylkeskommune Galleri Oslo, Kunnskapsgrunnlaget Anni Skipstein, Folkehelseseksjonen, Østfold fylkeskommune Galleri Oslo, 04.06.2018 Hva er folkehelse? o Def.: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Bakgrunn for folkehelsearbeidet, hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Else Karin Grøholt Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. Sem i Asker, 27.4.2016 Disposisjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer