OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE. Følges regelverket ved driftsanskaffelser?"

Transkript

1 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I RINDAL KOMMUNE Følges regelverket ved driftsanskaffelser? Forvaltningsrevisjonsrapport 2009 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: Telefax: Org.nr.: mva E-post: Medlem av Norges Kommunerevisorforbund

2 2

3 INNHOLD 0. Sammendrag Bakgrunn for undersøkelsen Generelt om offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser i kommunen driftsanskaffelser Problemstilling og revisjonskriterier Problemstilling Avgrensning Revisjonskriterier Grunnleggende krav til alle anskaffelser Anvendelsesområdet: forskriftens ulike deler Metode Innsamling og bearbeiding av data Har organiseringen av innkjøpsfunksjonen betydning for anskaffelsesreglene? Revisjonskriterier Delegasjonsreglement og økonomireglement Hva er en anskaffelse når flere enheter gjør innkjøp? Faktaopplysninger Revisors vurdering Har kommunen egne retningslinjer for innkjøp og følges disse? Revisjonskriteriet Faktaopplysninger Revisors vurdering Forholder kommunen seg til regelverket når det gjelder terskelverdiene? Revisjonskriterier Beregning av terskelverdier Krav til konkurranse Tjenestekontrakter Vare- og tjenestekontrakter som inngås regelmessig Kunngjøringskrav Anskaffelsesprotokoll Skatteattest og HMS Journalføring/arkivering Kontrakter Faktaopplysninger Anskaffelser mellom og eks. mva Anskaffelser over kr eks. mva Revisors vurdering Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler og i hvilken grad benyttes rammeavtalene ved kommunens innkjøp? Revisjonskriterier Om rammeavtaler Varigheten av rammeavtaler Hvem kan benytte seg av rammeavtalen(e)?

4 7.1.4 Kjøpeplikt/leveringsplikt Faktaopplysninger Revisors vurdering Følges anskaffelsesregelverket i forbindelse med mottak av tilbud? Revisjonskriterier Tilbudets utforming, forskriftens Tilbakekall og endring av tilbud, forskriftens Registrering av innkomne tilbud, forskriftens Faktaopplysninger Revisors vurdering Sikres dokumentbehandlingen gjennom anskaffelsesprosessen? Revisjonskriterier Offentlighet og taushetsplikt Kommunens arkivplan Journalføring og arkivering Faktaopplysninger Revisors vurdering Høring Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefalinger Vedlegg: Vedlegg 1: Kilder Vedlegg 2: Bestillingen fra kontrollutvalget Vedlegg 3: Oversikt over inngåtte rammeavtaler via Innkjøpssamarbeidet Vedlegg 4: Intervjuguide benyttet ved gjennomføring av prosjektet

5 0. Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Rindal har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot offentlige anskaffelser i kommunen med utgangspunkt i om regelverket blir fulgt ved driftsanskaffelser. På bakgrunn av denne hovedproblemstillingen ble følgende delproblemstillinger konkretisert: 1. Har organiseringen av innkjøpsfunksjonen betydning for anskaffelsesreglene? 2. Har kommunen egne retningslinjer for innkjøp og følges disse? 3. Hvordan forholder kommunen seg til regelverket når det gjelder terskelverdiene? 4. Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler og i hvilken grad benyttes rammeavtalene ved innkjøp? 5. Følges regelverket i forbindelse med mottak av tilbud? 6. Sikres dokumentbehandlingen gjennom anskaffelsesprosessen? For å gi svar på delproblemstillingene har det vært gjennomført samtaler med personer som har sentrale funksjoner i forbindelse med innkjøp i kommunen. Det har vært innhentet dokumenter i tilknytning til anskaffelsesprosessen for enkelte anskaffelser, i tillegg til at det har vært innhentet regnskapsdata vedrørende aktuelle driftskontoer fra kommunens regnskapssystem. Annen dokumentanalyse er også gjennomført, det tenkes da spesielt på innhentet dokumentasjon fra kunngjøringsdatabasen Doffin og fra innkjøpssamarbeidet. Rindal kommune er tilsluttet Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid som ble dannet etter at flere av Orkide-kommunene i 2002 ønsket et samarbeid på innkjøpssiden. I forhold til de rammeavtalene innkjøpssamarbeidet har inngått og som benyttes av kommunen, ble et utvalg av disse gjennomgått med utgangspunkt i anskaffelsesregelverkets krav om synliggjøring av Rindal kommune som en av oppdragsgiverne enten i kunngjøringen eller i det tilhørende konkurransegrunnlaget. Dette er avgjørende for om Rindal kommune har rett til å kunne benytte seg av de inngåtte avtalene. Gjennomgang viste at anskaffelsesregelverkets krav var ivaretatt for Rindal kommunes vedkommende. Rindal kommune har en administrativ organisering som medfører at den enkelte enhet har delegert innkjøpsfullmakt og rapporterer på budsjett direkte til rådmannen. I dette ligger det at den enkelte enhetsleder må ha kjennskap til anskaffelsesregelverkets bestemmelser, og at anskaffelser kan foretas kun innenfor den vedtatte budsjettrammen for enheten. Hva innkjøpsansvaret innebærer, og hvem som kan foreta innkjøp er ikke klart definert i noe reglement. Kommunen har ikke vedtatt egne lokale retningslinjer for sine innkjøp, noe som innebærer at lov om offentlige anskaffelser med forskrift skal følges direkte. Kommunen har gode rutiner på å legge alle inngåtte rammeavtaler og eventuelle endringer i disse ut på kommunens intranett, slik at alle innkjøpere til enhver tid skal ha god oversikt over hvilke rammeavtaler som gjelder og avtalenes innhold. Når det gjelder beregning og fastsetting av terskelverdier forholder kommunen seg til regelverket på dette området for de anskaffelsene vi har sett på i denne undersøkelsen som gjelder

6 Undersøkelsen viser at kommunen ikke følger alle regelverkets krav for gjennomføring og dokumentasjon av anskaffelsesprosessen for alle anskaffelser i 2008 med en verdi mellom kroner og for anskaffelser over kroner eks mva. For enkelte anskaffelser følges regelverket fullt ut i forhold til de kontrollpunktene denne undersøkelsen bygger på, mens det for andre anskaffelser kan mangle enten kunngjøring, føring av anskaffelsesprotokoll, innhenting av skatteattester/hms-egenerklæring eller underskrevet kontrakt. Dette medfører at kommunen ved enkelte anledninger har brutt regelverket. Det er svært viktig at kommunen sikrer at alle anskaffelser følger regelverkets bestemmelser. I forhold til anskaffelser mellom og kan det spesielt fokuseres på viktigheten av at kunngjøringskravet blir overholdt og at anskaffelsesprotokoll skrives. Det er viktig for kommunen å ha protokoller som dokumenterer alle viktige hendelser gjennom anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt i denne forbindelse. Det kan også være en fordel om kommunen utarbeider en slik anskaffelsesprotokoll også i de tilfeller det kan være usikkerhet om anskaffelsens totale verdi kommer over den fastsatte kunngjøringsgrensen på kroner eks moms eller ikke. Rindal kommune har stort sett tilfredsstillende rutiner for inngåelse av egne rammeavtaler. Vår undersøkelse av avtalelojaliteten i forhold til de rammeavtalene som er inngått av NII 1, viser at kommunen i svært stor grad benytter seg av rammeavtalene i forbindelse med sine innkjøp. Den samme avtalelojaliteten gjelder også i forhold til kommunens egne inngåtte rammeavtaler. Vår undersøkelse viser at sentralt postmottak har tilfredsstillende rutiner knyttet til mottak og registrering av mottatte anbud. Det samme gjelder rutinene kommunen har fulgt for journalføring og arkivering av relevante dokumenter i tilknytning til de anskaffelsene denne undersøkelsen omfatter. Kommunens arkivplan har ikke har vært rullert siden den ble vedtatt i Dette er ikke i henhold til kravene i arkivforskriften, der det framgår at alle kommuner skal ha en kontinuerlig oppdatert og godkjent arkivplan i henhold til NOARK 4.1-standarden 2. Rindal kommune bør gjennomgå eksisterende arkivplan for å oppfylle kravene i gjeldende standard, samt foreta en kontinuerlig oppdatering av denne. På bakgrunn av våre funn og vurderinger anbefaler vi følgende: Det anbefales at kommunen utarbeider et skriftlig attestasjons- og anvisningsreglement der det også framgår hvem som har delegert innkjøpsansvar og hva innkjøpsansvaret innebærer. Det anbefales kommunen å sikre at alle driftsanskaffelser følger de bestemmelser anskaffelses regelverket omhandler i forhold til gjennomføring og dokumentasjon. Herunder: * sikre at kunngjøringskravet om konkurranse overholdes for alle kjøp over kr eks mva., * sikre at det utarbeides anskaffelsesprotokoll som dokumenterer hele 1 NII = Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid 2 NOARK 4.1-standarden er en mal for arkivplan utarbeidet av riksarkivaren. 6

7 anskaffelsesprosessen for alle anskaffelser over kr eks mva., * sikre at skatteattest / HMS-egenerklæring innhentes for alle anskaffelser over kr eks mva., * sikre at det blir inngått skriftlig kontrakt med leverandørene. Det anbefales at kommunen følger regelverkets bestemmelser i forhold til kjøp av kraft samt administreringen av salget av kommunens konsesjonskraft. Det anbefales at kommunen vurderer å inngå rammeavtale for sine banktjenester. Det anbefales at kommunen gjennomgår eksisterende arkivplan og oppdaterer denne i henhold til forskriftens krav. Arkivplana oppdateres kontinuerlig. Kristiansund, 17. juni 2009 Distriktsrevisjon Nordmøre IKS Bjarne Dyrnes Distriktsrevisor Statsautorisert revisor Marianne Hopmark Fagansvarlig forvaltningsrevisjon 7

8 8

9 1. Bakgrunn for undersøkelsen Kontrollutvalget i Rindal kommune bestilte i sak 09/09 datert en forvaltningsrevisjon vedrørende: Offentlige anskaffelser i Rindal kommune etterlevelse av regelverket ved driftsanskaffelser utført hos Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 3. Det ble i bestillingen presisert at kontrollutvalget ville ha seg forelagt en prosjektplan fra revisjonen i forbindelse med oppstarten av prosjektet, noe som ble imøtekommet via kontakt med kontrollutvalgets leder med utgangspunkt i et utarbeidet forslag til hva rapporten kunne omhandle ut fra den valgte problemstillingen. Bestillingen fra Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre er datert den Generelt om offentlige anskaffelser I Norge foretar offentlig sektor innkjøp for ca 270 milliarder 4 kroner hvert år. Det vedtatte regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at midlene utnyttes på best mulig måte gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser skal være med å bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv. Gjennom EØS-avtalen og WTO-forhandlingene er Norge internasjonalt forpliktet til å følge bestemte framgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse terskelverdier. I tillegg har vi nasjonale regler under disse terskelverdiene som gir større valgfrihet og fleksibilitet for de som gjennomfører innkjøp. I forbindelse med revidering av EU-direktivene for innkjøp, vedtok Norge ny forskrift om offentlige anskaffelser 7. april Den nye forskriften trådte i kraft 1. januar I henhold til forskriftens 1-2 gjelder forskriften for alle offentlige oppdragsgivere. Bakgrunnen for dette er at det offentlige ikke i samme grad som private er utsatt for markedskreftene når de tar sine beslutninger. Forskriften skal være med å sikre at det offentlige velger sine leverandører på en måte som sikrer best mulig effektiv ressursbruk og en likebehandling av de aktuelle leverandørene. Vi hører ganske ofte om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Dette kan både skyldes at regelverket er omfattende og komplisert, og at det kan være manglende kunnskap om regelverket fra innkjøpers side. For å møte dette utarbeidet FAD 5 en veileder som gir en god oversikt over regelverket for offentlige anskaffelser. Den primære målgruppen for den omfattende veilederen er innkjøpere i offentlig sektor som jobber med innkjøp til daglig. Når det gjelder råd knyttet til den mer praktiske planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av innkjøp, vises det til veilederen Beste praksis 6. Regelverket kan være med å bidra til å motvirke korrupsjon og øke den etiske standarden i offentlige anskaffelser. I loven/forskriften er det tatt inn en bestemmelse om at klagenemnda 3 Bestillingen fra Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre er vedlagt rapporten i vedlegg 1. 4 Jfr. KOSTRA-tall 5 FAD Fornyings- og administrasjonsdepartementet 6 Beste praksis veilederen finnes på følgende nettadresse: 9

10 for offentlige anskaffelser, KOFA, kan ilegge et overtredelsesgebyr på inntil 15 % av anskaffelsens verdi 7 hvis nemnda finner ut at det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Enhver kan melde mistanke om ulovlige direkteanskaffelser inn for vurdering av KOFA, der foreldelsesfristen er to år. 1.2 Offentlige anskaffelser i kommunen driftsanskaffelser Tabellen nedenfor viser kommunens totale kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 8 for årene Kjøp av varer og tjenester Driftsregnskapet Budsjettert Problemstilling og revisjonskriterier 2.1 Problemstilling Hovedproblemstillingen for prosjektet har vært å undersøke om kommunen følger regelverket for offentlige innkjøp når det gjelder driftsanskaffelser. For å svare på denne problemstillingen ble følgende delproblemstillinger konkretisert: 1. Har organiseringen av innkjøpsfunksjonen betydning for anskaffelsesreglene? 2. Har kommunen egne retningslinjer for innkjøp og følges disse? 3. Hvordan forholder kommunen seg til regelverket når det gjelder terskelverdiene? 4. Følges regelverket ved inngåelse av rammeavtaler og i hvilken grad benyttes rammeavtalene ved innkjøp? 5. Følges regelverket i forbindelse med mottak av tilbud? 6. Sikres dokumentbehandlingen gjennom anskaffelsesprosessen? 2.2 Avgrensning Prosjektet er avgrenset til å undersøke om regelverkets bestemmelser i forbindelse med kjøp av varer og tjenester (driftsanskaffelser) som er regnskapsført i 2008, er hensyntatt. Prosjektet omfatter ikke vurderinger om alle prosedyrebestemmelser i innkjøpsprosessen er fulgt, men det er gjennom kriteriene synliggjort hva prosjektet omhandler og blir vurdert opp mot. Prosjektet omfatter ikke om kommunen har foretatt en etisk eller miljømessig anskaffelse eller om anskaffelsen er foretatt ved e-handel. Det er ikke foretatt noen vurdering av om arkiveringspraksis og praksis i forbindelse med kassasjon er i henhold til gjeldende regelverk. 2.3 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som undersøkes. Kriteriene er hentet fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser, fra kommunens reglementer og eventuelt andre rutiner som kommunen har utarbeidet 7 Det vises til lovens/forskriftens bestemmelse. 8 Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon = KOSTRA-artene

11 innenfor innkjøpsområdet. De valgte revisjonskriteriene vil bli omtalt under hver enkelt delproblemstilling Grunnleggende krav til alle anskaffelser 9 Noen grunnleggende prinsipper gjelder for alle anskaffelser uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Disse prinsippene er nedfelt i lovens 5 og forskriftens 3-1 og er følgende: 1. Forholdsmessighet: Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. 2. Krav til konkurranse: Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse. Bakgrunnen for kravet er at konkurranser anses som et virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidra til økt verdiskapning i samfunnet i samsvar med lovens formål. 3. God forretningsskikk: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk. Kravet til god forretningsskikk innebærer at oppdragsgiver må forholde seg slik til en aktsom profesjonell aktør ville gjort på alle stadier av anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver må sørge for en forsvarlig og saklig saksbehandling, og at anskaffelsen foretas på en økonomisk og ressurseffektiv måte. 4. Likebehandling og ikke-diskriminering: Oppdragsgiver skal sikre at alle leverandørene behandles likt gjennom hele anskaffelsesprosessen. Dette gjelder blant annet valg av prosedyre, utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag i kvalifiserings- og tildelingsprosessen. Det er uttrykkelig bestemt at oppdragsgiver ikke skal diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilknytning. 5. Forutberegnelighet: Kravet innebærer at anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene. 6. Gjennomsiktelighet og etterprøvbarhet: Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til gjennomsiktelighet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Dette innebærer et krav om åpenhet om selve konkurransen og kan begrunne innsynsrett i dokumenter som viser hvordan anskaffelsesprosessen har foregått. Oppdragsgiver skal også sikre at hensynet til etterprøvbarhet ivaretas, noe som innebærer at oppdragsgiver må kunne dokumentere hva som har foregått i anskaffelsesprosessen. De grunnleggende kravene kan sees på som en forlengelse av lovens formålsbestemmelse, jf lovens 1, der det framgår at regelverket skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte. Formålet med de grunnleggende prinsippene er blant annet å ivareta rettssikkerheten til alle aktører i anskaffelsesprosessen for å sikre at aktuelle leverandører får de samme mulighetene til å få kontrakter med det offentlige. Videre skal kravene sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene uavhengig av hvilken del av forskriften som regulerer anskaffelsen, og uavhengig av hvilken anskaffelsesmetode som velges. De grunnleggende kravene må overholdes på alle stadier av anskaffelsesprosessen. 9 Kilde: Veileder for offentlige anskaffelser kap

12 De grunnleggende prinsippene kan benyttes for å utlede hvordan en anskaffelse skal gjennomføres i de tilfeller hvor anskaffelsene ikke direkte er regulert i regelverket. Disse prinsippene kan dermed bli et selvstendig rettslig grunnlag for plikter og rettigheter i anskaffelsesprosessen. At de grunnleggende prinsippene gir føringer for anskaffelsesprosessen er spesielt synlig når anskaffelsen foretas etter forskriftens del I. I forskriftens del I er det få detaljerte prosedyrekrav for hvordan anskaffelser skal foretas. Dette er for å gi oppdragsgiver større fleksibilitet. Derfor er det hovedsaklig de grunnleggende prinsippene som fastsetter rammene for hvordan anskaffelsen skal foretas. I forskriftens del II og III vil de grunnleggende prinsippene utfylle prosedyrereglene Anvendelsesområdet: forskriftens ulike deler 10 Forskriften til lov om offentlige anskaffelser er detaljerte, og det foreligger en egen veileder om hva som kreves for å oppfylle forskriftens krav. Forskriften er delt i fire deler som hver regulerer ulike typer av anskaffelser, avhengig av anskaffelsens art og verdi, jf De ulike terskelverdiene som er angitt i forskriften har betydning for hvilken del av forskriften som skal benyttes ved den aktuelle anskaffelsen. De terskelverdiene som er aktuelle for når oppdragsgiver må kunngjøre anskaffelsen i EØS-området, gjengis i tabellen nedenfor. Terskelverdiene justeres hvert andre år. Fornyings- og administrasjonsdepartementet foretar endringene i terskelverdiene og publiserer disse på departementets hjemmeside: Tabell 1: Anvendelsesområde for de ulike delene av forskriften. Del I Gjelder for alle anskaffelser uavhengig av anskaffelsens verdi. Oppdragsgiver kan velge å følge del I hvis anskaffelsen er på kr eller mindre, eller hvis noen av unntaksbestemmelsene i 2-1 annet ledd er oppfylt. Oppdragsgiver kan også velge å bare følge del I for kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester som kjøpes fra ideelle organisasjoner. Del I og II For anskaffelser mellom kr og EØS-terskelverdiene, samt uprioriterte tjenester uavhengig av anskaffelsens verdi. Kontrakter om telefon-, teleks-, mobilradio-, personsøkings- og satelittjenester skal følge del I og II, uavhengig av anskaffelsens verdi. Del I og III Gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Terskelverdiene finnes i forskriftens 2-2. Del I og IV Kontrakter om bygge- og anlegg til sosiale formål kan istedenfor å inngås etter reglene i del II eller del III, inngås etter reglene i del IV. Kontrakter om plan- og designkonkurranser og bygge- og anleggskonsesjoner gjennomføres etter reglene i del IV. Kilde: Veileder til reglene omoffentlige anskaffelser. 10 Hentet fra gjeldende forskrift om offentlige anskaffelser av , nr

13 Tabell 2: EØS-terskelverdier klassisk sektor 11 Terskelverdier 2007 Terskelverdier 2008/2009 Vare- og tjenestekontrakter hos sentrale kroner kroner statlige organer/etater Vare- og tjenestekjøp hos andre offentlige kroner kroner oppdragsgivere Årlig veiledende kunngjøring om kroner kroner planlagte vare- og tjenestekjøp Delarbeid (tjenester) som kan unntas EØSkunngjøring kroner kroner Alle oppdragsgiveres bygg- og kroner kroner anleggsprosjekt Årlig veiledende kunngjøring for bygg- og kroner kroner anleggsarbeider Delarbeid (bygg og anlegg) som kan unntas EØS-kunngjøring kroner kroner I utgangspunktet skal den samlede verdien av delarbeider legges til grunn ved beregning av terskelverdiene. 3. Metode Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon som er fastsatt av NKRF (Norges kommunerevisorforbund). I tråd med formålet bygger denne undersøkelsen på å vurdere om Rindal kommune følger anskaffelsesregelverket når det gjelder driftsanskaffelser. Datainnsaling er gjennomført på bakgrunn av intervju/samtale med aktuelle ledere og medarbeidere tilknyttet Rindal kommunes administrasjon som har ansvar for og arbeider med anskaffelser, samt foretatt dokumentanalyse av regnskapsopplysninger, kommunale vedtak, inngåtte avtaler/kontrakter og andre aktuelle dokumenter som opplysninger fra kunngjøringsdatabasen Doffin. Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av pålitelighet (reliabilitet) og gyldighet (validitet). Gyldighet er uttrykk for om vi har målt det vi ønsker å måle. Dataenes gyldighet i dette prosjektet ble sikret ved at revisjonen har innhentet sentrale dokumenter for Rindal, samtidig som det er gjennomført samtaler med sentrale personer ved administrasjonen med utgangspunkt i anskaffelsesregelverket og andre aktuelle rutiner/retningslinjer i forbindelse med innkjøp. Påliteligheten uttrykker hvor nøyaktig datainnsamlingen har vært. Under intervjuene ble det benyttet intervjuguide, og intervjuene er verifisert/godkjent i ettertid. 11 Terskelverdiene fastsettes av Fornyings- og Administrasjonsdept (FAD). 13

14 3.1 Innsamling og bearbeiding av data Først undersøkte vi hvordan kommunen har organisert sin innkjøpstjeneste og ved gjennomgang av det regelverket eller de retningslinjer kommunen benytter i forbindelse med sine anskaffelser. For å finne ut hvilke anskaffelser kommunen har foretatt, har vi gjennomgått relevante kontoer i driftsregnskapet fra artsgruppene , kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon. Vi har sortert ut enkelte tjeneste- og varegrupper hvor det er inngått rammeavtaler for å kontrollere om kommunen har brukt de leverandørene som det er inngått avtale med, eller om også andre leverandører er benyttet og eventuelt i hvor stor grad. Dette gjelder både i forhold til rammeavtaler Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid har inngått med leverandører på vegne av Rindal kommune og rammeavtaler Rindal kommune selv har inngått. Vi har kontrollert etterlevelsen av regelverket i forbindelse med enkelte inngåtte avtaler og foretatte innkjøp som danner grunnlaget for denne undersøkelsen, og det er innhentet informasjon om kommunens dokumentbehandling- og arkiveringsrutiner i forbindelse med kommunens anskaffelser. 4. Har organiseringen av innkjøpsfunksjonen betydning for anskaffelsesreglene? 4.1 Revisjonskriterier Flere samfunnshensyn krever en klar innkjøpspolitikk i kommunene. Kommunene er store markedsaktører både lokalt og nasjonalt, og må opptre profesjonelt og på en måte som vekker tillit til omverdenen. Nye samfunnsmessige hensyn, krav og muligheter betyr også et tydeligere skille mellom politikere som bestillere og administrasjonen som utførere i anskaffelsesprosessen. Det betyr at politikerne bør fastsette overordnede prinsipper for hvordan kommunen skal forholde seg til blant annet: Etikk Miljø, sosiale hensyn mv Universell utforming E-handel Innkjøpssamarbeid I tillegg bør det fastsettes hvordan ansvaret for innkjøp skal fordeles mellom politisk og administrativt nivå, hvordan innkjøpsfunksjonen skal organiseres og hvilke krav som skal stilles til kompetanse Delegasjonsreglement og økonomireglement Den lovmessige hjemmelen for kommunestyrets delegasjonsmuligheter finnes i Kommuneloven. Delegasjon til rådmannen er hjemlet i lovens I henhold til tillegg til vedtatt delegasjonsreglement for Rindal kommune står det under punkt A Generelt: I rådmannens fravær utøver økonomisjefen som rådmannens formelle stedfortreder alle rådmannens fullmakter, med unntak av anvisningsretten (jf. eget regelverk for denne). 14

15 I forhold til vedtatt økonomireglement får den enkelte enhetsleder tildelt en økonomisk ramme som tilsvarer budsjettet for fra vedtatt økonomiplan til disposisjon for sin virksomhet Hva er en anskaffelse når flere enheter gjør innkjøp 12? I enkelte innkjøpsvirksomheter kan det være flere desentraliserte enheter innenfor samme juridiske enhet som gjør innkjøp. Dette vil typisk være aktuelt i staten, i en stor kommune hvor for eksempel en skole gjør innkjøp av samme art som andre skoler. En aktuell problemstilling er da om anskaffelser som de ulike enhetene gjør må sees i sammenheng når terskelverdiene beregnes. Forskriften gir ikke svar på denne problemstillingen. I en slik sammenheng må det vurderes hva som utgjør anskaffelsen. Departementet har i en fortolkningsuttale til Vest-Agder fylkeskommune oppsummert noen forutsetninger som må være oppfylt for at man ikke skal se flere enheters innkjøp i sammenheng med beregning av terskelverdi. I vurderingen legges det vekt på om anskaffelsen skjer av innkjøpsuavhengige enheter. Sentrale momenter i vurderinger er: Om enheten har eget budsjett og selvstendig innkjøpsansvar. Om anskaffelsen kun er til denne enheten, og om beslutningen om inngåelse av kontrakt tas utelukkende av denne enheten for denne type anskaffelse. Dette vil si at enheten ikke trenger godkjennelse for anskaffelsen. Hvis en enhet koordinerer kjøp for flere andre enheter, for eksempel gjennom en felles rammeavtale, må verdien av de planlagte innkjøpene sees i sammenheng ved beregning av terskelverdiene. Dette gjelder selv om de forskjellige enhetene ellers har selvstendig innkjøpsansvar. Reglene om omgåelse må også tas i betraktning hvis motivet for at enhetene inngår individuelle kontrakter er å omgå regelverket. 4.2 Faktaopplysninger Rindal kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell. Lederteamet består av rådmann, økonomisjef, plansjef og kontorsjef. 15 enhetsledere (inklusive NAV) rapporterer direkte til lederteamet. I stab er et sekretærkorps og ei økonomiavdeling, i tillegg til en skolefaglig ansvarlig. Den administrative organiseringen er bygd opp slik at den enkelte enhetsleder innehar budsjettansvar for sin enhet. Den enkelte enhet får tildelt en ramme som de skal styre sin virksomhet innenfor og enhetsleder rapporterer på budsjett direkte til rådmann. Rindal kommune har ikke vedtatt et eget attestasjons- og anvisningsreglement, men dette er et arbeid som pågår og skal ferdigstilles høsten Kommunen har etablert en attestasjonsog anvisningsordning av fakturaer som har vært praktisert i flere år, og som vil vedvare til nytt reglement blir vedtatt. Vi har mottatt en oversikt som viser hvordan attestasjon- /anvisningsfunksjonen er tenkt organisert og hvem som vil få nevnte myndighet etter det nye reglementet. Denne oversikten er laget i forbindelse med at kommunen tar i bruk scanning av fakturaer. Det skal refereres til denne lista i økonomi- eller i delegasjonsreglementet. Lista er operativ fra mai Veileder til Forskrift om offentlige anskaffelser kap

16 Reglementet bør i tillegg inneholde bestemmelser i forhold til kommunale innkjøp, hva innkjøpsansvaret omfatter og hvem som har fått delegert innkjøpsansvar. Rindal kommune er tilsluttet Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid 13 som ble dannet i 2002 etter at flere av Orkide-kommunene ønsket et samarbeid på innkjøpssiden. Anbudsprosessen og oppfølgingen av avtaler for innkjøpssamarbeidet ivaretas av innkjøpere i Kristiansund kommune. Gjennom dette innkjøpssamarbeidet har Rindal pr tilsluttet seg 33 forskjellige rammeavtaler. Alle inngåtte rammeavtaler og alle endringer som blir foretatt i forbindelse med rammeavtalene blir lagt ut på kommunens intranett, slik at innkjøperne til enhver tid skal være oppdatert i forhold til hvilke rammeavtaler som gjelder samt innholdet i disse. I følge økonomisjefen er det innenfor driftsbudsjettet få innkjøp som er større enn kr Rindal kommune har pr i dag ikke vedtatt etiske retningslinjer som sier noe om hvilke etiske prinsipper som må legges til grunn for i forbindelse med kommunens innkjøp. I henhold til mottatte opplysninger er dette et arbeid som startes opp før ferien og ferdigstilles i løpet av høsten Revisors vurdering I henhold til kommunens økonomireglement får hver enhet tildelt en ramme som de skal styre sin virksomhet innenfor. Dette medfører at den enkelte enhet har budsjett- og innkjøpsansvar innenfor sitt område. Dette kan igjen medfører at enkelte anskaffelser kan sees isolert pr resultatenhet og ikke nødvendigvis samlet for kommunen. På denne måten vil færre anskaffelser i så fall bli omfattet av bestemmelsene om terskelverdiene, noe som kan føre til lavere risiko for at bestemmelsene i anskaffelsesregelverket brytes. Kommunen mangler et skriftlig, vedtatt attestasjons- og anvisningsreglement som viser hvem som har nødvendig fullmakt til å attestere/anvise innenfor den enkelte enhets ansvarsområde, og hvem som innehar innkjøpsmyndighet i kommunen. Selv om kommunen mangler et vedtatt reglement på dette området, er det etablert en praksis i forhold til attestasjon og anvisning som har fungert over mange år. Det anbefales imidlertid at det utarbeides et skriftlig attestasjons- og anvisningsreglement for kommunen, der det i tillegg framgår hvem som har fått delegert innkjøpsansvar og nærmere hva innkjøpsansvaret innebærer. En delegasjon av innkjøpsfullmakt krever at den som får delegert myndighet til å foreta innkjøp for kommunen har den nødvendige kunnskapen om bestemmelsene i anskaffelsesregelverket. Selv om kommunen i stor grad benytter seg av innkjøpssamarbeidets og egne inngåtte avtaler, vil det framdeles forekomme situasjoner der det i kommunen, innenfor enkelte enheter, må gjennomføres anskaffelser som omfattes av et krevende regelverk. En slik delegering fordrer god informasjon om det generelle regelverket og om de stadige endringene som gjøres i forhold til dette, slik at alle kommunens innkjøpere til enhver tid er godt orientert om regelverkets krav og pålegg. 13 I rapporten også benevnt NII. 16

17 I forhold til å fastsette overordnede prinsipper for hvordan kommunen skal forholde seg til etiske problemstillinger blant annet i forbindelse med innkjøp, er kommunen i startfasen med å utarbeide retningslinjer på dette området. Det er positivt at kommunen setter temaet om etikk på dagsorden. 5. Har kommunen egne retningslinjer for innkjøp og følges disse? 5.1 Revisjonskriteriet Kommunen har anledning til å vedta egne lokale bestemmelser/retningslinjer som er mer spesifisert og strengere enn det hovedregelen i lov og forskrift legger opp til. Dersom kommunen ikke har fastsatt egne retningslinjer på området, så er det hovedreglene i lov og forskrift som skal følges. 5.2 Faktaopplysninger Vi har mottatt opplysninger om at Rindal kommune ikke har utarbeidet et eget innkjøps- eller anskaffelsesreglement. I den forbindelse er økonomisjefen av den oppfatning at det er bestemmelsene i lov/forskrift som gjelder, og at det er disse bestemmelsene som blir lagt til grunn ved anskaffelser i Rindal kommune. Det er den enkelte enhetsleder sammen med økonomisjef som er ansvarlig for at regleverket om offentlige anskaffelser følges. 5.3 Revisors vurdering I og med at Rindal kommune ikke har vedtatt eget regelverk som regulerer kommunens innkjøp, er det slik at hovedreglene i lov og forskrift er retningsgivende for hvordan innkjøpene skal gjennomføres. 6. Forholder kommunen seg til regelverket når det gjelder terskelverdiene? 6.1 Revisjonskriterier I dette kapitlet sees det spesielt på anskaffelser mellom og kroner samt anskaffelser over og EØS-terskelverdiene Beregning av terskelverdier Reglene om beregning av terskelverdier er fastsatt i forskriftens 2-3. Oppdragsgiver plikter å foreta en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi for å vurdere om anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene, og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. Reglene om beregning av terskelverdier gjelder både EØSterskelverdiene og den nasjonale terskelverdien. Ved beregning av terskelverdier må oppdragsgiver anslå anskaffelsens verdi. I den nye forskriften er det presisert at oppdragsgiver må gjøre et anslag over det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale eks. mva, for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. Det er et generelt forbud i lov om offentlige anskaffelser å dele opp anskaffelser i den hensikt å unngå at bestemmelser i loven eller forskriften kommer til anvendelse. Oppdragsgiver må 17

18 derfor ikke kunstig dele opp anskaffelsen for å tilpasse seg terskelverdiene. Anskaffelser kan bare deles opp der det foreliger saklige grunner for dette. Dette betyr imidlertid ikke at man ikke kan dele opp anskaffelser i delkontrakter som leverandørene kan gi tilbud på, men man må da beregne verdien samlet for disse kontraktene dersom det kan betraktes som en anskaffelse. Et naturlig utgangspunkt i vurderingen av hva som utgjør en anskaffelse er om den planlagte anskaffelsen samlet har til formål å dekke et bestemt behov. Oppdragsgiver må gjøre et anslag over hva man mener anskaffelsen vil være verdt. Tidligere anskaffelser av samme type, andre offentlige oppdragsgiveres anskaffelser og markedsundersøkelser vil være momenter som er sentrale i en slik vurdering. Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig skjønn ved beregning av anskaffelsens verdi. Om det i etterkant viser seg at anskaffelsen ligger over terskelverdiene, er dette ikke avgjørende hvis oppdragsgiver har foretatt et forsvarlig skjønn. Dersom tilbudene ligger høyt over anslagene, kan det være grunn til å stille spørsmål om oppdragsgivers anslag har vært forsvarlig. Anslaget over anskaffelsens verdi må være forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen. I praksis innebærer dette når oppdragsgiver sender inn kunngjøringsskjemaet til Doffin. For anskaffelser som ikke krever kunngjøring, må tidspunktet for når oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud legges til grunn, jfr, forskriftens 2-3, annet ledd. Dette kan for eksempel være når oppdragsgiver etter å ha undersøkt tidligere priser, eventuelt hva andre oppdragsgiverer har betalt for sammenlignbare anskaffelser, henvender seg til leverandører for å få pristilbud Krav til konkurranse Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse, jfr lovens 5 og forskriftens 3-1 første ledd. Bakgrunnen for kravet er at konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidra til økt verdiskapning i samfunnet i samsvar med lovens formål. Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Oppdragsgiver plikter derfor også så langt det er mulig å sikre konkurranse om anskaffelser som følger framgangsmåten i forskriftens del I, for eksempel for anskaffelser med en verdi under kroner. Forholdsmessighetsprinsippet tilsier at kravet til hvordan konkurransen skal gjennomføres, og hvor mange aktører som skal være med i konkurransen, øker med anskaffelsens verdi og betydning. Kravet til konkurranse gjelder kun så langt det er mulig. Hovedregelen er at konkurranse skal overholdes. I enkelte unntakstilfeller vil oppdragsgiver kunne tildele en kontrakt til en leverandør uten konkurranse, forutsatt at det foreligger hjemmel for dette i anskaffelsesregelverket. Dette vil typisk gjelde der det kun er en leverandør i markedet, og oppdragsgiver kan anskaffe ytelsen direkte fra leverandøren. Jfr. forskriftens 2-1 annet ledd bokstav a og 14-4 bokstav c. Dersom anskaffelsen gjelder et ubetydelig beløp, kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller også tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte en leverandør. 18

19 6.1.3 Tjenestekontrakter For løpende tjenestekontrakter uten fastsatt samlet pris, er det i forskriften fastsatt noen regler for hvordan terskelverdiene skal beregnes jf 2-3 niende og tiende ledd. Er det fastsatt en samlet pris legges denne til grunn ved beregningen. For tjenestekontrakter som er tidsbegrenset, og som har en varighet på 48 måneder eller mindre, skal beregningsgrunnlaget ta utgangspunkt i det anslåtte beløpet for hele kontraktens varighet. Om avtalen inneholder en tidsbegrensning beror på en tolkning av den konkrete kontrakten. Hvis avtalen ikke er begrenset i tid eller avtalen gjelder for mer enn 48 måneder, hvor det ikke er fastsatt en samlet pris, er det i forskriften fastsatt at man skal beregne terskelverdiene ut fra en månedlig rate multiplisert med 48. Avtaler med ubegrenset avtaleperiode vil kunne være i strid med kravet til konkurranse Vare- og tjenestekontrakter som inngås regelmessig Ved kjøp av varer og tjenester som oppdragsgiver gjør regelmessig, stiller forskriften krav om at man tar hensyn til andre lignende regelmessige anskaffelser når terskelverdiene beregnes. I motsatt fall ville oppdragsgiver kunne omgås regelverkets krav til konkurranse ved å stadig peke på at anskaffelsene er for små i forhold til terskelverdiene. Typiske kontrakter som inngås regelmessig vil være driftsrelaterte anskaffelser, for eksempel rekvisita Kunngjøringskrav Kunngjøres anskaffelsene i Doffin-/TED-databasen? Forskriftens 9-1. Kunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på anskaffelsen. Utgangspunktet er at hvis man tror at flere leverandører ønsker å konkurrere om en anskaffelse, så skal anskaffelsen offentliggjøres på en slik måte at ingen relevante leverandører bevisst blir forhindret fra å delta. På denne måten åpnes det for større konkurranse og gjennomsiktelighet om offentlige anskaffelser, og det offentlige vil kunne få en bedre pris eller ytelse ved at flere konkurrerer om oppdragene. Forskriften gir følgende pålegg om kunngjøring i anskaffelsesprosessen: Forskriften krever i utgangspunktet at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, kr , skal kunngjøres. Dette gjelder for varekjøp, tjenestekjøp samt bygg-/anleggskontrakter. Alle kunngjøringer over nasjonal terskelverdi skal kunngjøres på Doffin. Man kan unnlate å kunngjøre en anskaffelse dersom den omfattes av et av unntakene i 2-1, eller når andre spesielle vilkår er oppfylt. For anskaffelser over EØS-terskelverdiene er det krav om kunngjøring i TED-databasen, som er EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp. Leverandører fra hele EØSområdet vil på denne måten kunne være med i konkurransen. Hvordan kunngjøres anskaffelser mellom og kroner? Dersom anskaffelsen har en anslått verdi som ligger under nasjonal terskelverdi, er det ikke plikt til å kunngjøre anskaffelsen, men forskriftens del I må følges. Dette betyr at det så langt som mulig skal gjennomføres konkurranse om anskaffelsen. Oppdragsgiver kan velge å kunngjøre anskaffelser selv om dette ikke er pålagt etter forskriften. I den norske offisielle databasen for offentlige anskaffelser, Doffin, er det laget et 19

20 eget sett med kunngjøringsskjemaer for frivillig publisering av anskaffelser som har en verdi under kr Kunngjøring av disse anskaffelsene er en enkel måte å bidra til konkurranse, forutsigbarhet og gjennomsiktelighet ved mindre oppdrag Anskaffelsesprotokoll Er plikten til å føre anskaffelsesprotokoll overholdt? Forskriftens 3-2, jfr. vedlegg 3 til forskriften. Det er innført et krav om enkel protokollplikt for alle anskaffelser over kroner eks. mva. Protokollplikten er noe mer omfattende for anskaffelser etter del II og del III, enn for anskaffelser etter del I. For at protokollplikten skal kunne etterleves på en brukervennlig og kostnadseffektiv måte, har departementet laget skjemaer som oppdragsgiver kan velge å benytte. Skjemaene ligger som vedlegg til forskriften, og kan finne på departementets hjemmeside 14. Brukerne kan fylle ut disse malene i visshet om at forskriftens krav tilfredsstilles. Hvis man velger å ikke bruke departementets maler, er det viktig at man uansett svarer på de spørsmålene som framgår av disse malene. Forskriften pålegger oppdragsgiver å føre protokoll gjennom hele anskaffelsesprosessen. Dette bidrar til at ulike instanser, både nasjonale og internasjonale, kan føre kontroll med at oppdragsgivers beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Protokollen gir økt gjennomsiktelighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og kan dermed bidra til å motvirke kameraderi og korrupsjon Skatteattest og HMS Skatteattest Etter forskriftens 3-3 skal alle norske leverandører som leverer tilbud framlegge skatteattest ved anskaffelser som overstiger kr Oppdragsgiver skal angi innleveringsmåte, tidspunkt for innlevering og eventuell tilleggsfrist. Oppdragsgiver står fritt til å fastsette når dette skal skje. Innleveringsmåten og tidspunktet må imidlertid fastsettes i tråd med de grunnleggende prinsippene, spesielt kravet til likebehandling. Skatteattest skal leveres inn sammen med tilbudet. Oppdragsgiver kan ikke evaluere et tilbud uten først å ha mottatt skatteattesten. Skatteattesten kan ikke være eldre enn 6 måneder. En leverandør som ikke har oppfylt sin plikt til å betale skatter, avgifter eller trygdeavgifter i samsvar med lov og forskrift, kan avvises, jfr andre ledd bokstav e og f og andre ledd bokstav e og f. Proporsjonalitetsprinsippet tilsier at forsømmelsen må være av et visst omfang for å gi grunn til avvising. HMS-egenerklæring For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiver for anskaffelser som overstiger kroner eks. moms kreve HMS-egenerklæring. I motsetning til bestemmelsen for skatteattest, er det kun den valgte leverandøren som skal framlegge HMS-egenerklæring. Oppdragsgiver angir innleveringsmåte og tidspunkt for innlevering. Regelen innebærer at egenerklæringen kan leveres inn etter at oppdragsgiver har valgt leverandøren

21 6.1.8 Journalføring/arkivering De aktuelle reglene på dette området omhandles i kapittel 9, men i forhold til kjøp mellom koner og over kroner, ser vi etter om dokumentene for de valgte innkjøpene er journalført og arkivert Kontrakter Anskaffelsesregelverket har flere bestemmelser knyttet til tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Med kontrakt menes en kontrakt underskrevet av begge parter. 6.2 Faktaopplysninger Anskaffelser mellom og eks. mva. For å kontrollere om disse kriteriene er lagt til grunn ved driftsanskaffelser i Rindal, er det benyttet innhentet regnskapsmateriale for KOSTRA-artene fra kommunens driftregnskap for 2008 for å vurdere hvilke anskaffelser som er gjennomført i kommunen av nevnte størrelsesorden, og hvordan krav og pålegg i lov/forskriften er fulgt opp i forbindelse med disse. Vi har ikke vurdert det som nødvendig å benytte regnskapsopplysninger fra tidligere år som grunnlag for denne undersøkelsen, da det vil være den tidsmessige nærmest mulige dokumentasjonen som vil gi mest korrekt informasjonen om tingenes tilstad. I denne sammenhengen kan nevnes at kravene for kjøp mellom og eks moms ble skjerpet fra og med 2007 ved at det ble innført protokollplikt for kjøp som nevnt overfor, samt at det ble innført krav om innhenting av skatteattest og HMS-egenerklæring i forbindelse med kjøpene. Dette betyr at alle leverandører som har levert tilbud på kjøp som overstiger kroner eks moms, skal framlegge skatteattester (skatt og moms) som ikke er eldre enn 6 måneder, mens det bare er den valgte leverandøren som skal levere HMSegenerklæring. Regnskapsrapporten er videre benyttet for å identifisere anskaffelser som overstiger kroner eks moms på områder hvor det ikke er etablert innkjøpsavtaler. Et utvalg av disse er plukket ut for nærmere kontroll, og det vises til oversikten sist i dette kapittelet med tilhørende kommentarer. Beregning av terskelverdier Terskelverdiene beregnes netto, eks moms. Mange desentrale innkjøp gjøres med utgangspunkt i de rammeavtalene som inngås via innkjøpssamarbeidet. Vi har fått opplyst at de driftsanskaffelsene som gjøres direkte fra Rindal kommune stort sett har en verdi på mellom kr og eks mva. Denne type driftsinnkjøp kommer svært sjelden over EØS-terskelverdiene, og det blir av den grunn enklere å forholde seg til regelverket. I forhold til de anskaffelsene som ble plukket ut for nærmere kontroll 15, har vi selv beregnet verdien på anskaffelsene. Krav til konkurranse Vi har fått opplyst at kravet til konkurranse overholdes ved at det enkelte anbud for anskaffelser over kr sendes direkte til min. 3 leverandører hvis det gjelder konkurranse lokalt. 15 Jfr oversikten nederst på neste side med tilhørende kommentarer. 21

22 Kunngjøring av anskaffelsene For anskaffelser mellom kr og eks moms bruker kommunen stort sett en frivillig kunngjøring i Doffin for å synliggjøre konkurransen. I tillegg benyttes kunngjøring i lokalavisene for å gjøre aktuelle leverandører som ikke har mulighet til å søke på Doffin, oppmerksomme på konkurransen, samt at konkurransen kunngjøres på Trollheimsporten og på kommunens hjemmeside. Anskaffelsesprotokoll Forskriftens krav om protokollføring skal bekrefte at det så langt som mulig er gjennomført konkurranse. I henhold til opplysninger framgår det at det blir skrevet anskaffelsesprotokoll for alle innkjøp over kr eks. moms, og at protokollen føres gjennom hele anskaffelsesprosessen. Det benyttes standard maler for protokoll utarbeidet av innkjøpssamarbeidet som sikrer brukeren at forskriftens krav tilfredsstilles. Kopi av kunngjøringstekst samt anskaffelsesprotokoll ligger i egen perm på økonomisjefens kontor, den øvrige dokumentasjonen som tilhører anskaffelsesprotokollen finnes i arkivmappen tilhørende den enkelte anskaffelsen. Alle opplysninger som en anskaffelsesprotokoll skal inneholde er ivaretatt. Skatteattest og HMS-egenerklæring Skatteattest skal leveres som dokumentasjon ved ethvert kjøp over kroner, mens HMS-egenerklæring bare skal kreves av den valgte leverandøren. For en av de anskaffelsene som Rindal kommune foretok i forbindelse med anbud på leasing av biler til hjemmetjenesten i perioden 2008/2009, har vi mottatt dokumentasjon på at det manglet skatteattest fra en leverandør og at en leverandør manglet HMS-egenerklæring. Begge leverandørene ble tilskrevet med krav om oppdatert attest/egenerklæring, noe som ble imøtekommet. To av leverandørene ble avvist på grunn av tilbudets innhold, som i disse tilfellene gjaldt manglende opplysninger/dokumentasjon i forhold til kunngjøringsteksten. Underskrevne kontrakter For at en kontrakt skal være gyldig må den være underskrevet av begge parter. Våre funn viser at dette blir ivaretatt for de driftsanskaffelsene i Rindal kommune som følger anskaffelsesregelverkets bestemmelser, men det finnes eksempler på anskaffelser i kommunen som ikke følges av en underskrevet kontrakt. Følgende anskaffelser er kontrollert nærmere: Tabell 1 Anskaffelse Leverandør Innkjøper Beløp u/mva ( ) Konsulenttjenester I&M Kommunikasjon Rindal kommune kr Trollheimen nærings- Rindal kommune kr Sørvis VIBO Entreprenør Rindal kommune kr

23 Tjenestekontrakter Trollheimen Næringssørvis Kjøp av tjenester fra Trollheimen Næringssørvis utgjør kr eks mva. for 2008, og gjelder arbeid med kommunens næringsplan, div. møter m.v. Ser vi nærmere på Trollheimen Næringssørvis (tidligere FOKUS Rindal AS) foreligger det et vedtak i kommunestyre av der det framgår at Rindal kommune går inn i selskapet med en kapital på kr I saksframlegget står det at Rindal kommune har sagt seg villig til å kjøpe tjenester fra selskapet for kr årlig. En vesentlig del av dette beløpet skal, i henhold til saksframlegget, brukes til å styrke det oppsøkende arbeidet overfor næringslivet i kommunen. I tillegg vil selskapet bli en ressurs (kompetanse og kapasitet) i Rindal, hvor også kommunen kan kjøpe andre tjenester. Dette er et samarbeidende selskap inngått mellom private og kommunen, og det er i tilknytning til dette blitt utarbeidet vedtekter/forretningsplan for selskapet. Det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon i forbindelse med kommunens kjøp av tjenester fra Trollheimen Næringssørvis. I&M Kommunikasjon Når det gjelder kjøp av konsulenttjenester fra I&M Kommunikasjon på kr eks moms, er kostnadene regnskapsført på tjeneste Næringsplan. I henhold til opplysninger gjelder dette kjøp av tjenester i forbindelse med prosjektet Tid til å leve, et prosjekt som i sin tid ble initiert av næringslivet og kommunen i fellesskap. Det ble opprettet ei styringsgruppe som forestår innkjøpene, mens kommunen står for det formelle og stiller budsjettmidler til rådighet. I&M Kommunikasjon er et kommunikasjonsbyrå som arbeider med reklame, PR og merkevarebygging for oppdragsgivere med ambisjoner. Rindal kommune engasjerte i 2007 dette byrået til å utføre tjenester innenfor en kostnadsramme på ca kroner som en del av arbeidet med kommunens næringsplan, et arbeid og et engasjement som har økt i omfang de siste årene. Dette arbeidet har ikke vært gjenstand for konkurranse i henhold til gjeldende bestemmelser, og det er ikke ført anskaffelsesprotokoll som viser hva kommunen har foretatt seg i forhold til å engasjere firmaet og hvilke arbeidsoppgaver de er satt til å utføre. Det finnes heller ingen underskrevne tilbud/kontrakter mellom kommunen og I&M Kommunikasjon. VIBO Entreprenør Kjøp som er foretatt fra VIBO Entreprenør relaterer seg til arbeid i forbindelse med minnesmerket Merkestein, et arbeid som for 2008 beløp seg til kr eks. moms. Etter mottatte opplysninger var et arbeid det hastet å komme i gang med, samtidig som det ble ansett som lite sannsynlig at kommunen ville få inn anbud fra flere tilbydere. Dette var et spesialarbeid som ikke mange andre kunne levere. På denne bakgrunn ble VIBO Entreprenør engasjert uten foregående konkurranse om oppdraget. Det foreligger ingen protokoll på anskaffelsen, og det foreligger ingen kontrakt. HMS-erklæring foreligger Anskaffelser over kr eks. mva Når det gjelder kjøp som overstiger den nasjonale terskelverdien på kr eks. moms skal anskaffelsesregelverkets bestemmelser i forskriftens del I (og II) følges. Dette gjelder blant annet kravene til kunngjøring, sikring av konkurranse samt bestemmelsene om protokollføring, underskrevet kontrakt med videre. 23

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Endelig rapport Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Frøya kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider

Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider R 25-2014 Forvaltningsrevisjon i Os kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Offentlige anskaffelser i Os kommune med fokus på byggeog anleggsarbeider Formålet med prosjektet er å undersøke om Os kommune

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Meldal kommune Februar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden august 2009 - januar

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Midtre Gauldal kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal kommunes kontrollutvalg i perioden juli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Skaun kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Orkdal kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Selbu kommune MARS 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden august 2007 - februar 2008.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Agdenes kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen

MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen MANDAL KOMMUNE Økonomiavdelingen DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2012/1816-72 Torbjørn Willumsen, 38273012 150 18.03.2013 Til: Kommunalsjefer/Enhetsledere mfl. INNKJØPSREGLEMENT FOR

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Malvik kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2009 Røros kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Røros: 72 41 94 37 Tlf Os:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Melhus kommune April 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Midtre Gauldal kommune Januar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal kommunes

Detaljer

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg 1. Innledning Det oppnevnes et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en gjennomgang

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 8. 23. februar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 8. 23. februar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 8 23. februar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Når verdien av en anskaffelse beregnes, skal det gjøres forsvarlig. Det er en plikt oppdragsgiverne i det offentlige

Detaljer

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE

- INNKJØP - ANSKAFFELSER. under kr. 500 000 ÅMOT KOMMUNE - INNKJØP - ANSKAFFELSER under kr. 500 000 i ÅMOT KOMMUNE Hedmark Revisjon IKS Kildeveien 14 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Rapport behandlet av KU 21. juni 2010 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Offentlige anskaffelser hvordan sikre samsvar med regelverket? Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef 1 Agenda Hvorfor skal anskaffelsesprosesser dokumenteres? Hva skal dokumenteres? Hvem etterspør dokumentasjonen?

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson

NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP LØRENSKOG KOMMUNE. Lov om offentlige anskaffelser. Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT INNKJØP I LØRENSKOG KOMMUNE Lov om offentlige anskaffelser Mai 2008 Utført av Egil Johansson NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2009 Folldal kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Folldal: 62 49 10 47 Tlf

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering.

Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. Arkivsaksnr.: 16/868 Lnr.: 4771/17 Ark.: 601 &50 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - tiltaksplan Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar planen

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29. oktober 2014 Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1 Innledning Vi viser

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Regelverk for offentlige anskaffelser

Regelverk for offentlige anskaffelser Regelverk for offentlige anskaffelser oppdatert og endret med virkning fra 1.1.2007 hjemmel; Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Soria-Moria (1) Regelverket skal evalueres om 2 år Det er opp til

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer