MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Reglement for politiske organer pkt 4.2 Forfall, varamedlemmer: Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Med gyldig forfall menes sykdom eller andre vektige grunner. a) Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende uten unødig opphold melde fra til politisk sekretariat, med opplysning om forfallsgrunnen. Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem. Varamedlemmer møter i den nummerorden de er valgt. Det samme skal skje når det er avklart på forhånd at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet. b) Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møtelederen. Tilstedeværende - eller om mulig tilkalt - varamedlem trer inn i stedet. c) Har et varamedlem lovlig tiltrådt møtet, kan fast medlem eller foranstående varamedlem ikke tiltre i stedet før den påbegynte sak er ferdigbehandlet. Flesberg kommune, 27. oktober 2014 Thomas Fosen ordfører INFORMASJON: Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. Rådmann Jon Gjæver Pedersen og økonomisjef Anne Rudi orienterer om prosess/forslag til budsjettrammer 2015/økonomiplan SPØRRETIME FOR PUBLIKUM SISTE NYTT VED ORDFØRER OG RÅDMANN.

2 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 53/14 Meldinger, PS 54/14 Rapport for 2. tertial budsjettjusteringer Jon Olav Berget PS 55/14 Søknad om tilskudd til delfinansiering av Anne Hay Simensen byggeprosjekt i Middelalderskogen 2014 PS 56/14 Budsjett og budsjettstyring innen teknikk, plan og Bjørg Homelien ressurs - forvaltningsrevisjonsrapport PS 57/14 Leieavtale Flesberg samfunnshus AL Oddvar Garaas PS 58/14 Fritak fra sakkyndig nemnd eiendomsskatt Bjørg Homelien 2015 PS 59/14 Moen Næringspark A/S - fritak som styremedlem Eilev Bekjorden PS 60/14 Søknad om konsesjon G.nr. 99 b.nr 5 og 10 - Søre Berget. Knut Klev

3 FLESBERG KOMMUNE Meldinger, Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2014/37 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: a) Saksopplysninger: a) Utskrift fra kommunestyremøte Vurdering:

4 FLESBERG KOMMUNE Rapport for 2. tertial budsjettjusteringer Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2014/268 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Rapporten for 2. tertial 2014 tas til etterretning. Følgende budsjettreguleringer vedtas: Driftsbudsjettet: Øke ramme barnevern Redusere konsesjonskraftinntekter Øke rammen til dekning av lønnsoppgjør Øke inntekter, utbytte utbetalt fra Flesberg elverk Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaliing. Anbefaling i formannskapet : Rapporten for 2. tertial 2014 tas til etterretning. Følgende budsjettreguleringer vedtas: Driftsbudsjettet: Øke ramme barnevern Redusere konsesjonskraftinntekter Øke rammen til dekning av lønnsoppgjør Øke inntekter, utbytte utbetalt fra Flesberg elverk Vedlegg: Rapport 2. tertial 2014

5 Saksopplysninger: Driftsregnskap Pr. 2. tertial har etatene samlet et mindremerforbruk i driftsregnskapet. Det jobbes godt for å holde reviderte budsjettrammer i etatene. Rådmannen må likevel varsle at det ligger an til merforbruk innen barnevern på 0,4 millioner kroner ved årets slutt selv etter at det ble tilleggsbevilget 1,5 million kroner ved 1. tertial. Viser for øvrig til etatenes beskrivelser i rapporten. Skatteinngangen er i tråd med budsjett pr. 2. tertial. Kommunens kraftrettigheter består av 4 Gwh som er erstatningskraft (andelskraft) ved utbyggingen av Mykstufoss, og ca. 8 Gwh konsesjonskraft. Prisen på erstatningskraften beregnes etter selvkostprinsippet. P.g.a. store vedlikeholdskostnader de tre siste årene i Mykstufoss har prisen på uttak i denne perioden vært relativ høy. Avregning for 2013 på 357' kroner er belastet i Konsesjonskraften følger vanlig OED pris. Dette kombinert med lave strømpriser på salg av kraften gjør at vi ikke kommer til å nå anslått inntektsramme på kraftsalg for Rådmannen foreslår å redusere anslaget med kroner. Flesberg elektrisitetsverk har utbetalt utbytte til Flesberg kommune på 1,6 millioner kroner i Beløpet er inntektsført i driftsregnskapet. Årets lønnsoppgjør vil resultere i en utgiftsøkning i 2014 på 2,5 millioner kroner. Det var avsatt 2,1 millioner kroner til formålet. Rådmannen vil foreslå at resterende tilleggsbevilges, slik at etatene får kompensert økningen. Budsjettreguleringer Med bakgrunn i prognosene vil rådmann foreslå følgende forslag til budsjettreguleringer i driftsregnskapet: Øke ramme barnevern Redusere konsesjonskraftinntekter Øke rammen til dekning av lønnsoppgjør Øke inntekter, utbytte utbetalt fra Flesberg elverk Investeringer: Total investeringsramme for 2014 er 34,3 millioner kroner. Pr. 2. tertial er det brukt 16 millioner kroner. Av de største prosjektene kan nevnes Svene barnehage og Nærstugo (nye boliger) som følger framdriftsplanen. Alle prosjektene er omtalt på side i rapporten. Sykefravær Kommunens totale sykefravær er 4,93 % pr. 2 tertial 2014 mot 7,12 % på samme tidspunkt i 2013 og 9,13 % på samme tidspunkt i Dette er et gledelig resultat av hard jobbing for å nå målet i handlingsplanen som er 5 % sykefravær. Befolkning Dette rapporteringsområde i tertialrapporten er tatt med fordi det er helt sentralt m.h.t. utvikling i både økonomi og tjenester. Det legger også premissene for fremtidig utvikling av kommunen. Flesberg har pr. 2. kvartal 2014 et fødselsunderskudd på to personer og nettoinnflytting på 19 personer, noe som gir en total folkevekst på 17 personer. Dette tilsvarer en økning på + 0,63 %. Folketallet er pr Vurdering: Det vises til rapporten. Side 2 av 3

6 Side 3 av 3

7 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 223 Saksmappe 2014/160 Avd Kulturkontoret Saksbehandler Kristin Hammershaug Søknad om tilskudd til delfinansiering av byggeprosjekt - Numedal Middelaldersenter MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Foreningen Numedal Middelaldersenter gis et tilskudd på kr til delvis finansiering av flytting/innredning av gammelt tømmerhus fra Søre Lande i Flesberg som et nytt servicebygg. 2. Tilskuddet føres/dekkes på post gjennom omdisponering av oppvekst- og kulturetatens eget budsjett. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 3. Foreningen Numedal Middelaldersenter gis et tilskudd på kr til delvis finansiering av flytting/innredning av gammelt tømmerhus fra Søre Lande i Flesberg som et nytt servicebygg. 4. Tilskuddet føres/dekkes på post gjennom omdisponering av oppvekst- og kulturetatens eget budsjett. Vedlegg: Søknad fra Numedal Middelaldersenter, gjennomføring 1.byggetrinn, datert Saksopplysninger: Numedal Middelaldersenter, org.nr ved styreleder Kjell Mogen søker 13.april 2014 om kulturmidler til prosjekt - til delfinansiering av byggeprosjekt i Middelalderskogen i Rollag, konkret dreier det seg om flytting av et eldre tømmerhus fra Søre Lande i Flesberg som skal tjene som servicesenter middelaldersenteret. De søker om støtte på kr ,-. 28.mai har søker oversendt en mer utfyllende søknad, prosjektnavn: Numedal Middelaldersenter, gjennomføring 1.byggetrinn. I oversendelsesbrevet skriver styreleder Kjell Mogen:

8 Tiltaket er et interkommunalt prosjekt med mange medlemmer fra Numedalskommunene og Kongsberg, i tillegg til hele Østlandsområdet. Vi har et nært samarbeid med Numedalskommunene gjennom komiteen for Middelderuka. Foreningen mottok ingen søknad fra RUP-midler/Buskerud fylkeskommune i år, og vi har derfor ikke nødvendig dekning for årets budsjett. Som det framgår av søknaden, er det en manko på kr for fullfinansiering. Det er beregnet en betydelig egeninnsats/dugnadsinnsats i budsjettet., noe som er realistisk ut fra første års erfaring og gjennomføringen hittil i år. Håper på en positiv behandling, slik at vi kan videreføre planene! Det vises til prosjektsøknad som utfyllende beskriver prosjektet med kostnads- og finansieringsplan. Ut i fra Flesbergs økonomiske situasjon er dette et område der det ikke på forhånd er avsatt midler (med unntak av Middelalderukas faste poster). Det er heller ikke disposisjonsfond i noen større grad som kan dekke et evt. tilskudd. Dersom søknaden skal kunne imøtekommes må dette skje enten gjennom omdisponering innenfor driften (etatens budsjett), eller omdisponering av eksisterende disposisjonsfond. Vi har fått opplyst at foreningen også søker å finne andre inntekter ved at de pr. september har søkt om sponsorstøtte fra ulike personer/bedrifter. Vurdering: Arbeidet med Middelaldersenteret har kommet langt på svært kort tid. Senteret representerer noe helt nytt i Numedal, samtidig som det fremmer og tar vare på Numedals historie og kultur og representerer byggeskikk og kulturhistorie på et nasjonalt plan. Dagens samarbeid med Middelalderuka i Numedal, der Middelaldersenteret tilbyr en rekke faglige kurs, seminarer og avsluttende gilde er et viktig supplement til Middelalderukas program. Rådmannen ser et potensiale for Middelaldersenterets drift, mht til det faglige. Å ta vare på fortidens håndverk og tradisjoner og å få til et systematisk samarbeid med pedagogiske institusjoner er viktig for å sikre videre opplæring og formidling. Dette et senter som er viktig for hele Numedal, ikke bare Rollag, selv om det fysisk er lokalisert der. Mht til kommunal støtte fra Flesberg kommune, er det muligheter for å omdisponere midler på oppvekst-og kulturetatens budsjett for 2014 og rådmannen anbefaler denne løsningen. Det anbefales at det søkes om RUP-midler og andre eksterne finansieringskilder for Side 2 av 2

9 FLESBERG KOMMUNE Budsjett og budsjettstyring innen teknikk, plan og ressurs - forvaltningsrevisjonsrapport Lampeland Arkiv 216 Saksmappe 2014/217 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kontrollutvalget /14 kommunestyret /14 Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger ved å endre dagens budsjettprosess, herunder innskjerpe krav til dokumentasjon. påse at dagens prognosemodeller er gode nok til å fange opp og videreformidle budsjettavvik på et tidlig nok tidspunkt. ha en mer restriktiv holdning til å iverksette tiltak uten budsjettmessig dekning. påse at opplæring i bruk av kommunens økonomisystem gjennomføres. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding om gjennomførte tiltak innen 1. desember 2014, jf herunder også rådmannens uttalelse til rapporten. Deretter bes rådmannen om å avlegge endelig statusrapport innen 1. mai Saksopplysninger: Kontrollutvalgssekretariatets saksframlegg Forslag til innstilling til kommunestyret: Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger ved å endre dagens budsjettprosess, herunder innskjerpe krav til dokumentasjon. vurdere om dagens prognosemodeller er gode nok til å fange opp og videreformidle budsjettavvik på et tidlig nok tidspunkt. innskjerpe en mer restriktiv holdning til å iverksette tiltak uten budsjettmessig dekning. gjennomføre ytterlige opplæringstiltak innen bruk av kommunens økonomisystem. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding om gjennomføringen av tiltak innen 1. mai Saksutredning: Bakgrunn: Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 9. april 2014 en forvaltningsrevisjon for å følge opp budsjettering og budsjettstyring innen Teknikk, plan og ressurs. En medvirkende årsak til at forvaltningsrevisjonen ble bestilt var en anmodning fra rådmannen om bistand for å undersøke årsakene til en større, ikke tidligere varslet budsjettoverskridelse under TPR.

10 Et annet viktig moment var det faktum at kommunestyret i Flesberg i 2010 behandlet en forvaltningsrevisjon som omhandlet de samme temaene. Vedtaket i saken var da konkrete pålegg til rådmannen om å iverksette tiltak for å øke kvaliteten i budsjettarbeidet og regnskapsoppfølgingen og -rapporteringen. I tillegg til kontrollutvalgets bestillingsvedtak i sak 07/14 og rådmannens bistandsanmodning, har kommunerevisjonen derfor har lagt til grunn den tidligere forvaltningsrevisjonen på området, og kommunestyrets vedtak ved behandlingen. Det er for øvrig i samsvar med anbefalinger å foreta oppfølgingsundersøkelser etter forvaltningsrevisjoner, jf. bl.a. kontrollutvalgshåndboken. Hovedproblemstilling for den foreliggende forvaltningsrevisjonen er følgelig: I hvilken grad er kommunestyrets vedtak i sak 7/10 om budsjettering og budsjettstyring fulgt opp? Funn og vurderinger I kapitel 4 er budsjettarbeidet og rapporteringen vurdert mot de fire revisjonskriteriene som er fastsatt. Forvaltningsrevisjonen avdekker at det er liten endring eller forbedring på de undersøkte områdene. dokumentasjon av budsjetteringsprosessen har ikke bedret seg det har ikke skjedd vesentlige endringer i prognosemodellene som benyttes det iverksettes fortsatt tiltak uten budsjettmessig dekning det kan ikke dokumenteres systematiske opplæringstiltak på området Anbefalinger På grunnlag av den gjennomgang og de vurderinger Buskerud kommunerevisjon har gjort blir anbefalingene de samme som etter gjennomgangen i 2009, nemlig å vurdere følgende: dagens budsjettprosess, særlig med tanke på krav til dokumentasjon. om dagens prognosemodeller er gode nok til å fange opp budsjettavvik på et tidlig nok tidspunkt. en mer restriktiv linje i å iverksette tiltak uten budsjettmessig dekning. opplæringstiltak innen bruk av kommunens økonomisystem. Sekretariatet finner ikke grunn til å kommentere rapporten ytterligere, men viser til den. Vi vil dessuten anbefale at det settes en frist for rådmannen til å gi tilbakemelding på hvilke tiltak som er gjennomført for å sikre kvaliteten på budsjett- og rapporteringsarbeidet. Kontrollutvalgets behandling: Revisor Solfrid Holtan ga utdypende kommentarer til gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget hadde med bekymring merket seg at lite synes å ha skjedd siden forrige tilsvarende undersøkelse siden Utvalget ser det som sentralt at de mulighetene som kommunens ulike systemer gir, må benyttes for å sikre kommunens økonomiske resultat ved budsjetteringen og deretter oppfølging gjennom året. Det er videre av stor betydning at det er korrekte tallstørrelser som rapporteres til kommunestyret. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret til endelig behandling. Vedlegg: 1 Forvaltningsrevisjonsrapport av september 2014 Side 2 av 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 FLESBERG KOMMUNE Leieavtale Flesberg samfunnshus AL Lampeland Arkiv 614 Saksmappe 2006/1186 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: I det det vises til saksutredningen, og vedlegg til denne, vurderes anmodningen fra Flesberg samfunnshus om økning av husleie i budsjettprosessen for Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : I det det vises til saksutredningen, og vedlegg til denne, vurderes anmodningen fra Flesberg samfunnshus om økning av husleie i budsjettprosessen for Vedlegg: Sak 13/14 formannskapet Saksopplysninger: Det vises til vedlegg til saken. Saken ble drøftet i formannskapets møte , og på drøftingen deltokkommunens representant i styret Odd Kåre Dalen, samt styreleder Henry Dahlen kommer til møtet. Fra Flesberg samfunnshus ble det fremholdt at leiesummen inntil videre må dobles fra dagens nivå ( ) til ,-. Dette i påvente av ny skole/flerbrukshall. Videre at man bør jobbe langsiktig med eierform. Også dette i lys av skole/flerbrukshall. Rådmannen ble bedt om å fremme dette som egen sak for politisk behandling. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at økning av leiesum vurderes i budsjettprosessen. Det er i skrivende stund ikke midler som kan frigjøres i driften, slik at dette må vurderes opp mot andre tiltak i budsjettprosessen for 2015.

50 Når det gjelder spørsmålet om eierform, så vil det bli fremmet egen sak om eierstrategi vedr. alle kommunens eierskap, og rådmannen ser det som naturlig at eierform for Flesberg samfunnshus behandles i kjølvannet av den prosessen. Side 2 av 2

51 FLESBERG KOMMUNE Fritak fra sakkyndig nemnd eiendomsskatt Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2011/825 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Håkon Soleng gis fritak fra verv leder i sakkyndig nemnd eiendomsskatt. 2. Som ny leder i sakkyndig nemnd eiendomsskatt for resten av perioden velges Behandling i formannskapet : Repr.Bjørg Homelien la fram følgende forslag, pkt. 2: Knut Klev. 1 varamedlem Ulf Espelid rykker opp som medlem. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1 Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar repr. Homeliens forslag pkt. 2. Anbefaling i formannskapet : 3. Håkon Soleng gis fritak fra verv leder i sakkyndig nemnd eiendomsskatt. 4. Som ny leder i sakkyndig nemnd eiendomsskatt for resten av perioden velges Knut Klev. 1 varamedlem Ulf Espelid rykker opp som medlem. Vedlegg: Saksopplysninger: Håkon Soleng søker av helsemessige årsaker om fritak fra sitt verv som leder i sakkyndig nemnd eiendomsskatt. Flesberg kommunestyre vedtok i møte , sak 09/13, eiendomsskattevedtekter sakkyndig nemnd. Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. Klagenemnda skal bestå av minst tre personer. Kommunestyret velger leder og

52 nestleder for sakkyndig nemnd og klagenemnda. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Kommunestyret valgte følgende til sakkyndig nemnd eiendomsskatt: Håkon Soleng leder, Knut Klev nestleder og Arvid Rugland - medlem Varamedlemmer:Ulf Espelid, Trygve Strand, og Svein Kofstadmoen og følgende til klagenemnd: Jon Vatnebryn leder, Inger Midtskogen nestleder og Øyvind Hansen - medlem Varamedlemmer:Hans Endre Fossan, Ole Johnny Borge, og Viel Voldbakken Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd og klagenemnda er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller klagenemnd. Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder. Vurdering: Rådmannen anbefaler at Solengs søknad innvilges og at kommunestyret velger ny leder for resten av inneværende valgperiode. Side 2 av 2

53 FLESBERG KOMMUNE Moen Næringspark A/S - fritak som styremedlem Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2011/819 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Jonny Holm innvilges fritak fra vervet som styremedlem i Moen Næringspark A/S verv for resten av perioden Som nytt styremedlem i Moen Næringspark A/S for resten av perioden velges: Behandling i formannskapet : Ordfører Thomas Fosen la fram følgende forslag pkt 2: Bjørg Homelien. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1. Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar ordførerens anbefaling pkt. 2.. Anbefaling i formannskapet : 3. Jonny Holm innvilges fritak fra vervet som styremedlem i Moen Næringspark A/S verv for resten av perioden Som nytt styremedlem i Moen Næringspark A/S for resten av perioden velges: Bjørg Homelien Vedlegg: Saksopplysninger: Jonny Holm søker om fritak fra vervet som styremedlem i Moen Næringspark A/S. Holm har tidligere signalisert at han vil søke fritak. Begrunnelsen for søknaden er at tida ikke strekker til. Flesberg kommunestyre valgte i møte følende styremedlemmer i Moen Næringspark A/S for perioden : Brynjulf Hansen, Anne-Liz Lande og Jonny Holm til styremedlemmer med Arve Nesthorne som varamedlem.

54 Kommunestyret vedtok i møte å gi Anne-Liz Lande fritak fra politiske verv for resten av perioden Tom Ivar Stepien ble valgt som nytt styremedlem i Moen Næringspark A/S. Flesberg kommune overtok 100 % av aksjene i Moen Næringspark A/S i Kommuneloven har i 80a bestemmelser om representasjon av begge kjønn i styret i aksjeselskaper hvor kommunen eier minst to tredeler av selskapet: Vurdering: Reglene i aksjeloven 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i selskapet. --- Rådmannen anbefaler at søknad om fritak innvilges og at kommunestyret velger en kvinne til nytt styremedlem slik at kommunelovens bestemmelser oppfylles. Side 2 av 2

55 FLESBERG KOMMUNE Søknad om konsesjon G.nr. 99 b.nr 5 og 10 - Søre Berget. Lampeland Arkiv 99/5/0/0 Saksmappe 2014/485 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Lars Letmolie MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Brede Fridheim, Nedre Storgate 14, 3015 Drammen, konsesjon på erverv av eiendommen Søre Berget, Gnr 99 Bnr 5 og 10 i Flesberg kommune. 2. Søker må tilflytte eiendommen innen 1 - et år etter vedtak for å overholde konsesjonslovens bestemmelser. Behandling i komiteen for plan, næring og ressurs : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for plan, næring og ressurs : 3. I medhold av konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov av 19. juni 2009, gis Brede Fridheim, Nedre Storgate 14, 3015 Drammen, konsesjon på erverv av eiendommen Søre Berget, Gnr 99 Bnr 5 og 10 i Flesberg kommune. 4. Søker må tilflytte eiendommen innen 1 - et år etter vedtak for å overholde konsesjonslovens bestemmelser. Vedlegg: Konsesjonssøknad. Saksopplysninger: Brede Fridheim søker om konsesjon for erverv av Søre Berget Gnr 99 Bnr 5 og 10 i Flesberg kommune. Eiendommer er på totalt 975 daa, hvorav 20 daa er dyrket areal, 906 daa er produktiv skog, og 46 daa annet areal. På eiendommen finnes våningshus med alder ikke oppgitt, men med påbygg fra 2000 i middels god teknisk stand og sidebygning, stabbur, bur i middels god teknisk stand. I tillegg finnes driftsbygning og produksjonshall for vedproduksjon under oppføring.

56 Søker opplyser følgende: Hovedformål for erverv er bosted. Videre planlegges det oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen, og forvaltning og drift av skogressursene. Det er ingen drift på eiendommen pr dd. Søker har ingen formell utdannelse innen jord og skogbruk, men ønsker å tilegne seg den nødvendige kunnskap for drift av eiendommen. Konsesjonsloven: Konsesjonsloven ble endret i lov av 19. Juni 2009 nr. 98. I innledningen til loven blir det presisert at formålet ved endringene er å bla og forenkle og gjøre tydeligere reglene om boog driveplikt. Reglene er nå utformet slik at de kan ivareta hensynet til de landbrukspolitiske målene på en bedre måte en tidligere. Dette gjelder særlig hensynet til bosetting. I rundskriv M-2/2009 pkt 7 står det bla. Boplikt oppfylles ved at eieren bor på selve eiendommen (driftsenheten). Det er ikke tilstrekkelig å bo i kommunen, da erververen må ta eiendommen som sin reelle bolig. Imidlertid kan kommunen gi konsesjon med vilkår. Salgssummen er på kr ,-. Vurdering: Det fremgår av konsesjonslovens 9 fjerde ledd første punkt at det skal legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I 9 fjerde ledd annet punktur står det at det skal legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforholdene og at disse momentene ikke skal tillegges særlig vekt. I 9 fjerde ledd tredje punktum står det at det kan legges vekt på eierens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon. Dette innebærer at det ikke er hensynet til eier som skal være avgjørende for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter omstendighetene bli avgjørende. For vurdering av boplikten, så skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.. Det skal imidlertid legges særlig vekt på bosetting, og for kommunen er det ønskelig at bruk, som står tomme, blir tilflyttet. Da under forutsetning av at husene på bruket er beboelige. Søker har oppgitt at de ønsker å overta eiendommen for å drive eiendommens jord og skogbruksarealer, samt sette i stand og vedlikeholde eksisterende bygningsmasse. Søker opplyser at de vil tilflytte eiendommen innen 1 år. Kjøpesummen er på kr ,-. Ettersom dette er hva markedet vil betale for eiendommen, så ønske ikke rådmannen å overprøve dette. Vedlagt følger også landbrukstakst utført av Nils Lande, som lyder på kr ,- Rådmannen vil også mene at søkerne har tilstrekkelige forutsetninger for å drive gården videre, og at bo- og driveplikten vil være oppfylt ved tilflytning. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 2 av 3

57 Side 3 av 3

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer