MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland."

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Reglement for politiske organer pkt 4.2 Forfall, varamedlemmer: Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall. Med gyldig forfall menes sykdom eller andre vektige grunner. a) Kan et medlem eller innkalt varamedlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal vedkommende uten unødig opphold melde fra til politisk sekretariat, med opplysning om forfallsgrunnen. Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem. Varamedlemmer møter i den nummerorden de er valgt. Det samme skal skje når det er avklart på forhånd at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet. b) Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende straks fra til møtelederen. Tilstedeværende - eller om mulig tilkalt - varamedlem trer inn i stedet. c) Har et varamedlem lovlig tiltrådt møtet, kan fast medlem eller foranstående varamedlem ikke tiltre i stedet før den påbegynte sak er ferdigbehandlet. Flesberg kommune, 22. januar 2015 Thomas Fosen ordfører NB! Det varsles om mulig ettersendt sak eller sak framlagt i møte vedr. gang og sykkeveg Svene-Lampeland. På gruppemøte mandag 2.februar kl , vil ing. Kjell Gurigaard informere om EPC prosjektet, fms sak 3/15. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 2/15 Kommunereformen - rapport fra forstudie Bjørg Homelien PS 3/15 Avsetting av midler til EPC-kontrakt Jon Olav Berget PS 4/15 Bygdetunnemnda fritak Oddvar Garaas

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2010/653 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Kommunereformen - rapport fra forstudie MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: Saken legges frem uten anbefaling til vedtak. Vedlegg: Saksopplysninger: Kommunestyret fattet den , under sak 32/14, følgende vedtak: 1. Flesberg kommune gjennomfører forstudie for utredning av kommunestruktur slik det fremgår av saksutredningen, og basert på tilbudet fra Telemarksforskning. 2. Gjennomføring forutsetter at forstudien finansieres slik det fremgår av saksutredningen. Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune fattet tilsvarende vedtak, og kommunene mottok i juli bekreftelse på at forstudiearbeidet kunne finansieres gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen. Arbeidet med forstudien startet , og foregikk hele høsthalvåret Konsulent i arbeidet, Telemarksforskning, har innhentet og bearbeidet statistisk materiale, samt gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot folkevalgte, administrative ledere og tillitsvalgte i de tre kommunene. Rapporten fra forstudien ble distribuert til samtlige folkevalgte, og publisert på nett I forhold til kommunereformen er det lagt opp til følgende tidsplan: Løp 1: Kongelig resolusjon Vår 2016 For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren I tilfeller hvor kommunene er enige har Kongen i statsråd myndighet til å vedta sammenslåing dersom det ikke medfører endring av fylkestilknytning for mer enn en kommune. Side 2 av 8

3 Innen sommeren 2016 Kommunale vedtak om sammenslåing for kommuner som har vedtatt sammenslåing høsten januar 2018 Sammenslåinger vedtatt i Kgl. res. kan tre i kraft. Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 Våren 2017 Planlagt tidspunkt for fremleggelse av en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. Sommeren 2017 Nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal være fattet. Med bakgrunn i rapport fra forstudien må kommunestyret fatte vedtak om kommunens videre arbeid med kommunereformen. Vurdering: Saken fremmes uten anbefaling til vedtak. Side 3 av 8

4 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv S02 Saksmappe 2014/111 Avd Flesberg kommune Saksbehandler Kristin Hammershaug Avsetting av midler til EPC-kontrakt MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommune inngår EPC-kontrakt med GK, tiltakspakke 1, slik det fremgår av saksutredningen. 2. Den økonomiske rammen for kontrakten er kr. 9,9 mill., og gjennomføres med allerede bevilgede investeringsmidler for Midlene fordeles i h.h.t. tiltakspakke 1 (vedlegg). I tillegg justeres investeringsbudsjettet for tiltaket i årene 2017 og 2018 slik det fremgår av saksutredningen. Vedlegg: Oversikt på tiltakspakker til EPC-avtale Saksopplysninger: EPC er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviserende tiltak i eksisterende bygg med garantert besparelse. Kommunestyret har blitt presentert prinsipper og metodikk m.h.t. energisparekontrakter, og det ble i k.sak 20/13 omdisponert og bevilget midler til å gjennomføre anbud og energianalyser. I vedtatt handlingsprogram og økonomiplan er det lagt inn følgende bevilgninger i investeringsbudsjettet: ,5 mill. 3 mill 3 mill. 3 mill. EPC-prosjektet i Flesberg kommune gjennomføres i 4 faser: Fase 0 etablering av prosjektet. I 2013 inngikk kommunen en avtale om konsulentbistand, som fikk i oppgave å bistå kommunen med å forhandle frem en EPC-avtale med en energientreprenør. Kommunen hadde prosjektet på anbud. I anbudet ba vi om tilbud på utvalgte bygg, og energientreprenører ga tilbud basert på befaringer i byggene samt faktisk energibruk i byggene i perioden Kommunen fikk 3 tilbud, og etter forhandlinger ble det skrevet en avtale med GK. I avtalen forplikter GK seg til å finne energibesparende tiltak i kommunens bygninger. Avtalen i fase 0 krever at GK skal lage en grunnpakke i fase1. Denne grunnpakken brukes som måleindikator for å sjekke om energientreprenøren klarer å Side 4 av 8

5 tilfredsstille avtalen som er inngått i fase 0. Kommunen står fritt til å velge omfang på tiltakspakke som synliggjøres i fase1. Fase 1 Analyse av bygg, bestemme tiltakspakke. GK har brukt 2014 til å gjennomføre befaringer i 14 bygg. I etterkant av befaringene er det gjort analyser i bygningene og de tekniske anleggene for å synliggjøre på hvilke områder det kan gjennomføres energibesparende tiltak. Kommunen fikk i begynnelsen av desember analyserapporten fra GK, som tok for seg godt over 100 aktuelle tiltak. Analysearbeidet innebar også et forslag fra GK på en grunnpakke. Grunnpakken er basert på de vilkår som ble avtalt i fase 0. Etter at kommunen fikk tilsendt analyser og forslag til grunnpakke så er det gjennomført forhandlinger mellom partene. Hensikten med disse forhandlingene i desember har vært å kvalitetssikre både analysene og kostnadsnivået på tiltakene. I tillegg er det vurdert om GK har levert en grunnpakke som tilfredsstiller vilkårene i avtalen. Konsulent har vært med i hele fase 1 og bistått med kvalitetssikring. Resultatet av dette arbeidet er at GK har levert et arbeid med analyser, tiltaksforslag med kostnadsoverslag samt forslag til grunnpakke, som tilfredsstiller avtalevilkårene fra fase 0. Fase 2: Investering, gjennomføre fysiske tiltak (normalt mnd). Kommunen velger fritt i hvilket omfang det er ønskelig å avsette midler til energibesparende tiltak. Kommunen står også fritt til å bestemme i hvor stort omfang det skal skrives kontrakt med GK, og i hvilket omfang det skal gjøres tiltak i egenregi eller med bistand fra andre parter. Kommunen må gjøre vedtak på hvor mye midler som skal avsettes til energibesparende tiltak, og det må avgjøres om det skal signeres kontrakt med GK på deler av eller hele beløpet. For den delen hvor det inngås kontrakt med GK, så skal alle tiltakene gjennomføres innen 18 måneder etter kontraktinngåelse. Det settes opp en fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene. GK vil bistå med bestillinger, kvalitetssikring i forbindelse med installasjon, igangsetting, prøvedrift og overtakelse etter gjennomføring av tiltakene. Kommunen kan som nevnt også sette av midler til tiltak som ønskes gjennomført utenom en garantiordning fra GK. Da bestemmer kommunen selv om tiltakene skal gjennomføres av GK eller med andre samarbeidspartnere. Det skal søkes investeringsstøtte fra Enova. Støttebeløp er avhengig av hvor mange og hvilken type tiltak som gjennomføres. Fase 3: Garantiperiode (normalt 4-14 år) Dette er den perioden hvor GK garanterer for energibesparelsen og lønnsomheten i tiltakene. GK vil være en aktiv samarbeidspartner for kommunens driftsteknikere med å sikre effektiv drift av de nye installasjonene. I kontrakten i fase 2 fremgår hvilke energibesparelser som oppnås ved gjennomføring av tiltakene. Dersom oppnådd besparelse ligger mellom 90 og 110% av beregnet besparelse så er kontrakts målet nådd. Dersom resultatet år for år blir under 90%av beregnet besparelse, så skal entreprenøren betale seg opp til 90%-nivå. Dersom det oppnås over 110% av beregnet besparelse, så deler entreprenør og kommune det overskytende. Vurdering: Kommunen står nå fritt til å velge omfang på tiltakspakke. Det er mange ulike forhold som skal vurderes når man velger omfang på tiltakspakke. For å sikre at det er gjort en helhetlig vurdering på omfanget i tiltakspakkene så har konsulent bistått kommunen med å sette opp 3 ulike tiltakspakker. I tiltakspakkene er det tatt hensyn til vedtak om forprosjekt for ny skole. Det innebærer at Lampeland skole og Flesberg skole ikke er med i noen av tiltakspakkene. Det er gjort unntak for enkelte tiltak i skolene, som er åpenbart lønnsomme å gjennomføre på kort sikt. Dette er Side 5 av 8

6 tiltak med lave investeringskostnader, eller tiltak med inntjeningstid raskere enn 5 år. For øvrig er det synliggjort energisparetiltak for 9,5 millioner kroner på skolene, som vi må håndtere utenom tiltakspakkene. Det betyr i praksis at hvis kommunen ønsker å gjennomføre tiltak på de 2 skolene så må det gjøres en tilleggsbevilgning på inntil 9,5 millioner kroner utover valgt tiltakspakke. Flesberg kommune har oppvarming med fjernvarme på Flesbergtunet sykehjem og på Lampeland skole. Beregningene fra GK viser at det er et lønnsomt tiltak å installere luft/vann varmepumpe i disse byggene. Kommunen har imidlertid en avtale frem til 2023 om levering av fjernvarme til disse byggene. Her skal man ellers merke seg at det uansett er noen praktiske utfordringer med å kutte ut fjernvarmen ved avtalens utløp. En løsning med luft/vann varmepumpe vil kreve tillegg med spisslast fra fjernvarme og/eller el-kjele. Kommunen kan ikke redusere energibruken på fjernvarme uten at dette får konsekvenser. I beste fall tilkommer en økning i fjernvarmeprisen, i verste fall bortfaller muligheten til å bruke fjernvarme som alternativ oppvarmingskilde. For øvrig vil mye av gevinsten med luft/vann varmepumpe reduseres ved kuldeperioder. Foreløpig må kan kunne si at det er en god løsning for kommunen å fortsette med fjernvarme i de byggene hvor det er tilrettelagt for slik oppvarming. Utover dette så må kommunen på sikt vurdere alternative løsninger, og føre forhandlinger med fjernvarmeleverandøren når det nærmer seg utløp på avtalen. GK har synliggjort 173 energisparetiltak i 14 bygg, med en total investeringskostnad på litt over 32 millioner kroner. Hvis alle tiltakene gjennomføres så gir det en energibesparelse på kwh/år. Av de 173 tiltakene så er mange av disse i seg selv ikke lønnsomme, dvs at man sparer ikke mange kwh/år selv om man gjennomfører tiltaket. Men selv om tiltaket i seg selv ikke er lønnsomt så kan det generere andre aktiviteter eller fordeler som medfører besparelser. For eksempel så er det gjort veldig forsiktig anslag på besparelser for enklere drift, dvs timer til driftspersonell. En rekke av tiltakene vil opplagt gi besparelser/fordeler, som er høyere enn hva som er synliggjort. Andre typer besparelser som ikke er synliggjort, men som er høyst reelle, er brukernes opplevelse av bygningen. Det er opplagt at gjennomføring av tiltak på ventilasjon, varme, kulde, lys o.a vil gi et bedre inneklima. Nå er det vanskelig å måle effekten av slike tiltak, men det bidrar i alle fall positivt til arbeidsmiljø og opplevelse av inneklimaet. Det kan være flere som sier ja til energibesparende tiltak, men som er skeptisk til en EPCavtale. Det er naturlig å stille spørsmål om man likeså gjerne kan gjennomføre tiltak i egenregi? Til det er å si at her finnes ikke noe fasitsvar. Hvis man setter av midler til energibesparende tiltak så vil man kunne utføre mange gode tiltak uten EPC-kontrakt. Og med en EPC-avtale så gir man veldig lett bort noe av gevinsten til en energikonsulent. På den annen side så er den store fordelen med en EPC-avtale at man kombinerer langsiktig arbeid med profesjonell bistand.to av de viktigste barrierene for at det ikke gjennomføres lønnsomme energitiltak i norske kommuner er mangel på kompetanse og kapasitet i kommunen. For Flesberg kommune vil begge disse barrierene reduseres betraktelig. Kommuner som har gjennomført EPC-prosjekt fremhever sparegarantien som den den viktigste fordelen.med EPC så har man en profesjonell samarbeidspartner som garanterer for besparelsen, d.v.s. at du har proff oppfølging fra A til Å. Det som leveres blir kvalitetssikret før installasjon. Ved installasjon og drift så blir alt tilpasset for å gi en optimal løsning. Det som ikke fungerer blir umiddelbart fulgt opp og rettet fordi det er felles interesse både for entreprenør og kommune at anleggene fungerer slik det er tiltenkt. EPC sikrer deg i mye større grad bedre løsninger i bygget, og på lang sikt så er det sannsynlig at dette også gir økonomisk lønnsomhet. Side 6 av 8

7 Det er pr. i dag 45 kommuner som er på ulike stadier i EPC-prosjekt i Norge. Om lag 20 kommuner er i gjennomføringsfase /garantifase. Kongsberg kommune har gjennomført en stor tiltakspakke og er i garantifase nå.i samtlige avtaler så er det samme konsulent som har forhandlet frem avtalen på kommunens vegne. Erfaringene fra andre EPC-avtaler er at ingen kommuner har valgt å trekke seg ut etter at fase 1 er gjennomført. De aller fleste kommunene har valgt å sette av midler også til de mindre lønnsomme tiltakene, fordi at de største pakkene reduserer vedlikeholdsetterslepet. Det er også flere kommuner som har satt av midler til å gjennomføre samtlige tiltak. GK har synliggjort totalt 173 tiltak i 14 bygg, og med en total investeringskostnad på litt over 32 millioner kroner. For at kommunen skal kunne tilpasse investeringsomfanget til egen økonomisk situasjon så er det synliggjort 3 alternative tiltakspakker. Tiltakspakke 1 liten Tiltakspakke 2 middels Tiltakspakke 3 stor Tekst GK Tillegg GK Tillegg GK Tillegg Antall tiltak i pakken Energibesp kwh/år Sum investeringer % tillegg byggetekn. Total Investeringssum Alternativ tiltakspakke 1 er på 9,9 millioner kroner.her er tatt med de tiltak som i seg selv er mest lønnsomme, samt de tiltak som gir best effekt i form av effektivisering og sikrere drift. Alternativ tiltakspakke 2 er på 13,1 millioner kroner. Her inngår alle tiltak fra pakke 1. I tillegg er tatt med tiltak som har noe lenger inntjeningstid. Det er også med flere tiltak som har positiv innvirkning for inneklima og driften i bygget. De ekstra tiltakene i pakke 2 er tiltak som uansett må tas om kort tid i form av vedlikeholdsetterslep. Alternativ tiltakspakke 3 er på 18,3 millioner kroner. Her inngår alle tiltak fra pakke 1 og 2. I pakke 3 er tatt med nytt ventilasjonsanlegg på kommunehuset, hvor bare dette ene tiltaket utgjør 4 millioner kroner. For øvrig er det i pakke 3 tatt med flere tiltak som ikke nødvendigvis er lønnsomme, men som i ennå større grad enn i pakke 2 vil effektivisere daglig drift. I økonomiplanperioden er det til sammen lagt inn bevilgninger på 11,5 mill. kr. Dette vil være tilstrekkelig til å gjennomføre tiltakspakke 1, men en har den utfordringen at tiltakene skal gjennomføres innenfor en tidshorisont på 18 måneder. Rådmannen vil anbefale at kommunestyret vedtar tiltakspakke 1, og at bevilgning på kr. 3 mill. i 2017 og kr. 1,4 mill. av bevilgning i 2018 skyves frem til 2016 ved neste rullering av handlingsprogram og økonomiplan. Denne type vedtak medvirker naturlig nok til å binde opp en del av investeringsbudsjettet, men rådmannen anser det som viktig å gjennomføre den tiltakspakken som nå foreslås m.h.t. energisparing. Side 7 av 8

8 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2011/810 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila Bygdetunnemnda fritak MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /15 kommunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Knut T. Holtan gis fritak fra vervet i bygdetunnemnda. 2. Som nytt medlem i bygdetunnemnda for resten av perioden velges 3. Som leder i bygdetunnemnda for resten av perioden velges Vedlegg: Saksopplysninger: Knut T. Holtan har flyttet til Kongsberg kommune og søker om fritak fra vervet som leder i bygdetunnemnda. Bygdetunnemnda for harfølgende medlemmer: Knut Holtan - leder Harald Vatnebryn Arvid Rugland Grethe Rudi Einar Garpestad Lene Svendsrud Ingrid Bergan Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder. Vurdering: Rådmannen anbefaler at Knut T. Holtan innvilges fritak og at kommunestyret velger nytt medlem og leder i bygdetunnemnda. Side 8 av 8

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 04.02.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl.

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.11.2014 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.05.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/13 Meldinger, 2.5.13 PS 6/13 Vegnavn

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering av lunsj. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 27.06.2013 kl. 13:00 kl. 9.00-11.45: Obligatorisk budsjettseminar for kommunestyret. kl 12:00: Servering

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer