E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen"

Transkript

1 E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

2 Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som har som hovedmål å tiltrekke seg 15 nye barnefamilier til Leines. Samtidig har også prosjektet som mål å stimulere fremtidstro og optimisme. Leines Grendelag er prosjekteier, og prosjektet er finansiert gjennom tilskuddsordningen "Bolyst" til Kommunal - og Moderniseringsdepartementet, Steigen Kommune og Nordland Fylkeskommune. Prosjektet holder frem at lokalbefolkningen skal være bygdas beste utviklere og ambassadører, og det skal legges tilrette for effektiv informasjonsformidling og markedsføring. Som en del av involveringen av lokalbefolkningen, ble det vinteren 2015 utført en spørreundersøkelse hvor målet var å få mer informasjon om Leines og Leinesværingene: Hvem bor på Leines, hvilke verdier har de og hvilke kvaliteter synes de er viktige for å bo og trives i bygda. Av de 425 bofaste på Leines har 67 mennesker svart på undersøkelsen, som ble gjennomført ved hjelp av internettjenesten Google Forms. 67 svar utgjør en svarprosent på 15,8 %, noe som er å anse som et godt grunnlag for å kunne analysere svar av en viss gyldighet, det vi si at svarene og tendensene som trekkes frem i denne analysen er greit pålitelige 1 som et mer «generelt» inntrykk av samfunnet. Ikke minst gir de åpne svaralternativene i noen spørsmål anledning til å gå noe dypere inn i Leinesværingenes meninger, holdninger og interesser. Spørreundersøkelsen er utarbeidet av prosjektleder i Lev-på-Leines i samarbeid med styringsgruppa for prosjektet og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, avd nord (HLB). Svarene ble innhentet ved at prosjektleder la ut informasjon om studien på prosjektets Facebook- og internettside, hvor også noen av respondentene har gått direkte inn i skjema og svart uten annen oppfordring. Prosjektleder satt videre med undersøkelsen ved flere anledninger på den lokale butikken, hvor noen svarte der og da, og andre fikk den tilsendt på e-post i etterkant av møtet der. Det ble ikke foretatt noen systematisk utvelgelse av besøkende til butikken, så i den grad det er tilfeldig hvem som finner informasjon på internett, og besøker butikken, har utvalget et visst preg av tilfeldighet. Sammenfatning og analyser av resultatene er gjort av HLB. HLB er en offentlig godkjent privat høgskole på Jæren med stor FOU-aktivitet knyttet til stedsutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringer. I januar 2015 etablerte høgskolen avdelingskontor i Steigen i Nordland, som jobber spesielt med samfunnsutvikling og prosjekter i nord. 1 Med en total populasjon på 425, er feilmarginen på +/- 11%, gitt et konfidensnivå på 95%. Dette betyr at vi kan være 95% sikker på at dersom alle på Leines (hele populasjonen) hadde avgitt svar i denne undersøkelsen, så ville svarene falle innenfor +/- 11% av svarene i denne undersøkelsen. Dette betyr en viss usikkerhet, moderat nøyaktighet, men likevel vil funnene ha troverdighet og pålitelighet. De utgjør et godt temperaturmål på liv og holdninger bygda, særlig ettersom skjemaene var supplert med «åpne» svaralternativer, hvor respondentene kunne legge inn tilleggsopplysninger, egne ord og meninger utenfor de gitte svaralternativene. 2

3 Innhold Om undersøkelsen... 2 Oppsummering... 4 Hvem har svart?... 5 Kjønn... 5 Alder... 5 Bostedsbakgrunn... 5 Andre bakgrunnsvariabler... 6 Hvorfor liker folk å bo på Leines?... 7 Natur... 7 Nærhet... 8 Mennesker... 8 Muligheter... 8 Trivsel... 8 Stolthet... 9 Verdier på Leines Fritid på Leines E har alt e treng og vel så det! Bolig Arbeid og utdanning Egen bedrift? Utdanningstilbud Ny til Leines Forslag for bedre utvikling Transportmuligheter Økt barnevennlighet Leines og Steigen i framtida Holdninger til Lev-på-Leines Informasjon og synlighet Referanser

4 Oppsummering Undersøkelsen viser at folk på Leines stort sett trives veldig godt, er stolte av bygda si og synes de har det de trenger av muligheter både til bo-, arbeids- og fritidsliv. Oppfatningen av nærhet er gjennomgående: Nærhet til muligheter, arbeid, natur, turområder, fritidsaktiviteter, venner, familie, butikk, barnehage, skole og Bodø. Det siste henger sammen med hurtigbåttilbudet sørover, og blir stadig presisert å være av avgjørende betydning for trivsel og utvikling av Leines. Hele 40% av de spurte ser også for seg at de ville vurdert å dagpendle til Bodø, om båtrutene i større grad hadde vært tilpasset dette. I forlengelsen av beskrivelsene av nærhet, ser tid i hverdagen ut til å være et oppskattet trekk ved livet på Leines. Halvparten av utvalget oppgir tid i hverdagen som en viktig faktor for at de bor der de bor og transport til og fra aktiviteter går raskt og uhindret, selv om avstandene inn til kommunesenteret eller byen er noe lengre. Kan hende er dette noe av grunnen til at de også oppgir å føle stor grad av frihet? Barnevennlighet og trygget er verdier informantene finner på Leines, og stedet blir ansett som et godt og trygt sted å vokse opp. Trygghet, frihet og ro er de tre verdiene som får høyest score når informantene ble bedt krysse av for sentrale verdier ved Leinessamfunnet, tett fulgt av positivt, aktivt, sosialt og inkluderende. Det sosiale livet og menneskene på stedet, blir i det hele vektlagt som viktig grunn til trivsel. Folket på Leines blir omtalt med ord som trivelige, hyggelige, fine, fantastiske, inkluderende, gode, kjente og herlige. Likevel er informantenes tilbakemelding at de har litt å gå på når det gjelder bedre inkludering nye Leinesværinger. Mange er aktivt med i flere organisasjoner og foreninger, og de fleste er godt fornøyde med det brede spekteret muligheter som finnes. I forslag for bedre integrering av tilflyttere, blir lag og foreninger løftet frem som en mulig arena, sammen med økt «integrering i hverdagen». Det trekket ved Leines som likevel blir gitt aller størst betydning som grunn til å bo der, grunn til trivsel, arena for aktivitet og rom for ro og inspirasjon, er naturen. Henvisning til «vakker natur» ser med andre ord ikke ut til å være en forslitt klisje når det gjelder beskrivelser av bostedsvalg og fremhevelsen av positive trekk ved livet på landet. Også i denne undersøkelsen, hvor om lag halvparten av utvalget kommer utenfra, oppgir 88% at naturen er en viktig faktor for at de bor på Leines, 82% at nærhet til natur og rekreasjonsmuligheter er viktige for bostedsvalg, og 73% at de driver med friluftsliv. I den flotte og romslige naturen ønsker videre de aller fleste å bo i en enebolig de selv eier noe som for øvrig ikke er spesielt for Leines, men gjelder for Norge i stort. Flere boliger blir dermed et gjennomgående forslag når informantene blir bedt om å gi råd for bedre utvikling av fremtidas Leines. Ei fremtid de fleste har om ikke veldig god, så i alle fall god tro på! 4

5 Hvem har svart? Av 425 mennesker bosatt på Leines, har 67 tatt seg tid til å besvare den femten minutter lange elektroniske spørreundersøkelsen. Det er prosjektgruppa godt fornøyd med, og det gir et godt bilde av meninger og holdninger i Leinessamfunnet. Respondentenes svar er naturligvis helt anonyme, og det kan ikke spores tilbake hvem som har svart hva. Prosjektleder, som har drevet noe oppsøkende virksomhet for å innhente informanter, vet naturlig nok hvem noen av informanter er, men kan like fullt ikke spore deres svar spesielt. Alle svar blir summert og sammenholdt med svar gitt av de øvrige informantene rekruttert via internett. Svarene i undersøkelsen er analysert av HLB, som ikke har noen kjennskap til hvem respondentene er. Slik er konfidensialiteten ivaretatt, i et utvalg hvor sitater og svar i aldersgrupper med få respondenter lett kunne blitt litt gjennomsiktige. I den grad vi kan si noe om hvem utvalget er, er det basert på informantenes egne svar og kategoriseringer i spørreskjema. En oppsummering følger under. Kjønn Utvalget har en liten overvekt av kvinner, med 60 % av respondentene, mens menn utgjør de resterende 40%. Alder Alder Antall Prosent % % % % % % % % Utvalgets fordeling på alder er listet i tabellen til venstre. Som vi ser av dette mangler utvalget informanter over 75 år. Naturligvis finnes det mennesker over 75 år blant befolkningen på Leines, og deres meninger kunne med fordel vært tatt med. Skjevfordelingen kan ha med metoden å gjøre; at de eldre ikke er komfortable med å svare på undersøkelser via en dataskjerm 2. Bostedsbakgrunn Interessant er det å vurdere svarene i undesøkelsen med tanke på hvilken tilhørighet respondentene har til Leines. Hvor stor andel av dem som bor på Leines i dag har bodd der hele livet, og hvor mange 2 Her riktig å poengtere at prosjektet likevel har invitert også den eldste målgruppa til å gi tilbakemelding og innspill i det overordnede prosjektet Lev-på-Leines og satsinger her via folkemøter og annet informasjonsarbeid. 5

6 har flyttet inn utenfra -og på hvilken bakgrunn har de gjort det? Hadde de noen som helst tilhørighet til Leines eller Steigen fra før, eller var dette et totalt nytt og ukjent sted for mange? Oversikten under forteller oss at hver fjerde person i utvalget oppgir å ha flyttet til Leines uten noen form for tilknytning til Leines fra før. Disse respondentene utgjør nær like mange som dem som oppgir å ha blitt født og har bodd på Leines store deler av livet. I en mellomkategori finner vi tilbakeflytterne, som har vokst opp på Leines, flyttet ut, for så å komme tilbake. Disse utgjør vel 17% av utvalget. Hver femte respondent oppgir videre å ha flyttet til Leines på bakgrunn av noen form for tilhørighet til Leines uten å ha vokst opp der. «Tilhørighet» kan bety at de har familie der, venner, har pleid å være på Leines i ferier som barn, eller lignende. Tilslutt oppgir 8% å ha vokst opp andre steder i Steigen, noe som i seg selv ikke er en gjensidig utelukkende kategori med et par av de andre svaralternativene. Like fullt har undersøkelsen et utvalg hvor ¼ oppgir å ha en helt annen bakgrunn enn Leines, ¼ er født der og har vært nokså bofaste, mens nær halvparten har bodd andre steder og flyttet til(bake) til Leines på grunn av noen form for kjennskap/følt tilhørighet. Utvalget antyder med andre ord at utvalget, og dermed Leines totalt sett, er en spennende sammensetning av kontinuitet og nye tilflyttere. Jeg er født, oppvokst og tilbrakt store deler av livet på Leines 18 27% Jeg er oppvokst på Leines og tilbakeflyttet 11 17% Jeg er oppvokst andre steder i Steigen 5 8% Jeg er tilflyttet og har en tilhørighet til Leines/Steigen 14 21% Jeg er tilflyttet uten tilknytning til Leines/Steigen 17 25% Andre 1 2% Andre bakgrunnsvariabler Om lag halvparten av den voksne befolkningen i Norge er gift, og Nord-Norge skiller seg ut ved å ha den største andelen samboerskap. Tendensene kommer til uttrykk også i denne lokalsamfunnsstudien, hvor 52% oppgir å være gift, mens 24% er samboende. Andelen enslige på Leines ligger litt under landsgjennomsnittet, med 16%. Denne undersøkelsen gir oss ikke svar på hvordan fordelingen slår ut spesielt på Leines, men nasjonale undersøkelser forteller at det er store kjønnsforskjeller i hvem som bor alene. På landsbasis er det fleste kvinnelige enslige i den eldre aldersgruppen, mens enslige menn overveiende består av unge. Slik kan det være på Leines også. I den videre opplistingen av familietilhørighet, kan vi lese at 18% av utvalget ikke har barn. 34% oppgir å ha 2 barn, mens hele 28% oppgir å ha tre barn. Litt under halvparten oppgir å ha voksne barn, mens de resterende har barn i aldersgruppen barneskole (25%), ungdomsskole (22%) og videregåendeskole (19%). Kun 6% av respondentene har barn i barnehagealder, dvs 0-6 år. 6

7 Hvorfor liker folk å bo på Leines? Hva gjør at folk velger å bo på Leines, enten de er født der og har valgt å bli boende, eller de har flyttet til stedet utenfra? I undersøkelsen fikk respondentene anledning til fritt å oppgi tre grunner til at de liker å bo på Leines. En ordsky gir en fin fremstilling av en slik oppramsing av ord og beskrivelser, ettersom den «summerer» antall ganger ord gjentas, og gir fontene/ordene størrelse etter dette. Sammenfattet ser Leines ordsky slik ut: Natur Som vi kan se av ordskyen, er natur den årsaken som hyppigst gjengis som grunn for å bo på Leines. Naturens posisjon som bostedsvalg styrkes av at vi finner mange ord som ligner, eller har med natur å gjøre, slik som «utsikt», «naturbruk», «turområder», «fiskefelt», «friluftsliv», «terreng», «strender» osv. Naturen er rett og slett utpreget viktig for Leinesfolket, enten den var det før de flyttet dit, eller har blitt det etter at de kom flyttende dit. Andre studier fra Nord-Norge viser det samme; selv om ikke alle oppgir å bruke naturen til friluftslivsformål eller i næring, blir den viktig som «utsikt», kilde til ro, stillhet, kreativitet osv 3. Rolig er nokså tydelig uthevet, og karakteristikken ble noen ganger nevnt i forbindelse med natur, andre ganger med sosiale forhold. Positive angivelser som flott og fin ble ofte hektet på beskrivelser av naturen på Leines. 3 Lesetips: Munkejord, M, Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark 7

8 Nærhet Det neste ordet som oftest gikk igjen blant respondentene var nærhet, og de viser til nærhet på flere måter. I mange tilfeller var nærhet knyttet til natur, turområder og havet, mens det i nesten like mange tilfeller ble referert til nærhet mellom mennesker. Noen trakk også frem nærhet til Bodø - nærmeste by en time med hurtigbåt unna. Om folket på Leines skal kjøre de 24 milene til Bodø, tar det om lag 3,5 timer. Bodø ble like fullt av flere informanter oppfattet som nært, og kanskje henger dette sammen med at Leines har den klart korteste reisetiden til Bodø med hurtigbåt, sammenlignet med de øvrige bygdene i Steigen. Mennesker Informantenes superlativer hagler når det kommer til sosiale og menneskelige trekk ved Leines. Nær alle informantene trekker frem noe som har med mennesker og sosiale trekk ved samfunnet å gjøre. Ordet mennesker nevnes spesifikt mange ganger. Ikke i noen av tilfellene var mennesker nevnt i negative ordelag. Snarere ble mennesker sagt sammen med beskrivelser som trivelige, hyggelige, fine, fantastiske, inkluderende, gode, kjente og herlige. Andre ord som beskrev sosiale aspekter ved Leines var godt naboskap, gode venner, nærhet til familie, at flere generasjoner lever tett sammen, god dugnadsånd, at samfunnet er oversiktlig og at Leines er trygt å vokse opp i for barna. Trygghet er en særdeles viktig verdi for folket på Leines. Som vi ser i ordskyen er både «trygghet» og «trygt» fremhevet med nokså store fonter, og ettersom dette langt på vei er uttrykk for det samme, ville summen av dem blitt merkbart større. Ofte ble trygt nevnt som en del av det etablerte ordparet «trygt og godt», noe som stemmer overens med andre studier av bygdeliv. Beskrivelsene trygt og godt, og fred og ro utgjør begge en sentral del av den «store fortellingen» om bygda generelt, så dette vil ikke være særskilt for Leines 4. I noen grad kan det også være utslag av en «lært» og til dels automatisert idyllifisering av bygdelivet. Mange fremhever også ulike sosiale fritidsmuligheter i sin frie beskrivelse av Leines. Hvilke muligheter informantene mer konkret opplever å ha når det kommer til fritid, beskrives nærmere i egne avsnitt under. Muligheter Leinesfolket oppgir helt klart at de opplever å ha muligheter. Ordet muligheter var nevnt ofte og i flere sammenhenger, både knyttet til jobb, fritidsliv, friluftsliv, naturkontakt og menneskelige relasjoner. Muligheter for jobb basert på naturressurser; havet, fiskefeltene og det å ha sitt eget hus og bo billig er nevnt av flere. Trivsel Summen av den positive omtalen av Leines, kan også leses i responsen på direkte spørsmål om trivsel. Informantene ble bedt om å svare på en skala fra 1-4 hvor godt de trives på Leines, hvor 1 betyr lite godt, mens 4 er veldig godt. Av de 67 respondentene i undersøkelsen svarer hele 60% at de trives veldig godt på Leines. 40 stykker i utvalget har krysset av på trivselsskalaens høyeste verdi. De 4 Villa, Mariann. (1999) Bygda - sosial konstruksjon av "trygt og godt". Sosiologi i dag. 8

9 neste 25 informantene, 37% av utvalget, har krysset 3 på skalaen, mens bare 3% har krysset verdi 2. Ingen i utvalget har svart trives lite godt, alternativ 1, i skjemaet. Stolthet Trivsel henger sammen med stolthet, og direkte spørsmål om stolthet viser samme mønster: Ingen er lite stolt (1) av å bo på Leines, mens 55% oppgir å være veldig stolt (4) av å bo på Leines. Dette er veldig positive funn i undersøkelsen. Selv om det ikke er veldig stort utslag, er det videre verdt å merke seg at det er noe mindre stolthet av det å bo i Steigen, kontra det å bo på Leines. Også dette er i tråd med tendenser ellers i samfunnet; den såkalte «glokaliseringen» hvor mennesker i større grad tenderer til å orientere seg mot det globale og i andre enden det helt lokale som en motsats til dette 5. Mellomnivåer, det regionale, vies ikke like stor oppmerksomhet eller tilhørighet. 5 Eriksen, Thomas Hylland Globalisering : åtte nøkkelbegreper. Universitetsforlaget. 9

10 Verdier på Leines Ordskyen, beskrivelsene av Leines og grunner til å bo og leve et sted handler mye om verdivalg. Hvorvidt man føler at man lever i tråd med egne verdier og i andre enden oppskattede/statusgivende verdier i storsamfunnet for øvrig, har betydning for om man trives og er stolt av bostedet sitt. I tillegg til at slike verdier kommer til uttrykk indirekte gjennom spørsmål om trivsel og beskrivelser av liv og sted, ble informantene i undersøkelsen eksplisitt bedt om å svare på hvilke av de følgende verdier de assosierer med et liv på Leines. Selv om lista var utpreget orientert omkring «positive» verdier, var det ikke lagt opp til at informantene måtte krysse av for noen, eller et gitt antall alternativ. Likevel valgte mange, opp mot 72% av utvalget å hake av for noen av alternativene. Som det kommer frem av søylene under, var trygt den verdien de fleste oppga å assosiere med et liv på Leines. Hele 72 prosent av respondentene valgte å trykke av for dette. Ikke uventet og i tråd med det som er sagt om bygda og trygghet tidligere. Interessant er det videre at så mange som 63% mener livet på Leines er fritt. I mange tilfeller er frihet gjerne en verdi som blir assosiert med byen heller enn bygda, og som blir brukt som flyttemotiv mot større steder 6. Dette kan illustrere at det finnes ulike former for frihet, og det er grunn til å tro at friheten på Leines er knyttet til opplevelse av frihet fra utrygghet og andre mer negative elementer ved det urbane, samt frihet til natur, mer tumleplass, utøvelse av fritidsliv osv. Dette hadde det vært interessant å undersøke nærmere. 6 For litteratur om hvilke verdier som generelt er blitt definert til å «tilhøre» byen og bygda, les Villa, M. (2005): Bygda som bustad. Dr.polit.-avhandling, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges rolig teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim. 10

11 Ikke uventet er det mange som assosierer et liv på Leines som rolig, og mange har også haket av for positivt. Verdt å merke seg er det at nær halvparten av respondentene, 46%, assosierer Leineslivet til å være aktivt. Igjen; hva folket konkret fyller tida med, vil komme frem under. Videre er sosialt og inkluderende hyppig angitte verdier. Følgende spørsmål i undersøkelsen og svar summert i tabeller viser nyanser i mye av det som allerede er sagt, og trenger ikke videre omtale: Anser du Leines som barnevennlig? (1 lite barnevennlig 4 veldig barnevennlig) 1 0% 2 5% 3 31% 4 64% Hvordan bidrar det sosiale miljøet til at du bor på Leines? Kontakt med naboer 55% Kontakt med venner 69% Kontakt med familie 63% Trygt miljø (når det gjelder trafikk) 42% Trygt miljø (når det gjelder kriminalitet) 73% Inkluderende/ lett å bli akseptert 45% Lett å få venner 33% Annet 6% Hvilke andre faktorer bidrar til at du bor på Leines? Lave bokostnader 39% Tid i hverdagen 49% Rolige forhold og lite stress 61% Liker stedet 58% Liker naturen 88% Føler meg knyttet til stedet 48% Følelsen av at du betyr noe for lokalsamfunnet 40% Annet 3% I tabellen over kommer det inn et par nye elementer i informantenes vurderinger av Leines. Opp mot halvparten av dem mener tid i hverdagen er et viktig bidrag til at de bor på Leines. Nær like mange oppgir det at de føler seg knyttet til stedet som viktig, og 39% sier lave bokostnader er viktig. Bolig som tema blir behandlet i eget avsnitt under. 11

12 Noen av spørsmålene i undersøkelsen kommer inn på mange av de samme spørsmålene, men bidrar til å styrke funn, og bidrar med nyanser. I spørsmål om Hva er viktig for det for å bo på Leines? hadde informantene en ny og større anledning til å direkte svare hva som konkret er viktig for dem for å bo på stedet. Svarene kommer frem her: Hva er viktig for det for å bo på Leines? Nærhet til dagligvarebutikk 72% Nærhet til skole og barnehage 57% Nærhet til arbeidsplass 39% Natur & rekreasjonsmuligheter 82% Kulturtilbud 34% Nærhet til større sted 31% Nærhet til venner og familie 70% Nærhet til kirke 10% Hurtigbåt 84% Å leve i et lite samfunn 54% Annet 5% Det er med andre ord veldig viktig for leinesværingene å ha nærhet til en dagligvarebutikk, samt skole og barnehage. Nærhet til butikk er omtrent like viktig som nærhet til venner og familie. Men aller viktigst meddeler informantene det er å ha hurtigbåttilbud. 84% har krysset av for dette. Nest etter hurtigbåt er nærhet til natur og rekreasjonsmuligheter. Igjen ser vi at naturtilhørighet og naturbruk ikke synes å være utslag for en «klisjeaktig» idyllifisering av bygda. Gjentatte ganger svarer respondentene at naturen er særdeles viktig for deres bostedsvalg. I et eget spørsmål fikk respondentene anledning til å verdifastsette dette nærmere; rangere hvor viktig nærhet til naturen for dem. Her ble skalaen satt til punkter mellom 1 og 5, hvor 5 har høyest verdi: Hvor viktig er nærhet til naturen for at du trives på Leines? 1 0 0% 2 0 0% 3 3 5% % % 12

13 Svarene er helt klare. Ingen av respondentene svarer 1 og 2, de laveste verdiene på aksen. Bare tre svarer at nærhet til naturen er «midt på treet» viktig, mens nær alle verdifastsetter nærhet til natur høyt. 58% kunne ikke satt verdien av nærhet til natur høyere. Fritid på Leines Rapporten har så langt gitt utfyllig svar på hva informantene på Leines ser på som viktig med livet; at de oppgir å verdsette kontakt med venner, familie, og nærhet til natur, turmuligheter og assosierer et liv på Leines med aktivitet. Det er dermed på tide å dykke nærmere ned i hva de faktisk gjør. Hva fyller folket på Leines fritida med? Innledningsvis i spørreundersøkelsen fikk informantene krysse av for sine fritidsinteresser. Her er oversikten: Fritidsinteresser Familie & venner 48 72% Jakt & fiske 19 28% Barn 17 25% TV/Film 17 25% Friluftsliv 49 73% Frivillig arbeid 23 34% Dans & teater 4 6% Båtliv 27 40% Håndarbeid 23 34% Sport 18 27% Musikk 30 45% Politikk 20 30% Trening & idrett 26 39% Annet 4 6% I tråd med det de har oppgitt som viktige verdier, lister informantene Friluftsliv og Familie og venner som utpreget viktige fritidsinteresser. Deretter er musikk en fritidsinteresse for 45% av utvalget. Det er mye, og henger nok sammen med den sterke posisjonen kulturskolen har i Steigen, og korpset i bygda Leines. Mange er engasjert i frivillig arbeid og politikk, mens omtrent like mange har interesse for håndarbeide. Så langt så godt. Dette er hva informantene på Leines har oppgitt at de interesserer seg for. De ble videre spurt om hvilke organiserte aktiviteter de er med på. Svarene her kan tolkes til ikke å henge helt sammen med det informantene ha oppgir som interesser. 13

14 Hvilke organiserte aktiviteter er du med på? Korps 18 27% Fotball 8 12% Dans/yoga 15 22% Teakwondo 2 3% Håndball 2 3% Skyting 6 9% Religiøse aktiviteter 2 3% Kor/teater 8 12% Annet % For eksempel ser vi at hele 22% av informantene sier de er med på dans eller yoga, til tross for at bare 6% oppga at de hadde interesse for dans og teater. Det er her viktig å påpeke at svaralternativene ikke var likelydende, slik at flere av de informantene som har oppgitt å gå på organisert «Dans/yoga» sannsynligvis går på yoga ikke dans, og dermed har krysset av for «trening & idrett» da de oppga sine interesser. Videre er det flest som har krysset av for Annet; organiserte aktiviteter som de ikke fant i svaralternativene over. Kan hende refererer dette til andre idrettstilbud som finnes i kommunen, som volleyball, basketball, innebandy, ski eller svømming. Det kan også vise til aktivitet i friluftsrelaterte foreninger som Den Norske Turistforening/Barnas Turlag, Steigen jegerog fiskerforenin eller en båtforening. Annet kan også bety grendelagsvirksomhet, eller andre former for sosial aktivitet som foregår på jevnlig basis som syklubb, venneforeninger osv. Noen av informantene kan også tenkes å ha krysset av for Annet, dersom de bedriver friluftsliv hyppig, uten at dette er organisert i en forening. Hvor aktive er de så? I sin frie fremstilling av Leines trakk informantene opp muligheter og dugnadsånd som positive trekk ved samfunnet. Er de medlem noe sted? Oversikten under forteller oss at det vanligste på Leines er å være aktiv i 2 lag eller foreninger. 28% av informantene oppgir dette som svar. Mange er også veldig aktive, med medlemskap i 3-4 foreninger, fordelt på henholdsvis 16 og 13 prosent av utvalget. Hvor mange lag eller foreninger på Leines eller i Steigen er du medlem eller aktiv i? Antall Prosent 1 24% 2 28% 3 16% 4 13% 5 5% 6 0% flere 0% 14

15 E har alt e treng og vel så det! I forlengelsen av det over ble informantene bedt om å svare på om det var aktiviteter de ønsket å være med på, som de synes å mangle i dag. Dette var det naturligvis flere og sprikende tilbakemeldinger på, da det var anledning til å skrive sine ønsker inn i åpne svarfelt. Snedig var det likevel da å finne at av dem som hadde tatt seg bryet å fylle inn frie synspunkter, med mulighet for å påpeke ønsker for annen aktivitet/nye tilbud, svarte de fleste «nei», eller «Jeg er veldig fornøyd med alt som er». Som en av informantene skrev: «E har alt e treng, og vel så det!». Dette sammenfatter hovedtendensen i tilbakemeldingene. Ettersom dette er en undersøkelse som skal gi prosjektet Lev-på-Leines og tilretteleggere i Steigen tilbakemelding som kan utvikle samfunnet til det beste for enda flere, er det likevel riktig å liste opp de enkeltstående savnede aktivitetene informantene har oppgitt. Dette er: Kino, klatrevegg, flere kreative tilbud; maling, tegning, keramikk osv, større idrettsarrangement, sjakklubb, aerobik, barneidrett for de minste, kafe, kajakklubb, organisert idrett og mosjon for voksne, bueskyting, fjellklatring, kunstgrupper, kulturrestaurant på kaia, bedre anløpssted for hurtigbåten. I tillegg til denne opplistingen, kom det innspill på at alle foreninger, lag og klubber bør være inkluderende for alle. Hvilke tilbud er viktig for deg, som ikke eksisterer i dag? Litt i samme sjanger ble informantene bedt om å krysse av for hvilke tilbud som er viktige for dem, som de ikke har i dag. Her var svarene forhåndsdefinert. 48 i utvalget, altså 72% mente kafe og restaurant er et viktig tilbud for dem, som ikke finnes på Leines. Nest etter dette mente 64% at høyhastighetsbredband er viktig og mangler. Leinessamfunnet har ofte hatt et pubtilbud, men savner dette i dag. 15

16 Bolig Vi har allerede sett at folk har nevnt fordelen ved å bo billig, og godt naboskap. Det å ha det rolig og trygt rundt seg, er også forhold knyttet til det å bo. Men hvordan bor folk hel konkret? Hvilke boliger har de, og er de fornøyd med det? Hva slags type bolig bor du i? Enebolig 62 93% Flermannsbolig 2 3% Leilighet 1 2% Annet 1 2% Hele 93 prosent av informantene oppgir å bo i enebolig. Det er en veldig stor andel, og kun noen få oppgir å bo i flermannsbolig, leilighet eller annet. Som det kommer frem av oversikten under er det videre slik at langt de fleste eier boligene sine selv. Det er heller ikke veldig spesielt for Leines, men mer et særnorsk fenomen. Eierskap Leier 8 12% Eier 54 81% Bor sammen med foreldre 3 5% Annet 2 3% Er Leinesfolket fornøyd med disse boforholdene? Ønsker de å skifte eller flytte inn i ny bolig? Godt over halvparten, 69% (46 stykker) har ikke noe ønske om å gjøre endringer i boligløsning, og 15% har ikke planer om dette i umiddelbar fremtid, men kanskje etterhvert. 7% oppgir ønske om å skifte bolig. Av dem som ønsker å skifte bolig ønsker 39% å eie denne boligen selv, mens 9% vil leie. 33% sier at de godt kunne tenke seg å bygge denne boligen selv, mens 18% mener dette er uaktuelt. Det er også en klar tendens til at de som ønsker å skifte bolig vil ha en romslig bolig. 28% av dem som ønsker å skifte bolig vil ha 4-roms bolig, mens bare 3% vil ha 2-roms. 13% ønsker 3-roms bolig. 16

17 Arbeid og utdanning Nå er Leinesfolkets verdier, syn på Leines, fritidsinteresser og boligforhold langt på vei kartlagt. Vi vet at de trives, er stolte, er aktive i natur- og kulturliv, og i stor grad eier boligene sine selv. Dette er de fornøyd med. Men hva lever de av? Arbeider de, er de ansatte eller selvstendig næringsdrivende og er det i så fall på eller utenfor Leines? Student 8% Offentlig ansatt 39% Privat ansatt 25% Selvstendig næringsdrivende 10% Pensjonist 9% Arbeidsufør 6% Annet 3% Kakediagrammet viser fordelingen til høyre. De fleste av respondentene er offentlig ansatt, og kommunen er dermed den viktigste arbeidsgiveren på Leines/ i Steigen. 25% er privat ansatt, mens 10% oppgir å være selvstendig næringsdrivende. Videre fordeler utvalget seg som pensjonister, studenter og arbeidsuføre. Hvor har du din arbeidsbase? Leines 43% Leinesfjord 21% Nordfold 12% Annen del av Steigen 2% Bodø 2% Resten av Norge 3% På plattform 3% På båt 6% Annet 9% Noe overraskende er det kanskje at så mange som 43% av utvalget har sin arbeidsbase på Leines. Det er «bare» 21% av de 67 respondentene som pendler til kommunesenteret Leinesfjord. En del pendler til Nordfold, men noen oppgir å pendle også ut av Steigen eller på båt. Egen bedrift? Egen bolig har de, men ønsker de å starte egen virksomhet? 60% sier klart nei til dette, mens 40% vurderer eller kunne tenkt seg å starte sin egen bedrift på Leines. For at de skulle iverksatt dette, er det flere forhold som anses viktige. Kommunikasjon og infrastruktur for nett og telefon er viktigst, mens godt/bedre hurtigbåttilbud trekkes frem også her. 17

18 En fjerdedel av potensielle gründerne har behov for kontorlokaler, og like mange vil ha bedre transporttilbud. Hvis du har, eller vurderer å starte egen bedrift, hvilke forhold på Leines og i Steigen er viktig? Kontorlokaler for næringsdrivende 21% Et bedre hurtigbåttilbud 28% Kurs og veiledning 8% Egnede lokaler og arealer 19% Kommunikasjon (Mobil, data) 37% Bedre transporttilbud (veistandard e.l) 21% Tilgang til kvalifisert arbeidskraft 12% Annet 0% Utdanningstilbud En stor del av utvalget, 78%, mener muligheten for å gå første året på videregående skole er av stor viktighet for bosetting i Steigen. Også her ble informantene bedt om å skalere viktigheten av dette, hvor 4 angir høyest viktighetsgrad, og som vi ser under krysser de fleste av på de høyeste kategoriene: 1 2% 2 3% 3 18% 4 78% Enda viktigere meddeler utvalget i undersøkelsen det er, at stedet har barneskole for å sikre helårs bosetting. 90% mener dette er av høyeste viktighetsgrad: Hvor viktig er barneskole på Leines (for å sikre helårs bosetting)? 18

19 Ny til Leines Helårs bosetting betyr at det trengs påfyll av nye innbyggere for å erstatte de som faller i fra som følge av fraflytting eller alderdom/død. Hvordan mener Leinesfolket at de tar imot disse? Hvor inkluderende synes du Leines er ovenfor nye tilflyttere? 1 3% 2 10% 3 61% 4 25% Her mener Leinesfolket i undersøkelsen at de har noe forbedringspotensiale. 4 angir veldig inkluderende, mens 1 er lite inkluderende. En fjerdedel har krysset «full pott», mens godt over halvparten har angitt at her er det mer å gå på, ved å krysse 3. Informantene fikk videre anledning til å krysse av på forhåndsdefinerte alternativer for hvordan Leines bedre kunne ta vare på tilflyttere. Det gav følgende fordeling: Inkludere dem i lag og foreninger 72% Inkludere i hverdagen 73% Arrangere innflytterfester 30% Ha fungerende fadderordning 46% Ha tilgjengelig informasjonsmateriale 34% Annet 9% 72% mener integrering er en oppgave for lag og foreninger, mens omtrent like mange mente at å inkludere dem i hverdagen er nøkkelen. Opp mot halvparten mener det å organisere fadderordning er en god ide, mens forslag om informasjonsmateriell og innflytterfester også fikk god tilslutning i utvalget. Stemningen for å ta tak for bedre inkludering synes dermed å være tilstede. Forslag for bedre utvikling Respondentene i utvalget har ikke bare bidratt med tilbakemelding på hva som kan gjøres bedre for nyankomne til Leines (over). De har også gitt en mengde forslag til hva som skal til for å skape mer utvikling på Leines. For å gjengi disse i mest mulig direkte form til prosjektet, fremkommer disse i nokså ubearbeid form under. Mange forslag vil derfor komme igjen flere ganger. For å fjerne identifiserbare trekk i svarene, er imidlertid alt omskrevet til bokmål. Samferdsel, økonomisk guiding, risikovillig kapital, innovativ dytting, forskning, høy utdanning, boligbygging, næringshage, kontorfellesskap, kommunikasjon, arbeidsplasser, boliger, bevare barnehage og skole, boliger, kafé, inkludere nye folk, markedsføring av våre sterke sider mot 19

20 bymiljøene som motpol. Det som skal bygges opp etter brannen på Helnes bør også inneholde "storstue" for oss som bor her. (Ikke bare for turister.) Markedsføre de nye boligene når de er ferdige, også utenfor Steigen. Bolig, offentlig kommunikasjon (buss, båt), et levende sentrum (Helnes). Skape eller tilrettelegge for utviklings- og inkubatormiljø i kontorfellesskap. Boligutvikling, og mulighet for å prøvebo på Leines (på fine eiendommer). Skape sikre og forutsigbare rammebetingelser for etablering: Skole, SFO, barnehage og hurtigbåt. Arbeidsplasser, fiber, aktivt og positivt kommunestyre. Boliger, kafe, restaurant, utsalgssted for husflid/heimeproduksjon. Bygge boliger, fritidsaktiviteter for barn, arbeidsplasser, bedre markedsføring og tilrettelegging for turisme. Samordne/ mobilisere/ videreutvikle det som rører seg i bygda. Nytenking, bredbånd, kommunikasjoner. Boforhold og arbeid. Flere unge fiskere med båt og kvote, fiskeforedling, hjemmekontor, gjerne med hovedkontor i byer (fjernarbeidmed pc), næringslivssatsing (industri, oppdrett m.m.), boligutvikling og turisme. Hurtigbåtforbindelse, boliger, næringspark, bredbånd, fiskeri, bolig, arbeidsplasser, bolig, mer næring, små nisjer, mer matproduksjon. Mindre fritidsboliger, mer helårs. Fortsette med Lev-i-Steigen, for fremsnakking av hele kommunen. Jobb, hus, gang- og sykkelvei. Arbeidsplasser, boliger, bredband, mer folk, trygghet til skole og barnehage, mer næringsliv. Mer utvikling av hele Steigen enn bare på Leines. Det er ikke så langt verken til Leinesfjord eller Nordfold. Flere attraktive bosteder (utsikt, god plass) på leiemarkedet. - Flere hurtigbåtavganger. Rutetider for hurtigbåt som korresponderer med andre forbindelser til og fra Bodø. Flere boliger, gjeninnføre boplikt. Større fokus på kjønn. At bygda blir mer inkluderende. Møtesteder som kafe og pub. Kulturhappenings, kafe, leiligheter for å prøvebo på Leines, sosiale arrangement for bygda. "Leinesfestival" i akebakken på skola, aktiviteter for barn og unge, inkluderende aktiviteter for ensomme og nyankomne. Fokus på nytenkning innenfor arbeidslivet, hjelpe gründere i oppstartsfasen. Forhold tilrettelagt for enkeltmannsbedrifter; eks "gratis lokale". Styrke unges følelse av at Leines er en bra plass. Aktiv, systematisk og planlagt innsats for å få alle som bor her til å framsnakke bygda. Videreforedling av fisk. Fotball, mer aktivitet på vinteren, mere møteplasser, hus til leie. Flere folk, flere bomuliheter og idrettstilbud. Flere arbeidsplasser. (småskalabedrifter), flere møtessteder (kafe / pub), flere tilflyttere, få folk i alle husan, flere arbeidsplasser, nytenking, mindre trusler om nedlegging av skole osv fra politikere og byråkrater. Næringshage, boligbygging, opprettholde hurtigbåt. Mer og flere hurtigbåtavganger, bredbåndsnett og industriområder. Flere arbeidsplasser og flere unge familier. Beholde hurtigbåt. Boliger og møteplasser. Arbeidsplasser, skole og barnehage. Styrke kommunikasjoner og bedre bredband/fiber. Næringshage og nyskaping. Bedre hurtigbåttilbud, skole/barnehagetilbud. Mer næringsliv, arbeid, mer tilflytting. Innovasjon. Aktivitetstilbud for folk under 40. Tilrettelegging for å øke antall arbeidsplasser. Kafe, sosiale møteplasser, drosje. Boliger, bedre arbeidsmuligheter, utbedring av vei! Informantenes innspill kommer her frem i nokså direkte tale, og det holder å oppsummere med at boliger, sosiale møteplasser, tilrettelegging for næringsliv - kanskje særlig gjennom næringshage og hjemmekontorløsninger/ godt bredband og hurtigbåttilbud var gjengangere. 20

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle komme med innspill til den.

Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle komme med innspill til den. Evje ungdomsskole- 9. klasse. 14. september 2017 kl 09.00-11.30. 47 stk, 9-1, 9-2, 9-3. Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innvandrere og integrering i bygd og by

Innvandrere og integrering i bygd og by Innvandrere og integrering i bygd og by Komparative analyser mellom rurale og urbane Alexander Thanem, Maja Farstad og Marit S. Haugen Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland

Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland Hvorfor? Hva? Hvordan? Hovedfunn Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Gunnar Breivik 2013 Gunnar Breivik 2013 Gunnar Breivik 2013 1946 40 % sport, i 1970 39% idrett eller mosjon i 1979 42% regelmessig trening i 1987 41 % regelmessig 1 gang pr 14. dag (FAFO) I 2009 75 % fysisk

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer