E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen"

Transkript

1 E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

2 Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som har som hovedmål å tiltrekke seg 15 nye barnefamilier til Leines. Samtidig har også prosjektet som mål å stimulere fremtidstro og optimisme. Leines Grendelag er prosjekteier, og prosjektet er finansiert gjennom tilskuddsordningen "Bolyst" til Kommunal - og Moderniseringsdepartementet, Steigen Kommune og Nordland Fylkeskommune. Prosjektet holder frem at lokalbefolkningen skal være bygdas beste utviklere og ambassadører, og det skal legges tilrette for effektiv informasjonsformidling og markedsføring. Som en del av involveringen av lokalbefolkningen, ble det vinteren 2015 utført en spørreundersøkelse hvor målet var å få mer informasjon om Leines og Leinesværingene: Hvem bor på Leines, hvilke verdier har de og hvilke kvaliteter synes de er viktige for å bo og trives i bygda. Av de 425 bofaste på Leines har 67 mennesker svart på undersøkelsen, som ble gjennomført ved hjelp av internettjenesten Google Forms. 67 svar utgjør en svarprosent på 15,8 %, noe som er å anse som et godt grunnlag for å kunne analysere svar av en viss gyldighet, det vi si at svarene og tendensene som trekkes frem i denne analysen er greit pålitelige 1 som et mer «generelt» inntrykk av samfunnet. Ikke minst gir de åpne svaralternativene i noen spørsmål anledning til å gå noe dypere inn i Leinesværingenes meninger, holdninger og interesser. Spørreundersøkelsen er utarbeidet av prosjektleder i Lev-på-Leines i samarbeid med styringsgruppa for prosjektet og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, avd nord (HLB). Svarene ble innhentet ved at prosjektleder la ut informasjon om studien på prosjektets Facebook- og internettside, hvor også noen av respondentene har gått direkte inn i skjema og svart uten annen oppfordring. Prosjektleder satt videre med undersøkelsen ved flere anledninger på den lokale butikken, hvor noen svarte der og da, og andre fikk den tilsendt på e-post i etterkant av møtet der. Det ble ikke foretatt noen systematisk utvelgelse av besøkende til butikken, så i den grad det er tilfeldig hvem som finner informasjon på internett, og besøker butikken, har utvalget et visst preg av tilfeldighet. Sammenfatning og analyser av resultatene er gjort av HLB. HLB er en offentlig godkjent privat høgskole på Jæren med stor FOU-aktivitet knyttet til stedsutvikling, regional utvikling, landskapsforvalting og verdiskaping i landbruk og andre bygdenæringer. I januar 2015 etablerte høgskolen avdelingskontor i Steigen i Nordland, som jobber spesielt med samfunnsutvikling og prosjekter i nord. 1 Med en total populasjon på 425, er feilmarginen på +/- 11%, gitt et konfidensnivå på 95%. Dette betyr at vi kan være 95% sikker på at dersom alle på Leines (hele populasjonen) hadde avgitt svar i denne undersøkelsen, så ville svarene falle innenfor +/- 11% av svarene i denne undersøkelsen. Dette betyr en viss usikkerhet, moderat nøyaktighet, men likevel vil funnene ha troverdighet og pålitelighet. De utgjør et godt temperaturmål på liv og holdninger bygda, særlig ettersom skjemaene var supplert med «åpne» svaralternativer, hvor respondentene kunne legge inn tilleggsopplysninger, egne ord og meninger utenfor de gitte svaralternativene. 2

3 Innhold Om undersøkelsen... 2 Oppsummering... 4 Hvem har svart?... 5 Kjønn... 5 Alder... 5 Bostedsbakgrunn... 5 Andre bakgrunnsvariabler... 6 Hvorfor liker folk å bo på Leines?... 7 Natur... 7 Nærhet... 8 Mennesker... 8 Muligheter... 8 Trivsel... 8 Stolthet... 9 Verdier på Leines Fritid på Leines E har alt e treng og vel så det! Bolig Arbeid og utdanning Egen bedrift? Utdanningstilbud Ny til Leines Forslag for bedre utvikling Transportmuligheter Økt barnevennlighet Leines og Steigen i framtida Holdninger til Lev-på-Leines Informasjon og synlighet Referanser

4 Oppsummering Undersøkelsen viser at folk på Leines stort sett trives veldig godt, er stolte av bygda si og synes de har det de trenger av muligheter både til bo-, arbeids- og fritidsliv. Oppfatningen av nærhet er gjennomgående: Nærhet til muligheter, arbeid, natur, turområder, fritidsaktiviteter, venner, familie, butikk, barnehage, skole og Bodø. Det siste henger sammen med hurtigbåttilbudet sørover, og blir stadig presisert å være av avgjørende betydning for trivsel og utvikling av Leines. Hele 40% av de spurte ser også for seg at de ville vurdert å dagpendle til Bodø, om båtrutene i større grad hadde vært tilpasset dette. I forlengelsen av beskrivelsene av nærhet, ser tid i hverdagen ut til å være et oppskattet trekk ved livet på Leines. Halvparten av utvalget oppgir tid i hverdagen som en viktig faktor for at de bor der de bor og transport til og fra aktiviteter går raskt og uhindret, selv om avstandene inn til kommunesenteret eller byen er noe lengre. Kan hende er dette noe av grunnen til at de også oppgir å føle stor grad av frihet? Barnevennlighet og trygget er verdier informantene finner på Leines, og stedet blir ansett som et godt og trygt sted å vokse opp. Trygghet, frihet og ro er de tre verdiene som får høyest score når informantene ble bedt krysse av for sentrale verdier ved Leinessamfunnet, tett fulgt av positivt, aktivt, sosialt og inkluderende. Det sosiale livet og menneskene på stedet, blir i det hele vektlagt som viktig grunn til trivsel. Folket på Leines blir omtalt med ord som trivelige, hyggelige, fine, fantastiske, inkluderende, gode, kjente og herlige. Likevel er informantenes tilbakemelding at de har litt å gå på når det gjelder bedre inkludering nye Leinesværinger. Mange er aktivt med i flere organisasjoner og foreninger, og de fleste er godt fornøyde med det brede spekteret muligheter som finnes. I forslag for bedre integrering av tilflyttere, blir lag og foreninger løftet frem som en mulig arena, sammen med økt «integrering i hverdagen». Det trekket ved Leines som likevel blir gitt aller størst betydning som grunn til å bo der, grunn til trivsel, arena for aktivitet og rom for ro og inspirasjon, er naturen. Henvisning til «vakker natur» ser med andre ord ikke ut til å være en forslitt klisje når det gjelder beskrivelser av bostedsvalg og fremhevelsen av positive trekk ved livet på landet. Også i denne undersøkelsen, hvor om lag halvparten av utvalget kommer utenfra, oppgir 88% at naturen er en viktig faktor for at de bor på Leines, 82% at nærhet til natur og rekreasjonsmuligheter er viktige for bostedsvalg, og 73% at de driver med friluftsliv. I den flotte og romslige naturen ønsker videre de aller fleste å bo i en enebolig de selv eier noe som for øvrig ikke er spesielt for Leines, men gjelder for Norge i stort. Flere boliger blir dermed et gjennomgående forslag når informantene blir bedt om å gi råd for bedre utvikling av fremtidas Leines. Ei fremtid de fleste har om ikke veldig god, så i alle fall god tro på! 4

5 Hvem har svart? Av 425 mennesker bosatt på Leines, har 67 tatt seg tid til å besvare den femten minutter lange elektroniske spørreundersøkelsen. Det er prosjektgruppa godt fornøyd med, og det gir et godt bilde av meninger og holdninger i Leinessamfunnet. Respondentenes svar er naturligvis helt anonyme, og det kan ikke spores tilbake hvem som har svart hva. Prosjektleder, som har drevet noe oppsøkende virksomhet for å innhente informanter, vet naturlig nok hvem noen av informanter er, men kan like fullt ikke spore deres svar spesielt. Alle svar blir summert og sammenholdt med svar gitt av de øvrige informantene rekruttert via internett. Svarene i undersøkelsen er analysert av HLB, som ikke har noen kjennskap til hvem respondentene er. Slik er konfidensialiteten ivaretatt, i et utvalg hvor sitater og svar i aldersgrupper med få respondenter lett kunne blitt litt gjennomsiktige. I den grad vi kan si noe om hvem utvalget er, er det basert på informantenes egne svar og kategoriseringer i spørreskjema. En oppsummering følger under. Kjønn Utvalget har en liten overvekt av kvinner, med 60 % av respondentene, mens menn utgjør de resterende 40%. Alder Alder Antall Prosent % % % % % % % % Utvalgets fordeling på alder er listet i tabellen til venstre. Som vi ser av dette mangler utvalget informanter over 75 år. Naturligvis finnes det mennesker over 75 år blant befolkningen på Leines, og deres meninger kunne med fordel vært tatt med. Skjevfordelingen kan ha med metoden å gjøre; at de eldre ikke er komfortable med å svare på undersøkelser via en dataskjerm 2. Bostedsbakgrunn Interessant er det å vurdere svarene i undesøkelsen med tanke på hvilken tilhørighet respondentene har til Leines. Hvor stor andel av dem som bor på Leines i dag har bodd der hele livet, og hvor mange 2 Her riktig å poengtere at prosjektet likevel har invitert også den eldste målgruppa til å gi tilbakemelding og innspill i det overordnede prosjektet Lev-på-Leines og satsinger her via folkemøter og annet informasjonsarbeid. 5

6 har flyttet inn utenfra -og på hvilken bakgrunn har de gjort det? Hadde de noen som helst tilhørighet til Leines eller Steigen fra før, eller var dette et totalt nytt og ukjent sted for mange? Oversikten under forteller oss at hver fjerde person i utvalget oppgir å ha flyttet til Leines uten noen form for tilknytning til Leines fra før. Disse respondentene utgjør nær like mange som dem som oppgir å ha blitt født og har bodd på Leines store deler av livet. I en mellomkategori finner vi tilbakeflytterne, som har vokst opp på Leines, flyttet ut, for så å komme tilbake. Disse utgjør vel 17% av utvalget. Hver femte respondent oppgir videre å ha flyttet til Leines på bakgrunn av noen form for tilhørighet til Leines uten å ha vokst opp der. «Tilhørighet» kan bety at de har familie der, venner, har pleid å være på Leines i ferier som barn, eller lignende. Tilslutt oppgir 8% å ha vokst opp andre steder i Steigen, noe som i seg selv ikke er en gjensidig utelukkende kategori med et par av de andre svaralternativene. Like fullt har undersøkelsen et utvalg hvor ¼ oppgir å ha en helt annen bakgrunn enn Leines, ¼ er født der og har vært nokså bofaste, mens nær halvparten har bodd andre steder og flyttet til(bake) til Leines på grunn av noen form for kjennskap/følt tilhørighet. Utvalget antyder med andre ord at utvalget, og dermed Leines totalt sett, er en spennende sammensetning av kontinuitet og nye tilflyttere. Jeg er født, oppvokst og tilbrakt store deler av livet på Leines 18 27% Jeg er oppvokst på Leines og tilbakeflyttet 11 17% Jeg er oppvokst andre steder i Steigen 5 8% Jeg er tilflyttet og har en tilhørighet til Leines/Steigen 14 21% Jeg er tilflyttet uten tilknytning til Leines/Steigen 17 25% Andre 1 2% Andre bakgrunnsvariabler Om lag halvparten av den voksne befolkningen i Norge er gift, og Nord-Norge skiller seg ut ved å ha den største andelen samboerskap. Tendensene kommer til uttrykk også i denne lokalsamfunnsstudien, hvor 52% oppgir å være gift, mens 24% er samboende. Andelen enslige på Leines ligger litt under landsgjennomsnittet, med 16%. Denne undersøkelsen gir oss ikke svar på hvordan fordelingen slår ut spesielt på Leines, men nasjonale undersøkelser forteller at det er store kjønnsforskjeller i hvem som bor alene. På landsbasis er det fleste kvinnelige enslige i den eldre aldersgruppen, mens enslige menn overveiende består av unge. Slik kan det være på Leines også. I den videre opplistingen av familietilhørighet, kan vi lese at 18% av utvalget ikke har barn. 34% oppgir å ha 2 barn, mens hele 28% oppgir å ha tre barn. Litt under halvparten oppgir å ha voksne barn, mens de resterende har barn i aldersgruppen barneskole (25%), ungdomsskole (22%) og videregåendeskole (19%). Kun 6% av respondentene har barn i barnehagealder, dvs 0-6 år. 6

7 Hvorfor liker folk å bo på Leines? Hva gjør at folk velger å bo på Leines, enten de er født der og har valgt å bli boende, eller de har flyttet til stedet utenfra? I undersøkelsen fikk respondentene anledning til fritt å oppgi tre grunner til at de liker å bo på Leines. En ordsky gir en fin fremstilling av en slik oppramsing av ord og beskrivelser, ettersom den «summerer» antall ganger ord gjentas, og gir fontene/ordene størrelse etter dette. Sammenfattet ser Leines ordsky slik ut: Natur Som vi kan se av ordskyen, er natur den årsaken som hyppigst gjengis som grunn for å bo på Leines. Naturens posisjon som bostedsvalg styrkes av at vi finner mange ord som ligner, eller har med natur å gjøre, slik som «utsikt», «naturbruk», «turområder», «fiskefelt», «friluftsliv», «terreng», «strender» osv. Naturen er rett og slett utpreget viktig for Leinesfolket, enten den var det før de flyttet dit, eller har blitt det etter at de kom flyttende dit. Andre studier fra Nord-Norge viser det samme; selv om ikke alle oppgir å bruke naturen til friluftslivsformål eller i næring, blir den viktig som «utsikt», kilde til ro, stillhet, kreativitet osv 3. Rolig er nokså tydelig uthevet, og karakteristikken ble noen ganger nevnt i forbindelse med natur, andre ganger med sosiale forhold. Positive angivelser som flott og fin ble ofte hektet på beskrivelser av naturen på Leines. 3 Lesetips: Munkejord, M, Hjemme i nord. En analyse av stedsopplevelser med utgangspunkt i kvinnelige og mannlige innflytteres fortellinger om hverdagsliv i Havøysund og Vadsø, Finnmark 7

8 Nærhet Det neste ordet som oftest gikk igjen blant respondentene var nærhet, og de viser til nærhet på flere måter. I mange tilfeller var nærhet knyttet til natur, turområder og havet, mens det i nesten like mange tilfeller ble referert til nærhet mellom mennesker. Noen trakk også frem nærhet til Bodø - nærmeste by en time med hurtigbåt unna. Om folket på Leines skal kjøre de 24 milene til Bodø, tar det om lag 3,5 timer. Bodø ble like fullt av flere informanter oppfattet som nært, og kanskje henger dette sammen med at Leines har den klart korteste reisetiden til Bodø med hurtigbåt, sammenlignet med de øvrige bygdene i Steigen. Mennesker Informantenes superlativer hagler når det kommer til sosiale og menneskelige trekk ved Leines. Nær alle informantene trekker frem noe som har med mennesker og sosiale trekk ved samfunnet å gjøre. Ordet mennesker nevnes spesifikt mange ganger. Ikke i noen av tilfellene var mennesker nevnt i negative ordelag. Snarere ble mennesker sagt sammen med beskrivelser som trivelige, hyggelige, fine, fantastiske, inkluderende, gode, kjente og herlige. Andre ord som beskrev sosiale aspekter ved Leines var godt naboskap, gode venner, nærhet til familie, at flere generasjoner lever tett sammen, god dugnadsånd, at samfunnet er oversiktlig og at Leines er trygt å vokse opp i for barna. Trygghet er en særdeles viktig verdi for folket på Leines. Som vi ser i ordskyen er både «trygghet» og «trygt» fremhevet med nokså store fonter, og ettersom dette langt på vei er uttrykk for det samme, ville summen av dem blitt merkbart større. Ofte ble trygt nevnt som en del av det etablerte ordparet «trygt og godt», noe som stemmer overens med andre studier av bygdeliv. Beskrivelsene trygt og godt, og fred og ro utgjør begge en sentral del av den «store fortellingen» om bygda generelt, så dette vil ikke være særskilt for Leines 4. I noen grad kan det også være utslag av en «lært» og til dels automatisert idyllifisering av bygdelivet. Mange fremhever også ulike sosiale fritidsmuligheter i sin frie beskrivelse av Leines. Hvilke muligheter informantene mer konkret opplever å ha når det kommer til fritid, beskrives nærmere i egne avsnitt under. Muligheter Leinesfolket oppgir helt klart at de opplever å ha muligheter. Ordet muligheter var nevnt ofte og i flere sammenhenger, både knyttet til jobb, fritidsliv, friluftsliv, naturkontakt og menneskelige relasjoner. Muligheter for jobb basert på naturressurser; havet, fiskefeltene og det å ha sitt eget hus og bo billig er nevnt av flere. Trivsel Summen av den positive omtalen av Leines, kan også leses i responsen på direkte spørsmål om trivsel. Informantene ble bedt om å svare på en skala fra 1-4 hvor godt de trives på Leines, hvor 1 betyr lite godt, mens 4 er veldig godt. Av de 67 respondentene i undersøkelsen svarer hele 60% at de trives veldig godt på Leines. 40 stykker i utvalget har krysset av på trivselsskalaens høyeste verdi. De 4 Villa, Mariann. (1999) Bygda - sosial konstruksjon av "trygt og godt". Sosiologi i dag. 8

9 neste 25 informantene, 37% av utvalget, har krysset 3 på skalaen, mens bare 3% har krysset verdi 2. Ingen i utvalget har svart trives lite godt, alternativ 1, i skjemaet. Stolthet Trivsel henger sammen med stolthet, og direkte spørsmål om stolthet viser samme mønster: Ingen er lite stolt (1) av å bo på Leines, mens 55% oppgir å være veldig stolt (4) av å bo på Leines. Dette er veldig positive funn i undersøkelsen. Selv om det ikke er veldig stort utslag, er det videre verdt å merke seg at det er noe mindre stolthet av det å bo i Steigen, kontra det å bo på Leines. Også dette er i tråd med tendenser ellers i samfunnet; den såkalte «glokaliseringen» hvor mennesker i større grad tenderer til å orientere seg mot det globale og i andre enden det helt lokale som en motsats til dette 5. Mellomnivåer, det regionale, vies ikke like stor oppmerksomhet eller tilhørighet. 5 Eriksen, Thomas Hylland Globalisering : åtte nøkkelbegreper. Universitetsforlaget. 9

10 Verdier på Leines Ordskyen, beskrivelsene av Leines og grunner til å bo og leve et sted handler mye om verdivalg. Hvorvidt man føler at man lever i tråd med egne verdier og i andre enden oppskattede/statusgivende verdier i storsamfunnet for øvrig, har betydning for om man trives og er stolt av bostedet sitt. I tillegg til at slike verdier kommer til uttrykk indirekte gjennom spørsmål om trivsel og beskrivelser av liv og sted, ble informantene i undersøkelsen eksplisitt bedt om å svare på hvilke av de følgende verdier de assosierer med et liv på Leines. Selv om lista var utpreget orientert omkring «positive» verdier, var det ikke lagt opp til at informantene måtte krysse av for noen, eller et gitt antall alternativ. Likevel valgte mange, opp mot 72% av utvalget å hake av for noen av alternativene. Som det kommer frem av søylene under, var trygt den verdien de fleste oppga å assosiere med et liv på Leines. Hele 72 prosent av respondentene valgte å trykke av for dette. Ikke uventet og i tråd med det som er sagt om bygda og trygghet tidligere. Interessant er det videre at så mange som 63% mener livet på Leines er fritt. I mange tilfeller er frihet gjerne en verdi som blir assosiert med byen heller enn bygda, og som blir brukt som flyttemotiv mot større steder 6. Dette kan illustrere at det finnes ulike former for frihet, og det er grunn til å tro at friheten på Leines er knyttet til opplevelse av frihet fra utrygghet og andre mer negative elementer ved det urbane, samt frihet til natur, mer tumleplass, utøvelse av fritidsliv osv. Dette hadde det vært interessant å undersøke nærmere. 6 For litteratur om hvilke verdier som generelt er blitt definert til å «tilhøre» byen og bygda, les Villa, M. (2005): Bygda som bustad. Dr.polit.-avhandling, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges rolig teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim. 10

11 Ikke uventet er det mange som assosierer et liv på Leines som rolig, og mange har også haket av for positivt. Verdt å merke seg er det at nær halvparten av respondentene, 46%, assosierer Leineslivet til å være aktivt. Igjen; hva folket konkret fyller tida med, vil komme frem under. Videre er sosialt og inkluderende hyppig angitte verdier. Følgende spørsmål i undersøkelsen og svar summert i tabeller viser nyanser i mye av det som allerede er sagt, og trenger ikke videre omtale: Anser du Leines som barnevennlig? (1 lite barnevennlig 4 veldig barnevennlig) 1 0% 2 5% 3 31% 4 64% Hvordan bidrar det sosiale miljøet til at du bor på Leines? Kontakt med naboer 55% Kontakt med venner 69% Kontakt med familie 63% Trygt miljø (når det gjelder trafikk) 42% Trygt miljø (når det gjelder kriminalitet) 73% Inkluderende/ lett å bli akseptert 45% Lett å få venner 33% Annet 6% Hvilke andre faktorer bidrar til at du bor på Leines? Lave bokostnader 39% Tid i hverdagen 49% Rolige forhold og lite stress 61% Liker stedet 58% Liker naturen 88% Føler meg knyttet til stedet 48% Følelsen av at du betyr noe for lokalsamfunnet 40% Annet 3% I tabellen over kommer det inn et par nye elementer i informantenes vurderinger av Leines. Opp mot halvparten av dem mener tid i hverdagen er et viktig bidrag til at de bor på Leines. Nær like mange oppgir det at de føler seg knyttet til stedet som viktig, og 39% sier lave bokostnader er viktig. Bolig som tema blir behandlet i eget avsnitt under. 11

12 Noen av spørsmålene i undersøkelsen kommer inn på mange av de samme spørsmålene, men bidrar til å styrke funn, og bidrar med nyanser. I spørsmål om Hva er viktig for det for å bo på Leines? hadde informantene en ny og større anledning til å direkte svare hva som konkret er viktig for dem for å bo på stedet. Svarene kommer frem her: Hva er viktig for det for å bo på Leines? Nærhet til dagligvarebutikk 72% Nærhet til skole og barnehage 57% Nærhet til arbeidsplass 39% Natur & rekreasjonsmuligheter 82% Kulturtilbud 34% Nærhet til større sted 31% Nærhet til venner og familie 70% Nærhet til kirke 10% Hurtigbåt 84% Å leve i et lite samfunn 54% Annet 5% Det er med andre ord veldig viktig for leinesværingene å ha nærhet til en dagligvarebutikk, samt skole og barnehage. Nærhet til butikk er omtrent like viktig som nærhet til venner og familie. Men aller viktigst meddeler informantene det er å ha hurtigbåttilbud. 84% har krysset av for dette. Nest etter hurtigbåt er nærhet til natur og rekreasjonsmuligheter. Igjen ser vi at naturtilhørighet og naturbruk ikke synes å være utslag for en «klisjeaktig» idyllifisering av bygda. Gjentatte ganger svarer respondentene at naturen er særdeles viktig for deres bostedsvalg. I et eget spørsmål fikk respondentene anledning til å verdifastsette dette nærmere; rangere hvor viktig nærhet til naturen for dem. Her ble skalaen satt til punkter mellom 1 og 5, hvor 5 har høyest verdi: Hvor viktig er nærhet til naturen for at du trives på Leines? 1 0 0% 2 0 0% 3 3 5% % % 12

13 Svarene er helt klare. Ingen av respondentene svarer 1 og 2, de laveste verdiene på aksen. Bare tre svarer at nærhet til naturen er «midt på treet» viktig, mens nær alle verdifastsetter nærhet til natur høyt. 58% kunne ikke satt verdien av nærhet til natur høyere. Fritid på Leines Rapporten har så langt gitt utfyllig svar på hva informantene på Leines ser på som viktig med livet; at de oppgir å verdsette kontakt med venner, familie, og nærhet til natur, turmuligheter og assosierer et liv på Leines med aktivitet. Det er dermed på tide å dykke nærmere ned i hva de faktisk gjør. Hva fyller folket på Leines fritida med? Innledningsvis i spørreundersøkelsen fikk informantene krysse av for sine fritidsinteresser. Her er oversikten: Fritidsinteresser Familie & venner 48 72% Jakt & fiske 19 28% Barn 17 25% TV/Film 17 25% Friluftsliv 49 73% Frivillig arbeid 23 34% Dans & teater 4 6% Båtliv 27 40% Håndarbeid 23 34% Sport 18 27% Musikk 30 45% Politikk 20 30% Trening & idrett 26 39% Annet 4 6% I tråd med det de har oppgitt som viktige verdier, lister informantene Friluftsliv og Familie og venner som utpreget viktige fritidsinteresser. Deretter er musikk en fritidsinteresse for 45% av utvalget. Det er mye, og henger nok sammen med den sterke posisjonen kulturskolen har i Steigen, og korpset i bygda Leines. Mange er engasjert i frivillig arbeid og politikk, mens omtrent like mange har interesse for håndarbeide. Så langt så godt. Dette er hva informantene på Leines har oppgitt at de interesserer seg for. De ble videre spurt om hvilke organiserte aktiviteter de er med på. Svarene her kan tolkes til ikke å henge helt sammen med det informantene ha oppgir som interesser. 13

14 Hvilke organiserte aktiviteter er du med på? Korps 18 27% Fotball 8 12% Dans/yoga 15 22% Teakwondo 2 3% Håndball 2 3% Skyting 6 9% Religiøse aktiviteter 2 3% Kor/teater 8 12% Annet % For eksempel ser vi at hele 22% av informantene sier de er med på dans eller yoga, til tross for at bare 6% oppga at de hadde interesse for dans og teater. Det er her viktig å påpeke at svaralternativene ikke var likelydende, slik at flere av de informantene som har oppgitt å gå på organisert «Dans/yoga» sannsynligvis går på yoga ikke dans, og dermed har krysset av for «trening & idrett» da de oppga sine interesser. Videre er det flest som har krysset av for Annet; organiserte aktiviteter som de ikke fant i svaralternativene over. Kan hende refererer dette til andre idrettstilbud som finnes i kommunen, som volleyball, basketball, innebandy, ski eller svømming. Det kan også vise til aktivitet i friluftsrelaterte foreninger som Den Norske Turistforening/Barnas Turlag, Steigen jegerog fiskerforenin eller en båtforening. Annet kan også bety grendelagsvirksomhet, eller andre former for sosial aktivitet som foregår på jevnlig basis som syklubb, venneforeninger osv. Noen av informantene kan også tenkes å ha krysset av for Annet, dersom de bedriver friluftsliv hyppig, uten at dette er organisert i en forening. Hvor aktive er de så? I sin frie fremstilling av Leines trakk informantene opp muligheter og dugnadsånd som positive trekk ved samfunnet. Er de medlem noe sted? Oversikten under forteller oss at det vanligste på Leines er å være aktiv i 2 lag eller foreninger. 28% av informantene oppgir dette som svar. Mange er også veldig aktive, med medlemskap i 3-4 foreninger, fordelt på henholdsvis 16 og 13 prosent av utvalget. Hvor mange lag eller foreninger på Leines eller i Steigen er du medlem eller aktiv i? Antall Prosent 1 24% 2 28% 3 16% 4 13% 5 5% 6 0% flere 0% 14

15 E har alt e treng og vel så det! I forlengelsen av det over ble informantene bedt om å svare på om det var aktiviteter de ønsket å være med på, som de synes å mangle i dag. Dette var det naturligvis flere og sprikende tilbakemeldinger på, da det var anledning til å skrive sine ønsker inn i åpne svarfelt. Snedig var det likevel da å finne at av dem som hadde tatt seg bryet å fylle inn frie synspunkter, med mulighet for å påpeke ønsker for annen aktivitet/nye tilbud, svarte de fleste «nei», eller «Jeg er veldig fornøyd med alt som er». Som en av informantene skrev: «E har alt e treng, og vel så det!». Dette sammenfatter hovedtendensen i tilbakemeldingene. Ettersom dette er en undersøkelse som skal gi prosjektet Lev-på-Leines og tilretteleggere i Steigen tilbakemelding som kan utvikle samfunnet til det beste for enda flere, er det likevel riktig å liste opp de enkeltstående savnede aktivitetene informantene har oppgitt. Dette er: Kino, klatrevegg, flere kreative tilbud; maling, tegning, keramikk osv, større idrettsarrangement, sjakklubb, aerobik, barneidrett for de minste, kafe, kajakklubb, organisert idrett og mosjon for voksne, bueskyting, fjellklatring, kunstgrupper, kulturrestaurant på kaia, bedre anløpssted for hurtigbåten. I tillegg til denne opplistingen, kom det innspill på at alle foreninger, lag og klubber bør være inkluderende for alle. Hvilke tilbud er viktig for deg, som ikke eksisterer i dag? Litt i samme sjanger ble informantene bedt om å krysse av for hvilke tilbud som er viktige for dem, som de ikke har i dag. Her var svarene forhåndsdefinert. 48 i utvalget, altså 72% mente kafe og restaurant er et viktig tilbud for dem, som ikke finnes på Leines. Nest etter dette mente 64% at høyhastighetsbredband er viktig og mangler. Leinessamfunnet har ofte hatt et pubtilbud, men savner dette i dag. 15

16 Bolig Vi har allerede sett at folk har nevnt fordelen ved å bo billig, og godt naboskap. Det å ha det rolig og trygt rundt seg, er også forhold knyttet til det å bo. Men hvordan bor folk hel konkret? Hvilke boliger har de, og er de fornøyd med det? Hva slags type bolig bor du i? Enebolig 62 93% Flermannsbolig 2 3% Leilighet 1 2% Annet 1 2% Hele 93 prosent av informantene oppgir å bo i enebolig. Det er en veldig stor andel, og kun noen få oppgir å bo i flermannsbolig, leilighet eller annet. Som det kommer frem av oversikten under er det videre slik at langt de fleste eier boligene sine selv. Det er heller ikke veldig spesielt for Leines, men mer et særnorsk fenomen. Eierskap Leier 8 12% Eier 54 81% Bor sammen med foreldre 3 5% Annet 2 3% Er Leinesfolket fornøyd med disse boforholdene? Ønsker de å skifte eller flytte inn i ny bolig? Godt over halvparten, 69% (46 stykker) har ikke noe ønske om å gjøre endringer i boligløsning, og 15% har ikke planer om dette i umiddelbar fremtid, men kanskje etterhvert. 7% oppgir ønske om å skifte bolig. Av dem som ønsker å skifte bolig ønsker 39% å eie denne boligen selv, mens 9% vil leie. 33% sier at de godt kunne tenke seg å bygge denne boligen selv, mens 18% mener dette er uaktuelt. Det er også en klar tendens til at de som ønsker å skifte bolig vil ha en romslig bolig. 28% av dem som ønsker å skifte bolig vil ha 4-roms bolig, mens bare 3% vil ha 2-roms. 13% ønsker 3-roms bolig. 16

17 Arbeid og utdanning Nå er Leinesfolkets verdier, syn på Leines, fritidsinteresser og boligforhold langt på vei kartlagt. Vi vet at de trives, er stolte, er aktive i natur- og kulturliv, og i stor grad eier boligene sine selv. Dette er de fornøyd med. Men hva lever de av? Arbeider de, er de ansatte eller selvstendig næringsdrivende og er det i så fall på eller utenfor Leines? Student 8% Offentlig ansatt 39% Privat ansatt 25% Selvstendig næringsdrivende 10% Pensjonist 9% Arbeidsufør 6% Annet 3% Kakediagrammet viser fordelingen til høyre. De fleste av respondentene er offentlig ansatt, og kommunen er dermed den viktigste arbeidsgiveren på Leines/ i Steigen. 25% er privat ansatt, mens 10% oppgir å være selvstendig næringsdrivende. Videre fordeler utvalget seg som pensjonister, studenter og arbeidsuføre. Hvor har du din arbeidsbase? Leines 43% Leinesfjord 21% Nordfold 12% Annen del av Steigen 2% Bodø 2% Resten av Norge 3% På plattform 3% På båt 6% Annet 9% Noe overraskende er det kanskje at så mange som 43% av utvalget har sin arbeidsbase på Leines. Det er «bare» 21% av de 67 respondentene som pendler til kommunesenteret Leinesfjord. En del pendler til Nordfold, men noen oppgir å pendle også ut av Steigen eller på båt. Egen bedrift? Egen bolig har de, men ønsker de å starte egen virksomhet? 60% sier klart nei til dette, mens 40% vurderer eller kunne tenkt seg å starte sin egen bedrift på Leines. For at de skulle iverksatt dette, er det flere forhold som anses viktige. Kommunikasjon og infrastruktur for nett og telefon er viktigst, mens godt/bedre hurtigbåttilbud trekkes frem også her. 17

18 En fjerdedel av potensielle gründerne har behov for kontorlokaler, og like mange vil ha bedre transporttilbud. Hvis du har, eller vurderer å starte egen bedrift, hvilke forhold på Leines og i Steigen er viktig? Kontorlokaler for næringsdrivende 21% Et bedre hurtigbåttilbud 28% Kurs og veiledning 8% Egnede lokaler og arealer 19% Kommunikasjon (Mobil, data) 37% Bedre transporttilbud (veistandard e.l) 21% Tilgang til kvalifisert arbeidskraft 12% Annet 0% Utdanningstilbud En stor del av utvalget, 78%, mener muligheten for å gå første året på videregående skole er av stor viktighet for bosetting i Steigen. Også her ble informantene bedt om å skalere viktigheten av dette, hvor 4 angir høyest viktighetsgrad, og som vi ser under krysser de fleste av på de høyeste kategoriene: 1 2% 2 3% 3 18% 4 78% Enda viktigere meddeler utvalget i undersøkelsen det er, at stedet har barneskole for å sikre helårs bosetting. 90% mener dette er av høyeste viktighetsgrad: Hvor viktig er barneskole på Leines (for å sikre helårs bosetting)? 18

19 Ny til Leines Helårs bosetting betyr at det trengs påfyll av nye innbyggere for å erstatte de som faller i fra som følge av fraflytting eller alderdom/død. Hvordan mener Leinesfolket at de tar imot disse? Hvor inkluderende synes du Leines er ovenfor nye tilflyttere? 1 3% 2 10% 3 61% 4 25% Her mener Leinesfolket i undersøkelsen at de har noe forbedringspotensiale. 4 angir veldig inkluderende, mens 1 er lite inkluderende. En fjerdedel har krysset «full pott», mens godt over halvparten har angitt at her er det mer å gå på, ved å krysse 3. Informantene fikk videre anledning til å krysse av på forhåndsdefinerte alternativer for hvordan Leines bedre kunne ta vare på tilflyttere. Det gav følgende fordeling: Inkludere dem i lag og foreninger 72% Inkludere i hverdagen 73% Arrangere innflytterfester 30% Ha fungerende fadderordning 46% Ha tilgjengelig informasjonsmateriale 34% Annet 9% 72% mener integrering er en oppgave for lag og foreninger, mens omtrent like mange mente at å inkludere dem i hverdagen er nøkkelen. Opp mot halvparten mener det å organisere fadderordning er en god ide, mens forslag om informasjonsmateriell og innflytterfester også fikk god tilslutning i utvalget. Stemningen for å ta tak for bedre inkludering synes dermed å være tilstede. Forslag for bedre utvikling Respondentene i utvalget har ikke bare bidratt med tilbakemelding på hva som kan gjøres bedre for nyankomne til Leines (over). De har også gitt en mengde forslag til hva som skal til for å skape mer utvikling på Leines. For å gjengi disse i mest mulig direkte form til prosjektet, fremkommer disse i nokså ubearbeid form under. Mange forslag vil derfor komme igjen flere ganger. For å fjerne identifiserbare trekk i svarene, er imidlertid alt omskrevet til bokmål. Samferdsel, økonomisk guiding, risikovillig kapital, innovativ dytting, forskning, høy utdanning, boligbygging, næringshage, kontorfellesskap, kommunikasjon, arbeidsplasser, boliger, bevare barnehage og skole, boliger, kafé, inkludere nye folk, markedsføring av våre sterke sider mot 19

20 bymiljøene som motpol. Det som skal bygges opp etter brannen på Helnes bør også inneholde "storstue" for oss som bor her. (Ikke bare for turister.) Markedsføre de nye boligene når de er ferdige, også utenfor Steigen. Bolig, offentlig kommunikasjon (buss, båt), et levende sentrum (Helnes). Skape eller tilrettelegge for utviklings- og inkubatormiljø i kontorfellesskap. Boligutvikling, og mulighet for å prøvebo på Leines (på fine eiendommer). Skape sikre og forutsigbare rammebetingelser for etablering: Skole, SFO, barnehage og hurtigbåt. Arbeidsplasser, fiber, aktivt og positivt kommunestyre. Boliger, kafe, restaurant, utsalgssted for husflid/heimeproduksjon. Bygge boliger, fritidsaktiviteter for barn, arbeidsplasser, bedre markedsføring og tilrettelegging for turisme. Samordne/ mobilisere/ videreutvikle det som rører seg i bygda. Nytenking, bredbånd, kommunikasjoner. Boforhold og arbeid. Flere unge fiskere med båt og kvote, fiskeforedling, hjemmekontor, gjerne med hovedkontor i byer (fjernarbeidmed pc), næringslivssatsing (industri, oppdrett m.m.), boligutvikling og turisme. Hurtigbåtforbindelse, boliger, næringspark, bredbånd, fiskeri, bolig, arbeidsplasser, bolig, mer næring, små nisjer, mer matproduksjon. Mindre fritidsboliger, mer helårs. Fortsette med Lev-i-Steigen, for fremsnakking av hele kommunen. Jobb, hus, gang- og sykkelvei. Arbeidsplasser, boliger, bredband, mer folk, trygghet til skole og barnehage, mer næringsliv. Mer utvikling av hele Steigen enn bare på Leines. Det er ikke så langt verken til Leinesfjord eller Nordfold. Flere attraktive bosteder (utsikt, god plass) på leiemarkedet. - Flere hurtigbåtavganger. Rutetider for hurtigbåt som korresponderer med andre forbindelser til og fra Bodø. Flere boliger, gjeninnføre boplikt. Større fokus på kjønn. At bygda blir mer inkluderende. Møtesteder som kafe og pub. Kulturhappenings, kafe, leiligheter for å prøvebo på Leines, sosiale arrangement for bygda. "Leinesfestival" i akebakken på skola, aktiviteter for barn og unge, inkluderende aktiviteter for ensomme og nyankomne. Fokus på nytenkning innenfor arbeidslivet, hjelpe gründere i oppstartsfasen. Forhold tilrettelagt for enkeltmannsbedrifter; eks "gratis lokale". Styrke unges følelse av at Leines er en bra plass. Aktiv, systematisk og planlagt innsats for å få alle som bor her til å framsnakke bygda. Videreforedling av fisk. Fotball, mer aktivitet på vinteren, mere møteplasser, hus til leie. Flere folk, flere bomuliheter og idrettstilbud. Flere arbeidsplasser. (småskalabedrifter), flere møtessteder (kafe / pub), flere tilflyttere, få folk i alle husan, flere arbeidsplasser, nytenking, mindre trusler om nedlegging av skole osv fra politikere og byråkrater. Næringshage, boligbygging, opprettholde hurtigbåt. Mer og flere hurtigbåtavganger, bredbåndsnett og industriområder. Flere arbeidsplasser og flere unge familier. Beholde hurtigbåt. Boliger og møteplasser. Arbeidsplasser, skole og barnehage. Styrke kommunikasjoner og bedre bredband/fiber. Næringshage og nyskaping. Bedre hurtigbåttilbud, skole/barnehagetilbud. Mer næringsliv, arbeid, mer tilflytting. Innovasjon. Aktivitetstilbud for folk under 40. Tilrettelegging for å øke antall arbeidsplasser. Kafe, sosiale møteplasser, drosje. Boliger, bedre arbeidsmuligheter, utbedring av vei! Informantenes innspill kommer her frem i nokså direkte tale, og det holder å oppsummere med at boliger, sosiale møteplasser, tilrettelegging for næringsliv - kanskje særlig gjennom næringshage og hjemmekontorløsninger/ godt bredband og hurtigbåttilbud var gjengangere. 20

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID

MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID GRO MARIT GRIMSRUD MARIT AURE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OG BUDSKAP I DISTRIKTSKOMMUNENES TILFLYTTINGSARBEID RESULTATER FRA EN SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 1/2012 GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer