Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort"

Transkript

1 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet.]

2 Innhold Metode... 3 Utfordringer... 3 Respondentene... 4 Aktiviteter... 5 Grønt kort opplæringen... 5 Turneringer... 6 Organisasjon administrasjon og ledelse... 7 Hakadal golfklubb styret, mål og strategier... 7 Klubbmiljø... 8 Mottagelse i klubben... 8 Banen, treningsfelt og anlegget... 9 Treningsfelt... 9 Banen... 9 Klubbhus... 9 Tilgjengelighet på banen... 9 Årsavgift/greenfee Medlem eller aksjonær Aksjonærer Medlemmer Anbefaler du andre å bli aksjonær/medlem?

3 Innledning 391 medlemmer besvarte årets medlemsundersøkelse. Dette tilsvarer 27 % av medlemmene og er en god respons sammenlignet med andre tilsvarende medlemsundersøkelser. Medlemmene har blant annet uttalt seg om administrasjon, ledelse, miljø, aktiviteter og selve banen. Tilbakemeldingene i undersøkelsen er samlet sett veldig god. Mange har bidratt med utdypende kommentarer, som er av stor verdi. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt i det videre planleggingsarbeidet i styret, komiteene og i Aas Gaard golfdrift. Metode En arbeidsgruppe på fire personer, med mandat fra styret, har jobbet fram spørreundersøkelsen. Undersøkelsen var anonym og påstandsbasert med scorealternativer fra 1-6 (Dårlig/helt uenig Veldig bra/helt enig) + 7 (vet ikke). I resultatene vil man finne nettoscore for hvert av spørsmålene. I tillegg til dette fant man i undersøkelsen enkelte spørsmål hvor mange kunne legge inn flere valg, samt enkelte spørsmål som forteller noe om respondentene uten å avsløre deres identitet. Respondentene ble også oppfordret til å komme med personlige kommentarer i undersøkelsen. Spørreundersøkelsen ble i forkant evaluert av uavhengige personer med erfaring fra store spørreundersøkelser. Utfordringer Det ble tidlig i forløpet bestemt at undersøkelsen skulle være nettbasert. Det skulle vise seg at dette skulle bli den største utfordringen. Nettbaserte undersøkelser har generelt høye kostnader, men gode kontakter i NGF gjorde det til slutt mulig å gjennomføre undersøkelsen på nettet uten kostnader for klubben. Undersøkelsen har vandret mellom Norsk Golfforbund (NGF) og Idrettsforbundet før den til slutt ble sendt til medlemmene. Den siste delen av prosessen gikk uten at arbeidsgruppen fikk evaluere den nettbaserte versjonen. Beklageligvis resulterte dette i et noe uryddig oppsett og repetisjon av enkelte spørsmål. Enkelte spørsmål falt også helt bort fra undersøkelsen spørsmål om protjenesten. Ved neste klubbsjekk vil det legges stor vekt på å kvalitetssikre undersøkelsen før utsendelse til medlemmene. 3

4 Respondentene 391 medlemmer svarte på undersøkelsen. Av disse var 57,5 % aksjonærer og 42,5 % medlemmer. Kjønnsfordelingen mann/kvinne var 80/20. 52,7 % av respondentene er i hcp-kategori 36-19, mens 27 % har grønt kort. De resterende 19,7 % kommer fra hcp kategori 0-18,9. Det kom svar fra alle alderskategorier, men hovedvekten var som forventet i alderen år. De utgjorde 64,5 %. 33,3 % av svarene kom fra seniorer. 57,5 % av respondentene har vært medlemmer i 1-3 år. 23,5 % har vært medlemmer 4 år eller mer. De resterende 19 % er nye medlemmer. Når det gjelder antall runder spilt i 2008, og antall runder planlagt for neste år, ser man tydelig at medlemmene ønsker å bruke mer tid på banen. Tidligere baneåpning er et stort ønske blant medlemmene og er oppgitt som en av årsakene til at de spilte lite i Figur: Antall runder spilt i 2008 og antall runder planlagt i De som spiller få runder i året oppgir at årsaken til dette er at golf ikke er prioritert så høyt eller at golf er for tidkrevende akkurat nå (mht familie, små barn, jobb osv). Blant dem som spiller mye golf i løpet av året oppgir 88 % at årsaken til dette er at golf er gøy. Andre årsaker til mye spill er at man treffer mange hyggelige mennesker, at golf gir fin mosjon og at banen har god tilgjengelighet. 4

5 Aktiviteter Aktivitetstilbudet i klubben er medlemmene godt fornøyd med. Aktiviteter som medlemmene ønsker at klubben skal jobbe mer med er å rekruttere flere barn og unge, og sette sammen et godt sportslig tilbud til denne gruppen. I tillegg mener medlemmene at det skal jobbes med å rekruttere flere kvinner til Hakadal. En annen tilbakemelding er at medlemmene ønsker at klubben skal legge til rette for et kontinuerlig treningstilbud utover individuelle protimer. Og medlemmene ønsker at antall sosiale aktiviteter, som for eksempel låvefest og regelkvelder i kafeen, bør prioriteres. 15 % av respondentene har deltatt på turer i klubbens regi og hele 50 % kunne tenke seg å delta på turer framover i tid. Grønt kort opplæringen 118 respondenter har svart på spørsmålene om grønt kort opplæringen. Nedenfor følger en evaluering av de forskjellige elementene i opplæringen hvor snittscore angir hvor fornøyd man er med hvert element. Generelt får grønt kort opplæringen veldig gode tilbakemeldinger, men respondentene savner et tilbud etter bestått prøve som skal gjøre dem tryggere i sin debut som golfspillere. Det er et utbredt ønske blant respondentene å få gå flere runder med en fadder, også etter bestått prøve. Etablerte spillere ønsker mer fokus på spilletempo i opplæringen. 5

6 Turneringer Medlemmer som deltar på turneringer er godt fornøyd med klubbens variasjon og antall av turneringer. I tillegg mener 63 % av medlemmene at turneringer ikke er til hinder for annet spill i helgene. Flest medlemmer ønsker å delta i turneringer hvor man spiller på lag med andre, blander kjønn og ferdigheter. Nest høyest på listen kommer lagspill, samme kjønn og ferdighet. Ca 1/3 av respondentene svarer vet ikke/na på spørsmålene om turneringer. En av årsakene til dette kan være at denne gruppen aldri deltar på turneringer eller ikke ønsker å delta på turneringer. 28 % medlemmer kan tenke seg å representere klubben utad i turneringer. 37 % kan tenke seg å delta som funksjonær ved turneringer som klubben arrangerer. Alle respondentene mener at klubben skal prioritere å arrangere turneringer for ungdom. Når det gjelder fest i forbindelse med klubbmesterskapet er meningene forskjellige. 211 ønsker fest, 147 vet ikke og 33 svarer nei. Flere har kommet med konkrete forslag til gjennomføring av denne type fester og i hvilken form/turneringsform hvor fester passer best. 6

7 Organisasjon administrasjon og ledelse Medlemmene er godt fornøyd med klubbens hjemmesider (snittscore 4,97) og føler seg godt informert. Booking av startider på nettet fungerer utmerket (snittscore 5,52) og de av medlemmene (183) som benytter booking på telefon sier seg godt fornøyd med denne tjenesten. I figuren nedenfor viser tilbakemeldinger på tre av servicetilbudene. Figur: 1 = lite fornøyd, 6 = godt fornøyd En stor andel av respondentene har benyttet muligheten til å komme med kommentarer til flere av spørsmålene i denne delen av undersøkelsen. Mange har kommet med konkrete og konstruktive forslag til tiltak som er til stor hjelp på veien videre. Alle disse tilbakemeldingene er samlet og vil bli bearbeidet av styret og golfdrift. Hakadal golfklubb styret, mål og strategier Medlemmene har mindre kjennskap til klubbens styre og klubbens mål og strategier. Ca 25 % har ikke svart på spørsmålene som knytter seg til dette temaet i undersøkelsen. Omtrent like mange svarer at de er kjent med styret og klubbens mål og strategier. Andre spørsmål som knytter seg til samme temaet er klubbens evne til å videreutvikle anlegget, klubbens evne til å fange opp signaler fra medlemmene, om klubben er nyskapende og om Hakadal Golfklubb har et godt renommé i Golf-Norge. Blant dem som gir sin vurdering på disse spørsmålene får klubben en relativt god tilbakemelding, mens andelen som velger å avstå fra å svare er høy. Også under dette temaet har respondentene gitt mange og konstruktive tilbakemeldinger til styret. 7

8 Klubbmiljø Medlemmene gir klubben generelt en veldig god tilbakemelding på klubbens miljø. Nettoscore på dette spørsmålet var på 5,2. Mottagelse i klubben Figuren nedenfor viser hvordan medlemmene føler de blir mottatt på forskjellige arenaer i klubben Figur: 1 = lite godt mottatt, 6 = veldig godt mottatt Hakadal golfklubb har helt siden starten prioritert denne oppgaven som sin største og viktigste sak. Med økende antall medlemmer vil arbeidet for å opprettholde et godt og inkluderende klubbmiljø kreve enda større fokus. Kommentarer på klubbmiljø viser at enkelte føler at det er vanskelig å bli kjent med etablerte medlemmer. Jobben med å inkludere og hilse på alle, kjente og ukjente, som man møter i klubben, er en felles oppgave som alle medlemmer må ta ansvar for. 8

9 Banen, treningsfelt og anlegget Sesongen 2008 har vært en helt spesiell sesong for Aas Gaard Golfpark. På tross av de store skadene på banen, og den sene åpningen, har medlemmene i sine svar ikke utvist noen form for misstillit til drifts håndtering av problemet. Tvert i mot har medlemmene gitt gode karakterer til banemannskapet for å ha klart å snu problemet, til fantastiske forhold senere på sesongen. De videre vurderingene av anlegget gir en mer generell føring på hva man mener om de enkelte områdene på banen og treningsanlegget. Treningsfelt Medlemmene mener at drivingrangen tilfredsstiller deres behov. Nettoscore 4,82. De øvrige treningsområdene får en noe lavere score. Mange har gitt gode og konstruktive forslag til tiltak, for å bedre treningsområdene. Aas Gaard Golfpark vil ta disse tilbakemeldingene med i sin planlegging for videreutviklingen av treningsfeltene. Banen Figuren nedenfor angir medlemmenes karakterer på banen og tilstøtende områder Mange har gitt gode og konstruktive forslag til tiltak til forbedring av banen og praktisk bruk av anlegget. Aas Gaard Golfpark vil også ta disse tilbakemeldingene med i sin planlegging av videreutvikling av banen. Klubbhus Medlemmene er godt fornøyd med klubbhuset. Nettoscore 4.4. Men i kommentarene kan man lese at mange medlemmer ikke vet hva man mener med klubbhuset. Noen mener at klubben mangler ordentlige garderober, mens andre lurer på om kafeen er klubbhuset. Tilgjengelighet på banen Medlemmene opplever å ha god tilgjengelighet på banen. Snittscore 5,11. 9

10 Årsavgift/greenfee Både aksjonærer og medlemmer er fornøyd med dagens nivå på årsavgift. Snittscore: 4,42. Begge grupper mener at greenfee for gjestespillere skal ligge på dagens nivå. Medlem eller aksjonær Helt til slutt i undersøkelsen fikk medlemmene spørsmål om hvorfor de ble medlemmer/aksjonærer i Hakadal Golfklubb og hvordan de vurderer sitt medlemskap. De 3 viktigste årsakene til fortsatt å være medlem eller aksjonær i Hakadal golfklubb er i rangert rekkefølge: 1. Sosial omgang 2. Være ute 3. Bli bedre til å spille golf Den lavest rangerte årsaken er konkurranseelementet. Aksjonærer 200 aksjonærer har svart på undersøkelsen. Årsaken til å bli aksjonær er (rangert etter viktighet) 1. Ville støtte at det ble bane i Hakadal 2. For å videreutvikle banen + få et eget godt golftilbud 3. Større fleksibilitet mht spilletid 4. Gunstig årsavgift for aksjonær 11,5 % vurderer å selge sin aksje. Hovedårsaken til et eventuelt salg av aksje, er at de spiller lite. Det oppgis forskjellige årsaker til at de spiller lite. Medlemmer På spørsmål om hvorfor respondenten har valgt å være medlem, og ikke aksjonær, finner vi disse svarene (rangert etter viktighet) 1. Spiller lite 2. Vil gjerne spille, men har ikke tid 3. Har ikke råd til aksje 15 % av medlemmene har vurdert å si opp sitt medlemskap. Hovedårsaken til dette er at man ikke har tid til golf, for lang reisevei eller ikke kommet i gang med golf etter bestått baneprøve. 10

11 Anbefaler du andre å bli aksjonær/medlem? 358 medlemmer har respondert positivt på spørsmålet. De 3 viktigste årsakene til anbefaling er (rangert etter score) a) God bane b) Trivelig miljø c) Uformell stil 11

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010

Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Dato: 08-11-2010 Oppsummering fra brukerundersøkelse juni 2010 Bakgrunn Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 føyer seg inn i rekken av tre tidligere brukerundersøkelser på Mølla; gjennomført

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer