MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013"

Transkript

1 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

2 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av nåsituasjon. Hvilke inntrykk har folk flest av? Oppfatter befolkningen i sin egen region på samme måte som folk ellers i landet? Hva vet viktige målgrupper om i det hele tatt? Romsdal regionråd har vinteren 2013 knyttet til seg kommunikasjonsbyrået Ordkraft for å kartlegge s omdømme, og denne rapporten oppsummerer de vesentligste funn som fremkommer etter at det er gjennomført en landsrepresentativ spørreundersøkelse. Det er også tatt opp en undersøkelse blant innbyggere i. Prosjektet er definert som et forprosjekt. Ordkraft har fått i oppdrag å kommentere de funn og forhold som erfaringsmessig er viktige for posisjonering av en region, og samtidig sammenligne funn med tilsvarende undersøkelser som er tatt opp for regioner andre steder. Undersøkelsene og resultatene er videre drøftet i to arbeidssamlinger med representanter fra kommunene i regionen, Romsdal regionråd, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Høgskolen i Molde og Molde næringsforum. Kristiansand, Rune Røiseland og Petter N. Toldnæs METODIKK Datainnsamlingen har blitt gjennomført som en webbasert spørreundersøkelse nasjonalt, mens det har vært telefonintervjuer regionalt. Norstat har stått for innsamlingen, og respondentene har blitt trukket fra deres webpanel bestående av over personer. Bearbeiding av dataene er utført av Norstat, mens Ordkraft har stått for analyse av dataene. Undersøkelsen ble gjennomført i april Utvalget har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen. Mottakerne ble invitert ved hjelp av en e-post med en unik link til deres undersøkelse. Antall respondenter utenfor regionen var 800, og i svarte 200 på undersøkelsen. Det landsrepresentative utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra panelet. er definert som kommunene Molde, Fræna, Midsund, Aukra, Vestnes, Nesset, Rauma, Eide og Gjemnes. Rapporten er tematisert, og vi har valgt å sammenligne funnene i denne rapporten med funnene i Omdømmebarometeret 2011 for regionene Haugesund og Grenland. Vi mener at disse har flest fellestrekk med. Fra figur 7 til 19 har respondentene fått framlagt påstander hvor de besvarte på en fempunktsskala, hvor 1 er helt uenig og 5 helt enig. Vi har slått sammen gradene av enighet og uenighet, samtidig som vi har valgt å trekke ut de som har svart vet ikke. Andelen som ikke vet har blitt kommentert i hver graf.

3 TILKNYTNING OG ASSOSIASJONER Vi har ikke spurt om hvilken tilknytning respondentene har til regionen i lignende undersøkelser tidligere, og vi kan derfor ikke konkludere om hvorvidt andelen flyktig tilknytning som ferie, arrangementer eller jobb er høyt eller lavt sammenlignet med andre. På selvstendig grunnlag vil vi allikevel hevde at denne gruppen er viktig i dannelsen av omdømmet, fordi den representerer en stor andel som har en mening om regionen. Figur 1: Hvilken tilknytning har du til? Nasjonalt. Eks. Kjenner ikke (n=358) I forbindelse med ferie 27 % Jeg har ingen tilknytning til 13 % Oppvekst 2 % Familie 10 % Venner 17 % Studier 4 % Av respondenter utenfor regionen svarer 2% at de har vokst opp i, mens 10% oppgir å ha familie her. Hele 27% har vært i regionen på ferie, 15% i forbindelse med jobb og 12% i forbindelse med kulturarrangement. De tre siste gruppene utgjør til sammen 54%, og disse utgjør en viktig gruppe for danning av omdømmet til. I forbindelse med et eller flere kulturarrangement 12 % I forbindelse med jobb 15 % Når vi sammenligner andel innbyggere i med antall respondenter, så ser vi at det er en overrepresentasjon av moldensere og en underrepresentasjon av folk med bosted i Vestnes kommune. Slik er innbyggerne fordelt i : Molde kommune 41 % Fræna kommune 15 % Midsund kommune 3 % Aukra kommune 5 % Vestnes kommune 10 % Nesset kommune 5 % Rauma kommune 12 % Eide kommune 5 % Gjemnes kommune 4 % Figur 2: I hvilken kommune bor du? Regionen. (n=200) Gjemnes kommune 2 % Eide kommune 6 % Rauma kommune 10 % Nesset kommune 2 % Vestnes kommune 3 % Aukra kommune 8 % Midsund kommune 2 % Fræna kommune 18 % Molde kommune 49 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Omtrent halvparten av regionens innbyggere bor i Molde kommune (49%), og Gjemnes og Midsund kommuner har færrest respondenter (2%). Kjønnsfordelingen er omtrent halvparten menn og kvinner i hver kommune. For kommuner med lavest andel respondenter er det overvekt eldre innbyggere som svarer. Det er flest som oppgir å ha dårlig kjennskap i Rauma kommune, hvor 70% oppgir å ha lite eller ingen kunnskap.

4 KNYTNING OG ASSOSIASJONER Figur 3: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører begrepet ''? Nasjonalt. Eks. vet ikke. (n=358) Haugesund Nasjonalt. Negativ, 5 % Det er spesielt aldersgruppa år, hvor andelen positive er høyest (61%). Den er lavest i gruppa år (30%). Den er høyest for innbyggere på Østre Østland (53%) og lavest i Oslo (32%). Positiviteten øker med kjennskap til regionen. Positiv, 50 % Verken eller, 44 % Grenland Nasjonalt. Figur 4: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører begrepet ''? Regionen. Eks. vet ikke. (n=200) Haugesund Regionalt. Verken eller 12 % Negativ 2 % Blant regionens egne innbyggere, er kvinner mer positive enn menn. 89% av kvinnen er positive, mens 79% av mennene er positive. Ingen av kvinnene er negative, mens 4% av mennene er det. Det er aldersgruppen år som er mest positive med 97%. Innbyggerne i Molde kommune er mest positive (93%), og det er en tendens til at skepsisen øker med avstand til Molde. Grenland Regionalt. Positiv 86 %

5 FLYTTELYST I 2011 spurte vi 4866 respondenter om det var aktuelt å flytte ut av regionen de bor i nå, og da svarte 33% ja, 44% nei og 23% vet ikke. På bakgrunn av den nye undersøkelsen og 2011-undersøkelsen, så kan vi slå fast at flyttelysten er stor, men at antallet som ønsker å flytte synker fra 55% til 33% når det er snakk om å flytte ut av regionen. Begge undersøkelsene er fullt ut representative, og har små feilmarginer. Figur 5: Kan det i framtiden være aktuelt for deg å flytte? Nasjonalt. (n=358) Vet ikke, 15 % Flyttelysten er klart størst i Oslo, hvor 73% oppgir at det kan være aktuelt å flytte i framtiden. Vestlandet følger etter med 59%, mens det for de andre landsdelene ikke er signifikante forskjeller. 93% i aldersgruppa år oppgir at det kan være aktuelt å flytte, og andelen synker markant med økt alder til 37% for aldersgruppa 50 og eldre. Utover dette er det ingen forskjeller i kjønn eller annen bakgrunn. Nei, 30 % Ja, 55 % Haugesund Regionalt. Figur 6: Kan det i framtiden være aktuelt for deg å flytte ut av? Regionalt.(n=200) Ubesvart/ vet ikke 3 % Ja 28 % Blant egne innbyggere er det markant flere menn (33%) enn kvinner (23%) som kan tenke seg å flytte ut av. 61% av regionens innbyggere under 30 år sier at de kan være aktuelt å flytte, og 14% av innbyggerne over 50 år sier det samme. Det er ingen forskjeller kommunene imellom utover feilmarginen. Grenland Regionalt. Nei 69 %

6 NÆRING OG JOBB Figur 7: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) Haugesund Enige. Nasjonalt. har mange interessante jobber Det er lett å finne jobb til begge Det ligger godt til rette for næringsutvikling har et nyskapende næringsliv har et variert næringsliv Det er gjennomgående færrest som er enige og flest uenige i Oslo, mens situasjonen er motsatt for Vestlandet og Midt- Norge. Det er også betydelig større enighet i påstandene fra menn enn kvinner. Sett bort fra spørsmålet om jobbmuligheter for par, så stiger enigheten med alderen. I grafen er det kun respondenter som tar stilling som er inkludert. Tallene for vet ikke er henholdsvis 46, 39, 54, 48 og 50%. Graden av enighet til påstander om interessante jobber og jobbmuligheter til begge er lav, sammenlignet med alle regioner i som ble målt i Omdømmebarometeret Grenland Enige. Nasjonalt. Figur 8: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) Haugesund Enige. Regionalt. har mange interessante jobber Det er lett å finne jobb til begge Det ligger godt til rette for næringsutvikling har et nyskapende næringsliv Det er litt flere kvinner (14%) enn menn (9%) som er uenige i at det er lett å finne finne jobb til begge, men ellers er det ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene. Moldensere mener også i langt større grad enn andre at jobbmulighetene er gode, og de er også mer positive til næringsutvkling og nyskapning. Blant aldersgruppene er det de mellom år som er klart mest uenig i at næringslivet er variert. Det aldersgruppen år som i størst grad er uenig at det finnes mange interessante jobber (15%). Andelen vet ikke varierer fra 1 til 9%. Grenland Enige. Regionalt. har et variert næringsliv

7 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Haugesund Enige. Nasjonalt. Grenland Enige. Nasjonalt. Figur 9: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) God veistandard i Gode transportforbindelser mellom til andre deler av landet Gode transportforbindelser mellom og utlandet Når vi ser på bakgrunnstallene er det få forskjeller mellom du ulike gruppene respondenter. Folk bosatt i Oslo er mer uenige i at det er gode transportforbindelser til inn- og utland, mens aldersgruppa år er mer positive til veistandarden enn andre. Andelen vet ikke er henholdvis 28, 21 og 35%. Haugesund Enige. Regionalt. Figur 10: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) God veistandard i Gode transportforbindelser mellom til andre deler av landet Aldersgruppa år de som er mest uenige i påstandene om gode transportforbindeler innenland og veistandard (50% uenige). Kvinner er generelt betydelig mer fornøyde med samferdsel enn menn, og moldensere er mer fornøyde enn innbyggere i andre kommuner. Andelen vet ikke varierer mellom 0 og 5% på de tre påstandene. Grenland Enige. Regionalt. Gode transportforbindelser mellom og utlandet

8 ÅPENHET OG TOLERANSE Figur 11: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) Haugesund Enige. Nasjonalt. er positivt preget av ulike kulturer og etniske grupper er preget av åpenhet og toleranse Det er flere kvinner enn menn som er positive til begge påstandene, og det er aldersgruppene og 50 år og eldre som er mest positive. Det er ellers ingen signifikante forskjeller. Vet ikke -andelen er henholdsvis 50 og 42%. Grenland Enige. Nasjonalt. Figur 12: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=358) Haugesund Enige. Regionalt. er positivt preget av ulike kulturer og etniske grupper er preget av åpenhet og toleranse Aldersgruppen under 30 år er langt mer positive til påstanden om ulike kulturer og gruppen enn andre. 48% av disse er enige i påstanden, og det samme er 43% av kvinnene, mot Det er den yngste og den eldste aldersgruppa hvor flest sier seg enige i at det er preg av åpenhet og toleranse. Grenland Enige. Regionalt.

9 FORSKNING OG UTDANNING Haugesund Enige. Nasjonalt. Figur 13: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) har gode forskningsmiljøer Menn er tre ganger mer uenige enn kvinner når det gjelder påstanden om forskning. Respondenter bosatt i Oslo og Midt- Norge er også betydelig mer uenige enn andre. er et bra sted å ta utdanning Andelen vet ikke er 60 og 42%. Grenland Enige. Nasjonalt. Haugesund Enige. Regionalt. Figur 14: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) har gode forskningsmiljøer Kvinner og de to eldste aldersgruppene er vesentlig mer positive enn menn til påstandene. Det er ingen signifikante forskjeller mellom bostedskommune. er et bra sted å ta utdanning Vet ikke -andelen er 13% på forskningspåstanden og 2% på utdanning. Grenland Enige. Regionalt.

10 MILJØ Figur 15: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) Haugesund Enige. Nasjonalt. har et godt utbygd kollektivtrafikktilbu De eldre aldersgruppene år og 50 åt og eldre er generelt litt mer negative enn de andre. Det er ingen forskjeller mellom kjønnene, mens respondenter i Midt- Norge er mer positive til påstandene enn andre. I prioriteres hensyn til miljøet høyt Vet ikke -andelene er 53, 61 og 58%. Det er lagt godt til rette for gående og syklende i Grenland Enige. Nasjonalt. Figur 16: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) Haugesund Enige. Regionalt. har et godt utbygd kollektivtrafikktilbu I prioriteres hensyn til miljøet høyt Det er lagt godt til rette for gående og syklende i Til påstanden om kollektivtrafikktilbud er det kun 8% av aldersgruppen under 30 år som svarer verken eller, mens 54% er negative og 28% er positive. For aldersgruppene år og 50 år og eldre er verken eller 42 og 41%. Det er den yngste og eldre aldersgruppa som i sterkest grad mener at miljø prioriteres høyt. Det er langt flere menn enn kvinner som mener at det er lagt godt til rette for gående og syklende. Grenland Enige. Regionalt.

11 KULTUR OG OPPLEVELSER Haugesund Enige. Nasjonalt. Grenland Enige. Nasjonalt. Figur 16: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) Det ligger godt lagt til rette for en aktiv fritid i Vakker natur er et sterkt fortrinn for gir mulighet for et variert uteliv har et attraktivt kulturtilbud Østlendinger og menn er klart mest positive til påstanden om aktiv fritid. Østlendinger er også de som i sterkest grad er enige i at har vakker natur. Når det gjelder uteliv og kulturtilbud er det aldersgruppen 50 år og eldre som er mest positive. Andelen vet ikke er henholdsvis 34, 10, 30 og 29%. Haugesund Enige. Regionalt. Figur 17: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) Det ligger godt lagt til rette for en aktiv fritid i Moldensere er i større grad enn andre innbyggere mer positive til påstandene om aktiv fritid, vakker natur og kulturtilbud enn andre. Vakker natur er et sterkt fortrinn for 2 96 Grenland Enige. Regionalt. gir mulighet for et variert uteliv har et attraktivt kulturtilbud

12 TRYGGHET OG BOKVALITET Figur 18: Hvor enig er du i følgende påstander? Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) Haugesund Enige. Nasjonalt. har et godt tjenestetilbud til sine er et godt sted å vokse opp for barn og Det er respondenter bosatt i Oslo som mener at en får mest for boligmarkedet i, og det er ingen signifikante forskjeller til spørsmålet om trygget. Folk bosatt i Oslo mener også i vesentlig større grad enn andre at det er lite kriminalitet og trygt å bo i regionen. Det er lite kriminalitet i Det er trygt å bo i Andelen vet ikke er 56, 39, 54, 37 og 50%. Grenland Enige. Nasjonalt. I får en mye for pengene i boligmarkedet Figur 19: Hvor enig er du i følgende påstander? Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) Haugesund Enige. Regionalt. har et godt tjenestetilbud til sine er et godt sted å vokse opp for barn og Det er lite kriminalitet i Det er trygt å bo i I får en mye for pengene i boligmarkedet Det er de yngste aldersgruppene som er mest negative til boligmarkedet. Aldersgruppa år er det klart mest positive til som oppvekststed. Alle respondenter i denne gruppa har svart at regionen i stor grad eller svært stor grad er et godt sted å vokse opp. Denne aldersgruppen er også klart mest fornøyd med tjenestetilbudet, hvor heller ingen her heller har svart negativt, Det er ellers ingen signifikante forskjeller mellom kjønn, alder eller bosted. Andelen vet ikke er mellom 0 og 4% på spørsmålene. Grenland Enige. Regionalt.

13 DIMENSJONER Figur 20: Stjernediagram. Nasjonalt. Eks. kjenner ikke og vet ikke. (n=358) Næring og jobb 80 Trygghet og bokvalitet Kultur og opplevelser Samferdsel/ infrastruktur Åpenhet og toleranse Miljø Forskning og utdanning Molde Haugesund Grenland Figur 21: Stjernediagram. Regionalt. Eks. vet ikke. (n=200) Trygghet og bokvalitet Kultur og opplevelser Næring og jobb Samferdsel/ infrastruktur Åpenhet og toleranse Miljø Forskning og utdanning Molde Haugesund Grenland

14 DIMENSJONER Figur 22: Stjernediagram. (n=358, 200) Trygghet og bokvalitet Næring og jobb Samferdsel/infrastruktur Gapet mellom de nasjonale og regionale respondentene er klart størst på dimensjonene næring og jobb og forskning og utdanning. Her har regionen historier å formidle! Årsaken til at regionen scorer lavt på samferdsel/infrastruktur og åpenhet og toleranse kan være at dette er dimensjoner som er sterkt forbundet med større byregioner. Kultur og opplevelser Åpenhet og toleranse Miljø Forskning og utdanning Nasjonalt Regionalt

15 DIMENSJONER På dette spørsmålet kunne respondentene velge opptil fem ting som var viktige ved flytting. Det er derfor ingen av spørsmålene som har høyere score enn 55%. Figur 23: Hva er viktigst når en vurderer flytting? Nasjonalt (n=4712) At det er et godt sted å vokse opp for barn og 55 Å bo i nærheten av familien og venner 54 At lokalsamfunnet er trygt 49 At det er gode offentlige tjenester i 42 At det finnes interessante jobber for begge i At det ligger godt til rette for en aktiv fritid At regionen har vakker natur At det finnes interessante jobber At vær og klima er godt At det finnes et godt utbygd kollektivtilbud Figur 24: Samme påstander som i figur 23. Nasjonalt. Eks. vet ikke. (n=358) Ikke alt lar seg måle. Nærhet til familie og venner og godt klima er ikke med i denne grafen. er et godt sted å vokse opp for barn og unge 59 Det er trygt å bo i har et godt tjenestetilbud til sine innbyggere Det er lett å finne jobb til begge Det ligger godt lagt til rette for en aktiv fritid i Vakker natur er et sterkt fortrinn for har mange interessante jobber har et godt utbygd kollektivtrafikktilbud

16 NÆRINGER Figur 24: I hvor stor eller liten grad forbinder du følgende næringer med? (n=358) Andre næringer Møbelindustri Prosessindustri Handelsvirksomhet Kunnskapsbedrifter Kraftproduksjon Idrett og kulturbaserte næringer Informasjons og kommunikasjonsteknologi Olje og gassrelatert leverandørindustri Regionalt Nasjonalt Gruvedrift 8 14 Primærnæringer Rederier og skipsverft Transport og logistikk Havbruk og oppdrett Reiseliv og turisme

17 OPPSUMMERING KOMMUNIKASJON VIDERE bør definere en troverdig og attraktiv posisjon i lys av undersøkelsene i dette forprosjektet. Budskapet om hva skal være må spisses, og de beste argumentene bør prioriteres. Ordkraft anbefaler sterkt at det formuleres en strategisk historie med kjerneformuleringer som benyttes i all kommunikasjon. bør også definere kort- og langsiktige planer for kommunikasjonstiltak og hvordan aktørene i regionen hver for seg og sammen kan bidra til å frambringe et reelt inntrykk av regionen i større deler av befolkningen. Undersøkelsen viser at har klare utfordringer med å nå opp i posisjoneringskonkurransen med større byregioner, men at det samtidig er forutsetninger til stede for å nyansere bildet som dominerer i den norske befolkningen. Kunnskapen om regionen er generelt svak, og blant nordmenn som kjenner regionen fremkommer det tydelige kunnskapshull når vi sammenligner med hva regionene egen befolkning gir uttrykk for. scorer høyt i dimensjonene kultur og opplevelser og trygghet og bokvalitet, men gjennomgående lavt i de andre dimensjonene som definerer en regions omdømme. Gapet mellom hva de nasjonale respondentene og egen befolkningen mener er størst på områdene næring og jobb og forskning og utdanning. Når en ser figur 7 om mulighetene for jobb i regionen opp mot figur 25 om næringer, så er det grunnlag for å fastslå at den sterke utviklingen i regionens leverandørindustri ikke er særlig godt kjent utover egen region. Her er gapet mellom nasjonale og regionale respondenter svært stort. Dette er viktige forhold i et flytteperspektiv. Et særtrekk i svarene fra de nasjonale respondenter er den høye andelen av folk som ikke kjenner og ikke minst den høye andelen vet ikke, som framkommer under en rekke påstander. Sammenlignet med regionene som er brukt for benchmarking i denne rapporten er andelen som svarer vet ikke gjennomgående høyere for. Dette viser at kunnskapen om regionen er svak på flere områder. Det er med andre ord et klart behov for mer kunnskap. Et svært positivt funn i undersøkelsen er at s egne innbyggere gir regionen særlig gode score som oppvekststed. Dette bildet blir ikke minst klart når vi sammenligner med tilsvarende målinger Ordkraft har gjort andre steder. Et godt sted å vokse opp rangeres som den viktigste enkeltfaktoren når befolkningen blir bedt om å vektlegge hva som er viktigst når en skal vurdere flytting. Samtidig er det også her et gap mellom de to respondentgruppene. Folk utenfor regionen har ikke en tilsvarende klar positiv forestilling. Et annet positivt trekk er at flyttelysten til regionens egne innbyggere er svært lav. Mens over halvparten av innbyggerne i Oslo og Nord-Norge mener at det kan være aktuelt å flytte ut av den regionen der de for tiden bor, svarer mindre enn en av tre av s innbyggere det samme. Omdømmeundersøkelsen bekrefter som forventet de positive egenskapene til, som at regionen har vakker natur og at det er gode muligheter for en aktiv fritid i regionen. har et sterkt omdømme på faktorene som gjør det bra å leve, som fritid, natur og kultur, mens det er et stort behov for å vise at regionen også er det godt sted å jobbe og å studere.

Omdømmeundersøkelsen

Omdømmeundersøkelsen 100 Omdømmeundersøkelsen Fig. 1: Hvilken region forbinder du med "Teknologihovedstaden"? (n=2309*) Alle respondenter 16 80 71,2 60 0 0 9 3,1 1,6 0,7 1,5 Fig. 2: Eksterne 16: Næringsliv og arbeidsmarked

Detaljer

Teknologihovedstad med omdømmeløft

Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapport fra omdømmeundersøkelse for 01: Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapportens innholdsfortegnelse: Bakgrunn Metode Rapportens oppbygging Oppsummering Resultater Del 1 Teknologihovedstaden i Norge

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013

Omdømmebarometeret 2013 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(),#-%./(%0.),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%, Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"3*'#(%02),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(%,#'-./.)0.1(23*'#(%02),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"*'#(%02),%, Omdømmebarometeret 11 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-)/%/ Omdømmebarometeret 211 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Haugaland Vekst og

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 011: Bergensregionen Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er et nasjonalt verktøy for dokumentasjon og arbeid med omdømme

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt. Ordkraft

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Omdømmerapport for Hamarregionen

Omdømmerapport for Hamarregionen Omdømmerapport for Hamarregionen Mai 017 Markedsinfo as 017 Formål og gjennomføring Omdømmeundersøkelsen for Hamarregionen har hatt følgende formål: Måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Engerdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Engerdal kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Audun Thorstensen og Per Kallager TF-notat nr. 60/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer